Download Print this page

Advertisement

Blower
Blasgeräte
Φυσητήρας
Dmuchawa
Benzinmotoros lombfúvógép
RB 24EAP/RB 24EA
Read the manual carefully before operating this machine.
Lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitung sorgfältig durch.
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χειριστείτε αυτό το μηχάνημα.
Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie przeczytać podręcznik.
Mielőtt a gépet használatba venné, gondosan olvassa el a használati utasítást.
Před použitím přístroje si návod pozorně přečtěte.
Makineyi çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni înainte de utilizarea maşinii.
Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila.
Перед эксплуатацией этой машины внимательно прочтите руководство.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χειρισμού
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Fukar
Moto sufl anta
Üfl eme cihazı
Bencinski puhalnik zraka
Воздуходув
Kullanım talimatları
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za rokovanje
Инструция по эксплуатации

Advertisement

Chapters

   Summary of Contents for Hitachi RB 24EAP

 • Page 1

  Bencinski puhalnik zraka Dmuchawa Воздуходув Benzinmotoros lombfúvógép RB 24EAP/RB 24EA Read the manual carefully before operating this machine. Lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitung sorgfältig durch. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χειριστείτε αυτό το μηχάνημα. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie przeczytać podręcznik.

 • Page 2

  0.6 mm...

 • Page 3: Table Of Contents

  English (Original instructions) MEANINGS OF SYMBOLS NOTE: Some units do not carry them. Symbols WARNING The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use. WARNING DANGER It is important that you read, fully Hot surfaces;...

 • Page 4: Warnings And Safety Instructions

  If situations occur which are not covered in this manual, take care Fuel safety and use common sense. Contact your Hitachi dealer if you need ○ Fuel contains highly fl ammable and it is possible to get the assistance. Pay special attention to statements preceded by the serious personal injury when inhaling or spilling on your body.

 • Page 5: Assembly Procedures

  ○ Always use branded 89 octane unleaded gasoline. engine is in running or immediately after shutting off engine. ○ Use genuine two-cycle oil or use a mix between 25:1 to 50:1, please consult the oil bottle for the ratio or Hitachi dealer.

 • Page 6: Maintenance

  TRAINED PEOPLE, ○ Rinse the fuel tank with gasoline, and clean fuel fi lter. RECOMMENDED TO TAKE THE UNIT TO HITACHI DEALER. ○ Clean the exterior of the carburetor and the space around it. Air fi lter (Fig. 11) Quarterly maintenance The air fi...

 • Page 7: Teilebezeichnungen

  Deutsch (Übersetzung der ursprünglichen Anleitung) SYMBOLBEDEUTUNGEN HINWEIS: Nicht alle Geräte sind mit diesen Symbolen versehen. Symbole WARNUNG Die folgenden Symbole werden für diese Maschine verwendet. Achten Sie darauf, diese vor der Verwendung zu verstehen. WARNUNG GRFAHR Es ist wichtig, dass Sie sich mit den Heiße Oberfl...

 • Page 8: Warn- Und Sicherheitshinweise

  ○ Während der Vergasereinstellung dürfen sich andere Personen nicht in der Nähe aufhalten. WARNUNG ○ Nur Original-Ersatzteile von Hitachi verwenden, wie vom Keinesfalls das Gerät in irgendeiner Weise abändern. Das Hersteller empfohlen. Gerät nur für die Zwecke verwenden, für die es bestimmt ist.

 • Page 9: Technische Daten

  In Situationen, die nicht in dieser Anleitung behandelt sind, BETRIEB entsprechende Vor- und Umsicht walten lassen. Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Hitachi-Fachhändler. Kraftstoff (Abb. 3) Abschnitte, denen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, werden durch folgende Wörter hervorgehoben: WARNUNG ○...

 • Page 10: Wartung

  PERSONEN normale Betriebsstellung (off en) zurückschieben. Dann noch VORGENOMMEN WERDEN. ES WIRD EMPFOHLEN, DAS GERÄT einmal kräftig am Starterhandgriff ziehen. ZU EINEM HITACHI-HÄNDLER ZU BRINGEN. WARNUNG Luftfi lter (Abb. 11) ○ Starten bzw. betreiben Sie den Motor niemals in geschlossenen Den Luftfi...

 • Page 11

  ○ Den Lüfter und seine Umgebung reinigen. ○ Den Schalldämpfer von Rußablagerungen befreien. VORSICHT Das Reinigen von Zylinderrippen, Gebläse und Schalldämpfer muss von einem einer von HITACHI autorisierten Service-Werkstatt durchgeführt werden. HINWEIS Geben Sie bei Bestellungen bei Ihrem Händler vor Ort bitte die im...

 • Page 12

  Ελληνικά (Μετάφραση των αρχικών οδηγιών) EΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν σε ορισμένες συσκευές. Σύμβολα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα παρακάτω δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασίας τους πριν τη χρήση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Είναι σημαντικό να διαβάσετε, να Θερμές...

 • Page 13

  ○ Κρατήστε τα άλλα άτομα μακριά όταν ρυθμίζετε το καρμπυρατέρ. Ασφάλεια καυσίμου ○ Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά της Hitachi ○ Το καύσιμο περιέχει εύφλεκτα υγρά και είναι δυνατόν να όπως συνίσταται από τον κατασκευαστή. τραυματιστείτε βαριά όταν το εισπνεύσετε ή το ρίξετε...

 • Page 14

  ○ Χρησιμοποιείτε αυθεντικό δίχρονο λάδι ή ένα μίγμα μεταξύ Moντέλο RB24EAP/RB24EA 25:1 έως 50:1, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τη φιάλη λαδιού ή τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Hitachi για την αναλογία. ○ Εάν δεν είναι διαθέσιμο το αυθεντικό λάδι, χρησιμοποιείτε Μέγεθος Κινητήρα(mΙ) 23,9 ένα...

 • Page 15

  Ελληνικά Πριν τον ανεφοδιασμό, καθαρίστε καλά το καπάκι της δεξαμενής ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα πέσουν βρωμιές στη δεξαμενή. Εξασφαλίστε ότι το καύσιμο είναι καλά αναμιγμένο, κουνώντας Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ το δοχείο, πριν την παροχή καυσίμου. ΣΥΣΚΕΥΩΝ...

 • Page 16

  τύπο μπουζί κατά την αντικατάσταση. Πρόγραμμα συντήρησης Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες γενικές οδηγίες συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της Hitachi. Ημερήσια συντήρηση ○ Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής. ○ Ελέγξετε το κάλυμμα σκόνης για ζημιά ή ραγίσματα.

 • Page 17

  Polski (Tłumaczenie oryginalnych instrukcji) ZNACZENIE SYMBOLI UWAGA: Niektóre urządzenia ich nie mają. Symbole OSTRZEŻENIE Następujące oznaczenia to symbole używane w instrukcji obsługi maszyny. Upewnij się, że rozumiesz ich znaczenie zanim użyjesz narzędzia. OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO Istotne jest przeczytanie, pełne Gorące powierzchnie; Tłumik i zrozumienie i przestrzeganie poniższych znajdująca się...

 • Page 18

  Urządzenia / maszyny nie wolno używać do prac gaźnika. innych, niż zgodnych z przeznaczeniem. ○ Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych fi rmy Hitachi, zalecanych przez producenta. Bezpieczeństwo związane z paliwem ○ Paliwo zawiera składniki bardzo palne i możliwe są poważne OSTROŻNIE obrażenia ciała na skutek wdychania lub rozlania się...

 • Page 19

  ○ Wyrównać wyżłobienie (5) rury stożkowej (6) i występ (4) rury ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. W razie potrzeby prostej (1), a następnie obrócić, aby zamocować rurę stożkową. pomocy, skontaktować się z dystrybutorem fi rmy Hitachi. Zwracać szczególną uwagę na zapisy poprzedzone następującymi słowami: PROCEDURY OBSŁUGI OSTRZEŻENIE...

 • Page 20

  Poniżej podano ogólne instrukcje konserwacji. W sprawie dalszych W gaźniku paliwo miesza się z powietrzem. Podczas próbnej pracy informacji prosimy skontaktować się z dystrybutorem fi rmy Hitachi. silnika w fabryce, wykonuje się regulację gaźnika. Dodatkowa regulacja może być wykonana w zależności od klimatu lub wysokości n.p.m.

 • Page 21

  ○ Oczyścić wentylator i przestrzeń wokół niego. ○ Oczyścić tłumik z osadów węglowych. OSTROŻNIE Czyszczenie żeber cylindra, wentylatora i tłumika powinno być wykonywane przez autoryzowany punkt serwisowy Hitachi. UWAGA Podczas zamawiania części u najbliższego sprzedawcy prosimy podać numer pozycji z rozdziału „Lista części” w...

 • Page 22

  Magyar (Az eredeti utasítások fordítása) A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE MEGJEGYZÉS: Néhány egység nem rendelkezik velük. Szimbólumok FIGYELMEZTETÉS Az alábbiakban a géphez alkalmazott jelölések vannak felsorolva. A gép használata előtt feltétlenül ismerje meg ezeket a jelöléseket. FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY Fontos, hogy elolvassa, teljesen Forró...

 • Page 23

  Forduljon Hitachi üzemanyagot. kereskedőjéhez, amennyiben segítségre lenne szüksége. Különös ○ Az üzemanyagtöltés helyszínétől legalább 3 méter távolságban fi gyelemmel kezelje azokat az állításokat, melyeket a következő indítsa be a motort.

 • Page 24

  Típus RB24EAP/RB24EA ○ Eredeti kétütemű motorolajat vagy 25:1-től 50:1 arányú keveréket használjon. Kérem, nézze meg az olaj fl akonját az arányhoz vagy a Hitachi kereskedőjét kérdezze. Motorméret (ml) 23,9 ○ Amennyiben eredeti motorolaj nem elérhető, akkor használjon a kifejezetten léghűtéses 2 ütemű motorhoz szánt anti-oxidánst tartalmazó...

 • Page 25

  útmutatót. karburátor egy módon állítható: További információ érdekében, kérjük lépjen kapcsolatba Hitachi T = üresjárat-sebesség beállító csavar. forgalmazójával. Üresjárat-sebesség beállítás (T) Napi karbantartás Ellenőrizze, hogy a légszűrő tiszta-e. Ha beállításra van szükség, ○ A gép külsejének tisztítása.

 • Page 26

  ○ Tisztítsa meg a henger hűtőbordáit. ○ Tisztítsa meg a hűtőventillátort és a körülötte lévő helyeket. ○ Tisztítsa meg a kipufogódobot a koromtól. FIGYELEM A hűtőbordák, a ventilátor és a kipufogó tisztítását bízza hivatalos Hitachi szervizközpontra. MEGJEGYZÉS viszonteladónktól alkatrészt rendel, használja...

 • Page 27

  Čeština (Překlad původního návodu) VÝZNAM SYMBOLŮ POZNÁMKA: Některé jednotky jimi nejsou označeny. Symboly VAROVÁNÍ Následující text obsahuje symboly, které jsou použity na zařízení. Ujistěte se, že rozumíte jejich obsahu před tím, než začnete zařízení používat. VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ Je důležité, abyste četli a plně pochopili Horké...

 • Page 28

  ○ Při provádění úprav karburátoru pracujte mimo blízkost dalších ○ Pokud používáte jakýkoliv zdravotnický elektrický/elektronický osob. přístroj, např. kardiostimulátor, poraďte lékařem ○ Používejte pouze originální náhradní díly Hitachi doporučené i dodavatelem zařízení, než je začnete používat. výrobcem. Bezpečnost zařízení UPOZORNĚNÍ ○ Před každým použitím celé...

 • Page 29

  ○ Montáž resp. demontáž nikdy neprovádějte se spuštěným v poměru 25:1 až 50:1, řiďte se poměrem uvedeným na obalu motorem, neboť v takovém případě může dojít k vážnému oleje nebo se poraďte s prodejcem Hitachi. zranění. ○ Pokud není správný olej k dispozici, použijte kvalitní olej ○...

 • Page 30

  Plán údržby Níže jsou uvedeny některé všeobecné pokyny pro údržbu. Pro Seřízení otáček chodu naprázdno (T) bližší informace kontaktujte prosím prodejce Hitachi. Zkontrolujte, zda je vzduchový fi ltr čistý. Pokud je vyžadováno nastavení, nastavte rychlost otočením nastavovacího šroubu IDLE Denní údržba dovnitř...

 • Page 31

  Türkçe (Orijinal talimatların çevirisi) SEMBOLLERİN ANLAMLARI NOT: Bazı ünitelerde bu semboller yoktur. Semboller UYARI Aşağıda, bu alet için kullanılan simgeler gösterilmiştir. Aleti kullanmadan önce bu simgelerin ne anlama geldiğini anladığınızdan emin olun. UYARl TEHLİKE Aşağıdaki emniyet ikaz ve uyarılarını Sıcak Yüzeyler. Susturucu ve okumanız, iyice anlamanız ve etrafındaki kapak çok fazla ısınabilir.

 • Page 32

  ○ Karbüratör ayarı yaparken çevrenizdeki insanları makineden güvenli şekilde sıkılmış olduğundan emin olun. uzaklaştırın. ○ Çatlamış, çizilmiş ya da herhangi bir şekilde hasar görmüş ○ Sadece üreticinin önerdiği orijinal Hitachi yedek parçalarını parçaları, makineyi/üniteyi kullanmaya başlamadan önce kullanın. değiştirin. UYARI ○...

 • Page 33

  ○ Daima 89 oktan kurşunsuz, markalı benzin kullanın. ○ Orijinal iki zamanlı yağ veya 25:1 ila 50:1 arasında bir karışım TEKNİK ÖZELLİKLER kullanın; oran için lütfen yağ şişesine bakın veya Hitachi satıcınıza danışın. ○ Orijinal yağ yoksa, hava ile soğutulmuş 2 zamanlı motor kullanımına yönelik üretildiği açıkça ifade edilmiş...

 • Page 34

  Karbüratörde yakıt hava ile karışır. Motor fabrikada test amaçlı Aşağıda bazı temel bakım talimatları bulacaksınız. Daha fazla bilgi çalıştırılırken karbüratörün temel ayarı yapılır. Ancak iklime ve için, lütfen Hitachi satıcınızla irtibata geçin. rakıma göre ilave bir ayar yapılması gerekebilir. Karbüratör, bir ayarlama imkanına sahiptir: Günlük bakım...

 • Page 35

  Română (Traducerea instructiunilor originale) SENSUL SIMBOLURILOR NOTĂ: Unele unităţi nu le prezintă. Simboluri AVERTISMENT În cele ce urmează sunt prezentate simbolurile folosite pentru maşină. Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că înţelegeţi semnifi caţia acestora. AVERTISMENT PERICOL Este foarte important să citiţi, să înţelegeţi Suprafeţe fi...

 • Page 36

  ○ Asiguraţi-vă că garda de protecţie este corect ataşată. ○ Staţi departe de ceilalţi, cînd reglaţi carburatorul. ○ Staţi departe de ceilalţi, cînd reglaţi carburatorul. ○ Folosiţi numai piese originale Hitachi conform recomandărilor ○ Folosiţi numai accesoriile recomandate de fabricant pentru producătorului.

 • Page 37

  Carburant (Fig. 3) Dacă apar situaţii neprevăzute în manualul de faţă, conduceţi-vă de bunul simţ. Contactaţi distribuitorul Hitachi dacă aveţi nevoie AVERTISMENT de asistenţă. Acordaţi o atenţie deosebită pasajelor precedate de ○ Unitatea/aparatul este echipat/ă cu un motor în doi timpi.

 • Page 38

  EFECTUATE DE ORICE PERSOANĂ SAU ATELIER DE REPARAŢII Veţi găsi mai jos cîteva instrucţiuni generale de întreţinere. Pentru MOTOARE NE-RUTIERE. mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi un distribuitor Hitachi. Ajustări ale carburatorului (Fig. 10) Întreţinere zilnică În carburator, carburantul este amestecat cu aer. Cînd motorul este ○...

 • Page 39

  ATENŢIE Curăţarea aripioarelor de răcire a cilindrului, a ventilatorului şi a silenţiatorului trebuie efectuată în Centrul de servicii autorizate Hitachi. NOTĂ în cazul în care comandaţi piese la cel mai apropiat distribuitor vă rugăm să utilizaţi numărul de articol din secţiunea cu lista...

 • Page 40

  Slovenščina (Prevod izvirnih navodil) POMEN SIMBOLOV POMNI: Simboli niso označeni na vseh enotah. Simboli OPOZORILO V nadaljevanju so prikazani simboli, uporabljeni pri stroju. Pred uporabo se prepričajte, da jih razumete. Pomembno: uporabnik mora natančno OPOZORILO NEVARNOST prebrati in upoštevati varnostne ukrepe Vroče površine;...

 • Page 41

  ○ Preprečite ostalim dostop v bližino, kjer nastavljate uplinjač. električnim orodjem posvetujte s svojim zdravnikom in tudi z ○ Uporabljajte le originalne nadomestne dele Hitachi, kot jih izdelovalcem opreme. priporoča izdelovalec.

 • Page 42

  ○ Ne usmerjajte izpusta zraka proti ljudem ali živalim. za razmerje glejte na plastenki za olje ali se posvetujte s ○ Enoto uporabljajte samo v dobro prezračenih območjih. prodajalcem Hitachi. ○ Montaže in demontaže ne izvajajte, ko motor teče, saj lahko pride do resnih poškodb.

 • Page 43

  Uplinjač ima eno nastavitveno možnost: V nadaljevanju so splošna navodila o vzdrževanju. Za dodatne T = vijak za nastavitev hitrosti v prostem teku. informacije se obrnite na prodajalca Hitachi. Nastavitev hitrosti v prostem teku (T) Dnevno vzdrževanje Preverite ali je zračni fi lter čisti. Če je potrebna prilagoditev, ○...

 • Page 44: ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА

  Русский (Перевод оригинальных инструкций) ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ ИЛИ ТАБЛИЧЕК ВНИМАНИЕ: Некоторые устройства не снабжены ими. Символы ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Hижe пpивeдeны cимвoлы, иcпoльзyeмыe для мaшины. Пepeд нaчaлoм paбoты oбязaтeльнo yбeдитecь в тoм, чтo Bы пoнимaeтe иx знaчeниe. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Необходимо прочитать и в полном ОПАСНОСТЬ...

 • Page 45: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  Русский Безопасность при обращении с топливом ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ○ Топливо огнеопасно и может причинить серьёзные травмы ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ при вдыхании паров или при попадании на тело. Всегда соблюдайте осторожность при обращении с топливом! Безопасность оператора Всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию, когда ○...

 • Page 46: СПЕЦИФИКАЦИИ

  ○ Необходимо использовать только марочный 89 октановый неэтилированный бензин. Сухая масса (кг) ○ Следует использовать оригинальное двухтактное масло или смесь в пределах от 25:1 до 50:1, соотношение см. на бутылке масла или обратиться к дилеру фирмы Hitachi. Емкость топливного бака (л) 0,52 ○ Если оригинальное...

 • Page 47: ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

  ОПЫТНЫЙ ИЛИ ХОРОШО ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, ЛИБО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТПРАВИТЬ УСТРОЙСТВО К ДИЛЕРУ ○ Не запускайте и не эксплуатируйте двигатель в закрытом ФИРМЫ HITACHI. помещении или здании и/или рядом с воспламеняющимися жидкостями. Вдыхание выхлопных газов может быть Воздушный фильтр (Рис. 11) смертельным.

 • Page 48

  инструкции по техобслуживанию. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю фирмы Hitachi. Ежедневное техобслуживание ○ Необходимо производить очистку наружной поверхности устройства. ○ Проверка пылезащитного чехла на наличие повреждений или трещин. Замена чехла в случае ударов или трещин. ○ Проверка прочности посадки гаек и винтов.

 • Page 52

  The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is authorized to Vedoucí pracovník pro Evropské normy v Hitachi Koki Europe Ltd. je oprávněný ke compile the technical fi le. zpracování technického souboru. This declaration is applicable to the product affi xed CE marking.

This manual also for:

Rb 24ea

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: