Download  Print this page

Philips CDR775

Audio cd recorder
Hide thumbs

Advertisement

Audio CD Recorder
CDR775/777
Instructions for use
Instructions for use
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Instrucciones de manejo
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Istruzioni per l'uso
Brugsanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Käyttöohje
Manual de utilização
Manual de utilização
O‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
O‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
Instrukcja obs¬ugi
OPEN / CLOSE
OPEN / CLOSE
OPEN / CLOSE
PLAY / PAUSE
PLAY / PAUSE
PLAY / PAUSE
REC
STOP
STOP
STOP
RECORD
TYPE
FINALIZE
FINALIZE
ERASE
ERASE
Recordab le
ON / OFF
EXT
EXT
SOURCE
SOURCE
PROG
SHUFF LE
DISPLA Y
SCROL L
DJ MODE
REPEA T
EASY JOG
EASY JOG
STORE/
STORE/
5
CANCEL /
CANCEL /
5
6
6
J
J
K
K
MENU
MENU
DELETE
DELETE
PLAY/PA USE
PLAY/PA USE
ENTER
PHON ES
STOP
STOP
OPEN/CL OSE
OPEN/CL OSE
IR SENSOR

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips CDR775

  Related Manuals for Philips CDR775

  Summary of Contents for Philips CDR775

 • Page 1 Audio CD Recorder CDR775/777 • • Instructions for use Instructions for use • • Mode d'emploi Mode d'emploi • • Instrucciones de manejo Instrucciones de manejo • • Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung • • Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing • • Istruzioni per l'uso Istruzioni per l'uso •...
 • Page 2 ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ÁÂÓÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÂÛ Î·È ‰›ÛÎÔÈ E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠............286 ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚÈ‰Ô ·˘Ùfi .........286 T¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ..........286 ¢›ÛÎÔÈ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹..........287 ¢›ÛÎÔÈ ÁÈ· ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹ ........287 ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ..............287 EÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ............287 ÏËÎÙÚ· Î·È Û˘Ó‰ÂÛÂÈÛ ¶Ï‹ÎÙÚ· ÛÙËÓ ÂÌ ÚfiÛıÈ· ÏÂ˘Ú¿ ......288 ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ .........289 ηÓÙÚ¿Ó...
 • Page 3 Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ·˘Ùfi ÙÔ ‰È Ïfi CD EÁÁÚ·Ê‹˜/AÓ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Philips. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 Ë Philips Âʇڠ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘ ÙÔ CD. O ‰›ÛÎÔ˜ CD (compact disc) · ÔÎ¿Ï˘„ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË · fiÏ·˘ÛË.
 • Page 4 ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì ÔÚÔ‡Ó Ó· ·›˙ÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÌ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ·Ù› Û˘Û΢¤˜ CD Player/Recorder Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ ÌÂ Ì ÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ CDRW. K·Ù¿ ÙÔ 1999 ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ Philips CD ÛÙË Û˘Û΢‹. Player/Recorder.ı· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì CDRW. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi: MËÓ...
 • Page 5 ¶§HKTPA KAI ™YN¢E™EI™ 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 OPEN / CLOSE OPEN / CLOSE PLAY / PAUSE PLAY / PAUSE STOP STOP TYPE RECORD FINALIZE ERASE SOURCE EASY JOG STORE/ CANCEL/ MENU DELETE TIME TRACK...
 • Page 6 ¶§HKTPA KAI ™YN¢E™EI™ KANTRAN ™˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ EӉ›ÍÂȘ ηÓÙÚ¿Ó 1 ™‡Ó‰ÂÛË ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ TIME TRACK TOTAL TRACK TIME STEP 2 ANALOG OUT ..ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ CD ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 + (·ÚÈÛÙÂÚ‹...
 • Page 7 KANTRAN FINALIZED ....fiÙ·Ó ÚÔÛ ·ı‹ÛÂÙ ӷ MËӇ̷ٷ ηÓÙÚ¿Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ‰›ÛÎÔ Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ CHECK INPUT ....fiÙ·Ó È¤ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ RECORD T· ÌËӇ̷ٷ fi ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Û·˜. Î·È ÂÓÙÔ ÈÛı› ÌË „ËÊȷ΋ ËÁ‹ XX XX ERASE ....̤ÙÚËÛË...
 • Page 8 MEMORY EMPTY....·Ó  ÈϤÍÂÙ REVIEW ÂÓÒ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, Ì ÔÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ӷ  ÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Â›Ó·È Î·Ó¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË K·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Philips ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜. AUTO TRACK ....fiÙ·Ó Â ÈϤÁÂÙ ·˘ÙfiÌ·ÙË ·‡ÍËÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ NAI ‹ OXI (ON ‹ OFF) ON ........A˘ÙfiÌ·ÙË...
 • Page 9 E°KATA™TA™H AÓ·ÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ CD ÂÁÁÚ·Ê‹˜ & CD ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ AÓ·ÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ CD ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ H Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹ Ú¤ ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ CD H Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ CD ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ηÏÒ‰ÈÔ 2 ). ·Ó·...
 • Page 10 E°KATA™TA™H æËÊȷΤ˜ ÔÌԷ͈ÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ CD ÂÁÁÚ·Ê‹˜ æËÊȷΤ˜ Ô ÙÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÙÔ˘ CD ÂÁÁÚ·Ê‹˜ H Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ H Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÁÁڷʤ˜ · fi Â͈ÙÂÚÈÎfi CD ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì „ËÊȷ΋ ÂÁÁڷʤ˜...
 • Page 11 E°KATA™TA™H TÚÔÊÔ‰ÔÛ›· TÔ Ôı¤ÙËÛË Ì ·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ 1 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘ Ô‰Ô¯‹ MAINS ÙÔ˘ CD recorder Î·È ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘. 2 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ON/OFF. ∆Ô CD ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 1 AÓÔ›ÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ Ì ·Ù·ÚÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘.
 • Page 12 TH§EXEIPI™THPIO EÓÙÔϤ˜ TËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ TÔ Ôı¤ÙËÛË ‰›ÛÎˆÓ STANDBY B B .......... ÈϤÁÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∞Ó·ÌÔÓ‹˜/On SCAN SHUFFLE REPEAT SCAN ............ FIN AL IZE ..ÁÈ· ·›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ 10 ER AS E EX T SO UR CE ‰Â˘ÙÂÚÔϤ ÙˆÓ Î¿ı ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ SHUFFLE ..........
 • Page 13 E°°PAºH ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ™‡ÓÙÔÌ· ı· ‰È· ÈÛÙÒÛÂÙ fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ٷ H Û˘Û΢‹ Û·˜ CD-recoder Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Èο Û·˜ CD. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜. øÛÙfiÛÔ, Û·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ CDRW ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Û·˜ ÚÔÛ ¿ıÂÈ·. °È·...
 • Page 14 E°°PAºH - ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ EASY JOG/ENTER ̤¯ÚÈ Ó· Y„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹ · fi Â͈ÙÂÚÈÎfi CD ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ô · ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÙfi ÈÓ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi (‹ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘) ‹ EASY JOG STORE/ CANCEL/ MENU...
 • Page 15 E°°PAºH -  ÈϤÍÂÙ · ' ¢ı›·˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ̤ۈ ÙÔ˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì ·ÎÚfi·ÛË · fi ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ 10 Ï‹ÎÙÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi CD ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ Î·È Î·Ùfi ÈÓ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ENTER ÁÈ· Ó·  Ȃ‚·ÈÒÛÂÙ ÙËÓ Â ÈÏÔÁ‹ Û·˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ...
 • Page 16 E°°PAºH 3 ªÂ ÙÔ CD ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ XÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÁÁÚ·Ê‹ · fi Â͈ÙÂÚÈÎfi CD ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ï‹ÎÙÚÔ REC TYPE ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ªË ∞˘ÙfiÌ·Ù˘ ∂ÁÁÚ·Ê‹˜. ∏ ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È MANUAL EASY JOG STORE/ CANCEL/ MENU...
 • Page 17 E°°PAºH ™ËÌ›ˆÛË: M ÂÓÂÚÁÔ ÔÈË̤ÓË ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· AUTO TRACK TIME TRACK TOTAL TRACK TIME STEP ON , ÙÔ CD recorder ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ REC STANDBY ÁÈ· 1 Ï Ùfi Î·È ÌÂÙ¿ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ‰È·ÎÔ ‹˜ SYNC MANUAL RECORD...
 • Page 18 E°°PAºH OÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰›ÛÎˆÓ CDRW & CDRW K·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ‰›ÛÎˆÓ CDRW °È· ‰›ÛÎÔ˘˜ CDRW ÌfiÓÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË, Ô ¶›Ó·Î·˜ ¶ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ (TOC) ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÁÁڷʤ˜ (‹ ‰È·Áڷʤ˜ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ) Û ¤Ó·Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ‰›ÛÎÔ, ı· Ú¤ ÂÈ H ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË...
 • Page 19 E°°PAºH ¶Ò˜ ı· Û‚‹ÛÂÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ™‚‹ÛÈÌÔ ‰›ÛÎˆÓ CDRW 1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ERASE ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. EASY JOG STORE/ CANCEL/ TÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÙÔÓ MENU DELETE ÔÏÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ·Ó· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. OÈ ÂӉ›ÍÂȘ ERASE ENTER DISC ηÈ...
 • Page 20 ANA¶APA°Ø°H AÓ· ·Ú·ÁˆÁ‹ CD ‰‡Ô ‰›ÛÎˆÓ (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Changer) AÓ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰›ÛÎˆÓ CD ÛÙÔ Deck 1 ηÈ/‹ Deck 2 (§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· DJ) TÔ CD ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì ÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô deck ‰È·‰Ô¯Èο, M ·˘Ùfi ÙÔ ‰È Ïfi deck Ì ÔÚ›Ù ӷ ·›˙ÂÙ ÙÔ CD ÂÁÁÚ·Ê‹˜ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·...
 • Page 21 ANA¶APA°Ø°H E ÈÏÔÁ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ AÓ·˙‹ÙËÛË EASY JOG STORE/ CANCEL/ EASY JOG STORE / CANCE L/ MENU DELETE MENU DELET E ENTER ENTE R OPEN / CLOSE OPEN / CLOSE PLAY / PAUSE PLAY / PAUSE STOP STOP TYPE RECORD FINALIZE ERASE SOURCE 1 ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ...
 • Page 22 ANA¶APA°Ø°H AÓ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÌÂ Ô ÔÈ·‰‹ ÔÙ ÛÂÈÚ¿ E ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ CD, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ MfiÓÔ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÏÏ· ÏÒÓ ‰›ÛÎˆÓ CD. 1 ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ REPEAT ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ 1 ∂ ÈϤÍÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÏÏ· ÏÒÓ ‰›ÛÎˆÓ CD (Changer), ·Ó ÙËÓ...
 • Page 23 ¶PO°PAMMATI™MO™ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi 1 ¶È¤ÛÙ REC TYPE ÁÈ· Ó·  ÈϤÍÂÙ ÙËÓ Â Èı˘ÌËÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ (‰Â›Ù ‘EÁÁÚ·Ê‹’). ñM ÔÚ›Ù ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ̤¯ÚÈ 99 ÂÁÁڷʤ˜ Î·È Ó· Ù· ·›ÍÂÙ Ì ÙËÓ Â Èı˘ÌËÙ‹ ÛÂÈÚ¿. 2 ∂ ÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ù˘...
 • Page 24: Main Menu

  §EITOYP°IA MENOY ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ °ÂÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ MÂÓÔ‡ ñ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ MÂÓÔ‡ ı· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË Û ¤Ó· EÓÂÚÁÔ ÔÈË̤ÓÔ ÌÂÓÔ‡ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ EÁÁÚ·Ê‹˜ ‹ ÙÔ˘ Stop. ·ÚÈıÌfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤ۈ ÙˆÓ 1 ŸÙ·Ó...
 • Page 25: Album Title

  §∂π∆√Aƒ°π∞ ª∂¡√A/∫∂πª∂¡√ CD A. E›ÛÔ‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘/ÂÁÁÚ·Ê‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ B. ™‚‹ÛÈÌÔ ÎÂÈ̤ÓÔ˘/ÌÂÓÔ‡ Û‚‹ÛÈÌÔ Ú·ÁÌ·ÙÔ ÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘ STOP ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ALL TEXT TEXT EDIT TEXT ERASE ALBUM ARTIST ALBUM ARTIST ALBUM TITLE ALBUM TITLE ARTIST TR N ARTIST TR N TITLE TR N TITLE TR N...
 • Page 26 §∂π∆√Aƒ°π∞ ª∂¡√A/∫∂πª∂¡√ CD ™ËÌ›ˆÛË: C. E ·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ CD ÛÙË - AÓ ‰ÂÓ ˘ ¿Ú¯Ô˘Ó ‰›ÛÎÔÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· MEMORY ÌÓ‹ÌË/ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÓ‹Ì˘ EMPTY (MNHMH A¢EIA) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó. - ŸÙ·Ó Ë ÌÓ‹ÌË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ CD Û·˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ı· MEMORY VIEW ÂÌÊ·ÓÈÛı›...
 • Page 27: Set Balance

  §∂π∆√Aƒ°π∞ ª∂¡√A/ƒA£ªπ™∂π™ ∂°°ƒ∞º∏™ D. A˘ÙfiÌ·ÙË ·‡ÍËÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ/˘ Ô̤ÓÔ˘ E. Balance (ÈÛÔÚÚÔ ›·) (ÂÓÂÚÁÔ ÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ auto track ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ EÁÁÚ·Ê‹˜/AÓ·ÌÔÓ‹˜) AUTO TRACK SET BALANCE L 100 R 100 1 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU. 1 ¶È¤ÛÙ STORE/MENU. TEXT EDIT ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó. TEXT EDIT ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È...
 • Page 28 ¢ÈfiÚıˆÛË ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ TÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¢ÈfiÚıˆÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ñ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¢ı›·Ó ÚÔ˜ ÙÔ CD recorder AÓ Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ CD recorder ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë, Û˘ÓÈÛÙԇ̠ñ ÂϤÁÍÙ ÙȘ Ì ·Ù·Ú›Â˜ Î·È ·ÏÏ¿ÍÙ ÙȘ Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÚÒÙ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈ·Ù› Ì ÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ·Ó...
 • Page 29 The products and services described herein are not necessarily available in all contries. The specifications and design of this product are subject of change without notice. Printed in Hungary. © PHILIPS 2000 All trademarks acknowledged. http://www.philips.com 3104 125 2287.2...

This manual is also suitable for:

Cdr777