Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Batteridriven Sticksåg
Akku stiksav
Stikksag Elektrisk slagboremaskin
Akkupistosaha
Cordless Jig Saw
CJ 14DL
CJ14DMR
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
CJ 18DL
CJ 18DMR
CJ18DL

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi CJ 18DL

 • Page 1 Batteridriven Sticksåg Akku stiksav Stikksag Elektrisk slagboremaskin Akkupistosaha Cordless Jig Saw CJ 14DL CJ 18DL • CJ14DMR CJ 18DMR • CJ18DL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Uppladdningsbart batteri Genopladeligt batteri Oppladbart batteri Lås Smæklås Sperrehake Handtag Håndtag Håndtak Dra ut Træk ud Dra ut Passa in Ilæg Sett i Spak Spak Sågblad Klinge Sagblad Bladhållare Klingeholder Bladholder Styrvals Hjulanslag Ledevalse Låsfrigöringsknapp Lås-fra-knap Opphev sperre knapp Låst Lås Lås...
 • Page 6 Suomi English Ladattava paristo Rechargeable battery Salpa Latch Kahva Handle Ottaa ulos Pull out Paina sisään Insert Vipu Lever Terä Blade Terän pidin Blade holder Rulla Roller Lukituksen vapautuspainike Lock-off button Lukitse Lock Vapauta Free Kytkin Switch Säätönuppi Change knob Sirpalesuoja Splinter guard Jalusta...
 • Page 7 Svenska Att bära elektriska verktyg med fingret på ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRORDNINGAR omkopplaren eller ansluta elektriska verktyg då omkopplaren står på Till inbjuder till olyckor. VARNING! d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller Läs alla instruktioner skruvnyckel innan du startar det elektriska Underlåtenhet att följa samtliga instruktioner nedan kan verktyget.
 • Page 8 Svenska 5) Användning och vård av batteriverktyg 8. Kasta inte bort det urladdade batteriet med sopor. a) Se till att brytaren står i läge av innan isättning av Så snart batteriets efterladdningstid blir för kort för batteri. verktygets praktiska användning, skall du föra eller Isättning av batteri i verktyg som har brytaren på...
 • Page 9: Tekniska Data

  Svenska 11. Om batteriet läcker, luktar illa, blir varmt, missfärgat Om vätskan kommer i kontakt med din hud eller eller missformerat eller på något sätt upplevs som dina kläder, tvätta omedelbart väl med rent vatten onormalt vid användning, laddning eller förvaring, så...
 • Page 10 Svenska Sågning av plastmaterial, som t.ex. fenolharts och STANDARD TILLBEHÖR vinylklorid Sågning av tunna och mjuka byggmaterial 1 Sågblad (Nr. 41) ....1 Sågning av rostfria stålplåtar (genom att använda Se Tabell 3 beträffande sågbladen 97) sågbladens användning. CJ14DMR (2BGK) 2 Sexkantnyckel ...... 1 HUR DU DEMONTERAR/MONTERAR CJ14DL (2LRK) 3 Spånskydd ......
 • Page 11: Innan Användning

  (Bild 2-pil II) strömkällans spänning är låg. (4) Stäng spaken. (Bild 2-pil III) Om det har gått över 120 minuter sedan en laddning påbörjades och signallampan ännu inte har slocknat, så avbryt laddningen och kontakta en av HITACHI auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 12 Svenska VARNING: SÅGNING Se till att stänga av (OFF) strömmen och dra ur batteriet från apparaten vid byte av blad. VARNING för litiumjonbatteri Öppna inte spaken när kolven rör sig. För att förlänga livstiden är litiumjonbatteriet utrustat ANMÄRKNING: med en skyddsfunktion som stoppar utmatning. Därför Kontrollera att utbuktningarna på...
 • Page 13 1. Inställning av sågbladets hastighet D: Anm. OBSERVERA Sågblad Arbetsmaterialets Hastighet Reparationer, modifieringar och inspektioner av tjocklek Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi Nr. 97 1,5 – 2,5 mm Mellanhastighet auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in ANMÄRKNING: tillsammans med verktyget som referens, då...
 • Page 14 Den minsta skärradien av sågblad nr. 1 (Lång), nr, 1 (Superlångt) nr. 21, nr. 22 och nr. 41 är 100 mm. ANMÄRKNING: Beroende på HITACHIs kontinuerliga forsknings-och utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande. Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och...
 • Page 15: Generelle Sikkerhedsregler

  Dansk Ved brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, GENERELLE SIKKERHEDSREGLER skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, når disse er påkrævet, reduceres antallet af personskader. ADVARSEL! c) Undgå utilsigtet start af værktøjet. Kontrollér, at Læs hele vejledningen kontakten er slået fra, før værktøjet tilsluttes Det kan medføre elektrisk stød og/eller alvorlig lysnettet.
 • Page 16 Dansk g) Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv. i 5. Kortslut aldrig det genopladelige batteri. Kortslutning af batteriet vil forårsage en stor elektrisk overensstemmelse med denne vejledning og på strømning og overophedning, hvilket igen vil føre den tilsigtede måde for den pågældende type til at batteriet beskadiges eller brænder sammen.
 • Page 17 Dansk Undlad at punktere batteriet med et skarpt objekt 11. Hvis der opstår batterilækage, ildelugtende lugt, som fx en nål, slå på det med en hammer, træde udvikles varme, batteriet er misfarvet eller på det, kaste eller udsætte batteriet for voldsomme deformeret eller på...
 • Page 18 Dansk STANDARD TILBEHØR UDTAGNING/ILÆGNING AF BATTERIET 1. Udtagning af batteriet 1 Klinger (nr. 41) ....1 Hold godt fast om håndtaget og tryk smæklåsen for Se Tabel 3 angående at fjerne batteriet (Fig. 1). anvendelsen af klingen. FORSIGTIG CJ14DMR (2BGK) 2 Sekskantnøgle ...... 1 Batteriet må...
 • Page 19: Før Ibrugtagning

  120 minutter, efter at opladningen BEMÆRK: er påbegyndt, skal du standse opladningen og rette Kontroller, at klingens fremspring er forsvarligt sat henvendelse til HITACHI Autoriseret Servicecenter. ind i klingeholderen. (Fig. 3) Kontroller, at klingen er anbragt i rillen i rullen. (Fig. 4)
 • Page 20 Dansk 5. Indstilling af savbladsbevægelsen Skær aldrig i træ på over 10 mm’s tykkelse eller (1) Denne stiksav udnytter penduloperation, der metal på over 1 mm’s tykkelse ved lave hastigheder. bevæger klingen både frem og tilbage og op og 1. Skæring langs en ret linie ned.
 • Page 21 Mellemhastighed FORSIGTIG Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi BEMÆRK: el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi Jo højere hastigheden stilles, jo hurtigere skæres service-center. der, men i ovenstående tilfælde vil maskinens levetid Denne liste over reservedele vil være nyttig, når være på...
 • Page 22 Fiber BEMÆRK: Minimum skæreradius for blade nr. 1 (Lang), nr. 1 (Ekstra lang) 21, 22 og 41 er 100 mm. BEMÆRK: Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan bemeldte specifikationer ændres uden forudgående varsel. Information om luftbåren støj og vibration De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med...
 • Page 23: Generelle Sikkerhetsregler

  Norsk b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. GENERELLE SIKKERHETSREGLER Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette ADVARSEL! redusere faren for personskade. Les alle instruksjonene c) Unngå utilsiktet start av elektroverktøyet. Pass på Hvis du ikke leser igjennom alle instruksjonene nedenfor at bryteren på...
 • Page 24 Norsk g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv. i 4. Demonter aldri det oppladbare batteriet og samsvar med disse instruksjonene og til de ladeapparatet. oppgavene som elektroverktøyet er beregnet på. 5. Aldri korslutt det oppladbare batteriet. Ta alltid arbeidsoppgavene og arbeidsforholdene Kortslutter en batteriet vil det resultere i stor elektrisk med i betraktning.
 • Page 25: Tekniske Data

