Lenovo ThinkPad Edge E135 Manuals

Manuals and User Guides for Lenovo ThinkPad Edge E135. We have 31 Lenovo ThinkPad Edge E135 manuals available for free PDF download: User Manual, Hardware Maintenance Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (168 pages)

(Bulgarian) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.42 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Спецификации16................................................................................................................................................................
Програми ThinkVantage19................................................................................................................................................................
компютъра22................................................................................................................................................................
Достъп до програмите ThinkVantage в операционната система Windows 730................................................................................................................................................................
Използване на UltraNav посочващото устройство35................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo35................................................................................................................................................................
Свързване с мрежата35................................................................................................................................................................
Ethernet връзки48................................................................................................................................................................
диск или SSD устройството63................................................................................................................................................................
OneKey Recovery Pro71................................................................................................................................................................
Подмяна на SIM картата79................................................................................................................................................................
безжична LAN/WiMAX връзка79................................................................................................................................................................
за безжична WAN връзка79................................................................................................................................................................
Подмяна на модул памет79................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup103................................................................................................................................................................
Меню Main107................................................................................................................................................................
Меню Config107................................................................................................................................................................
Меню Date/Time113................................................................................................................................................................
Меню Security113................................................................................................................................................................
Меню Startup118................................................................................................................................................................
Меню Restart121................................................................................................................................................................
Обновяване на UEFI BIOS на системата121................................................................................................................................................................
Местоположение на безжичните антени UltraConnect154................................................................................................................................................................
Изявление за съответствие с изискванията за излъчване Клас B на Industry Canada156................................................................................................................................................................
Приложение B. Декларации за рециклиране и WEEE159................................................................................................................................................................
ЕС WEEE декларации159................................................................................................................................................................
Приложение C. ENERGY STAR информация за модел163................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (164 pages)

Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.29 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Chapter 1. Product overview17................................................................................................................................................................
Locating computer controls, connectors, and indicators17................................................................................................................................................................
Front view17................................................................................................................................................................
Right-side view19................................................................................................................................................................
Left-side view20................................................................................................................................................................
Bottom view21................................................................................................................................................................
Status indicators22................................................................................................................................................................
Locating important product information24................................................................................................................................................................
Machine type and model label24................................................................................................................................................................
FCC ID and IC Certification number label25................................................................................................................................................................
Certificate of Authenticity label26................................................................................................................................................................
Features26................................................................................................................................................................
Specifications27................................................................................................................................................................
Operating environment28................................................................................................................................................................
Lenovo programs28................................................................................................................................................................
Accessing Lenovo programs on the Windows 7 operating system28................................................................................................................................................................
Accessing Lenovo programs on the Windows 8 operating system30................................................................................................................................................................
An introduction to Lenovo programs30................................................................................................................................................................
Chapter 2. Using your computer33................................................................................................................................................................
Registering your computer33................................................................................................................................................................
Frequently asked questions33................................................................................................................................................................
Special keys and buttons35................................................................................................................................................................
Using the UltraNav pointing device37................................................................................................................................................................
Using the TrackPoint pointing device37................................................................................................................................................................
Using the touch pad39................................................................................................................................................................
Disabling the UltraNav pointing device and using an external mouse40................................................................................................................................................................
Adding the UltraNav icon to the Windows notification area40................................................................................................................................................................
Power management40................................................................................................................................................................
Checking the battery status40................................................................................................................................................................
Using the ac power adapter41................................................................................................................................................................
Charging the battery41................................................................................................................................................................
Maximizing the battery life42................................................................................................................................................................
Managing the battery power42................................................................................................................................................................
Power-saving modes42................................................................................................................................................................
Handling the battery43................................................................................................................................................................
Connecting to the network45................................................................................................................................................................
Ethernet connections45................................................................................................................................................................
Wireless connections45................................................................................................................................................................
Presentations and multimedia49................................................................................................................................................................
Changing display settings49................................................................................................................................................................
Connecting a projector or an external monitor49................................................................................................................................................................
Using dual displays51................................................................................................................................................................
Using audio features52................................................................................................................................................................
Using the integrated camera53................................................................................................................................................................
Using a flash media card53................................................................................................................................................................
Inserting a flash media card54................................................................................................................................................................
Removing a flash media card54................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo55................................................................................................................................................................
Chapter 3. You and your computer55................................................................................................................................................................
Accessibility and comfort55................................................................................................................................................................
Ergonomic information55................................................................................................................................................................
Comfort56................................................................................................................................................................
Accessibility information56................................................................................................................................................................
Traveling with your computer57................................................................................................................................................................
Travel tips57................................................................................................................................................................
Travel accessories57................................................................................................................................................................
Chapter 4. Security59................................................................................................................................................................
Attaching a mechanical lock59................................................................................................................................................................
Using passwords59................................................................................................................................................................
Passwords and sleep mode59................................................................................................................................................................
Typing passwords59................................................................................................................................................................
Power-on password60................................................................................................................................................................
Hard disk passwords60................................................................................................................................................................
Supervisor password62................................................................................................................................................................
Hard disk security64................................................................................................................................................................
or solid-state drive64................................................................................................................................................................
Using firewalls65................................................................................................................................................................
Protecting data against viruses65................................................................................................................................................................
Chapter 5. Recovery overview67................................................................................................................................................................
Recovery overview for Windows 7 models67................................................................................................................................................................
Creating and using a recovery media67................................................................................................................................................................
Performing backup and recovery operations68................................................................................................................................................................
Using the OneKey Recovery Pro workspace69................................................................................................................................................................
Creating and using a rescue medium70................................................................................................................................................................
Reinstalling preinstalled programs and device drivers71................................................................................................................................................................
Solving recovery problems71................................................................................................................................................................
Recovery overview for Windows 8 models72................................................................................................................................................................
Chapter 6. Replacing devices75................................................................................................................................................................
Static electricity prevention75................................................................................................................................................................
Replacing the battery75................................................................................................................................................................
Replacing the SIM card77................................................................................................................................................................
Replacing the hard disk drive or solid-state drive79................................................................................................................................................................
LAN/WiMAX connection82................................................................................................................................................................
Replacing a PCI Express Half Mini Card for wireless WAN connection84................................................................................................................................................................
Replacing a memory module88................................................................................................................................................................
Replacing the keyboard90................................................................................................................................................................
Replacing the backup battery95................................................................................................................................................................
Chapter 7. Advanced configuration99................................................................................................................................................................
Installing a new operating system99................................................................................................................................................................
Before you begin99................................................................................................................................................................
Installing the Windows 7 operating system100................................................................................................................................................................
Installing the Windows 8 operating system101................................................................................................................................................................
Installing device drivers101................................................................................................................................................................
reader101................................................................................................................................................................
Installing the driver for USB 3.0 on the Windows 7 operating system102................................................................................................................................................................
Installing the ThinkPad monitor file for Windows 2000/XP/Vista/7 on the Windows102................................................................................................................................................................
operating system102................................................................................................................................................................
Installing other drivers and software on the Windows 7 operating system102................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup103................................................................................................................................................................
Main menu103................................................................................................................................................................
Config menu104................................................................................................................................................................
Date/Time menu108................................................................................................................................................................
Security menu109................................................................................................................................................................
Startup menu113................................................................................................................................................................
Restart menu115................................................................................................................................................................
Updating your system UEFI BIOS116................................................................................................................................................................
Using system management116................................................................................................................................................................
System management116................................................................................................................................................................
Setting management features116................................................................................................................................................................
Chapter 8. Preventing problems119................................................................................................................................................................
General tips for preventing problems119................................................................................................................................................................
Making sure device drivers are current120................................................................................................................................................................
Taking care of your computer121................................................................................................................................................................
Cleaning the cover of your computer122................................................................................................................................................................
Chapter 9. Troubleshooting computer problems125................................................................................................................................................................
Diagnosing problems125................................................................................................................................................................
Troubleshooting125................................................................................................................................................................
Computer stops responding125................................................................................................................................................................
Spills on the keyboard126................................................................................................................................................................
Error messages126................................................................................................................................................................
Errors without messages128................................................................................................................................................................
Beep errors129................................................................................................................................................................
Memory module problems129................................................................................................................................................................
Networking problems130................................................................................................................................................................
devices132................................................................................................................................................................
Problems with the display and multimedia devices133................................................................................................................................................................
Battery and power problems137................................................................................................................................................................
Problems with drives and other storage devices140................................................................................................................................................................
A software problem141................................................................................................................................................................
Problems with ports and connectors141................................................................................................................................................................
Chapter 10. Getting support143................................................................................................................................................................
Before you contact Lenovo143................................................................................................................................................................
Getting help and service144................................................................................................................................................................
Using diagnostic programs144................................................................................................................................................................
Lenovo Support Web site144................................................................................................................................................................
Calling Lenovo144................................................................................................................................................................
Finding ThinkPad options145................................................................................................................................................................
Purchasing additional services145................................................................................................................................................................
Appendix A. Regulatory information147................................................................................................................................................................
Wireless related information147................................................................................................................................................................
Location of the UltraConnect wireless antennas148................................................................................................................................................................
Locating wireless regulatory notices149................................................................................................................................................................
Export classification notice149................................................................................................................................................................
Electronic emission notices149................................................................................................................................................................
Federal Communications Commission Declaration of Conformity149................................................................................................................................................................
Industry Canada Class B emission compliance statement150................................................................................................................................................................
European Union - Compliance to the Electromagnetic Compatibility Directive150................................................................................................................................................................
German Class B compliance statement150................................................................................................................................................................
Korea Class B compliance statement151................................................................................................................................................................
Japan VCCI Class B compliance statement151................................................................................................................................................................
Lenovo product service information for Taiwan151................................................................................................................................................................
statements153................................................................................................................................................................
Important WEEE information153................................................................................................................................................................
Japan recycling statements153................................................................................................................................................................
Recycling information for Brazil154................................................................................................................................................................
Battery recycling information for the European Union154................................................................................................................................................................
Battery recycling information for Taiwan155................................................................................................................................................................
Battery recycling information for the United States and Canada155................................................................................................................................................................
information157................................................................................................................................................................
Appendix D. Notices159................................................................................................................................................................
Trademarks160................................................................................................................................................................
Substances Directive (RoHS)161................................................................................................................................................................
China RoHS161................................................................................................................................................................
Turkish RoHS161................................................................................................................................................................
Ukraine RoHS161................................................................................................................................................................
India RoHS162................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (162 pages)

(Indonesian) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.39 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Bab 1. Ikhtisar Produk19................................................................................................................................................................
Lokasi kontrol, konektor, dan indikator komputer19................................................................................................................................................................
Tampak depan19................................................................................................................................................................
Tampak kanan21................................................................................................................................................................
Tampak kiri22................................................................................................................................................................
Tampak bawah23................................................................................................................................................................
Indikator status24................................................................................................................................................................
Lokasi informasi penting tentang produk26................................................................................................................................................................
Label model dan jenis mesin26................................................................................................................................................................
Label nomor ID FCC dan Sertifikasi IC27................................................................................................................................................................
Label Certificate of Authenticity (Sertifikat Autentisitas)28................................................................................................................................................................
Fitur28................................................................................................................................................................
Spesifikasi29................................................................................................................................................................
Lingkungan pengoperasian30................................................................................................................................................................
Program ThinkVantage30................................................................................................................................................................
Mengakses program ThinkVantage di sistem operasi Windows 730................................................................................................................................................................
Pengenalan tentang program ThinkVantage32................................................................................................................................................................
Bab 2. Menggunakan komputer35................................................................................................................................................................
Mendaftarkan komputer Anda35................................................................................................................................................................
Pertanyaan yang sering diajukan35................................................................................................................................................................
Tombol khusus37................................................................................................................................................................
Menggunakan perangkat pengarah UltraNav39................................................................................................................................................................
Menggunakan perangkat pengarah TrackPoint40................................................................................................................................................................
Menggunakan bantalan sentuh41................................................................................................................................................................
Menonaktifkan perangkat pengarah UltraNav dan menggunakan mouse eksternal42................................................................................................................................................................
Menambahkan ikon UltraNav ke area pemberitahuan Windows42................................................................................................................................................................
Manajemen daya42................................................................................................................................................................
Memeriksa status baterai43................................................................................................................................................................
Menggunakan adaptor daya ac43................................................................................................................................................................
Mengisi daya baterai44................................................................................................................................................................
Memaksimalkan masa pakai baterai44................................................................................................................................................................
Mengelola daya baterai44................................................................................................................................................................
Mode hemat daya44................................................................................................................................................................
Menangani baterai46................................................................................................................................................................
Menyambungkan ke jaringan47................................................................................................................................................................
Koneksi Ethernet47................................................................................................................................................................
Koneksi nirkabel47................................................................................................................................................................
Presentasi dan multimedia51................................................................................................................................................................
Mengubah pengaturan display51................................................................................................................................................................
Menyambungkan proyektor atau monitor eksternal52................................................................................................................................................................
Menggunakan dua display53................................................................................................................................................................
Menggunakan fitur audio54................................................................................................................................................................
Menggunakan kamera terintegrasi55................................................................................................................................................................
Menggunakan kartu media flash55................................................................................................................................................................
Memasukkan kartu media flash56................................................................................................................................................................
Melepaskan kartu media flash56................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo57................................................................................................................................................................
Bab 3. Anda dan komputer57................................................................................................................................................................
Aksesibilitas dan kenyamanan57................................................................................................................................................................
Informasi ergonomik57................................................................................................................................................................
Kenyamanan58................................................................................................................................................................
Informasi aksesibilitas59................................................................................................................................................................
Bepergian dengan membawa komputer59................................................................................................................................................................
Saran perjalanan59................................................................................................................................................................
Aksesori bepergian60................................................................................................................................................................
Bab 4. Keamanan61................................................................................................................................................................
Memasang kunci mekanis61................................................................................................................................................................
Menggunakan password61................................................................................................................................................................
Password dan mode sleep61................................................................................................................................................................
Mengetik password61................................................................................................................................................................
Power-on Password62................................................................................................................................................................
Hard Disk Password62................................................................................................................................................................
Supervisor password65................................................................................................................................................................
Keamanan hard disk66................................................................................................................................................................
Pemberitahuan tentang penghapusan data dari hard disk drive atau solid state drive67................................................................................................................................................................
Menggunakan firewall68................................................................................................................................................................
Melindungi data dari virus68................................................................................................................................................................
Bab 5. Ikhtisar pemulihan69................................................................................................................................................................
Membuat dan menggunakan media pemulihan69................................................................................................................................................................
Melakukan pencadangan dan pemulihan70................................................................................................................................................................
Menggunakan area kerja OneKey Recovery Pro71................................................................................................................................................................
Membuat dan menggunakan media penyelamat72................................................................................................................................................................
Menginstal ulang aplikasi dan driver perangkat prainstal73................................................................................................................................................................
Mengatasi masalah pemulihan74................................................................................................................................................................
Bab 6. Mengganti perangkat75................................................................................................................................................................
Pencegahan terhadap listrik statis75................................................................................................................................................................
Mengganti baterai75................................................................................................................................................................
Mengganti kartu SIM77................................................................................................................................................................
Mengganti hard disk drive atau solid state drive79................................................................................................................................................................
Mengganti Kartu Mini PCI Express untuk koneksi LAN/WiMAX nirkabel82................................................................................................................................................................
Mengganti Kartu Mini Setengah PCI Express untuk koneksi WAN nirkabel84................................................................................................................................................................
Mengganti modul memori88................................................................................................................................................................
Mengganti keyboard90................................................................................................................................................................
Mengganti baterai cadangan95................................................................................................................................................................
Bab 7. Konfigurasi lanjutan99................................................................................................................................................................
Menginstal sistem operasi baru99................................................................................................................................................................
Sebelum Anda mulai99................................................................................................................................................................
Menginstal sistem operasi Windows 7100................................................................................................................................................................
Menginstal driver perangkat101................................................................................................................................................................
Menginstal driver untuk pembaca kartu media 4-in-1101................................................................................................................................................................
Menginstal driver untuk USB 3.0101................................................................................................................................................................
Menginstal file monitor ThinkPad untuk Windows 2000/XP/Vista/7101................................................................................................................................................................
Menginstal driver dan peranti lunak lain102................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup102................................................................................................................................................................
Menu Main103................................................................................................................................................................
Menu Config103................................................................................................................................................................
Menu Date/Time108................................................................................................................................................................
Menu Security108................................................................................................................................................................
Menu Startup113................................................................................................................................................................
Menu Restart115................................................................................................................................................................
Meng-update UEFI BIOS sistem115................................................................................................................................................................
Menggunakan manajemen sistem116................................................................................................................................................................
Manajemen sistem116................................................................................................................................................................
Mengatur fitur manajemen116................................................................................................................................................................
Bab 8. Mencegah masalah119................................................................................................................................................................
Saran umum untuk mencegah masalah119................................................................................................................................................................
Memastikan keaktualan versi driver perangkat120................................................................................................................................................................
Menangani komputer121................................................................................................................................................................
Membersihkan penutup komputer122................................................................................................................................................................
Bab 9. Pemecahan masalah komputer125................................................................................................................................................................
Mendiagnosis masalah125................................................................................................................................................................
Pemecahan masalah125................................................................................................................................................................
Komputer berhenti merespons125................................................................................................................................................................
Tumpahan cairan ke keyboard126................................................................................................................................................................
Pesan kesalahan126................................................................................................................................................................
Kesalahan tanpa pesan128................................................................................................................................................................
Kesalahan beep129................................................................................................................................................................
Masalah modul memori129................................................................................................................................................................
Masalah pembentukan jaringan130................................................................................................................................................................
Masalah dengan keyboard dan perangkat pengarah lain132................................................................................................................................................................
Masalah dengan display dan perangkat multimedia133................................................................................................................................................................
Masalah baterai dan daya137................................................................................................................................................................
Masalah dengan drive dan perangkat penyimpanan lain140................................................................................................................................................................
Masalah peranti lunak141................................................................................................................................................................
Masalah dengan port dan konektor141................................................................................................................................................................
Bab 10. Mendapatkan dukungan143................................................................................................................................................................
Sebelum menghubungi Lenovo143................................................................................................................................................................
Mendapatkan bantuan dan layanan143................................................................................................................................................................
Menggunakan program diagnostik144................................................................................................................................................................
Situs Web Lenovo Support144................................................................................................................................................................
Menghubungi Lenovo144................................................................................................................................................................
Menemukan opsi ThinkPad145................................................................................................................................................................
Membeli layanan tambahan146................................................................................................................................................................
Lampiran A. Informasi pengaturan147................................................................................................................................................................
Informasi yang terkait dengan Nirkabel147................................................................................................................................................................
Lokasi antena nirkabel UltraConnect148................................................................................................................................................................
Lokasi pemberitahuan pengaturan nirkabel149................................................................................................................................................................
Pemberitahuan klasifikasi ekspor149................................................................................................................................................................
Pemberitahuan emisi elektronik149................................................................................................................................................................
Pernyataan Kesesuaian Federal Communications Commission149................................................................................................................................................................
Pernyataan kesesuaian emisi Kelas B Industri Kanada150................................................................................................................................................................
Uni Eropa - Kepatuhan terhadap Peraturan Kompatibilitas Elektromagnetik150................................................................................................................................................................
Pernyataan kesesuaian Kelas B Jerman150................................................................................................................................................................
Pernyataan kesesuaian Kelas B Korea151................................................................................................................................................................
Jepang151................................................................................................................................................................
Informasi servis produk Lenovo untuk Taiwan151................................................................................................................................................................
Lampiran B. Pernyataan WEEE dan daur ulang153................................................................................................................................................................
Pernyataan WEEE UE153................................................................................................................................................................
Pernyataan daur ulang Jepang153................................................................................................................................................................
Informasi daur ulang untuk Brasil154................................................................................................................................................................
Informasi daur ulang baterai untuk Uni Eropa154................................................................................................................................................................
Informasi daur ulang baterai untuk Taiwan155................................................................................................................................................................
Informasi daur ulang baterai untuk Amerika Serikat dan Kanada155................................................................................................................................................................
Lampiran C. Informasi model ENERGY STAR157................................................................................................................................................................
Lampiran D. Pemberitahuan159................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (162 pages)

(Serbian Latin) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.43 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Poglavlje 1. Pregled proizvoda17................................................................................................................................................................
indikatora17................................................................................................................................................................
Prikaz spreda17................................................................................................................................................................
Pogled s desne strane19................................................................................................................................................................
Prikaz sa leve strane20................................................................................................................................................................
Prikaz odozdo21................................................................................................................................................................
Indikatori statusa22................................................................................................................................................................
Pronalaženje važnih informacija o proizvodu24................................................................................................................................................................
Tip mašine i oznaka modela24................................................................................................................................................................
certifikata25................................................................................................................................................................
Nalepnica sa certifikatom o autentičnosti26................................................................................................................................................................
Karakteristike26................................................................................................................................................................
Specifikacije27................................................................................................................................................................
Radno okruženje28................................................................................................................................................................
ThinkVantage programi28................................................................................................................................................................
Pristupanje ThinkVantage programima pod operativnim sistemom Windows 728................................................................................................................................................................
Uvod u programe ThinkVantage30................................................................................................................................................................
Poglavlje 2. Upotreba računara33................................................................................................................................................................
Registrovanje računara33................................................................................................................................................................
Često postavljana pitanja33................................................................................................................................................................
Specijalni tasteri i dugmad34................................................................................................................................................................
Korišćenje UltraNav pokazivača37................................................................................................................................................................
Korišćenje TrackPoint pokazivača38................................................................................................................................................................
Korišćenje dodirne table39................................................................................................................................................................
Onemogućavanje UltraNav pokazivačkog uređaja i korišćenje spoljnog miša40................................................................................................................................................................
Dodavanje ikone UltraNav na Windows sistemsku traku poslova40................................................................................................................................................................
Upravljanje napajanjem40................................................................................................................................................................
Provera statusa baterije41................................................................................................................................................................
Korišćenje ispravljača za struju41................................................................................................................................................................
Punjenje baterije41................................................................................................................................................................
Produžavanje radnog veka baterije42................................................................................................................................................................
Upravljanje energijom baterije42................................................................................................................................................................
Režimi uštede energije42................................................................................................................................................................
Rukovanje baterijom44................................................................................................................................................................
Povezivanje sa mrežom45................................................................................................................................................................
Eternet veze45................................................................................................................................................................
Bežične veze46................................................................................................................................................................
Prezentacije i multimedija49................................................................................................................................................................
Promena postavki ekrana49................................................................................................................................................................
Povezivanje projektora ili spoljnog monitora50................................................................................................................................................................
Korišćenje dva ekrana51................................................................................................................................................................
Korišćenje audio funkcija52................................................................................................................................................................
Korišćenje integrisane kamere53................................................................................................................................................................
Korišćenje Flash Media kartice54................................................................................................................................................................
Umetanje fleš medijske kartice54................................................................................................................................................................
Uklanjanje fleš medijske kartice54................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo57................................................................................................................................................................
Poglavlje 3. Vi i vaš računar57................................................................................................................................................................
Pristupačnost i udobnost57................................................................................................................................................................
Informacije o ergonomičnosti57................................................................................................................................................................
Udobnost58................................................................................................................................................................
Informacije o pristupačnosti58................................................................................................................................................................
Putovanje sa računarom59................................................................................................................................................................
Saveti za putovanje59................................................................................................................................................................
Pribor za putovanje60................................................................................................................................................................
Poglavlje 4. Sigurnost61................................................................................................................................................................
Postavljanje mehaničke brave61................................................................................................................................................................
Korišćenje lozinki61................................................................................................................................................................
Lozinke i režim spavanja61................................................................................................................................................................
Unos lozinki61................................................................................................................................................................
Power-on password62................................................................................................................................................................
Lozinka za hard disk62................................................................................................................................................................
Lozinka nadzora64................................................................................................................................................................
Sigurnost hard diska66................................................................................................................................................................
SSD-a66................................................................................................................................................................
Korišćenje zaštitnog zida67................................................................................................................................................................
Zaštita podataka od virusa67................................................................................................................................................................
Poglavlje 5. Pregled oporavka69................................................................................................................................................................
Kreiranje i korišćenje medijuma za oporavak69................................................................................................................................................................
Kreiranje sigurnosne kopije i oporavak70................................................................................................................................................................
Korišćenje radnog prostora OneKey Recovery Pro71................................................................................................................................................................
Kreiranje i korišćenje medijuma za spasavanje72................................................................................................................................................................
Ponovno instaliranje prethodno instaliranih aplikacija i upravljačkih programa73................................................................................................................................................................
Rešavanje problema prilikom oporavka74................................................................................................................................................................
Poglavlje 6. Zamena uređaja75................................................................................................................................................................
Zaštita od statičkog elektriciteta75................................................................................................................................................................
Zamena baterije75................................................................................................................................................................
Zamena SIM kartice77................................................................................................................................................................
Zamena hard diska ili SSD uređaja79................................................................................................................................................................
LAN/WiMAX vezu82................................................................................................................................................................
WAN vezu84................................................................................................................................................................
Zamena memorijskog modula88................................................................................................................................................................
Zamena tastature90................................................................................................................................................................
Zamena pomoćne baterije95................................................................................................................................................................
Instaliranje novog operativnog sistema99................................................................................................................................................................
Pre nego što počnete99................................................................................................................................................................
Instaliranje upravljačkih programa101................................................................................................................................................................
Instaliranje upravljačkog programa za 4-u101................................................................................................................................................................
čitač medijskih kartica101................................................................................................................................................................
Instaliranje upravljačkog programa za USB 3.0 konektor101................................................................................................................................................................
Instaliranje datoteke za ThinkPad monitor za operativni sistem Windows 2000/XP/Vista/7101................................................................................................................................................................
softvera102................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup102................................................................................................................................................................
Meni Main103................................................................................................................................................................
Meni Config103................................................................................................................................................................
Meni Date/Time109................................................................................................................................................................
Meni Security109................................................................................................................................................................
Meni Startup113................................................................................................................................................................
Meni Restart115................................................................................................................................................................
Ažuriranje UEFI BIOS-a116................................................................................................................................................................
Korišćenje funkcija za upravljanje sistemom116................................................................................................................................................................
Funkcije upravljanja sistemom116................................................................................................................................................................
Podešavanje funkcija za upravljanje117................................................................................................................................................................
Poglavlje 8. Sprečavanje problema119................................................................................................................................................................
Osnovni saveti za sprečavanje problema119................................................................................................................................................................
Proverite da li su upravljački programi aktuelni120................................................................................................................................................................
Održavanje računara121................................................................................................................................................................
Čišćenje kućišta računara122................................................................................................................................................................
Poglavlje 9. Rešavanje računarskih problema125................................................................................................................................................................
Dijagnostikovanje problema125................................................................................................................................................................
Rešavanje problema125................................................................................................................................................................
Računar ne reaguje125................................................................................................................................................................
Prolivanje tečnosti po tastaturi126................................................................................................................................................................
Poruke o grešci126................................................................................................................................................................
Greške bez poruka128................................................................................................................................................................
Zvučni signali greške129................................................................................................................................................................
Problemi sa memorijskim modulima129................................................................................................................................................................
Problemi sa umrežavanjem130................................................................................................................................................................
Problemi sa tastaturom i drugim pokazivačkim uređajima132................................................................................................................................................................
Problemi sa ekranom i multimedijalnim uređajima133................................................................................................................................................................
Problemi sa baterijom i napajanjem137................................................................................................................................................................
Problemi sa disk jedinicama i ostalim uređajima za skladištenje140................................................................................................................................................................
Problem sa softverom141................................................................................................................................................................
Problemi sa portovima i konektorima141................................................................................................................................................................
Poglavlje 10. Pristup podršci143................................................................................................................................................................
Pre nego što kontaktirate Lenovo143................................................................................................................................................................
Dobijanje pomoći i usluga143................................................................................................................................................................
Upotreba dijagnostičkih programa144................................................................................................................................................................
Lenovo veb lokacija za podršku144................................................................................................................................................................
Pozivanje Lenovo predstavnika144................................................................................................................................................................
Pronalaženje ThinkPad opcija145................................................................................................................................................................
Kupovina dodatnih usluga146................................................................................................................................................................
Dodatak A. Regulatorne informacije147................................................................................................................................................................
Informacije o bežičnoj vezi147................................................................................................................................................................
Položaj UltraConnect bežične antene148................................................................................................................................................................
Pronalaženje bežičnih regulatornih obaveštenja149................................................................................................................................................................
Obaveštenje o izvoznoj klasifikaciji149................................................................................................................................................................
Obaveštenje o elektronskom zračenju149................................................................................................................................................................
komunikaciju149................................................................................................................................................................
Izjava o ispravnosti industrijskih emisija klase B u Kanadi150................................................................................................................................................................
elektromagnetnu kompatibilnost150................................................................................................................................................................
Nemačkoj150................................................................................................................................................................
Koreji151................................................................................................................................................................
Izjava o zakonskoj saglasnosti za japansku VCCI klasu B151................................................................................................................................................................
Servisne informacije o Lenovo proizvodima za Tajvan151................................................................................................................................................................
Dodatak B. WEEE izjava i izjava o recikliranju153................................................................................................................................................................
EU WEEE izjave153................................................................................................................................................................
Izjave o recikliranju za Japan153................................................................................................................................................................
Informacije o recikliranju za Brazil154................................................................................................................................................................
Informacije o recikliranju baterija za Evropsku uniju154................................................................................................................................................................
Informacije o recikliranju baterija za Tajvan155................................................................................................................................................................
Države i Kanadu155................................................................................................................................................................
Dodatak C. Informacije o modelu ENERGY STAR157................................................................................................................................................................
Dodatak D. Obaveštenja159................................................................................................................................................................
Zaštitni žigovi160................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (160 pages)

(Japanese) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 4.26 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
ThinkVantage プログラム17................................................................................................................................................................
FCC ID および IC 認証番号ラベル25................................................................................................................................................................
Certificate of Authenticity』ラベル26................................................................................................................................................................
UltraNav ポインティング・デバイスの使用33................................................................................................................................................................
ネットワーク接続とデータ転送33................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo33................................................................................................................................................................
Windows の通知領域への『UltraNav』アイコ ンの追加38................................................................................................................................................................
Windows 7 オペレーティング・システムでの ThinkVantage プログラムへのアクセス47................................................................................................................................................................
OneKey Recovery Pro ワークスペースの使用67................................................................................................................................................................
SIM カードの交換73................................................................................................................................................................
ワイヤレス LAN/WiMAX 接続用 PCI Express ミ ニ・カードの交換73................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup97................................................................................................................................................................
Windows 7 オペレーティング・システムのイ ンストール98................................................................................................................................................................
Main』メニュー101................................................................................................................................................................
Config』メニュー102................................................................................................................................................................
Security』メニュー107................................................................................................................................................................
Startup』メニュー112................................................................................................................................................................
Lenovo サポート Web サイト138................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (154 pages)

(Korean) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.78 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
사양15................................................................................................................................................................
FCC ID 및 IC 인증 번호 레이블23................................................................................................................................................................
ThinkVantage 프로그램26................................................................................................................................................................
Windows 7 운영 체제에서 ThinkVantage 프로그램 액세스26................................................................................................................................................................
ThinkVantage 프로그램 소개28................................................................................................................................................................
무선 연결32................................................................................................................................................................
UltraNav 포인팅 장치 해제 및 외부 마우스 사용37................................................................................................................................................................
Windows 알림 영역에 UltraNav 아이콘 추 가38................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo53................................................................................................................................................................
OneKey Recovery Pro 작업 공간 사용65................................................................................................................................................................
SIM 카드 교체71................................................................................................................................................................
무선 LAN/WiMAX 연결용 PCI Express Mini 카드 교체71................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup93................................................................................................................................................................
Windows 7 운영 체제 설치94................................................................................................................................................................
in-1 미디어 카드 판독기용 드라이버 설 치95................................................................................................................................................................
USB 3.0 드라이버 설치95................................................................................................................................................................
XP/Vista/7 설치95................................................................................................................................................................
Main 메뉴96................................................................................................................................................................
Config 메뉴97................................................................................................................................................................
Date/Time 메뉴101................................................................................................................................................................
Security 메뉴102................................................................................................................................................................
Startup 메뉴105................................................................................................................................................................
Restart 메뉴108................................................................................................................................................................
UltraConnect 무선 안테나의 위치140................................................................................................................................................................
미 연방통신위원회(FCC) 적합성 선언141................................................................................................................................................................
VCCI B급 기기 준수 사항에 대한 일본어 설 명143................................................................................................................................................................
EU WEEE 지침145................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (146 pages)

(Traditional Chinese) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.94 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
規格15................................................................................................................................................................
作業環境15................................................................................................................................................................
ThinkVantage 程式15................................................................................................................................................................
FCC ID 和 IC 憑證號碼標籤23................................................................................................................................................................
Certificate of Authenticity 標籤24................................................................................................................................................................
在 Windows 7 作業系統上存取 ThinkVantage 程式26................................................................................................................................................................
ThinkVantage 程式簡介28................................................................................................................................................................
連接網路31................................................................................................................................................................
停用 UltraNav 指標裝置及使用外接式滑鼠37................................................................................................................................................................
在 Windows 通知區域中新增 UltraNav 圖示37................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo51................................................................................................................................................................
使用 OneKey Recovery Pro 工作區63................................................................................................................................................................
更換 SIM 卡69................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup91................................................................................................................................................................
安裝 USB 3.0 的驅動程式93................................................................................................................................................................
Main 功能表94................................................................................................................................................................
Config 功能表94................................................................................................................................................................
Date/Time 功能表98................................................................................................................................................................
Security 功能表99................................................................................................................................................................
Startup 功能表101................................................................................................................................................................
UltraConnect 無線天線的位置132................................................................................................................................................................
加拿大工業部 Class B 放射規章聲明134................................................................................................................................................................
韓國 Class B 相容性聲明135................................................................................................................................................................
日本 VCCI Class B 相容性聲明135................................................................................................................................................................
歐盟 WEEE 聲明137................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (146 pages)

(Simplified Chinese) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.78 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
规格15................................................................................................................................................................
操作环境15................................................................................................................................................................
ThinkVantage 程序15................................................................................................................................................................
FCC 标识和 IC 认证编号标签23................................................................................................................................................................
在 Windows 7 操作系统中访问各种 ThinkVantage 程序26................................................................................................................................................................
ThinkVantage 程序简介27................................................................................................................................................................
连接网络31................................................................................................................................................................
使用 TrackPoint 定位设备34................................................................................................................................................................
禁用 UltraNav 定位设备转而使用外接鼠标37................................................................................................................................................................
向 Windows 通知区域添加 UltraNav 图标37................................................................................................................................................................
输入密码45................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo51................................................................................................................................................................
使用 OneKey Recovery Pro 工作空间63................................................................................................................................................................
更换 SIM 卡69................................................................................................................................................................
更换用于无线局域网/WiMAX 连接的 PCI Express 微型卡69................................................................................................................................................................
更换用于无线局域网连接的 PCI Express Half 微型 卡69................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup91................................................................................................................................................................
安装 USB 3.0 驱动程序93................................................................................................................................................................
安装 Windows 2000/XP/Vista/7 的 ThinkPad 显示器文件93................................................................................................................................................................
Main 菜单94................................................................................................................................................................
Config 菜单94................................................................................................................................................................
Date/Time 菜单98................................................................................................................................................................
Security 菜单99................................................................................................................................................................
Startup 菜单101................................................................................................................................................................
软件115................................................................................................................................................................
Lenovo 支持 Web 站点123................................................................................................................................................................
UltraConnect 无线天线的位置132................................................................................................................................................................
日本 VCCI B 类一致性声明135................................................................................................................................................................
EU WEEE 声明137................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (138 pages)

(Hebrew) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 6.63 MB
Lenovo ThinkPad Edge E135 Hardware Maintenance Manual

Lenovo ThinkPad Edge E135 Hardware Maintenance Manual (97 pages)

ThinkPad Edge  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 16.24 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Chapter 1. Safety information7................................................................................................................................................................
General safety7................................................................................................................................................................
Electrical safety7................................................................................................................................................................
Safety inspection guide9................................................................................................................................................................
Handling devices that are sensitive to electrostatic discharge9................................................................................................................................................................
Grounding requirements10................................................................................................................................................................
Safety notices (multilingual translations)10................................................................................................................................................................
Chapter 2. Important service information25................................................................................................................................................................
Strategy for replacing FRUs25................................................................................................................................................................
Strategy for replacing a hard disk drive26................................................................................................................................................................
Important notice for replacing a system board26................................................................................................................................................................
How to use error codes26................................................................................................................................................................
GAV products26................................................................................................................................................................
Product definition26................................................................................................................................................................
products27................................................................................................................................................................
Chapter 3. General checkout29................................................................................................................................................................
What to do first29................................................................................................................................................................
Checkout guide30................................................................................................................................................................
Lenovo Solution Center30................................................................................................................................................................
Quick test programs30................................................................................................................................................................
UEFI diagnostic program31................................................................................................................................................................
Bootable diagnostic programs31................................................................................................................................................................
Power system checkout32................................................................................................................................................................
Checking the ac power adapter32................................................................................................................................................................
Checking operational charging33................................................................................................................................................................
Checking the battery pack33................................................................................................................................................................
Checking the backup battery34................................................................................................................................................................
Chapter 4. Related service information35................................................................................................................................................................
Restoring the factory contents using the recovery disc set35................................................................................................................................................................
Using the Windows recovery programs on the Windows 8 operating system36................................................................................................................................................................
Passwords37................................................................................................................................................................
Power-on password37................................................................................................................................................................
Hard disk password37................................................................................................................................................................
Supervisor password38................................................................................................................................................................
How to remove the power-on password38................................................................................................................................................................
How to remove the hard disk password38................................................................................................................................................................
Power management39................................................................................................................................................................
Screen blank mode (for the Windows39................................................................................................................................................................
Sleep mode39................................................................................................................................................................
Hibernation mode39................................................................................................................................................................
Symptom-to-FRU index40................................................................................................................................................................
Numeric error codes40................................................................................................................................................................
Error messages41................................................................................................................................................................
No-beep symptoms41................................................................................................................................................................
LCD-related symptoms42................................................................................................................................................................
Intermittent problems42................................................................................................................................................................
Undetermined problems42................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo45................................................................................................................................................................
Chapter 5. Status indicators45................................................................................................................................................................
Chapter 6. Special keys47................................................................................................................................................................
Chapter 7. Locations49................................................................................................................................................................
Locating computer controls, connectors, and indicators49................................................................................................................................................................
Front view49................................................................................................................................................................
Rear view50................................................................................................................................................................
Bottom view50................................................................................................................................................................
Locating FRUs and CRUs50................................................................................................................................................................
Major FRUs and CRUs52................................................................................................................................................................
LCD FRUs and CRUs54................................................................................................................................................................
Looking up FRU information55................................................................................................................................................................
Chapter 8. FRU replacement notices57................................................................................................................................................................
Screw notices57................................................................................................................................................................
Retaining serial numbers58................................................................................................................................................................
Restoring the serial number of the system unit58................................................................................................................................................................
Retaining the UUID59................................................................................................................................................................
Reading or writing the ECA information59................................................................................................................................................................
General guidelines61................................................................................................................................................................
Before servicing your computer62................................................................................................................................................................
Battery pack62................................................................................................................................................................
Bottom slot cover63................................................................................................................................................................
Memory modules64................................................................................................................................................................
Hard disk drive or solid-state drive65................................................................................................................................................................
PCI Express Mini Card for wireless LAN67................................................................................................................................................................
or mSATA solid-state drive69................................................................................................................................................................
Keyboard72................................................................................................................................................................
Backup battery73................................................................................................................................................................
Keyboard bezel74................................................................................................................................................................
Microphone75................................................................................................................................................................
Speaker assembly76................................................................................................................................................................
I/O sub card with USB connector77................................................................................................................................................................
CRT board assembly (with cable)78................................................................................................................................................................
System board assembly79................................................................................................................................................................
Thermal fan assembly81................................................................................................................................................................
LCD unit82................................................................................................................................................................
DC-in connector and base cover assembly83................................................................................................................................................................
LCD bezel assembly86................................................................................................................................................................
LCD panel, LCD cable , and hinges87................................................................................................................................................................
Integrated camera88................................................................................................................................................................
cover assembly89................................................................................................................................................................
Appendix A. Notices93................................................................................................................................................................
Electronic emission notices94................................................................................................................................................................
Trademarks94................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 Guía Del Usuario

(Spanish) Lenovo ThinkPad Edge E135 Guía Del Usuario (164 pages)

(Spanish) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.47 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
producto19................................................................................................................................................................
Ubicación de controles, conectores e indicadores del sistema19................................................................................................................................................................
Vista frontal19................................................................................................................................................................
Vista lateral derecha21................................................................................................................................................................
Vista del lateral izquierdo22................................................................................................................................................................
Vista inferior23................................................................................................................................................................
Indicadores de estado24................................................................................................................................................................
Ubicación de información importante de producto26................................................................................................................................................................
Etiqueta de tipo y modelo de la máquina26................................................................................................................................................................
Etiqueta de Certificado de autenticidad28................................................................................................................................................................
Características28................................................................................................................................................................
Especificaciones29................................................................................................................................................................
Entorno operativo30................................................................................................................................................................
Programas de ThinkVantage30................................................................................................................................................................
sistema operativo Windows 730................................................................................................................................................................
Introducción a los programas ThinkVantage32................................................................................................................................................................
Capítulo 2. Utilización del sistema35................................................................................................................................................................
Registro del sistema35................................................................................................................................................................
Preguntas frecuentes35................................................................................................................................................................
Teclas y botones especiales37................................................................................................................................................................
Utilización del dispositivo de puntero de UltraNav39................................................................................................................................................................
Utilización del dispositivo de puntero de TrackPoint40................................................................................................................................................................
Utilización del área táctil41................................................................................................................................................................
Deshabilitación del dispositivo de puntero de UltraNav y uso de un ratón externo42................................................................................................................................................................
notificaciones de Windows42................................................................................................................................................................
Gestión de energía42................................................................................................................................................................
Comprobación del estado de la batería43................................................................................................................................................................
Utilización del adaptador de alimentación de CA43................................................................................................................................................................
Carga de la batería44................................................................................................................................................................
batería44................................................................................................................................................................
Administración de la energía de la batería44................................................................................................................................................................
Modalidades de ahorro de energía44................................................................................................................................................................
Manejo de la batería46................................................................................................................................................................
Conexión a la red47................................................................................................................................................................
Conexiones Ethernet47................................................................................................................................................................
Conexiones inalámbricas48................................................................................................................................................................
Presentaciones y multimedia52................................................................................................................................................................
Modificación de los valores de pantalla52................................................................................................................................................................
externa52................................................................................................................................................................
Utilización de pantallas dobles54................................................................................................................................................................
Utilización de características de audio55................................................................................................................................................................
Utilización de la cámara integrada55................................................................................................................................................................
Utilización de una tarjeta Flash56................................................................................................................................................................
Inserción de una tarjeta Flash56................................................................................................................................................................
Extracción de una tarjeta Flash57................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo59................................................................................................................................................................
Capítulo 3. Usted y el sistema59................................................................................................................................................................
Accesibilidad y comodidad59................................................................................................................................................................
Información de ergonomía59................................................................................................................................................................
Comodidad60................................................................................................................................................................
Información sobre accesibilidad60................................................................................................................................................................
Cómo viajar con el sistema61................................................................................................................................................................
Consejos para viajar61................................................................................................................................................................
Accesorios de viaje62................................................................................................................................................................
Capítulo 4. Seguridad63................................................................................................................................................................
Conexión de un candado63................................................................................................................................................................
Utilización de contraseñas63................................................................................................................................................................
Contraseñas y modalidad de suspensión63................................................................................................................................................................
Especificación de contraseñas63................................................................................................................................................................
Contraseña de encendido64................................................................................................................................................................
Contraseñas de disco duro64................................................................................................................................................................
Contraseña de supervisor67................................................................................................................................................................
Seguridad del disco duro68................................................................................................................................................................
Aviso sobre la supresión de datos de la unidad de disco duro o de la unidad de estado sólido69................................................................................................................................................................
Uso de cortafuegos70................................................................................................................................................................
Protección de datos contra virus70................................................................................................................................................................
recuperación71................................................................................................................................................................
Creación y uso de un soporte de recuperación71................................................................................................................................................................
Realización de operaciones de copia de seguridad y recuperación72................................................................................................................................................................
Utilización del espacio de trabajo de OneKey Recovery Pro73................................................................................................................................................................
Creación y uso de un soporte de rescate74................................................................................................................................................................
Reinstalación de aplicaciones y controladores de dispositivo preinstalados75................................................................................................................................................................
Resolución de problemas de recuperación76................................................................................................................................................................
dispositivos77................................................................................................................................................................
Prevención de la electricidad estática77................................................................................................................................................................
Sustitución de la batería77................................................................................................................................................................
Sustitución de la tarjeta SIM79................................................................................................................................................................
estado sólido81................................................................................................................................................................
Sustitución de una Mini-Tarjeta PCI Express para conexión de LAN inalámbrica/WiMAX84................................................................................................................................................................
Sustitución de una Mini-Tarjeta PCI de tamaño medio para la conexión de WAN inalámbrica86................................................................................................................................................................
Sustitución de un módulo de memoria90................................................................................................................................................................
Sustitución del teclado92................................................................................................................................................................
Sustitución de la batería de reserva97................................................................................................................................................................
avanzada101................................................................................................................................................................
Instalación de un nuevo sistema operativo101................................................................................................................................................................
Antes de comenzar101................................................................................................................................................................
Instalación del sistema operativo Windows 7102................................................................................................................................................................
Instalación de controladores de dispositivo103................................................................................................................................................................
Instalación del controlador para el lector de tarjetas de soporte 4 en 1103................................................................................................................................................................
Instalación del controlador para USB 3.0103................................................................................................................................................................
para Windows 2000/XP/Vista/7103................................................................................................................................................................
Instalación otros controladores y software104................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup104................................................................................................................................................................
Menú Main105................................................................................................................................................................
Menú Config105................................................................................................................................................................
Menú Date/Time111................................................................................................................................................................
Menú Security111................................................................................................................................................................
Menú Startup115................................................................................................................................................................
Menú Restart118................................................................................................................................................................
Actualización del sistema UEFI BIOS118................................................................................................................................................................
Utilización de la gestión del sistema118................................................................................................................................................................
Gestión del sistema119................................................................................................................................................................
Establecimiento de características de gestión119................................................................................................................................................................
Capítulo 8. Prevención de problemas121................................................................................................................................................................
Consejos generales para evitar problemas121................................................................................................................................................................
Cómo asegurarse de que los controladores de dispositivo están actualizados122................................................................................................................................................................
Cuidado del sistema123................................................................................................................................................................
Limpieza de la cubierta del sistema124................................................................................................................................................................
de sistema127................................................................................................................................................................
Diagnóstico de problemas127................................................................................................................................................................
Resolución de problemas127................................................................................................................................................................
El sistema no responde127................................................................................................................................................................
Derramamiento de líquidos en el teclado128................................................................................................................................................................
Mensajes de error129................................................................................................................................................................
Errores sin mensajes130................................................................................................................................................................
Errores de pitido132................................................................................................................................................................
Problemas de módulos de memoria132................................................................................................................................................................
Problemas de conexiones de red132................................................................................................................................................................
Problemas de teclado y otros dispositivos de puntero134................................................................................................................................................................
Problemas con la pantalla y los dispositivos multimedia135................................................................................................................................................................
Problemas de batería y alimentación140................................................................................................................................................................
Problemas con las unidades y otros dispositivos de almacenamiento143................................................................................................................................................................
Problema de software144................................................................................................................................................................
Problemas con los puertos y conectores144................................................................................................................................................................
Capítulo 10. Obtención de soporte145................................................................................................................................................................
Antes de ponerse en contacto con Lenovo145................................................................................................................................................................
Obtención de ayuda y servicio146................................................................................................................................................................
Utilización de los programas de diagnóstico146................................................................................................................................................................
Sitio web de soporte de Lenovo146................................................................................................................................................................
Cómo llamar a Lenovo147................................................................................................................................................................
Búsqueda de opciones de ThinkPad147................................................................................................................................................................
Adquisición de servicios adicionales148................................................................................................................................................................
Apéndice A. Aviso de información de regulación149................................................................................................................................................................
Información relacionada con las conexiones inalámbricas149................................................................................................................................................................
Ubicación de las antenas UltraConnect de conexión inalámbrica150................................................................................................................................................................
Ubicación de avisos de normas inalámbricas151................................................................................................................................................................
Aviso de clasificación de exportación151................................................................................................................................................................
Avisos de emisiones electrónicas151................................................................................................................................................................
Declaración de conformidad con la Comisión federal de comunicaciones151................................................................................................................................................................
Declaración de conformidad de las emisiones de Clase B de la industria de Canadá152................................................................................................................................................................
Unión Europea - Conformidad con la directriz de Compatibilidad electromagnética152................................................................................................................................................................
Declaración de conformidad de Clase B en alemán152................................................................................................................................................................
Declaración de conformidad de Clase B en Corea153................................................................................................................................................................
Declaración de conformidad con VCCI de Clase B en Japón153................................................................................................................................................................
por fase153................................................................................................................................................................
Información de servicio de producto Lenovo para Taiwán153................................................................................................................................................................
Apéndice B. Declaraciones de WEEE y reciclaje155................................................................................................................................................................
Declaraciones de WEEE de la UE155................................................................................................................................................................
Declaraciones de reciclaje de Japón155................................................................................................................................................................
Información sobre reciclaje para Brasil156................................................................................................................................................................
Europea y Noruega156................................................................................................................................................................
Taiwán157................................................................................................................................................................
para EE. UU. y Canadá157................................................................................................................................................................
Apéndice C. Información del modelo de ENERGY STAR159................................................................................................................................................................
Apéndice D. Avisos161................................................................................................................................................................
Marcas registradas162................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 Guide Utilisateur

(French) Lenovo ThinkPad Edge E135 Guide Utilisateur (164 pages)

(French) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.51 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Chapitre 1. Présentation du produit19................................................................................................................................................................
Localisation des commandes, des connecteurs et des voyants de l'ordinateur19................................................................................................................................................................
Vue avant19................................................................................................................................................................
Vue du côté droit21................................................................................................................................................................
Vue du côté gauche22................................................................................................................................................................
Vue du dessous23................................................................................................................................................................
Voyants d'état24................................................................................................................................................................
Localisation des informations importantes relatives au produit26................................................................................................................................................................
Type de machine et étiquette de modèle26................................................................................................................................................................
Etiquette d'identification FCC et numéro de certification IC27................................................................................................................................................................
Etiquette du certificat d'authenticité28................................................................................................................................................................
Fonctions28................................................................................................................................................................
Spécifications29................................................................................................................................................................
Environnement d'exploitation30................................................................................................................................................................
Programmes ThinkVantage30................................................................................................................................................................
Accès aux programmes ThinkVantage sous Windows 730................................................................................................................................................................
Présentation des programmes ThinkVantage32................................................................................................................................................................
ordinateur35................................................................................................................................................................
Enregistrement de votre ordinateur35................................................................................................................................................................
Foire aux questions35................................................................................................................................................................
Touches et boutons spéciaux37................................................................................................................................................................
Utilisation du dispositif de pointage du curseur UltraNav39................................................................................................................................................................
Utilisation du dispositif de pointage du curseur TrackPoint40................................................................................................................................................................
Utilisation du pavé tactile41................................................................................................................................................................
curseur UltraNav et utilisation d'une souris externe42................................................................................................................................................................
Ajouter l'icône UltraNav dans la zone de notification Windows42................................................................................................................................................................
Gestion de l'alimentation43................................................................................................................................................................
Vérification de l'état de la batterie43................................................................................................................................................................
Utilisation du boîtier d'alimentation43................................................................................................................................................................
Chargement de la batterie44................................................................................................................................................................
batterie44................................................................................................................................................................
Gestion de la charge de la batterie44................................................................................................................................................................
Modes d'économie d'énergie45................................................................................................................................................................
Manipulation de la batterie46................................................................................................................................................................
Connexion au réseau48................................................................................................................................................................
Connexions Ethernet48................................................................................................................................................................
Connexions sans fil48................................................................................................................................................................
Présentations et multimédia52................................................................................................................................................................
Modification des paramètres d'affichage52................................................................................................................................................................
Connexion d'un projecteur ou d'un écran externe52................................................................................................................................................................
Utilisation du double affichage54................................................................................................................................................................
Utilisation des dispositifs audio55................................................................................................................................................................
Utilisation de la caméra intégrée56................................................................................................................................................................
Utilisation d'une carte Flash Media56................................................................................................................................................................
Insertion d'une carte Flash Media57................................................................................................................................................................
Retrait d'une carte Flash Media57................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo59................................................................................................................................................................
Chapitre 3. Vous et votre ordinateur59................................................................................................................................................................
Accessibilité et confort59................................................................................................................................................................
Ergonomie59................................................................................................................................................................
Confort60................................................................................................................................................................
Informations d'accessibilité61................................................................................................................................................................
Voyager avec votre ThinkPad61................................................................................................................................................................
Conseils pour voyager61................................................................................................................................................................
Accessoires de voyage62................................................................................................................................................................
Chapitre 4. Sécurité63................................................................................................................................................................
Installation d'un antivol63................................................................................................................................................................
Utilisation de mots de passe63................................................................................................................................................................
Mots de passe et mode veille63................................................................................................................................................................
Saisie de mots de passe63................................................................................................................................................................
Mot de passe à la mise sous tension64................................................................................................................................................................
Mots de passe d'accès au disque dur64................................................................................................................................................................
Mot de passe superviseur67................................................................................................................................................................
Sécurité du disque dur68................................................................................................................................................................
Consignes de suppression de données du disque dur ou de l'unité SSD69................................................................................................................................................................
Utilisation de pare-feu70................................................................................................................................................................
Protection des données contre les virus70................................................................................................................................................................
la récupération71................................................................................................................................................................
Création et utilisation d'un support de récupération71................................................................................................................................................................
Exécution d'opérations de sauvegarde et de récupération72................................................................................................................................................................
Utilisation de l'espace de travail OneKey Recovery Pro73................................................................................................................................................................
d'urgence74................................................................................................................................................................
Réinstallation des pilotes de périphérique et des applications préinstallés75................................................................................................................................................................
Résolution des incidents de récupération76................................................................................................................................................................
Chapitre 6. Remplacement de périphériques77................................................................................................................................................................
Protection antistatique77................................................................................................................................................................
Remplacement de la batterie77................................................................................................................................................................
Remplacement de la carte SIM79................................................................................................................................................................
Remplacement de l'unité de disque dur ou de l'unité SSD81................................................................................................................................................................
Remplacement d'une carte mini-PCI Express pour la connexion LAN/WiMAX sans fil84................................................................................................................................................................
Remplacement de la carte mini-PCI Express modèle court) pour la connexion WAN sans fil86................................................................................................................................................................
Remplacement d'un module de mémoire90................................................................................................................................................................
Remplacement du clavier92................................................................................................................................................................
Remplacement de la batterie de secours97................................................................................................................................................................
Chapitre 7. Configuration avancée101................................................................................................................................................................
Installation d'un nouveau système d'exploitation101................................................................................................................................................................
Avant de commencer101................................................................................................................................................................
Installation du système d'exploitation Windows 7102................................................................................................................................................................
Installation de pilotes de périphérique103................................................................................................................................................................
Installation du pilote de périphérique pour le lecteur de cartes Media Card 4 en 1103................................................................................................................................................................
Installation du logiciel de pilote pour USB 3.0103................................................................................................................................................................
Installation du fichier de contrôleurs ThinkPad pour Windows 2000/XP/Vista/7103................................................................................................................................................................
Installation d'autres pilotes et logiciels104................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup104................................................................................................................................................................
Menu Main105................................................................................................................................................................
Menu Config105................................................................................................................................................................
Menu Date/Time111................................................................................................................................................................
Menu Security111................................................................................................................................................................
Menu Startup116................................................................................................................................................................
Menu Restart119................................................................................................................................................................
Mise à jour du UEFI BIOS système119................................................................................................................................................................
Utilisation de la gestion de systèmes119................................................................................................................................................................
Gestion du système119................................................................................................................................................................
Définition des fonctions de gestion120................................................................................................................................................................
Chapitre 8. Prévention des incidents121................................................................................................................................................................
Conseils généraux pour la prévention des incidents121................................................................................................................................................................
Veiller à la mise à jour des pilotes de périphérique122................................................................................................................................................................
Bien utiliser votre ordinateur123................................................................................................................................................................
Nettoyage du couvercle de l'ordinateur124................................................................................................................................................................
informatiques127................................................................................................................................................................
Diagnostic des incidents127................................................................................................................................................................
Identification et résolution des incidents127................................................................................................................................................................
Absence de réaction de l'ordinateur127................................................................................................................................................................
Liquide renversé sur le clavier128................................................................................................................................................................
Messages d'erreur129................................................................................................................................................................
Erreurs sans messages131................................................................................................................................................................
Erreurs et signal sonore132................................................................................................................................................................
Incidents liés au module de mémoire132................................................................................................................................................................
Incidents liés à l'utilisation en réseau132................................................................................................................................................................
Incidents liés au clavier et aux autres dispositifs de pointage134................................................................................................................................................................
Incidents liés à l'écran et les périphériques multimédia135................................................................................................................................................................
Incidents liés à la batterie et à l'alimentation140................................................................................................................................................................
de stockage143................................................................................................................................................................
Incident lié à un logiciel144................................................................................................................................................................
Incidents liés aux ports et aux connecteurs144................................................................................................................................................................
Chapitre 10. Support145................................................................................................................................................................
Avant de prendre contact avec Lenovo145................................................................................................................................................................
Assistance et services146................................................................................................................................................................
Utilisation des programmes de diagnostic146................................................................................................................................................................
Site Web du support Lenovo146................................................................................................................................................................
Appeler Lenovo147................................................................................................................................................................
Recherche d'options ThinkPad147................................................................................................................................................................
Achat de services supplémentaires148................................................................................................................................................................
Annexe A. Informations réglementaires149................................................................................................................................................................
Informations liées à la communication sans fil149................................................................................................................................................................
Emplacement des antennes sans fil UltraConnect150................................................................................................................................................................
réglementation liée à l'utilisation des produits sans fil151................................................................................................................................................................
Notice relative à la classification pour l'exportation151................................................................................................................................................................
Bruits radioélectriques151................................................................................................................................................................
Communications Commission (FCC Etats-Unis]151................................................................................................................................................................
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada pour la classe B152................................................................................................................................................................
conformité électromagnétique152................................................................................................................................................................
classe B (Allemagne)152................................................................................................................................................................
classe B (Corée)153................................................................................................................................................................
pour la classe B (Japon)153................................................................................................................................................................
les produits Lenovo153................................................................................................................................................................
Annexe B. Déclarations relatives au recyclage et aux DEEE155................................................................................................................................................................
Déclarations de l'UE relatives aux DEEE155................................................................................................................................................................
Déclarations relatives au recyclage pour le Japon155................................................................................................................................................................
Informations sur le recyclage pour le Brésil156................................................................................................................................................................
pour l'Union européenne157................................................................................................................................................................
pour Taïwan157................................................................................................................................................................
pour les Etats-Unis et le Canada157................................................................................................................................................................
Annexe C. Informations sur les modèles ENERGY STAR159................................................................................................................................................................
Annexe D. Remarques161................................................................................................................................................................
Marques162................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 Manual Do Utilizador

(Portuguese) Lenovo ThinkPad Edge E135 Manual Do Utilizador (166 pages)

(Portuguese) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.47 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
produto19................................................................................................................................................................
Localizar controlos, conectores, e indicadores do computador19................................................................................................................................................................
Vista anterior19................................................................................................................................................................
Vista lateral direita21................................................................................................................................................................
Vista lateral esquerda22................................................................................................................................................................
Vista inferior23................................................................................................................................................................
Indicadores de estado24................................................................................................................................................................
Localizar informações importantes sobre o produto26................................................................................................................................................................
Etiqueta com o tipo e modelo da máquina26................................................................................................................................................................
Etiqueta do Certificado de Autenticidade28................................................................................................................................................................
Funcionalidades28................................................................................................................................................................
Especificações29................................................................................................................................................................
Ambiente operativo30................................................................................................................................................................
Programas ThinkVantage30................................................................................................................................................................
Aceder a programas ThinkVantage no sistema operativo Windows 730................................................................................................................................................................
Introdução aos programas ThinkVantage32................................................................................................................................................................
Capítulo 2. Utilizar o computador35................................................................................................................................................................
Registar o computador35................................................................................................................................................................
Perguntas mais frequentes35................................................................................................................................................................
Teclas e botões especiais37................................................................................................................................................................
Utilizar o dispositivo indicador UltraNav39................................................................................................................................................................
Utilizar o dispositivo indicador TrackPoint40................................................................................................................................................................
Utilizar o painel táctil41................................................................................................................................................................
Desactivar o dispositivo indicador UltraNav e utilizar um rato externo42................................................................................................................................................................
notificação do Windows42................................................................................................................................................................
Gestão de energia42................................................................................................................................................................
Verificar o estado da bateria43................................................................................................................................................................
Utilizar um transformador43................................................................................................................................................................
Carregar a bateria43................................................................................................................................................................
Maximizar a duração da bateria44................................................................................................................................................................
Gerir a energia da bateria44................................................................................................................................................................
Modos de economia de energia44................................................................................................................................................................
Manusear a bateria46................................................................................................................................................................
Ligar a uma rede47................................................................................................................................................................
Ligações Ethernet47................................................................................................................................................................
Ligações sem fios47................................................................................................................................................................
Apresentações e multimédia51................................................................................................................................................................
Alterar as definições de ecrã51................................................................................................................................................................
Ligar um projector ou um monitor externo52................................................................................................................................................................
Utilizar ecrãs duplos53................................................................................................................................................................
Utilizar funções de áudio54................................................................................................................................................................
Utilizar a câmara integrada55................................................................................................................................................................
Utilizar um Flash Media Card56................................................................................................................................................................
Inserir um Flash Media Card56................................................................................................................................................................
Remover um Flash Media Card56................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo59................................................................................................................................................................
computador59................................................................................................................................................................
Acessibilidade e conforto59................................................................................................................................................................
Informações sobre ergonomia59................................................................................................................................................................
Conforto60................................................................................................................................................................
Informações de acessibilidade60................................................................................................................................................................
Viajar com o computador61................................................................................................................................................................
Sugestões de viagem61................................................................................................................................................................
Acessórios de viagem62................................................................................................................................................................
Capítulo 4. Segurança63................................................................................................................................................................
Colocar um bloqueio mecânico63................................................................................................................................................................
Utilizar palavras-passe63................................................................................................................................................................
Palavras-passe e o modo de espera63................................................................................................................................................................
Introduzir palavras-passe63................................................................................................................................................................
Palavra-passe de ligação64................................................................................................................................................................
Palavras-passe de disco rígido64................................................................................................................................................................
Palavra-passe de supervisor67................................................................................................................................................................
Segurança do disco rígido68................................................................................................................................................................
Aviso sobre a eliminação de dados da unidade de disco rígido ou do disco de memória sólida69................................................................................................................................................................
Utilizar firewalls70................................................................................................................................................................
Proteger dados contra vírus70................................................................................................................................................................
meios de recuperação71................................................................................................................................................................
Criar e utilizar suportes de recuperação71................................................................................................................................................................
Executar operações de recuperação e cópia de segurança72................................................................................................................................................................
Criar e utilizar um suporte de recuperação74................................................................................................................................................................
Reinstalar controladores de dispositivo e aplicações pré-instalados75................................................................................................................................................................
Resolver problemas de recuperação76................................................................................................................................................................
Capítulo 6. Substituir dispositivos77................................................................................................................................................................
Prevenção de electricidade estática77................................................................................................................................................................
Substituir a bateria77................................................................................................................................................................
Substituir o cartão SIM79................................................................................................................................................................
memória sólida81................................................................................................................................................................
ligação LAN/WiMAX sem fios84................................................................................................................................................................
para ligação WAN sem fios86................................................................................................................................................................
Substituir um módulo de memória90................................................................................................................................................................
Substituir o teclado92................................................................................................................................................................
Substituir a bateria de segurança97................................................................................................................................................................
Capítulo 7. Configuração avançada101................................................................................................................................................................
Instalar um novo sistema operativo101................................................................................................................................................................
Antes de começar101................................................................................................................................................................
Instalar o sistema operativo Windows 7102................................................................................................................................................................
Instalar controladores de dispositivo103................................................................................................................................................................
Instalar o controlador para USB 3.0103................................................................................................................................................................
Instalar o ThinkPad monitor file for Windows 2000/XP/Vista/7103................................................................................................................................................................
Instalar outros controladores e software104................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup104................................................................................................................................................................
Menu Main105................................................................................................................................................................
Menu Config105................................................................................................................................................................
Menu Date/Time111................................................................................................................................................................
Menu Security111................................................................................................................................................................
Menu Startup115................................................................................................................................................................
Menu Restart118................................................................................................................................................................
Actualizar o UEFI BIOS do sistema118................................................................................................................................................................
Utilizar a gestão do sistema118................................................................................................................................................................
Gestão do sistema119................................................................................................................................................................
Definir funções de gestão119................................................................................................................................................................
Capítulo 8. Prevenir problemas121................................................................................................................................................................
Sugestões gerais para prevenir problemas121................................................................................................................................................................
Certificar-se de que os controladores de dispositivo estão actualizados122................................................................................................................................................................
Cuidados a ter com o computador123................................................................................................................................................................
Limpar a cobertura do computador124................................................................................................................................................................
Diagnosticar problemas127................................................................................................................................................................
Resolução de problemas127................................................................................................................................................................
O computador não responde127................................................................................................................................................................
Derramamento de líquidos no teclado128................................................................................................................................................................
Mensagens de erro128................................................................................................................................................................
Ausência de mensagens de erro130................................................................................................................................................................
Erros com avisos sonoros132................................................................................................................................................................
Problemas do módulo de memória132................................................................................................................................................................
Problemas de rede132................................................................................................................................................................
indicadores134................................................................................................................................................................
Problemas com o ecrã e os dispositivos multimédia135................................................................................................................................................................
Problemas de bateria e alimentação140................................................................................................................................................................
Problemas com unidades e outros dispositivos de armazenamento143................................................................................................................................................................
Problema com software144................................................................................................................................................................
Problemas com portas e conectores144................................................................................................................................................................
Capítulo 10. Obter suporte147................................................................................................................................................................
Antes de contactar a Lenovo147................................................................................................................................................................
Obter ajuda e assistência148................................................................................................................................................................
Utilizar programas de diagnóstico148................................................................................................................................................................
Sítio de Suporte na Web da Lenovo148................................................................................................................................................................
Contactar a Lenovo149................................................................................................................................................................
Localizar opções do ThinkPad150................................................................................................................................................................
Adquirir serviços adicionais150................................................................................................................................................................
Apêndice A. Informações sobre regulamentação151................................................................................................................................................................
Informações relacionadas com a tecnologia sem fios151................................................................................................................................................................
Localização das antenas sem fios UltraConnect152................................................................................................................................................................
Localizar avisos regulamentares para funções sem fios153................................................................................................................................................................
Aviso de restrição da exportação153................................................................................................................................................................
Informações sobre emissões electrónicas153................................................................................................................................................................
a Directiva sobre Compatibilidade Electromagnética154................................................................................................................................................................
Declaração de conformidade com produtos classe B alemães154................................................................................................................................................................
Declaração de conformidade com produtos classe B coreanos155................................................................................................................................................................
Declaração de conformidade japonesa com produtos de Classe B VCCI155................................................................................................................................................................
Informações sobre assistência a produtos Lenovo para Taiwan155................................................................................................................................................................
reciclagem157................................................................................................................................................................
Declarações REEE da UE157................................................................................................................................................................
Declarações de reciclagem para o Japão157................................................................................................................................................................
Informações sobre reciclagem para o Brasil158................................................................................................................................................................
Informações sobre reciclagem de baterias para a União Europeia159................................................................................................................................................................
Informações sobre reciclagem de baterias para Taiwan159................................................................................................................................................................
Informações sobre reciclagem de baterias para os Estados Unidos e Canadá159................................................................................................................................................................
ENERGY STAR161................................................................................................................................................................
Apêndice D. Avisos163................................................................................................................................................................
Marcas comerciais164................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 Manual Do Utilizador

(Portuguese) Lenovo ThinkPad Edge E135 Manual Do Utilizador (162 pages)

(Brazilian Portuguese) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.45 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Capítulo 1. Visão geral do produto19................................................................................................................................................................
Localizando os controles, conectores e indicadores do computador19................................................................................................................................................................
Vista Frontal19................................................................................................................................................................
Vista do Lado Direito21................................................................................................................................................................
Visualização da lateral esquerda22................................................................................................................................................................
Vista inferior23................................................................................................................................................................
Indicadores de status24................................................................................................................................................................
Localizando informações importantes sobre o produto26................................................................................................................................................................
Etiqueta de tipo e modelo da máquina26................................................................................................................................................................
Certificação IC27................................................................................................................................................................
Etiqueta do Certificado de Autenticidade28................................................................................................................................................................
Recursos28................................................................................................................................................................
Especificações29................................................................................................................................................................
Ambiente Operacional30................................................................................................................................................................
Programas ThinkVantage30................................................................................................................................................................
Acessando os programas ThinkVantage no sistema operacional Windows 730................................................................................................................................................................
Introdução aos programas ThinkVantage32................................................................................................................................................................
computador35................................................................................................................................................................
Registrando o computador35................................................................................................................................................................
Perguntas mais frequentes35................................................................................................................................................................
Teclas e Botões Especiais36................................................................................................................................................................
Usando o dispositivo apontador UltraNav39................................................................................................................................................................
Usando o dispositivo apontador TrackPoint40................................................................................................................................................................
Utilizando o Touch Pad41................................................................................................................................................................
Desativando o dispositivo apontador UltraNav e usando um mouse externo42................................................................................................................................................................
notificação do Windows42................................................................................................................................................................
Gerenciamento de Energia42................................................................................................................................................................
Verificando o status da bateria42................................................................................................................................................................
Usando o adaptador de energia CA43................................................................................................................................................................
Carregando a Bateria43................................................................................................................................................................
Maximizando a vida útil da bateria44................................................................................................................................................................
Gerenciando a energia da bateria44................................................................................................................................................................
Modos de Economia de Energia44................................................................................................................................................................
Manuseando a Bateria45................................................................................................................................................................
Conectando à Rede47................................................................................................................................................................
Conexões Ethernet47................................................................................................................................................................
Conexões Wireless47................................................................................................................................................................
Apresentações e multimídia51................................................................................................................................................................
Alterando Configurações de Vídeo51................................................................................................................................................................
Conectando um projetor ou monitor externo52................................................................................................................................................................
Usando monitores duplos53................................................................................................................................................................
Utilizando Recursos de Áudio54................................................................................................................................................................
Usando a câmera integrada55................................................................................................................................................................
Usando um cartão de mídia flash55................................................................................................................................................................
Inserindo um cartão de mídia flash56................................................................................................................................................................
Removendo um cartão de mídia flash56................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo57................................................................................................................................................................
Capítulo 3. Você e seu computador57................................................................................................................................................................
Acessibilidade e conforto57................................................................................................................................................................
Informações sobre Ergonomia57................................................................................................................................................................
Conforto58................................................................................................................................................................
Informações Sobre Acessibilidade59................................................................................................................................................................
Viajando com Seu Computador59................................................................................................................................................................
Dicas de Viagem59................................................................................................................................................................
Acessórios de Viagem60................................................................................................................................................................
Capítulo 4. Segurança61................................................................................................................................................................
Conexão de uma Trava Mecânica61................................................................................................................................................................
Utilizando Senhas61................................................................................................................................................................
Senhas e Modo de Inatividade61................................................................................................................................................................
Digitando senhas61................................................................................................................................................................
Senha de inicialização62................................................................................................................................................................
Senhas de Disco Rígido62................................................................................................................................................................
Senha do Supervisor65................................................................................................................................................................
Segurança do disco rígido66................................................................................................................................................................
Aviso sobre exclusão de dados de sua unidade de disco rígido ou unidade de estado permanente67................................................................................................................................................................
Usando firewalls68................................................................................................................................................................
Protegendo dados contra vírus68................................................................................................................................................................
Recuperação69................................................................................................................................................................
Criando e usando uma mídia de recuperação69................................................................................................................................................................
Executando operações de backup e recuperação70................................................................................................................................................................
Criando e utilizando uma mídia de resgate72................................................................................................................................................................
Reinstalando aplicativos e drivers de dispositivo pré-instalados73................................................................................................................................................................
Resolvendo problemas de recuperação74................................................................................................................................................................
Dispositivos75................................................................................................................................................................
Prevenção contra Eletricidade Estática75................................................................................................................................................................
Substituindo a bateria75................................................................................................................................................................
Substituindo o cartão SIM77................................................................................................................................................................
estado sólido79................................................................................................................................................................
conexão LAN wireless/WiMAX82................................................................................................................................................................
conexões WAN wireless84................................................................................................................................................................
Substituindo um módulo de memória88................................................................................................................................................................
Substituindo o Teclado90................................................................................................................................................................
Substituindo a bateria de backup95................................................................................................................................................................
Capítulo 7. Configuração Avançada99................................................................................................................................................................
Instalando um Novo Sistema Operacional99................................................................................................................................................................
Antes de Iniciar99................................................................................................................................................................
Instalando o sistema operacional Windows 7100................................................................................................................................................................
Instalando Drivers de Dispositivo101................................................................................................................................................................
Instalando o driver do leitor de cartões de mídia 4 em 1101................................................................................................................................................................
Instalando o driver de USB 3.0101................................................................................................................................................................
Instalando o ThinkPad Monitor File para Windows 2000/XP/Vista/7101................................................................................................................................................................
Instalando outros drivers e software102................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup102................................................................................................................................................................
Menu Main103................................................................................................................................................................
Menu Config103................................................................................................................................................................
Menu Date/Time109................................................................................................................................................................
Menu Security109................................................................................................................................................................
Menu Startup113................................................................................................................................................................
Menu Restart116................................................................................................................................................................
Atualizando o UEFI BIOS do sistema116................................................................................................................................................................
Utilizando o Gerenciamento de Sistema116................................................................................................................................................................
Gerenciamento de Sistema117................................................................................................................................................................
Configurando Recursos de Gerenciamento117................................................................................................................................................................
Capítulo 8. Evitando problemas119................................................................................................................................................................
Dicas Gerais para Prevenir Problemas119................................................................................................................................................................
Mantendo os drivers de dispositivos atualizados120................................................................................................................................................................
Cuidando de seu Computador121................................................................................................................................................................
Limpando a tampa do seu computador122................................................................................................................................................................
Capítulo 9. Solucionando problemas do computador125................................................................................................................................................................
Diagnosticando Problemas125................................................................................................................................................................
Solução de problemas125................................................................................................................................................................
O Computador Pára de Responder125................................................................................................................................................................
Derramamentos sobre o Teclado126................................................................................................................................................................
Mensagens de erros127................................................................................................................................................................
Erros sem Mensagens128................................................................................................................................................................
Sinais Sonoros de Erro130................................................................................................................................................................
Problemas de módulos de memória130................................................................................................................................................................
Problemas de rede130................................................................................................................................................................
apontadores132................................................................................................................................................................
Problemas com a tela e dispositivos multimídia133................................................................................................................................................................
Problemas de bateria e alimentação138................................................................................................................................................................
Problemas com unidades e outros dispositivos de armazenamento141................................................................................................................................................................
Um Problema de Software141................................................................................................................................................................
Problemas com portas e conectores142................................................................................................................................................................
Capítulo 10. Obtendo suporte143................................................................................................................................................................
Antes de Entrar em Contato com a Lenovo143................................................................................................................................................................
Obtendo Ajuda e Serviços144................................................................................................................................................................
Usando programas de diagnóstico144................................................................................................................................................................
Web site de suporte da Lenovo144................................................................................................................................................................
Contatando a Lenovo145................................................................................................................................................................
Localizando Opcionais ThinkPad145................................................................................................................................................................
Adquirindo serviços adicionais146................................................................................................................................................................
Apêndice A. Informações Reguladoras147................................................................................................................................................................
Informações relacionadas a wireless147................................................................................................................................................................
Local das antenas wireless UltraConnect148................................................................................................................................................................
Localizando avisos regulatórios sobre wireless149................................................................................................................................................................
Aviso de Classificação de Exportação149................................................................................................................................................................
Avisos sobre Emissão Eletrônica149................................................................................................................................................................
Declaração de Conformidade da Federal Communications Commission149................................................................................................................................................................
Declaração de conformidade de emissão Classe B da Industry Canada150................................................................................................................................................................
Conformidade da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética150................................................................................................................................................................
Declaração de conformidade Classe B da Alemanha150................................................................................................................................................................
Declaração de conformidade Classe B da Coreia151................................................................................................................................................................
do Japão151................................................................................................................................................................
Informações sobre Serviço do Produto Lenovo para Taiwan151................................................................................................................................................................
Reciclagem153................................................................................................................................................................
Declarações da WEEE da UE153................................................................................................................................................................
Instruções de reciclagem para o Japão153................................................................................................................................................................
Informações sobre reciclagem para o Brasil154................................................................................................................................................................
Informações sobre reciclagem da bateria para a União Europeia154................................................................................................................................................................
Informações sobre reciclagem da bateria para Taiwan155................................................................................................................................................................
Informações sobre reciclagem da bateria para os Estados Unidos e o Canadá155................................................................................................................................................................
Apêndice C. Informações sobre o Modelo ENERGY STAR157................................................................................................................................................................
Apêndice D. Avisos159................................................................................................................................................................
Marcas Registradas160................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

(Italian) Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (160 pages)

(Italian) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.46 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Capitolo 1. Panoramica sul prodotto17................................................................................................................................................................
Posizione degli indicatori, dei connettori e dei controlli del computer17................................................................................................................................................................
Vista anteriore17................................................................................................................................................................
Vista laterale destra19................................................................................................................................................................
Vista laterale sinistra20................................................................................................................................................................
Vista inferiore21................................................................................................................................................................
Indicatori di stato22................................................................................................................................................................
Posizione delle informazioni importanti sul prodotto24................................................................................................................................................................
Tipo di macchina ed etichetta del modello24................................................................................................................................................................
Etichetta dell'ID FCC e del numero certificazione IC25................................................................................................................................................................
Etichetta COA (Certificate of Authenticity)26................................................................................................................................................................
Funzioni26................................................................................................................................................................
Specifiche27................................................................................................................................................................
Ambiente operativo28................................................................................................................................................................
Programmi ThinkVantage28................................................................................................................................................................
Accesso ai programmi ThinkVantage nel sistema operativo Windows 728................................................................................................................................................................
Introduzione ai programmi ThinkVantage30................................................................................................................................................................
Capitolo 2. Utilizzo del computer33................................................................................................................................................................
Registrazione del computer33................................................................................................................................................................
Domande frequenti33................................................................................................................................................................
Tasti speciali e pulsanti35................................................................................................................................................................
Utilizzo del dispositivo di puntamento UltraNav37................................................................................................................................................................
Utilizzo del dispositivo di puntamento TrackPoint38................................................................................................................................................................
Utilizzo del touch pad39................................................................................................................................................................
Disabilitazione del dispositivo di puntamento UltraNav e utilizzo di un mouse esterno40................................................................................................................................................................
Aggiunta dell'icona UltraNav all'area di notifica Windows40................................................................................................................................................................
Gestione alimentazione40................................................................................................................................................................
Verifica dello stato della batteria41................................................................................................................................................................
Utilizzo dell'adattatore di alimentazione CA41................................................................................................................................................................
Caricamento della batteria41................................................................................................................................................................
Ottimizzazione della durata della batteria42................................................................................................................................................................
Gestione dell'alimentazione della batteria42................................................................................................................................................................
Modalità risparmio energia42................................................................................................................................................................
Gestione della batteria44................................................................................................................................................................
Connessione alla rete45................................................................................................................................................................
Connessioni Ethernet45................................................................................................................................................................
Connessioni wireless45................................................................................................................................................................
Presentazioni e supporto multimediale49................................................................................................................................................................
Modifica delle impostazioni video49................................................................................................................................................................
esterno50................................................................................................................................................................
Utilizzo di display dual51................................................................................................................................................................
Utilizzo delle funzioni audio52................................................................................................................................................................
Uso della fotocamera integrata53................................................................................................................................................................
Utilizzo di una Flash Media Card53................................................................................................................................................................
Inserimento di una Flash Media Card54................................................................................................................................................................
Rimozione di una Flash Media Card54................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo55................................................................................................................................................................
Capitolo 3. Utilizzo ottimale del computer55................................................................................................................................................................
Accesso facilitato e comfort55................................................................................................................................................................
Informazioni ergonomiche55................................................................................................................................................................
Comfort56................................................................................................................................................................
Informazioni relative all'accesso facilitato56................................................................................................................................................................
Spostamenti con il computer57................................................................................................................................................................
Suggerimenti per i viaggi57................................................................................................................................................................
Accessori per il viaggio58................................................................................................................................................................
Capitolo 4. Sicurezza59................................................................................................................................................................
Collegamento di un blocco meccanico59................................................................................................................................................................
Utilizzo di password59................................................................................................................................................................
Password e modalità Sospensione59................................................................................................................................................................
Immissione password59................................................................................................................................................................
Password di accensione60................................................................................................................................................................
Password dell'unità disco fisso60................................................................................................................................................................
Password supervisore63................................................................................................................................................................
Protezione del disco fisso64................................................................................................................................................................
Nota sulla cancellazione dei dati dall'unità disco fisso o unità solid state65................................................................................................................................................................
Utilizzo dei firewall66................................................................................................................................................................
Protezione dei dati dai virus66................................................................................................................................................................
Capitolo 5. Panoramica sul ripristino67................................................................................................................................................................
Creazione e utilizzo di un supporto di ripristino67................................................................................................................................................................
Esecuzione di operazioni di ripristino e di backup68................................................................................................................................................................
Utilizzo dell'area di lavoro OneKey Recovery Pro69................................................................................................................................................................
Creazione e utilizzo di un supporto di salvataggio70................................................................................................................................................................
Reinstallazione delle applicazioni e dei driver di periferica preinstallati71................................................................................................................................................................
Soluzione dei problemi di ripristino72................................................................................................................................................................
periferiche73................................................................................................................................................................
Prevenzione dei danni provocati dalle cariche elettrostatiche73................................................................................................................................................................
Sostituzione della batteria73................................................................................................................................................................
Sostituzione della scheda SIM75................................................................................................................................................................
Sostituzione dell'unità disco fisso o dell'unità SSD77................................................................................................................................................................
per la connessione WLAN/WiMAX80................................................................................................................................................................
Sostituzione di una scheda PCI Express Half Mini Card per la connessione WAN wireless82................................................................................................................................................................
Sostituzione di un modulo di memoria86................................................................................................................................................................
Sostituzione della tastiera88................................................................................................................................................................
Sostituzione della batteria di riserva93................................................................................................................................................................
Capitolo 7. Configurazione avanzata97................................................................................................................................................................
Installazione di un nuovo sistema operativo97................................................................................................................................................................
Prima di iniziare97................................................................................................................................................................
Installazione del sistema operativo Windows 798................................................................................................................................................................
Installazione dei driver di periferica99................................................................................................................................................................
Installazione del driver per Media Card Reader 4 in 199................................................................................................................................................................
Installazione di ThinkPad Monitor File per Windows 2000/XP/Vista/799................................................................................................................................................................
Installazione di altri driver e software100................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup100................................................................................................................................................................
Menu Main101................................................................................................................................................................
Menu Config101................................................................................................................................................................
Menu Date/Time107................................................................................................................................................................
Menu Security107................................................................................................................................................................
Menu Startup111................................................................................................................................................................
Menu Restart114................................................................................................................................................................
Aggiornamento di UEFI BIOS di sistema114................................................................................................................................................................
Utilizzo della gestione del sistema114................................................................................................................................................................
Gestione sistema115................................................................................................................................................................
Impostazione delle funzioni di gestione115................................................................................................................................................................
Capitolo 8. Prevenzione dei problemi117................................................................................................................................................................
Consigli generali per evitare problemi117................................................................................................................................................................
Verifica dei driver di periferica aggiornati118................................................................................................................................................................
Manutenzione del computer119................................................................................................................................................................
Pulizia del coperchio del computer120................................................................................................................................................................
del computer123................................................................................................................................................................
Diagnostica dei problemi123................................................................................................................................................................
Risoluzione dei problemi123................................................................................................................................................................
Il computer non risponde ai comandi123................................................................................................................................................................
Liquidi sulla tastiera124................................................................................................................................................................
Messaggi di errore124................................................................................................................................................................
Errori senza messaggi126................................................................................................................................................................
Errori indicati da segnali acustici127................................................................................................................................................................
Problemi relativi al modulo di memoria128................................................................................................................................................................
Problemi relativi alla rete128................................................................................................................................................................
Problemi relativi alla tastiera e ad altri dispositivi di puntamento130................................................................................................................................................................
Problemi relativi al display e ai dispositivi multimediali131................................................................................................................................................................
Problemi relativi alla batteria e all'alimentazione136................................................................................................................................................................
memorizzazione139................................................................................................................................................................
Problema software139................................................................................................................................................................
Problemi relativi a porte e connettori140................................................................................................................................................................
Capitolo 10. Come richiedere assistenza141................................................................................................................................................................
Prima di contattare Lenovo141................................................................................................................................................................
Richiesta di supporto e assistenza142................................................................................................................................................................
Utilizzo dei programmi diagnostici142................................................................................................................................................................
Sito Web dell'assistenza Lenovo142................................................................................................................................................................
Contattare Lenovo142................................................................................................................................................................
Ricerca delle opzioni ThinkPad143................................................................................................................................................................
Acquisto di servizi aggiuntivi144................................................................................................................................................................
Appendice A. Informazioni sulle normative145................................................................................................................................................................
Informazioni correlate al wireless145................................................................................................................................................................
Posizione delle antenne wireless UltraConnect146................................................................................................................................................................
Posizione delle normative wireless147................................................................................................................................................................
Avviso sulla classificazione dell'esportazione147................................................................................................................................................................
Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche147................................................................................................................................................................
Dichiarazione di conformità FCC (Federal Communications Commission)147................................................................................................................................................................
Dichiarazione di conformità industriale delle emissioni di Classe B per il Canada148................................................................................................................................................................
Unione Europea - Conformità alla Direttiva di compatibilità elettromagnetica148................................................................................................................................................................
Dichiarazione di conformità Classe B per la Germania148................................................................................................................................................................
Dichiarazione di conformità Classe B per la Corea149................................................................................................................................................................
il Giappone149................................................................................................................................................................
fase149................................................................................................................................................................
Informazioni sull'assistenza del prodotto Lenovo per Taiwan149................................................................................................................................................................
riciclaggio151................................................................................................................................................................
Istruzioni WEEE EU151................................................................................................................................................................
Istruzioni di riciclo per il Giappone151................................................................................................................................................................
Informazioni sul riciclaggio per il Brasile152................................................................................................................................................................
Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Unione Europea152................................................................................................................................................................
Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Taiwan153................................................................................................................................................................
Uniti e Canada153................................................................................................................................................................
Appendice C. Informazioni sul modello ENERGY STAR155................................................................................................................................................................
Appendice D. Informazioni particolari157................................................................................................................................................................
Marchi158................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 Benutzerhandbuch

(German) Lenovo ThinkPad Edge E135 Benutzerhandbuch (172 pages)

(German) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.51 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Kapitel 1. Produktüberblick19................................................................................................................................................................
Positionen der Steuerelemente, Anschlüsse und Anzeigen des Computers19................................................................................................................................................................
Vorne19................................................................................................................................................................
Ansicht von rechts21................................................................................................................................................................
Ansicht von links22................................................................................................................................................................
Ansicht von unten23................................................................................................................................................................
Statusanzeigen24................................................................................................................................................................
Position wichtiger Produktinformationen26................................................................................................................................................................
Etikett für Maschinentyp und -modell26................................................................................................................................................................
FCC-Kennungsetikett und IC-Zertifizierungsetikett27................................................................................................................................................................
Etikett für das Echtheitszertifikat28................................................................................................................................................................
Funktionen28................................................................................................................................................................
Technische Daten29................................................................................................................................................................
Betriebsumgebung30................................................................................................................................................................
ThinkVantage-Programme30................................................................................................................................................................
Auf ThinkVantage-Programme unter dem Betriebssystem Windows 7 zugreifen31................................................................................................................................................................
Einführung zu ThinkVantage-Programmen32................................................................................................................................................................
Kapitel 2. Computer verwenden35................................................................................................................................................................
Computer registrieren35................................................................................................................................................................
Häufig gestellte Fragen35................................................................................................................................................................
Sondertasten37................................................................................................................................................................
UltraNav-Zeigereinheit verwenden39................................................................................................................................................................
TrackPoint-Zeigereinheit verwenden40................................................................................................................................................................
TouchPad verwenden41................................................................................................................................................................
UltraNav-Zeigereinheit deaktivieren und eine externe Maus verwenden42................................................................................................................................................................
Hinzufügen des UltraNav-Symbols zum Windows-Infobereich42................................................................................................................................................................
Stromverbrauchssteuerung43................................................................................................................................................................
Akkuladezustand überprüfen43................................................................................................................................................................
Wechselstromnetzteil verwenden43................................................................................................................................................................
Akku aufladen44................................................................................................................................................................
Lebensdauer des Akkus verlängern44................................................................................................................................................................
Akkustrom verwalten44................................................................................................................................................................
Stromsparmodi45................................................................................................................................................................
Umgang mit dem Akku46................................................................................................................................................................
Netzverbindung herstellen48................................................................................................................................................................
Ethernet-Verbindungen48................................................................................................................................................................
Drahtlose Verbindungen48................................................................................................................................................................
Präsentationen und Multimedia53................................................................................................................................................................
Anzeigeeinstellungen ändern53................................................................................................................................................................
Projektor oder externen Bildschirm anschließen53................................................................................................................................................................
Doppelte Anzeige verwenden55................................................................................................................................................................
Audiofunktionen verwenden56................................................................................................................................................................
Integrierte Kamera verwenden57................................................................................................................................................................
Flash-Media-Karte verwenden57................................................................................................................................................................
Flash-Media-Karte einsetzen58................................................................................................................................................................
Flash-Media-Karte entfernen58................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo59................................................................................................................................................................
Kapitel 3. Ihr Computer und Sie59................................................................................................................................................................
Eingabehilfen und Komfort59................................................................................................................................................................
Hinweise zur Ergonomie59................................................................................................................................................................
Bequeme Sitzhaltung60................................................................................................................................................................
Informationen zu Eingabehilfen61................................................................................................................................................................
Auslandsreisen mit dem ThinkPad61................................................................................................................................................................
Reisetipps61................................................................................................................................................................
Reisezubehör62................................................................................................................................................................
Kapitel 4. Sicherheit63................................................................................................................................................................
Sicherheitsschloss anbringen63................................................................................................................................................................
Kennwörter verwenden63................................................................................................................................................................
Kennwörter und Ruhemodus63................................................................................................................................................................
Kennwörter eingeben63................................................................................................................................................................
Startkennwort64................................................................................................................................................................
Festplattenkennwörter65................................................................................................................................................................
Administratorkennwort67................................................................................................................................................................
Sicherheit der Festplatte69................................................................................................................................................................
vom Festplattenlaufwerk oder vom Solid-State-Laufwerk69................................................................................................................................................................
Firewalls verwenden70................................................................................................................................................................
Daten vor Viren schützen70................................................................................................................................................................
Kapitel 5. Übersicht zur Wiederherstellung73................................................................................................................................................................
Wiederherstellungsdatenträger erstellen und verwenden73................................................................................................................................................................
Sicherungs- und Wiederherstellungsoperationen durchführen74................................................................................................................................................................
Arbeitsbereich von OneKey Recovery Pro verwenden75................................................................................................................................................................
Vorinstallierte Anwendungen und Einheitentreiber erneut installieren78................................................................................................................................................................
Fehler bei der Wiederherstellung beheben79................................................................................................................................................................
Kapitel 6. Einheiten austauschen81................................................................................................................................................................
Statische Aufladung vermeiden81................................................................................................................................................................
Akku austauschen81................................................................................................................................................................
SIM-Karte austauschen83................................................................................................................................................................
Festplattenlaufwerk oder Solid-State-Laufwerk austauschen85................................................................................................................................................................
Mini-PCI-ExpressCard für drahtlose LAN-/WiMAX-Verbindungen austauschen88................................................................................................................................................................
Kurze Mini-PCI-ExpressCard für drahtlose WAN-Verbindungen austauschen91................................................................................................................................................................
Speichermodul austauschen94................................................................................................................................................................
Tastatur austauschen96................................................................................................................................................................
Ersatzakku austauschen101................................................................................................................................................................
Kapitel 7. Erweiterte Konfiguration105................................................................................................................................................................
Neues Betriebssystem installieren105................................................................................................................................................................
Vorbereitungen105................................................................................................................................................................
Das Betriebssystem Windows 7 installieren106................................................................................................................................................................
Einheitentreiber installieren107................................................................................................................................................................
Treiber für das 4-in-1-Lesegerät für Speicherkarten installieren107................................................................................................................................................................
Treiber für USB 3.0 installieren107................................................................................................................................................................
ThinkPad-Monitordatei für Windows 2000/XP/Vista/7 installieren108................................................................................................................................................................
Andere Treiber und weitere Software installieren108................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup108................................................................................................................................................................
Menü „Main109................................................................................................................................................................
Menü „Config109................................................................................................................................................................
Menü „Date/Time115................................................................................................................................................................
Menü „Security116................................................................................................................................................................
Menü „Startup121................................................................................................................................................................
Menü „Restart124................................................................................................................................................................
System-UEFI BIOS aktualisieren124................................................................................................................................................................
Systemverwaltungsfunktionen verwenden124................................................................................................................................................................
Systemverwaltung124................................................................................................................................................................
Verwaltungsfunktionen einrichten125................................................................................................................................................................
Kapitel 8. Fehlervermeidung127................................................................................................................................................................
Allgemeine Tipps zur Fehlervermeidung127................................................................................................................................................................
Auf aktuelle Einheitentreiber überprüfen128................................................................................................................................................................
Pflege des Computers und Umgang mit dem Computer129................................................................................................................................................................
Außenseite des Computers reinigen131................................................................................................................................................................
Kapitel 9. Computerprobleme beheben133................................................................................................................................................................
Fehlerdiagnose133................................................................................................................................................................
Fehlerbehebung133................................................................................................................................................................
Computer reagiert nicht mehr133................................................................................................................................................................
Flüssigkeit auf der Tastatur134................................................................................................................................................................
Fehlernachrichten135................................................................................................................................................................
Fehler ohne Fehlernachrichten137................................................................................................................................................................
Fehler mit Signaltönen138................................................................................................................................................................
Fehler beim Hauptspeichermodul138................................................................................................................................................................
Fehler beim Netzbetrieb139................................................................................................................................................................
Zeigereinheiten141................................................................................................................................................................
Problemen bei Anzeige- und Multimediaeinheiten142................................................................................................................................................................
Akku- und Stromversorgungsfehler147................................................................................................................................................................
Fehler an Laufwerken oder anderen Speichereinheiten151................................................................................................................................................................
Softwarefehler152................................................................................................................................................................
Fehler an Anschlüssen152................................................................................................................................................................
Kapitel 10. Unterstützung anfordern153................................................................................................................................................................
Bevor Sie Lenovo kontaktieren153................................................................................................................................................................
Hilfe und Serviceleistungen anfordern154................................................................................................................................................................
Diagnoseprogramme verwenden154................................................................................................................................................................
Lenovo Unterstützungswebsite154................................................................................................................................................................
Lenovo telefonisch kontaktieren155................................................................................................................................................................
ThinkPad-Zusatzeinrichtungen156................................................................................................................................................................
Zusätzliche Services anfordern156................................................................................................................................................................
Anhang A. Hinweise zur Verwendung von Einheiten157................................................................................................................................................................
Informationen zu drahtlosen Einheiten157................................................................................................................................................................
Position der UltraConnect-Antennen für drahtlose Verbindungen158................................................................................................................................................................
Hinweise zur Verwendung drahtloser Verbindungen159................................................................................................................................................................
Exportbestimmungen160................................................................................................................................................................
Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit160................................................................................................................................................................
FCC-Konformitätserklärung (Federal Communications Commission)160................................................................................................................................................................
Hinweis bezüglich der kanadischen Bestimmungen für Klasse B160................................................................................................................................................................
Europäische Union - Einhaltung der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität161................................................................................................................................................................
Hinweis bezüglich der deutschen Bestimmungen für Klasse B161................................................................................................................................................................
Hinweis bezüglich der koreanischen Bestimmungen für Klasse B162................................................................................................................................................................
Hinweis bezüglich der japanischen VCCI-Bestimmungen für Klasse B162................................................................................................................................................................
Informationen zum Lenovo Produktservice in Taiwan162................................................................................................................................................................
Wiederverwertbarkeit163................................................................................................................................................................
Hinweise zu Elektro- und Elektronikaltgeräten WEEE) für die Europäische Union163................................................................................................................................................................
Hinweise zur Wiederverwertung in Japan163................................................................................................................................................................
Informationen zur Wiederverwertung/Entsorgung für Brasilien164................................................................................................................................................................
Batterie-Recycling-Informationen für die Europäische Union165................................................................................................................................................................
Batterie-Recycling-Informationen für Taiwan165................................................................................................................................................................
Batterie-Recycling-Informationen für die USA und Kanada165................................................................................................................................................................
Anhang C. Informationen zum ENERGY STAR-Modell167................................................................................................................................................................
Anhang D. Bemerkungen169................................................................................................................................................................
Marken170................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

(Swedish) Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (156 pages)

(Swedish) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.38 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Kapitel 1. Produktöversikt17................................................................................................................................................................
Hitta datorreglage, kontakter och indikatorer17................................................................................................................................................................
Framsidan17................................................................................................................................................................
Höger sida19................................................................................................................................................................
Vänster sida20................................................................................................................................................................
Undersidan21................................................................................................................................................................
Statusindikatorer22................................................................................................................................................................
Så hittar du viktig produktinformation24................................................................................................................................................................
Maskintyp och modellmärkning24................................................................................................................................................................
FCC ID- och IC-certifieringsetikett25................................................................................................................................................................
Äkthetsbevis26................................................................................................................................................................
Funktioner26................................................................................................................................................................
Specifikationer27................................................................................................................................................................
Driftmiljö28................................................................................................................................................................
ThinkVantage-program28................................................................................................................................................................
Windows 728................................................................................................................................................................
Introduktion till ThinkVantage-programmen30................................................................................................................................................................
Kapitel 2. Använda datorn33................................................................................................................................................................
Registrera datorn33................................................................................................................................................................
Vanliga frågor33................................................................................................................................................................
Specialtangenter och knappar34................................................................................................................................................................
Använda UltraNav-pekdon37................................................................................................................................................................
Använda TrackPoint-pekdon37................................................................................................................................................................
Använda styrplattan39................................................................................................................................................................
Inaktivera pekdonet UltraNav och använda en extern mus39................................................................................................................................................................
Windows40................................................................................................................................................................
Energisparfunktioner40................................................................................................................................................................
Kontrollera batteristatus40................................................................................................................................................................
Använda nätadaptern40................................................................................................................................................................
Ladda batteriet41................................................................................................................................................................
Maximera batteriets livslängd41................................................................................................................................................................
Hantera batteriströmmen41................................................................................................................................................................
Hantera batteriet43................................................................................................................................................................
Ansluta till nätverket44................................................................................................................................................................
Ethernetanslutningar44................................................................................................................................................................
Trådlösa anslutningar45................................................................................................................................................................
Presentationer och multimedia48................................................................................................................................................................
Ändra bildskärmens inställningar48................................................................................................................................................................
Ansluta en projektor eller en extern bildskärm49................................................................................................................................................................
Använda dubbla bildskärmar50................................................................................................................................................................
Använda ljudfunktioner51................................................................................................................................................................
Använda den inbyggda kameran52................................................................................................................................................................
Använda ett flashmediekort52................................................................................................................................................................
Sätta i ett flashminneskort53................................................................................................................................................................
Ta bort ett flashminneskort53................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo55................................................................................................................................................................
Kapitel 3. Du och datorn55................................................................................................................................................................
Hjälpmedel och bekvämlighet55................................................................................................................................................................
Ergonomisk information55................................................................................................................................................................
Bekvämlighet56................................................................................................................................................................
Hjälpmedelsinformation56................................................................................................................................................................
Ha datorn med på resor57................................................................................................................................................................
Tips vid resor57................................................................................................................................................................
Resetillbehör57................................................................................................................................................................
Kapitel 4. Säkerhet59................................................................................................................................................................
Montera ett mekaniskt lås59................................................................................................................................................................
Använda lösenord59................................................................................................................................................................
Lösenord och vänteläge59................................................................................................................................................................
Skriva lösenord59................................................................................................................................................................
Lösenord för start av datorn60................................................................................................................................................................
Lösenord för hårddisk60................................................................................................................................................................
Lösenord för administratör62................................................................................................................................................................
Hårddisksäkerhet64................................................................................................................................................................
Information om radering av data på hårddisken eller SSD-enheten (Solid State Drive)64................................................................................................................................................................
Använda brandväggar65................................................................................................................................................................
Skydda data mot virus65................................................................................................................................................................
Kapitel 5. Återställning - översikt67................................................................................................................................................................
Skapa och använda återställningsmedier67................................................................................................................................................................
Utföra säkerhets- och återställningsåtgärder68................................................................................................................................................................
Använda arbetsutrymmet i OneKey Recovery Pro69................................................................................................................................................................
Skapa och använda ett räddningsmedium70................................................................................................................................................................
Installera om förinstallerade program och drivrutiner71................................................................................................................................................................
Lösa återställningsproblem71................................................................................................................................................................
Kapitel 6. Byta ut enheter73................................................................................................................................................................
Förhindra statisk elektricitet73................................................................................................................................................................
Byta batteri73................................................................................................................................................................
Byta SIM-kort75................................................................................................................................................................
Byta ett PCI Express-minikort för trådlös LAN/WiMAX-anslutning80................................................................................................................................................................
trådlös WAN-anslutning82................................................................................................................................................................
Byta ut en minnesmodul86................................................................................................................................................................
Byta ut tangentbordet88................................................................................................................................................................
Byta reservbatteri92................................................................................................................................................................
Kapitel 7. Avancerad konfigurering95................................................................................................................................................................
Installera ett nytt operativsystem95................................................................................................................................................................
Innan du börjar95................................................................................................................................................................
Installera operativsystemet Windows 796................................................................................................................................................................
Installera drivrutiner97................................................................................................................................................................
Installera drivrutinen för 4-in-1 Media Card Reader97................................................................................................................................................................
Installera drivrutinen för USB 3.097................................................................................................................................................................
Installera ThinkPad-bildskärmsfilen för Windows 2000/XP/Vista/797................................................................................................................................................................
Installera övriga drivrutiner och programvara98................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup98................................................................................................................................................................
Menyn Main98................................................................................................................................................................
Menyn Config99................................................................................................................................................................
Menyn Date/Time103................................................................................................................................................................
Menyn Security104................................................................................................................................................................
Menyn Startup108................................................................................................................................................................
Menyn Restart110................................................................................................................................................................
Uppdatera systemets UEFI BIOS110................................................................................................................................................................
Använda systemadministrativa funktioner111................................................................................................................................................................
Systemadministration111................................................................................................................................................................
Ange inställningar för systemadministration111................................................................................................................................................................
Kapitel 8. Förebygga problem113................................................................................................................................................................
Allmänna tips om hur du undviker problem113................................................................................................................................................................
Kontrollera att drivrutiner är aktuella114................................................................................................................................................................
Sköta om datorn115................................................................................................................................................................
Rengöra datorns hölje116................................................................................................................................................................
datorproblem119................................................................................................................................................................
Testa datorn119................................................................................................................................................................
Felsökning119................................................................................................................................................................
Datorn slutar svara119................................................................................................................................................................
Om du råkar spilla på tangentbordet120................................................................................................................................................................
Felmeddelanden120................................................................................................................................................................
Fel utan felmeddelanden122................................................................................................................................................................
Fel som ger upphov till ljudsignal123................................................................................................................................................................
Problem med minnesmoduler123................................................................................................................................................................
Problem med nätverksanslutning124................................................................................................................................................................
Problem med tangentbordet och andra pekdon125................................................................................................................................................................
Problem med bildskärm och multimediaenheter126................................................................................................................................................................
Problem med batteri och ström131................................................................................................................................................................
Problem med diskenheter och andra lagringsenheter134................................................................................................................................................................
Ett programproblem134................................................................................................................................................................
Problem med portar och kontakter135................................................................................................................................................................
Kapitel 10. Teknisk support137................................................................................................................................................................
Innan du kontaktar Lenovo137................................................................................................................................................................
Hjälp och service137................................................................................................................................................................
Använda testprogram138................................................................................................................................................................
Lenovos supportwebbplats138................................................................................................................................................................
Ringa till Lenovo138................................................................................................................................................................
Skaffa ThinkPad-tillbehör139................................................................................................................................................................
Köpa tilläggstjänster139................................................................................................................................................................
Bilaga A. Information om regler och bestämmelser141................................................................................................................................................................
Information om trådlöst141................................................................................................................................................................
Placering av UltraConnect-antenner142................................................................................................................................................................
Lokalisera trådlös reglering143................................................................................................................................................................
Information om exportklassificering143................................................................................................................................................................
Anmärkning om elektromagnetisk strålning143................................................................................................................................................................
FCCs (Federal Communications Commission deklaration om överensstämmelse143................................................................................................................................................................
Information om elektromagnetisk strålning klass B (för användare i Kanada)144................................................................................................................................................................
Europeiska unionen – intyg om överensstämmelse med EMC-direktiv144................................................................................................................................................................
Klass B-deklaration (Tyskland)144................................................................................................................................................................
Klass B-deklaration (Korea)145................................................................................................................................................................
VCCI Klass B-deklaration (Japan)145................................................................................................................................................................
Taiwan145................................................................................................................................................................
återvinningsbestämmelser147................................................................................................................................................................
EU:s WEEE-direktiv147................................................................................................................................................................
Information om återvinning för Japan147................................................................................................................................................................
Information om återvinning i Brasilien148................................................................................................................................................................
Information om batteriåtervinning i EU148................................................................................................................................................................
Information om batteriåtervinning i Taiwan149................................................................................................................................................................
Information om batteriåtervinning i USA och Kanada149................................................................................................................................................................
Bilaga C. Information om ENERGY STAR-märkta modeller151................................................................................................................................................................
Bilaga D. Anmärkningar153................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

(Dutch) Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (162 pages)

(Dutch) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.45 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 1. Productoverzicht17................................................................................................................................................................
De plaats van knoppen, aansluitingen en lampjes17................................................................................................................................................................
Voorkant17................................................................................................................................................................
Rechterkant19................................................................................................................................................................
Linkerkant20................................................................................................................................................................
Onderkant21................................................................................................................................................................
Statuslampjes22................................................................................................................................................................
De plaats van belangrijke productinformatie24................................................................................................................................................................
Machinetype en modelnummer24................................................................................................................................................................
Label met het FCC ID en het IC-certificeringsnummer25................................................................................................................................................................
Certificaat van Echtheid26................................................................................................................................................................
Functies26................................................................................................................................................................
Specificaties27................................................................................................................................................................
Gebruiksomgeving28................................................................................................................................................................
ThinkVantage-programma's28................................................................................................................................................................
ThinkVantage-programma's vanuit het besturingssysteem Windows 7 openen28................................................................................................................................................................
Kennismaking met ThinkVantage-programma's30................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 2. De computer gebruiken33................................................................................................................................................................
De computer registreren33................................................................................................................................................................
Veelgestelde vragen33................................................................................................................................................................
Speciale toetsen en knoppen35................................................................................................................................................................
Het UltraNav-aanwijsapparaat gebruiken37................................................................................................................................................................
Het TrackPoint-aanwijsapparaat gebruiken38................................................................................................................................................................
De touchpad gebruiken39................................................................................................................................................................
Het UltraNav-aanwijsapparaat uitschakelen en een externe muis gebruiken40................................................................................................................................................................
Het UltraNav-pictogram toevoegen aan het systeemvak van Windows40................................................................................................................................................................
Energiebeheer40................................................................................................................................................................
De oplaadstatus van de batterij controleren41................................................................................................................................................................
De wisselstroomadapter gebruiken41................................................................................................................................................................
De batterij opladen42................................................................................................................................................................
De werkingsduur van de batterij verlengen42................................................................................................................................................................
Spaarstanden42................................................................................................................................................................
Omgaan met de batterij44................................................................................................................................................................
Verbinding maken met het netwerk45................................................................................................................................................................
Ethernet-verbindingen45................................................................................................................................................................
Draadloze verbindingen46................................................................................................................................................................
Presentaties en multimedia50................................................................................................................................................................
De instellingen van het beeldscherm aanpassen50................................................................................................................................................................
Een projector of een extern beeldscherm aansluiten50................................................................................................................................................................
Dubbele beeldschermen gebruiken52................................................................................................................................................................
De audiovoorzieningen gebruiken53................................................................................................................................................................
De ingebouwde camera gebruiken54................................................................................................................................................................
Een flash media-kaart gebruiken54................................................................................................................................................................
Een flash media-kaart plaatsen55................................................................................................................................................................
Een flash media-kaart verwijderen55................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo57................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 3. U en uw computer57................................................................................................................................................................
Toegankelijkheid en comfort57................................................................................................................................................................
Ergonomisch werken57................................................................................................................................................................
Comfort58................................................................................................................................................................
Informatie voor gehandicapten58................................................................................................................................................................
De computer meenemen op reis59................................................................................................................................................................
Tips voor als u op reis gaat59................................................................................................................................................................
Accessoires voor op reis60................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 4. Beveiliging61................................................................................................................................................................
Een kabelslot aanbrengen61................................................................................................................................................................
Wachtwoorden gebruiken61................................................................................................................................................................
Wachtwoorden en de sluimerstand61................................................................................................................................................................
Wachtwoorden invoeren61................................................................................................................................................................
Systeemwachtwoord62................................................................................................................................................................
Vaste-schijfwachtwoorden62................................................................................................................................................................
Beheerderswachtwoord65................................................................................................................................................................
Beveiliging van de vaste schijf66................................................................................................................................................................
Kennisgeving inzake het wissen van gegevens van uw vaste-schijf- of SSD-station67................................................................................................................................................................
Firewalls gebruiken68................................................................................................................................................................
Gegevens beschermen tegen virussen68................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 5. Overzicht van gegevensherstel69................................................................................................................................................................
Herstelmedia maken en gebruiken69................................................................................................................................................................
Backup- en herstelbewerkingen uitvoeren70................................................................................................................................................................
Noodherstelmedia maken en gebruiken72................................................................................................................................................................
Vooraf geïnstalleerde software en stuurprogramma's opnieuw installeren73................................................................................................................................................................
Problemen met herstelprocedures oplossen74................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 6. Apparaten vervangen75................................................................................................................................................................
Voorkoming van statische elektriciteit75................................................................................................................................................................
De batterij verwisselen75................................................................................................................................................................
De SIM-kaart vervangen77................................................................................................................................................................
Het vaste-schijfstation of SSD-station vervangen79................................................................................................................................................................
Een PCI Express Mini-kaart voor draadloos LAN/WiMAX vervangen82................................................................................................................................................................
Een PCI Express Half Mini-kaart door een draadloze WAN-verbinding vervangen85................................................................................................................................................................
Een geheugenmodule vervangen88................................................................................................................................................................
Het toetsenbord vervangen90................................................................................................................................................................
De backupbatterij verwisselen95................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 7. Geavanceerde configuratie99................................................................................................................................................................
Een nieuw besturingssysteem installeren99................................................................................................................................................................
Voor u begint99................................................................................................................................................................
Het besturingssysteem Windows99................................................................................................................................................................
installeren100................................................................................................................................................................
Stuurprogramma's installeren101................................................................................................................................................................
Het stuurprogramma voor de 4-in101................................................................................................................................................................
mediakaartlezer installeren101................................................................................................................................................................
Het stuurprogramma voor USB 3.0 installeren101................................................................................................................................................................
Het ThinkPad Monitor-bestand voor Windows 2000/XP/Vista/7 installeren101................................................................................................................................................................
Andere stuurprogramma's en software installeren102................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup102................................................................................................................................................................
Menu Main103................................................................................................................................................................
Menu Config103................................................................................................................................................................
Menu Date/Time109................................................................................................................................................................
Menu Security109................................................................................................................................................................
Menu Startup114................................................................................................................................................................
Menu Restart116................................................................................................................................................................
Het UEFI BIOS van het systeem bijwerken117................................................................................................................................................................
Systeembeheer gebruiken117................................................................................................................................................................
Systeembeheer117................................................................................................................................................................
Functies voor systeembeheer instellen118................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 8. Problemen voorkomen119................................................................................................................................................................
Algemene voorzorgsmaatregelen119................................................................................................................................................................
Stuurprogramma's up-to-date houden120................................................................................................................................................................
Onderhoud van de computer121................................................................................................................................................................
De kap van de computer schoonmaken122................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 9. Computerproblemen oplossen125................................................................................................................................................................
De oorzaak van een probleem opsporen125................................................................................................................................................................
Problemen oplossen125................................................................................................................................................................
De computer reageert niet meer125................................................................................................................................................................
gemorst126................................................................................................................................................................
Foutberichten127................................................................................................................................................................
Fouten zonder bericht128................................................................................................................................................................
Fouten waarbij er een geluidssignaal klinkt130................................................................................................................................................................
Problemen met geheugenmodules130................................................................................................................................................................
Netwerkproblemen130................................................................................................................................................................
Het toetsenbord en andere aanwijsapparaten werken niet zoals het hoort132................................................................................................................................................................
Problemen met het beeldscherm en multimedia-apparaten133................................................................................................................................................................
Problemen met de batterij en de voeding138................................................................................................................................................................
Problemen met stations en andere opslagapparaten141................................................................................................................................................................
Een softwareprobleem142................................................................................................................................................................
Problemen met poorten en aansluitingen142................................................................................................................................................................
Hoofdstuk 10. Ondersteuning143................................................................................................................................................................
Voordat u Lenovo belt143................................................................................................................................................................
Hulp en service144................................................................................................................................................................
Diagnoseprogramma's gebruiken144................................................................................................................................................................
Lenovo Support-website144................................................................................................................................................................
Lenovo bellen145................................................................................................................................................................
Opties voor de ThinkPad zoeken145................................................................................................................................................................
Extra services aanschaffen146................................................................................................................................................................
Bijlage A. Regelgeving147................................................................................................................................................................
Informatie over draadloze communicatie147................................................................................................................................................................
Plaats van de UltraConnect-antennes voor draadloze communicatie148................................................................................................................................................................
voor draadloos149................................................................................................................................................................
Kennisgeving classificatie voor export150................................................................................................................................................................
Elektromagnetische straling150................................................................................................................................................................
Verklaring van de Federal Communications Commission150................................................................................................................................................................
Verklaring van conformiteit met industriële emissierichtlijn Canada Klasse B150................................................................................................................................................................
Europese Unie - Naleving van de richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit151................................................................................................................................................................
Verklaring van conformiteit met Duitse Klasse B151................................................................................................................................................................
Verklaring van conformiteit met Koreaanse Klasse B151................................................................................................................................................................
Klasse B152................................................................................................................................................................
nominale stroom kleiner dan of gelijk aan 20 A per fase152................................................................................................................................................................
Informatie over Lenovo-productservice voor Taiwan152................................................................................................................................................................
AEEA en recycling153................................................................................................................................................................
EU-richtlijnen voor AEEA153................................................................................................................................................................
Richtlijnen voor recycling in Japan153................................................................................................................................................................
Recyclinginformatie voor Brazilië154................................................................................................................................................................
Europese Unie154................................................................................................................................................................
Informatie over het recyclen van batterijen voor Taiwan155................................................................................................................................................................
Verenigde Staten en Canada155................................................................................................................................................................
STAR-modellen157................................................................................................................................................................
Bijlage D. Kennisgevingen159................................................................................................................................................................
Handelsmerken160................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

(Finnish) Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (160 pages)

(Finnish) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.38 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Luku 1. Tuotteen yleiskuvaus17................................................................................................................................................................
Tietokoneen vastakkeiden, säädinten ja merkkivalojen sijainti17................................................................................................................................................................
Laite edestä17................................................................................................................................................................
Laite oikealta19................................................................................................................................................................
Laite vasemmalta20................................................................................................................................................................
Laite alta21................................................................................................................................................................
Merkkivalot22................................................................................................................................................................
Tärkeiden tuotteen tunnistetietojen sijainti24................................................................................................................................................................
Koneen tyypin ja mallin tarra24................................................................................................................................................................
FCC- ja IC-laitehyväksyntämerkinnän sijainti25................................................................................................................................................................
Certificate of Authenticity (COA aitoustodistustarra26................................................................................................................................................................
Ominaisuudet26................................................................................................................................................................
Tekniset tiedot27................................................................................................................................................................
Käyttöympäristö28................................................................................................................................................................
ThinkVantage-ohjelmat28................................................................................................................................................................
ThinkVantage-ohjelmien käyttäminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä28................................................................................................................................................................
ThinkVantage-ohjelmien esittely30................................................................................................................................................................
Luku 2. Tietokoneen käyttö33................................................................................................................................................................
Tietokoneen rekisteröinti33................................................................................................................................................................
Usein esitettyjä kysymyksiä33................................................................................................................................................................
Erikoisnäppäimet ja -painikkeet35................................................................................................................................................................
UltraNav-paikannuslaitteen käyttö37................................................................................................................................................................
TrackPoint-paikannuslaitteen käyttö38................................................................................................................................................................
Kosketuslevyn käyttö39................................................................................................................................................................
UltraNav-paikannuslaitteen käytöstä poisto ja erillisen hiiren käyttö40................................................................................................................................................................
UltraNav-kuvakkeen lisäys Windowsin ilmaisinalueelle40................................................................................................................................................................
Virranhallinta40................................................................................................................................................................
Akun tilatietojen tarkastelu40................................................................................................................................................................
Verkkolaitteen käyttö41................................................................................................................................................................
Akun lataus41................................................................................................................................................................
Akun käyttöajan pidennys41................................................................................................................................................................
Akun varauksen hallinta42................................................................................................................................................................
Virransäästötilat42................................................................................................................................................................
Akun käsittely43................................................................................................................................................................
Verkkoyhteyden muodostus44................................................................................................................................................................
Ethernet-yhteydet45................................................................................................................................................................
Langattomat yhteydet45................................................................................................................................................................
Esitykset ja multimedia49................................................................................................................................................................
Näytön asetusten muutto49................................................................................................................................................................
Projektorin tai erillisen näytön käyttö49................................................................................................................................................................
Kahden näyttölaitteen käyttö51................................................................................................................................................................
Äänitoimintojen käyttö52................................................................................................................................................................
Sisäisen kameran käyttö52................................................................................................................................................................
Flash Media -kortin käyttö53................................................................................................................................................................
Flash Media -kortin asettaminen paikoilleen53................................................................................................................................................................
Flash Media -kortin irrottaminen54................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo55................................................................................................................................................................
Luku 3. Tietokone ja käyttäjä55................................................................................................................................................................
Helppokäyttötoiminnot ja käyttömukavuus55................................................................................................................................................................
Ergonomiaan liittyviä tietoja55................................................................................................................................................................
Mukavuus56................................................................................................................................................................
Tietoja helppokäyttötoiminnoista56................................................................................................................................................................
Tietokoneen käyttö matkoilla57................................................................................................................................................................
Vihjeitä matkakäyttöä varten57................................................................................................................................................................
Matkalle mukaan57................................................................................................................................................................
Luku 4. Suojaus59................................................................................................................................................................
Lukkolaitteen kiinnitys59................................................................................................................................................................
Salasanojen käyttö59................................................................................................................................................................
Salasanat ja lepotila59................................................................................................................................................................
Salasanojen kirjoittaminen59................................................................................................................................................................
Käynnistyssalasana60................................................................................................................................................................
Kiintolevysalasanat60................................................................................................................................................................
Pääkäyttäjän salasana62................................................................................................................................................................
Kiintolevyn suojaus64................................................................................................................................................................
Kiintolevy- tai SSD-aseman tietojen poistoa koskeva huomautus65................................................................................................................................................................
Palomuurien käyttö66................................................................................................................................................................
Tietojen suojaaminen viruksilta66................................................................................................................................................................
Luku 5. Yleiskuvaus elvytyksestä67................................................................................................................................................................
Elvytystietovälineiden luonti ja käyttö67................................................................................................................................................................
Varmistuskopiointi ja elvytys68................................................................................................................................................................
OneKey Recovery Pro -työtilan käyttö69................................................................................................................................................................
Pelastamistietovälineen luonti ja käyttö70................................................................................................................................................................
Esiasennettujen sovellusten ja laiteajurien uudelleenasennus71................................................................................................................................................................
Elvytykseen liittyvien ongelmien ratkaisu72................................................................................................................................................................
Luku 6. Laitteiden vaihto73................................................................................................................................................................
Staattiselta sähköltä suojautuminen73................................................................................................................................................................
Akun vaihto73................................................................................................................................................................
SIM-kortin vaihto75................................................................................................................................................................
vaihto77................................................................................................................................................................
Langattomien LAN/WiMAX-yhteyksien PCI Express Mini -kortin vaihto80................................................................................................................................................................
Langattoman lähiverkkoyhteyden PCI Express Half Mini -kortin vaihto82................................................................................................................................................................
Muistimoduulin vaihto86................................................................................................................................................................
Näppäimistön vaihto88................................................................................................................................................................
Varmistuspariston vaihto93................................................................................................................................................................
lisäasetukset97................................................................................................................................................................
Uuden käyttöjärjestelmän asennus97................................................................................................................................................................
Ennen aloitusta97................................................................................................................................................................
Windows 7 -käyttöjärjestelmän asennus98................................................................................................................................................................
Laiteajurien asennus99................................................................................................................................................................
in-1 Media Card Reader -lukulaitteen ajuriohjelman asennus99................................................................................................................................................................
USB 3.0 -ajuriohjelman asennus99................................................................................................................................................................
XP/Vista/7 -valvontatiedoston asennus99................................................................................................................................................................
Muiden ajurien ja ohjelmistojen asennus100................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup100................................................................................................................................................................
Main-valikko101................................................................................................................................................................
Config-valikko101................................................................................................................................................................
Date/Time-valikko106................................................................................................................................................................
Security-valikko107................................................................................................................................................................
Startup-valikko111................................................................................................................................................................
Restart-valikko114................................................................................................................................................................
Järjestelmän UEFI BIOSin päivitys114................................................................................................................................................................
Järjestelmänhallinnan ominaisuuksien käyttö114................................................................................................................................................................
Järjestelmänhallinta114................................................................................................................................................................
Hallintaominaisuuksien asetus115................................................................................................................................................................
Luku 8. Häiriöiden ennaltaehkäisy117................................................................................................................................................................
Yleisiä vihjeitä häiriöiden ennaltaehkäisyyn117................................................................................................................................................................
Laiteajureiden ajantasaisuuden tarkistus118................................................................................................................................................................
Tietokoneen hoito119................................................................................................................................................................
Tietokoneen ulkokuoren puhdistus120................................................................................................................................................................
Luku 9. Tietokoneeseen liittyvien ongelmien vianmääritys123................................................................................................................................................................
Häiriöiden syyn selvitys123................................................................................................................................................................
Vianmääritys123................................................................................................................................................................
Tietokone ei vastaa123................................................................................................................................................................
Näppäimistön kastuminen124................................................................................................................................................................
Virhesanomat124................................................................................................................................................................
Häiriöt, joilla ei ole sanomia126................................................................................................................................................................
Äänimerkkivirheet127................................................................................................................................................................
Muistimoduulien häiriöt127................................................................................................................................................................
Verkkoyhteyshäiriöt128................................................................................................................................................................
Näppäimistön ja muiden paikannuslaitteiden häiriöt130................................................................................................................................................................
Näytön ja multimedialaitteiden häiriöt131................................................................................................................................................................
Akun ja virransyötön häiriöt135................................................................................................................................................................
Asemien ja muiden tallennuslaitteiden häiriöt138................................................................................................................................................................
Ohjelmiston häiriö139................................................................................................................................................................
Porttien ja vastakkeiden häiriöt139................................................................................................................................................................
Luku 10. Tukipalvelut141................................................................................................................................................................
Ennen yhteydenottoa Lenovon tukeen141................................................................................................................................................................
Tuki- ja huoltopalvelut142................................................................................................................................................................
Vianmääritysohjelmien käyttö142................................................................................................................................................................
Lenovon tukisivusto142................................................................................................................................................................
Yhteydenotto Lenovon tukeen142................................................................................................................................................................
ThinkPad-lisävarusteiden hankinta143................................................................................................................................................................
Lisäpalvelujen hankinta144................................................................................................................................................................
Liite A. Tietoja määräyksistä145................................................................................................................................................................
Langattomissa yhteyksissä käytettäviä laitteita koskevia lisätietoja145................................................................................................................................................................
Langattoman yhteyden muodostavien UltraConnect-antennien sijainti146................................................................................................................................................................
Langattomia verkkoja koskevien määräysten paikantaminen147................................................................................................................................................................
Vientiluokitusta koskeva huomautus147................................................................................................................................................................
Tietoja sähkömagneettisesta säteilystä147................................................................................................................................................................
Ilmoitus FCC (Federal Communications Commission) -säännösten mukaisuudesta147................................................................................................................................................................
Ilmoitus kanadalaisen laitehyväksynnän Industry Canada) luokan B mukaisuudesta148................................................................................................................................................................
Euroopan Unioni – Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi148................................................................................................................................................................
Ilmoitus Saksan luokan B mukaisuudesta148................................................................................................................................................................
Ilmoitus Korean luokan B mukaisuudesta149................................................................................................................................................................
Ilmoitus Japanin VCCI:n luokan B mukaisuudesta149................................................................................................................................................................
Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään virtalähteisiin, joissa on enintään149................................................................................................................................................................
A:n sähkövirta vaihetta kohti149................................................................................................................................................................
Lenovo-tuotteiden huolto Taiwanissa149................................................................................................................................................................
elektroniikkalaiteromua sekä kierrätystä koskevat ilmoitukset151................................................................................................................................................................
Ilmoitus sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevista Euroopan unionin määräyksistä151................................................................................................................................................................
Japania koskevat kierrätysohjeet151................................................................................................................................................................
Kierrätykseen liittyviä tietoja Brasiliassa152................................................................................................................................................................
Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Euroopan unionissa153................................................................................................................................................................
Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Taiwanissa153................................................................................................................................................................
Akkujen kierrätykseen liittyviä tietoja Yhdysvalloissa ja Kanadassa153................................................................................................................................................................
mallit155................................................................................................................................................................
Liite D. Huomioon otettavaa157................................................................................................................................................................
Tavaramerkit158................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

(Norwegian) Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (158 pages)

(Norwegian) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.39 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Kapittel 1. Produktoversikt17................................................................................................................................................................
Finne kontroller, kontakter og indikatorer17................................................................................................................................................................
Sett forfra17................................................................................................................................................................
Sett fra høyre19................................................................................................................................................................
Sett fra venstre20................................................................................................................................................................
Sett fra undersiden21................................................................................................................................................................
Statuslamper22................................................................................................................................................................
Finne viktig produktinformasjon24................................................................................................................................................................
Etikett for maskintype og -modell24................................................................................................................................................................
FCC-ID og IC-sertifiseringsnummer, etikett25................................................................................................................................................................
Etikett for autorisasjonssertifikat26................................................................................................................................................................
Funksjoner26................................................................................................................................................................
Spesifikasjoner27................................................................................................................................................................
Driftsmiljø28................................................................................................................................................................
ThinkVantage-programmer28................................................................................................................................................................
Få tilgang til ThinkVantage-programmer på operativsystemet Windows 728................................................................................................................................................................
Innledning om ThinkVantage-programmer30................................................................................................................................................................
Kapittel 2. Bruke maskinen33................................................................................................................................................................
Registrere maskinen33................................................................................................................................................................
Ofte stilte spørsmål33................................................................................................................................................................
Spesialtaster og knapper34................................................................................................................................................................
Bruke UltraNav-pekeenheten37................................................................................................................................................................
Bruke TrackPoint-pekeenheten37................................................................................................................................................................
Bruke pekeplaten39................................................................................................................................................................
Deaktivere UltraNav-pekeenheten og bruke en ekstern mus39................................................................................................................................................................
Windows40................................................................................................................................................................
Strømstyring40................................................................................................................................................................
Kontrollere batteristatusen40................................................................................................................................................................
Bruke strømadapteren40................................................................................................................................................................
Lade batteriet41................................................................................................................................................................
Forlenge batteriets levetid41................................................................................................................................................................
Administrere batteristrømmen41................................................................................................................................................................
Strømsparingsmodi41................................................................................................................................................................
Håndtere batteriet43................................................................................................................................................................
Tilkobling til nettverket44................................................................................................................................................................
Ethernet-tilkoblinger44................................................................................................................................................................
Trådløse tilkoblinger45................................................................................................................................................................
Presentasjoner og multimedia48................................................................................................................................................................
Endre skjerminnstillinger48................................................................................................................................................................
Koble til en prosjektør eller en ekstern skjerm49................................................................................................................................................................
Bruke doble skjermer50................................................................................................................................................................
Bruke lydfunksjoner51................................................................................................................................................................
Bruke det integrerte kameraet52................................................................................................................................................................
Bruke et Flash Media-kort52................................................................................................................................................................
Sette inn et Flash Media-kort53................................................................................................................................................................
Fjerne et Flash Media-kort53................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo55................................................................................................................................................................
Kapittel 3. Du og datamaskinen din55................................................................................................................................................................
Tilgjengelighet og komfort55................................................................................................................................................................
Informasjon om ergonomi55................................................................................................................................................................
Komfort56................................................................................................................................................................
Informasjon om tilgjengelighet56................................................................................................................................................................
Reise med maskinen57................................................................................................................................................................
Reisetips57................................................................................................................................................................
Tilleggsutstyr på reise57................................................................................................................................................................
Kapittel 4. Sikkerhet59................................................................................................................................................................
Koble til en mekanisk lås59................................................................................................................................................................
Bruke passord59................................................................................................................................................................
Passord og sovemodus (hvile-/ventemodus)59................................................................................................................................................................
Oppgi passord59................................................................................................................................................................
Oppstartingspassord60................................................................................................................................................................
Harddiskpassord60................................................................................................................................................................
Passord for systemansvarlig62................................................................................................................................................................
Harddisksikkerhet64................................................................................................................................................................
Merknad om sletting av data på harddisken eller Solid State-stasjonen64................................................................................................................................................................
Bruke brannmurer65................................................................................................................................................................
Beskytte data mot virus66................................................................................................................................................................
Kapittel 5. Oversikt over gjenoppretting67................................................................................................................................................................
Opprette og bruke gjenopprettingsmedier67................................................................................................................................................................
Utføre sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner68................................................................................................................................................................
Bruke OneKey Recovery Pro-arbeidsområdet69................................................................................................................................................................
Opprette og bruke et redningsmedium70................................................................................................................................................................
Installere forhåndsinstallerte applikasjoner og enhetsdrivere på nytt71................................................................................................................................................................
Løse problemer med gjenopprettingen72................................................................................................................................................................
Kapittel 6. Bytte ut enheter73................................................................................................................................................................
Hindre statisk elektrisitet73................................................................................................................................................................
Bytte batteri73................................................................................................................................................................
Bytte ut SIM-kortet75................................................................................................................................................................
State-stasjonen77................................................................................................................................................................
Bytte ut et PCI Express Mini-kort for trådløs LAN/WiMAX-tilkobling80................................................................................................................................................................
WAN-tilkobling82................................................................................................................................................................
Bytte ut en minnemodul86................................................................................................................................................................
Bytte ut tastaturet88................................................................................................................................................................
Bytte konfigurasjonsbatteriet93................................................................................................................................................................
Kapittel 7. Avansert konfigurering97................................................................................................................................................................
Installere et nytt operativsystem97................................................................................................................................................................
Før du begynner97................................................................................................................................................................
Installere Windows 7-operativsystemet98................................................................................................................................................................
Installere enhetsdrivere99................................................................................................................................................................
Installere driveren for 4-i-1-mediekortleseren99................................................................................................................................................................
Installere driveren for USB 3.099................................................................................................................................................................
Installere ThinkPad-skjermfilen for Windows 2000/XP/Vista/799................................................................................................................................................................
Installere andre drivere og programvare100................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup100................................................................................................................................................................
Menyen Main101................................................................................................................................................................
Menyen Config101................................................................................................................................................................
menyen Date/Time106................................................................................................................................................................
Menyen Security106................................................................................................................................................................
Menyen Startup110................................................................................................................................................................
Menyen Restart113................................................................................................................................................................
Oppdatere systemets UEFI BIOS113................................................................................................................................................................
Bruke systemadministrasjon113................................................................................................................................................................
Systemadministrasjon113................................................................................................................................................................
Definere administrasjonsfunksjoner114................................................................................................................................................................
Kapittel 8. Forhindre problemer115................................................................................................................................................................
Generelle tips for å unngå problemer115................................................................................................................................................................
Sørge for at enhetsdriverne er oppdatert116................................................................................................................................................................
Vedlikehold av maskinen117................................................................................................................................................................
Rengjøre dekselet på maskinen118................................................................................................................................................................
maskinproblemer121................................................................................................................................................................
Feilsøking121................................................................................................................................................................
Problemløsing121................................................................................................................................................................
Datamaskinen reagerer ikke121................................................................................................................................................................
Unngå søl på tastaturet122................................................................................................................................................................
Feilmeldinger122................................................................................................................................................................
Feil uten meldinger124................................................................................................................................................................
Feil ved lydsignal125................................................................................................................................................................
Problemer med minnemoduler125................................................................................................................................................................
Nettverksproblemer126................................................................................................................................................................
Problemene med tastaturet og andre pekeenheter127................................................................................................................................................................
Problemer med skjermen og multimedieenheter128................................................................................................................................................................
Problemer med batteriet og strømtilførselen133................................................................................................................................................................
Problemer med stasjoner og andre lagringsenheter136................................................................................................................................................................
Problemer med programvare136................................................................................................................................................................
Problemer med porter og kontakter137................................................................................................................................................................
Kapittel 10. Få kundestøtte139................................................................................................................................................................
Før du kontakter Lenovo139................................................................................................................................................................
Få hjelp og service139................................................................................................................................................................
Bruke feilsøkingsprogrammer140................................................................................................................................................................
Lenovos nettsted for kundestøtte140................................................................................................................................................................
Ringe Lenovo140................................................................................................................................................................
Finne tilleggsutstyr til ThinkPad141................................................................................................................................................................
Kjøpe tilleggstjenester141................................................................................................................................................................
forskrifter143................................................................................................................................................................
Informasjon om trådløs kommunikasjon143................................................................................................................................................................
Plassering av trådløse UltraConnect-antenner144................................................................................................................................................................
Finne merknader om forskrifter for trådløse enheter145................................................................................................................................................................
Merknad om eksportklassifisering145................................................................................................................................................................
Merknader om elektronisk stråling145................................................................................................................................................................
Elektromagnetisk stråling145................................................................................................................................................................
utslippsgrensene for Industry Canada Class B146................................................................................................................................................................
Den europeiske union - Tilpasning til direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet146................................................................................................................................................................
Tysk erklæring om samsvar med klasse B146................................................................................................................................................................
Koreansk erklæring om samsvar med klasse B147................................................................................................................................................................
klasse B147................................................................................................................................................................
som kobles til strømnettet med nominell strøm på mindre enn eller lik 20 A per fase147................................................................................................................................................................
Informasjon om Lenovo produktservice for Taiwan147................................................................................................................................................................
gjenvinning149................................................................................................................................................................
EU WEEE-merknader149................................................................................................................................................................
Merknader for gjenvinning for Japan149................................................................................................................................................................
Informasjon om gjenvinning i Brasil150................................................................................................................................................................
Informasjon om batterigjenvinning for EU150................................................................................................................................................................
Informasjon om batterigjenvinning for Taiwan151................................................................................................................................................................
Informasjon om batterigjenvinning for USA og Canada151................................................................................................................................................................
STAR-modellen153................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo 2012153................................................................................................................................................................
Tillegg D. Merknader155................................................................................................................................................................
Varemerker156................................................................................................................................................................
Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual

(Danish) Lenovo ThinkPad Edge E135 User Manual (158 pages)

(Danish) User Guide  
Brand: Lenovo | Category: Laptop | Size: 3.39 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Kapitel 1. Produktoversigt17................................................................................................................................................................
Placering af computerens knapper, stik og indikatorer17................................................................................................................................................................
Set forfra17................................................................................................................................................................
Set fra højre19................................................................................................................................................................
Set fra venstre20................................................................................................................................................................
Set nedefra21................................................................................................................................................................
Statusindikatorer22................................................................................................................................................................
Søgning efter vigtige produktoplysninger24................................................................................................................................................................
Maskintype og model24................................................................................................................................................................
FCC-id-mærkat og mærkat med IC-certificeringsnummer25................................................................................................................................................................
Certificate of Authenticity-mærkat26................................................................................................................................................................
Faciliteter26................................................................................................................................................................
Specifikationer27................................................................................................................................................................
Driftsbetingelser28................................................................................................................................................................
ThinkVantage-programmer28................................................................................................................................................................
Windows 7-styresystemet28................................................................................................................................................................
Introduktion til ThinkVantage-programmer30................................................................................................................................................................
Kapitel 2. Brug af computeren33................................................................................................................................................................
Registrering af computeren33................................................................................................................................................................
Hyppigt stillede spørgsmål33................................................................................................................................................................
Specialtaster og -knapper34................................................................................................................................................................
Brug af UltraNav-pegeudstyr37................................................................................................................................................................
Brug af TrackPoint-pegeudstyr37................................................................................................................................................................
Brug navigationspladen39................................................................................................................................................................
Deaktivering af UltraNav-pegeudstyret og brug af en ekstern mus40................................................................................................................................................................
Sådan føjes ikonet UltraNav til Windows-meddelelsesområdet40................................................................................................................................................................
Strømstyring40................................................................................................................................................................
Kontrol af batteriets status40................................................................................................................................................................
Brug af vekselstrømsadapter41................................................................................................................................................................
Oplad batteriet41................................................................................................................................................................
Maksimér batteriets driftstid41................................................................................................................................................................
Administration af batteristrøm42................................................................................................................................................................
Strømbesparende tilstande42................................................................................................................................................................
Håndtér batteriet43................................................................................................................................................................
Opret forbindelse til netværket44................................................................................................................................................................
Ethernet-forbindelser45................................................................................................................................................................
Trådløse forbindelser45................................................................................................................................................................
Præsentationer og multimedier49................................................................................................................................................................
Revidér skærmindstillinger49................................................................................................................................................................
Tilslutning af en projektor eller en ekstern skærm49................................................................................................................................................................
Brug af to skærme50................................................................................................................................................................
Brug lydfunktioner52................................................................................................................................................................
Brug det indbyggede kamera52................................................................................................................................................................
Brug et flash-kort53................................................................................................................................................................
Indsæt et flash-kort53................................................................................................................................................................
Afmontering af et flash-kort54................................................................................................................................................................
Copyright Lenovo55................................................................................................................................................................
Kapitel 3. Dig og din computer55................................................................................................................................................................
Hjælp til handicappede og ergonomi55................................................................................................................................................................
Oplysninger om ergonomi55................................................................................................................................................................
Ergonomi56................................................................................................................................................................
Handicapvenlighed56................................................................................................................................................................
På rejse med computeren57................................................................................................................................................................
Rejsetip57................................................................................................................................................................
Tilbehør til rejsen57................................................................................................................................................................
Kapitel 4. Sikkerhed59................................................................................................................................................................
Tilslut en mekanisk lås59................................................................................................................................................................
Brug af kodeord59................................................................................................................................................................
Kodeord og slumretilstand59................................................................................................................................................................
Indtastning af kodeord59................................................................................................................................................................
Startkodeord60................................................................................................................................................................
Harddiskkodeord60................................................................................................................................................................
Administratorkodeord62................................................................................................................................................................
Harddisksikkerhed64................................................................................................................................................................
Bemærkning om sletning af data fra harddisken eller SSD-drevet (Solid State Drive)64................................................................................................................................................................
Brug af firewalls65................................................................................................................................................................
Beskyttelse af data mod virus65................................................................................................................................................................
Kapitel 5. Retableringsoversigt67................................................................................................................................................................
Oprettelse og brug af retableringsmedier67................................................................................................................................................................
Sikkerhedskopierings- og retableringsfunktioner68................................................................................................................................................................
Brug af OneKey Recovery Pro-arbejdsområdet69................................................................................................................................................................
Oprettelse og brug af et retableringsmedie70................................................................................................................................................................
Installér forudinstallerede programmer og styreprogrammer igen71................................................................................................................................................................
Løsning af retableringsproblemer72................................................................................................................................................................
Kapitel 6. Udskift enheder73................................................................................................................................................................
Undgå statisk elektricitet73................................................................................................................................................................
Udskift batteriet73................................................................................................................................................................
Udskift SIM-kort75................................................................................................................................................................
Udskift harddisken eller SSD-drevet77................................................................................................................................................................
LAN/WiMAX-forbindelse80................................................................................................................................................................
Udskiftning af PCI Express Half-minikortet til trådløse WAN-forbindelser82................................................................................................................................................................
Udskift et hukommelsesmodul86................................................................................................................................................................
Udskift tastaturet88................................................................................................................................................................
Udskiftning af reservebatteriet93................................................................................................................................................................
Kapitel 7. Udvidet konfiguration97................................................................................................................................................................
Installér et nyt styresystem97................................................................................................................................................................
Før du begynder97................................................................................................................................................................
Installér Windows 7-styresystemet98................................................................................................................................................................
Installér styreprogrammer99................................................................................................................................................................
Installation af driveren til 4 i 1-kortlæseren99................................................................................................................................................................
Installation af driver til USB 3.099................................................................................................................................................................
Installér ThinkPad-skærmfilen til Windows 2000/XP/Vista/799................................................................................................................................................................
Installation af andre styreprogrammer og software100................................................................................................................................................................
ThinkPad Setup100................................................................................................................................................................
Menuen Main100................................................................................................................................................................
Menuen Config101................................................................................................................................................................
Menuen Date/Time106................................................................................................................................................................
Menuen Security106................................................................................................................................................................
Menuen Startup110................................................................................................................................................................
Menuen Restart113................................................................................................................................................................
Opdatér system UEFI BIOS113................................................................................................................................................................
Brug systemstyring113................................................................................................................................................................
Systemstyring113................................................................................................................................................................
Angiv systemstyringsfaciliteter114................................................................................................................................................................
Kapitel 8. Undgå problemer115................................................................................................................................................................
Generelle tip til at undgå problemer115................................................................................................................................................................
Kontrollér, at styreprogrammerne er de nyeste116................................................................................................................................................................
Håndtering af computeren117................................................................................................................................................................
Rengøring af computerens dæksel118................................................................................................................................................................
computerproblemer121................................................................................................................................................................
Analyse af problemer121................................................................................................................................................................
Fejlfinding121................................................................................................................................................................
Computeren reagerer ikke121................................................................................................................................................................
Hvis du spilder på tastaturet122................................................................................................................................................................
Fejlmeddelelser122................................................................................................................................................................
Fejl uden koder eller meddelelser124................................................................................................................................................................
Bipfejl125................................................................................................................................................................
Problemer med hukommelsesmoduler125................................................................................................................................................................
Netværksproblemer126................................................................................................................................................................
Problemer med tastaturet og andet pegeudstyr127................................................................................................................................................................
Problemer med skærmen og multimedieenheder128................................................................................................................................................................
Problemer med batteri og strøm133................................................................................................................................................................
Problemer med drev og andre lagerenheder136................................................................................................................................................................
Softwareproblemer136................................................................................................................................................................
Problemer med porte og stik137................................................................................................................................................................
Kapitel 10. Support139................................................................................................................................................................
Før du kontakter Lenovo139................................................................................................................................................................
Hjælp og service139................................................................................................................................................................
Brug fejlfindingsprogrammer140................................................................................................................................................................
Lenovos supportwebsted140................................................................................................................................................................
Ring til Lenovo140................................................................................................................................................................
ThinkPad-ekstraudstyr141................................................................................................................................................................
Køb af flere serviceydelser141................................................................................................................................................................
Tillæg A. Oplysninger om lovgivningsmæssige krav143................................................................................................................................................................
Oplysninger om brug af trådløst udstyr143................................................................................................................................................................
Placering af trådløse UltraConnect-antenner144................................................................................................................................................................
Søgning efter trådløse juridiske erklæringer145................................................................................................................................................................
Bemærkning om eksportklassificering145................................................................................................................................................................
Bemærkninger vedr. elektronisk stråling145................................................................................................................................................................
FCC (Federal Communications Commission overensstemmelseserklæring145................................................................................................................................................................
Canada-overensstemmelseserklæring om klasse B-emissioner146................................................................................................................................................................
af EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet)146................................................................................................................................................................
Tysk VCCI Class B Compliance-erklæring146................................................................................................................................................................