Samsung AD68-00542G Manuals

Manuals and User Guides for Samsung AD68-00542G. We have 1 Samsung AD68-00542G manual available for free PDF download: Owner's Instruction Book

Samsung AD68-00542G Owner's Instruction Book

Samsung AD68-00542G Owner's Instruction Book (83 pages)

Digital Video Camcorder  
Brand: Samsung | Category: Camcorder | Size: 1.9 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Notices And Safety Instructions4................................................................................................................................................................
Pozn‡mky A Bezpe‹nostn' Pokyny4................................................................................................................................................................
Getting To Know Your Camcorder9................................................................................................................................................................
Sezn‡men' Se S Kamerou9................................................................................................................................................................
Features9................................................................................................................................................................
Funkce9................................................................................................................................................................
Accessories Supplied Your With Camcorder10................................................................................................................................................................
Pfiíslu‰enství, Dodávaná S Kamerou10................................................................................................................................................................
Front & Left View11................................................................................................................................................................
âelní Pohled A Pohled Zleva11................................................................................................................................................................
Left Side View12................................................................................................................................................................
Pohled Z Levé Strany12................................................................................................................................................................
Right & Top View13................................................................................................................................................................
Pohled Doprava A Nahoru13................................................................................................................................................................
Rear & Bottom View14................................................................................................................................................................
Pohled Zezadu A Zdola14................................................................................................................................................................
Remote Control15................................................................................................................................................................
Dálkové Ovládání15................................................................................................................................................................
Osd (on Screen Display)16................................................................................................................................................................
Osd (menu Na Obrazovce)16................................................................................................................................................................
How To Use The Remote Control18................................................................................................................................................................
Jak PouÏívat Dálkové Ovládání18................................................................................................................................................................
Preparing19................................................................................................................................................................
PÞ'prave19................................................................................................................................................................
Lithium Battery Installation19................................................................................................................................................................
VloÏení Lithiové Baterie19................................................................................................................................................................
Adjusting The Hand Strap And Shoulder Strap20................................................................................................................................................................
Nastavení Ruãního A Ramenního Pásku20................................................................................................................................................................
Connecting A Power Source21................................................................................................................................................................
Pfiipojení Na Zdroj Proudu21................................................................................................................................................................
Using The Lithium Ion Battery Pack22................................................................................................................................................................
PouÏití Bateriové Sady Lithium Ion22................................................................................................................................................................
Inserting And Ejecting A Cassette25................................................................................................................................................................
VloÏení A Vysunutí Kazety25................................................................................................................................................................
Basic Recording Z‡kladn' Nat‡‹en26................................................................................................................................................................
Making Your First Recording26................................................................................................................................................................
Va‰e První Natáãení26................................................................................................................................................................
Hints For Stable Image Recording28................................................................................................................................................................
Rady Pro Natáãení Nehybného Obrazu28................................................................................................................................................................
Adjusting The Lcd29................................................................................................................................................................
Nastavení Lcd29................................................................................................................................................................
Using The Viewfinder29................................................................................................................................................................
PouÏití Hledáãku29................................................................................................................................................................
Playing Back A Tape You Have Recorded On The Lcd30................................................................................................................................................................
Pfiehrávání Pásku, Kter˘ Jste Natoãili, Na Lcd30................................................................................................................................................................
Controlling Sound From The Speaker31................................................................................................................................................................
Ovládání Zvuku Z Reproduktoru31................................................................................................................................................................
Advanced Recording32................................................................................................................................................................
Pokro‹ilŽ Nat‡‹en32................................................................................................................................................................
Using The Various Functions32................................................................................................................................................................
Setting The Menu Item32................................................................................................................................................................
Nastavení PoloÏky Menu32................................................................................................................................................................
Availability Of Functions In Each Mode33................................................................................................................................................................
Dostupnost Funkcí V KaÏdém ReÏimu33................................................................................................................................................................
Lcd Adjust34................................................................................................................................................................
Sefiízení Lcd34................................................................................................................................................................
Custom Set34................................................................................................................................................................
UÏivatelské Nastavení34................................................................................................................................................................
Dis35................................................................................................................................................................
Pip36................................................................................................................................................................
Zooming In And Out With Digital Zoom37................................................................................................................................................................
PfiibliÏování (zooming In) A Vzdalování (out) Pomocí DigitÁlnÍho Zoomu37................................................................................................................................................................
Program Ae39................................................................................................................................................................
Dse (digital Special Effects)40................................................................................................................................................................
Dse (speciální Digitální Efekt)40................................................................................................................................................................
White Balance42................................................................................................................................................................
Rovnováha Bílé42................................................................................................................................................................
Shutter43................................................................................................................................................................
Expozice43................................................................................................................................................................
Iris44................................................................................................................................................................
Clona44................................................................................................................................................................
Rec Mode45................................................................................................................................................................
ReÏim Natáãení45................................................................................................................................................................
Rec Lamp46................................................................................................................................................................
Kontrolka Natáãení46................................................................................................................................................................
Wind Cut46................................................................................................................................................................
Odstranéní Vlivu Vûtru(wind Cut)46................................................................................................................................................................
Audio Mode47................................................................................................................................................................
ReÏim Audio47................................................................................................................................................................
Display48................................................................................................................................................................
Date/time49................................................................................................................................................................
Datum /âas49................................................................................................................................................................
Demo50................................................................................................................................................................
Clock Set51................................................................................................................................................................
Nastavení Hodin51................................................................................................................................................................
Easy Mode52................................................................................................................................................................
ReÏim Snadného Zábûru52................................................................................................................................................................
Custom Mode53................................................................................................................................................................
ReÏim UÏivatelského Zábûru53................................................................................................................................................................
Mf/af(manual Focus/auto Focus)54................................................................................................................................................................
Mf/af (ruãní /automatické Zaostfiování)54................................................................................................................................................................
Blc55................................................................................................................................................................
Fade In And Out56................................................................................................................................................................
Zvy‰ování Jasu Obrazu A Zmen‰ování Jasu Obrazu56................................................................................................................................................................
Audio Dubbing57................................................................................................................................................................
Audio Dubbing (pfiidávání Zvuku)57................................................................................................................................................................
Funkcja Photo59................................................................................................................................................................
Photo-foto59................................................................................................................................................................
Using The Video Light (vp-d11(i)/d15(i) Only)61................................................................................................................................................................
PouÏití Video Svùtla (pouze Vp-d11(i)/d15(i))61................................................................................................................................................................
Lighting Techniques62................................................................................................................................................................
Osvûtlovací Techniky62................................................................................................................................................................
Various Recording Techniques63................................................................................................................................................................
RÛzné Techniky Natáãení63................................................................................................................................................................
Playing Back A Tape64................................................................................................................................................................
PÞehr‡v‡n' P‡sku64................................................................................................................................................................
To Watch With The Lcd64................................................................................................................................................................
Sledování Pomocí Lcd64................................................................................................................................................................
To Watch With A Tv Monitor64................................................................................................................................................................
Sledování Pomocí Tv Monitoru64................................................................................................................................................................
Playback65................................................................................................................................................................
Pfiehrávání Pásku65................................................................................................................................................................
Various Functions In Player Mode66................................................................................................................................................................
RÛzné Funkce V ReÏimu P¤ehrÁvaâ (player)66................................................................................................................................................................
Ieee 1394 Data Transfer69................................................................................................................................................................
PÞenos Dat Ieee 139469................................................................................................................................................................
Usb Interface (vp-d15(i) Only)71................................................................................................................................................................
Usb Propojení (pouze Vp-d15(i))71................................................................................................................................................................
Maintenance75................................................................................................................................................................
òdrìba75................................................................................................................................................................
After Finishing A Recording75................................................................................................................................................................
Po Skonãení Natáãení75................................................................................................................................................................
Cleaning And Maintaining The Camcorder76................................................................................................................................................................
âi‰tûní A údrÏba Kamery76................................................................................................................................................................
Using Your Camcorder Abroad77................................................................................................................................................................
Pouìit' Kamery V Zahrani77................................................................................................................................................................
Troubleshooting78................................................................................................................................................................
OdstraËov‡n' Z‡vad78................................................................................................................................................................
Specifications80................................................................................................................................................................
TechnickŽ œdaje80................................................................................................................................................................
Index82................................................................................................................................................................
RejstÞ'k82................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement