Download Print this page

Black & Decker HS2400 User Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

¶·Ú·Î·ÏÒ ÂÁÁڷʛ٠ÛÙÔ website Ì·˜,
www.blackanddecker.com, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ۯÂÙÈο ÌÂ
Ù· Ó¤· Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ì·˜.
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì¿Úη Black &
Decker Î·È ÙË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.blackanddecker.com
19

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker HS2400