Download Print this page

Advertisement

®
ThinkPad
X200 Tablet
Příručka pro základní servis a
odstraňování problémů

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X200 Tablet

 • Page 1

  ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 3

  ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 4

  Předpisy dodané s touto publikací. Na webovém serveru je k dispozici aktualizovaná příručka Safety and Warranty Guide a dokument Regulatory Notice. Chcete-li si tyto dokumenty prostudovat, přejděte na adresu http://www.lenovo.com/think/support, klepněte na Troubleshooting a pak klepněte na User’s guides and manuals.

 • Page 5: Table Of Contents

  . 71 režimem hibernace . 23 Avis de conformité à la réglementation Problémy s obrazovkou počítače . . 25 d’Industrie Canada . 71 Problémy s baterií . . 27 Problémy s napájecím adaptérem (~) . . 28 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 6

  Prohlášení o shodě se směrnicemi EMC Informace o modelu ENERGY STAR . . 74 Evropské unie . . 71 Upozornění na předpisy . . 76 Prohlášení o shodě dle směrnice EU-EMC (2004/108/EC) EN 55022 pro zařízení třídy B . 71 Ochranné...

 • Page 7: Toto čtěte Nejdříve

  Používaného napájecího adaptéru (~) se nedotýkejte žádnou částí svého těla. v Nikdy jej nepoužívejte k zahřívání svého těla. Ochrana počítače před vlhkostí Udržujte tekutiny v dostatečné vzdálenosti od počítače, abyste zabránili kontaktu počítače s tekutinou a zamezili nebezpečí elektrického šoku. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 8

  Ochrana kabelů před poškozením Násilné zacházení s kabely může mít za následek poškození kabelů. Komunikační linky nebo kabely napájecího adaptéru (~), myši, klávesnice, tiskárny a dalších elektronických zařízení veďte tak, aby na ně nemohl nikdo stoupnout nebo o ně zakopnout, aby nemohlo dojít k jejich skřípnutí...

 • Page 9

  Opatrné zacházení s počítačem v Používejte kvalitní brašnu, která zajišťuje dostatečné tlumení a ochranu. v Počítač nedávejte do plného kufru nebo tašky. Toto čtěte nejdříve...

 • Page 10

  viii ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 11: Kapitola 1. Vyhledání Informací

  Klepněte na nabídku Start, přesuňte ukazatel na příkaz Všechny programy a pak na ThinkVantage. Klepněte na Systém Access Help. Bezpečnostní pokyny a informace o záruce ® Obsahuje obecné bezpečnostní instrukce a úplné Prohlášení Lenovo o omezené záruce. © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 12: Vyhledání Informací Pomocí Tlačítka Thinkvantage

  Předpisy Doplňuje tuto příručku. Přečtěte si ho před použitím bezdrátové sítě počítače ThinkPad. Počítač ThinkPad odpovídá normám pro rádiová zařízení a bezpečnostním normám každé země a oblasti, kde byl schválen pro bezdrátové použití. Počítač ThinkPad musíte používat přesně v souladu s lokálními předpisy pro rádiová zařízení. Vyhledání...

 • Page 13: Kapitola 2. Péče O Počítač Thinkpad

  – Všude, kde je to možné, uzemněte váš počítač, abyste umožnili bezpečný elektrostatický výboj. Poznámka: Ne všechna taková zařízení způsobují významný elektrostatický náboj. S počítačem zacházejte opatrně v Mezi displej a klávesnici či mezi displej a opěrky pro ruce nevkládejte žádné předměty (ani papír). © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 14: Registrace Počítače

  Je-li připojený napájecí adaptér (~), neobracejte počítač. Tím byste mohli poškodit konektor adaptéru. Registrace počítače v Zaregistrujte si svůj produkt ThinkPad u Lenovo (na webové stránce: http://www.lenovo.com/register). Pokud by došlo ke ztrátě nebo krádeži vašeho počítače, odpovědné úřady by vám jej mohly vrátit. Jestliže si počítač zaregistrujete, Lenovo vás bude moci informovat o technických informacích a upgradech.

 • Page 15: Počítač Nikdy Neupravujte

  Buďte opatrní při zadávání hesel v Zapamatujte si svá hesla. Pokud zapomenete heslo správce nebo heslo k pevnému disku, nemůže je autorizovaný poskytovatel služeb Lenovo nemůže resetovat a vy budete muset vyměnit systémovou desku nebo jednotku pevného disku nebo jednotku SSD.

 • Page 16: Rady K Používání Digitálního Pera

  Používejte pouze digitální pero dodané k počítači ThinkPad X200 Tablet nebo zakoupené jako jeho doplněk. Pouze toto pero je určené pro používání s počítačem ThinkPad X200 Tablet. Jiná pera mohou uváznout v držáku pera nebo způsobit jiné problémy. v Digitální pero není vodotěsné. Chraňte digitální pero před tekutinami.

 • Page 17: Čistění Krytu Počítače

  Čistění krytu počítače Informace o této úloze Počítač příležitostně vyčistěte následujícím způsobem: 1. Připravte roztok jemného kuchyňského čisticího prostředku (bez brusného prášku nebo silných chemikálií jako kyseliny nebo zásady). Použijte 5 dílů vody na jeden díl čisticího prostředku. 2. Namočte do rozředěného prostředku houbičku. 3.

 • Page 18: Čistění Dotykového Panelu Počítače

  Čistění dotykového panelu počítače 1. Otisky prstů a jiné nečistoty odstraňte z dotykového panelu pomocí suchého měkkého hadříku bez chlupů. (Je možné použít hygroskopickou vatu). Nenamáčejte hadřík do čistidel. 2. Jemně setřete prach a jiné částice z panelu jednou stranou hadříku. 3.

 • Page 19: Kapitola 3. Řešení Problémů S Počítačem

  Počítač mohl být, v závislosti na daném modelu, dodán s diskem pro obnovu nebo bez něj či s diskem systému Windows. Popis alternativních metod obnovy, které Lenovo nabízí, naleznete v této příručce v části “Obnova obsahu z výroby” na stránce 34.

 • Page 20: Vstup Do Obslužného Programu Bios Setup

  Jak se obrátím na středisko podpory zákazníků? Viz část Kapitola 6, “Jak získat podporu a servis”, na stránce 51 této příručky. Telefonní číslo na vaše nejbližší servisní středisko naleznete v části “Celosvětový telefonní seznam” na stránce 53. Kde naleznu informace o záruce? Podrobné...

 • Page 21: Diagnóza Problémů

  Další informace o programu Aplikace PC-Doctor for Windows získáte v jeho nápovědě. Upozornění: v Pokud potřebujete pomoc nebo další informace k problému, vyberte jednu z následujících možností: – Lenovo Troubleshooting Center – Update System Drivers – System Information v Spuštění jakýchkoli testů může zabrat několik minut nebo i delší dobu.

 • Page 22: Diagnostika Problémů Pomocí Programu Pc-doctor Ze Servisní Diskové Oblasti

  Systém Access Help a spusťte program pro diagnostické testování jednotky pevného disku nebo jednotky SSD. v Stáhněte si PC-Doctor for DOS pro váš počítač z níže uvedeného webového serveru: http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo &lndocid=tpad-matrix. Diagnostika problémů pomocí programu PC-Doctor ze servisní diskové...

 • Page 23: Odstraňování Problémů

  3. Vyberte volbu Diagnose hardware. Výsledky Další informace o programu PC-Doctor získáte v jeho nápovědě. Odstraňování problémů Pokud nenaleznete popis problému zde, podívejte se do příručky Systém Access Help. Následující část popisuje pouze problémy, které vám mohou zabránit v přístupu do tohoto systému nápovědy.

 • Page 24

  Zpráva Řešení 01C9: More than one Počítač ThinkPad má již zabudovanou funkci Ethernet a není možné Ethernet devices are přidat další takovou funkci nainstalováním zařízení Ethernet, jako je found. Remove one of Mini-PCI Ethernet Card nebo Ethernet Daughter Card. Zobrazí-li se them.

 • Page 25

  Zpráva Řešení 0271: Date and time V počítači není nastaveno datum ani čas. Čas a datum nastavte pomocí error programu BIOS Setup. 0280: Previous boot Při předchozím pokusu počítač nebyl schopen dokončit proces incomplete zavádění. Počítač vypněte a znovu zapněte, aby se spustil program BIOS Setup. Ověřte nastavení...

 • Page 26

  Zpráva Řešení 2112: Read error on Jednotka pevného disku nebo disku SSD nefunguje. Nechte jednotku HDD1 (Ultrabay hard opravit. disk drive) Výzva k zadání hesla Je nastaveno heslo pro spuštění nebo heslo správce. Napište heslo a pro spuštění stiskněte klávesu Enter, abyste mohli počítač používat. Není-li heslo pro spuštění...

 • Page 27

  Zpráva Řešení Cannot boot from any Ověřte stav zařízení, z něhož chcete počítač spustit. device. Device not found Ověřte stav zařízení, z něhož chcete počítač spustit. Device error Ověřte stav zařízení, z něhož chcete počítač spustit. No valid operating system Ověřte, že operační...

 • Page 28

  Zobrazí-li se na obrazovce některá z následujících chybových zpráv, nechte počítač opravit: 0175: Bad CRC1, stop POST task 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct. 0187: EAIA data access error 0188: Invalid RFID serialization information area 0189: Invalid RFID configuration information area 0192: System Security - Embedded Security hardware tamper detected.

 • Page 29: Chyby Beze Zpráv

  Chyby beze zpráv Problém: Po zapnutí počítače se na obrazovce nic neobjeví a počítač při spouštění nevydá žádný zvukový signál. Poznámka: Nejste-li si jisti, zda byl vydán zvukový signál, postupujte takto: 1. Stisknutím a podržením hlavního vypínače déle než 4 s vypněte počítač. 2.

 • Page 30

  Problém: Obrazovka přestane zobrazovat při zapnutém počítači. Řešení: Možná došlo k aktivaci spořiče obrazovky nebo systému řízení spotřeby. Proveďte jednu z následujících akcí: v Přesuňte zařízení TrackPoint nebo stisknutím nějaké klávesy ukončete spořič obrazovky. v Stisknutím hlavního vypínače probuďte počítač z pohotovostního režimu nebo z režimu hibernace.

 • Page 31: Problémy S Pamětí

  Zapomenete-li heslo pro spuštění, počítač dopravte do autorizovaného servisu nebo prodejny Lenovo, aby tam heslo zrušili. v Pokud zapomenete heslo k pevnému disku, autorizovaný servisní technik Lenovo je nemůže resetovat a nemůže obnovit data z jednotky pevného disku nebo jednotky SSD.

 • Page 32: Problémy S Klávesnicí

  Problémy s klávesnicí Problém: Všechny nebo některé klávesy na klávesnici nefungují. ® Řešení: Operační systém Windows Vista 1. Klepněte na volby Start → Ovládací panely. 2. Klepněte na volbu Hardware a zvuk a pak na volbu Klávesnice. 3. Klepněte na kartu Hardware. Přesvědčte se, zda v rámečku Vlastnosti zařízení je Stav zařízení...

 • Page 33: Problémy S Pohotovostním Režimem Nebo Režimem Hibernace

  Problémy s pohotovostním režimem nebo režimem hibernace Problém: Počítač vstoupí do pohotovostního režimu (indikátor pohotovostního režimu se rozsvítí) hned po provedení testu POST (power-on self-test). Řešení: 1. Ověřte, že: v Baterie je nabitá. v Pracovní teplota je v přijatelném rozsahu. Viz “Technické údaje” na stránce 66. 2.

 • Page 34

  Problém: Během provozu na baterii počítač neobnoví činnost z pohotovostního režimu nebo indikátor pohotovostního režimu zůstane rozsvícený a počítač nefunguje. Řešení: Systém pravděpodobně vstoupil do pohotovostního režimu nebo režimu hibernace automaticky, protože je vybitá baterie. 1. Připojte k počítači napájecí adaptér (~). 2.

 • Page 35: Problémy S Obrazovkou Počítače

  Problémy s obrazovkou počítače Problém: Na obrazovce se zobrazují nesprávné znaky. Řešení: 1. Zkontrolujte, zda jsou operační systém a aplikace správně nainstalované. 2. Jsou-li systém i aplikace jsou správně instalovány a nastaveny, nechte počítač opravit. Problém: Vždy po zapnutí počítače na obrazovce chybějí body, mají vybledlou barvu nebo jsou příliš...

 • Page 36

  Problém: Obrazovka je nečitelná nebo zkreslená. Řešení: Ověřte, že: v Rozlišení obrazovky a počet barev jsou správně nastaveny. v Ovladač obrazovky je správně instalovaný. v Typ monitoru je správný. Tato nastavení ověřte takto: Operační systém Windows Vista: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu, Klepněte na tlačítko Upravit a na Nastavení...

 • Page 37: Problémy S Baterií

  Řešení (pokračování): Operační systém Windows XP: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu, Klepněte na tlačítko Vlastnosti a klepněte na kartu Nastavení. 2. Ověřte, že rozlišení obrazovky a počet barev jsou správně nastaveny. 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit. 4. Klepněte na kartu Adaptéry. 5.

 • Page 38: Problémy S Napájecím Adaptérem (~)

  Problém: Počítač nepracuje s plně nabitou baterií. Řešení: Přepěťový chránič v baterii může být aktivní. Vypnutím počítače na jednu minutu převedete chránič do normálního provozního stavu, pak počítač zapněte. Problém: Počítač se vypne dříve, než indikátor stavu baterie ukazuje vybitou baterii. -nebo- počítač...

 • Page 39: Problémy S Jednotkou Pevného Disku Nebo S Jednotkou Ssd

  Problémy s jednotkou pevného disku nebo s jednotkou SSD Problém: Po nastavení hesla pevného disku na jednotku pevného disku nebo jednotku SSD počítače jste přesunuli jednotku na jiný počítač. Nyní nelze disk zpřístupnit pomocí hesla. Řešení: Váš počítač podporuje vylepšený algoritmus hesel. Počítače starší, než je váš počítač, nemusí...

 • Page 40: Problémy Se Snímačem Otisku Prstu

  Problém: Pokud v jednotce SSD daného modelu zkoprimujete pomocí funkce komprimace dat systému Windows soubory či složky a pak je dekomprimujete, je proces zápisu do či čtení z těchto souborů nebo složek pomalý. Řešení: Rychlejší přístup k datům získáte použitím programu Diskeeper, který je v systému předinstalovaný.

 • Page 41

  Problém: Když spustíte počítač, operační systém se nespustí ze zařízení, ze kterého by se měl spustit. Řešení: Zařízení, které spouští operační systém, pravděpodobně není uvedené v seznamu Boot priority order v programu BIOS Setup. Chcete-li zkontrolovat, zda je zařízení uvedené v seznamu Boot priority order, postupujte takto: 1.

 • Page 42

  ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 43: Copyright Lenovo

  Systém Access Help. SSD (Solid state drive) Společnost Lenovo neustálé vyvíjí své technologie, aby zákazníkům poskytovala nejlepší systémy, některé modely jsou proto pro ukládání dat vybavené jednotkou SSD (solid state drive). Tato špičková technologie umožňuje, aby notebooky byly lehčí, menší...

 • Page 44: Obnova Obsahu Z Výroby

  Obnova obsahu z výroby Kompletní záloha všech souborů a programů, které společnost Lenovo předinstalovala do počítače mohla být dodána na discích pro obnovu přibalených k počítači nebo je uložena ve skryté, chráněné části, neboli diskové oblasti, jednotky pevného disku. Třebaže je tato záloha skrytá, zabírá prostor v jednotce. Při kontrole kapacity jednotky pevného disku v systému Windows si možná...

 • Page 45: Obnova Dat

  Obnova obsahu z výroby pomocí disků pro obnovu Pokud byla s počítačem dodána sada disků pro obnovu nebo pokud jste tyto disky vytvořili či zakoupili, můžete pommocí nich následujícím postupem obnovit obsah z výroby: 1. Zkontrolujte, zda je v programu BIOS Setup spouštěcí posloupnost nastavená tak, aby se systém spouštěl z disků...

 • Page 46

  ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 47: Kapitola 5. Výměna A Upgrade Zařízení

  1. Vypněte počítač nebo jej uveďte do režimu hibernace. Pak od počítače odpojte napájecí adaptér (~) a všechny kabely. 2. Zavřete displej počítače a počítač otočte. 3. Posuňte a podržte západku baterie 1 . Pak baterii vyjměte 2 . © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 48

  4. Plně nabitou baterii nainstalujte tak, že ji zasunete do přihrádky na baterii 1 . 5. Posuňte západku baterie do uzamknuté pozice 2 . 6. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér (~) a kabely. ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 49: Upgrade Jednotky Pevného Disku A Jednotky Ssd

  Následujícím postupem můžete vyměnit jednotku SSD nebo jednotku pevného disku za novou. Novou jednotku pevného disku nebo jednotku SSD můžete získat od prodejce nebo obchodního zástupce společnosti Lenovo. Poznámka: v Jednotku pevného disku nebo jednotku SSD vyměňte pouze v případě, že provádíte její...

 • Page 50

  Postup výměny jednotky pevného disku 1. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér (~) a všechny kabely. 2. Zavřete displej počítače a počítač otočte. 3. Vyjměte baterii. 4. Vyšroubujte šroub 1 , který zajišťuje kryt pozice jednotky. Kryt vyklopte 2 a vytáhněte nahoru 3 .

 • Page 51

  6. Odpojte pryžové kolejnice z jednotky. 7. Připevněte pryžové kolejnice k nové jednotce. 8. Vložte jednotku do pozice jednotky a pevně ji zatlačte na místo. Kapitola 5. Výměna a upgrade zařízení...

 • Page 52

  9. Vložte a zaklapněte kryt pozice jednotky 1 . Uzavřete kryt 2 a zašroubujte šroub 3 . 10. Vložte zpět baterii. 11. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér (~) a kabely. ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 53

  Postup výměny jednotky SSD 1. Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí adaptér (~) a všechny kabely. 2. Zavřete displej počítače a počítač otočte. 3. Vyjměte baterii. 4. Vyšroubujte šroub 1 , který zajišťuje kryt pozice jednotky. Kryt vyklopte 2 a vytáhněte nahoru 3 .

 • Page 54

  6. Vytáhněte jednotku SSD za držátko z adaptéru. 7. Vložte do adaptéru novou jednotku SSD. ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 55: Výměna Paměti

  8. Vložte jednotku do pozice jednotky a pevně ji zatlačte na místo. 9. Vložte a zaklapněte kryt pozice jednotky 1 . Uzavřete kryt 2 a zašroubujte šroub 3 . 10. Vložte zpět baterii. 11. Počítač znovu otočte. Připojte k počítači napájecí adaptér (~) a kabely. Výměna paměti Informace o této úloze Důležité:...

 • Page 56

  Zvýšení kapacity pamětí je efektivní způsob zrychlení běhu programů. Objem paměti počítače lze zvýšit instalací paměťového modulu DDR 3 (double data rate) DRAM (synchronous dynamic random access memory) SO-DIMM (small outline dual inline memory module), který je možné zakoupit, do pozice pro paměť vašeho počítače. Lze pořídit moduly SO-DIMM s různou velikostí.

 • Page 57

  6. Je-li již v paměťovém slotu nainstalován modul SO-DIMM, odeberte jej, abyste udělali místo pro nový modul. Modul odstraníte současným zatlačením směrem ven na obě západky 1 po obou stranách patice a vytažením modulu SO-DIMM 2 . Nezapomeňte jej uchovat pro budoucí použití. Kapitola 5.

 • Page 58

  7. Vyhledejte zářez na okraji modulu SO-DIMM. Upozornění: Nedotýkejte se kontaktní plošky, aby nedošlo k poškození modulu SO-DIMM: Natočte modul SO-DIMM stranou se zářezem ke kontaktům patice, zatlačte jej pevně do patice pod úhlem přibližně 20 stupňů 1 a otočte jej směrem dolů, dokud nezapadne do pozice 2 .

 • Page 59

  Poznámka: Pokud instalujete paměťový modul pouze do jednoho ze dvou paměťových slotů, nainstalujte jej do slotu označeného jako ″SLOT-0″. SLOT-0 8. Vraťte kryt slotu paměti zpět na své místo tak, že nejprve přiložíte jeho stranu 1 a pak jej zavřete. Poté zašroubováním šroubů kryt zajistěte 2 . Upozornění: Přidáváte-li nebo provádíte-li upgrade modulu SO-DIMM, nepoužívejte počítač...

 • Page 60

  Ověřte, že jsou moduly SO-DIMM správně instalovány, takto: 1. Zapněte počítač. 2. Ihned po zobrazení loga ThinkPad stiskněte klávesu F1, zobrazí se obslužný program BIOS Setup. 3. Položka “Installed memory” udává celkové množství paměti instalované v počítači. ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 61: Kapitola 6. Jak Získat Podporu A Servis

  Jak získat podporu a servis Jestliže potřebujete pomoc, servis, technickou podporu nebo chcete získat více informací o počítačích ThinkPad, máte k dispozici širokou škálu informačních zdrojů Lenovo, které vám pomohou. Zde naleznete informace, kde hledat další informace o počítačích ThinkPad, co dělat v případě, že máte s počítačem nějaký problém, a kam se obrátit o pomoc, je-li to nutné.

 • Page 62

  EC (Engineering Changes). Záruční služby nezahrnují následující činnosti: v Výměnu nebo použití jiných součástí než od Lenovo nebo součástí bez záruky. Poznámka: Všechny součásti, na které se vztahuje záruka, mají sedmimístný kód ve tvaru FRU XXXXXXX.

 • Page 63: Jak Získat Podporu Kdekoli Na Světě

  či jinak omezené. Zda váš počítač spadá do programu International Warranty Service, a seznam zemí, v nichž se tato služba poskytuje, naleznete na webové stránce http://www.lenovo.com/ think/support. Klepněte na tlačítko Warranty a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 • Page 64

  Země nebo region Telefonní číslo Čína technická podpora 800-990-8888 86-10-58851110 (mandarínština) Čína ThinkPad (technická podpora): (Hong Kong, 2516-3939 (Hong Kong) zvláštní administrativní ThinkPad service středisko: oblast Číny) 2825-6580 (Hong Kong) Multimediální domácí PC: 800-938-228 (Hong Kong) (kantonština, angličtina, mandarínština) Čína ThinkPad (technická...

 • Page 65

  Země nebo region Telefonní číslo Guatemala 1800-624-0051 (španělština) Honduras Tegucigalpa: 232-4222 San Pedro Sula: 552-2234 (španělština) Indie 1800-425-6666 nebo +91-80-2678-8970 (angličtina) Indonésie 800-140-3555 (angličtina) 62-21-251-2955 (indonéština) Irsko 01-881-1444 (záruční servis a podpora) (angličtina) Izrael servisní středisko Givat Shmuel: +972-3-531-3900 (hebrejština, angličtina) Itálie +39-800-820094 (záruční...

 • Page 66

  Země nebo region Telefonní číslo Panama 206-6047 001-866-434-2080 (servisní středisko Lenovo - bez poplatku) (španělština) Peru 0-800-50-866 (španělština) Filipíny 1800-1888-1426 (angličtina) 63-2-995-8420 (filipínština) Polsko +48-22-878-6999 Portugalsko +351 21 892 7046 (portugalština) Rumunsko +4-021-224-4015 Rusko Moskva: +7 (495) 258 6300 bez poplatku: 8 800 200 6300 (ruština)

 • Page 67

  Země nebo region Telefonní číslo Vietnam severní oblast a Hanoj: 84-4-843-6675 jižní oblast a Ho Či Minovo město: 84-8-829-5160 (angličtina, vietnamština) Kapitola 6. Jak získat podporu a servis...

 • Page 68

  ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 69: Dodatek A. Informace O Záruce

  Tato příloha obsahuje informace o typu záručního servisu a záruční době pro váš hardwarový produkt Lenovo ve vaší zemi nebo regionu. Podmínky omezené záruky Lenovo které se vztahují na váš hardwarový produkt Lenovo, naleznete v kapitole 3, Informace o záruce příručky Bezpečnostní pokyny a informace o záruce dodané s vaším hardwarovým produktem Lenovo.

 • Page 70

  5. Servis typu Product Exchange V rámci servisu typu Product Exchange zašle Lenovo náhradní produkt na adresu Vašeho pracoviště. Nesete odpovědnost za jeho instalaci a ověření jeho provozu. Náhradní produkt se stává Vaším vlastnictvím výměnou za vadný produkt, který...

 • Page 71

  Vám byl doručen náhradní produkt, ponesete odpovědnost za případné poškození vadného produktu v průběhu přepravy. Pokud Lenovo neobdrží vadný produkt do třiceti (30) dní ode dne, kdy Vám byl dodán náhradní produkt, může Vám být cena náhradního produktu vyúčtována.

 • Page 72

  ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 73: Dodatek B. Jednotky Cru (customer Replaceable Unit)

  Pokyny k výměně jednotek CRU typů Self-service a Optional-service naleznete v online publikaci Systém Access Help a v Omezené záruce Lenovo-01 (LLW) na adrese URL “http://www.lenovo.com/CRUs”. Program Access Help spustíte klepnutím na volby Start, Všechny programy a poté na ThinkVantage. Klepněte na Access Help. Adresa URL jednotek CRU nabídne tři volby: auto detect, key in the machine type, drop down...

 • Page 74

  Servisní středisko. Telefonní číslo střediska pro vaši zemi nebo oblast naleznete v části “Celosvětový telefonní seznam” na stránce 53. Poznámka: Používejte pouze díly dodané Lenovo. Informace o záruce pro jednotky CRU ve vašem typu počítače najdete v kapitole 3, Informace o záruce, v publikaci Bezpečnostní...

 • Page 75: Dodatek C. Vlastnosti A Specifikace

  3 konektory USB (Universal Serial Bus) v konektor RJ45 Ethernet v konektor RJ11 Modem (některé modely) v Serial Ultrabay Slim (volitelně ThinkPad X200 UltraBase v konektor pro dok © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 76: Technické údaje

  Optická jednotka (u modelu ThinkPad X200 UltraBase) v jednotka DVD v jednotka CD-RW/DVD v jednotka DVD Multi-Burner v jednotka DVD Multi-Burner/Blu-ray bezdrátová příslušenství v integrované rozhraní bezdrátové sítě LAN v integrované rozhraní Bluetooth v integrované rozhraní bezdrátové WAN (některé modely) v integrované...

 • Page 77

  Napájecí zdroj (napájecí adaptér (~)) v vstup se sinusovým průběhem, 50 až 60 Hz v vstupní parametry napájecího adaptéru (~): 100 až 240 V ~, 50 až 60 Hz Baterie v baterie lithium-ion (Li-Ion) – jmenovité napětí: 14,4 V = –...

 • Page 78

  ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 79: Dodatek D. Upozornění

  Dodatek D. Upozornění Upozornění Lenovo nemusí ve všech zemích nabízet produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně ve Vaší zemi dostupné, můžete získat od zástupce Lenovo pro Vaši oblast. Žádný z odkazů na produkty, programové...

 • Page 80: Upozornění Týkající Se Klasifikace Při Exportu

  Lenovo může používat nebo distribuovat libovolné informace, které jí poskytnete, podle vlastního uvážení, aniž by jí tím vznikl jakýkoliv závazek vůči Vám. Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než Lenovo jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení...

 • Page 81: Průmyslová Vyhláška Kanady O Shodě S Emisní Třídou B

  Lenovo nemůže přijmout zodpovědnost za jakákoliv selhání zajištění bezpečnostních požadavků vyplývající z nedoporučených úprav tohoto produktu, včetně instalace karet od výrobce jiného než Lenovo. Tento produkt byl testován a shledán jako vyhovující limitům pro zařízení IT třídy B podle standardu CISPR 22/European Standard EN 55022.

 • Page 82

  EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw.

 • Page 83: Japonské Prohlášení O Shodě S Vcci Pro Zařízení Třídy B

  OEEZ nesmí na konci životnosti vyhodit zařízení jako netříděný odpad, ale musí použít dostupnou sběrnou síť, aby bylo zařízení recyklováno a aby byly minimalizovány možné dopady zařízení na prostředí a zdraví lidí (zařízení může obsahovat nebezpečné látky). Další informace o OEEZ naleznete na webové stránce: http://www.lenovo.com/lenovo/ environment. Upozornění pro uživatele v USA Informace o chloristanu;...

 • Page 84: Informace O Modelu Energy Star

  Další informace o programu ENERGY STAR najdete na tomto webu: http://www.energystar.gov Lenovo podporuje efektivní využívání energie v rámci každodenních operací. V rámci tohoto úsilí Lenovo předem nastavila níže uvedené funkce pro řízení napájení, které budou uvedeny do provozu, jakmile bude váš počítač po určitou dobu neaktivní: ®...

 • Page 85

  ® Funkce Wake on LAN je při dodání počítače Lenovo z výroby povolená a toto nastavení zůstává platné, i když je počítač v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu. Pokud nepotřebujete, aby v počítači v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu byla funkce Wake on LAN povolená, můžete zakázáním funkce Wake on LAN...

 • Page 86: Upozornění Na Předpisy

  7. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zařízení probouzet počítač z úsporného režimu. 8. Klepněte na OK. Upozornění na předpisy Na webovém serveru jsou k dispozici nejnovější předpisy. Chcete-li je zobrazit, přejděte na adresu http://www.lenovo.com/think/support, klepněte na Troubleshooting a následně klepněte na User’s guides and manuals. ® ThinkPad...

 • Page 87: Ochranné Známky

  Ochranné známky Následující termíny jsou ochranné známky společnosti Lenovo v USA a případně v dalších jiných zemích: ® Lenovo ® Rescue and Recovery ® ThinkPad ® ThinkVantage ® TrackPoint UltraBase Ultrabay Wake on LAN je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech a případně...

 • Page 88

  ® ThinkPad X200 Tablet Příručka pro základní servis a odstraňování problémů...

 • Page 89: Rejstřík

  3 Center 51 podpora a servis 51 celosvětový telefonní seznam 53 pohotovostní režim chybové zprávy snímač otisku prstu řešení problémů 23 řešení problémů 13 péče o 5 poziční zařízení řešení problémů 30 řešení problémů 22 © Copyright Lenovo 2008...

 • Page 90

  specifikace produktu 66 SSD (solid state drive) 33 diagnóza 11 řešení problémů 29 upgrade 39 Systém Access Help 1, 9, 13 technické údaje hardware 66 tlačítko ThinkVantage 1, 2 upgrade zařízení 37 upozornění 69 elektronické vyzařování 70 klasifikace vývozu 70 pro uživatele v USA 73 prohlášení...

 • Page 92

  Číslo položky: 44C9718 Printed in China (1P) P/N: 44C9718...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: