Download  Print this page

Sony RM-PP404 Operating Instructions Manual

Remote commander
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Remote
Commander
Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
RM-PP404
© 2000 Sony Corporation
4-227-692-42(1)
GB
PL
RU

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony RM-PP404

  Summary of Contents for Sony RM-PP404

 • Page 1 4-227-692-42(1) Remote Commander Operating Instructions Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации RM-PP404 © 2000 Sony Corporation...
 • Page 2: About This Manual

  Precautions About This Manual On safety The instructions in this manual are for model RM-PP404. Should any solid object or liquid fall into the cabinet, unplug the Check your model number by looking at the lower right receiver and have it checked by qualified personnel before corner of the front side.
 • Page 3: Table Of Contents

  ABLE OF ONTENTS Before You Use Your Remote Check that you received the following item with the Location of Parts and Basic Remote remote: R6 (size-AA) batteries (2) Operations 4 Parts Description 4 Inserting batteries into the remote Insert two R6 (size-AA) batteries with the + and – Advanced Remote Operations 11 properly oriented in the battery compartment.
 • Page 4: On The

  Location of Parts Description Parts and Basic Remote ? / 1 ? / 1 SLEEP Operations SYSTEM STANDBY This chapter provides information on SHIFT ENTER > 10 - / - - D.TUNING the location of buttons and how to use –...
 • Page 5 TV without turning on the receiver. When the component, the above operation may not be be possible you are using a Sony TV, pressing this button turns on or may operate differently than described. the TV and switches to TV input.
 • Page 6 Press to change the position of the small picture SOUND FIELD A.F.D. MUTING IR SET MASTER ANALOG VOLUME CH/PRESET DIRECT MODE JUMP button BASS CINEMA Press to toggle between the previous and the current BOOST STUDIO – – channels. Only with Sony TVs with the picture-in-picture function.
 • Page 7 Some of these buttons do not operate after a particular button is pressed. See the table below to find out which buttons operate after which button is pressed. The button pressed first CURSOR MODE MENU MENU MENU MENU MENU Operable EXECUTE buttons GUIDE...
 • Page 8 Parts Description ws SHIFT >10 -/-- button* If you have selected tuner: Press repeatedly to select a memory page for ? / 1 ? / 1 SLEEP presetting radio stations or tuning to preset stations. SYSTEM STANDBY If you selected VCR, TV, LD player, tape deck, MD deck, or CD player: Press before inputting a channel or track number of eleven or higher.
 • Page 9 Use this button to program the remote with the signals MUTING Mutes the sound. to control non-Sony components (see page 13). Stops play. * The function of these buttons switch automatically each time ./>...
 • Page 10 Parts Description Table of buttons that you can use to control each component Component DAT deck MD deck Tape Satellite Video player deck (A player tuner/ player and B) player Cable box Button(s) AV ?/1 Numeric buttons SHIFT >10 -/-- ENTER D.TUNING VOL –...
 • Page 11: Advanced Remote Operations

  This chapter describes how to change the factory setting of a function button ? / 1 and how to set the remote to control ? / 1 SLEEP Program non-Sony components. SYSTEM STANDBY indicator AV ?/1 Numeric buttons SHIFT ENTER >...
 • Page 12: Operating Other Components

  Press the function button for the component you want to control. IR SET: Press to set the remote to operate non-Sony For example, if you are going to control a CD player, components.
 • Page 13 IR SET button in Step 1, the remote automatically exits Use the numeric codes in the tables below to control non- programming mode. Start again from Step 1. Sony conponents and also Sony components that the remote is normally unable to control. Since the remote Notes signal that a component accepts differs depending on the •...
 • Page 14 Operating Other Components To control a tape deck To control a CD player Maker Code(s) Maker Code(s) SONY 201, 202 SONY 101, 102 DENON 204, 205 DENON 103, 104 KENWOOD 206, 207, 208, 209 105, 106, 107 NAKAMICHI KENWOOD 108, 109, 110...
 • Page 15 To control a VCR To control a TV Maker Code(s) Maker Code(s) SONY 701, 702, 703, 704, 705, 706 SONY AIWA 710, 750, 757, 758 DAEWOO 502, 504, 505, 506, 507, 515 AKAI 707, 708, 709, 759 FISHER BLAUPUNKT GOLDSTAR...
 • Page 16: Additional Information

  If you experience any of the following difficulties while using the receiver, use this troubleshooting guide to help you remedy the problem. Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer. The remote does not function. , Point the remote at the remote sensor on the receiver.
 • Page 17: Specifications

  Specifications General Remote control system Infrared control Power requirements 3 V DC with two R6 (size-AA) batteries 210 × 56 × 25 mm Dimensions Mass (approx.) 130 g excluding batteries Design and specifications are subject to change without notice.
 • Page 18 O bezpieczeństwie Wyjaśnienia w niniejszej instrukcji odnoszą się do modelu Jeżeli jakikolwiek obiekt stały lub płyn dostanie się do wnętrza RM-PP404. Sprawdź numer swojego modelu patrząc na obudowy, wyłącz odbiornik z gniazdka i przed ponownym dolny prawy róg przedniej części.
 • Page 19 ś PIS TRE Przed użyciem pilota Sprawdź, czy wraz z pilotem dostarczono Ci co Lokalizacja części i podstawowe następuje: Baterie R6 (rozmiar AA) (2) funkcje pilota 4 Opis części 4 Wkładanie baterii do pilota Włóż dwie baterie R6 (rozmiar AA) o właściwie Zaawansowane funkcje pilota 11 ukierunkowanych + i –...
 • Page 20: Lokalizacja Części I Podstawowe Funkcje Pilota

  Lokalizacja Opis części części i podstawowe ? / 1 ? / 1 SLEEP funkcje pilota SYSTEM STANDBY Niniejszy rozdział dostarcza informacji SHIFT ENTER > 10 - / - - D.TUNING o lokalizacji przycisków i sposobie – MUTING użycia ich w celu wykonania –...
 • Page 21 Funkcja przełącznika AV ?/1 zmienia się automatycznie za pilota aby sterować TV bez włączania odbiornika. Gdy każdym przyciśnięciem przycisków funkcyjnych (4). W używasz telewizora Sony, naciśnięcie tego przycisku zależności od komponentu powyższe czynności mogą być niewykonalne lub magą działać inaczej niż opisano.
 • Page 22 MUTING IR SET Naciśnij aby zmienić pozycję małego obrazu*. MASTER ANALOG VOLUME CH/PRESET DIRECT MODE BASS CINEMA Przycisk JUMP BOOST STUDIO – – Naciśnij aby przełączać przemiennie uprzedni i aktualny kanał. Tylko dla telewizorów Sony z funkcją obrazu w obrazie.
 • Page 23 Niektóre z tych przycisków nie działają po naciśnięciu pewnego przycisku. Odwołaj się do poniższej tabeli aby sprawdzić, które przyciski działają po naciśnięciu których. Uprzednio naciśnięty przycisk CURSOR MENU MENU MODE MENU MENU MENU EXECUTE Używalne ENTER CURSOR przyciski GUIDE TITLE MENU MODE Przyciski...
 • Page 24 Opis części ws Przycisk SHIFT>10-/--* Jeżeli wybrałeś tuner: Naciskaj aby wybrać stronę pamięci dla ? / 1 ? / 1 SLEEP programowania stacji radiowych lub nastrajania SYSTEM STANDBY zaprogramowanych stacji. Jeżeli wybrałeś magnetowid, TV, odtwarzacz LD, magnetofon, deck MD lub odtwarzacz CD: Naciśnij przed wprowadzeniem numeru kanału lub utworu jedenastego lub powyżej.
 • Page 25 Użyj tego przycisku w celu zaprogramowania pilota Wprowadza pauzę w odtwarzaniu lub sygnałami sterującymi komponentami produkcji innej nagrywaniu lub rozpoczyna nagrywanie gdy niż Sony (patrz str. 13). komponent jest w fazie pauzy podczas nagrywania. * Funkcja tych przycisków przełącza się automatycznie za MUTING Wycisza dżwięk.
 • Page 26 Opis części Tabela przycisków, których możesz użyć do sterowania każdym z komponentów Komponent odtwarzacz deck deck magnetofon odtwarzacz magnetowid tuner wideo odtwarzacz (A i B) satelitarny/ odtwarzacz mufa kablowa Przycisk(-l) AV ?/1 przyciski cyfrowe SHIFT >10 -/-- ENTER D.TUNING VOL – VOL + MUTING ./>...
 • Page 27: Zaawansowane Funkcje Pilota

  Zaawansowane funkcje pilota Niniejszy rozdział objaśnia jak zmienić ustawienia fabryczne przycisków funkcyjnych i jak nastawić pilota na sterowanie komponentami produkcji ? / 1 innej niż Sony. ? / 1 SLEEP wskaźnik programu SYSTEM STANDBY AV ?/1 przyciski cyfrowe SHIFT ENTER >...
 • Page 28: Sterowanie Innymi Komponentami

  Wskaźnik programu: Zapala się podczas Możesz zaprogramować pilota aby kontrolował programowania. komponenty produkcji innej niż Sony przez zmianę kodu. Gdy raz sygnały kontrolne zostały wprowadzone do ?/1, AV ?/1, MASTER VOLUME – : Naciśnij te pamięci, możesz używać tych komponentów jako części przełączniki jednocześnie aby przywrócić...
 • Page 29 Użyj kodów numerycznych z poniższych tabeli aby baterie są słabe. Wymień obie baterie. • Jeżeli nie wykonasz czynności 2 w przeciągu dwudziestu sterować komponentami produkcji innej niż Sony oraz sekund po naciśnięciu przycisku IR SET podczas czynności 1, komponentami Sony, którymi pilot normalnie nie może pilot automatycznie wyłamie się...
 • Page 30 Sterowanie innymi komponentami Aby sterować odtwarzaczem CD Aby sterować magnetofonem Producent Kod(-y) Producent Kod(-y) SONY 101, 102 SONY 201, 202 DENON 103, 104 DENON 204, 205 105, 106, 107 KENWOOD 206, 207, 208, 209 KENWOOD 108, 109, 110 NAKAMICHI MAGNAVOX...
 • Page 31 Aby sterować magnetowidem Aby sterować TV Producent Kod(-y) Producent Kod(-y) SONY 701, 702, 703, 704, 705, 706 SONY AIWA 710, 750, 757, 758 DAEWOO 502, 504, 505, 506, 507, 515 AKAI 707, 708, 709, 759 FISHER BLAUPUNKT GOLDSTAR 502, 503, 511, 512, 515, 534...
 • Page 32: Dodatkowe Informacje

  Jeżeli doświadczysz któregokolwiek z następujących problemów podczas użytkowania odbiornika, użyj niniejszego przewodnika aby temu zaradzić. Jeżeli problem pozostaje, skonsultuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony . Pilot nie funkcjonuje. , Skieruj pilota na sensor pilota odbiornika. , Usuń wszelkie przeszkody spomiędzy pilota i odbiornika.
 • Page 33: Dane Techniczne

  Dane techniczne Ogólne System pilota zdalnego sterowania sterowanie podczerwienią Wymagania mocy 3 V prądu stałego z dwu baterii R6 (rozmiar AA) 210 × 56 × 25 mm Wymiary Ciężar (ok.) 130 g bez baterii Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 • Page 34 О настоящей инструкции По безопасности Настоящая инструкция охватывает модель В случае попадания какого-либо твердого предмета или RM-PP404. Проверьте номер вашей модели, который жидкости надо отсоединить ресивер от сети и подвергнуть указан в нижней правой части передней панели. его проверке квалифицированным персоналом перед...
 • Page 35 Оглавление Перед приступлением к работе с пультом ДУ Расположение органов Проверьте, что вместе с пультом ДУ (дистанционного управления и основные управления) поставлены следующие детали: Батарейки типа R6 (размера АА)(2 шт.) операции дистанционного управления 4 Установка батареек в пульте ДУ Описание органов управления 4 Установите...
 • Page 36: Расположение Органов Управления И Основные Операции Дистанционного Управления

  Расположение Описание органов управления органов управления и ? / 1 ? / 1 SLEEP основные SYSTEM STANDBY операции дистанционного SHIFT ENTER > 10 - / - - D.TUNING – MUTING управления – SUB CH > DISC D.SKIP TV/VTR RETURN VIDEO1 VIDEO2 VIDEO3 DVD/LD...
 • Page 37 Если у вас есть телевизор, вы можете использовать настоящий пульт ДУ для управления телевизором без включения питания Примечание ресивера. Когда вы используете телевизор фирмы Sony, то при Функция кнопки AV ?/1 переключается автоматически нажатии этой кнопки включается телевизор и при каждом нажатии функциональных кнопок (4). В...
 • Page 38: Описание Органов Управления

  Эта кнопка используется для перестановки меньшей и большей картинок*. Кнопка POSITION (Положение) Эта кнопка используется для изменения положения меньшей картинки*. Кнопка JUMP (Переход) Эта кнопка используется для переключения предыдущего и текущего каналов друг на друга. Только для телевизоров фирмы Sony, оснащенных функцией “Картинка-в-картинке” .
 • Page 39 Некоторые из этих кнопок не действуют после нажатия определенных кнопок. В нижеприведенной таблице указана зависимость их действенности от того, какие кнопки нажаты предварительно. Кнопка, нажатая предварительно CURSOR MENU MENU MODE MENU MENU MENU EXECUTE Нажимаемые ENTER CURSOR кнопки GUIDE TITLE MENU MODE Кнопки...
 • Page 40 Описание органов управления ws Кнопка SHIFT >10 -/-- (Смещение)* При выборе тюнера: Эту кнопку следует нажимать повторно для ? / 1 ? / 1 SLEEP выбора страницы в памяти для предварительной установки радиостанций или настройки на SYSTEM STANDBY предварительно установленные станции. При...
 • Page 41 wg Кнопки управления* wh Кнопки CH/PRESET +/– (Канал/Предустановка)* В нижеприведенной таблице представлены Эти кнопки следует нажимать повторно для компоненты, управляемые каждыми кнопками, и выбора предварительно установленной станции функции этих кнопок. На стр. 10 представлена или канала. информация о кнопках, которые могут использоваться...
 • Page 42 Описание органов управления Tаблица кнопок, используемых для управления компонентами Компонент DAT- Магнитофон. Видеомагнитофон Tелевизор Тюнер Видео- DVD- плейер дека дека дека плейер спутн.вещания/ плейер (А и В) Кабельн.коробка плейер Кнопка (-и) AV ?/1 Цифровые кнопки SHIFT >10 -/-- ENTER D.TUNING VOL –...
 • Page 43: Сложные Операции

  Сложные операции дистанционного управления ? / 1 ? / 1 SLEEP Световой В настоящем разделе описан индикатор SYSTEM STANDBY порядок изменения заводких программирования AV ?/1 установок функциональных кнопок, а также порядок установки пульта Цифровые кнопки ДУ для позволения управлять с SHIFT ENTER него...
 • Page 44: Дистанционного Управления

  Световой индикатор программирования: Г орит во Можно программировать пульт ДУ для позволения время выполнения операций программирования. управлять другими компонентами фирмы Sony или компонентами других изготовителей за счет ?/1, AV ?/1, MASTER VOLUME – : Эти кнопки изменения кода. Раз запомнены управляющие...
 • Page 45 • Если не выполните операции п. 2 в течение 20 сек после компонентами других изготовителей, а также нажатия кнопки IR SET по п. 1, то пульт ДУ автоматически компонентами фирмы Sony, которые обычно не могут выйдет из режима программирования. Следует начать управляться с пульта ДУ . При этом некоторым из...
 • Page 46 Управление дригими компонентами Для управления CD-плейером Для управления магнитофонной декой Изготовитель Код (-ы) Изготовитель Код (-ы) SONY 101, 102 SONY 201, 202 DENON 103, 104 DENON 204, 205 105, 106, 107 KENWOOD 206, 207, 208, 209 KENWOOD 108, 109, 110...
 • Page 47 Для управления видеомагнитофоном Для управления телевизором Изготовитель Код (-ы) Изготовитель Код (-ы) SONY 701, 702, 703, 704, 705, 706 SONY AIWA 710, 750, 757, 758 DAEWOO 502, 504, 505, 506, 507 , 515 AKAI 707, 708, 709, 759 FISHER BLAUPUNKT...
 • Page 48: Дополнительная Информация

  Если вы столкнетесь с какой-либо проблемой во время использования ресивера, посоветуйтесь с настоящим подразделом для устранения ее причины. А если проблема останется неразрешенной, то обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Sony. Пульт ДУ не функционирует. , Направьте пульт ДУ на датчик ДУ на...
 • Page 49: Технические Характеристики

  Технические характеристики Общие данные Система ДУ Инфракрасная Мощность потребления 3 В пост.тока на двух батарейках R6 (размера АА) Г абариты 210 x 56 x 25 мм Масса (ориентировочная) 130 г, не включая батареек Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного информирования.
 • Page 52 Sony Corporation Printed in Malaysia...