Download Print this page

Elektrische Aansluiting - Whirlpool AKR601FXIX Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Elektrische aansluiting

De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op
het typeplaatje in de afzuigkap is vermeld. Indien de kap is
voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op
een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften
voldoet. In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe
aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op
een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige
schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften
voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet
in de overspanningscategorie III garandeert, volgens de
installatievoorschriften.
WAARSCHUWING! De voedingskabel moet vervangen
worden door een bevoegde servicetechnicus.
WAARSCHUWING: voordat u het circuit van de kap weer
aansluit op de elektrische netvoeding en de juiste werking gaat
controleren, altijd eerst controleren of de voedingskabel correct
gemonteerd is en tijdens het installeren NIET in de behuizing
beklemd is geraakt. Geadviseerd wordt om de kap te laten
installeren door een erkende monteur.
Reiniging van de afzuigkap
WAARSCHUWING! Indien olie-/vetresten niet verwijderd
worden (minstens eenmaal per maand) kan dit brand
veroorzaken.
Gebruik hiervoor een zachte doek met een neutraal
schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen of alcohol.
Voor de ingebruikneming
Voor optimaal gebruik van uw afzuigkap is het raadzaam de
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en te bewaren.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc.)
moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden,
aangezien het een mogelijke bron van gevaar betekent.
Controleer of de afzuigkap tijdens het transport schade heeft
ondervonden.
Conformiteitsverklaring
Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht
in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn"
2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen
vervangt)
- veiligheidsvereisten van de "EMC-richtlijn" 89/336/EEG herzien
door de Richtlijn 93/68/EEG.
Opsporen van storingen
De afzuigkap werkt niet:
Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
Is de stroom soms uitgevallen?
De afzuigkap zuigt niet voldoende af:
Heeft u de juiste snelheid gekozen?
Moeten de filters worden schoongemaakt of vervangen?
Is de luchtafvoer misschien verstopt?
De verlichting doet het niet:
Is het lampje aan vervanging toe?
Is het lampje wel goed aangedraaid?
5019 318 33314/A
D
GB
F
NL
KLANTENSERVICE
Alvorens de klantenservice in te schakelen
1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie "Opsporen
van storingen").
2. Zet de afzuigkap uit en weer aan om te kijken of het
probleem is opgelost.
3. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen
met de klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
de aard van de storing,
het model, dat vermeld staat op het typeplaatje in de kap en
dat afgelezen kan worden door eerst de vetfilters te
verwijderen,
uw volledige adres,
uw telefoonnummer,
het servicenummer (het nummer dat staat vermeld onder
het woord SERVICE, op het typeplaatje binnenin de kap
achter het vetfilter).
In geval van reparatie, contact opnemen met een erkend
Technisch Servicecentrum (hetgeen garant staat voor gebruik van
originele onderdelen en correct uitgevoerde reparatie).
Niet nakomen van deze aanwijzingen kan de veiligheid en
kwaliteit van het product in gevaar brengen.
E
P
I
GR

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Akr601fxwh