Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
RQ1200 series
User manual

Advertising

   Also See for Philips RQ1200 series

   Related Manuals for Philips RQ1200 series

   Summary of Contents for Philips RQ1200 series

 • Page 1

  Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome RQ1200 series User manual...

 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 Dansk 18 DEutsch 30 Ελληνικα 43 Español 57 suomi 70 FRançais 82 italiano 95 nEDERlanDs 108 noRsk 121 poRtuguês 134 svEnska 147 tüRkçE 159...

 • Page 6: English

  English general description (Fig. 1) A Shaver Display Shaver on/off button Protection cap RQ12 Shaving unit Trimmer Trimmer on/off slide B Foldable charger C Jet Clean System (specific types only) ’Cleaning chamber empty’ symbol Cleaning symbol Drying symbol Jet Clean System on/off button (RQ1008 only: up/down button for program selection) Cleaning chamber release button Shaver holder...

 • Page 7: Battery Fully Charged, Battery Low

  English charging Charging takes approx. 1 hour. RQ1290/RQ1280 When the shaver is charging, the minutes indication flashes. The shaving minutes increase until the shaver is fully charged. Quick charge: When the shaver contains enough energy for one shave, the display shows 5 minutes in red. RQ1260/RQ1250 Note: The displays of the various shaver types look different, but the charging lights work in the same way. When the shaver is charging, first the bottom charging light flashes, then the second charging light, and so on until the shaver is fully charged.

 • Page 8: Remaining Battery Capacity

  English When the battery is almost empty (when there are only 5 or fewer shaving minutes left), the bottom charging light flashes orange. When you switch off the shaver, the bottom charging light continues to flash orange for a few seconds. Remaining battery capacity RQ1290/RQ1280 The remaining battery capacity is indicated by the number of shaving minutes shown on the display.

 • Page 9

  English activating the travel lock Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode. RQ1280: The display starts to count down from 3. At 1, the appliance beeps to indicate that it is locked. The lock symbol lights up on the display. After a few seconds it goes out.

 • Page 10: Quick Charge

  English Quick charge After the shaver has charged for 5 minutes, it contains enough energy for one shave. charging in the charger Insert the small plug into the charger. Unfold the charger (‘click’). Put the adapter in the wall socket. Put the shaver in the charger. The display shows that the shaver is charging (see chapter ‘The display’).

 • Page 11: Using The Trimmer

  English Move the shaving heads over your skin in circular movements. Do not make straight movements. Press the on/off button once to switch off the shaver. The display lights up for a few seconds and then shows the remaining battery capacity. Wet shaving You can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel. To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below: Apply some water to your skin.

 • Page 12: Cleaning The Shaving Unit

  English Insert the lug of the shaving unit into the slot in the top of the shaver (1). Then press down the shaving unit (2) to attach it to the shaver (‘click’). cleaning and maintenance Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the shaver, its accessories and the Jet Clean System (specific types only).

 • Page 13

  English Rinse all three shaving heads and all three hair chambers under a hot tap for 30 seconds. Note: You can also brush the shaving heads and hair chambers with the cleaning brush supplied. Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

 • Page 14

  English Hold the shaver upside down above the holder with the back of the shaver pointing towards the holder. Place the shaver body in the holder behind the two clips (1) and press it down until it locks into place (2). The display shows that the shaver is charging (see chapter ‘The display’).

 • Page 15

  English Note: If you remove the adapter from the wall socket during the cleaning program, the program aborts. The holder remains in its current position. When you put the adapter back into the wall socket, the holder moves to the highest position.

 • Page 16

  English Remove the cutter from the shaving guard. Clean the cutter with the cleaning brush supplied. Clean the inside of the shaving guard. After cleaning, place the cutter back into the shaving guard with the cutter legs pointing downwards. Press down the retainer over the cutter. Close the shaving heads.

 • Page 17: Cleaning The Trimmer

  Replacement For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving unit every 12 months. Only replace the shaving unit with an original RQ12 Philips Shaving unit. The shaving unit symbol flashes (all types) and you hear a beep LEFT MINUTES (RQ129x/RQ128x only) when you switch off the shaver .

 • Page 18: Dansk

  Dansk Generel beskrivelse (fig. 1) A Shaver Display Shaver tænd/sluk-knap Beskyttelseskappe RQ12 Skærenhed Trimmer Trimmer tænd/sluk-skydekontakt B Sammenfoldelig oplader C Jet Clean System (kun udvalgte typer) Symbol for “Tomt rensekammer” Rengøringssymbol Tørresymbol Tænd/sluk-knap til Jet Clean-systemet (kun RQ1008: op/ned-knap til programvalg) Udløserknap til rensekammer Holder til shaver D Rensebørste HQ200 Rensevæske Etui...

 • Page 19

  Dansk opladning En fuld opladning tager ca. 1 time. RQ1290/RQ1280 Når shaveren oplader, blinker minutsymbolet. Minuttallet for barberingstid stiger, indtil shaveren er fuldt opladet. Lynopladning: Når shaveren har nok strøm til en enkelt barbering, viser displayet 5 minutter i rødt. RQ1260/RQ1250 Bemærk: Displayene på de forskellige shavertyper ser forskellige ud, men opladningsindikatorerne fungerer på samme måde. Når shaveren oplader, blinker den første nederste opladningsindikator, hvorefter den næste opladningsindikator følger, indtil shaveren er fuldt opladet.

 • Page 20

  Dansk Resterende batterikapacitet RQ1290/RQ1280 Den resterende batterikapacitet indikeres ved antallet af barberingsminutter vist i displayet. RQ1260/RQ1250 Bemærk: Displayene på de forskellige shavertyper ser forskellige ud, men opladningsindikatorerne fungerer på samme måde. Den resterende batterikapacitet indikeres af de blinkende opladningsindikatorer. Rengør shaveren For at bevare optimal barberingsevne, anbefales det, at du rengør shaveren, hver gang den har været brugt.

 • Page 21

  Dansk Deaktivering af rejselåsen Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder. Motoren starter for at indikere, at rejselåsen er blevet deaktiveret. Shaveren er nu klar til brug igen. Bemærk: Når du placerer shaveren i den tilsluttede oplader eller Jet Clean- systemet, deaktiveres rejselåsen automatisk. strømbesparelsestilstand (kun RQ1290) Apparatet er forsynet med en automatisk strømbesparelsestilstand.

 • Page 22

  Dansk opladning i opladeren Sæt det lille stik i opladeren. Fold opladeren ud (“klik”). Slut adapteren til stikkontakten. Sæt shaveren i opladeren. Displayet viser, at shaveren oplader (se afsnittet “Display”). opladning i Jet clean-systemet (kun bestemte typer) Sæt det lille stik i Jet Clean-systemet. Slut adapteren til stikkontakten.

 • Page 23

  Dansk Bevæg skærhovederne hen over huden i cirkulære bevægelser. Brug ikke lige bevægelser. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at slukke for shaveren. Displayet lyser i et par sekunder og viser derefter den resterende batterikapacitet. vådbarbering Du kan også bruge denne shaver på et vådt ansigt med barberskum eller barbergel.

 • Page 24

  Dansk Indsæt skærenhedens “arm” i indhakket oven på shaveren (1). Tryk derefter skærenheden ned (2) for at sætte den fast på shaveren (“klik”). Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler såsom benzin, acetone eller lignende til rengøring af shaveren, dens tilbehør og Jet Clean-systemet (kun udvalgte typer).

 • Page 25

  Dansk Skyl alle tre skærhoveder og alle tre skægkamre under den varme hane i 30 sekunder. Bemærk: Du kan også børste skærhovederne og skægkamrene med den medfølgende rensebørste. Vær forsigtig med varmt vand. Kontroller altid, at vandet ikke er for varmt, så...

 • Page 26

  Dansk Hold shaveren på hovedet over holderen med bagsiden af shaveren vendt væk fra holderen. Placer selve shaveren i holderen bag de to klemmer (1), og tryk den ned, indtil den låses på plads (2). Displayet viser, at shaveren oplader (se afsnittet “Display”). RQ1008: Tryk på...

 • Page 27

  Dansk Bemærk: Tages adapteren ud af stikkontakten under renseprogrammet, afbrydes programmet. Holderen forbliver i den aktuelle stilling. Når adapteren sættes tilbage i stikkontakten, flytter holderen til den højeste position. Når rensevæsken falder til under minimumsniveauet, begynder symbolet for “Tomt rensekammer” at blinke, og holderen vender tilbage til startposition.

 • Page 28

  Dansk Fjern skæret fra skærkappen. Rens skærenheden med den medfølgende rengøringsbørste. Rens indersiden af skærkappen. Efter rengøring skal du sætte skæret tilbage i skærkappen med skærbenene vendende nedad. Pres beholderen nedover skæret. Luk skærhovederne.

 • Page 29

  Tip: Smør trimmerens tænder med en dråbe symaskineolie hver 6. måned for at bevare optimal trimmer-funktion. udskiftning For at bevare optimal barberingsevne anbefales det at udskifte skærenheden hver 12. måned. Skærenheden må kun erstattes med en original RQ12 Philips-skærenhed. Skærenhedssymbolet blinker (alle modeller), og du hører et bip LEFT MINUTES (RQ129x/RQ128x), når du slukker for shaveren.

 • Page 30: Deutsch

  DEutsch allgemeine Beschreibung (abb. 1) A Rasierer Anzeige Ein-/Ausschalter Rasierer Schutzkappe RQ12 Schereinheit Langhaarschneider Ein-/Ausschalter Langhaarschneider B Zusammenklappbares Ladegerät C Jet Clean System (nur bestimmte Gerätetypen) Symbol “Reinigungskammer leer” Reinigungssymbol Trocknungssymbol Ein-/Ausschalter des Jet Clean Systems (nur RQ1008: Taste nach oben/ unten für Programmauswahl) Entriegelungstaste der Reinigungskammer Halterung für den Rasierer D Reinigungsbürste E HQ200 Reinigungsflüssigkeit...

 • Page 31: Akku Voll Aufgeladen, Akku Fast Leer

  DEutsch laden Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde. RQ1290/RQ1280 Die Minutenanzeige blinkt während des Ladevorgangs. Die in Minuten angegebene Rasierzeit verlängert sich, bis der Rasierer vollständig aufgeladen ist. Schnellladung: Wenn der Rasierer über ausreichende Akkukapazität für eine Rasur verfügt, zeigt das Display 5 Minuten in Rot an. RQ1260/RQ1250 Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, die Ladeanzeigen funktionieren jedoch auf die gleiche Weise.

 • Page 32: Den Rasierer Reinigen

  DEutsch RQ1260/RQ1250 Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, die Ladeanzeigen funktionieren jedoch auf die gleiche Weise. Ist der Akku fast leer (es verbleiben nur noch maximal 5 Minuten Rasierzeit), blinkt die untere Ladeanzeige orange. Wenn Sie den Rasierer ausschalten, blinkt die untere Ladeanzeige einige Sekunden lang weiter orange.

 • Page 33

  DEutsch Reisesicherung (nur RQ1280/RQ1260/RQ1250) Sie können den Rasierer für die Reise sichern. Dadurch verhindern Sie ein versehentliches Einschalten des Geräts. Hinweis: Die Displays der verschiedenen Rasierertypen sehen zwar unterschiedlich aus, zeigen aber das gleiche Symbol an. Die Reisesicherung aktivieren Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reisesicherung zu aktivieren. RQ1280: Auf dem Display wird ein Countdown von 3 bis 1 gestartet.

 • Page 34

  DEutsch laden Der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde. RQ1290/RQ1280/RQ1260: Mit einem vollständig geladenen Rasierer können Sie sich bis zu 60 Minuten oder 20 Tage lang rasieren. Hinweis: RQ1290/RQ1280: Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, zeigt das Display die verbleibende Rasierzeit in Minuten an (siehe Abschnitt “Akku voll aufgeladen” im Kapitel “Das Display”). RQ1250: Mit einem vollständig geladenen Rasierer können Sie sich bis zu 50 Minuten oder 16 Tage lang rasieren.

 • Page 35

  DEutsch Den Rasierer benutzen Rasieren anpassungszeit der haut Ihre ersten Rasuren liefern möglicherweise nicht das Ergebnis, das Sie erwarten, und es kann sogar zu Hautirritationen kommen. Das ist normal. Ihre Haut und Ihr Bart brauchen Zeit, sich an ein neues Rasiersystem anzupassen. Wir empfehlen Ihnen, sich über einen Zeitraum von 3 Wochen regelmäßig zu rasieren (mindestens 3 Mal pro Woche), damit sich Ihre Haut an den neuen Rasierer anzupassen kann.

 • Page 36: Langhaarschneider Verwenden

  DEutsch langhaarschneider verwenden Der Langhaarschneider eignet sich zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart. Ziehen Sie die Schereinheit gerade vom Rasierer ab. Hinweis: Drehen Sie die Schereinheit nicht, während Sie sie vom Rasierer abnehmen. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer einzuschalten. Das Display leuchtet für einige Sekunden auf. Schieben Sie den Schiebeschalter nach vorne, um den Langhaarschneider herauszuschieben.

 • Page 37: Die Schereinheit Reinigen

  DEutsch Die schereinheit reinigen Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen. Spülen Sie die Schereinheit von außen einige Zeit mit heißem Leitungswasser ab. Öffnen Sie die drei Scherköpfe nacheinander, indem Sie daran ziehen.

 • Page 38

  DEutsch Typ RQ1007 verfügt über ein automatisches Reinigungsprogramm. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken, startet das Jet Clean System die Reinigung im automatischen Reinigungsprogramm. Das Jet clean system für den gebrauch vorbereiten Füllen Sie die Reinigungskammer vor dem ersten Gebrauch auf. Stecken Sie den kleinen Stecker in das Jet Clean System. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. Die Halterung bewegt sich automatisch in die oberste Position. Drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten der Reinigungskammer (1) gleichzeitig, und heben Sie dann das Jet Clean System von der Reinigungskammer (2).

 • Page 39

  DEutsch Die Reinigungsanzeige blinkt, und der Rasierer wird automatisch in die Reinigungsflüssigkeit getaucht. Die Reinigungsanzeige blinkt während des gesamten Reinigungsprogramms, das einige Minuten dauert. Hinweis: RQ1007: Das Reinigungsprogramm dauert 4 bis 6 Minuten. Hinweis: RQ1008: Die Reinigungsprogramme Automatisch und Eco dauern 4 bis 6 Minuten.

 • Page 40

  DEutsch Spülen Sie die Reinigungskammer unter fließendem Wasser aus. Die Reinigungskammer ist nicht spülmaschinenfest. Füllen Sie die Reinigungskammer mit der Reinigungsflüssigkeit HQ200 bis zu einer Höhe zwischen den beiden Markierungen. Setzen Sie das Jet Clean System wieder auf die Reinigungskammer. Achten Sie darauf, dass die Entriegelungstasten wieder einrasten.

 • Page 41: Den Langhaarschneider Reinigen

  DEutsch Reinigen Sie die Innenseite des Scherkorbs. Setzen Sie nach dem Reinigen das Schermesser mit den Vorsprüngen nach unten wieder in den Scherkorb. Drücken Sie die Halterung über dem Schermesser nach unten. Schließen Sie die Scherköpfe. Stecken Sie die Führung der Schereinheit in den Schlitz oben am Rasierer (1).

 • Page 42

  DEutsch Ersatz Für eine optimale Rasierleistung empfehlen wir, die Schereinheit alle 12 Monate auszuwechseln. Ersetzen Sie die Schereinheit ausschließlich durch eine RQ12 Philips Schereinheit. Das Schereinheitssymbol blinkt (alle Typen), und Sie hören einen Piepton (nur RQ129x/RQ128x), wenn Sie den Rasierer ausschalten. LEFT...

 • Page 43: Ελληνικα

  Ελληνικα Γενική περιγραφή (Εικ. 1) A Ξυριστική μηχανή 1 Οθόνη 2 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ξυριστικής μηχανής 3 Προστατευτικό κάλυμμα 4 Μονάδα ξυρίσματος RQ12 5 Τρίμερ 6 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τρίμερ B Πτυσσόμενος φορτιστής C Σύστημα Jet Clean (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) 1 Σύμβολο “άδειου θαλάμου καθαρισμού” 2 Σύμβολο καθαρισμού 3 Σύμβολο στεγνώματος 4 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης συστήματος Jet Clean (μόνο στον τύπο RQ1008: και κουμπί πάνω/κάτω για επιλογή προγράμματος) 5 Κουμπί απασφάλισης θαλάμου καθαρισμού 6 Υποδοχή ξυριστικής μηχανής D Βουρτσάκι καθαρισμού E Υγρό καθαρισμού HQ200 F Θήκη...

 • Page 44

  Ελληνικα RQ1250 Φόρτιση Η φόρτιση διαρκεί περίπου 1 ώρα. RQ1290/RQ1280 Όταν η ξυριστική μηχανή φορτίζεται, αναβοσβήνει η ένδειξη λεπτών. Τα λεπτά ξυρίσματος αυξάνονται μέχρι να φορτιστεί πλήρως η ξυριστική μηχανή. Γρήγορη φόρτιση: Όταν η μηχανή διαθέτει αρκετή ενέργεια για ένα ξύρισμα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 5 λεπτών με κόκκινο χρώμα. RQ1260/RQ1250 Σημείωση: Οι οθόνες των διάφορων τύπων ξυριστικών μηχανών έχουν διαφορετική εμφάνιση, αλλά οι λυχνίες φόρτισης λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όταν η ξυριστική μηχανή φορτίζεται, στην αρχή αναβοσβήνει η...

 • Page 45

  Ελληνικα RQ1260/RQ1250 Σημείωση: Οι οθόνες των διάφορων τύπων ξυριστικών μηχανών έχουν διαφορετική εμφάνιση, αλλά οι λυχνίες φόρτισης λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ανάβουν συνεχόμενα όλες οι λυχνίες φόρτισης. Μετά από περίπου 30 λεπτά, η οθόνη σβήνει ξανά αυτόματα. Χαμηλή ισχύς μπαταρίας RQ1290/RQ1280 Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια (όταν έχουν απομείνει μόνο 5 ή λιγότερα λεπτά ξυρίσματος), η ένδειξη λεπτών αρχίζει να αναβοσβήνει.

 • Page 46

  Ελληνικα Το σύμβολο βρύσης αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να καθαρίσετε την ξυριστική μηχανή. LEFT MINUTES MINUTES LEFT αντικατάσταση μονάδας ξυρίσματος Για μέγιστη απόδοση στο ξύρισμα, συνιστούμε να αντικαθιστάτε τη μονάδα ξυρίσματος κάθε 12 μήνες. Σημείωση: Οι οθόνες των διάφορων τύπων ξυριστικών μηχανών έχουν LEFT MINUTES διαφορετική εμφάνιση, αλλά χρησιμοποιούν το ίδιο σύμβολο. Για να θυμάστε να αντικαθιστάτε τη μονάδα ξυρίσματος, η συσκευή MINUTES LEFT διαθέτει μια υπενθύμιση αντικατάστασης, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 12 μήνες.

 • Page 47

  Ελληνικα λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (μόνο στον τύπο RQ1290) Η συσκευή διαθέτει μια αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν θέτετε την ξυριστική μηχανή σε αυτήν τη λειτουργία, η λυχνία του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σβήνει, για εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη αλλά ανιχνεύει κίνηση για 5 λεπτά (όπως π.χ. όταν ταξιδεύετε με την ξυριστική μηχανή στη βαλίτσα σας), μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της ξυριστικής μηχανής. Το σύμβολο κλειδώματος αναβοσβήνει στην οθόνη για να υποδειχθεί ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Page 48

  Ελληνικα Φόρτιση στη βάση φόρτισης Συνδέστε το μικρό βύσμα στη βάση φόρτισης. Ξεδιπλώστε τη βάση φόρτισης (‘κλικ’). Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα. Τοποθετήστε την ξυριστική μηχανή στη βάση φόρτισης. Η οθόνη δείχνει ότι η ξυριστική μηχανή φορτίζεται (ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Η οθόνη”). Φόρτιση...

 • Page 49

  Ελληνικα Πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή. Η οθόνη φωτίζεται για λίγα δευτερόλεπτα. Μετακινήστε τις ξυριστικές κεφαλές πάνω στο δέρμα σας με κυκλικές κινήσεις. Μην κάνετε ευθείες κινήσεις. Πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή. Η...

 • Page 50

  Ελληνικα Σύρετε το διακόπτη του τρίμερ προς τα εμπρός για να το βγάλετε από την υποδοχή του. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε το τριμάρισμα. Σύρετε το διακόπτη του τρίμερ προς τα πίσω για να το επαναφέρετε στη θέση του. Πιέστε μία φορά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να...

 • Page 51

  Ελληνικα Ξεπλύνετε τη μονάδα ξυρίσματος με ζεστό νερό βρύσης για λίγη ώρα. Τραβήξτε μία προς μία τις τρεις ξυριστικές κεφαλές για να τις ανοίξετε. Ξεπλύνετε και τις τρεις ξυριστικές κεφαλές και τους τρεις χώρους συλλογής τριχών με ζεστό νερό βρύσης για 30 δευτερόλεπτα. Σημείωση: Μπορείτε...

 • Page 52

  Ελληνικα Ο τύπος RQ1007 διαθέτει αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού. Όταν πιέζετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, το σύστημα Jet Clean ξεκινά τον καθαρισμό στο αυτόματο πρόγραμμα. Προετοιμασία του συστήματος Jet Clean για χρήση Γεμίστε το θάλαμο καθαρισμού πριν από την πρώτη χρήση. Συνδέστε το μικρό βύσμα στο σύστημα Jet Clean. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα. Η υποδοχή μετακινείται αυτόματα στην υψηλότερη θέση. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά απασφάλισης και στις δύο πλευρές...

 • Page 53

  Ελληνικα Η λυχνία καθαρισμού αρχίζει να αναβοσβήνει και η ξυριστική μηχανή βυθίζεται αυτόματα στο υγρό καθαρισμού. Η λυχνία καθαρισμού αναβοσβήνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος καθαρισμού, το οποίο διαρκεί μερικά λεπτά. Σημείωση: RQ1007: Το αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού διαρκεί 4 έως 6 λεπτά.

 • Page 54

  Ελληνικα Αδειάστε το υγρό καθαρισμού που έχει απομείνει στο θάλαμο καθαρισμού. Μπορείτε απλώς να αδειάσετε το υγρό καθαρισμού στο νεροχύτη. Ξεπλύνετε το θάλαμο καθαρισμού με νερό βρύσης. Ο θάλαμος καθαρισμού δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Γεμίστε το θάλαμο καθαρισμού με το υγρό καθαρισμού HQ200 μεταξύ των δύο σημείων ένδειξης στάθμης. Τοποθετήστε...

 • Page 55

  Ελληνικα Καθαρίστε το εσωτερικό του οδηγού ξυρίσματος. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά τον κόπτη στον οδηγό ξυρίσματος με τις προεξοχές του κόπτη στραμμένες προς τα κάτω. Πιέστε το εξάρτημα συγκράτησης προς τα κάτω πάνω από τον κόπτη. Κλείστε τις ξυριστικές κεφαλές. Εισαγάγετε...

 • Page 56

  Ελληνικα αντικατάσταση Για μέγιστη απόδοση στο ξύρισμα, συνιστούμε να αντικαθιστάτε τη μονάδα ξυρίσματος κάθε 12 μήνες. Να αντικαθιστάτε τη μονάδα ξυρίσματος μόνο με γνήσιες μονάδες ξυρίσματος RQ12 της Philips. Όταν απενεργοποιείτε την ξυριστική μηχανή, το σύμβολο της μονάδας ξυρίσματος αναβοσβήνει (σε όλους τους τύπους) και LEFT MINUTES ακούγεται ένα ηχητικό σήμα (μόνο στον τύπο RQ129x/RQ128x). Σημείωση: Οι διάφοροι τύποι ξυριστικών μηχανών έχουν διαφορετική...

 • Page 57: Español

  Español Descripción general (fig. 1) A Afeitadora Pantalla Botón de encendido/apagado de la afeitadora Tapa protectora Unidad de afeitado RQ12 Cortapatillas Botón de encendido/apagado del cortapatillas B Cargador plegable C Sistema Jet Clean (sólo en modelos específicos) Símbolo de “cámara de limpieza vacía” Símbolo de limpieza Símbolo de secado Botón de encendido/apagado del sistema Jet Clean (sólo modelo RQ1008: botón arriba/abajo para la selección del programa)

 • Page 58

  Español carga La afeitadora tarda aproximadamente 1 hora en cargarse. RQ1290/RQ1280 Mientras la afeitadora se está cargando, la indicación de minutos parpadea. Los minutos de afeitado aumentan hasta que la afeitadora está completamente cargada. Carga rápida: cuando la afeitadora tiene suficiente energía para un afeitado, la pantalla muestra 5 minutos en rojo. RQ1260/RQ1250 Nota: La pantalla de los distintos modelos son diferentes, pero los pilotos de carga funcionan del mismo modo.

 • Page 59

  Español RQ1260/RQ1250 Nota: La pantalla de los distintos modelos son diferentes, pero los pilotos de carga funcionan del mismo modo. Cuando la batería está casi descargada (cuando quedan 5 minutos o menos de afeitado), el piloto de carga inferior parpadea en color naranja. Al apagar la afeitadora, el piloto de carga inferior sigue parpadeando en naranja durante unos segundos.

 • Page 60

  Español activación del bloqueo para viajes Para activar el modo de bloqueo para viajes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. RQ1280: la pantalla comienza la cuenta atrás desde 3. En el 1, el aparato emite un pitido para indicar que está bloqueado. El símbolo de bloqueo se ilumina en la pantalla.

 • Page 61

  Español carga La afeitadora tarda aproximadamente 1 hora en cargarse. RQ1290/RQ1280/RQ1260: una afeitadora completamente cargada proporciona un tiempo de afeitado de hasta 60 minutos o 20 días. Nota: RQ1290/RQ1280: cuando la batería está completamente cargada, la pantalla muestra los minutos de afeitado que quedan (consulte la sección “Batería completamente cargada” en el capítulo “La pantalla”). RQ1250: una afeitadora completamente cargada proporciona un tiempo de afeitado de hasta 50 minutos o 16 días.

 • Page 62

  Español utilización de la afeitadora afeitado período de adaptación de la piel Es posible que, las primeras veces que se afeite, no obtenga el resultado que espera y que la piel se irrite ligeramente; es normal. La piel y la barba necesitan tiempo para adaptarse a un nuevo sistema de afeitado. Le aconsejamos que se afeite regularmente (por lo menos 3 veces a la semana) durante un período de 3 semanas para que la piel se adapte a la nueva afeitadora.

 • Page 63

  Español uso del recortador Puede utilizar el cortapatillas para recortar las patillas y el bigote. Tire de la unidad de afeitado desde la afeitadora para extraerla. Nota: No gire la unidad de afeitado mientras la extrae de la afeitadora. Pulse el botón de encendido/apagado una vez para encender la afeitadora. La pantalla se ilumina durante unos segundos.

 • Page 64

  Español limpieza de la unidad de afeitado Tenga cuidado con el agua caliente. Compruebe siempre que el agua no esté demasiado caliente para evitar quemarse las manos. Enjuague la unidad de afeitado durante un rato con agua caliente del grifo. Abra los tres cabezales de afeitado de uno en uno.

 • Page 65

  Español El modelo RQ1007 dispone de tres programas de limpieza. Cuando pulsa el botón de encendido/apagado, el sistema Jet Clean comienza a limpiar en el programa automático de limpieza. preparación del sistema Jet clean para su uso Llene la cámara de limpieza antes de utilizarla por primera vez. Enchufe la clavija pequeña al sistema Jet Clean. Enchufe el adaptador a la toma de corriente. El soporte se desplazará...

 • Page 66

  Español El piloto de limpieza empieza a parpadear y la afeitadora se sumerge automáticamente en el líquido limpiador. El piloto de limpieza parpadea durante todo el programa de limpieza, que dura unos minutos. Nota: RQ1007: el programa de limpieza tarda entre 4 y 6 minutos. Nota: RQ1008: los programas de limpieza automático y eco tardan entre 4 y 6 minutos.

 • Page 67

  Español método de limpieza a fondo Asegúrese de que el aparato está apagado. Extraiga la unidad de afeitado de la afeitadora. Nota: No gire la unidad de afeitado mientras la extrae de la afeitadora. Abra los tres cabezales de afeitado de uno en uno. Presione la lengüeta de apertura del tope (1) hasta que se abra (2).

 • Page 68

  Español Limpie el interior del protector. Una vez limpia, vuelva a colocar la cuchilla en el protector con las hojas hacia arriba. Presione el tope sobre la cuchilla. Cierre los cabezales de afeitado. Inserte el saliente de la unidad de afeitado en la ranura de la parte superior de la afeitadora (1).

 • Page 69

  Para un rendimiento de afeitado óptimo, le aconsejamos que sustituya la unidad de afeitado cada 12 meses. Sustituya la unidad de afeitado únicamente por una unidad de afeitado original Philips RQ12. El símbolo de la unidad de afeitado parpadea (en todos los modelos) y se oye un pitido al apagar la afeitadora (solo en los modelos...

 • Page 70: Suomi

  suomi Yleiskuvaus (kuva 1) A Parranajokone 1 Näyttö Parranajokoneen virtapainike Teräsuojus RQ12-ajopää Trimmeri Trimmerin käynnistyskytkin B Taitettava laturi C Jet Clean -järjestelmä (vain tietyissä malleissa) Tyhjän puhdistuskammion kuvake Puhdistuskuvake 3 Kuivauskuvake 4 Jet Clean -järjestelmän virtapainike (vain RQ1008: ylös/alas-painike ohjelman valintaa varten) Puhdistuskammion vapautuspainike Parranajokoneen pidike D Puhdistusharja HQ200-puhdistusneste Pussi G Verkkolaite näyttö...

 • Page 71

  suomi lataaminen Lataus kestää noin tunnin. RQ1290/RQ1280 Kun parranajokone latautuu, minuuttien ilmaisin vilkkuu. Käyttöminuutit lisääntyvät, kunnes parranajokone on ladattu täyteen. Pikalataus: kun parranajokoneen virta riittää yhtä parranajoa varten, näytössä on punainen 5 minuutin merkintä. RQ1260/RQ1250 Huomautus: Eri mallien näytöt näyttävät erilaisilta, mutta latausvalot toimivat samalla tavalla. Kun parranajokone latautuu, ensin vilkkuu alin latausvalo, seuraavaksi toinen latausvalo ja niin edelleen, kunnes parranajokone on latautunut täyteen.

 • Page 72

  suomi akun jäljellä oleva varaus RQ1290/RQ1280 Akun jäljellä olevan latauksen voit tarkistaa näytössä olevasta käyttöajasta. RQ1260/RQ1250 Huomautus: Eri mallien näytöt näyttävät erilaisilta, mutta latausvalot toimivat samalla tavalla. Vilkkuvat latausvalot ilmaisevat jäljellä olevan akun kapasiteetin. parranajokoneen puhdistaminen Jotta ajotulos on mahdollisimman hyvä, suosittelemme, että puhdistat parranajokoneen jokaisen käytön jälkeen. LEFT MINUTES Huomautus: Parranajokoneiden näytöt näyttävät erilaisilta, mutta niissä on samat kuvakkeet.

 • Page 73

  suomi Huomautus: Kun asetat parranajokoneen laturiin tai Jet Clean -järjestelmään, joka on kytketty virtalähteeseen, matkalukitus poistetaan automaattisesti. virransäästötila (vain RQ1290) Laitteessa on automaattinen virransäästötila. Kun parranajokone siirtyy virransäästötilaan, virtapainikkeen valo sammuu virran säästämiseksi. Kun laite on pois päältä, mutta havaitsee liikettä viiden minuutin ajan (esimerkiksi kun matkustat, ja laite on laukussasi), se vaihtaa automaattisesti virransäästötilaan. Tämä tila estää laitetta käynnistymästä vahingossa. Näytössä vilkkuva lukkokuvake ilmaisee, että laite on virransäästötilassa.

 • Page 74

  suomi lataaminen Jet clean -järjestelmässä (vain tietyissä malleissa) Aseta pieni pistoke Jet Clean -järjestelmään. Yhdistä latauslaite pistorasiaan. Pitele parranajokonetta ylösalaisin telineen yllä siten, että parranajokoneen takaosa on telinettä kohti. Huomautus: Jos ajopään päällä on suojus, parranajokonetta ei voi asettaa Jet Clean -järjestelmään.

 • Page 75

  suomi Kytke parranajokoneeseen virta painamalla virtapainiketta kerran. Liikuta ajopäitä iholla pyörivin liikkein. Huomautus: Huuhtele parranajokone säännöllisesti juoksevalla vedellä, jotta se liukuu edelleen tasaisesti iholla. Kuivaa kasvot ja puhdista parranajokone huolellisesti jokaisen käytön jälkeen (katso kohta Puhdistus ja huolto). Huomautus: Huuhtele kaikki vaahto tai parranajogeeli parranajokoneesta. trimmerin käyttö...

 • Page 76

  suomi Parranajokoneen ulkokuoren voi puhdistaa kostealla kankaalla. Säännöllinen puhdistus takaa hyvän ajotuloksen. ajopään puhdistaminen Ole varovainen kuuman veden kanssa. Varmista aina, ettei vesi ole liian kuumaa, ettet polta käsiäsi. Huuhtele ajopäätä kuumalla juoksevalla vedellä jonkin aikaa. Vedä kolme ajopäätä auki yksi kerrallaan. Huuhtele kolme ajopäätä ja partakarvakammiota vesihanan alla kuumalla vedellä...

 • Page 77

  suomi Mallissa RQ1007 on yksi automaattinen puhdistusohjelma. Kun painat virtapainiketta, Jet Clean -järjestelmä käynnistää automaattisen puhdistusohjelman. Jet clean -järjestelmän valmisteleminen käyttöä varten Täytä puhdistuskammio ennen ensimmäistä käyttökertaa. Aseta pieni pistoke Jet Clean -järjestelmään. Yhdistä latauslaite pistorasiaan. Pidike siirtyy automaattisesti yläasentoon. Paina puhdistuskammion (1) kummallakin puolella olevia vapautuspainikkeita samanaikaisesti ja nosta Jet Clean -järjestelmä pois puhdistuskammiosta (2).

 • Page 78

  suomi Puhdistuksen merkkivalo alkaa vilkkua, ja laite laskee parranajokoneen automaattisesti puhdistusnesteeseen. Puhdistusohjelma kestää muutaman minuutin, ja puhdistuksen merkkivalo vilkkuu koko sen ajan. Huomautus: RQ1007: puhdistusohjelma kestää 4–6 minuuttia. Huomautus: RQ1008: automaatti- ja ekopuhdistusohjelmat kestävät 4–6 minuuttia. Teho-ohjelma kestää noin 35 minuuttia. Puhdistusohjelman ensimmäisen vaiheen aikana parranajokoneen virta kytkeytyy ja katkeaa automaattisesti useita kertoja ja parranajokone asettuu eri asentoihin.

 • Page 79

  suomi Erittäin huolellinen puhdistustapa Varmista, että laitteesta on katkaistu virta. Vedä ajopää suoraan irti parranajokoneesta. Huomautus: Älä käännä ajopäätä vetäessäsi sitä pois parranajokoneesta. Vedä kolme ajopäätä auki yksi kerrallaan. Paina kiinnittimen vapautuspainiketta (1), kunnes kiinnitin avautuu (2). Huomautus: Puhdista kerralla vain yksi terä ja teräsäleikkö, sillä ne on hiottu pareittain.

 • Page 80

  suomi Aseta terä puhdistuksen jälkeen takaisin teräsäleikköön siten, että terävä pää osoittaa alaspäin. Paina kiinnitintä alaspäin terän päälle. Sulje ajopäät. Aseta ajopään kieleke parranajokoneen päällä olevaan aukkoon (1). Kiinnitä sitten ajopää parranajokoneeseen painamalla sitä alaspäin (2), jolloin kuuluu napsahdus. trimmerin puhdistaminen Puhdista trimmeri jokaisen käyttökerran jälkeen.

 • Page 81

  Parhaan ajotuloksen saamiseksi suosittelemme teräyksikön vaihtamista vuoden välein. Korvaa ajopää vain aidolla RQ12 Philips -ajopäällä. Ajopääkuvake vilkkuu (kaikissa malleissa), ja kuulet äänimerkin (vain RQ129x/RQ128x), kun katkaiset parranajokoneesta virran. LEFT MINUTES Huomautus: Mallien näytöt näyttävät erilaisilta, mutta niissä on samat MINUTES LEFT kuvakkeet. Vedä vanha ajopää irti parranajokoneesta. Huomautus: Älä käännä ajopäätä vetäessäsi sitä pois parranajokoneesta.

 • Page 82: Français

  FRançais Description générale (fig. 1) A Rasoir 1 Afficheur Bouton marche/arrêt du rasoir Coque de protection Unité de rasage RQ12 Tondeuse Bouton coulissant marche/arrêt de la tondeuse B Chargeur pliable C Système de nettoyage Jet Clean (certains modèles uniquement) Symbole « cuve vide » Symbole de nettoyage Symbole de séchage Bouton marche/arrêt du système de nettoyage Jet Clean (RQ1008 uniquement : bouton flèche vers le haut/flèche vers le bas pour...

 • Page 83

  FRançais RQ1250 charge La charge dure environ 1 heure. RQ1290/RQ1280 Lorsque le rasoir est en charge, le nombre de minutes clignote. Le nombre de minutes de rasage augmente jusqu’à ce que le rasoir soit entièrement chargé. Charge rapide : lorsque le rasoir est suffisamment chargé pour une séance de rasage, l’afficheur indique 5 minutes en rouge. RQ1260/RQ1250 Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent différemment, mais les voyants de charge fonctionnent de la même façon. Lorsque le rasoir est en charge, le voyant de charge inférieur clignote, puis le deuxième voyant de charge se met à...

 • Page 84

  FRançais Batterie faible RQ1290/RQ1280 Lorsque la batterie est presque vide (5 minutes ou moins de rasage restantes), le nombre de minutes se met à clignoter. Lorsque vous éteignez le rasoir, le nombre de minutes de rasage continue à clignoter pendant quelques secondes. Vous entendez un bip lorsque le nombre de minutes arrive à zéro. RQ1260/RQ1250 Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent différemment, mais les voyants de charge fonctionnent de la même façon.

 • Page 85

  FRançais Pour vous rappeler de remplacer l’unité de rasage, l’appareil est équipé d’un rappel de remplacement, qui s’active automatiquement LEFT MINUTES après environ 12 mois. Le rappel de remplacement est répété lors de 9 séances de rasage successives (certains modèles uniquement) MINUTES LEFT ou jusqu’à ce que vous réinitialisiez le rasoir (certains modèles uniquement). verrouillage (RQ1280/RQ1260/RQ1250 uniquement) Vous pouvez verrouiller le rasoir si vous partez en voyage.

 • Page 86

  FRançais têtes de rasage bloquées Remarque : Les afficheurs des différents types de rasoir se présentent différemment, mais affichent le même symbole. Si les têtes de rasage sont bloquées, le symbole de l’unité de rasage, le symbole du robinet et le point d’exclamation clignotent. Dans ce cas, le LEFT MINUTES moteur ne peut pas fonctionner car les têtes de rasage sont sales ou...

 • Page 87

  FRançais Maintenez le rasoir à l’envers au-dessus du support avec l’arrière du rasoir orienté vers le support. Remarque : Le rasoir ne doit pas être placé dans le système de nettoyage Jet Clean tant que le capot de protection est installé sur l’unité de rasage. Remarque : RQ129x uniquement : lorsque vous retournez le rasoir, le nombre de minutes figurant sur l’afficheur s’affiche dans l’autre sens, de sorte que vous puissiez toujours consulter le niveau de charge de la batterie.

 • Page 88

  FRançais Mouillez votre peau. Appliquez de la mousse à raser ou du gel de rasage sur votre peau. Rincez l’unité de rasage sous le robinet afin que le rasoir puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau. Mettez le rasoir en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Faites glisser les têtes de rasoir sur votre peau en effectuant des mouvements circulaires.

 • Page 89

  FRançais nettoyage et entretien N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer le rasoir, ses accessoires et le système de nettoyage Jet Clean (certains modèles uniquement). La meilleure manière et la manière la plus hygiénique de nettoyer le rasoir est d’utiliser le système de nettoyage Jet Clean (certains modèles uniquement).

 • Page 90

  FRançais nettoyage de l’unité de rasage à l’aide du système de nettoyage Jet clean (certains modèles uniquement) Il existe deux types de système de nettoyage Jet Clean : Le type RQ1008 propose trois programmes de nettoyage : le programme économique, le programme automatique et le programme intensif.

 • Page 91

  FRançais Appuyez sur le bouton marche/arrêt du système de nettoyage Jet Clean pour lancer le programme de nettoyage. L’afficheur du rasoir cesse d’afficher le témoin de charge. Le voyant de nettoyage clignote et le rasoir est automatiquement plongé dans le liquide de nettoyage. Le voyant de nettoyage clignote pendant le programme de nettoyage, qui dure quelques minutes.

 • Page 92

  FRançais Videz le liquide de nettoyage qui reste dans la cuve. Vous pouvez simplement verser le liquide de nettoyage dans le lavabo. Rincez la cuve sous le robinet. La cuve ne peut pas être nettoyée au lave-vaisselle. Remplissez la cuve de liquide de nettoyage HQ200 jusqu’à un niveau situé entre les deux lignes. Replacez le système de nettoyage Jet Clean sur la cuve.

 • Page 93

  FRançais Nettoyez l’intérieur de la grille. Après le nettoyage, replacez la lame dans la grille en orientant le bloc tondeuse vers le bas. Appuyez sur la fixation située sur la lame. Fermez les têtes de rasage. Insérez la languette de l’unité de rasage dans la fente située sur la partie supérieure du rasoir (1).

 • Page 94

  Pour garantir des performances de rasage optimales, nous vous recommandons de remplacer l’unité de rasage tous les 12 mois. Remplacez l’unité de rasage uniquement par une unité de rasage RQ12 Philips. Le symbole de l’unité de rasage clignote (tous types) et vous entendez un bip (RQ129x/RQ128x uniquement) lorsque vous...

 • Page 95: Italiano

  italiano Descrizione generale (fig. 1) A Rasoio Display Pulsante on/off rasoio Cappuccio di protezione Unità di rasatura RQ12 Tagliabasette Cursore tagliabasette on/off B Caricatore pieghevole C Sistema Jet Clean (solo per modelli specifici) Simbolo di vaschetta del detergente vuota Simbolo di lavaggio Simbolo di asciugatura Pulsante on/off del sistema Jet Clean (solo RQ1008: pulsante su/giù per la scelta del programma) Pulsante di sgancio della vaschetta del detergente Supporto per rasoio...

 • Page 96

  italiano come ricaricare l’apparecchio La ricarica richiede circa 1 ora. RQ1290/RQ1280 Quando il rasoio viene ricaricato, l’indicazione dei minuti lampeggia. I minuti di rasatura aumentano finché il rasoio non è completamento carico. Ricarica veloce: quando il rasoio dispone di una carica sufficiente per una sola rasatura, il display mostra 5 minuti in rosso. RQ1260/RQ1250 Nota: Anche se il display dei vari tipi di rasoio è diverso, le spie di ricarica funzionano allo stesso modo. Quando il rasoio si sta caricando, per prima cosa lampeggia l’ultima spia di ricarica, poi la seconda e così via fino a che il rasoio non è...

 • Page 97

  italiano RQ1260/RQ1250 Nota: Anche se il display dei vari tipi di rasoio è diverso, le spie di ricarica funzionano allo stesso modo. Quando la batteria è quasi scarica (ossia quando il rasoio ha un’autonomia massima di 5 minuti), la spia di ricarica inferiore lampeggia in arancione. Quando spegnete il rasoio, la spia di ricarica inferiore continua a lampeggiare in arancione per alcuni secondi.

 • Page 98

  italiano come attivare il blocco da viaggio Per attivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per circa 3 secondi. RQ1280: il display inizia il conto alla rovescia da 3 a 1, l’apparecchio emette un segnale acustico ad indicare che è bloccato. Il simbolo di blocco si illumina sul display.

 • Page 99

  italiano come ricaricare l’apparecchio La ricarica richiede circa 1 ora. RQ1290/RQ1280/RQ1260: un rasoio completamente carico ha un’autonomia di rasatura di 60 minuti o 20 giorni. Nota: RQ1290/RQ1280: quando la batteria è completamente carica, il display mostra i minuti effettivi di rasatura rimanenti (vedere la sezione “Batteria completamente carica” nel capitolo “Display”). RQ1250: un rasoio completamente carico ha un’autonomia di rasatura di 50 minuti o 16 giorni.

 • Page 100

  italiano modalità d’uso del rasoio Rasatura periodo di adattamento sulla pelle Le prime rasature potrebbero non avere il risultato che vi aspettate e la vostra pelle potrebbe anche irritarsi un po’. Questo è normale. La pelle e la barba hanno bisogno di tempo per adattarsi a qualunque nuovo sistema di rasatura.

 • Page 101

  italiano Uso del rifinitore Potete utilizzare il rifinitore per regolare basette e baffi. Estraete l’unità di rasatura dal rasoio. Nota: non girate l’unità di rasatura mentre la estraete dal rasoio. Premete il pulsante on/off per accendere il rasoio. Il display si illumina per alcuni secondi. Fate scorrere il rifinitore in avanti per estrarlo. A questo punto, potete iniziare a rifinire la barba.

 • Page 102

  italiano pulizia dell’unità di rasatura Prestate particolare attenzione quando utilizzate l’acqua calda: verificate sempre che non sia troppo calda per evitare di scottarvi. Sciacquate per un po’ l’unità di rasatura sotto acqua corrente calda. Aprite le tre testine di rasatura una alla volta. Sciacquate tutte e tre le testine di rasatura e gli altrettanti vani di raccolta peli sotto acqua corrente calda per circa 30 secondi.

 • Page 103

  italiano Il modello RQ1007 è dotato di un programma di pulizia automatico. Quando premete il pulsante on/off, il sistema Jet Clean avvia la pulizia tramite il programma di pulizia automatico. preparazione all’uso del sistema Jet clean Prima del primo utilizzo, riempite la vaschetta del detergente. Collegate lo spinotto al sistema Jet Clean. Inserite la spina dell’adattatore nella presa di corrente a muro. Il supporto si sposta automaticamente nella posizione più...

 • Page 104

  italiano La spia di lavaggio inizia a lampeggiare e il rasoio viene automaticamente abbassato nel liquido detergente. La spia di pulizia lampeggia durante tutto il programma che dura alcuni minuti. Nota: RQ1007: il programma di pulizia dura dai 4 ai 6 minuti. Nota: RQ1008: i programmi di pulizia auto ed eco durano dai 4 ai 6 minuti.

 • Page 105

  italiano metodo di pulizia a fondo Controllate che l’apparecchio sia spento. Estraete l’unità di rasatura dal rasoio. Nota: non girate l’unità di rasatura mentre la estraete dal rasoio. Aprite le tre testine di rasatura una alla volta. Premete la linguetta di apertura del fermo (1) finché quest’ultimo non si apre (2).

 • Page 106

  italiano Pulite l’interno del paralama. Dopo la pulizia, posizionate la lama di nuovo nel paralama con i piedini rivolti verso il basso. Premete il fermo sopra la lama. Chiudete le testine di rasatura. Inserite la linguetta nell’unità di rasatura nella fessura posta nella parte superiore del rasoio (1).

 • Page 107

  Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si consiglia di sostituire l’unità di rasatura ogni 12 anni. Sostituite l’unità di rasatura esclusivamente con un’unità di rasatura originale Philips RQ12. Il simbolo dell’unità di rasatura lampeggia (tutti i tipi) e viene emesso un segnale acustico (solo RQ129x/RQ128x) quando spegnete il...

 • Page 108: Nederlands

  nEDERlanDs Algemene beschrijving (fig. 1) A Scheerapparaat Display Aan/uitknop scheerapparaat Beschermkap RQ12-scheerunit Trimmer Aan/uitknop trimmer B Opvouwbare oplader C Jet Clean-systeem (alleen bepaalde typen) ’Reinigingskamer leeg’-symbool Reinigingssymbool Droogsymbool Aan/uitknop Jet Clean-systeem (alleen RQ1008: omhoog-/omlaagknop voor programmaselectie) Ontgrendelknop van reinigingskamer Houder voor scheerapparaat D Schoonmaakborsteltje HQ200-reinigingsvloeistof Opbergetui G Adapter het display...

 • Page 109

  nEDERlanDs opladen Opladen duurt ongeveer 1 uur. RQ1290/RQ1280 Tijdens het opladen van het scheerapparaat knippert de minutenaanduiding. Het aantal scheerminuten stijgt totdat het scheerapparaat volledig is opgeladen. Snel opladen: wanneer het scheerapparaat voldoende vermogen bevat voor één scheerbeurt, verschijnt op het display 5 minuten in het rood. RQ1260/RQ1250 Opmerking: De displays van de verschillende typen zien er anders uit, maar de oplaadlampjes werken op dezelfde manier.

 • Page 110

  nEDERlanDs RQ1260/RQ1250 Opmerking: De displays van de verschillende typen zien er anders uit, maar de oplaadlampjes werken op dezelfde manier. Wanneer de accu bijna leeg is (zodra er 5 of minder scheerminuten over zijn), knippert het onderste oplaadlampje oranje. Wanneer u het scheerapparaat uitschakelt, blijft het onderste oplaadlampje nog enkele seconden oranje knipperen.

 • Page 111

  nEDERlanDs De reisvergrendeling activeren Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om de reisvergrendelingsmodus in te schakelen. RQ1280: het display telt af vanaf 3. Bij 1 piept het apparaat om aan te geven dat het is vergrendeld. Het vergrendelingssymbool op het display gaat branden en gaat na enkele seconden uit.

 • Page 112

  nEDERlanDs opladen Opladen duurt ongeveer 1 uur. RQ1290/RQ1280/RQ1260: een volledig opgeladen scheerapparaat biedt een scheertijd tot 60 minuten/20 dagen. Opmerking: RQ1290/RQ1280: wanneer de accu helemaal opgeladen is, toont het display de werkelijk resterende scheerminuten (zie ‘Accu vol’ in hoofdstuk ‘Het display’). RQ1250: een volledig opgeladen scheerapparaat biedt een scheertijd tot 50 minuten/16 dagen.

 • Page 113

  nEDERlanDs het scheerapparaat gebruiken scheren huidaanpassingsperiode Het kan zijn dat de eerste scheerbeurten niet het verwachte resultaat opleveren en dat uw huid zelfs licht geïrriteerd raakt. Dit is normaal. Uw huid en baard hebben tijd nodig om zich aan het nieuwe scheersysteem aan te passen. We raden u aan om u regelmatig (ten minste 3 maal per week) gedurende 3 weken te scheren zodat uw huid zich kan aanpassen aan het nieuwe scheerapparaat.

 • Page 114

  nEDERlanDs De trimmer gebruiken U kunt de trimmer gebruiken voor het bijwerken van uw bakkebaarden en snor. Trek de scheerunit van het scheerapparaat af. Opmerking: Draai de scheerunit niet terwijl u deze van het scheerapparaat trekt. Druk één keer op de aan/uitknop om het scheerapparaat in te schakelen.

 • Page 115

  nEDERlanDs De scheerunit schoonmaken Wees voorzichtig met warm water. Controleer altijd of het water niet te heet is om te voorkomen dat u uw handen verbrandt. Spoel de scheerunit enige tijd schoon onder een warme kraan. Trek de drie scheerhoofden één voor één open. Spoel de drie scheerhoofden en de drie haarkamers gedurende 30 seconden onder de warme kraan.

 • Page 116

  nEDERlanDs Type RQ1007 heeft een automatisch reinigingsprogramma. Wanneer u op de aan/uitknop drukt, begint het Jet Clean-systeem in het automatische reinigingsprogramma schoon te maken. het Jet clean-systeem klaarmaken voor gebruik Vul de reinigingskamer voordat u het systeem voor de eerste keer gaat gebruiken. Steek de kleine stekker in het Jet Clean-systeem. Steek de adapter in het stopcontact.

 • Page 117

  nEDERlanDs Het schoonmaaklampje begint te knipperen en het scheerapparaat zakt automatisch in de reinigingsvloeistof. Het schoonmaaklampje knippert gedurende het reinigingsprogramma. Dit duurt enkele minuten. Opmerking: RQ1007: het reinigingsprogramma duurt 4 tot 6 minuten. Opmerking: RQ1008: de automatische en eco-reinigingsprogramma’s duren 4 tot 6 minuten.

 • Page 118

  nEDERlanDs De reinigingskamer is niet vaatwasmachinebestendig. Vul de reinigingskamer tot een niveau dat ligt tussen de twee lijnen met HQ200-reinigingsvloeistof. Plaats het Jet Clean-systeem terug op de reinigingskamer. Zorg ervoor dat de ontgrendelknoppen op hun plaats terugklikken. Extra grondige reinigingsmethode Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Trek de scheerunit recht van het scheerapparaat af. Opmerking: Draai de scheerunit niet terwijl u deze van het scheerapparaat trekt.

 • Page 119

  nEDERlanDs Maak de binnenkant van het scheerkapje schoon. Plaats het mesje na het schoonmaken terug in het scheerkapje met de mespootjes naar beneden gericht. Druk de vasthouder naar beneden over het mesje. Sluit de scheerhoofden. Plaats het nokje van de scheerunit in de sleuf aan de bovenkant van het scheerapparaat (1).

 • Page 120

  Voor een maximale scheerprestatie adviseren wij u de scheerunit om de 12 maanden te vervangen. Vervang de scheerunit alleen door een originele RQ12 Philips-scheerunit. Het scheerunitsymbool knippert (alle typen) en u hoort een piepje (alleen RQ129x/RQ128x) wanneer u het scheerapparaat uitschakelt. LEFT MINUTES Opmerking: De displays van de verschillende typen scheerapparaten zien er MINUTES LEFT anders uit, maar tonen hetzelfde symbool.

 • Page 121: Norsk

  noRsk Generell beskrivelse (fig. 1) A Barbermaskin Skjerm Av/på-knapp for barbermaskinen Beskyttelsesdeksel RQ12 – skjæreenhet Trimmer Trimmer av/på-bryter B Sammenleggbar lader C Jet Clean-system (kun bestemte modeller) Rengjøringskammeret er tomt-symbol Rengjøringssymbol Tørkesymbol Av/på-knapp for Jet Clean-systemet (kun RQ1008: opp/ned-knapp for å velge programmer) Utløserknapp for rengjøringskammer Barbermaskinholder D Rengjøringsbørste HQ200 –...

 • Page 122

  noRsk lading Ladingen tar ca. én time. RQ1290 / RQ1280 Når barbermaskinen lades, blinker minuttene. Antall minutter du kan barbere deg øker inntil barbermaskinen er fulladet. Hurtiglading: Når barbermaskinen har nok strøm for én barbering, vises 5 minutter i rødt i displayet. RQ1260 / RQ1250 Merk: Displayene på de forskjellige barbermaskinene ser ulike ut, men ladelampene fungerer på...

 • Page 123

  noRsk RQ1260 / RQ1250 Merk: Displayene på de forskjellige barbermaskinene ser ulike ut, men ladelampene fungerer på samme måte. Når batteriet nesten er tomt (når det bare er fem eller færre minutter igjen), blinker den nederste ladelampe oransje. Når du slår av barbermaskinen, blinker den nederste ladelampen oransje i noen sekunder.

 • Page 124

  noRsk aktivere transportlåsen Hold av/på-knappen inne i tre sekunder for å aktivere transportlås- modusen. RQ1280: Displayet begynner å telle ned fra 3. Når det når 1, piper apparatet for å vise at det er låst. Låsesymbolet begynner å lyse i displayet. Etter noen sekunder slukkes det.

 • Page 125

  noRsk lading Ladingen tar ca. én time. RQ1290/RQ1280/RQ1260: En fulladet barbermaskin har en barberingstid på opptil 60 minutter eller 20 dager. Merk: RQ1290/RQ1280: Når batteriet er fulladet, viser skjermen faktisk antall minutter med barbering som gjenstår (se avsnittet Fulladet batteri i kapittelet Displayet). RQ1250: En fulladet barbermaskin har en barberingstid på opptil 50 minutter eller 16 dager.

 • Page 126

  noRsk Bruke barbermaskinen Barbering tilpasningsperiode for huden De første barberingene gir deg kanskje ikke resultatet du forventer, og huden din kan også bli litt irritert. Dette er normalt. Både hud og skjegg trenger tid til å tilpasse seg et nytt barberingssystem. Vi anbefaler at du barberer deg regelmessig (minst tre ganger i uken) i en periode på tre uker for å la huden tilpasse seg den nye barbermaskinen. I denne perioden må du bare bruke den nye elektriske barbermaskinen, og ingen andre barberingsmetoder. Hvis du bruker forskjellige barberingsmetoder, er det vanskeligere for huden å...

 • Page 127

  noRsk Bruke trimmeren Du kan bruke trimmeren for å stelle kinnskjegg og barter. Trekk skjæreenheten av barbermaskinen. Merk: Du må ikke vri på skjæreenheten når du trekker den av barbermaskinen. Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på barbermaskinen. Displayet lyser i noen sekunder. Skyv trimmerbryteren fremover for å skyve ut trimmeren. Du kan nå...

 • Page 128

  noRsk Rengjøre skjæreenheten Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke er så varmt at du brenner deg. Skyll barberingsenheten under varmt vann. Løsne ett og ett av de tre skjærehodene. Skyll de tre skjærehodene og de tre skjeggkamrene i varmt vann i 30 sekunder.

 • Page 129

  noRsk Modell RQ1007 har ett automatisk rengjøringsprogram. Når du trykker på av/på-knappen, starter Jet Clean-systemet det automatiske rengjøringsprogrammet. klargjøre Jet clean-systemet for bruk Fyll rengjøringskammeret før du bruker enheten for første gang. Koble den lille kontakten til Jet Clean-systemet. Sett adapteren i stikkontakten. Holderen flytter seg automatisk til høyeste posisjon. Trykk på utløserknappene på begge sider av rengjøringskammeret (1) samtidig.

 • Page 130

  noRsk Rengjøringslampen begynner å blinke, og barbermaskinen senkes automatisk ned i rengjøringsvæsken. Rengjøringslampen blinker under hele rengjøringsprogrammet, som tar noen få minutter. Merk: RQ1007: Rengjøringsprogrammet tar fire til seks minutter. Merk: RQ1008: Det automatiske programmet og spareprogrammet tar fire til seks minutter.

 • Page 131

  noRsk Ekstra grundig rengjøringsmetode Pass på at apparatet er slått av. Trekk skjæreenheten av barbermaskinen. Merk: Du må ikke vri på skjæreenheten når du trekker den av barbermaskinen. Løsne ett og ett av de tre skjærehodene. Trykk på utløsertappen (1) til festet åpner seg (2). Merk: Ikke rengjør mer enn én kniv og én barberlamelltopp om gangen, siden de sitter parvis.

 • Page 132

  noRsk Etter rengjøring setter du kniven tilbake i barberlamelltoppen med knivene pekende nedover. Trykk festet ned over kniven. Fest skjærehodene. Plasser tappen på skjæreenheten i sporet på toppen av barbermaskinen (1). Trykk deretter skjæreenheten nedover (2) for å feste den til barbermaskinen (du hører et klikk). Rengjøre trimmeren Rengjør trimmeren hver gang du har brukt den.

 • Page 133

  Vi anbefaler deg å bytte skjæreenheten etter 12 måneder for å få maksimal ytelse. Bytt bare ut skjæreenheten med en original RQ12 Philips-skjæreenhet. Skjæreenhetsymbolet blinker (alle modeller) og du hører et pip (kun RQ129x/RQ128x) når du slår av barbermaskinen. LEFT MINUTES Merk: Displayene på forskjellige modeller ser ulike ut, men viser det samme MINUTES LEFT symbolet.

 • Page 134: Português

  poRtuguês Descrição geral (fig. 1) A Máquina de barbear Visor Botão ligar/desligar da máquina de barbear Tampa de protecção Acessório de corte RQ12 Aparador Botão ligar/desligar do aparador B Carregador dobrável C Sistema Jet Clean (apenas em modelos específicos) Símbolo de indicação de “Câmara de limpeza vazia” Símbolo de limpeza Símbolo de secagem Botão ligar/desligar do sistema Jet Clean (apenas para RQ1008: botão...

 • Page 135

  poRtuguês carregamento O carregamento demora aprox. 1 hora. RQ1290/RQ1280 Quando a máquina de barbear está a carregar, a indicação dos minutos fica intermitente. Os minutos disponíveis para barbear aumentam até a máquina de barbear estar totalmente carregada. Carga rápida: Quando a máquina de barbear contém energia suficiente para um barbear completo, o visor apresenta 5 minutos a vermelho. RQ1260/RQ1250 Nota: Os visores dos vários modelos de máquinas de barbear têm uma aparência diferente, mas as luzes de carregamento funcionam da mesma forma.

 • Page 136

  poRtuguês Bateria fraca RQ1290/RQ1280 Quando a bateria está quase vazia (quando restam apenas 5 ou menos minutos de barbear), a indicação dos minutos fica intermitente. Quando desligar a máquina de barbear, os minutos disponíveis para barbear continuam intermitentes durante alguns segundos. Irá ouvir um sinal sonoro quando os minutos disponíveis se esgotarem. RQ1260/RQ1250 Nota: Os visores dos vários modelos de máquinas de barbear têm uma aparência diferente, mas as luzes de carregamento funcionam da mesma forma.

 • Page 137

  poRtuguês substituição do acessório de corte Para obter o máximo desempenho de corte, é aconselhável substituir o acessório de corte a cada 12 meses. Nota: Os visores dos vários modelos de máquina de barbear têm uma aparência diferente, mas apresentam o mesmo símbolo. Para o lembrar de substituir o acessório de corte, o aparelho está...

 • Page 138

  poRtuguês cabeças de corte bloqueadas Nota: Os visores dos vários modelos de máquina de barbear têm uma aparência diferente, mas apresentam o mesmo símbolo. Se as cabeças de corte estiverem bloqueadas, o símbolo do acessório de corte, o símbolo da torneira e o ponto de exclamação ficam LEFT MINUTES intermitentes.

 • Page 139

  poRtuguês carregamento no sistema Jet clean (apenas modelos específicos) Introduza a ficha pequena no sistema Jet Clean. Ligue o adaptador à tomada eléctrica. Segure a máquina de barbear ao contrário, acima do suporte e com a parte traseira da máquina de barbear apontada na direcção do suporte.

 • Page 140

  poRtuguês Barbear a pele húmida Também pode utilizar esta máquina de barbear com o rosto húmido com espuma ou gel de barbear. Para se barbear com espuma ou gel de barbear, siga os passos abaixo: Aplique alguma água na sua pele. Aplique espuma ou gel de barbear na pele. Enxagúe o acessório de corte em água corrente para garantir que o acessório de corte desliza suavemente sobre a sua pele.

 • Page 141

  poRtuguês limpeza e manutenção Nunca utilize esfregões, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, tais como petróleo ou acetona, para limpar a máquina de barbear, os seus acessórios ou o sistema Jet Clean (apenas modelos específicos). A melhor forma e a mais higiénica para limpar a máquina de barbear é com o sistema Jet Clean (apenas modelos específicos).

 • Page 142

  poRtuguês limpeza do acessório de corte no sistema Jet clean (apenas modelos específicos) O sistema Jet Clean é fornecido com dois modelos: O modelo RQ1008 tem três programas de limpeza: o programa ecológico, o programa automático e o programa intensivo. Prima o botão para cima/para baixo para seleccionar o programa de limpeza que pretende.

 • Page 143

  poRtuguês Prima o botão ligar/desligar no sistema Jet Clean para iniciar o programa de limpeza. O visor da máquina de barbear deixa de apresentar a indicação de carga. , A luz de limpeza fica intermitente e a máquina de barbear desce automaticamente para o líquido de limpeza.

 • Page 144

  poRtuguês A câmara de limpeza não é lavável na máquina de lavar loiça. Encha a câmara de limpeza com o líquido de limpeza HQ200 até um nível entre as duas linhas. Volte a colocar o sistema Jet Clean na câmara de limpeza. Certifique-se de que os botões de libertação regressam à sua posição inicial.

 • Page 145

  poRtuguês Limpe o interior da protecção de corte. Depois da limpeza, volte a colocar a lâmina na protecção de corte com os pernos da lâmina voltados para baixo. Pressione o fixador sobre a lâmina. Feche as cabeças de corte. Introduza a saliência do acessório de corte na ranhura na parte superior da máquina de barbear (1).

 • Page 146

  Para obter o máximo desempenho de corte, é aconselhável substituir o acessório de corte a cada 12 meses. Substitua o acessório de corte apenas por um acessório de corte RQ12 Philips original. O símbolo do acessório de corte fica intermitente (todos os modelos) e ouvirá um sinal sonoro (apenas nos modelos RQ129x/...

 • Page 147: Svenska

  svEnska allmän beskrivning (Bild 1) A Rakapparat 1 Teckenfönster 2 Av/på-knapp för rakapparat Skyddskåpa RQ12-skärhuvud Trimsaxen 6 På/av-knapp för trimmer B Vikbar laddare C Jet Clean-system (endast vissa modeller) 1 Symbol för tom rengöringsbehållare 2 Symbol för rengöring 3 Symbol för torkning Jet Clean-systemets på/av-knapp (endast RQ1008: uppåt/nedåt-knapp för programval) 5 Öppningsknapp för rengöringsbehållare Rakapparatshållare D Rengöringsborste E HQ200-rengöringsvätska Fodral G Adapter teckenfönstret...

 • Page 148

  svEnska laddning Laddningen tar ungefär 1 timme. RQ1290/RQ1280 Minutindikeringen blinkar när rakapparaten laddas. Antalet minuter ökar i takt med att rakapparaten laddas. Snabbladdning: När rakapparaten har laddats tillräckligt för en rakning visas 5 minuter i rött i teckenfönstret. RQ1260/RQ1250 Obs! Teckenfönstren på de olika rakapparatsmodellerna är olika, men laddningslamporna fungerar på samma sätt. När rakapparaten laddas blinkar först den nedre laddningslampan, sedan den andra laddningslampan och så vidare tills rakapparaten är fullständigt laddad. Snabbladdning: När rakapparaten har laddats tillräckligt för en rakning, blinkar den nedre laddningslampan växelvis med orange och vitt sken.

 • Page 149

  svEnska Återstående batterikapacitet RQ1290/RQ1280 Den återstående batterikapaciteten anges av antalet minuter som visas i teckenfönstret. RQ1260/RQ1250 Obs! Teckenfönstren på de olika rakapparatsmodellerna är olika, men laddningslamporna fungerar på samma sätt. Den återstående batterikapaciteten anges av de blinkande laddningslamporna. Rengöra rakapparaten För bästa möjliga rakningsresultat rekommenderar vi att du rengör rakapparaten efter varje användning.

 • Page 150

  svEnska avaktivera reselåset Tryck in på/av-knappen i 3 sekunder. Motorn börjar gå för att visa att reselåset har avaktiverats. Rakapparaten kan nu användas igen. Obs! När du placerar rakapparaten i en ansluten laddare eller ett Jet Clean- system som anslutits avaktiveras reselåset automatiskt. Energisparläge (endast RQ1290) Apparaten är utrustad med ett automatiskt energisparläge.

 • Page 151

  svEnska ladda i laddaren Sätt i den lilla kontakten i laddaren. Fäll upp laddaren (ett klickljud hörs). Sätt i adaptern i vägguttaget. Placera rakapparaten i laddaren. I teckenfönstret visas att rakapparaten laddas (se kapitlet Teckenfönstret). ladda i Jet clean-systemet (endast vissa modeller) Sätt in den lilla kontakten i Jet Clean-systemet.

 • Page 152

  svEnska För rakhuvudena över huden med cirkelformade rörelser. Gör inte raka rörelser. Stäng av rakapparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång. Teckenfönstret tänds i några sekunder. Därefter visas den återstående batterikapaciteten. våtrakning Du kan också använda den här rakapparaten på ett vått ansikte med raklödder eller rakgel.

 • Page 153

  svEnska Sätt skärhuvudets kant i spåret längst upp på rakapparaten (1). Tryck sedan skärhuvudet nedåt (2) så att det fästs i rakapparaten (ett klick hörs). Rengöring och underhåll Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton när du rengör rakapparaten, dess tillbehör och Jet Clean-systemet (endast vissa modeller).

 • Page 154

  svEnska Skölj alla tre skärhuvuden och alla tre hårbehållare i varmvatten i 30 sekunder. Obs! Du kan också borsta skärhuvudena och hårbehållarna med borsten som medföljer. Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är för varmt så att du inte bränner dig. Skaka av allt överflödigt vatten och lämna rakhuvudena öppna så...

 • Page 155

  svEnska Håll rakapparaten upp och ned ovanför hållaren med rakapparatens baksida vänd mot hållaren. Placera rakapparaten utan tillbehör i hållaren bakom de två klämmorna (1) och tryck den nedåt tills den låses på plats (2). I teckenfönstret visas att rakapparaten laddas (se kapitlet Teckenfönstret).

 • Page 156

  svEnska Obs! Om du tar bort adaptern från vägguttaget under rengöringsprogrammet, avbryts programmet. Hållaren blir kvar i sin aktuella position. När du sätter tillbaka adaptern i vägguttaget flyttas hållaren till den högsta positionen. När rengöringsvätskan hamnar under minimumnivån börjar symbolen för tom rengöringsbehållare blinka och hållaren återgår till startpositionen. Om du använder Jet Clean-systemet till att rengöra rakapparaten varje dag bör du fylla på rengöringsbehållaren ungefär var 15:e dag. Rengöra Jet clean-systemet Rengör rengöringsbehållaren var 15:e dag.

 • Page 157

  svEnska Ta bort kniven från rakningsskyddet. Rengör kniven med den medföljande rengöringsborsten. Rengör insidan av rakningsskyddet. Efter rengöringen sätter du tillbaka kniven i rakningsskyddet med skärdelen riktad nedåt. Tryck ned hållaren över kniven. Stäng rakhuvudena.

 • Page 158

  Skjut trimmerreglaget bakåt för att dra tillbaka trimmern. Tips: För bästa resultat, smörj trimsaxens tänder med en droppe symaskinsolja var sjätte månad. Byten För bästa möjliga rakningsresultat rekommenderar vi att du byter ut skärhuvudet en gång om året. Skärhuvudet får endast ersättas med Philips originalskärhuvud RQ12. LEFT MINUTES Skärhuvudssymbolen blinkar (alla modeller) och ett pip hörs (endast MINUTES LEFT RQ129x/RQ128x) när du stänger av rakapparaten.

 • Page 159: Türkçe

  tüRkçE Genel açıklamalar (Şek. 1) A Tıraş makinesi 1 Görüntü 2 Tıraş makinesi açma/kapama düğmesi 3 Koruma kapağı 4 RQ12 Tıraş ünitesi Düzeltici Düzeltici açma/kapama sürgüsü B Katlanır şarj cihazı C Jet Clean Sistemi (sadece belirli modellerde) 1 ’Temizleme bölmesi boş’ simgesi Temizleme simgesi 3 Kurutma simgesi 4 Jet Clean Sistemi açma/kapama düğmesi (sadece RQ1008 için: program seçimi için yukarı/aşağı düğmesi) 5 Temizleme bölmesi çıkarma düğmesi 6 Tıraş makinesi tutacağı D Temizleme fırçası...

 • Page 160

  tüRkçE Şarj etme Şarj olma süresi yaklaşık 1 saattir. RQ1290/RQ1280 Tıraş makinesi şarj olurken, dakika göstergesi yanıp söner. Tıraş makinesi tam olarak şarj olana kadar tıraş dakikaları artar. Hızlı şarj: Tıraş makinesinde bir tıraş için yeterli güç varken, ekranda kırmızı renkte 5 dakika gösterilir. RQ1260/RQ1250 Dikkat: Birbirilerinden farklı tıraş makinelerinin ekranları da farklı görünür ancak şarj ışıkları aynı şekilde çalışır. Tıraş makinesi şarj olurken önce en alttaki şarj ışığı, ardından ikincisi yanıp sönmeye başlar ve tıraş makinesi tamamen şarj olana kadar bu şekilde yanıp sönmeye devam ederler. Hızlı şarj: Tıraş makinesinde bir tıraş için yeterli güç varken, en alttaki şarj ışığı sırayla turuncu ve beyaz renkte yanıp söner.

 • Page 161

  tüRkçE Kalan şarj seviyesi RQ1290/RQ1280 Şarj seviyesi, kalan tıraş olma dakikası olarak ekranda gösterilir. RQ1260/RQ1250 Dikkat: Birbirilerinden farklı tıraş makinelerinin ekranları da farklı görünür ancak şarj ışıkları aynı şekilde çalışır. Kalan şarj seviyesi yanıp sönen şarj ışıklarıyla gösterilir. Tıraş makinesini temizleyin Optimum tıraş performansı için her kullanımdan sonra tıraş makinesini temizlemenizi öneririz. LEFT MINUTES Dikkat: Birbirilerinden farklı tıraş makinelerinin ekranları da farklı görünür ancak üzerlerinde aynı...

 • Page 162

  tüRkçE Seyahat kilidini devre dışı bırakma Açma/kapama düğmesini 3 saniye basılı tutun. Seyahat kilidinin devre dışı kaldığınız göstermek için motor çalışmaya başlar. Tıraş makinesi tekrar kullanıma hazırdır. Dikkat: Tıraş makinesini prize takılı olarak şarj cihazına veya Jet Clean Sistemine koyduğunuzda, seyahat kilidi otomatik olarak devre dışı kalır. Enerji tasarrufu modu (sadece RQ1290) Cihazda otomatik enerji tasarrufu modu bulunmaktadır.

 • Page 163

  tüRkçE Şarj cihazında şarj etme Küçük fişi şarj cihazına takın. Şarj cihazını açın (‘klik’). Adaptörü prize takın. Tıraş makinesini şarj cihazına takın. Ekran, tıraş makinesinin şarj edilmekte olduğunu gösterir (bkz. ‘Ekran’ bölümü). Jet Clean Sisteminde şarj etme (sadece belirli modellerde) Küçük fişi Jet Clean Sistemine takın.

 • Page 164

  tüRkçE Tıraş başlıklarını dairesel hareketler yaparak cildinizin üzerinde dolaştırın. Düz hareket ettirmeyin. Tıraş makinesini kapatmak için açma/kapama düğmesine bir kere basın. Ekran birkaç saniye aydınlanır ve kalan pil kapasitesini gösterir. Islak tıraş İsterseniz bu tıraş makinesini tıraş köpüğü veya tıraş jeliyle ıslak cilt üzerinde de kullanabilirsiniz. Tıraş köpüğü veya tıraş jeliyle kullanarak tıraş olmak için aşağıdaki adımları izleyin: Cildinizi bir miktar suyla ıslatın. Tıraş köpüğünü veya jelini cildinize sürün. Tıraş...

 • Page 165

  tüRkçE Tıraş ünitesinin sapını tıraş makinesinin (1) üzerindeki yuvaya yerleştirin. Daha sonra tıraş makinesine takmak için tıraş ünitesini aşağı (2) bastırın (‘klik’ sesi duyulur). Temizlik ve bakım Tıraş makinesini, aksesuarlarını ve Jet Clean Sistemini (sadece belirli modellerde) temizlemek için ovalama bezleri, benzin veya aseton gibi aşındırıcı...

 • Page 166

  tüRkçE Üç tıraş başlığını ve üç kıl bölmesini sıcak suda 30 saniye boyunca yıkayın. Dikkat: Tıraş başlıklarını ve kıl bölmelerini birlikte verilen fırçayla da temizleyebilirsiniz. Sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için daima suyun çok sıcak olmadığını kontrol edin. Fazla suyu dikkatle silkeleyin ve tıraş ünitesinin tamamen kurumasını sağlamak amacıyla tıraş...

 • Page 167

  tüRkçE Tıraş makinesini tutacağın üzerinde ve tıraş makinesinin arka kısmı tutacağa doğru bakacak şekilde baş aşağı tutun. Tıraş makinesi gövdesini iki klipsin arkasındaki yuvasına yerleştirin (1) ve yerine oturana kadar bastırın (2). Ekran, tıraş makinesinin şarj edilmekte olduğunu gösterir (bkz. ‘Ekran’ bölümü).

 • Page 168

  tüRkçE Dikkat: Temizlik programı sırasında adaptörü prizden çekerseniz, program durur. Tutucu o anki konumunda kalır. Adaptörü prize geri taktığınızda, tutucu en yüksek konuma doğru hareket eder. Temizleme sıvısının seviyesi minimum seviyenin altına düştüğünde, ‘temizleme bölmesi boş’ simgesi yanıp sönmeye başlar ve tutucu, başlangıç konumuna geri döner. Tıraş makinesini temizlemek için Jet Clean Sistemi’ni her gün kullanıyorsanız, temizleme bölmesini yaklaşık 15 günde bir doldurmanız gereklidir. Jet clean sisteminin temizlenmesi Temizleme bölmesini 15 günde bir temizleyin.

 • Page 169

  tüRkçE Bıçağı koruyucudan çıkarın. Bıçağı, birlikte gelen temizleme fırçasıyla temizleyin. Koruyucunun içini temizleyin. Temizledikten sonra, ayakları aşağı bakacak şekilde bıçağı koruyucuya takın. Tutucuyu kesicinin üzerine bastırın Tıraş başlıklarını kapatın.

 • Page 170

  İpucu: Optimum düzeltici performansı için düzelticinin dişlerini altı ayda bir, bir damla dikiş makinesi yağıyla yağlayın. Değiştirme Maksimum tıraş performansı için tıraş ünitesini 12 ayda bir değiştirmenizi öneririz. Tıraş ünitesini sadece RQ12 Philips Tıraş ünitesi ile değiştirin. Tıraş ünitesi simgesi yanıp söner (tüm türlerde) ve tıraş makinesini LEFT MINUTES kapattığınızda bir uyarı sesi (yalnız RQ129x/RQ128x) duyulur. MINUTES LEFT Dikkat: Farklı...

 • Page 174

  8222.002.0016.1...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: