Hitachi DB3DL Handling Instructions Manual

Hitachi DB3DL Handling Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DB3DL:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Batteridriven borrskruvdragare
Batteri boremaskine
Batteridrevet
skrutrekker/boremaskin
Akkutoiminen ruuvainpora
Cordless Driver Drill
DB 3DL
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi DB3DL

 • Page 1 Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DB 3DL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 4 Svenska Dansk Norsk Suomi English 3,6 volts 3,6 V genopladeligt 3,6 V oppladbart 3,6 V ladattava 3.6 V Rechargeable uppladdningsbart batteri batteri paristo battery batteri Polhål Tilslutningshul Terminal hull Liitäntäaukko Terminal hole Frigöringsknapp för Akun Battery release Batterifrigørelsesknap Batteriutløserknapp batteri vapautuspainike button Dra ut...
 • Page 5 Svenska Att bära elektriska verktyg med fingret på ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRORDNINGAR omkopplaren eller ansluta elektriska verktyg då omkopplaren står på Till inbjuder till olyckor. VARNING! d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller Läs alla instruktioner skruvnyckel innan du startar det elektriska Underlåtenhet att följa samtliga instruktioner nedan kan verktyget.
 • Page 6: Tekniska Data

  Svenska 5) Service Se till att inga främmande föremål hamnar i a) Låt en kvalificerad reparatör utföra service på ditt verktyget genom batteriöppningen eller uttagen. elektriska verktyg och använd bara identiska Ta aldrig isär varken det uppladdningsbara batteriet reservdelar. eller laddningsaggregatet. Detta garanterar att det elektriska verktyget alltid Se till att det uppladdningsbara batteriet inte är säkert och fungerar som det ska.
 • Page 7: Före Användning

  Svenska HUR DU DEMONTERAR/MONTERAR Hur batteriets brukstid förlängs BATTERIET (1) Ladda upp batteriet innan det laddats ur helt. 1. Demontering av batteriet Vid första tendensen till att uteffekten hos det Fatta tag i handtaget ordentligt och tryck på batteridrivna verktyget blivit lägre, måste arbetet frigöringsknapparna för batteri (2pcs.) för att avbrytas och batteriet laddas upp.
 • Page 8 Svenska 5. Ändring av verktygets rotationshastighet När hastighetsomkopplaren ställs in i läget “HIGH” Flytta hastighetsomkopplaren i pilens riktning för att (hög hastighet) och momentinställningen är i läget ändra rotationshastigheten (se Bild. 5 och 6). “17” eller “22”, kan det hända att kopplingen inte rör I läget “LOW“...
 • Page 9 Förvara maskinen på ett låst, barnsäkert ställe där temperaturen inte överstiger 40°C. 6. Servicelista VARNING: Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då...
 • Page 10 Dansk b) Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid GENERELLE SIKKERHEDSREGLER beskyttelsesbriller. Ved brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, ADVARSEL! skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, Læs hele vejledningen når disse er påkrævet, reduceres antallet af Det kan medføre elektrisk stød og/eller alvorlig personskader. personskade, og der kan opstå brand, hvis alle c) Undgå...
 • Page 11 Dansk f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. Den mest passende temperatur for opladning er Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt 20 – 25°C. skæreværktøj med skarpe skær sætter sig fast, Når en opladning er til ende, bør man lade og det er nemmere at styre.
 • Page 12: Før Ibrugtagning

  Dansk kan den elektriske afladning være lav, når batterierne ANVÄNDNINGSOMRÅDE bruges første eller anden gang. Dette er et midlertidigt fænomen, og den normale opladetid Åtdragning och utdrivining av maskinskruvar, genvindes ved 2 – 3 opladninger af batterierne. träskruvar, självgängande skruvar, mm. Borrning i olika slags metaller Hvordan man får batterierne til at holde længere UDTAGELSE/ILÆGNING AF BATTERI...
 • Page 13 Dansk 4. Forvis Dem om, at batteriet er korrekt lagt i Hvis motoren er last, sluk omgående for apparatet. 5. Ændring af omdrejningshastighed Er motoren last I nogen tid, kan motoren eller Omdrejningshastigheden ændres ved hjælp af batteriet brænde sammen. omskifterknappen, der bevæges i pilens retning som For langvarig bearbejdning bevirker, at skruen bliver vist i Figs.
 • Page 14: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  FORSIGTIG: påkrævet. Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi Hvis boremaskinen anvendes til idrivning af en el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi maskinskrue med høj hastighed (HIGH), kan skruen service-center. lide overlast, eller bitset kan løsne sig, fordi Denne liste over reservedele vil være nyttig, når tilstramningsmomentet er for kraftigt.
 • Page 15 Norsk b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. GENERELLE SIKKERHETSREGLER Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette ADVARSEL! redusere faren for personskade. Les alle instruksjonene c) Unngå utilsiktet start av elektroverktøyet. Pass på Hvis du ikke leser igjennom alle instruksjonene nedenfor at bryteren på...
 • Page 16: Tekniske Data

  Norsk g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv. i Når en ladeoperasjon er avsluttet, la ladeapparatet samsvar med disse instruksjonene og til de stå avslått i omkring 15 minutter før den neste oppgavene som elektroverktøyet er beregnet på. oppladingen av et batteri tar til. Ta alltid arbeidsoppgavene og arbeidsforholdene Lad ikke opp mer enn to batterier etter hverandre.
 • Page 17 Norsk ISETTING/FJERNING AV BATTERI Slik får du batteriene til å vare lenger 1. Fjerning av batteri (1) Lad batteriene opp før de er helt utgått. Hold godt fast i håndtaket og skyv batteriets Når du merker at effekten i verktøyet begynner å bli utløserknapper (2) for å...
 • Page 18 Norsk Hvis motoren er låst må du slå av verktøyet Når du skal endre hastigheten med omskifterknap- umiddelbart. Hvis motoren er låst i noen tid, kan pen; se etter at strømbryteren er fastlåst i avstillingen. motoren og batteriet bli brent. Dersom en skifter hastighet mens motoren er i gang For langvarig hamring kan føre til at skruen ryker på...
 • Page 19 40°C og ute av barns rekkevidde. 6. Liste over servicedeler Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert...
 • Page 20 Suomi c) Varo käynnistämästä konetta vahingossa. YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Varmista, että virtakytkin on pois päältä - asennossa ennen pistokkeen työntämistä VAROITUS! pistorasiaan. Lue kaikki ohjeet. Sähkötyökalujen kantaminen pitämällä sormea Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, on olemassa tulipalon, virtakytkimellä tai laitteen käynnistäminen sähköiskun tai vakavan henkilövahingon vaara.
 • Page 21 Suomi 5) Huolto Huolehdi, ettei mitään roskia tai likaa pääse pariston a) Anna osaavan huoltoteknikon korjata kytkentäaukkoon. sähkötyökalu käyttäen alkuperäisiä osia vastaavia Älä koskaan irrota mitään osia paristosta tai laturista. varaosia. Älä aiheuta oikosulkua ladattavaan paristoon. Tämä pitää sähkötyökalun turvallisena. Oikosulku aiheuttaa voimakkaan sähkövirtauksen ja ylikuumenemisen, joka vaurioittaa pariston.
 • Page 22: Ennen Käyttöä

  Suomi (2) Älä lataa korkeissa lämpötiloissa. PARISTON POISTO JA ASENNUS Ladattava paristo on kuuma heti käytön jälkeen. Jos paristo ladataan heti käytön jälkeen, sen sisäinen 1. Pariston poisto kemiallinen ainesosa heikkenee ja paristoikä lyhenee. Pidä lujasti kiinni kahvasta, paina vapautuspainikkeita Anna pariston jäähtyä...
 • Page 23 Suomi 6. Varmista kytkimen valitsimen asento (katso Kuva 7) 8. Katkaisintoiminto Laitteen kiristysmomentti on mahdollista säätää (1) Lukituskatkaisin kytkimen valitsimen asentoon. Työkalu on varustettu lukituskatkaisimella. (1) Kun käytät laitetta ruuvitalttana, kohdista jokin Aktivoidaksesi päälukituskatkaisimen, liikuta kytkimen valitsimen numeroista “1, 5, 9 ... 21” tai lukituskatkaisinta asentoon “...
 • Page 24 (HIGH), ruuvi saattaa ennakkoilmoitusta. vahingoittua tai terä löystyä johtuen liian suuresta HUOM: kiristysmomentista. Käytä ruuvinväänninporaa Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuotteitaan, pidättää pienellä nopeudella (LOW) käyttäessäsi sitä valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri koneruuvien kiristykseen. ilmoitusta. HUOM:...
 • Page 25 English d) Remove any adjusting key or wrench before GENERAL SAFETY RULES turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part WARNING! of the power tool may result in personal injury. Read all instructions e) Do not overreach.
 • Page 26: Specifications

  English Never short-circuit the rechargeable battery. Short- PRECAUTIONS FOR CORDLESS DRIVER circuiting the battery will cause a great electric DRILL current and overheat. It results in burn or damage to the battery. Always charge the battery at a temperature of 10 – Do not dispose of the battery in fire.
 • Page 27: Prior To Operation

  English Inserting the battery will turn on the charger (the charger is malfunctioning. Take it to your authorized pilot lamp lights up). Service Center. CAUTION If the pilot lamp does not light up, pull out the PRIOR TO OPERATION power cord from the receptacle and check the battery mounting condition.
 • Page 28 English Do not use with the clutch dial numeral between LOCK” position. Move the lock switch to the opposite “22” and the black line at the middle of the drill mark. position to operate the tool. (Fig. 9) Doing so may cause damage (See Fig. 8). CAUTION: 7.
 • Page 29: Maintenance And Inspection

  6. Service parts list CAUTION: Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 33 Svenska Suomi Gäller endast EU-länder Koskee vain EU-maita Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre kotitalousjätteen mukana! elektrisk och elektronisk utrustning och dess Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on...
 • Page 34 EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/ 336/EØS og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich1, F. R. Germany 30. 6. 2006 Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

Table of Contents