Download Print this page

Advertisement

Cordless Shrub Shear
무선 식목바리캉
Máy cắt cành dùng pin
เครื ่ อ งตั ด แต‹ ง ไมŒ ไรŒ ส าย
CH 10DL

Handling instructions

취급 설명서
Hướng dẫn sử dụng
คู ‹ ม ื อ การใชŒ ง าน
Read through carefully and understand these instructions before use.
본 설명서를 자세히 읽고 내용을 숙지한 뒤 제품을 사용하십시오.
Đọc kỹ và hiểu rõ các hướng dẫn này trước khi sử dụng.
โปรดอ‹ า นโดยละเอี ย ดและทํ า ความเขŒ า ใจก‹ อ นใชŒ ง าน
Cordless Grass Shear
무선 잔디깎기
Máy cắt cỏ dùng pin
เครื ่ อ งเล็ ม หญŒ า ไรŒ ส าย
CG 10DL
CH10DL
CG10DL

Advertisement

   Also See for Hitachi CH 10DL

   Related Manuals for Hitachi CH 10DL

   Summary of Contents for Hitachi CH 10DL

 • Page 1: Handling Instructions

  Máy cắt cành dùng pin Máy cắt cỏ dùng pin เครื ่ อ งตั ด แต‹ ง ไมŒ ไรŒ ส าย เครื ่ อ งเล็ ม หญŒ า ไรŒ ส าย CH 10DL CG 10DL Handling instructions 취급 설명서 Hướng dẫn sử dụng คู...

 • Page 2

  10 mm 17 mm 25 mm...

 • Page 3

  & & CH10DL CG10DL &...

 • Page 4

  English 한국어 Rechargeable battery 충전식 배터리 Latch 래치 Pull out 잡아당김 Insert 삽입 Handle 핸들 Push 밀기 Insert 삽입 Pilot lamp 파일럿 램프 Hole for connecting the rechargeable battery 충전식 배터리 연결용 구멍 Battery level warning lamp 배터리 잔량 경고등 Lock off...

 • Page 5

  ไทย Tiếng Việt แบตเตอรี ่ แ บบรี ช าร จ Pin sạc สลั ก Chốt ดึ ง ออก Kéo ra เสี ย บเขŒ า Gắn vào ที ่ จ ั บ Cầm ดั น Đẩy เสี ย บเขŒ า Gắn vào ไฟแสดง...

 • Page 6

  English d) Remove any adjusting key or wrench before GENERAL SAFETY RULES turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the WARNING! power tool may result in personal injury. Read all instructions e) Do not overreach.

 • Page 7

  English d) When battery pack is not in use, keep it away ● Operation from other metal objects like paper clips, coins, a) Keep supply and extension cords away from cutting keys, nails, screws, or other small metal objects means. that can make a connection from one terminal to b) Use the machine only in daylight or good artifi...

 • Page 8

  English 11. Use gloves, or cloth to protect your hands when handling 2. Do not pierce battery with a sharp object such as a the blade. Careless handling may lead to injury. nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the 12.

 • Page 9

  English SPECIFICATIONS POWER TOOL Model CH10DL CH10DL(CG) CG10DL No-load speed 1100 /min Capacity * 8 mm ––– (Thickness of branch that can be trimmed.) 190 mm ––– Blade size (Trimming width) ––– 170 mm Rechargeable battery BCL1015: Li-ion DC 10.8 V (1.5 Ah 3 cells) 1.2 kg –––...

 • Page 10

  English 2. Insert the battery into the charger BATTERY REMOVAL/INSTALLATION Firmly insert the battery into the charger till it contacts the bottom of the charger as shown in Fig. 3. 1. Battery removal 3. Charging Hold the handle tightly and push the battery latch to When inserting a battery in the charger, the pilot lamp will remove the battery (see Figs.

 • Page 11

  English ○ When the pilot lamp fl ikers (at 0.2-second intervals), CAUTION check for and take out any foreign objects in the charger’s Be sure to place the blade in the blade case before battery connector. If there are no foreign objects, it is attaching and removing the adjuster to prevent injury by probable that the battery or charger is malfunctioning.

 • Page 12

  English HOW TO USE WARNING ○ To prevent accidents, make sure there are no people in the work area. ○ Keep your hands and all parts of the body away from the blade to prevent contact that could lead to injury. ○...

 • Page 13

  D: Remarks CAUTION Repair, modifi cation and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.

 • Page 14: Troubleshooting

  English TROUBLESHOOTING Use the inspections in the table below if the tool does not operate normally. If this does not remedy the problem, consult your dealer or the Hitachi Authorized Service Center. Symptom Possible cause Remedy Charger The Charge lamp does The power plug is not connected to an Connect the power plug to an AC outlet.

 • Page 15

  Be sure to trim thick branches at right angles. Important notice on the batteries for the Hitachi cordless power tools Please always use one of our designated genuine batteries. We cannot guarantee the safety and...

 • Page 27

  한국어 d) 전원을 켜기 전에 조정 키 또는 렌치를 반드시 일반적인 안전 수칙 제거해야 합니다. 전동 툴의 회전 부위에 키 또는 렌치가 부착되어 경고! 있으면, 부상을 입을 수 있습니다. 설명서를 자세히 읽으십시오. e) 작업 대상과의 거리를 잘 조절하십시오. 알맞은 설명서의 내용에 따르지 않을 시에는 감전 사고나 화재가 발판을...

 • Page 28

  한국어 d) 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 종이 클립, 동전, b) 사람, 특히 어린이 또는 애완동물이 가까이 있을 때 열쇠, 못, 나사와 같은 기타 금속 물체 또는 단자간 기계를 작동하지 마십시오. 연결을 만들어낼 수 있는 기타의 작은 금속 물체와 c) 기계를 작동할 때 항상 보안경과 보호화를 착용하십시오. 떨어진...

 • Page 29

  한국어 경고 9. 블레이드를 분해하지 마십시오. 분해하면 상해를 입을 배터리 누액, 발열, 연기 배출, 폭발 및 점화를 사전에 수 있습니다. 방지하려면, 다음 주의사항에 주의하십시오. 10. 이 제품은 작동 중에 진동을 유발합니다. 1. 부스러기와 먼지가 배터리에 뭉쳐 있지 않은지 이로 인해 장시간 작업하면 육체적으로 피로하기 확인하십시오.

 • Page 30

  한국어 사양 전동 툴 모델 CH10DL CH10DL (CG) CG10DL 무부하 속도 1100 /분 용량 * 8 mm (전정될 수 있는 가지의 두께.) 190 mm 블레이드 사이즈 (전정폭) 170 mm 충전식 배터리 BCL1015: 리온 DC 10.8 V (1.5 암페어 3셀) 1.2 kg 중량...

 • Page 31

  한국어 2. 배터리를 충전기에 삽입하십시오. 배터리 제거/설치 배터리를 그림 3과 같이 충전기 바닥에 닿을 때까지 충전기에 세게 삽입하십시오. 1. 배터리 제거 3. 충전 핸들을 세게 잡고 배터리 래치를 밀어 배터리를 충전 배터리를 충전기에 삽입하면, 파일럿 램프가 제거하십시오(그림 1 과 2 참조). 빨간색으로...

 • Page 32

  한국어 주의 경고 ○ 배터리를 직사광선에 노출된 장소에 장시간 동안 블레이드 케이스 또는 블레이드 커버를 장착 및 놓아두거나 방금 사용하여 뜨거워진 상태에서 배터리를 제거하기 전에 반드시 전동 툴을 끄고 배터리를 전동 충전할 경우, 충전기의 파일럿 램프가 1초 동안 툴에서 제거하십시오. 켜진...

 • Page 33

  한국어 4. 새 블레이드 장착 (1) 전동 툴의 핀을 크랭크 홀더의 가운데 구멍과 맞추십시오. (그림 16) (2) 크랭크 홀더의 육각부와 기어의 홈이 정렬되지 않을 경우, 미세 조정하여 크랭크 홀더가 기어 홈과 정렬되게 하십시오. (그림 17) (3) 블레이드가 떨어지지 않게 하여 전동 툴을 뒤집어 하부판을...

 • Page 34

  B: 코드 번호 C: 사용 개수 D: 비고 주의 Hitachi 전동 툴의 수리, 변경 및 검사는 반드시 공식 Hitachi 서비스 센터를 통해서 해야 합니다. 공식 Hitachi 서비스 센터에 수리 또는 기타 점검을 요청할 때 툴과 함께 부품 정보를 제공하면 도움이...

