Download Print this page
Hitachi RB 40VA Handling Instructions Manual

Hitachi RB 40VA Handling Instructions Manual

Humminbird blower user manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
Blower
Gebläse
º˘ÛËÙ‹Ú·˜
Dmuchawa
Fúvógép
Dmychadlo
Üfleyici
BoÁÀyxoÀyÇÍa
RB 40SA • RB 40VA
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe ÀaÌÌyï ËÌcÚpyÍáËï Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ÔpeÊÀe äeÏ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
√‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Kullanım talimatları
àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi RB 40VA

 • Page 1 Fúvógép Dmychadlo Üfleyici BoÁÀyxoÀyÇÍa RB 40SA • RB 40VA Read through carefully and understand these instructions before use. Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen. ¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË. Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
 • Page 2 5 mm 12 mm...
 • Page 3 English Nozzle Notch Blast port Dust bag Suction port Notch Speed control dial Stopper High speed Low speed Wear limit No. of carbon brush Magyar Tüske Fúvóka Horony Fúvócsonk Porzsák Tüske Szívócsonk Horony Fordulatszámvezérlő tárcsa Megállító Nagy sebesség Alacsony sebesség Kopási határ Szénkefe száma Deutsch...
 • Page 4: General Safety Rules

  GENERAL SAFETY RULES WARNING! Read all instructions Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term “power tool” in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.
 • Page 5: Specifications

  Using a voltage higher than shown will increase the rotation speed abnormally and can cause injuries. 2. Do not put your hands or face near the blower opening during use. Doing so might lead to injuries. 3. Remove this unit a safe distance away from electrical conductors when cleaning sections carrying electrical power such as the electrical panel.
 • Page 6: Maintenance And Inspection

  (Fig. 4). 3. An excessively large volume of dust in the dust bag will reduce the dust collecting efficiency of the blower. Frequently empty the dust bag to ensure maximum dust collecting efficiency.
 • Page 7 Deutsch ALLGEMEINE SICHERHEITSMASSNAHMEN WARNUNG! Lesen Sie sämtliche Hinweise durch Wenn nicht sämtliche nachstehenden Anweisungen befolgt werden, kann es zu Stromschlag, Brand und/oder ernsthaften Verletzungen kommen. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich in den folgenden Warnhinweisen auf Elektrowerkzeuge mit Netz- (schnurgebunden) oder Akkubetrieb (schnurlos). BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF 1) Arbeitsbereich a) Sorgen Sie für einen sauberen und gut...
 • Page 8 d) Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern, lassen Sie nicht zu, dass Personen das Elektrowerkzeug bedienen, die nicht mit dem Werkzeug selbst und/oder diesen Anweisungen vertraut sind. Elektrowerkzeuge in ungeschulten Händen sind gefährlich. e) Halten Sie Elektrowerkzeuge in Stand. Prüfen Sie auf Fehlausrichtungen, sicheren Halt und Leichtgängigkeit beweglicher...
 • Page 9 Deutsch TECHNISCHE DATEN Modell Spannung (je nach Gebiet)* Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl Luftdruck Luftvolumen Gewicht (Ohne Kabel) *Vergessen sie nicht, die Produktangaben auf dem Typenschild zu überprüfen, da sich diese je nach Verkaufsgebiet ändern. STANDARDZUBEHÖR Staubsack ... 1 Standardzubehör kann Bekanntmachung jederzeit geändert werden. ANWENDUNGSGEBIETE Reinigung von Vorrichtungen und Geräten in Sägewerken, Zigarettenfabriken, Spinnereien usw.
 • Page 10 4. Wartung des Motors Die Motorwicklung ist das “Herz” des Elektrowerkzeugs. Daher ist besonders sorgfältig darauf zu achten, daß die Wicklung nicht beschädigt wird und/oder mit Öl oder Wasser in Berührung kommt. 5. Liste der Wartungsteile A: Punkt Nr. B: Code Nr. C: Verwendete Anzahl D: Bemerkungen ACHTUNG...
 • Page 11 ∂ÏÏËÓÈο °∂¡π∫Õ ª∂∆ƒ∞ ∞™º∞§∂π∞™ ¶ƒ√™√Ã∏! ¢È·‚¿ÛÙ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ºÀ§∞•∆∂ ∞À∆∂™ ∆π™ √¢∏°π∂™ 1) ÃÒÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ a) ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηı·Úfi Î·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓÔ. b) ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ˜, fiˆ˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿, ·¤ÚÈ· ‹ ÛÎfiÓË. c) ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ...
 • Page 12 d) ∞ÔıË·ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠̷ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿ Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. e) ™˘ÓÙËÚ›Ù ٷ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·. ¡· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ...
 • Page 13 ∂ÏÏËÓÈο ∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ KANONIKA E•APTHMATA ∂º∞ƒª√°∂™ ¶ƒπ¡ ∆∏ §∂π∆√Àƒ°π∞ 1. ¶ËÁ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ 2. ¢È·ÎfiÙ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ 3. ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ 4. ∆ÔÔı¤ÙËÛË ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ Î·È Û¿ÎÔ˘ ÛÎfiÓ˘ ∆√¶√£∂∆∏™∏ ∫∞π ∞º∞πƒ∂™∏ ∞∫ƒ√ºÀ™π√À ∫∞π ™∞∫√À ™∫√¡∏™ 1. ∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÎÚÔÊ˘Û›Ô˘ ∂ÈÎ. 1 RB40SA (110V, 220V, 230V, 240V) 550 W* –1 16000 min...
 • Page 14 ∂ÏÏËÓÈο 3. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ú‚Ô˘Ó·Î›ˆÓ 4. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú 5. §›ÛÙ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ¶ƒ√™√Ã∏ ∆ƒ√¶√¶√π∏™∏ ™∏ª∂πø™∏ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÙË ‰fiÓËÛË.
 • Page 15: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Polski OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie instrukcje Nieprzestrzeganie któregokolwiek z zamieszczonych poniżej zaleceń może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała. Występujące w poniższych ostrzeżeniach wyrażenie “urządzenie elektryczne” oznacza urządzenia zasilane z sieci elektrycznej (za pomocą przewodu) lub baterii (bezprzewodowo).
 • Page 16: Dane Techniczne

  e) Wykonywać odpowiednie prace konserwacyjne. Kontrolować prawidłowość ustawienia części ruchomych, ich uszkodzenia i wszelkie inne kwestie, mogące spowodować nieprawidłową pracę urządzenia. Uszkodzone urządzenie powinno zostać natychmiast przekazane do naprawy. Wiele wypadków spowodowane jest niewłaściwą konserwacją urządzeń elektrycznych. f) Narzędzia tnące powinny być naostrzone i czyste. Odpowiednio naostrzone narzędzia nie będą...
 • Page 17 Polski AKCESORIA STANDARDOWE Worek na pył ... 1 Akcesoria standardowe mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. ZASTOSOWANIE Czyszczenie pomieszczeń i urządzeń w tartakach, zakładach tytoniowych, przędzalniach itp. Czyszczenie urządzeń i wyposażenia warsztatów naprawczych. Przedmuchiwanie. PRZED UŻYCIEM 1. Żródło mocy Upewnij się, że żródło mocy jest zgodne z wymogami mocy zaznaczonymi przy nazwie produktu.
 • Page 18 Polski Informacja dotycząca poziomu hałasu i wibracji Mierzone wartości było określone według EN60745 i zadeklarowane zgodnie z ISO 4871. Zmierzone ciśnienie akustyczne A: 84 dB(A) Niepewność KpA: 3 dB(A) Używaj ochraniacza uszu. Standardowo, średnia ważona kwadratowa wartości przyspieszenia nie przekracza 2,5 m/s...
 • Page 19 Magyar ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK FIGYELEM! Olvassa végig az utasításokat Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és súlyos sérülést okozhat. Az alábbi figyelmeztetésekben szereplő “elektromos szerszámgép” kifejezés az ön - hálózatról üzemeltetett (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) - elektromos szerszámgépére vonatkozik. ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT 1) A munkahely a) A munkahelyet tartsa tisztán, és megfelelően...
 • Page 20: Műszaki Adatok

  tulajdonságot, mely munkavégzésre. Meghibásodás esetén használat előtt javítassa meg a készüléket. A nem megfelelő karbantartás sok balesetet okoz. f) A vágószerszámokat mindig tartsa élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott - éles vágóélű- vágószerszámok kisebb eséllyel görbülnek el, és könnyebben irányíthatók. g) Használja a szerszámgépet és a fúrófejeket stb.
 • Page 21 Magyar STANDARD TARTOZÉKOK Porzsák ... 1 Az standard tartozékok előzetes értesítés nélkül módosíthatók. ALKALMAZÁSOK Létesítmények és berendezések fűrésztelepeken, cigarettagyártó fonodákban, stb. Készülékek és berendezések javítóműhelyekben. Fúvási művelet. AZ ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTTI TENNIVALÓK 1. Áramforrás Ügyeljen rá, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség értéke megegyezzen az alkalmazni kívánt hálózati feszültséggel.
 • Page 22 Magyar A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk A mért értékek az EN60745 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra és az ISO 4871 alapján kerülnek közzétételre. Mért A-súlyozású hangnyomásszint: 84 dB(A) Bizonytalanság KpA: 3 dB(A) Viseljen hallásvédelmi eszközt. A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke nem haladja meg a 2,5m/s értéket.
 • Page 23: Všeobecné Bezpečnostní Předpisy

  Čeština VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY UPOZORNĚNÍ! Prostudujte si všechny pokyny Nedodržování všech níže uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, vznik požáru a/nebo vážné zranění. Pojem “elektrické nářadí” ve všech níže uvedených upozorněních se vztahuje na elektricky poháněné nářadí připojené (pomocí přívodní šňůry) k elektrické síti nebo na elektrické...
 • Page 24 Velký počet nehod je způsobeno nedostatečnou údržbou elektrického nářadí. f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správným způsobem udržované řezné nástroje s ostrými břity mají menší sklon k uváznutí a snadněji se při práci ovládají. g) Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástavce nástroje atd.
 • Page 25 Čeština STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Sáček na prach ... 1 Standardní příslušenství podléhá změnám bez předchozího oznámení. POUŽITÍ Čisticí zařízení a vybavení na pilách, v závodech na výrobu cigaret, v přádelnách atd. Čisticí zařízení a vybavení v opravářských dílnách. Vyfukování. PŘED POUŽITÍM 1.
 • Page 26 GENEL GÜVENLIK KURALLARI DÓKKAT! Bütün talimatları okuyun Aßaåıda belirtilen talimatların tümünün uygulamaması, elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilir. Aßaåıdaki uyarılarda belirtilen “Elektrikli alet” terimi, ißletilen (kablolu) veya (kablosuz) ana elektrik aletlerini kapsar. BU TALÓMATLARI SAKLAYINIZ 1) Çalıßma ortamı a) Çalıßma ortamı temiz ve iyi ıßıklandırılmıß olmalıdır.
 • Page 27 Türkçe 5) Servis a) Elektrikli aleti vasıflı bir kißi tarafından sadece özdeß yedek parçalar kullanarak tamir edilmesini saålayın. Böylece elektrikli aletin güvenli kullanımı saålanacaktır. ÖNLEM Çocukları ve diåer yeterli güce sahip olmayan kißileri uzak tutun. Kullanılmadıåı zamanlarda aleti çocuk ve yeterli güce sahip olmayan kißilerin ulaßamayacaåı...
 • Page 28 ALETÓ KULLANMADAN ÖNCE 1. Güç kaynaåı Kullanılan güç kaynaåının, ürünün üzerinde bulunan plakada belirtilen güç gerekliliklerine uygun olduåundan emin olun. 2. Açma/ Kapama anahtarı Açma/ kapama anahtarının OFF konumunda olduåundan emin olun. Açma/ kapama anahtarı ON konumundayken aletin fißi prize takılırsa, alet derhal çalıßmaya baßlar ve ciddi kazalar meydana gelebilir.
 • Page 29 PyccÍËÈ OÅôàE èPABàãA èO TEXHàKE ÅEÂOèACHOCTà èPEÑìèPEÜÑEHàE! èpoäÚËÚe pyÍoÇoÀcÚÇo Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË HeÇêÔoÎÌeÌËe Çcex ÔpËÇeÀeÌÌêx ÌËÊe ÔoÎoÊeÌËÈ ÀaÌÌoÖo pyÍoÇoÀcÚÇa ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í ÔopaÊeÌËï íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ, ÔoÊapy Ë/ËÎË Í cepëeÁÌoÈ ÚpaÇÏe. TepÏËÌ "íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ" Ç ÍoÌÚeÍcÚe Çcex ÔpËÇeÀeÌÌêx ÌËÊe Ïep ÔpeÀocÚopoÊÌocÚË oÚÌocËÚcÓ Í íÍcÔÎyaÚËpyeÏoÏy BaÏË íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚy c ÔËÚaÌËeÏ...
 • Page 30 g) EcÎË ÔpeÀycÏoÚpeÌê ÔpËcoeÀËÌeÌËÓ ÔpËcÔocoÄÎeÌËÈ ÀÎÓ oÚÇoÀa Ë cÄopa ÔêÎË, yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo oÌË ÔpËcoeÀËÌeÌê Ë ËcÔoÎëÁyïÚcÓ ÌaÀÎeÊaçËÏ oÄpaÁoÏ. àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÀaÌÌêx ycÚpoÈcÚÇ ÏoÊeÚ yÏeÌëåËÚë oÔacÌocÚË, cÇÓÁaÌÌêe c ÔêÎëï. 4) ùÍcÔÎyaÚaáËÓ Ë íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ a) He ÔepeÖpyÊaÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ. àcÔoÎëÁyÈÚe ÌaÀÎeÊaçËÈ ÀÎÓ BaåeÖo ÔpËÏeÌeÌËÓ...
 • Page 31 PyccÍËÈ 7. EcÎË Bê ÁaÏeÚËÎË, äÚo aÔÔapaÚ ÔÎoxo paÄoÚaeÚ ËÎË ËÁÀaeÚ ÔocÚopoÌÌËe åyÏê, ÌeÏeÀÎeÌÌo ÔpeÍpaÚËÚe íÍcÔÎyaÚaáËï ÇêÍÎïäaÚeÎë ÔËÚaÌËÓ ÔoÎoÊeÌËe. OÄpaÚËÚecë Ôo ÔoÇoÀy ÔpoÇepÍË Ë peÏoÌÚa Í ÀËÎepy, y ÍoÚopoÖo Bê ÔpËoÄpeÎË aÔÔapaÚ, ËÎË Ç yÔoÎÌoÏoäeÌÌêÈ cepÇËcÌêÈ áeÌÚp ÙËpÏê Hitachi. èpoÀoÎÊeÌËe íÍcÔÎyaÚaáËË...
 • Page 32 ùKCèãìATAñàü BOÂÑìXOÑìBKà 1. HaÊÏËÚe ÔycÍoÇoÈ ÇêÍÎïäaÚeÎë Ë cÚoÔop. BêÍÎïäaÚeÎë ÄyÀeÚ ocÚaÇaÚëcÓ Ç ÔoÎoÊeÌËË BKã (ON), ÀaÊe ÔpË eÖo oÚÔycÍaÌËË, oÄecÔeäËÇaÓ íÙÙeÍÚËÇÌyï, ÌeÔpepêÇÌyï paÄoÚy. èpË ÌaÊaÚËË ÔycÍoÇoÖo ÇêÍÎïäaÚeÎÓ eçe paÁ, cÚoÔop ÄyÀeÚ oÚÍÎïäeÌ Ë ÇêÍÎïäaÚeÎë ÇêÍÎïäËÚcÓ Ç ÔoÎoÊeÌËe BõKã (OFF) ÔpË eÖo oÔycÍaÌËË. 2.
 • Page 36 English GUARANTEE CERTIFICATE 1 Model No. 2 Serial No. 3 Date of Purchase 4 Customer Name and Address 5 Dealer Name and Address (Please stamp dealer name and address) Deutsch GARANTIESCHEIN 1 Modell-Nr. 2 Serien-Nr. 3 Kaufdaturn 4 Name und Anschrift des Kunden 5 Name und Anschrift des Händlers (Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers abstempeln)
 • Page 40 English Only for EU countries Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
 • Page 41 English EC DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards or standardized documents EN60745, EN55014 and EN61000-3 in accordance with Council Directives 73/23/EEC, 89/336/ EEC and 98/37/EC. This declaration is applicable to the product affixed CE marking.

This manual is also suitable for:

Rb 40sa