Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Batteridriven borrskruvdragare
Batteri boremaskine
Batteridrevet skrutrekker/boremaskin
Akkutoiminen ruuvainpora
Cordless Driver Drill
DB 10DL
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi DB 10DL

 • Page 1 Batteridriven borrskruvdragare Batteri boremaskine Batteridrevet skrutrekker/boremaskin Akkutoiminen ruuvainpora Cordless Driver Drill DB 10DL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Suomi English 10,8 volts 10,8 V genopladeligt 10,8 V oppladbart 10,8 V ladattava 10.8 V Rechargeable uppladdningsbart batteri batteri paristo battery batteri Lås Smæklås Sperrehake Salpa Latch Dra ut Træk ud Dra ut Ota ulos Pull out Passa in Ilæg Sett i...
 • Page 4 Svenska Att bära elektriska verktyg med fingret på ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRORDNINGAR omkopplaren eller ansluta elektriska verktyg då omkopplaren står på Till inbjuder till olyckor. VARNING! d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller Läs alla instruktioner skruvnyckel innan du startar det elektriska Underlåtenhet att följa samtliga instruktioner nedan kan verktyget.
 • Page 5 Svenska 5) Användning och vård av batteriverktyg Kasta inte bort det urladdade batteriet med sopor. a) Se till att brytaren står i läge av innan isättning av Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort för batteri. verktygets praktiska användning, skall du föra eller Isättning av batteri i verktyg som har brytaren på...
 • Page 6: Tekniska Data

  Svenska Håll borta från eld så snart läckage eller illaluktande Om vätskan kommer i kontakt med din hud eller lukt upptäcks. dina kläder, tvätta omedelbart väl med rent vatten 10. Använd inte på plats där stark statisk elektricitet så som från en kran. skapas.
 • Page 7: Före Användning

  Svenska FÖRSIKTIGT FÖRE ANVÄNDNING Om signallampan inte tänds, ta ut nätkabeln ur vägguttaget och kontrollera batteriets placering. 1. Arbetsstart och kontroll av arbetsmiljö Signallampan släcks när batteriet är fulladdat. Kontrollera arbetsmiljöns lämplighet genom att följa FÖRSIKTIGT de nedanstående försiktighetsåtgärderna. Det kan hända att signallampan inte tänds om batteriet blivit varmt efter att det legat i direkt ANVÄNDNING solljus etc., eller att det just använts.
 • Page 8 Svenska Verktygets åtdragningskraft visas med numren “1, 5, 8. Startomkopplarens manövreing 9...21” på momentinställningen och med svarta prickar. När du trycker på startomkopplaren, börjar verktyget Åtdragningsmomentet är minst vid läget “1” och rotera. störst vid det högsta numret. När du återställer startomkopplaren, stannar verktyget. (3) Justering av åtdragningsmomentet (se Bild.
 • Page 9 överstiger 40°C. 6. Servicelista VARNING: Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll...
 • Page 10: Generelle Sikkerhedsregler

  Dansk Ved brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, GENERELLE SIKKERHEDSREGLER skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, når disse er påkrævet, reduceres antallet af personskader. ADVARSEL! c) Undgå utilsigtet start af værktøjet. Kontrollér, at Læs hele vejledningen kontakten er slået fra, før værktøjet tilsluttes Det kan medføre elektrisk stød og/eller alvorlig lysnettet.
 • Page 11 Dansk g) Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv. i Kortslutning af batteriet vil forårsage en stor overensstemmelse med denne vejledning og på elektrisk strøm og overophedning, hvilket igen vil den tilsigtede måde for den pågældende type føre til, at batteriet beskadiges eller brænder elektriske værktøj under hensynstagen til sammen.
 • Page 12 Dansk Inden du lægger et batteri væk, skal du fjerne 11. Hvis der opstår batterilækage, ildelugtende lugt, eventuelle spåner og støv, der sidder på det, og udvikles varme, batteriet er misfarvet eller undlade at opbevare det sammen med metaldele deformeret eller på nogen anden måde (skruer, søm etc.).
 • Page 13: Før Ibrugtagning

