Download Print this page
Hitachi C 18DSL Handling Instructions Manual

Hitachi C 18DSL Handling Instructions Manual

Hitachi c 18dsl cordless circular saws
Hide thumbs Also See for C 18DSL:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Batteridriven cirkelsåg
Batteridrevet rundsav
Batteridrevet sirkelsag
Akkutoiminen pyörösaha
Cordless Circular Saw
C 18DSL
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi C 18DSL

 • Page 1 Batteridriven cirkelsåg Batteridrevet rundsav Batteridrevet sirkelsag Akkutoiminen pyörösaha Cordless Circular Saw C 18DSL Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 3 19(B) 19(A)
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Stöd brädan eller panelen i närheten av For at undgå tilbageslag skal pladen eller For å unngå tilbakeslag må planken eller skärytan, för att undvika bakslag. panelet nær snittet understøttes. panelet nær snittetstedet understøttes. Stöd inte brädan eller panelen långt bort Understøt ikke pladen eller panelet fjernt Planken eller panelet må...
 • Page 6 Suomi English Takaisinpotkujen estämiseksi tue levy tai To avoid kickback, do support board or panel near the cut. paneeli leikkauskohdan läheltä. Don’t support board or panel away Älä tue levyä tai paneelia kaukaa from the cut. leikkauskohdasta. A TYPICAL ILLUSTRATION OF PROPER KAAVAKUVA TYYPILLISESTÄ...
 • Page 7 Symboler Symboler Symboler ADVARSEL VARNING ADVARSEL Det følgende viser symboler, Nedan visas de symboler Følgende symboler brukes for som anvendes for maskinen. som används för maskinen. maskinen. Sørg for å forstå Vær sikker på, at du forstår Se till att du förstår vad de betydningen av disse deres betydning, inden du betyder innan verktyget...
 • Page 8 Svenska (Översättning av originalinstruktionerna) b) Använd personskyddsutrustning. Ha alltid ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNINGAR FÖR ögonskydd. ELEKTRISKA VERKTYG Skyddsutrustning som till exempel ansiktsmask, glidfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd för VARNING tillämpliga förhållanden minskar personskadorna. Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. c) Förebygg oavsiktlig start. Se till att omkopplaren Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna står i läge av innan du ansluter det elektriska nedan kan resultera i elstötar, brand och/eller allvarliga...
 • Page 9 Svenska f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Det är viktigt att arbeta omsorgsfullt för att minimera Korrekt underhållna skärverktyg med skarpa risken att råka ut för personskador, att sågklingan skäreggar kärvar inte och är lättare att kontrollera. fastnar och att tappa kontrollen. g) Använd det elektriska verktyget, tillbehör och e) Håll alltid elektriska verktyg i de isolerade handtagen hårdmetallskär etc.
 • Page 10 Svenska Batteriet kan inte laddas i temperaturer som c) Centrera sågklingan i sågskåran inför omstart av överstiger 40°C. En temperatur på 20 – 25°C sågen i ett arbetsstycke. Kontrollera då att sågens rekommenderas för bästa laddningsresultat. tänder inte sitter fast i materialet. Låt aggregatet vila i ca.
 • Page 11 Svenska eftersom det kan orsaka bakslag. Undersök vid Se till att eventuellt spån och smuts som faller på behov orsaken till det problem som uppstått och det elektriska verktyget vid arbete inte samlas på vidta lämpliga åtgärder för att undvika att det batteriet.
 • Page 12 Svenska TEKNISKA DATA Verkyg Modell C18DSL –1 Tomgångsvarvtal 3400 min Kapacitet Skärdjup 90° 57 mm 45° 40 mm Uppladdningsbart batteri BSL1830: Li-ion, 18 V (3,0 Ah 10 celler) Glödlampa 12 V, 5 W Vikt 3,2 kg Laddningsaggregat Modell UC18YRSL Laddningsspänning 14,4 V 18 V Vikt 0,6 kg...
 • Page 13 Svenska EXTRA TILLBEHÖR (säljes separat) ANVÄNDNINGSOMRÅDE 1. Batteri (BSL1830) Sågning av olika sorters trä. HUR DU DEMONTERAR/MONTERAR BATTERIET 1. Demontering av batteriet Fatta ordentligt tag i handtaget och tryck på batteri- låsen för att demontera batteriet (se Bild 8 och 9). VARNING Se till att batteriet inte kortsluts.
 • Page 14 Svenska (3) Beträffande laddningstiden VARNING Laddningstiden kommer att vara enligt vad som Se alltid till att timrets kvarvarande del efter visas i Tabell 3, i förhållande till laddare och batteri. sågningen är ordentligt fastsatt och hålls kvar på arbetsbänken. Tabell 3 Laddningstid (Vid 20°C) SÅGENS JUSTERING FÖRE DESS Laddare ANVÄNDNING...
 • Page 15 Svenska Om cirkelsågen lämnas liggande i ett visst läge med Vridning av eller våldsamt tryck på sågen under batteriet isatt finns det risk för att strömbrytarlåset pågående sågning kan resultera i orimlig påfrestning kommer i kontakt med golvet och/eller väggen, så av motorn.
 • Page 16 OBSERVERA ANMÄRKNINGAR Reparationer, modifieringar och inspektioner av Fäst glödlampan i lampfattningen genom att skjuta Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi in den tills den stöter emot lampfattningen lätt. auktoriserad serviceverkstad. Fäst lampfattningen i handtagskåpan genom att Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in anpassa lampfattningen till hålet i höljet samtidigt...
 • Page 17 Svenska Det angivna totalvärdet för vibrationer har mätts enligt en standardtestmetod och kan användas vid jämförelse av verktyg. Det kan också användas vid preliminäruppskattning av exponering. VARNING Vibrationsavgivning under verkligt användande av elverktyget kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på...
 • Page 18 Dansk (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Anvend ikke et elektrisk værktøj, hvis De er træt GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller ELEKTRISK VÆRKTØJ medikamenter. En øjebliks uopmærksomhed, mens det elektriske ADVARSEL værktøj anvendes, kan medføre alvorlig personskade. Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner.
 • Page 19 Dansk Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt e) Hold el-værktøjet på de isolerede gribeflader, når du elektriske værktøj. udfører arbejde, hvor saven kan komme i kontakt med f) Sørg for, at skæreværktøj er skarpt og rent. skjult ledningsføring eller dens egen ledning. Der er mindre risiko for, at korrekt vedligeholdt Kontakt med en “strømførende”...
 • Page 20 Dansk d) Understøt store plader for at minimere risikoen for, at Når en opladning er til ende, bør man lade opladeapparatet hvile 15 min. før næste klingen sætter sig fast og slår tilbage. batteriopladning. Store plader har tendens til at synke under deres egen Skift ikke flere end to batterier ud samtidigt.
 • Page 21 Dansk dette kan føre til TILBAGESLAG. Undersøg Sørg for at spåner og støv ikke samler sig på batteriet. situationen og foretag det nødvendige for at eliminere årsagen til, at savbladet sidder fast. Under arbejdet skal du sørge for at spåner og støv 28.
 • Page 22 Dansk SPECIFIKATIONER Elektriske Værketøj Model C18DSL Hastighed ubelastet 3400 min –1 Kapacitet SKæredybde 90° 57 mm 45° 40 mm Genopladeligt batteri BSL1830: Li-ion, 18 V (3,0 Ah 10 celler) Lyspære 12 V, 5 W Vægt 3,2 kg Opladeapparat Model UC18YRSL Opladespænding 14,4 V 18 V Vægt...
 • Page 23 Dansk EKSTRATILBEHØR (sælges separat) ANVENDELSESOMRÅDE 1. Batteri (BSL1830) Savning i træ. UDTAGELSE/ILÆGNING AF BATTERI 1. Udtagning af batteriet Hold godt fast om håndtaget, tryk smæklåsene for batteriet ind og tag batteriet ud (Se Fig. 8 og 9). ADVARSEL Batteriet må under ingen omstændigheder kortsluttes. 2.
 • Page 24 Dansk (3) Vedrørende opladetiden JUSTERING AF SAVEN INDEN BRUG Kombinationen af oplader og batterier er bestemmende for opladetiden, der vises i Tabel 3. ADVARSEL Tag batteriet ud, inden justeringer udføres. Tabel 3 Opladetid (Ved 20°C) 1. Justering af skæredybden Som vist på Fig. 13, holdes håndtaget med den ene Oplader UC18YRSL hånd, mens vingemøtrikken løsnes med den anden.
 • Page 25 Dansk 2. Om indikatoren for resterende batteri Hvis rundsaven anvendes kontinuerligt, mens Når der trykkes på indikatorkontakten for resterende batteriet udskiftes med et det ene reservebatteri batteri, lyser indikatorlampen for resterende batteri, efter det andet, vil motoren have tendens til at blive og den resterende effekt i batteriet kan kontrolleres.
 • Page 26 Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el- Når fatningen monteres på håndtagsdækslet, skal værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service-center. den sættes ud for hullet i huset, idet De holder øje Denne liste over reservedele vil være nyttig, når med bagsiden af fatningen vist i Fig.
 • Page 27 Dansk Den angivne totale vibrationsværdi er malt i henhold til en standardiseret testmetode og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Den kan også anvendes ved en indledningsvis vurdering af eksponeringen. ADVARSEL Vibrationsemissionsværdien kan ved reelt brug af el-værktøjet afvige fra den angivne alt værdi, afhængig af hvordan værktøjet anvendes.
 • Page 28 Norsk (Oversettelse av originalinstruksjonene) Når du bruker et elektroverktøy vil kun et par GENERELLE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER sekunders uoppmerksomhet kunne føre til FOR ELEKTROVERKTØY alvorlige personskader. b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. ADVARSEL Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, Les alle advarsler og sikkerhetsinstruksjoner.
 • Page 29 Norsk f) Hold skjæreverktøy skarpt og rent. e) Hold rundt elektroverktøyets isolerte gripeoverflater når du utfører arbeide der verktøyet kan komme i Riktig vedlikehold av skjæreverktøy med skarpe kontakt med skjult ledningsføring eller sin egen kanter/blader vil redusere faren for at de låser ledning.
 • Page 30 Norsk Demonter aldri det oppladbare batteriet og d) Understøtt store plater for å redusere faren for at ladeapparatet. bladet skal sette seg fast og slå tilbake. Aldri kortslutt det oppladbare batteriet. Kortslutter Store plater har en tendens til å sige under sin egen en batteriet vil det resultere i stor elektrisk strøm vekt.
 • Page 31 Norsk 28. Store paneler må understøttes for å forhindre Før lagring, fjern all spon og støv fra batteriet og KICKBACK (tilbakeslag) eller at bladet setter seg ikke oppbevar det sammen med metall deler fast. Store paneler har en tendens til å henge ned (skurer, spiker, etc).
 • Page 32 Norsk SPESIFIKASJONER Elektroverktøy Modell C18DSL –1 Tomgangshastighet 3400 min Kapasitet Snitttybde 90° 57 mm 45° 40 mm Oppladbart batteri BSL1830: Li-ion, 18 V (3,0 Ah 10 celler) Lyspære 12 V, 5 W Vekt 3,2 kg Ladeapparat Modell UC18YRSL Ladespannung 14,4 V 18 V Vekt 0,6 kg STANDARD TILBEHØR...
 • Page 33 Norsk TILLEGGSUTSTYR (selges separat) BRUKSOMRÅDE 1. Batteri (BSL1830) Skjæring i forskjelling tresorter. ISETTING/FJERNING AV BATTERI 1. Fjerning av batteri Hold godt fast i håndtaket og skyv batteriets sperrehaker for å fjerne batteriet (Se Fig. 8 og 9). ADVARSEL Pass på at batteriet ikke kortslutter. 2.
 • Page 34 Norsk (3) Vedrørende ladetid ADVARSEL Ladetiden avhenger av kombinasjonen mellom lade- For å unngå en eventuell ulykke, se alltid etter at den apparat og batterier, og blir som vist i Tabell 3. delen av arbeidsstykket som blir igjen etter skjæringen er satt ordentlig fast, eller holdes skikkelig på...
 • Page 35 Norsk sagen ikke er i bruk siden et fullt oppladet batteri blir varmt betyr det at maskinen må få hvile en vil tømmes i løpet av 3 timer dersom lampen lyser stund og kjøle seg av for arbeidet fortsetter. kontinuerlig. Unngå...
 • Page 36 Fig. 25. Sett inn muffen til den berører håndtaksdekslet. Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi VEDLIKEHOLD OG INSPEKSJON autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert...
 • Page 37 Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös) b) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina YLEISET SÄHKÖTYÖKALUN suojalaseja. TURVALLISUUTTA KOSKEVAT VAROITUKSET Suojavarusteiden kuten hengityssuojaimen, liukumattomien turvakenkien, kypärän ja VAROITUS kuulosuojaimien käyttö tarvittaessa vähentää Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja kaikki henkilövahinkojen vaaraa. ohjeet. c) Estä koneen käynnistyminen vahingossa. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa Varmista, että...
 • Page 38 Suomi g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja työkalun teriä f) Käytä kuviosahaamisessa aina tukea tai sahan opasta. Tämä parantaa tarkkuutta ja vähentää terän jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen samalla huomioon työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ. juuttumisen vaaraa. Jos sähkötyökalua käytetään toimintoihin, joihin g) Käytä...
 • Page 39 Suomi 11. Suojaa korvasi korvasuojilla käytön aikana. g) Ole erittäin varovainen tehdessäsi “pistoaukkoa” seiniin 12. Pidä sähkötyökalun kahvasta aina kiinni lujasti. tai muihin kohteisiin, joiden sisältöä ei tiedetä. Muuten syntyvä vastavoima saattaa aiheuttaa Sisään työntyvä terä voi osua kohteisiin, jotka epävakaan ja jopa vaarallisen toiminnan.
 • Page 40 Suomi levyn pää ja kuva 6 VÄÄRÄ tapa. Jos työstökappale Älä käytä ilmiselvästi vahingoittunutta tai on pieni tai lyhyt, kiinnitä se. ulkonäöltään muuttunutta paristoa. ÄLÄ YRITÄ PITÄÄ PIENIÄ KAPPALEITA KIINNI Älä käytä paristoa vääränapaisesti. KÄDELLÄSI. Älä yhdistä paristoa suoraan sähköpistorasioihin 32.
 • Page 41 Suomi Laturi Malli UC18YRSL Latausjännite 14,4 V 18 V Paino 0,6 kg VAKIOVARUSTEET C18DSL (2LSCK) 1 Sahanterä (asennettu työkaluun) ................1 2 Holkkiavain ........................1 3 Ohjain ........................... 1 4 Laturi (UC18YRSL) ...................... 1 5 Paristo (BSL1830)) ...................... 2 6 Akun kansi ........................1 7 Kotelo ...........................
 • Page 42 Suomi 4. Pölynkerääjä 2. Pariston asennus Pölynkerääjä kerää sahanpurua, kun pölynimuri on Tarkista pariston napaisuus ja työnnä se paikoilleen kiinnitetty sähkötyökaluun. (Kts. Kuva 9). (Pölynkerääjän kiinnitys) Ruuvaa irti kannen kiinnittävä M4 ruuvi käyttämällä LATAUS ristipääruuviavainta ja irrota kansi (Kuva 27). Kiinnitä...
 • Page 43 Suomi HUOMAUTUS: Jos “kytkimen laukaisinta” vedetään tilassa, jolloin Jos akkulaturi on jatkuvassa käytössä, se kuumenee “kytkinlukkoa” painetaan nuolimerkin suuntaan, ja voi aiheuttaa vikoja. Kun olet ladannut akun, anna pääkytkin voidaan kytkeä (ON). “Kytkinlukko” toimii laturin levätä 15 minuutin ajan ennen uutta latausta. “valokytkimenä”.
 • Page 44 Suomi (1) Aseta alusta materiaalin päälle ja kohdista esimerkitty (3) Tarkistettaessa terän pyörimissuuntaa terän nuolen linja ja sahanterä alustan etuosassa olevan loven tulee osoittaa samaan suuntaan kuin nuoli kanssa (Kuva 15). sahakotelossa. Kun pohja ei ole kallellaan, käytä suurta lovea (4) Kiristä...
 • Page 45 D: Huomautuksia on kytketty pois päältä ja jolloin se on tyhjäkäynnissä, varsinaisen liipaisinajan lisäksi) HUOMAUTUS Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi-huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä.
 • Page 46 English (Original instructions) c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or WARNING carrying the tool. Read all safety warnings and all instructions. Carrying power tools with your finger on the Failure to follow the warnings and instructions may result switch or energising power tools that have the...
 • Page 47 English 5) Battery tool use and care h) Never use damaged or incorrect blade washers or bolt. a) Recharge only with the charger specified by the The blade washers and bolt were specially designed manufacturer. for your saw, for optimum performance and safety A charger that is suitable for one type of battery of operation.
 • Page 48 English 10. Bring the battery to the shop from which it was SAFETY INSTRUCTIONS FOR SAWS WITH purchased as soon as the post-charging battery INNER PENDULUM GUARD life becomes too short for practical use. Do not dispose of the exhausted battery. a) Check lower guard for proper closing before each 11.
 • Page 49 English 30. WARNING: It is important to support the work Do not store an unused battery in a location piece properly and to hold the saw firmly to exposed to swarf and dust. prevent loss of control which could cause personal Before storing a battery, remove any swarf and injury.
 • Page 50 English Charger Model UC18YRSL Charging voltage 14.4 V 18 V Weight 0.6 kg STANDARD ACCESSORIES C18DSL (2LSCK) 1 Saw Blade (mounted on tool) ................1 2 Box Wrench ........................ 1 3 Guide ..........................1 4 Charger (UC18YRSL) ....................1 5 Battery (BSL1830) ....................... 2 6 Battery cover .......................
 • Page 51 English 4. Dust Collector Set 2. Battery installation The dust collector collects sawdust when the vacuum Insert the battery while observing its polarities (see cleaner is attached to the power tool. Fig. 9). (How to attach the dust collector) Unscrew the M4 screw attaching the cover using a CHARGING Phillips screwdriver and remove the cover (Fig.
 • Page 52 English NOTE How to make the batteries perform longer Values of the inclined gauge provided on the base merely serve as a rough guideline. For cutting (1) Recharge the batteries before they become operation at an inclined posture, use the circular completely exhausted.
 • Page 53 English Table 4 MOUNTING AND DISMOUNTING THE SAW BLADE State of lamp Battery Remaining Power CAUTION To avoid serious accident, ensure the switch is in The battery remaining power the OFF position, and pull out the battery. is enough. 1. Dismounting the saw blade (1) Set the cutting volume at maximum, and place the Circular Saw as shown in Fig.
 • Page 54 Repair, modification and inspection of Hitachi Power watching the back of the socket shown in Fig. 25, Tools must be carried out by a Hitachi Authorized and insert the socket until it lightly bumps against Service Center.
 • Page 59 Hitachi Power Tools Norway AS Kjeller Vest 7 Postboks 124, 2007 Kjeller, Norway Tel: (+47) 6692 6600 Fax: (+47) 6692 6650 URL: http://www.markt.no Hitachi Power Tools Sweden AB Rotebergsvagen 2B SE-192 78 Sollentuna, Sweden Tel: (+46) 8 598 999 00 Fax: (+46) 8 598 999 40 URL: http://www.markt.se...
 • Page 60 Directives 2004/108/EC, 2006/95/EC 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2006/42/EF. and 2006/42/EC. Chefen for europæiske standarder hos Hitachi Koki Europe The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. er autoriseret til at kompilere den tekniske fil. Ltd. is authorized to compile the technical file.