Makita UT120 Operating Instructions Manual

Hand-held mixer
Hide thumbs

Advertisement

D
Rührgerät
Hand-Held Mixer
GB
F
Malaxeuse
I
Miscelatore manuale
E
Taladro batidor
NL
Roerinrichting
DK
Rørværk
Míchačka
CZ
H
Keverőkészülék
GR
Αναµεικτήρας χειρός
UT120
Betriebsanleitung
Operating Instructions
Manuel d'instruction
Istruzioni per l'uso
Manual de Instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Návod k obsluze
Üzemeltetési Utasítás
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita UT120

 • Page 1 Rührgerät Betriebsanleitung Hand-Held Mixer Operating Instructions Malaxeuse Manuel d’instruction Miscelatore manuale Istruzioni per l'uso Taladro batidor Manual de Instrucciones Roerinrichting Gebruiksaanwijzing Rørværk Betjeningsvejledning Míchačka Návod k obsluze Keverőkészülék Üzemeltetési Utasítás Αναµεικτήρας χειρός Οδηγίες χρήσεως UT120...
 • Page 4: Technische Daten

  Hinweis: Die technischen Daten können von Land zu Land abweichen. Bestimmungsgemäße Verwendung Das Makita Rührgerät UT 120 ist geeignet zum Rühren und Mischen von Farben, Putzen, Mörtel, Fliesenkleber, Ausgleichs- und Spachtelmassen und ähnlichen Materialien bis zu einer Menge von 50 KG. Der Durchmesser der Rührquirle darf 140 mm nicht überschreiten.
 • Page 5: Pflege Und Wartung

  Kohlebürsten durch das Betreiben der Maschine im Leerlauf ca. 20 Minuten einlaufen lassen. Ein Reinigen von Getriebe und Motor wird nach dem Wechsel der Kohlebürsten notwendig. Da zu diesem Zeitpunkt eine generelle Überprüfung aller Bauteile erforderlich ist, senden Sie die Maschine an eine Makita- Service- Station ein.
 • Page 6: Technical Characteristics

  Protection Wrong handling can result in damages. Hence, the following instruction should be observed: Use only Makita paddles with M14 internal thread. Do not allow blocking of the tool due to overload. Use only original parts from Makita. Putting into Operation The operating voltage must correspond with that indicated on identification plate.
 • Page 7: Working Instructions

  Switching-off: press the on/off switch and let it go off again Full Wave Electronic System The UT120 is equipped with an electronic, realizes the following functions: - Infinitely variable speed adjustment with the controller speed Position → slow...
 • Page 8: Caractéristiques Techniques

  Protection Une mauvaise utilisation peut provoquer des dommages . De ce fait , les instructions suivantes doivent être observées : Utiliser seulement le système d’arrosage Makita avec un alésage M14. Eviter de bloquer l’outil pour la surcharge. Utiliser seulement des pièces détachées Makita.
 • Page 9: Système Électronique

  Opération continue Mise en marche : Presser sur l’interrupteur et mettre en place le bouton de blocage Arrêt Presser sur l’interrupteur et relâcher Système électronique Ce modèle est équipé d’un système électronique qui permet de réaliser les fonctions suivantes : - Réglage de la vitesse avec contrôle de celle-ci Position Lente...
 • Page 10: Caratteristiche Tecniche

  Protezione Una manipolazione errata può provocare danni. Pertanto. rispettare le seguenti istruzioni: utilizzare esclusivamente fruste Makita. Assicurarsi che lo strumento non si blocchi a causa del sovraccarico. Utilizzare esclusivamente ricambi originali Makita. Accensione e spegnimento Funzionamento a breve termine Attivazione:...
 • Page 11: Istruzioni Operative

  Premere nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento e quindi rilasciarlo Sistema elettronico a onda intera La UT120 è dotata di un sistema elettronico in grado di effettuare le seguenti funzioni: - Variatore di velocità continuo regolabile con la velocità del controller, Posizione lento →...
 • Page 12: Instrucciones De Seguridad

  Protección El mal uso de esta herramienta puede provocar daños irreparables. Es conveniente seguir las instrucciones de este manual. Use solo accesorios MAKITA con rosca M14. Evite bloqueos del motor por sobrecarga. Use solo accesorios originales MAKITA.
 • Page 13: Instrucciones De Trabajo

  Interruptor Trabajos de corto tiempo. Encendido presionar el interruptor Apagado soltar el interruptor Trabajos de tiempo prolongado encendido presionar el interruptor y bloquearle apagado presionar el interruptor y soltarle Control electrónico de la velocidad Esta herramienta esta equipada con un controlador de velocidad y podemos regularla a través de un potenciómetro de la siguiente manera: Posición Lento...
 • Page 14: Technische Specificaties

  Opmerking: de technische gegevens kunnen per land verschillen Gebruik volgens voorschrift De Makita-roerinrichting UT 120 is geschikt voor het roeren en mengen van verven, pleisters, mortel, tegellijm, egaliseer- en plamuurpasta en dergelijke tot een hoeveelheid van 50 kg. De doorsnede van de roerstokken mag niet groter zijn dan 140 mm.
 • Page 15 Om de veiligheid en betrouwbaarheid van het product te waarborgen moeten reparaties, onderhoudswerkzaamheden en instellingen worden uitgevoerd door een Makita-servicepunt. Het elektrogedeelte is zodanig ontworpen, dat slechts een minimum aan onderhoud noodzakelijk is. Onderstaande punten moeten echter wel worden aangehouden:...
 • Page 16: Beregnet Anvendelsesområde

  Obs.: De tekniske data kan afvige fra land til land. Beregnet anvendelsesområde Makita rørværk UT 120 er egnet til at røre og blande maling, puds, mørtel, fliseklister, udlignings- og spartelmasser og lignende materiale op til en mængde på 50 kg. Diameter på piskerne må ikke overskride 140 mm.
 • Page 17 Derefter skal kullene køres til ved at lade maskinen løbe i tomgang ca. 20 minutter. Rengøring af gear og motor bliver nødvendig efter kullene er skiftet ud. Da en generel gennemgang af alle byggedele på dette tidspunkt er nødvendig, skal maskinen sendes til et Makita-service- værksted.
 • Page 18: Technická Data

  Upozornění: Technická data se mohou v jednotlivých zemích odlišovat. Použití k určenému účelu Míchačka UT 120 Makita je vhodná k mísení a promíchávání barev, omítek, malty, lepidel na obkladačky, tmelových a nátěrových hmot a podobných materiálů do celkového množství 50 kg. Průměr míchadla nesmí...
 • Page 19: Ošetřování A Údržba

  (5 mm), nechejte je po párech vyměnit u odborníka. Následovně při provozu přístroje nechejte uhlíkové kartáče běžet po dobu cca 20 minut při běhu naprázdno. Po výměně uhlíkových kartáčů je třeba vyčistit převodovku a motor. Protože v tomto okamžiku je potřebná generální prohlídka všech konstrukčních prvků, zašlete přístroj do servisu firmy Makita.
 • Page 20 Megjegyzés: a műszaki adatok országonként eltérőek lehetnek. Rendeltetésszerű alkalmazás Az UT 120 típusú MAKITA keverőgép alkalmas festékek, vakolatok, habarcsok, csemperagasztók, kiegyenlítő- és simító masszák és hasonló anyagok keverésére 50 kg mennyiségig. A keverőlapát átmérője a 140 mm-t nem lépheti túl.
 • Page 21: Üzembe Helyezés

  Ezt követően járassa be a szénkeféket a gép 20 percig történő üres járatásával. a hajtóművet és a motort a szénkefék cseréje után meg kell tisztítani. Mivel ekkor az összes egység általános felülvizsgálata szükséges, a gépet egy Makita szerviz műhelybe be kell adni.
 • Page 22: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Προσέχετε πάντα το καλό ζύγισµα του εργαλείου για να έχετε πάντα τον καλύτερο έλεγχο της ροπής του ίδιου. Προστασία Ενας λάθος χειρισµός µπορεί να προκαλέσει ζηµιές. Σεβαστήτε τις παρακάτω οδηγίες: χρησιµοποιήτε αποκλειστικά εξαρτήµατα Makita. Βεβαιωθήτε οτι το εργαλείο δεν µπλοκάρει εξ’αιτίας υπερφώρτοσης. Χρησιµοποιήτε αποκλειστικά ανταλλακτικά Makita.
 • Page 23 Πιέστε τον διακόπτη εκκίνηση/σβήσιµο και, κρατόντας πιεσµένο, βγάλτε το µπουτόν µπλοκαρίσµατος Σβήσιµο: Πιέστε εκ νέου τον διακόπτη εκκίνηση/σβήσιµο και αφήστε τον. Ηλεκτρονικό σύστηµα «ολοκλήρου κύµατος» Το UT120 έχει ηλεκτρονικό σύστηµα σε θέση να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: - Μεταβλητή συνεχή ταχύτητα ρυθµιζόµενη µε την ταχύτητα του controller, θέση αργή →...
 • Page 24 ENGLISH ENGLISH ITALIANO ITALIANO ENGLISH ENGLISH ITALIANO ITALIANO Noise and Vibration Rumore e vibrazione The typical A/weighted noise levels are I Livelli del rumore pesati secondo la curva A sono: sound pressure level: 86 dB(A) Livello pressione sonora: 86 dB (A) sound power level: 99 dB(A) Livello potenza sonora...
 • Page 25 às sequintes normas ou documentos normalizados, HD400, EN50144 de acordo com as directivas 89/336CEE e 98/37/CE do Conselho Yassuhiko Kanzaki Director Amministratore Directeur Directeur Direktor Director Direktør ∆ιευθύνων Σύµβουλος ředitel Igazgató Director MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, U.K.