  Dansk UDTAGELSE/ILÆGNING AF BATTERI Hvordan man får batterierne til at holde længere 1. Udtagning af batteriet (1) Genoplad batterierne, før de bliver helt flade. Hold godt fast om håndtaget, tryk smæklåsene for Hvis det er tydeligt, at værktøjet ikke arbejder for batteriet ind og tag batteriet ud (Se Fig.
 • Page 14 Dansk (1) Når apparatet anvendes som skruetrækker, skal du Hvis motoren er last, sluk omgående for apparatet. sætte et af tallene “1, 5, 9...21” på koblingsskiven, Er motoren last I nogen tid, kan motoren eller eller på de sorte prikker på trekantmærket på batteriet brænde sammen.
 • Page 15: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  40°C og udenfor børns rækkevidde. 6. Liste over reservedele FORSIGTIG: Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi...
 • Page 16: Generelle Sikkerhetsregler

  Norsk b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. GENERELLE SIKKERHETSREGLER Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette ADVARSEL! redusere faren for personskade. Les alle instruksjonene c) Unngå utilsiktet start av elektroverktøyet. Pass på Hvis du ikke leser igjennom alle instruksjonene nedenfor at bryteren på...
 • Page 17 Norsk g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv. i Aldri kortslutt det oppladbare batteriet. Kortslutter samsvar med disse instruksjonene og til de en batteriet vil det resultere i stor elektrisk strøm og oppgavene som elektroverktøyet er beregnet på. overopphetning. Det vil føre til forbrenning eller Ta alltid arbeidsoppgavene og arbeidsforholdene skade av batteriet.
 • Page 18: Tekniske Data

  Norsk Hvis batteriet ikke er oppladet selv etter at spesifisert ADVARSEL ladningstid er over, avbryt videre ladning. Hvis bruker får væske fra batteriet i øynene, ikke gni Ikke utsett batteriet for høy temperatur eller høyt øynene, men vask med rent vann og kontakt lege trykk som i en microbølgeovn, tørkeovn eller øyeblikkelig.
 • Page 19 Norsk ADVARSEL HVORDAN BRUKE MASKINEN Hvis batteriet er varmt pga. direkte sollys, osv. rett etter bruk, kan det være at laderlampen ikke tennes. I slike tilfeller må du la batteriet kjøles ned Slik får du batteriene til å vare lenger før det lades opp.
 • Page 20 Norsk Hvis motoren er låst må du slå av verktøyet MERK umiddelbart. Hvis motoren er låst i noen tid, kan En summelyd fremkommer når motoren skal til å rotere. motoren og batteriet bli brent. Dette er kun støy og ikke tegn på feil ved maskinen. For langvarig hamring kan føre til at skruen ryker på...
 • Page 21 40°C og ute av barns rekkevidde. 6. Liste over servicedeler Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet...
 • Page 22 Suomi c) Varo käynnistämästä konetta vahingossa. YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Varmista, että virtakytkin on pois päältä - asennossa ennen pistokkeen työntämistä VAROITUS! pistorasiaan. Lue kaikki ohjeet. Sähkötyökalujen kantaminen pitämällä sormea Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, on olemassa tulipalon, virtakytkimellä tai laitteen käynnistäminen sähköiskun tai vakavan henkilövahingon vaara.
 • Page 23 Suomi 5) Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja huolto Kuluneen pariston käyttö vahingoittaa laturia. a) Varmista, että virtakytkin on OFF-tilassa (pois 10. Älä kiinnitä laturin tuuletusrakoihin mitään. Jos päältä), ennen kuin työnnät akun sisään. laturin tuuletusrakoihin kiinnitetään metalliesineitä Akun työntäminen sähkötyökaluihin, joissa tai jotakin tulenarkaa, on seurauksena sähköiskun virtakytkin on päällä, saattaa aiheuttaa vaara tai laturivaurio.
 • Page 24: Tekniset Tiedot

  Suomi 10. Älä käytä paristoa paikassa, jossa syntyy voimakasta Jos nestettä vuotaa iholle tai vaatteille, pese ne staattista sähköä. hyvin puhtaalla vedellä kuten vesijohtovedellä 11. Jos paristo vuotaa, on havaittavissa pahaa hajua, välittömästi. syntyy lämpöä, pariston väri haalistuu tai sen muoto Tämä...
 • Page 25: Ennen Käyttöä

  Suomi HUOMAUTUS KÄYTTÖ Jos akku on kuumentunut esimerkiksi kirkkaassa auringonpaisteessa, merkkivalo ei ehkä syty. Anna akun tällöin viilentyä ensin ja aloita sitten Kuinka paristot saa toimimaan kauemmin lataaminen. Mitä tulee latausaikaan Lataa paristot ennen kuin ne täysin tyhjenevät. Taulukosta 1 näkyy paristotyypin mukainen Kun tunnet työkalun tehon heikkenevän, sammuta latausaika.
 • Page 26 6. Huolto-osalista paristo lämpenee. HUOMAUTUS: 12. Pariston varaustilan varoitusvalo Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja Pariston lataustaso voidaan tarkastaa vetämällä tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- liipaisukytkimestä, sähkötyökalu huoltokeskuksessa. tyhjäkäyntitilassa. Pariston varaustilan varoitusvalo Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä syttyy, kun pariston virta on hyvin alhainen. Jos näin työkalun...
 • Page 27 Suomi HUOM: Koska HITACHI jatkuvasti kehittää tuotteitaan, pidättää valmistaja oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan. Mitattu A-painotteinen ääniteho: 81 dB (A) Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 70 dB (A) KpA-toleranssi: 3 dB (A) Käytä...
 • Page 28: General Safety Rules

  English d) Remove any adjusting key or wrench before GENERAL SAFETY RULES turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part WARNING! of the power tool may result in personal injury. Read all instructions e) Do not overreach.
 • Page 29: Precautions For Cordless Driver Drill

  English c) Use power tools only with specifically designated CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY battery packs. Use of any other battery packs may create a risk This battery is exclusively for the driver drill. Never use of injury and fire. with any other heavy-duty power tools (i.e. Circular saw, d) When battery pack is not in use, keep it away Reciprocating saw, Disc grinder and Blower etc.).
 • Page 30: Specifications

  English CAUTION If you find rust, foul odor, overheating, discolor, If liquid leaking from the battery gets into your deformation, and/or other irregularities when using eyes, do not rub your eyes and wash them well the battery for the first time, do not use and return it with fresh clean water such as tap water and contact to your supplier or vendor.
 • Page 31: Prior To Operation

  English Table 1 Recharging time (approx. min.) at 20°C HOW TO USE Battery Battery capacity (Ah) voltage 1.5 Ah How to make the batteries perform longer 10.8 V BCL1015 40 min. Recharge the batteries before they become completely exhausted. NOTE: The recharging time may vary according to the When you feel that the power of the tool becomes ambient temperature.
 • Page 32: Maintenance And Inspection

  The level at which the battery level warning lamp CAUTION: lights may vary due to the ambient temperature, Repair, modification and inspection of Hitachi Power characteristics of the battery, etc. and is intended Tools must be carried out by a Hitachi Authorized only as a guide. Service Center.
 • Page 33 English This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance. In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.
 • Page 36 Svenska Suomi Gäller endast EU-länder Koskee vain EU-maita Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre kotitalousjätteen mukana! elektrisk och elektronisk utrustning och dess Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on...
 • Page 37 EN61000 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/ 336/EØS og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich1, F. R. Germany 28. 9. 2007 Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

Table of Contents