  Norsk Ikke koble verktøyet direkte til en stikkontakt eller ADVARSEL bilens sigarettenner. Hvis bruker får væske fra batteriet i øynene, ikke Ikke bruk batteriet til andre formål enn spesifisert. gni øynene, men vask med rent vann og kontakt Hvis batteriet ikke er oppladet selv etter at lege øyeblikkelig.
 • Page 26 Norsk STANDARD UTSTYR ISETTING/FJERNING AV BATTERI 1. Fjerning av batteri 1 Sagblader (Nr. 41) ....1 Hold godt fast i håndtaket og skyv batteriets Se Tabell 3 angående bruk sperrehake for å fjerne batteriet (Fig. 1). av sagbladene. CJ14DMR (2BGK) 2 Sekskantnøkkel ..... 1 Pass på...
 • Page 27 Når pilotlampen ikke slukker selv etter at det har Spaken må ikke heves så lenge plungeren går. gått 120 minutter siden ladingen startet, må ladingen stanses og et HITACHI autorisert serviceverksted kontaktes. Dersom batteriet er overopphetet p.g.a. at det har vært utsatt for direkte sollys el.l., kan det være at varsellampen ikke lyser, som den skal,...
 • Page 28 Norsk MERK: Lav hastighet må ikke brukes til skjæring i tre med Bekreft at det fremstikkende bladet er sikkert innsatt tykkelse på mer enn 10 mm eller metall med tykkelse i bladholderen. (Fig. 3) på mer enn 1 mm. Bekreft at bladet er plassert i sporet på valsen. 1.
 • Page 29 Mer bladets bfukstid reduseres på denne måten. Nå Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av hastigheten er for lav, tar skjæringen lenger tid, selv Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi om brukstiden blir lengre. Autorisert Serviceverksted. Foreta de justeringer du måtte ønske.
 • Page 30 Sagblad Nr. 1 (Lang), Nr. 1 (Ekstra lang) Nr. 21, Nr. 22 og Nr. 41 har en minimums skjæringsradius på 100 mm. MERK: På grunn av HITACHI’s kontinuerlige forsknings- og utviklings-program kan oppgitte speskfikasjoner forandres uten ytterligere varsel. Informasjon angående luftstøy og vibrasjon De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og...
 • Page 31 Suomi c) Varo käynnistämästä konetta vahingossa. YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Varmista, että virtakytkin on pois päältä - asennossa ennen pistokkeen työntämistä VAROITUS! pistorasiaan. Lue kaikki ohjeet. Sähkötyökalujen kantaminen pitämällä sormea Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, on olemassa tulipalon, virtakytkimellä tai laitteen käynnistäminen sähköiskun tai vakavan henkilövahingon vaara.
 • Page 32 Suomi 5) Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja huolto 9. Kuluneen pariston käyttö vahingoitta laturia. a) Varmista, että virtakytkin on OFF-tilassa (pois 10. Jos konetta käytetään jatkuvasti pienellä nopeudella, päältä), ennen kuin työnnät akun sisään. moottori rasittuu, mistä saattaa olla seurauksena Akun työntäminen sähkötyökaluihin, joissa moottorin kiinnileikkautuminen.
 • Page 33: Tekniset Tiedot

  Suomi 11. Jos paristo vuotaa, on havaittavissa pahaa hajua, Jos nestettä vuotaa iholle tai vaatteille, pese ne syntyy lämpöä, pariston väri haalistuu tai sen hyvin puhtaalla vedellä kuten vesijohtovedellä muoto muuttuu, tai jos paristo vaikuttaa millään välittömästi. tavalla poikkeavalta sitä käytettäessä, ladattaessa Tämä...
 • Page 34 Suomi VAKIOVARUSTEET KÄYTTÖ Monenkaltaisen puutavaran katkaisuun ja reikien 1 Terät (No. 41) ...... 1 sahaukseen Terien käyttöohjeet Teräs-, alumiini- ja kuparilevyjen katkaisuun taulukossa 3. Muovien, kuten fenoolihartsin ja vinyylin sahaukseen CJ14DMR (2BGK) 2 Kuusikulmainen ruuviavain ... 1 Ohuiden ja pehmeiden rakennusmateriaalien CJ14DL (2LRK) 3 Sirpalesuoja ......
 • Page 35 Jos merkkivalo ei sammu vaikka on jo kulunut 120 Varmista, että terän ulokkeet tulevat hyvin paikoilleen minuuttia latauksen aloittamisesta, lopeta lataus ja terän pitimeen. (Kuva 3) ota yhteys valtuutettuun Hitachi-huoltokeskukseen. Varmista, että terä sijaitsee vaon ja rullan välissä. HUOMAUTUS (Kuva 4) Jos paristo on luumentunut oltuaan esim, 5.
 • Page 36 Suomi (2) Kovaa materiaalia, kuten teräslevyä sahattaessa (3) Kiinnitä opas kuljettamalla se jalustassa olevan vähennä kehäliikettä. Pehmeitä materiaaleja, kuten kiinnitysaukon läpi ja kiristä M5 pultti. (Kuva 13) esim, puutavaraa, muovia jne, sahattaessa lisää (4) Säädä kehäasento lukemaan ”0”. kehäliikettä työtehokkuuden lisäämiseksi. HUOM: 6.
 • Page 37 Ruostumatonta teråslevyä sahattaessa laite on säädettävä D: Huomautuksia seuraavalla tavalla: HUOMAUTUS 1. Nopeuden säätö Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja Materiaalin tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- Terä Nopeus paksuus huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä Nr. 97 1,5 – 2,5 mm Keskinopeus työkalun...
 • Page 38 Suomi Taulukko 3 Käyttökelpoiset terätyypit Nr. 1 Nr. 1 Nr. 12, Nr. 16, Terä Nr.11 Nr. 15 Nr. 21 Nr. 22 Nr. 41 Nr. 97 123X Sahattava (Pitkä) (Superpitkä) materiaali Materiaalin laatu Materiaalin paksuus (mm) 10 ∼ 10 ∼ 5 ∼ 10 ∼...
 • Page 39: General Safety Rules

  English d) Remove any adjusting key or wrench before GENERAL SAFETY RULES turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part WARNING! of the power tool may result in personal injury. Read all instructions e) Do not overreach.
 • Page 40: Caution On Lithium-Ion Battery

  English c) Use power tools only with specifically designated CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY battery packs. Use of any other battery packs may create a risk To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with of injury and fire. the protection function to stop the output. d) When battery pack is not in use, keep it away In the cases of 1 and 2 described below, when using this from other metal objects like paper clips, coins,...
 • Page 41: Specifications

  English If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well If you find rust, foul odor, overheating, discolor, with clean water such as tap water immediately. deformation, and/or other irregularities when using There is a possibility that this can cause skin irritation. the battery for the first time, do not use and return it to your supplier or vendor.
 • Page 42: Battery Removal/Installation

  English 2. Insert the battery into the charger BATTERY REMOVAL/INSTALLATION Insert the battery firmly, until it contacts the bottom of the charger compartment. 1. Battery removal CAUTION Hold the handle tightly and push the battery latch to If the battery is inserted in the reverse direction, not remove the battery (See Fig.
 • Page 43: Prior To Operation

  Do not open the lever when plunger is moving. 120 minutes have elapsed after starting of the NOTE: charging, stop the charging and contact your HITACHI Confirm the protrusions of blade inserted to the blade AUTHORIZED SERVICE CENTER. holder surely. (Fig. 3)
 • Page 44: Connecting With Cleaner

  English (1) Loosen the base bolt by hexagonal bar wrench CUTTING attached on base and move the base fully forward. (Fig. 11, 12) CAUTION on lithium-ion battery (2) Align the scale (from 0 degrees to 45 degrees by 15- To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with degree increments) of the semi-circular part of the the protection function to stop the output.
 • Page 45: Selection Of Blades

  C: No. Used D: Remarks CAUTION Repair, modification and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 46 English Table 3 List of appropriate blades Blade No. 1 No. 1 No.11 No. 12, No. 15 No. 16, No. 21 No. 22 No.41 No. 97 123X Material (Long) (Super Long) to be cut Material quality Thickness of material (mm) Below Below 10 ∼...
 • Page 53 Svenska Suomi Gäller endast EU-länder Koskee vain EU-maita Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre kotitalousjätteen mukana! elektrisk och elektronisk utrustning och dess Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on...
 • Page 54 73/23/EØS, 89/336/EØS og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich1, F. R. Germany 30. 4. 2007 Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

This manual is also suitable for:

Cj14dmrCj 14dlCj 18dmr

Table of Contents