Download Print this page

Advertisement

Príručka o servise a odstraňovaní
®
problémov pre ThinkPad
X200 Tablet

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

 • Page 1

  Príručka o servise a odstraňovaní ® problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 3

  Príručka o servise a odstraňovaní ® problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 4

  Príručku Regulačné vyhlásenia, ktorá bola dodaná spolu s touto publikáciou. Príručka o bezpečnosti a zárukách a Regulačné vyhlásenie boli premiestnené na webovú stránku. Ak si ich chcete pozrieť, prejdite na http://www.lenovo.com/think/support, kliknite na Troubleshooting a následne kliknite na User’s guides and manuals.

 • Page 5: Table Of Contents

  Problémy s klávesnicou . . 22 (FCC) . . 70 Problémy s ukazovacím zariadením . 22 Vyhlásenie o súlade s Priemyselnými emisiami Problémy s pohotovostným režimom alebo Kanady triedy B . . 71 režimom hibernácie . . 23 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 6

  Avis de conformité à la réglementation Vyhlásenie pre užívateľov v USA . . 73 d’Industrie Canada . 71 Informácie o modeli ENERGY STAR . . 74 Vyhlásenie o súlade s normami European Union Vyhlásenie pre Regulačné informácie . . 75 EMC Directive .

 • Page 7: Dôležité Upozornenia

  žiadnou časťou vášho tela. v Napájací adaptér nikdy nepoužívajte na zohrievanie svojho tela. Zabráňte kontaktu počítača s vodou alebo inými tekutinami. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu poliatia počítača a zásahu elektrickým prúdom, neukladajte tekutiny do blízkosti počítača. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 8

  Chráňte káble pred zničením. Silné stlačenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie alebo zničenie. Komunikačné káble, káble napájacieho adaptéra, myši, klávesnice, tlačiarne a ostatných elektronických zariadení umiestnite tak, aby sa po nich nestúpalo, neprekračovali sa, aby neboli stlačené počítačom ani inými objektmi, a aby neboli vystavené...

 • Page 9: Kapitola 1. Vyhľadávanie Informácií

  Access on-system help. v Kliknite na Start, presuňte kurzor myši na All Programs; potom na ThinkVantage. Kliknite na Access Help. Príručka o bezpečnosti a zárukách ® obsahuje všeobecné bezpečnostné inštrukcie a úplné vyhlásenie spoločnosti Lenovo obmedzenej záruke. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 10: Vyhľadávanie Informácií Pomocou Tlačidla Thinkvantage

  Regulačné vyhlásenia Dopĺňa informácie obsiahnuté v tejto príručke. Prečítajte si ju skôr, ako začnete používať bezdrôtové funkcie vášho počítača ThinkPad. Počítač ThinkPad vyhovuje rádiofrekvenčným normám a bezpečnostným štandardom všetkých krajín a oblastí, v ktorých bol schválený na bezdrôtové používanie. Váš počítač ThinkPad nainštalujte a používajte v súlade s miestnymi nariadeniami RF.

 • Page 11: Kapitola 2. Starostlivosť O Váš Počítač Thinkpad

  – Ak je to možné, počítač uzemnite, aby ste zabezpečili bezpečné elektrostatické vybitie. Poznámka: Nie všetky takéto zariadenia spôsobujú podstatný elektrostatický náboj. S počítačom zaobchádzajte opatrne v Nevkladajte žiadne predmety (vrátane papiera) medzi displej a klávesnicu alebo opierku dlaní. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 12: Zaregistrujte Váš Počítač

  Počítač neobracajte, keď je pripojený napájací adaptér. Mohli by ste poškodiť konektor adaptéra. Zaregistrujte váš počítač v Zaregistrujte vaše produkty ThinkPad u spoločnosti Lenovo (pozrite si webovú stránku: http://www.lenovo.com/register). Môže to napomôcť vráteniu počítača v prípade jeho straty alebo krádeže. Registráciou vášho počítača umožníte spoločnosti Lenovo, aby vás v budúcnosti upozorňovala na nové...

 • Page 13: Váš Počítač Neupravujte

  Pri nastavovaní hesiel buďte opatrný v Zapamätajte si svoje heslá. Ak zabudnete heslo supervízora alebo heslo pre pevný disk, autorizovaný poskytovateľ servisu Lenovo ho nebude môcť resetovať a vy budete musieť vymeniť systémovú dosku alebo jednotku HDD alebo SSD. Starostlivosť o snímač odtlačkov prstov Nasledujúce činnosti by mohli zničiť...

 • Page 14: Tipy Na Používanie Pera Tabletového Digitalizátora

  v Ak počítač v režime tabletu držíte počas používania v jednej ruke, nevystavujte ho prílišným otrasom, úderom a neotáčajte ho. v Počítač nepoužívajte vonku. Nevystavujte ho dažďu. v Pri odkladaní počítača do prepravného obalu sa uistite, že je v režime prenosného počítača a obrazovka je zatvorená.

 • Page 15: Čistenie Povrchu Počítača

  Čistenie povrchu počítača Príležitostne vyčistite svoj počítač podľa týchto pokynov: 1. Pripravte si zmes jemného kuchynského čistiaceho prostriedku (bez obsahu abrazívneho prášku a silných chemikálií, ako napríklad kyseliny alebo zásady). Zmiešajte ho s vodou v pomere 5 dielov vody na 1 diel čistiaceho prostriedku. 2.

 • Page 16

  2. Jednou stranou handričky jemne utrite z dotykovej obrazovky prach a cudzie čiastočky. 3. Druhou stranou handričky, prípadne čistou handričkou, utrite z obrazovky škvrny alebo odtlačky prstov. 4. Po použití handričku opláchnite v neutrálnom čistiacom prostriedku. ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 17: Kapitola 3. Riešenie Problémov S Počítačom

  Váš počítač ste mohli dostať s alebo bez disku obnovy alebo disku Windows v závislosti od vášho modelu. Vysvetlenie alternatívnych metód obnovy ponúkaných spoločnosťou Lenovo nájdete v tejto príručke v časti “Obnovenie pôvodného obsahu” na strane 33. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 18: Spustenie Bios Setup Utility

  Ako sa môžem spojiť s Centrom podpory zákazníkov? Pozrite si kapitolu Kapitola 6, “Pomoc a servis”, na strane 51 tejto príručky. Telefónne čísla najbližšieho Centra podpory zákazníkov nájdete v zozname “Celosvetový telefónny zoznam” na strane 53. Kde nájdem informácie o záruke? Podrobné...

 • Page 19: Diagnostika Problémov

  Viac informácií o aplikácii PC-Doctor for Windows nájdete v pomoci tohto programu. Upozornenie: v Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie o tomto probléme, vyberte čokoľvek z nasledovného: – Lenovo Troubleshooting Center – Update System Drivers – System Information v Spustenie akéhokoľvek testu môže trvať niekoľko minút alebo dlhšie.

 • Page 20: Diagnostika Problémov Pomocou Pc-doctor Zo Servisného Oddielu

  Pozrite si pokyny v časti ″Introducing Rescue and Recovery″ v online Access Help a spustite program pre diagnostický test jednotky HDD alebo SSD. v PC-Doctor for DOS pre váš počítač si stiahnite z webovej stránky: http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo &lndocid=tpad-matrix. Diagnostika problémov pomocou PC-Doctor zo servisného oddielu Použitím aplikácie PC-Doctor z pracovnej plochy Rescue and Recovery na servisnom...

 • Page 21: Odstraňovanie Problémov

  Odstraňovanie problémov Ak v tejto časti nenájdete riešenie vášho problému, pozrite si systém online pomoci Access Help. Nasledujúca časť opisuje len problémy, ktoré môžu znemožniť spustenie tohto systému pomoci. Chybové správy Poznámka: 1. Znak x v tabuľkách predstavuje ľubovoľný znak. 2.

 • Page 22

  Správa Riešenie 0200: Hard disk error Jednotka HDD alebo SSD nefunguje. Skontrolujte, či je jednotka HDD alebo SSD pevne pripojená. Spustite BIOS Setup Utility, a potom sa presvedčte, či nie je jednotka v ponuke Startup vypnutá. 021x: Keyboard error Skontrolujte, či na klávesnici nie sú položené iné objekty, alebo či máte externú...

 • Page 23

  Správa Riešenie 0280: Previous boot Počítač naposledy nemohol dokončiť proces zavádzania. incomplete Vypnite počítač; zapnite ho a spustite BIOS Setup Utility. Skontrolujte konfiguráciu a potom reštartujte počítač výberom voľby Exit Saving Changes pod položkou Restart alebo stlačením klávesu F10. Ak sa naďalej zobrazuje rovnaká...

 • Page 24

  Správa Riešenie The power-on Je nastavené heslo pri zapnutí alebo heslo supervízora. Ak chcete password prompt počítač použiť, zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Ak nie je heslo pri zapnutí akceptované, možno bolo nastavené heslo supervízora. Zadajte heslo supervízora a stlačte kláves Enter. Ak sa naďalej zobrazuje rovnaká...

 • Page 25

  Správa Riešenie Cannot boot from any Skontrolujte stav zariadenia, z ktorého chcete bootovať. device. Zariadenie nebolo nájdené Skontrolujte zariadenie, z ktorého chcete bootovať. Chyba zariadenia Skontrolujte zariadenie, z ktorého chcete bootovať. Neplatný operačný systém Skontrolujte, či operačný systém nemá žiadne zlyhania, a že je správne nainštalovaný.

 • Page 26

  Ak sa na obrazovke zobrazí jedna z nasledujúcich chybových správ, počítač dajte opraviť: 0175: Bad CRC1, stop POST task 0177: Bad SVP data, stop POST task. Kontrolný súčet hesla supervízora v EEPROM je nesprávny. 0187: EAIA data access error 0188: Invalid RFID serialization information area 0189: Invalid RFID configuration information area 0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected.

 • Page 27: Chyby Bez Správ

  Chyby bez správ Problém: Po zapnutí počítača zostáva obrazovka prázdna a počítač pri spustení nezapípa. Poznámka: Ak ste si nie istý, či ste nejaké pípnutie počuli: 1. Vypnite počítač tak, že hlavný vypínač stlačíte a podržíte 4 alebo viac sekúnd. 2.

 • Page 28

  Problém: Počítač je zapnutý a objaví sa prázdna obrazovka. Riešenie: Možno bol aktivovaný šetrič obrazovky alebo správa napájania. Postupujte takto: v Pohnite TrackPoint alebo stlačte kláves, aby ste ukončili šetrič obrazovky. v Stlačte hlavný vypínač, aby ste mohli pokračovať z režimu spánku (pohotovostného režimu) alebo režimu hibernácie.

 • Page 29: Problémy S Pamäťou

  Ak ste zabudli heslo pre zapnutie, musíte svoj počítač odniesť do autorizovaného servisu Lenovo alebo marketingovému zástupcovi, aby toto heslo zrušil. v Ak zabudnete heslo pre svoj pevný disk, autorizovaný poskytovateľ servisu Lenovo ho nebude môcť resetovať ani obnoviť údaje z jednotky HDD alebo SSD. Svoj počítač...

 • Page 30: Problémy S Klávesnicou

  Problémy s klávesnicou Problém: Všetky alebo niektoré klávesy klávesnice nefungujú. Riešenie: ® Pre Windows Vista 1. Kliknite na Start → Control Panel. 2. Kliknite na Hardware and Sound, a potom kliknite na Keyboard. 3. Vyberte záložku Hardware. V Device Properties sa presvedčte, či má Device Status hodnotu This device is working properly.

 • Page 31: Problémy S Pohotovostným Režimom Alebo Režimom Hibernácie

  Problémy s pohotovostným režimom alebo režimom hibernácie Problém: Počítač sa prepne do pohotovostného režimu (rozsvieti sa indikátor pohotovostného režimu) ihneď po POST (Power-on self-test). Riešenie: 1. Skontrolujte, či: v je batéria nabitá. v je prevádzková teplota v dovolenom rozsahu. Pozrite si “Špecifikácie” na strane 2.

 • Page 32

  Problém: Počas práce na batériu sa počítač nevráti z režimu spánku (pohotovostnom režime) alebo indikátor pre režim spánku (pohotovostný režim) naďalej svieti a počítač nefunguje. Riešenie: Systém mohol prejsť do režimu spánku (pohotovostného režimu) alebo do režimu hibernácie automaticky, pretože batéria bola úplne vyčerpaná. 1.

 • Page 33: Problémy S Obrazovkou

  Problémy s obrazovkou Problém: Na obrazovke sa objavujú nesprávne znaky. Riešenie: 1. Presvedčte sa, či je operačný systém a aplikačný program správne nainštalovaný. 2. Ak áno, počítač dajte opraviť. Problém: Na obrazovke počítača sa objavujú chýbajúce, vyblednuté alebo jasné body pri každom zapnutí...

 • Page 34

  Problém: Obrazovka je nečitateľná alebo skreslená. Riešenie: Skontrolujte, či: v Rozlíšenie obrazovky a kvalita farieb sú správne nastavené. v Ovládač zobrazovacieho adaptéra je nainštalovaný správne. v Používate správny typ monitora. Ak chcete tieto nastavenia skontrolovať, postupujte takto: Pre Windows Vista: 1.

 • Page 35

  Riešenie (pokračovanie): Pre Windows XP: 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu, vyberte Properties a v otvorenom okne Display Properties vyberte záložku Settings. 2. Skontrolujte, či sú rozlíšenie obrazovky a kvalita farieb správne nastavené. 3. Kliknite na tlačidlo Advanced. 4.

 • Page 36: Problémy S Batériou

  Problémy s batériou Problém: Batéria sa nenabíja. -alebo- Prevádzkový čas plne nabitej batérie je krátky. -alebo- Batériu nie je možné úplne nabiť metódou power-off v štandardnom čase nabíjania počítača. Riešenie: Podrobnosti nájdete v téme ″Problem solving″ v systéme pomoci Access Help Problém: Počítač...

 • Page 37: Problémy S Jednotkou Hdd Alebo Jednotkou Ssd

  Problémy s jednotkou HDD alebo jednotkou SSD Problém: Po nastavení hesla pre pevný disk na jednotke HDD alebo SSD počítača ste danú jednotku presunuli na iný počítač. Teraz nemôžete odomknúť heslo pre pevný disk. Riešenie: Váš počítač podporuje vylepšený heslový algoritmus. Staršie počítače nemusia túto bezpečnostnú...

 • Page 38

  Problém: Nemôžete zmeniť ani odstrániť heslo pre pevný disk v BIOS Setup Utility. Riešenie: Heslo pre pevný disk môžete zmeniť alebo odstrániť len vtedy, ak nastavenie Using Passphrase v BIOS Setup Utility - Enabled alebo Disabled - je to isté aké bolo v čase nastavenia hesla.

 • Page 39: Problémy So Snímačom Odtlačkov Prstov

  Problémy so snímačom odtlačkov prstov Problém: Nie je možné zaregistrovať odtlačok prsta alebo sa ním autentifikovať. Riešenie: Ak je váš prst vykazuje niektorý z nasledujúcich stavov, je možné, že ho nebudete môcť zaregistrovať alebo sa ním autentifikovať. v Váš prst je vrásčitý, drsný, vysušený, poranený, špinavý, mastný alebo mokrý. v Povrch vášho prstu sa veľmi zmenil odkedy ako ste odtlačok zaregistrovali.

 • Page 40

  Problém: Keď spustíte počítač, operačný systém sa nespustí zo zariadenia, ktoré by ho malo spustiť. Riešenie: Zariadenie, ktoré spúšťa operačný systém, sa nemusí nachádzať v zozname ″Boot priority order″ v BIOS Setup Utility. Ak chcete zistiť, či sa zariadenie nachádza na zozname ″Boot priority order″, postupujte nasledovne: 1.

 • Page 41: Copyright Lenovo

  Access Help. Jednotka SSD (Solid State Drive) Spoločnosť Lenovo vám pomocou neustále sa zlepšujúcich technológií poskytuje systémy s najlepšou technikou, a preto sú niektoré modely vybavené jednotkou SSD (Solid State Drive) pre ukladanie údajov. Táto najnovšia technológia umožňuje, aby boli notebooky ľahšie, menšie a rýchlejšie.

 • Page 42

  kontrolujete kapacitu vášho HDD vo Windows, môžete si všimnúť, že celková kapacita pamäťovej jednotky sa zdá byť oproti očakávaniu menšia. Táto nezhoda vzniká konceptom skrytého oddielu. Program Product Recovery, nachádzajúci sa v tejto oblasti, vám umožňuje obnoviť úplný obsah vášho pevného disku do toho istého stavu, v akom bol pri dodaní z výroby. Ak používate disky obnovy, dodávané...

 • Page 43: Obnova údajov

  4. Kliknite na Full Restore a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Obnova údajov Ak ste vykonali operáciu zálohovania použitím programu Rescue and Recovery, máte uloženú aj jednu alebo viac záloh, ktoré zodpovedajú obsahu jednotky HDD alebo SSD, ako existoval v rôznych bodoch v čase. Tieto zálohy môžu byť uložené na vašej jednotke HDD alebo SSD, na sieťovej jednotke alebo na vymeniteľnom médiu, v závislosti od volieb, ktoré...

 • Page 44

  ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 45: Kapitola 5. Rozšírenie A Výmena Zariadení

  1. Vypnite počítač alebo ho prepnite do režimu hibernácie. Potom od počítača odpojte napájací adaptér a všetky káble. 2. Zatvorte displej počítača a obráťte počítač. 3. Posuňte a podržte západku batérie 1 . Potom odstráňte batériu 2 . © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 46

  4. Úplne nabitú batériu nainštalujte zasunutím do komory batérie 1 . 5. Posuňte západku batérie do uzamknutej pozície 2 . 6. Zapnite počítač. K počítaču pripojte napájací adaptér a káble. ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 47: Rozšírenie Jednotky Pevného Disku Alebo Jednotky Ssd (solid State Drive)

  Jednotku SSD (Solid State Drive) alebo jednotku pevného disku môžete vymeniť za novú podľa nižšie uvedeného postupu. Nové jednotky HDD alebo SSD môžete zakúpiť u svojho predajcu alebo u marketingového zástupcu spoločnosti Lenovo. Poznámka: v Jednotku HDD alebo SSD vymieňajte len vtedy, ak ju chcete rozšíriť alebo ju dávate do opravy.

 • Page 48

  Ak chcete vymeniť HDD: 1. Vypnite počítač. Následne z počítača odpojte napájací adaptér a všetky káble. 2. Zatvorte displej počítača a obráťte počítač. 3. Odstráňte batériu. 4. Odstráňte skrutku 1 , ktorá upevňuje kryt slotu jednotky. Potom vyklopte kryt 2 a odstráňte ho 3 . 5.

 • Page 49

  6. Odpojte gumové koľajničky z jednotky. 7. Pripojte gumové koľajničky k novej jednotke. 8. Jednotku vložte do pozície jednotky; potom ju pevne dotlačte na miesto. Kapitola 5. Rozšírenie a výmena zariadení...

 • Page 50

  9. Vložte a znova nainštalujte kryt slotu 1 jednotky. Zasuňte kryt 2 a pripevnite skrutku 3 . 10. Vložte naspäť batériu. 11. Zapnite počítač. K počítaču pripojte napájací adaptér a káble. ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 51

  Ak chcete vymeniť jednotku SSD: 1. Vypnite počítač. Následne z počítača odpojte napájací adaptér a všetky káble. 2. Zatvorte displej počítača a obráťte počítač. 3. Odstráňte batériu. 4. Odstráňte skrutku 1 , ktorá upevňuje kryt slotu jednotky. Potom vyklopte kryt 2 a odstráňte ho 3 .

 • Page 52

  6. Potiahnite za uško, aby ste odstránili jednotku SSD z adaptéra. 7. Vložte novú jednotku SSD do držiaka. ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 53: Výmena Pamäte

  8. Jednotku vložte do pozície jednotky; potom ju pevne dotlačte na miesto. 9. Vložte a znova nainštalujte kryt slotu 1 jednotky. Zasuňte kryt 2 a pripevnite skrutku 3 . 10. Vložte naspäť batériu. 11. Zapnite počítač. K počítaču pripojte napájací adaptér a káble. Výmena pamäte Dôležité: Pred výmenou pamäte si prečítajte publikáciu Príručka o bezpečnosti a zárukách.

 • Page 54

  SDRAM SO-DIMM bez vyrovnávacej pamäte, ktoré sú k dispozícii ako voľba, do pamäťového slotu vášho počítača. Pamäťové moduly SO-DIMM sú dostupné s rozličnou kapacitou. Poznámka: Použite len tie typy pamäte, ktoré podporuje váš počítač. Ak pamäť nainštalujete nesprávne alebo ak nainštalujete nepodporovaný typ pamäte, pri pokuse spustiť...

 • Page 55

  6. Ak sa už v pamäťovom slote nachádza pamäťový modul SO-DIMM, odstráňte ho súčasným stlačením západiek 1 na oboch hranách soketu a vytiahnutím SO-DIMM 2 a urobte tak priestor pre nový modul. Nezabudnite si ho odložiť na neskoršie použitie. Kapitola 5. Rozšírenie a výmena zariadení...

 • Page 56

  7. Nájdite drážku na strane konektora pamäťového modulu SO-DIMM, ktorý inštalujete. Upozornenie: Aby ste predišli poškodeniu pamäťového modulu SO-DIMM, nedotýkajte sa jeho styčnej hrany. Priložte pevne pamäťový modul SO-DIMM k soketu drážkovaným koncom pamäťového modulu SO-DIMM smerom k strane konektora soketu pod uhlom približne 20 stupňov 1 , potom ho otočte nadol, až...

 • Page 57

  Poznámka: Ak inštalujete pamäťový modul len do jedného z dvoch pamäťových slotov, nainštalujte ho do slotu označeného ako “SLOT-0”. SLOT-0 8. Znova nainštalujte kryt pamäťového slotu tým, že najprv zarovnáte profil krytu 1 , a potom kryt zavriete. Potom utiahnite skrutky, ktorými kryt zaistíte 2 . Upozornenie: Po pridaní, alebo rozšírení...

 • Page 58

  Ak sa chcete presvedčiť, či je modul SO-DIMM nainštalovaný správne, postupujte takto: 1. Zapnite počítač. 2. Keď sa zobrazí logo ThinkPad, stlačte kláves F1, aby ste spustili BIOS Setup Utility. 3. Položka “Installed memory” udáva celkovú kapacitu pamäte nainštalovanej vo vašom počítači.

 • Page 59: Kapitola 6. Pomoc A Servis

  Zistenie problému - Kvalifikovaný personál vám pomôže diagnostikovať problém a ponúkne vám možné spôsoby jeho odstránenia. v Oprava hardvéru Lenovo - Ak je problém spôsobený hardvérom Lenovo v záručnej dobe, kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 60

  Poznámka: Telefónne čísla môžu byť zmenené bez upozornenia. Aktuálny zoznam telefónnych čísel Centra podpory zákazníkov spolu s ich prevádzkovými časmi nájdete na webovej stránke podpory http://www.lenovo.com/support/phone. Ak číslo pre vašu krajinu alebo región nie je uvedené, spojte sa s distribútorom značky Lenovo alebo s obchodným zástupcom spoločnosti Lenovo. ®...

 • Page 61: Pomoc Kdekoľvek Na Svete

  V niektorých krajinách sa na servis môžu vzťahovať poplatky a obmedzenia. Ak chcete zistiť či máte nárok na medzinárodný záručný servis a pozrieť si zoznam krajín, v ktorých je tento servis dostupný, prejdite na http://www.lenovo.com/think/ support, Warranty a postupujte podľa inštrukcií zobrazených na obrazovke. Celosvetový telefónny zoznam Telefónne čísla sa môžu zmeniť...

 • Page 62

  Krajina alebo región Telefónne číslo Čile 800-361-213 188-800-442-488 (Španielsky) Čína Linka technickej podpory 800-990-8888 86-10-58851110 Mandarínska čínština Čína ThinkPad (Technická podpora): (Hong Kong S.A.R.) 2516-3939 (Hongkong) ThinkPad Servisné centrum: 2825-6580 (Hongkong) Multimediálny domáci počítač: 800-938-228 (Hongkong) (Kantonsky, anglicky, mandarínska čínština) Čína ThinkPad (Technická...

 • Page 63

  Krajina alebo región Telefónne číslo Nemecko 01805-25-35-58 (Záručný servis a podpora) (Nemecky) Grécko +30-210-680-1700 Guatemala 1800-624-0051 (Španielsky) Honduras Tegucigalpa: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (Španielsky) India 1800-425-6666 alebo +91-80-2678-8970 (Anglicky) Indonézia 800-140-3555 (Anglicky) 62-21-251-2955 (Indonézska bahaština) Írsko 01-881-1444 (Záručný servis a podpora) (Anglicky) Izrael Givat Shmuel Service Center: +972-3-531-3900...

 • Page 64

  Krajina alebo región Telefónne číslo Nórsko 8152-1550 (Záručný servis a podpora) (Nórsky) Panama 206-6047 001-866-434-2080 (Centrum podpory zákazníkov Lenovo - bez poplatku) (Španielsky) Peru 0-800-50-866 (Španielsky) Filipíny 1800-1888-1426 (Anglicky) 63-2-995-8420 (Filipínsky) Poľsko +48-22-878-6999 Portugalsko +351 21 892 7046 (Portugalsky) Rumunsko...

 • Page 65

  Krajina alebo región Telefónne číslo Venezuela 0-800-100-2011 (Španielsky) Vietnam Pre severnú oblasť a Hanoj: 84-4-843-6675 Pre južnú oblasť a Hočiminovo mesto: 84-8-829-5160 (Anglicky, vietnamsky) Kapitola 6. Pomoc a servis...

 • Page 66

  ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 67: Príloha A. Informácie O Záruke

  Táto príloha obsahuje informácie o záruke pre váš produkt Lenovo, vrátane záručnej lehoty a druhu záručného servisu, platné vo vašej krajine. Podmienky Obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo, ktorá sa vzťahuje na váš produkt Lenovo, nájdete v kapitole 3, Záručné informácie, v príručke Príručka o bezpečnosti a zárukách, ktorá je súčasťou vášho produktu Lenovo.

 • Page 68: Typy Záručného Servisu

  Poskytovateľ služby dodá zákazníkom vymeniteľnú jednotku, ktorú si zákazník sám nainštaluje. Informácie o dielcoch CRU a pokyny na ich výmenu sa dodávajú s vašim produktom a sú kedykoľvek k dispozícii na vyžiadanie od Lenovo. Dielce CRU, ktoré si zákazník ľahko sám nainštaluje sa nazývajú zákazníkom inštalovateľné...

 • Page 69

  Lenovo. Vymenený produkt musíte zabaliť do prepravného kartónu, v ktorom vám bol dodaný náhradný produkt. Takto zabalený produkt musíte poslať späť do spoločnosti Lenovo. Náklady na prepravu oboma smermi budú platené spoločnosťou Lenovo. Ak nepoužijete kartón, v ktorom vám bol dodaný...

 • Page 70

  ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 71: Príloha B. Dielce Cru

  CRU sú uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane. Pokyny na výmenu dielcov inštalovateľných zákazníkom aj dielcov s voliteľným servisom nájdete v systéme pomoci Access Help a na stránke Lenovo Limited Warranty-01 (LLW) na adrese “http://www.lenovo.com/CRUs”. Ak chcete spustiť systém pomoci Access Help, kliknite na Start, presuňte ukazovateľ kurzora na All Programs a vyberte ThinkVantage.

 • Page 72

  Centrum podpory zákazníkov. Telefónne číslo Centra podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete v časti “Celosvetový telefónny zoznam” na strane 53. Poznámka: Používajte iba dielce počítača od spoločnosti Lenovo. Záručné informácie pre dielce CRU vášho modelu počítača nájdete v kapitole 3, Záručné...

 • Page 73: Príloha C. Funkcie A špecifikácie

  Konektor externého monitora v Konektor pre stereoslúchadlá v Konektor pre mikrofón v 3 konektory USB v Ethernetový konektor RJ45 v Konektor modemu RJ11 (na niektorých modeloch) v Serial Ultrabay Slim (vo voliteľnom ThinkPad X200 UltraBase v Dokový konektor © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 74: Špecifikácie

  Optická jednotka (v ThinkPad X200 UltraBase) v Jednotka DVD v Jednotka CD-RW/DVD v Jednotka DVD Multi-Burner v Jednotka DVD Multi-Burner/Blu-ray Bezdrôtové funkcie v Integrovaná funkcia bezdrôtového pripojenia k sieti LAN v Integrovaná funkcia bezdrôtového pripojenia Bluetooth v Integrovaná funkcia bezdrôtového pripojenia k sieti WAN (iba niektoré modely) v Integrovaná...

 • Page 75

  Zdroj napájania (napájací adaptér) v Sínusový vstup 50 až 60 Hz v Vstupná zaťažiteľnosť napájacieho adaptéra: 100-240 V AC, 50 až 60 Hz Batériová jednotka v Lítium-iónová batéria (Li-Ion) – Nominálne napätie: 14,4 V DC – Kapacita: 2,0 AH alebo 4,8 AH, v závislosti od modelu Výdrž...

 • Page 76

  ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 77: Príloha D. Poznámky

  Príloha D. Poznámky Poznámky Spoločnosť Lenovo nemusí produkty, služby alebo komponenty, o ktorých sa hovorí v tomto dokumente, ponúkať vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách, aktuálne dostupných vo vašej krajine, môžete získať od zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiadne odkazy na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo neznamenajú, ani z nich nevyplýva, že musí...

 • Page 78: Vyhlásenie O Klasifikácii Exportu

  Ľubovoľné odkazy na webové stránky iných spoločností ako Lenovo sú uvedené len ako doplňujúce informácie a v žiadnom prípade neslúžia ako súhlas s obsahom týchto stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú súčasťou materiálov tohto produktu Lenovo a ich použitie je na vaše vlastné...

 • Page 79: Vyhlásenie O Súlade S Priemyselnými Emisiami Kanady Triedy B

  Použiť môžete len správne tienené a uzemnené káble a konektory, ktoré spĺňajú emisné normy FCC. Správne káble a konektory sú k dispozícii u autorizovaných predajcov Lenovo. Spoločnosť Lenovo nezodpovedá za žiadne rušenie rozhlasu alebo televízie spôsobené používaním iných káblov alebo konektorov než sú odporúčané, alebo neautorizovanými zmenami alebo modifikáciami tohto zariadenia.

 • Page 80

  EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw.

 • Page 81: Japonské Vyhlásenie Vcci Pre Zariadenia Triedy B

  WEEE a minimalizovať všetky potenciálne účinky EEE na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných substancií. Dodatočné informácie o WEEE nájdete v časti: http://www.lenovo.com/ lenovo/environment. Vyhlásenie pre užívateľov v USA Informácie o chloristane pre Kaliforniu:...

 • Page 82: Informácie O Modeli Energy Star

  životného prostredia prostredníctvom energeticky účinných produktov a praktických postupov. Spoločnosť Lenovo je hrdá na to, že môže svojim zákazníkom ponúknuť produkty podľa kvalifikovaného návrhu ENERGY STAR. Nasledujúce typy počítačov Lenovo, ak majú pripojenú značku ENERGY STAR, boli navrhnuté a testované, aby vyhovovali požiadavkám programu ENERGY STAR 4.0 pre počítače.

 • Page 83: Vyhlásenie Pre Regulačné Informácie

  8. Kliknite na OK. Vyhlásenie pre Regulačné informácie Najnovšie Regulačné vyhlásenie bolo premiestnené na webovú stránku. Ak si tento dokument chcete pozrieť, prejdite na http://www.lenovo.com/think/support, kliknite na Troubleshooting a následne kliknite na User’s guides and manuals. Príloha D. Poznámky...

 • Page 84

  ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 85: Ochranné Známky

  Ochranné známky Nasledujúce výrazy sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách: ® Lenovo ® Rescue and Recovery ® ThinkPad ® ThinkVantage ® TrackPoint UltraBase Ultrabay Wake on LAN je registrovaná ochranná známka spoločnosti International Business Machines Corporation v USA alebo iných krajinách.

 • Page 86

  ® Príručka o servise a odstraňovaní problémov pre ThinkPad X200 Tablet...

 • Page 87: Index

  1 hibernácia 23 starostlivosť o váš počítač 3 problémy pri spúšťaní 31 Š chybové správy snímač odtlačkov prstov 31 odstraňovanie problémov 13 ukazovacie zariadenie 22 špecifikácie ochranné známky 77 hardvér 66 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 88

  špecifikácie produktu 66 telefónny zoznam pre podporu na celom svete 53 tipy, dôležité 3 Tlačidlo ThinkVantage 1, 2 ukazovacie zariadenie odstraňovanie problémov 22 Ú úložné médium zaobchádzanie 4 vlastnosti hardvér 65 vyhlásenia 69 elektronické emisie 70 Environmentálne vyhlásenie EÚ 73 Klasifikácia exportu 70 pre užívateľov z USA 73 Regulačné...

 • Page 90

  Identifikačné číslo: 44C9733 Printed in China (1P) P/N: 44C9733...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: