Hitachi DB 10DL Handling Instructions Manual

Hitachi DB 10DL Handling Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DB 10DL:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Batteridriven borrskruvdragare
Batteri boremaskine
Batteridrevet skrutrekker/boremaskin
Akkutoiminen ruuvainpora
Cordless Driver Drill
DB 10DL
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi DB 10DL

 • Page 1 Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DB 10DL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Suomi English Uppladdningsbart Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Ladattava paristo Rechargeable battery batteri Lås Smæklås Sperrehake Salpa Latch Dra ut Træk ud Dra ut Ota ulos Pull out Passa in Ilæg Sett i Paina sisään Insert Handtag Håndtag Håndtak Kahva Handle...
 • Page 4 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...
 • Page 5 Svenska b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i läge av innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...
 • Page 6 Svenska f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Se till att det uppladdningsbara batteriet inte Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa kortsluts. Det resulterar i hög elektrisk spänning skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. och överhettning, som kan skada batteriet. g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och Se till att batteriet inte fattar eld, vilket kan leda till hårdmetallskär etc.
 • Page 7: Tekniska Data

  Svenska Använd inte batteri för andra syften än de som OBSERVERA anges. Om vätska som läcker från batteriet kommer i Om batteriladdningen inte lyckas avslutas trots att ögonen gnid inte ögonen och skölj dem väl med den angivna laddningstiden passerat, stoppa friskt rent vatten från en kran och kontakta omedelbart vidare laddning.
 • Page 8: Före Användning

  Svenska FÖRSIKTIGT FÖRE ANVÄNDNING Om signallampan inte tänds, ta ut nätkabeln ur vägguttaget och kontrollera batteriets placering. 1. Arbetsstart och kontroll av arbetsmiljö Signallampan släcks när batteriet är fulladdat. Kontrollera arbetsmiljöns lämplighet genom att följa FÖRSIKTIGT de nedanstående försiktighetsåtgärderna. Det kan hända att signallampan inte tänds om batteriet blivit varmt efter att det legat i direkt ANVÄNDNING solljus etc., eller att det just använts.
 • Page 9 Svenska Verktygets åtdragningskraft visas med numren “1, 5, 8. Startomkopplarens manövreing 9...21” på momentinställningen och med svarta prickar. När du trycker på startomkopplaren, börjar verktyget Åtdragningsmomentet är minst vid läget “1” och rotera. störst vid det högsta numret. När du återställer startomkopplaren, stannar verktyget. (3) Justering av åtdragningsmomentet (se Bild.
 • Page 10 Brukat nr Anm. OBSERVERA: Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 11 Dansk Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. b) Brug personligt sikkerhedsudstyr.
 • Page 12 Dansk Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt Skil aldrig batteriet eller opladeapparatet ad. elektriske værktøj. Kortslut aldrig det genopladelige batteri. f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. Kortslutning af batteriet vil forårsage en stor Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt elektrisk strøm og overophedning, hvilket igen vil skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, og føre til, at batteriet beskadiges eller brænder...
 • Page 13 Dansk Undlad at opbevare et batteri, der ikke anvendes, 10. Undlad at anvende det på et sted hvor der udvikles på et sted hvor det udsættes for spåner og støv. kraftig statisk elektricitet. Inden du lægger et batteri væk, skal du fjerne 11.
 • Page 14: Før Ibrugtagning

  Dansk UDTAGELSE/ILÆGNING AF BATTERI Hvordan man får batterierne til at holde længere 1. Udtagning af batteriet (1) Genoplad batterierne, før de bliver helt flade. Hold godt fast om håndtaget, tryk smæklåsene for Hvis det er tydeligt, at værktøjet ikke arbejder for batteriet ind og tag batteriet ud (Se Fig.
 • Page 15 Dansk (1) Når apparatet anvendes som skruetrækker, skal du Hvis motoren er last, sluk omgående for apparatet. sætte et af tallene “1, 5, 9...21” på koblingsskiven, Er motoren last I nogen tid, kan motoren eller eller på de sorte prikker på trekantmærket på batteriet brænde sammen.
 • Page 16: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  6. Liste over reservedele Punkt nr. Kode nr. Anvendt nr. Bemærkninger FORSIGTIG: Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service-center reparation eller anden vedligeholdelse.
 • Page 17 Norsk Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner. sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette Hvis du ikke følger alle advarsler og instruksjoner kan redusere faren for personskade.
 • Page 18 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Aldri kortslutt det oppladbare batteriet. Kortslutter Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe en batteriet vil det resultere i stor elektrisk strøm og kanter/blader vil redusere faren for at de låser overopphetning. Det vil føre til forbrenning eller seg, samtidig som de vil være lettere å...
 • Page 19: Tekniske Data

  Norsk Hvis batteriet ikke er oppladet selv etter at spesifisert ADVARSEL ladningstid er over, avbryt videre ladning. Hvis bruker får væske fra batteriet i øynene, ikke gni Ikke utsett batteriet for høy temperatur eller høyt øynene, men vask med rent vann og kontakt lege trykk som i en microbølgeovn, tørkeovn eller øyeblikkelig.
 • Page 20 Norsk ADVARSEL HVORDAN BRUKE MASKINEN Hvis batteriet er varmt pga. direkte sollys, osv. rett etter bruk, kan det være at laderlampen ikke tennes. I slike tilfeller må du la batteriet kjøles ned Slik får du batteriene til å vare lenger før det lades opp.
 • Page 21 Norsk Hvis motoren er låst må du slå av verktøyet MERK umiddelbart. Hvis motoren er låst i noen tid, kan En summelyd fremkommer når motoren skal til å rotere. motoren og batteriet bli brent. Dette er kun støy og ikke tegn på feil ved maskinen. For langvarig hamring kan føre til at skruen ryker på...
 • Page 22 Kodenr. Bruksnr. Anmerkninger OBS: Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 23 Suomi b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN TURVALLISUUTTA suojalaseja. KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...
 • Page 24 Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä Kuluneen pariston käyttö vahingoittaa laturia. jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla 10. Älä kiinnitä laturin tuuletusrakoihin mitään. Jos huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. laturin tuuletusrakoihin kiinnitetään metalliesineitä Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin tai jotakin tulenarkaa, on seurauksena sähköiskun sitä...
 • Page 25: Tekniset Tiedot

  Suomi 10. Älä käytä paristoa paikassa, jossa syntyy voimakasta Jos nestettä vuotaa iholle tai vaatteille, pese ne staattista sähköä. hyvin puhtaalla vedellä kuten vesijohtovedellä 11. Jos paristo vuotaa, on havaittavissa pahaa hajua, välittömästi. syntyy lämpöä, pariston väri haalistuu tai sen muoto Tämä...
 • Page 26: Ennen Käyttöä

  Suomi HUOMAUTUS KÄYTTÖ Jos akku on kuumentunut esimerkiksi kirkkaassa auringonpaisteessa, merkkivalo ei ehkä syty. Anna akun tällöin viilentyä ensin ja aloita sitten Kuinka paristot saa toimimaan kauemmin lataaminen. Mitä tulee latausaikaan Lataa paristot ennen kuin ne täysin tyhjenevät. Taulukosta 1 näkyy paristotyypin mukainen Kun tunnet työkalun tehon heikkenevän, sammuta latausaika.
 • Page 27 Pariston varaustilan varoitusvalo HUOMAUTUS: syttyy, kun pariston virta on hyvin alhainen. Jos näin Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tapahtuu, lataa paristo. (Kuva 9) tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- HUOM: huoltokeskuksessa. Taso, jossa pariston varaustilan varoitusvalo syttyy, Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä...
 • Page 28 Tästä johtuen jotkut osat (esim. koodinumerot ja/tai ulkonäkö) saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HUOM: Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuotteitaan, pidättää valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan.
 • Page 29: General Power Tool Safety Warnings

  English c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the in electric shock, fire and/or serious injury.
 • Page 30: Precautions For Cordless Driver Drill

  English 5) Battery tool use and care 10. Do not insert object into the air ventilation slots of a) Recharge only with the charger specified by the the charger. manufacturer. Inserting metal objects or inflammables into the A charger that is suitable for one type of battery charger air ventilation slots will result in electrical pack may create a risk of fire when used with shock hazard or damaged charger.
 • Page 31: Specifications

  English 11. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well discolored or deformed, or in any way appears with clean water such as tap water immediately. abnormal during use, recharging or storage, There is a possibility that this can cause skin irritation.
 • Page 32: Prior To Operation

  English Table 1 Recharging time (approx. min.) at 20°C HOW TO USE Battery capacity (Ah) 1.5 Ah How to make the batteries perform longer BCL1015 40 min. Recharge the batteries before they become completely exhausted. NOTE: The recharging time may vary according to the When you feel that the power of the tool becomes ambient temperature.
 • Page 33: Maintenance And Inspection

  English CAUTION The rotational speed of the drill can be controlled by The motor rotation may be locked to cease while the varying the amount that the trigger switch is pulled. unit is used as drill. While operating the driver drill, Speed is low when the trigger switch is pulled slightly take care not to lock the motor.
 • Page 34 English CAUTION Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Serivde Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 39 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 40 29. desember 2009 i stedet for 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 31. 7. 2009 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

Table of Contents