Download Table of Contents Print this page

Makita 6402 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 6402:

Advertisement

Quick Links

Drill
GB
Дриль
UA
Wiertarka
PL
Maşină de găurit
RO
Bohrmaschine
DE
Fúrógép
HU
Vŕtačka
SK
Vrtačka
CZ
6402
DP4700
6402
1
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
DP4700

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 6402

 • Page 1 Drill INSTRUCTION MANUAL Дриль ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Wiertarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de găurit MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Bohrmaschine BEDIENUNGSANLEITUNG Fúrógép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Vŕtačka NÁVOD NA OBSLUHU Vrtačka NÁVOD K OBSLUZE 6402 DP4700 6402 DP4700...
 • Page 2 004621 004628 004630 004635 004643 004650...
 • Page 3: Specifications

  EC Declaration of Conformity Vibration The vibration total value (tri-axial vector sum) determined Makita Corporation responsible according to EN60745: manufacturer declare that the following Makita Work mode: drilling into metal machine(s): Vibration emission (a ) : 2.5 m/s or less Designation of Machine: Drill Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 4: Functional Description

  The technical documentation is kept by our authorised WARNING: representative in Europe who is: DO NOT let comfort or familiarity with product Makita International Europe Ltd, (gained from repeated use) replace strict adherence Michigan, Drive, Tongwell, to safety rules for the subject product. MISUSE or...
 • Page 5: Operation

  When drilling in wood, the best results are obtained with If you need any assistance for more details regarding wood drills equipped with a guide screw. The guide these accessories, ask your local Makita Service Center. screw makes drilling easier by pulling the bit into the Drill bits workpiece.
 • Page 6: Технічні Характеристики

  1-3. Гвинт регулятора швидкості 4-1. Бокова рукоятка 6-3. Кільце 1-4. Кнопка вимикача 5-1. Затягнути 1-5. Фіксатор 5-2. Ключ патрона ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 6402 DP4700 Сталь 10 мм 13 мм Діаметр свердління Деревина 21 мм 36 мм Швидкість холостого ходу (хв.
 • Page 7: Інструкція З Використання

  свердла або заготовки уповноваженого представника в Європі, а саме: одразу після свердління; вони можуть бути Makita International Europe Ltd, дуже гарячими і спричинити опіки шкіри. Michigan, Drive, Tongwell, Деякі матеріали мають у своєму складі Milton Keynes, MK15 8JD, Англія токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, щоб...
 • Page 8 Для видалення свердла тримайте кільце та крутіть положення , а для обертання проти годинникової муфту проти годинникової стрілки. стрілки (назад) - в положення Для моделі 6402 ЗАСТОСУВАННЯ Fig.3 Тримання інструменту Інструмент має перемикач реверса, за допомогою якого можна змінювати напрямок обертання.
 • Page 9: Технічне Обслуговування

  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЕРЕЖНО: Перед тим, як оглянути інструмент, або виконати • ремонт, переконайтеся, що він вимкнений та відключений від мережі. Ніколи не використовуйте газолін, бензин, • розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може призвести до зміни кольору, деформації та появи тріщин. Для...
 • Page 10 Corporation jako Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane osiach) określona zgodnie z normą EN60745: urządzenie marki Makita: Tryb pracy: wiercenie w metalu Opis maszyny: Emisja drgań (a ) : 2,5 m/s lub poniżej Wiertarka Niepewność...
 • Page 11: Opis Działania

  Europę, chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać którym jest: wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać Makita International Europe Ltd, przepisów bezpieczeństwa podanych przez Michigan, Drive, Tongwell, dostawcę materiałów. Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia ZACHOWAĆ INSTRUKCJE 30 stycznia 2009 OSTRZEŻENIE:...
 • Page 12 (wstecz). Aby wyjąć wiertło, przytrzymać pierścień i przekręcić Dla modelu 6402 tuleję w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek Rys.3 zegara. Niniejsze elektronarzędzie posiada przełącznik obrotów wstecznych, umożliwiający zmianę...
 • Page 13: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  BEZPIECZEŃSTWA NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i •...
 • Page 14 Numai pentru ţările europene Purtaţi mijloace de protecţie a auzului Declaraţie de conformitate CE ENG202-3 Vibraţii Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): determinată conform EN60745: Destinaţia utilajului: Mod de funcţionare: găurire în metal Maşină...
 • Page 15 PĂSTRAŢI ACESTE Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul nostru autorizat în Europa care este: INSTRUCŢIUNI Makita International Europe Ltd, Michigan, Drive, Tongwell, AVERTISMENT: Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul 30 ianuarie 2009 (obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască...
 • Page 16 Pentru a demonta vârful, ţineţi inelul şi răsuciţi manşonul precum şi orice alte operaţiuni de întreţinere sau reglare în sens antiorar. trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. FUNCŢIONARE ACCESORII Suportul maşinii Pentru modelul DP4700 Ţineţi bine maşina cu o mână...
 • Page 17 Maşină de găurit cu mandrină fără cheie • Cheie pentru mandrină • Mâner 36 •...
 • Page 18: Technische Daten

  3-1. Umschalthebel der Drehrichtung 6-2. Muffe 1-3. Drehzahl-Stellschraube 4-1. Seitlicher Griff 6-3. Ring 1-4. Schalter 5-1. Anziehen 1-5. Blockierungstaste 5-2. Spannfutterschlüssel TECHNISCHE DATEN Modell 6402 DP4700 Stahl 10 mm 13 mm Leistungen Holz 21 mm 36 mm Leerlaufdrehzahl (min 0 - 1.200 0 - 550 Gesamtlänge...
 • Page 19 Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Berühren Sie unmittelbar nach Arbeitsende Bevollmächtigten in Europa: nicht den Bohrer oder das bearbeitete Teil. Sie Makita International Europe Ltd, können sehr heiß sein und Sie könnten sich Michigan, Drive, Tongwell, verbrennen. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die Milton Keynes, MK15 8JD, England giftig sein können.
 • Page 20: Montage

  Gegenuhrzeigerrichtung (rückwärts) verschieben Sie ihn Gegenuhrzeigerrichtung. Schieben Sie den Bohrer so in die Position weit wie möglich in das Spannfutter. Halten Sie den Ring Für Modell 6402 fest und ziehen Sie das Spannfutter durch Drehen der Abb.3 Muffe in Uhrzeigerrichtung fest.
 • Page 21: Wartung

  Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden. ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze...
 • Page 22: Részletes Leírás

  Vibráció A vibráció teljes értéke (háromtengelyû vektorösszeg), EK Megfelelőségi nyilatkozat az EN60745 szerint meghatározva: Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős Működési mód : fúrás fémbe gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita Vibráció kibocsátás (a ) : 2,5 m/s vagy kevesebb gép(ek):...
 • Page 23: Működési Leírás

  Némelyik anyag mérgező vegyületet hivatalos képviselőnknél található: tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése Makita International Europe Ltd, elleni és érintés elleni védelemről. Kövesse az Michigan, Drive, Tongwell, anyag szállítójának biztonsági utasításait. Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia ŐRIZZE MEG EZEKET AZ 2009. január 30.
 • Page 24 ÜZEMELTETÉS A 6402-es modellez Fig.3 Tartószerszám Ez a szerszám irányváltó kapcsolóval van ellátva a A DP4700 modellhez forgásirány megváltoztatásához. Állítsa az irányváltó A szerszám üzemelésekor tartsa szilárdan a szerszámot kapcsolókart a "FWD" helyzetbe az óramutatóval azonos a markolatánál fogva, másik kézzel az oldalmarkolaton.
 • Page 25 Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Fúróhegyek • Gyorstokmány • Tokmánykulcs •...
 • Page 26: Technické Údaje

  Vibrácie Vyhlásenie o zhode so smernicami Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) Európskeho spoločenstva určená podľa normy EN60745: Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca Pracovný režim: vŕtanie do kovu prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Vyžarovanie vibrácií (a ): 2,5 m/s...
 • Page 27: Popis Funkcie

  Európe, ktorým TIETO POKYNY USCHOVAJTE. spoločnosť: Makita International Europe Ltd, VAROVANIE: Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Anglicko NIKDY nepripustite, aby pohodlie a dobrá znalosť výrobku (získané opakovaným používaním) 30. január 2009 nahradili presné...
 • Page 28 Ak chcete vrták vyňať, podržte prstenec a otáčajte POZOR: objímkou proti smeru chodu hodín. Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo PRÁCA nástavce. Pri použití iného príslušenstva či Držanie nástroja...
 • Page 29 Prohlášení ES o shodě Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená Společnost Makita Corporation jako odpovědný podle normy EN60745: výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Pracovní režim: vrtání do kovu popis zařízení: Vibrační emise (a ) : 2,5 m/s nebo ménì...
 • Page 30: Popis Funkce

  TYTO POKYNY USCHOVEJTE. Technická dokumentace je k dispozici u našeho autorizovaného zástupce v Evropě: Makita International Europe Ltd, VAROVÁNÍ: Michigan, Drive, Tongwell, NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti Milton Keynes, MK15 8JD, England výrobku (získaný základě opakovaného používání) vedly zanedbání...
 • Page 31 Pevně podržte prstenec a utáhněte PŘÍSLUŠENSTVÍ sklíčidlo otáčením objímkou ve směru chodu hodin. Chcete-li vrták vyjmout, podržte prstenec a otáčejte POZOR: objímkou proti směru chodu hodin. Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • PRÁCE doporučujeme používat toto příslušenství...
 • Page 32 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 883255B911...

This manual is also suitable for:

0088381001243Dp4700

Table of Contents