Download Print this page

Dell PowerEdge R310 Systems Getting Started Manual

Computer system
Hide thumbs

Advertisement

Dell™ PowerEdge™
R310 Systems

Getting Started

With Your System
Začínáme se systémem
Mise en route de votre système
Erste Schritte mit dem System
Τα πρώτα βήµατα µε το σύστηµά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Procedimientos iniciales con el sistema
Sisteminizi Kullanmaya Başlarken
‫תחילת העבודה עם המערכת‬

Advertisement

loading

  Also See for Dell PowerEdge R310 Systems

  Related Manuals for Dell PowerEdge R310 Systems

  Summary of Contents for Dell PowerEdge R310 Systems

 • Page 1: Getting Started

  Dell™ PowerEdge™ R310 Systems Getting Started With Your System Začínáme se systémem Mise en route de votre système Erste Schritte mit dem System Τα πρώτα βήµατα µε το σύστηµά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой Procedimientos iniciales con el sistema Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 3 Dell™ PowerEdge™ R310 Systems Getting Started With Your System Regulatory Model: E07S Series Regulatory Type: E07S002...
 • Page 4: Notes, Cautions, And Warnings

  Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, and PowerEdge are trademarks of Dell Inc.; Intel and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries;...
 • Page 5: Installation And Configuration

  Installation and Configuration WARNING: Before performing the following procedure, review the safety instructions that came with the system. Unpacking the System Unpack your system and identify each item. Installing the Rails and System in a Rack Assemble the rails and install the system in the rack following the safety instructions and the rack installation instructions provided with your system.
 • Page 6 Optional – Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional). The connectors on the back of your system have icons indicating which cable to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any) on the monitor’s cable connector.
 • Page 7 Securing the Power Cables Bend the system power cables into a loop as shown in the illustration and secure the cables to the brackets using the provided strap. Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power distribution unit (PDU).
 • Page 8 Installing the Optional Bezel Install the bezel (optional). Complete the Operating System Setup If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system documentation that ships with your system. To install an operating system for the first time, see the installation and configuration documentation for your operating system.
 • Page 9: Supported Operating Systems

  VMware ESX (Version 4.0) Update 1 • VMware ESXi (Version 3.5) Update 5 • VMware ESX (Version 3.5) Update 5 • Sun™ Solaris™ 10 Update 10 NOTE: For the latest information on supported operating systems, see support.dell.com. Getting Started With Your System...
 • Page 10: Other Information You May Need

  Obtaining Technical Assistance If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell™ offers comprehensive hardware training and certification. See www.dell.com/training for more information. This service may not be offered in all locations.
 • Page 11: Technical Specifications

  Technical Specifications Processor ® ® Processor type Intel Xeon processor 3400 series or Intel Core™ i3 processor, or ® Intel Pentium processor Expansion Bus Bus type PCI Express Generation 2 Expansion slots One x16 half-length slot One x8 half-length slot NOTE: Both the slots support x8 routing.
 • Page 12 Drives (continued) Optical drive One optional internal slimline SATA DVD-ROM or DVD+/-RW drive NOTE: DVD devices are data only. Optional external USB DVD-ROM Connectors Back Two RJ-45 (for integrated 1-GB NICs) Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible Two 4-pin, USB 2.0-compliant Video 15-pin VGA Front Video...
 • Page 13 Power AC power supply (per power supply) Wattage 350 W (non-redundant power supply) 400 W (redundant power supply) Voltage 100–240 VAC, 50/60 Hz Heat dissipation 1571 BTU/hr maximum (non-redundant power supply) 1666 BTU/hr maximum (redundant power supply) Maximum inrush current Under typical line conditions and over the entire system ambient operating range, the inrush current may reach 25 A per power supply for...
 • Page 14 Environmental NOTE: For additional information about environmental measurements for specific system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets. Temperature Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum temperature gradation of 10°C per hour NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum operating temperature is derated 1ºF/550 ft.
 • Page 15 Dell™ PowerEdge™ Systémy R310 Začínáme se systémem Regulační model: E07S Series Regulační typ: E07S002...
 • Page 16 Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána. Ochranné známky použité v tomto textu: Dell, logo DELL a PowerEdge jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Intel a Pentium jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.
 • Page 17 Instalace a konfigurace VAROVÁNÍ: Před provedením následujícího postupu si prostudujte bezpečnostní pokyny dodané se systémem. Rozbalení systému Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé součásti. Instalace kolejniček a systému do stojanu Sestavte kolejničky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpečnostních pokynů a pokynů...
 • Page 18 Volitelné – Připojení klávesnice, myši a monitoru Připojte klávesnici, myš a monitor (volitelné). Konektory na zadní straně systému mají ikony znázorňující, který kabel se má připojit ke kterému konektoru. Zajistěte, aby šrouby na konektoru kabelu monitoru byly dobře dotaženy (je-li jimi konektor vybaven). Připojení...
 • Page 19 Zajištění napájecích kabelů Ohněte napájecí kabely systému do smyčky, jak je znázorněno na obrázku, a připevněte je dodanou páskou k držákům. Poté zasuňte druhý konec napájecích kabelů do uzemněné elektrické zásuvky nebo je připojte k samostatnému zdroji napájení, například ke zdroji nepřerušitelného napájení (UPS) nebo jednotce rozvaděče (PDU).
 • Page 20 Instalace volitelného čelního krytu Nainstalujte čelní kryt (volitelný). Dokončení nastavení operačního systému Pokud jste zakoupili předinstalovaný operační systém, prostudujte dokumentaci k operačnímu systému dodanou se systémem. Chcete-li provést první instalaci operačního systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a konfiguraci operačního systému. Než začnete s instalací hardwaru či softwaru, který nebyl zakoupen společně...
 • Page 21 VMware ESX (verze 4.0), aktualizace 1 • VMware ESXi (verze 3.5), aktualizace 5 • VMware ESX (verze 3.5), aktualizace 5 • Sun™ Solaris™ 10, aktualizace 10 POZNÁMKA: Nejnovější informace o podporovaných operačních systémech naleznete na webu support.dell.com. Začínáme se systémem...
 • Page 22 Nerozumíte-li některému z postupů popsaných v této příručce nebo nepracuje-li systém podle očekávání, nahlédněte do Příručky majitele hardwaru. Společnost Dell™ nabízí v souvislosti s hardwarem kompletní školení a certifikaci. Další informace naleznete na webových stránkách www.dell.com/training. Tato služba nemusí být nabízena ve všech regionech.
 • Page 23: Technické Údaje

  Technické údaje Procesor ® ® Typ procesoru Intel Xeon řady 3400 Intel Core™ i3 ® Intel Pentium Rozšiřovací sběrnice Typ sběrnice PCI Express 2. generace Rozšiřovací sloty Jeden slot x16 poloviční délky Jeden slot x8 poloviční délky POZNÁMKA: Oba sloty podporují směrování x8. Pamět’...
 • Page 24 Jednotky (pokračování) Optická jednotka Jedna volitelná interní jednotka (slimline) SATA Jednotka DVD-ROM nebo DVD+/-RW POZNÁMKA: Zařízení DVD jsou určena pouze pro data. Volitelná externí jednotka USB DVD-ROM Konektory Vzadu Sět’ové Dva konektory RJ-45 (pro integrované sět’ové karty 1 Gb/s) Sériový 9kolíkový, DTE, kompatibilní...
 • Page 25 Napájení Střídavý proud (na jeden napájecí zdroj) Výkon 350 W (hlavní napájecí zdroj) 400 W (záložní napájecí zdroj) Napětí 100–240 V (stř.), 50/60 Hz Odvod tepla 1571 BTU/hod. maximálně (hlavní napájecí zdroj) Maximálně 1666 BTU/hod. (záložní napájecí zdroj) Maximální nárazový proud V typických podmínkách napájení...
 • Page 26 Prostředí POZNÁMKA: Další informace o měřených údajích prostředí najdete pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets. Teplota Provozní 10 až 35 °C s maximálním nárůstem teploty o 10 °C za hodinu POZNÁMKA: V nadmořských výškách nad 900 metrů je maximální provozní teplota snížena o 1 °C na každých 300 metrů.
 • Page 27 Systèmes Dell™ PowerEdge™ R310 Mise en route de votre système Modèle réglementaire : Série E07S Type réglementaire : E07S002...
 • Page 28 D’autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques et des noms de marque autres que les siens.
 • Page 29: Installation Et Configuration

  Installation et configuration AVERTISSEMENT : Avant d’exécuter la procédure ci-dessous, lisez les consignes de sécurité fournies avec le système. Déballage du système Sortez le système de son emballage et identifiez chaque élément. Installation des rails et du système dans un rack Assemblez les rails et installez le système dans le rack en suivant les consignes de sécurité...
 • Page 30 Facultatif – Connexion du clavier, de la souris et du moniteur Connectez le clavier, la souris et le moniteur (si nécessaire). Aidez-vous des icônes des connecteurs situés à l’arrière du système pour savoir où insérer chaque câble. N’oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur du câble du moniteur, s’il en est équipé.
 • Page 31 Fixation des câbles d’alimentation Faites une boucle avec chaque câble (voir l’illustration), puis fixez-le à l’aide de l’armature prévue à cet effet. Branchez ensuite l’autre extrémité de chaque câble d’alimentation sur une prise secteur mise à la terre ou sur une source d’alimentation autonome (onduleur ou unité...
 • Page 32 Installation du cadre en option Installez le cadre (si nécessaire). Finalisation de l’installation du système d’exploitation Si vous avez acheté un système d’exploitation préinstallé, voir la documentation connexe fournie avec le système. Voir la documentation relative à l’installation et à la configuration du système d’exploitation si vous installez celui-ci pour la première fois.
 • Page 33: Systèmes D'exploitation Pris En Charge

  VMware ESX (Version 3.5), mise à jour 5 • Sun™ Solaris™ 10, mise à jour 10 REMARQUE : Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d’exploitation pris en charge, voir le site support.dell.com. Mise en route de votre système...
 • Page 34: Autres Informations Utiles

  Obtention d’une assistance technique Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le système ne réagit pas comme prévu, voir le Manuel du propriétaire. Dell™ offre une formation exhaustive et une certification sur le matériel. Pour plus d’informations, voir le site www.dell.com/training.
 • Page 35: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Processeur ® ® Type de processeur Intel Xeon série 3400 Intel Core™ i3 ® Intel Pentium Bus d’extension Type de bus PCI Express 2ème génération Logements d’extension Un logement x16 mi-longueur Un logement x8 mi-longueur REMARQUE : Les deux logements prennent en charge le routage x8.
 • Page 36 Lecteurs (suite) Lecteur optique Un lecteur de DVD-ROM ou de DVD+/-RW SATA ultramince interne en option REMARQUE : Les DVD sont uniquement des périphériques de données. Un lecteur de DVD-ROM USB externe (en option) Connecteurs Arrière Carte réseau Deux connecteurs RJ-45 (pour cartes réseau intégrées de 1 Go) Série Un connecteur DTE à...
 • Page 37 Alimentation Bloc d’alimentation en CA (selon la tension en vigueur) Puissance 350 W (bloc d’alimentation non redondant) 400 W (bloc d’alimentation redondant) Tension 100 - 240 VCA, 50/60 Hz Dissipation thermique 1571 BTU/h au maximum (bloc d’alimentation non redondant) 1666 BTU/h au maximum (bloc d’alimentation redondant) Courant d’appel maximal Dans des conditions de lignes typiques et dans...
 • Page 38 Environnement REMARQUE : Pour des informations supplémentaires sur les mesures environnementales liées aux différentes configurations du système, voir www.dell.com/environmental_datasheets. Température En fonctionnement De 10 à 35 °C (de 50 à 95 °F) avec un gradient thermique maximal de 10 °C par heure REMARQUE : Pour les altitudes supérieures à...
 • Page 39 Environnement (suite) Altitude En fonctionnement De -16 à 3 048 m (de -50 à 10 000 pieds) REMARQUE : Pour les altitudes supérieures à 900 mètres (2 950 pieds), la température maximale de fonctionnement est réduite de 0,55 °C (1 °F) tous les 168 mètres (550 pieds).
 • Page 40 Mise en route de votre système...
 • Page 41 Dell™ PowerEdge™ R310-Systeme Handbuch zum Einstieg mit dem System Genormtes Modell: Reihe E07S Genormter Typ: E07S002...
 • Page 42 Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt. Marken in diesem Text: Dell, das DELL Logo und PowerEdge sind Marken von Dell Inc.; Intel und Pentium sind eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen Ländern;...
 • Page 43: Installation Und Konfiguration

  Installation und Konfiguration WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausführen der folgenden Schritte die Sicherheitshinweise für das System. Auspacken des Systems Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die einzelnen Komponenten. Installation der Schienen und des Systems in einem Rack Lesen Sie vor der Montage der Schienen und dem Einbau des Systems zunächst die mit dem System gelieferten Sicherheitshinweise und Rack- Montageanweisungen.
 • Page 44 Optional – Anschließen von Tastatur, Maus und Bildschirm Schließen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm an (optional). Die Anschlüsse auf der Rückseite des Systems sind mit Symbolen gekennzeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken Sie daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirmkabels festzuziehen.
 • Page 45 Sichern der Netzstromkabel Bilden Sie mit dem Systemnetzstromkabel wie abgebildet eine Schlaufe, und sichern Sie das Kabel mit dem beigefügten Band an den Klammern. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten Steckdose oder mit einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).
 • Page 46 Anbringen der optionalen Frontverkleidung Befestigen Sie die Frontverkleidung (optional). Abschließen des Betriebssystem-Setups Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit dem System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wenn Sie das Betriebssystem erstmals installieren, finden Sie weitere Hinweise in der Dokumentation zur Installation und Konfiguration des Betriebssystems.
 • Page 47: Unterstützte Betriebssysteme

  VMware ESX (Version 4.0) Update 1 • VMware ESXi (Version 3.5) Update 5 • VMware ESX (Version 3.5) Update 5 • Sun™ Solaris™ 10 Update 10 ANMERKUNG: Die neuesten Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen erhalten Sie unter support.dell.com. Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Page 48: Weitere Nützliche Informationen

  Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen können oder das System sich nicht wie erwartet verhält, nehmen Sie das Hardware- Benutzerhandbuch zur Hand. Dell™ bietet umfangreiche Hardware- Schulungen und Zertifizierungen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umständen nicht an allen Standorten zur Verfügung.
 • Page 49: Technische Daten

  Technische Daten Prozessor ® ® Prozessortyp Reihe Intel Xeon 3400 oder Intel Core™ i3 oder ® Intel Pentium Erweiterungsbus Bustyp PCI-Express 2. Generation Erweiterungssteckplätze Ein x16-Steckplatz, halbe Baulänge Ein x8-Steckplatz, halbe Baulänge ANMERKUNG: Beide Steckplätze unterstützen x8-Routing. Speicher Architektur Registrierte DDR-III-Speichermodule mit Parität und nicht-registrierte Speichermodule (1066 MHz und 1333 MHz) Speichermodulsockel...
 • Page 50 Laufwerke Festplattenlaufwerke Bis zu vier hot-swap-fähige SAS- oder SATA-Laufwerke (3,5 Zoll) oder Bis zu vier intern verkabelte SAS- oder SATA-Laufwerke (3,5 Zoll) oder Bis zu vier hot-swap-fähige SAS- oder SSD-Laufwerke (2,5 Zoll) Optisches Laufwerk Ein optionales internes SATA- DVD-ROM- oder DVD+/-RW-Laufwerk in Flachbauweise ANMERKUNG: DVD-Geräte sind reine...
 • Page 51 Grafik Grafiktyp Matrox G200, integriert im BMC Grafikspeicher 8 MB Grafikspeicher Stromversorgung Netzstromversorgung (je Netzteil) Leistung 350 W (nicht-redundantes Netzteil) 400 W (redundantes Netzteil) Spannung 100-240 VAC, 50/60 Hz Wärmeabgabe Max. 1571 BTU/h (nicht-redundantes Netzteil) Max. 1666 BTU/h (redundantes Netzteil) Maximaler Einschaltstrom Unter typischen Leitungsbedingungen und über den gesamten Umgebungsbetriebsbereich des...
 • Page 52 Umgebungsbedingungen ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatur Betrieb 10° bis 35 °C mit einem max. Temperatur- gradienten von 10 °C pro Stunde ANMERKUNG: Bei Höhen über 900 Meter verringert sich die maximale Betriebstemperatur um 1 ºC/300 m.
 • Page 53 Umgebungsbedingungen (fortgesetzt) Höhe über NN Betrieb -16 bis 3,048 m ANMERKUNG: Bei Höhen über 900 Meter verringert sich die maximale Betriebstemperatur um 1 ºC/300 m. Lagerung -16 bis 10 600 m Luftverschmutzungsklasse Klasse G2 oder niedriger gemäß ISA-S71.04-1985 Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Page 54 Handbuch zum Einstieg mit dem System...
 • Page 55 Dell™ PowerEdge™ Συστήματα R310 Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας Ρυθμιστικό μοντέλο: Σειρά E07S Ρυθμιστικός τύπος: E07S002...
 • Page 56 Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο: η ονοµασία Dell, το λογότυπο DELL και η ονοµασία PowerEdge είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc. Οι ονοµασίες Intel και Pentium είναι σήµατα κατατεθέντα της Intel Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι ονοµασίες Microsoft, Windows και...
 • Page 57 Εγκατάσταση και διαμόρφωση ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία, συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφάλειας που συνοδεύουν το σύστημά σας. Άνοιγμα της συσκευασίας του συστήματος Ανοίξτε τη συσκευασία του συστήματός σας και αναγνωρίστε κάθε αντικείμενο. Τοποθέτηση των ραγών και του συστήματος σε ράφι Συναρμολογήστε...
 • Page 58 Προαιρετικά - Σύνδεση πληκτρολογίου, ποντικιού και οθόνης Συνδέστε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη (προαιρετικά). Οι συνδετήρες στο πίσω μέρος του συστήματος έχουν εικονίδια, τα οποία υποδεικνύουν το καλώδιο που συνδέεται σε κάθε συνδετήρα. Πρέπει να σφίξετε τις βίδες (εάν υπάρχουν) στο συνδετήρα καλωδίου της οθόνης. Σύνδεση...
 • Page 59 Στερέωση των καλωδίων τροφοδοσίας Κάμψτε τα καλώδια τροφοδοσίας του συστήματος σε μορφή βρόχου, όπως φαίνεται στο σχήμα, και χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό λουρί για να στερεώσετε το καλώδιο στα στηρίγματα. Βυσματώστε το άλλο άκρο των καλωδίων τροφοδοσίας σε μια γειωμένη πρίζα ή ξεχωριστή πηγή ρεύματος, όπως π.χ. συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος...
 • Page 60 Τοποθέτηση της προαιρετικής στεφάνης συγκράτησης Τοποθετήστε τη στεφάνη συγκράτησης (προαιρετικά). Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος Εάν έχετε αγοράσει προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού συστήματος που συνοδεύει το σύστημά σας. Όταν εγκαθιστάτε ένα λειτουργικό σύστημα για πρώτη φορά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης...
 • Page 61 VMware ESXi (Έκδοση 3.5) Ενημέρωση 5 • VMware ESX (Έκδοση 3.5) Ενημέρωση 5 • Sun™ Solaris™ 10 Ενημέρωση 10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται, επισκεφτείτε την τοποθεσία support.dell.com. Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 62 Λήψη τεχνικής βοήθειας Εάν δεν κατανοείτε μια διαδικασία αυτού του οδηγού ή αν το σύστημα δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου υλικού. Η Dell™ παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.dell.com/training. Η υπηρεσία αυτή...
 • Page 63: Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικές προδιαγραφές Επεξεργαστής ® ® Τύπος επεξεργαστή Επεκεργαστής Intel Xeon σειρά 3400 ή Επεξεργαστής Intel Core™ i3 ή ® Επεξεργαστής Intel Pentium Δίαυλος επέκτασης Τύπος διαύλου PCI Express Generation 2 Υποδοχές επέκτασης Υποδοχή ενός x16 ήμισυ μήκους Υποδοχή ενός x8 ήμισυ μήκους Και...
 • Page 64 Μονάδες Μονάδες σκληρού δίσκου Έως και τέσσερις μονάδες δίσκου SAS ή SATA 3,5 ιντσών με δυνατότητα σύνδεσης κατά τη λειτουργία ή Έως και τέσσερις εσωτερικές μονάδες δίσκου SAS ή SATA 3,5 ιντσών που συνδέονται μέσω καλωδίου ή Έως και τέσσερις μονάδες δίσκου SAS 2,5 ιντσών...
 • Page 65 Κάρτα γραφικών Τύπος κάρτας γραφικών Matrox G200, ενσωματωμένη σε BMC Μνήμη κάρτας γραφικών Μνήμη γραφικών 8 MB Τροφοδοσία Τροφοδοσία AC (ανά παροχή τροφοδοσίας) Ισχύς σε watt 350 W (μη εφεδρική τροφοδοσία) 400 W (εφεδρική τροφοδοσία) Τάση 100–240 V AC, 50/60 Hz Έκλυση...
 • Page 66 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές μετρήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για συγκεκριμένες διαμορφώσεις συστήματος, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.dell.com/environmental_datasheets. Θερμοκρασία Κατά τη λειτουργία από 10° έως 35°C (50° έως 95°F) με μέγιστο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας τους 10°C ανά ώρα...
 • Page 67 Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος Υψόμετρο Κατά τη λειτουργία από -16 έως 3048 μέτρα (-50 έως 10.000 πόδια) Για υψόμετρο άνω των 900 μέτρων, ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας ελαττώνεται ονομαστικά κατά 0,55°C ανά 168 μέτρα. Αποθήκευση Από -16 έως 10.600 μέτρα (-50 έως 35.000 πόδια) Επίπεδα...
 • Page 68 Τα πρώτα βήματα με το σύστημά σας...
 • Page 69 Dell™ PowerEdge™ Systemy R310 Rozpoczęcie pracy z systemem Model zgodny z normą: seria E07S Typ zgodny z normą: E07S002...
 • Page 70 Niniejszy dokument może zawierać także inne znaki i nazwy handlowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków i nazw handlowych innych niż jej własne.
 • Page 71: Rozpakowanie Systemu

  Instalacja i konfiguracja OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania poniższej procedury zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dołączonymi do systemu. Rozpakowanie systemu Rozpakuj system i zidentyfikuj jego poszczególne elementy. Instalowanie prowadnic i systemu w szafie typu rack Zamontuj prowadnice i zainstaluj system w szafie typu rack zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami dotyczącymi instalacji szafy typu rack dostarczonymi wraz z systemem.
 • Page 72 Czynności opcjonalne — podłączanie klawiatury, myszy i monitora Podłącz klawiaturę, mysz i monitor (opcjonalnie). Złącza w tylnej części systemu oznaczone są ikonami, wskazującymi kabel, który należy podłączyć do każdego złącza. Upewnij się, że śruby na złączu kabla monitora zostały dokręcone (o ile występują). Podłączanie kabli zasilania Podłącz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do systemu oraz do monitora, o ile używasz monitora.
 • Page 73 Mocowanie kabli zasilania Zegnij kable zasilania systemu w pętlę, jak przedstawiono na rysunku, i zamocuj kabel na wsporniku, używając załączonej opaski. Następnie podłącz drugą końcówkę kabli zasilania do uziemionego gniazdka elektrycznego lub oddzielnego źródła zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki rozdziału zasilania (PDU).
 • Page 74 Montaż opcjonalnej osłony Zamontuj osłonę (opcjonalną). Konfiguracja systemu operacyjnego W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego dostarczoną wraz z systemem. Przed rozpoczęciem instalowania systemu operacyjnego po raz pierwszy zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego. Upewnij się, że system operacyjny został...
 • Page 75 VMware ESX (wersja 4.0) uaktualnienie 1 • VMware ESXi (wersja 3.5) uaktualnienie 5 • VMware ESX (wersja 3.5) uaktualnienie 5 • Sun™ Solaris™ 10 uaktualnienie 10 UWAGA: Najbardziej aktualne informacje o obsługiwanych systemach operacyjnych można znaleźć na stronie support.dell.com. Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 76 Jeżeli procedury opisane w tym podręczniku są niezrozumiałe lub jeśli zestaw komputerowy nie działa zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj się z Instrukcją użytkownika sprzętu. Dell™ oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikację w zakresie sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz: www.dell.com/training.
 • Page 77: Specyfikacja Techniczna

  Specyfikacja techniczna Procesor ® ® Typ procesora Procesor Intel Xeon seria 3400 lub Intel Core™ i3 bądź ® Intel Pentium Magistrala rozszerzeń Typ magistrali PCI Express Generation 2 Gniazda rozszerzeń Jedno gniazdo o połówkowej długości x16 Jedno gniazdo o połówkowej długości x8 UWAGA: Oba gniazda obsługują...
 • Page 78 Napędy (ciąg dalszy) Napęd optyczny Jeden opcjonalny, wewnętrzny wąski napęd typu SATA Napęd DVD-ROM lub DVD+/-RW UWAGA: Urządzenia DVD są przeznaczone wyłącznie dla danych. Opcjonalny, zewnętrzny napęd DVD-ROM typu USB Złącza Z tyłu Kontroler NIC Dwa złącza RJ-45 (dla zintegrowanych kart sieciowych o pojemności 1 GB) Szeregowe 9-stykowe, DTE, zgodne z 16550...
 • Page 79 Zasilanie (ciąg dalszy) Emisja ciepła Maks. 1571 BTU/godz. (zasilacz nienadmiarowy) Maks. 1666 BTU/godz. (zasilacz nadmiarowy) Maks. natężenie prądu przy Przy typowym zasilaniu i w całym dozwolonym włączeniu zakresie warunków pracy systemu natężenie prądu przy włączeniu może osiągnąć 25 A na zasilacz przez 10 ms lub krócej.
 • Page 80 Warunki otoczenia UWAGA: Dodatkowe informacje o warunkach otoczenia przewidzianych dla poszczególnych konfiguracji systemu można znaleźć na stronie www.dell.com/environmental_datasheets Temperatura: W trakcie pracy Od 10 do 35°C przy maksymalnym gradiencie temperaturowym 10°C na godzinę UWAGA: W przypadku wysokości powyżej 899,15 m maksymalna temperatura, w jakiej urządzenie może pracować, obniża się...
 • Page 81 Warunki otoczenia (ciąg dalszy) Wysokość W trakcie pracy Od –16 do 3 048 m UWAGA: W przypadku wysokości powyżej 899,15 m maksymalna temperatura, w jakiej urządzenie może pracować, obniża się o 0,55°C na każde 167,64 m. Podczas przechowywania Od –16 do 10 600 m Poziom zanieczyszczeń...
 • Page 82 Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Page 83 Dell™ PowerEdge™ Системы R310 Начало работы с системой Нормативная модель: Серия E07S Нормативная модель: E07S002...
 • Page 84 Остальные товарные знаки и названия продуктов могут использоваться в данном документе для обозначения компаний, заявляющих права на эти товарные знаки и названия, или продуктов этих компаний. Dell Inc. не претендует на права собственности в отношении каких-либо товарных знаков и торговых наименований, кроме своих собственных.
 • Page 85 Установка и конфигурирование Перед тем как приступить к выполнению ОСТОРОЖНО: следующей процедуры, прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к системе. Распаковка системы Распакуйте систему и идентифицируйте каждый элемент. Установка направляющих и системы в стойку Смонтируйте направляющие кронштейны и установите систему в стойку согласно инструкциям...
 • Page 86 Дополнительно: подключение клавиатуры, мыши и монитора Подключите клавиатуру, мышь и монитор (дополнительно). Узлы на задней панели системы снабжены значками, позволяющими определить соответствие кабелей разьемам. На кабельном соединении монитора необходимо затянуть винты (если они есть). Подключение кабелей питания Подключите электрический кабель (кабели) к системе. Если используется монитор, также...
 • Page 87 Фиксация кабелей питания Изогните кабель питания системы в форме петли, как показано на рисунке, и прикрепите его шиной к прилагаемому ремню. Подключите другой конец шнура(ов) питания к заземленной розетке или отдельному источнику питания, например источнику бесперебойного питания или блоку распределения питания. Включение...
 • Page 88 Установка дополнительной лицевой панели Установите лицевую панель (дополнительно). Завершение установки операционной системы Если компьютер приобретен с предустановленной операционной системой, см. соответствующую документацию, поставляемую вместе с компьютером. Чтобы установить операционную систему, см. документацию по установке и конфигурированию операционной системы. Операционная система должна быть установлена...
 • Page 89 ESX версии 4.0, обновление 1 ® • VMware ESXi версии 3.5, обновление 5 ® • VMware ESX версии 3.5, обновление 5 • Sun™ Solaris™ 10, обновление 10 Самую последнюю информацию о поддерживаемых ПРИМЕЧАНИЕ: операционных системах см. на веб-сайте support.dell.com. Начало работы с системой...
 • Page 90 В случае непонимания приведенной в настоящем руководстве процедуры или если система не работает должным образом, см. документ Руководство по эксплуатации оборудования. Корпорация Dell™ предлагает пройти полный курс обучения работе с оборудованием и получить сертификат. Дополнительную информацию см. на веб- странице www.dell.com/training. Службы обучения и сертификации доступны не во...
 • Page 91: Технические Характеристики

  Технические характеристики Процессор ® ® Тип процессора Процессор Intel Xeon серии 3400 или процессор Intel Core™ i3 processor или ® процессор Intel Pentium Шина расширения Тип шины PCI Express 2-го поколения Разъемы расширения Один слот половинной длины, 16-канальный Один слот половинной длины, 8-канальный Оба...
 • Page 92 Накопители Оптический дисковод Один дополнительный внутренний тонкий SATA Дисковод SATA DVD-ROM или DVD+/-RW Устройства DVD ПРИМЕЧАНИЕ: предназначены только для данных. Дополнительный внешний USB-дисковод DVD-ROM Разъемы Задняя панель Сетевая интерфейсная плата (NIC) Два разъема RJ-45 (для встроенных сетевых адаптеров Gigabit Ethernet) Последовательный...
 • Page 93: Физические Характеристики

  5,96 кг Условия эксплуатации Дополнительную информацию о параметрах окружающей ПРИМЕЧАНИЕ: среды для установки определенной конфигурации системы см. на веб-странице www.dell.com/environmental_datasheets. Температура В процессе работы От 10 до 35°C с максимальной скоростью изменения температуры 10 °C в час Если высота над уровнем моря...
 • Page 94: Условия Эксплуатации

  Условия эксплуатации Максимальная вибрация В процессе работы 0,25 G при частоте от 3 до 200 Гц в течение 15 минут Во время хранения 0,5 G при частоте от 3 до 200 Гц в течение 15 минут Максимальная ударная нагрузка В процессе работы Один...
 • Page 95: Procedimientos Iniciales

  Sistemas Dell™ PowerEdge™ R310 Procedimientos iniciales con el sistema Modelo reglamentario: serie E07S Tipo reglamentario: E07S002...
 • Page 96 Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Page 97: Instalación Y Configuración

  Instalación y configuración AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones de seguridad incluidas con el sistema. Desembalaje del sistema Desembale el sistema e identifique cada elemento. Instalación de los rieles y del sistema en un rack Monte los rieles e instale el sistema en el rack siguiendo las instrucciones de seguridad y de instalación del rack incluidas con el sistema.
 • Page 98 Conexión del teclado, el ratón y el monitor (opcional) Conecte el teclado, el ratón y el monitor (opcional). Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegúrese de apretar los tornillos (si los hay) del conector del cable del monitor.
 • Page 99 Fijación de los cables de alimentación Doble los cables de alimentación del sistema en forma de bucle, como se muestra en la ilustración, y fíjelos a los soportes con la correa proporcionada. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma eléctrica con conexión a tierra o a otra fuente de energía, como por ejemplo un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribución de alimentación (PDU).
 • Page 100 Instalación del embellecedor opcional Instale el embellecedor (opcional). Instalación del sistema operativo Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentación del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un sistema operativo por primera vez, consulte la documentación de instalación y configuración del sistema operativo.
 • Page 101: Sistemas Operativos Admitidos

  VMware ESX (versión 4.0) actualización 1 • VMware ESXi (versión 3.5) actualización 5 • VMware ESX (versión 3.5) actualización 5 • Sun™ Solaris™ 10 actualización 10 NOTA: Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos admitidos, visite support.dell.com. Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Page 102: Otra Información Útil

  Si no comprende alguno de los procedimientos descritos en esta guía o si el sistema no funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware. Dell™ cuenta con una amplia oferta de formación y certificación de hardware. Para obtener más información, vaya a www.dell.com/training.
 • Page 103: Información De La Nom (Sólo Para México)

  Información de la NOM (sólo para México) La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM): Importador: Número de modelo: E07S Voltaje de 100-240 V CA alimentación: Frecuencia:...
 • Page 104 Memoria Arquitectura Módulos de memoria DDR-III de paridad registrada y no registrados a 1 066 MHz y a 1 333 MHz Zócalos de módulo de memoria Seis de 240 patas Capacidades del módulo de 1 GB, 2 GB, 4 GB y 8 GB (sólo RDIMM) memoria RAM mínima 1 GB...
 • Page 105 Conectores (continuación) Frontales Vídeo VGA de 15 patas Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0 Internos Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0 Vídeo Tipo de vídeo Matrox G200, integrado en la BMC Memoria de vídeo Memoria gráfica de 8 MB Alimentación Fuente de alimentación de CA (por fuente de alimentación) Potencia...
 • Page 106 5,96 kg Especificaciones ambientales NOTA: Para obtener información adicional sobre medidas ambientales relativas a configuraciones del sistema específicas, vaya a www.dell.com/environmental_datasheets. Temperatura En funcionamiento De 10 °C a 35 °C con una gradación de temperatura máxima de 10 °C por hora...
 • Page 107 Especificaciones ambientales (continuación) En almacenamiento Seis choques ejecutados consecutivamente en los ejes x, y y z positivo y negativo (un choque en cada lado del sistema) de 71 G durante un máximo de 2 ms Altitud En funcionamiento De –16 a 3 048 m NOTA: Para altitudes superiores a 900 m, la temperatura máxima de funcionamiento...
 • Page 108 Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Page 109 Dell™ PowerEdge™ R310 Sistemleri Sisteminizi Kullanmaya Başlarken Tescilli Model: E07S Serisi Tescilli Tip: E07S002...
 • Page 110 ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.
 • Page 111 Montaj ve Yapılandırma UYARI: Aşağıdaki prosedürü uygulamadan önce, sistemle birlikte verilen güvenlik yönergelerini inceleyin. Sistemi Paketinden Çıkarma Sisteminizi paketinden çıkarın ve tüm parçaların tamam olup olmadığını kontrol edin. Rayları ve Sistemi Rafa Monte Etme Sisteminizle birlikte verilen aşağıdaki güvenlik yönergelerini ve raf montaj yönergelerini izleyerek rayları...
 • Page 112 İsteğe Bağlı – Klavye, Fare ve Monitörü Bağlama Klavye, fare ve monitörü (isteğe bağlı) bağlayın. Sisteminizin arkasındaki konnektörlerde her konnektöre hangi kablonun takılacağını gösteren simgeler bulunur. Monitörün kablo konnektöründe bulunan vidaları (varsa ) mutlaka sıkın. Güç Kablolarını Bağlama. Sistemin güç kablolarını sisteme bağlayın ve monitör kullanıyorsanız, monitörün güç...
 • Page 113 Güç Kablolarını Sabitleme Sistemin güç kablolarını resimde gösterildiği gibi ilmek yapın ve kabloları sistemle birlikte verilen şeridi kullanarak desteklere sabitleyin. Güç kablosunun diğer ucunu topraklı bir elektrik prizine ya da kesintisiz güç kaynağı (UPS) veya güç dağıtım birimi (PDU) gibi ayrı bir güç kaynağına takın. Sistemi Açma Sistemin ve kullanılıyorsa isteğe bağlı...
 • Page 114 İsteğe Bağlı Çerçeveyi Monte Etme Çerçeveyi (isteğe bağlı) monte edin. İşletim Sistemi Kurulumunu Tamamlama Önceden yüklenmiş bir işletim sistemi satın aldıysanız, sisteminizle birlikte gönderilen işletim sistemi belgelerine bakın. İşletim sistemini ilk defa kurmak için, işletim sisteminize ait kurulum ve yapılandırma belgelerine bakın. İşletim sisteminin sistemle birlikte satın alınmamış...
 • Page 115 VMware ESX (Sürüm 4.0) Güncelleme 1 • VMware ESXi (Sürüm 3.5) Güncelleme 5 • VMware ESX (Sürüm 3.5) Güncelleme 5 • Sun™ Solaris™ 10 Güncelleme 10 NOT: Desteklenen işletim sistemleri hakkındaki en son bilgiler için, bkz. support.dell.com. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Page 116 önce güncellemeleri okuyun. Teknik Yardım Alma Bu kılavuzdaki bir prosedürü anlamazsanız veya sistem beklediğiniz gibi çalışmazsa, bkz. Donanım Kullanıcı El Kitabı. Dell™ kapsamlı donanım eğitimi ve sertifikasyon sunar. Daha fazla bilgi için bkz. www.dell.com/training. Bu hizmet tüm konumlarda sunulmuyor olabilir.
 • Page 117: Teknik Özellikler

  Teknik Özellikler İşlemci ® ® İşlemci türü Intel Xeon işlemci 3400 serisi veya Intel Core™ i3 işlemci veya ® Intel Pentium işlemci Genişletme Veriyolu Veriyolu türü PCI Express Generation 2 Genişletme yuvaları Bir x16 yarım uzunlukta yuva Bir x8 yarım uzunlukta yuva NOT: İki yuva da x8 yönlendirmesini destekler.
 • Page 118 Sürücüler (devamı) Optik sürücü Bir adet isteğe bağlı dahili ince SATA DVD-ROM veya DVD+/-RW sürücü NOT: DVD aygıtları yalnızca veri içindir. İsteğe bağlı harici USB DVD-ROM Konnektörler Geri İki adet RJ-45 (tümleşik 1 GB NIC'ler için) Seri 9 pimli, DTE, 16550 uyumlu İki adet 4 pimli USB 2.0 uyumlu Video 15 pimli VGA...
 • Page 119 Güç AC güç kaynağı (güç kaynağı başına) Watt Değeri 350 W (yedeksiz güç kaynağı) 400 W (yedekli güç kaynağı) Voltaj 100–240 VAC, 50/60 Hz Isı dağıtımı 1571 BTU/saat maksimum (yedeksiz güç kaynağı) 1666 BTU/saat maksimum (yedekli güç kaynağı) Maksimum ani akım Normal hat koşulları...
 • Page 120 Çevre NOT: Belirli sistem yapılandırmaları için çevre ölçümleri hakkında ek bilgi için, bkz. www.dell.com/environmental_datasheets. Sıcaklık Çalışma Saatte maksimum 10°C'lik sıcaklık değişimli 10° - 35°C (50° - 95°F) NOT: 2950 fitten fazla yükseklikler için, maksimum çalışma sıcaklığı 1ºF/550 ft. düşer. Depolama Saatte maksimum 20°C'lik sıcaklık değişimli...
 • Page 121 ‫תנאי סביבה‬ ‫לחות יחסית‬ ‫ע ירידה הדרגתית בלחות‬ ‫ללא עיבוי‬ ‫עד‬ ‫הפעלה‬ ‫בשעה‬ ‫מרבית של‬ ‫ללא עיבוי‬ ‫עד‬ ‫אחסו‬ ‫מרבי‬ ‫רטט‬ ‫דקות‬ ‫הר במש‬ 3 200 ‫ב‬ 0.25 G ‫הפעלה‬ ‫דקות‬ ‫הר במש‬ 3 200 ‫ב‬ 0.5 G ‫אחסו‬ ‫מרבי‬ ‫זעזוע‬...
 • Page 122 ‫תצורה ריקה‬ ‫משקל‬ ‫תנאי סביבה‬ ‫הערה‬ ‫ראה‬ ‫ספציפיות‬ ‫מערכת‬ ‫תצורות‬ ‫עבור‬ ‫סביבתיות‬ ‫מידות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ www.dell.com/environmental_datasheets ‫טמפרטורה‬ ‫מעלות פרנהייט‬ ‫עד‬ ‫מעלות צלזיוס‬ ‫עד‬ ‫הפעלה‬ ‫מעלות‬ ‫ע שינוי טמפרטורה הדרגתי מרבי של‬ ‫צלזיוס בשעה‬ ‫הערה‬ ‫רגל‬ 2950 ‫מטר‬ ‫שמעל‬...
 • Page 123 ‫כוננים‬ ‫אופציונלי פנימי‬ slimline ‫אחד מסוג‬ SATA ‫כונ אופטי‬ DVD+/-RW ‫או‬ DVD-ROM ‫כונ‬ ‫הערה‬ ‫כוללים נתונים בלבד‬ ‫התקני‬ ‫חיצוני אופציונלי בחיבור‬ DVD-ROM ‫כונ‬ ‫מחברים‬ ‫גב‬ ‫עבור כרטיסי ממשק רשת‬ RJ-45 ‫שני מחברי‬ ‫כרטיס ממשק רשת‬ ‫בתי‬ ‫יגה‬ 1 ‫ג‬ ‫משולבי של‬ 16550 ‫תוא‬...
 • Page 124 ‫טכני‬ ‫מפרט‬ ‫מעבד‬ ® ® ‫או‬ Intel Xeon 3400 series ‫עבד‬ ‫מ‬ ‫סוג מעבד‬ ™ ‫או‬ Intel Core ‫מעבד‬ ® Intel Pentium ‫מעבד‬ ‫אפיק הרחבה‬ PCI Express Generation 2 ‫סוג אפיק‬ ‫אחד חצי אור‬ ‫חרי‬ ‫חריצי הרחבה‬ ‫אחד חצי אור‬ ‫חרי‬...
 • Page 125 – ‫המדרי למשתמש‬ ‫מסמ זה זמי באינטרנט‬ ‫כת‬ ‫בעיות במערכת ולהתקי או להחלי את רכיבי המער‬ ‫בכתובת‬ support.dell.com/manuals • ‫כל סוגי המדיה המצורפי למערכת ואשר מספקי תיעוד וכלי הנוגעי להגדרת‬ ‫לתוכנת ניהול‬ ‫כולל אלה השייכי למערכת ההפעלה‬ ‫התצורה ולניהול המערכת‬...
 • Page 126 VMware ESX 4.0 Update 1 • VMware ESXi (Version 3.5) Update 5 • VMware ESX (Version 3.5) Update 5 • ™ ™ Solaris 10 Update 10 ‫הערה‬ ‫ראה‬ ‫נתמכות‬ ‫הפעלה‬ ‫מערכות‬ ‫אודות‬ ‫ביותר‬ ‫העדכני‬ ‫המידע‬ ‫לקבלת‬ support.dell.com ‫העבודה עם המערכת‬ ‫תחילת‬...
 • Page 127 ‫האופציונלי‬ ‫הצג‬ ‫מסגרת‬ ‫כיסוי‬ ‫תקנת‬ ‫אופציונלי‬ ‫התק את כיסוי מסגרת הצג‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫ההתקנה‬ ‫השלמת‬ ‫כדי להתקי‬ ‫עוד המצור למערכת‬ ‫עיי בתי‬ ‫א רכשת מערכת הפעלה מותקנת מראש‬ ‫עיי בתיעוד ההתקנה והגדרת התצורה של מערכת‬ ‫מערכת הפעלה בפע הראשונה‬ ‫ודא...
 • Page 128 ‫החשמל‬ ‫כבלי‬ ‫קיבוע‬ ‫לאחר מכ חבר את‬ ‫כופ את כבלי החשמל של המערכת וצור מה לולאות כמוצג באיור‬ ‫חבר את הקצה השני של כבלי החשמל‬ ‫הכבלי לתושבות באמצעות הרצועה שסופקה‬ ‫או יחידת חלוקת‬ ‫פסק‬ ‫כגו מערכת אל‬ ‫מוארק או למקור מתח אחר‬ ‫לשקע...
 • Page 129 ‫והצג‬ ‫ר‬ ‫העכב‬ ‫המקלדת‬ ‫חיבור‬ – ‫אופציונלי‬ ‫אופציונלי‬ ‫העכבר והצג‬ ‫חבר את המקלדת‬ ‫המחברי בגב המערכת מסומני בסמלי המצייני איזה כבל יש להכניס לתו כל מחבר‬ ‫במחבר הכבל של הצג‬ ‫א קיימי‬ ‫גי‬ ‫הקפד לחזק את הבר‬ ‫החשמל‬ ) ‫( י‬ ‫כבל‬...
 • Page 130 ‫תצורה‬ ‫והגדרת‬ ‫תקנה‬ ‫ה‬ ‫אזהרה‬ ‫למערכת‬ ‫המצורפות‬ ‫הבטיחות‬ ‫בהוראות‬ ‫עיין‬ ‫הבא‬ ‫ההליך‬ ‫את‬ ‫שתבצע‬ ‫לפני‬ ‫מהאריזה‬ ‫המערכת‬ ‫הוצאת‬ ‫הפריטי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫וזהה‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫הוצא‬ ‫תקשורת‬ ‫בארון‬ ‫והמערכת‬ ‫המסילות‬ ‫התקנת‬ ‫הבטיחות‬ ‫להוראות‬ ‫בהתא‬ ‫התקשורת‬ ‫בארו‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫והתק‬ ‫המסילות‬ ‫את‬ ‫הרכב‬...
 • Page 131 ‫אפשרות‬ ‫מציינת‬ ‫אזהרה‬ ‫המידע הכלול במסמ זה נתו לשינויי ללא הודעה מוקדמת‬ ‫הזכויות שמורות‬ ‫כל‬ © 2010 Dell Inc. ‫ללא קבלת רשות בכתב מאת‬ ‫בכל דר שהיא‬ ‫חל איסור מוחלט על שעתוק חומרי אלה‬ Dell Inc. ‫ה סימני מסחר של‬...
 • Page 132 Dell™ PowerEdge™ R310 ‫מערכות‬ ‫העבודה‬ ‫תחילת‬ ‫המערכת‬ ‫עם‬ E07S Series ‫תקינה‬ ‫דגם‬ E07S002 ‫תקינה‬ ‫סוג‬...