 • Page 35

  한국어 문제 해결 전동 툴이 정상적으로 작동하지 않을 경우 아래 표에 나와 있는 검사 방법을 사용하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않을 경우 대리점 또는 공식 Hitachi 서비스 센터에 문의하십시오. 고장 증상 추정 원인 해결 방법 충전기 충전 램프가 켜지지 전원 플러그가 AC 콘센트에...

 • Page 36

  사용하여 굵은 가지를 자르십시오. 블레이드를 반복적으로 비스듬하게 잘라도 절단 길이가 늘어나서 정지시키는 작업을 수행하면 전동 툴로 절단하지 못할 수 있습니다. 결국 모터가 손상됩니다. 반드시 굵은 가지를 직각으로 자르십시오. Hitachi 무선 전동 툴의 배터리에 대한 중요 알림 항상 당사의 지정된 순정 배터리 가운데...

 • Page 37

  Tiếng Việt d) Tháo mọi khóa điều chỉnh hoặc chìa vặn đai ốc ra CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN CHUNG trước khi bật dụng cụ điện. Chìa vặn đai ốc hoặc chìa khóa còn cắm trên một bộ CẢNH BÁO! phận quay của dụng dụ...

 • Page 38

  Tiếng Việt d) Khi không dùng pin, bảo quản pin ở xa các vật c) Luôn đeo kính bảo vệ mắt và mang giầy chắc chắn trong dụng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, lúc sử dụng máy cắt. đinh ốc hoặc các vật kim loại nhỏ...

 • Page 39

  Tiếng Việt 11. Sử dụng găng tay hay khăn để bảo vệ bàn tay khi cầm CẢNH BÁO lưỡi cắt. Cầm lưỡi cắt không cẩn thận có thể dẫn đến Để tránh pin bị rò rỉ, phát nhiệt, thải khói, nổ và đánh lửa chấn thương.

 • Page 40

  Tiếng Việt BỘ SẠC 4. Bộ điều chỉnh (đối với máy cắt cỏ) Mẫu UC10SFL Điện thế sạc 10,8 V 0,35 kg Trọng lượng 5. Hộp đựng máy cắt CÁC PHỤ TÙNG TIÊU CHUẨN CH10DL CH10DL CG10DL (CG) 1 Pin (BCL1015) Các phụ...

 • Page 41

  Nếu không có các vật thể lạ, có thể pin hay bộ sạc đã bị hỏng. Hãy mang chúng đến Trung tâm Bảo hành Bộ sạc UC10SFL ủy quyền của Hitachi. ○ Vì máy vi tính tích hợp trên máy mất khoảng 3 giây để BCL1015 Khoảng 40 phút xác nhận pin đang sạc bằng bộ...

 • Page 42

  Tiếng Việt Có thể gài chặt nút Tắt khóa bằng cách nhấn nút này từ 1. Tháo lưỡi cắt (Hình 13) cả bên trái hoặc phải. (1) Lật máy cắt lên, tháo bốn vít bằng tua vít Phillips, tháo Khi thả công tắc, nút Tắt khóa sẽ tự động nhả ra để mặt đáy và...

 • Page 43

  Tiếng Việt ○ Không dùng máy vào hoạt động vượt quá công suất của (1) Dọn sạch đá dăm và các cành cây khỏi bãi cỏ cần cắt tỉa. (2) Đặt lưỡi cắt vào nắp đậy lưỡi cắt để phòng tránh va máy.

 • Page 44

  Cung cấp Danh sách phụ tùng kèm theo dụng cụ cho (hay dầu bôi xe đạp hay loại tương tự) để bôi trơn lưỡi Trung tâm dịch vụ ủy quyền Hitachi là rất hữu ích khi yêu cắt rồi lau lại bằng khăn. Để phòng tránh lưỡi cắt bị gỉ...

 • Page 45

  CHÚ Ý Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của Hitachi, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

 • Page 46

  ไทย เมื ่ อ จั บ เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ‡ า เมื ่ อ นิ ้ ว อยู ‹ ท ี ่ ต ั ว สวิ ท ซ หรื อ เมื ่ อ เสี ย บปลั ๊ ก กฎความปลอดภั...

 • Page 47

  ไทย b) ชาร จ แบตเตอรี ่ ซ ้ ํ า โดยใชŒ เ ครื ่ อ งชาร จ ตามที ่ ผ ู Œ ผ ลิ ต กํ า หนดไวŒ หลั ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นการทํ า งานที ่ ป ลอดภั ย เท‹...

 • Page 48

  ไทย ขŒ อ ควรระวั ง สํ า หรั บ เครื ่ อ งตั ด แต‹ ง ไมŒ แ ละเครื ่ อ งเล็ ม หญŒ า ขŒ อ ควรระวั ง สํ า หรั บ แบตเตอรี ่ แ ละเครื ่ อ งชาร จ °...

 • Page 49

  ไทย 2. อย‹ า แทงแบตเตอรี ่ ด Œ ว ยวั ต ถุ ท ี ่ แ หลม เช‹ น ตะปู ตอกดŒ ว ยคŒ อ น ยื น บน ขŒ อ ควรระวั ง โยน หรื อ ปล‹ อ ยใหŒ แ บตเตอรี ่ ถ ู ก กระแทกอย‹ า งรุ น แรง 1.

 • Page 50

  ไทย อุ ป กรณ ป ระกอบ (แยกจํ า หน‹ า ย) การถอด/การใส‹ แ บตเตอรี ่ 1. แบตเตอรี ่ (BCL1015) 1. การถอดแบตเตอรี ่ ถื อ มื อ จั บ ใหŒ แ น‹ น และดั น สลั ก ล็ อ กแบตเตอรี ่ เ พื ่ อ ถอด แบตเตอรี ่ อ อก (ดู...

 • Page 51

  ไทย ตารางที ่ 1 ตั ว แสดงสถานะของไฟนํ า ทาง สว‹ า งเปš น เวลา 0.5 วิ น าที ไม‹ ส ว‹ า งเปš น เวลา 0.5 วิ น าที (ดั บ เปš น เวลา 0.5 วิ น าที ) ก‹ อ นการชาร จ กะพริ...

 • Page 52

  ไทย เนื ่ อ งจากไมโครคอมพิ ว เตอร ใ นตั ว ใชŒ เ วลาประมาณ 3 วิ น าที ใ นการ คํ า เตื อ น ○ ยื น ยั น ว‹ า แบตเตอรี ่ ท ี ่ ถ ู ก ชาร จ อยู ‹ ด Œ ว ย UC10SFL ถู ก ถอดออก ดั ง ใหŒ...

 • Page 53

  ไทย (3) กํ า จั ด สิ ่ ง สกปรกและเศษต‹ า งๆ จากดŒ า นในตั ว เครื ่ อ ง หมายเหตุ 2. การเตรี ย มใบมี ด ใหม‹ ใ หŒ พ รŒ อ ม หล‹ อ ลื ่ น (โดยใชŒ น ้ ํ า มั น สํ า หรั บ หยอดเครื ่ อ งจั ก ร, น้ ํ า มั น แร‹ , ฯลฯ) ใบ ○...

 • Page 54

  ไทย หมายเหตุ การตั ด แต‹ ง รอบผนั ง หิ น และขอบต‹ า งๆ อย‹ า ใชŒ เ ครื ่ อ งมื อ สํ า หรั บ ตั ด สนามหญŒ า หรื อ วั ช พื ช หญŒ า หรื อ วั ช พื ช ในขณะที...

 • Page 55

  ไทย 3. การตรวจสอบสกรู ย ึ ด 7. รายการอะไหล‹ ซ ‹ อ ม ใหŒ ต รวจสอบสกรู ย ึ ด เสมอ และใหŒ ข ั น ไวŒ อ ย‹ า งถู ก ตŒ อ ง ถŒ า สกรู ห ลวม ใหŒ A: หมายเลขอะไหล‹ ขั...

 • Page 56

  ไทย อาการ สาเหตุ ท ี ่ เ ป š น ไปได Œ การแก Œ ไ ข เครื ่ อ งมื อ ไม‹ ท ํ า งาน ใบมี ด ถู ก ติ ด ตั ้ ง ไม‹ ถ ู ก ตŒ อ ง ถŒ...

 • Page 60

  Code No. C99177631 G Printed in China...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: