Download Print this page

Epson Perfection 1250 Asetukset

Hide thumbs

Advertisement

Purkaminen
Varmista, että seuraavat osat ovat käytettävissä ja vahingoittumattomia. Jos huomaat puutteita tai vaurioita, ota välittömästi yhteyttä EPSON-jälleenmyyjään.
skanneri
skanneriohjelmisto-C
D-levy
1. Ohjelmiston asentaminen
Aseta skanneriohjelmisto-CD-levy CD-ROM-asemaan ja asenna ohjelma, ENNEN kuin liität
skannerin tietokoneeseen.
Windows
1. Aseta skanneriohjelmisto-CD-levy CD-ROM-asemaan.
2. EPSON-asennusohjelman valintaikkuna tulee näyttöön. Valitse
haluamasi kieli ja napsauta
.
3. Valitse Install Scanner Software (Asenna skanneriohjelmisto) ja
napsauta
.
Huomautus:
Jos EPSON-asennusohjelman valintaikkuna ei tule näkyviin,
kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta. Napsauta
CD-ROM-kuvaketta ja valitse Tiedosto-valikosta Avaa.
Kaksoisnapsauta sitten Setup.exe.
4. Varmista, että kaikki luettelossa olevat ohjelmiston osat ovat valittuna,
ja napsauta OK.
5. Asenna sitten koko ohjelmisto seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita. Kun
saat ilmoituksen, että asennus on valmis, napsauta OK.
Skanneriohjelmiston asennus on päättynyt. Aseta
skanneri seuraavaksi käyttökuntoon. Ohjeet ovat
luvussa 2. Skannerin ottaminen käyttöön.
Lue tämä puoli ensin!
virtajohto
Verkkolaite
Virtajohto vastaa ostomaassa
Verkkolaite vastaa ostomaassa
käytössä olevaa jännitettä.
käytössä olevaa jännitettä.
Macintosh
1. Aseta skanneriohjelmisto-CD-levy CD-ROM-asemaan.
2. Kaksoisosoita haluamasi kielen symbolia EPSON-kansiossa.
Huomautus:
Jos EPSON-kansiota ei näy työpöydällä, kaksoisosoita työpöydän
EPSON-symbolia.
3. Kaksoisosoita Installer (Asentaja) -symbolia.
4. Asentaja-valintataulu tulee näyttöön. Asenna kaikki luettelossa olevat
ohjelmiston osat.
5. Osoita Start (Käynnistä) ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
Skanneriohjelmiston asennus on päättynyt. Aseta
skanneri seuraavaksi käyttökuntoon. Ohjeet ovat
luvussa 2. Skannerin ottaminen käyttöön.
Vaarat, varoitukset ja huomautukset
w
c
Vaara-ilmoitukset varoittavat
Varoitukset varoittavat
henkilövahinkojen vaarasta.
mahdollisista laitevahingoista.
Perfection 1250 Photo
Perfection 1250 Photo -skannerin mukana toimitetaan filmiyksikkö, joka on saatavana myös Perfection
1250 -skanneriin valinnaisena lisävarusteena.
USB-kaapeli
2. Skannerin ottaminen käyttöön
1. Skannerin irrottaminen ja kytkeminen
1. Työnnä kuljetuslukkoa oikealle ja kytke verkkolaite kuvan osoittamalla
tavalla.
asiakirjakansi
kuljetuslukko
tasavirtasisäänmeno
Huomautus:
Jos aiot käyttää filmiyksikköä, asenna se ensin.
2. Liitä virtajohdon toinen pää pistorasiaan ja varmista, että merkkivalo
syttyy vihreänä.
c
Varoitus:
Verkkolaitteen tulo- ja lähtöjännitettä ei voi vaihtaa. Jos
verkkolaitteessa on väärä jännitemerkintä, ota yhteyttä
jälleenmyyjään. Älä kytke virtajohtoa.
Irrotettuasi skannerin virtalähteestä odota vähintään 10 sekuntia,
ennen kuin kytket laitteen uudelleen päälle. Skanneri voi
vahingoittua, jos se kytketään uudelleen virtalähteeseen heti
irrottamisen jälkeen.
Huomautus:
Skannerissa ei ole virtakytkintä. Laite käynnistyy, kun verkkolaite ja
virtajohto on kytketty.
Kytke skanneri irti virtalähteestä, kun lopetat sen käytön. Skanneri
sammuu, kun se irrotetaan virtalähteestä.
2. USB-kaapelin liittäminen
1. Liitä USB-kaapelin toinen pää skannerin USB-porttiin.
USB-portti
2. Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
Huomautukset sisältävät tärkeitä
tietoja ja hyödyllisiä vihjeitä skannerin
käyttämisestä.
filmitelineet
Filmiyksikkö
3. Tietokone tunnistaa skannerin automaattisesti. Tunnistusvaiheen
aikana Windows-käyttöjärjestelmä tuo näyttöön valintaikkunan.
Windows 2000:
Skannerin liittämisen yhteydessä näkyy oheisen kuvan mukainen
valintaikkuna. Jatka valitsemalla Yes (Kyllä).
4. Avaa asiakirjakansi ja varmista, että kelkan loistevalo syttyy.
kelkka
(alkuasennossa)
valo
Huomautus:
Loistevalo sammuu, kun USB-kaapeli irrotetaan, ja syttyy uudelleen,
kun USB-kaapeli liitetään paikoilleen.
Skannerin käyttö voidaan nyt aloittaa.
3. Asennuksen ja asetusten tarkistaminen
Varmista asennus, asetukset ja skannerin asianmukainen toiminta
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
]
1. Paina skannerin käynnistyspainiketta
.
Käynnistyspainike
Photo Print -painike
Skannaus liitetiedostoon -painike
Skannaus verkkoon -painike
2. EPSON Smart Panel -ikkunan avautuessa skanneri on käyttövalmis.
FI20000-00

Advertisement

loading

  Also See for Epson Perfection 1250

  Related Manuals for Epson Perfection 1250

  Summary of Contents for Epson Perfection 1250

  • Page 1 Purkaminen käyttämisestä. Perfection 1250 Photo Varmista, että seuraavat osat ovat käytettävissä ja vahingoittumattomia. Jos huomaat puutteita tai vaurioita, ota välittömästi yhteyttä EPSON-jälleenmyyjään. Perfection 1250 Photo -skannerin mukana toimitetaan filmiyksikkö, joka on saatavana myös Perfection 1250 -skanneriin valinnaisena lisävarusteena. virtajohto...
  • Page 2 Julkaisija ei vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytöstä. Julkaisija ei myöskään vastaa julkaisun sisältämien tietojen käytön seurauksista. SEIKO EPSON CORPORATION ja sen tytäryritykset eivät vastaa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille koituvista vahingoista, hävikistä, kuluista tai kustannuksista, jotka johtuvat seuraavista syistä: tapaturma, tuotteen virheellinen käyttö, tuotteen väärinkäyttö tai tuotteeseen ilman valtuuksia tehdyt muutokset tai korjaukset.

This manual is also suitable for:

Perfection 1250 photo