Lenovo ThinkPad Edge E120

(bulgarian) user guide
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ръководството за потребителя
ThinkPad Edge E120 и E125

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Lenovo ThinkPad Edge E120

  Related Manuals for Lenovo ThinkPad Edge E120

  Summary of Contents for Lenovo ThinkPad Edge E120

 • Page 1 Ръководството за потребителя ThinkPad Edge E120 и E125...
 • Page 2 • Приложение C “Бележки” на страница 171 Ръководството за безопасност и гаранция и Regulatory Notice са качени на уеб сайта. За да ги прегледате, отидете на http://www.lenovo.com/support, след което щракнете върху User Guides & Manuals (Ръководства и наръчници за потребителя).
 • Page 3: Table Of Contents

  Използване на четеца на картови носители . . Active Protection System ..Lenovo Solution Center ..Глава 3. Вие и вашият компютър . . 51 Lenovo ThinkVantage Tools .
 • Page 4 поддръжка ... . . носител 4 в 1 ... . . Преди да се свържете с Lenovo ..Инсталиране на файла за монитор ThinkPad Регистриране...
 • Page 5 Уеб сайт за поддръжка на Lenovo ..захранване с напрежение по-малко или Връзка с Lenovo ... . равно на 20 A на фаза ..
 • Page 6 Ръководството за потребителя...
 • Page 7: Прочетете Първо

  така, че да не могат да бъдат настъпвани, да не спъват, да не бъдат прищипани от компютъра или от други предмети или по някакъв друг начин да са изложени на въздействие, което може да повлияе на работата на компютъра. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 8: Важна Информация За Безопасността

  Тази информация може да ви помогне да използвате безопасно своя преносим компютър. Следвайте и пазете цялата информация, включена с вашия компютър. Информацията в този документ ® не променя условията на договора ви за покупка или на Lenovo Ограничената гаранция. За повече информация вж. “Гаранционна информация” в Ръководството за безопасност и гаранция, предоставено...
 • Page 9: Условия, Които Изискват Незабавни Мерки

  • Продуктът не работи нормално, когато следвате работните инструкции. Забележка: Ако забележите тези състояния у даден продукт (като например удължителен кабел), който не е произведен от или за Lenovo, спрете да използвате продукта, докато се свържете с производителя му за по-нататъшни инструкции, или докато намерите подходящ заместител.
 • Page 10 Надстройките често се наричат опции. Частите за подмяна, одобрени за инсталиране от клиента, се наричат Подменяеми от клиента части, или CRU. Lenovo осигурява документация с инструкции, кога е подходящо тези клиентите да инсталират опции или да подменят CRU. Трябва внимателно да...
 • Page 11 на продукта. Никога не претоварвайте тези устройства. Ако се използват стабилизатори, натоварването не трябва да надвишава входното оразмеряване на стабилизатора. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси за натоварвания на захранване, изисквания и входни оразмерявания. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 12 Щепсели и контакти ОПАСНОСТ Ако контакт (захранваща розетка), който възнамерявате да използвате с компютъра си, изглежда повреден или кородирал, не го използвайте, докато не бъде подменен от квалифициран електротехник. Не огъвайте и не модифицирайте щепсела. Ако щепселът е повреден, свържете се с производителя, за...
 • Page 13 много мобилни продукти като преносимите компютри използват презареждаем батериен модул за осигуряване на системно захранване в преносим режим. Батериите, доставени от Lenovo за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост, и трябва да бъдат подменяни само с одобрени части.
 • Page 14 Не опитвайте да разглобявате или модифицирате батерийния модул. Опитите да се направи това могат да причинят експлозия или протичане на течност от батерийния модул. Гаранцията не покрива батерийни модули, различни от указания от Lenovo, и разглобявани или модифицирани батерийни модули.
 • Page 15 Изявлението по-долу се отнася за потребители в щата Калифорния, САЩ Информация за перхлорат за Калифорния: Продуктите, съдържащи CR (манганов диоксид) литиеви батерии могат да съдържат перхлорат. Перхлоратен материал – може да се налага специално боравене, вж. http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate © Copyright Lenovo 2011 xiii...
 • Page 16 Топлина и вентилация на продукта ОПАСНОСТ Компютрите, адаптерите на захранване и много от аксесоарите генерират топлина, когато са включени и когато се зареждат батерии. Преносимите компютри могат да генерират значителни количества топлина поради компактния си размер. Винаги следвайте тези основни предпазни мерки: •...
 • Page 17 доведе до счупването на LCD дисплея. Ако LCD дисплеят се счупи, и течност от вътрешността му попадне в очите ви или по ръцете ви, незабавно измийте засегнатите области с вода в продължение на поне 15 минути; ако след измиването има някакви симптоми, потърсете медицинска помощ. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 18 широколентово характерно напрежение от 75 mV. Употребата на слушалки, които не съответстват на EN 50332-2, може да бъде опасна поради извънредни нива на звуковото налягане. Ако вашият Lenovo компютър се доставя окомплектован със слушалки в пакета, комбинацията от слушалките и компютъра вече съответства на спецификациите на EN 50332-1. Ако се използват...
 • Page 19: Глава 1. Общ Преглед На Продукта

  информация, която ще ви е необходима, за да започнете да се възползвате от неговите функции. • “Изглед отпред” на страница 2 • “Изглед отдясно” на страница 4 • “Изглед отляво” на страница 6 • “Изглед отдолу” на страница 7 • “Индикатори за състоянието” на страница 8 © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 20: Изглед Отпред

  Изглед отпред Фигура 1. Изглед отпред на ThinkPad Edge E120 и E125 Вградена камера Безжични антени UltraConnect™ (отляво) Безжични антени UltraConnect (отдясно) Превключвател на захранване Индикатор за състояние на захранване Bluetooth антена Индикатор за състоянието на системата Вградени стерео високоговорители (отдясно) ®...
 • Page 21 Превключвател на захранване Използвайте превключвателят за захранването, за да включите компютъра. За да изключите компютъра, използвайте опциите за изключване в менюто “Старт”. Ако не можете да изключите компютъра по този начин, натиснете и задръжте превключвателя за захранването за 2 секунди. Ако...
 • Page 22: Изглед Отдясно

  заглушаване на звука от компютъра. За подробности вж. инструкциите в “Специални клавиши и бутони” на страница 23. Изглед отдясно Фигура 2. Страничен изглед отдясно на ThinkPad Edge E120 и E125 Гнездо за четец на картови носители Always On USB съединител...
 • Page 23: Power Manager

  Always On USB съединител Съединителят за Always On USB се използва за свързване на устройства, съвместими с USB интерфейс, като например принтер или цифров фотоапарат. По подразбиране, ако компютърът е в режим на заспиване (готовност), съединителят Always On USB ® ®...
 • Page 24: Изглед Отляво

  Изглед отляво Фигура 3. Страничен изглед отляво на ThinkPad Edge E120 и E125 Съединител за монитор Отвори за вентилация (отляво) HDMI порт USB съединител Ethernet съединител Комбиниран аудио куплунг Съединител за монитор Съединителят за монитор служи за свързване на външен монитор или проектор към компютъра.
 • Page 25: Изглед Отдолу

  • Комбинираният аудио куплунг не поддържа обикновен микрофон. За повече информация относно аудио устройствата, поддържани от комбинирания аудио куплунг на компютъра, вж. “Използване на аудио функции” на страница 47. Изглед отдолу Фигура 4. Изглед отдолу на ThinkPad Edge E120 и E125 Батерия Гнездо за SIM карта Гнездо за надстройване на паметта...
 • Page 26: Индикатори За Състоянието

  Батерия Използвайте компютъра със захранване от батерията, когато нямате достъп до променливотоково захранване. Можете да използвате програмата Power Manager за конфигуриране на настройките за захранване, когато е необходимо. За подробности вж. инструкциите в “Power Manager” на страница 18. Гнездо за SIM карта Ако...
 • Page 27 Индикатори за системно състояние Светещата точка в емблемата на ThinkPad от външната страна на капака на компютъра и на опората за китки служи за индикатор за състоянието на системата: показва дали компютърът е в режим на заспиване (готовност), хибернация или в нормален режим. Значението...
 • Page 28: Намиране На Важна Информация За Продукта

  Индикатор за състояние на захранване Компютърът разполага с индикатор, който показва състоянието на правотоковото захранване. Значението на индикатора е следното: • Зелен: Адаптерът за променливотоково захранване е свързан. Ако в компютъра е поставена батерия, когато тя е заредена, този индикатор свети в зелено. •...
 • Page 29: Етикет За Типа И Модела На Машината

  Етикет за типа и модела на машината Етикетът за типа и модела на машината идентифицира компютъра. Когато се свържете с Lenovo за помощ, информацията за типа и модела на машината помага на техниците да идентифицират компютъра и да предоставят по-бързо обслужване.
 • Page 30: Етикет На Сертификата За Автентичност

  Ако на компютъра няма предварително инсталирана интегрирана безжична PCI Express Mini Card, можете да инсталирате такава. За да направите това, следвайте процедурата в “Инсталиране и подмяна на PCI Express Mini Card картата за безжична LAN/WiMAX връзка” на страница 87 или “Инсталиране...
 • Page 31: Спецификации

  Памет • Синхронна динамична памет със свободен достъп и удвоено равнище на данни 3 (DDR3 SDRAM) Устройство за съхранение • 2,5-инчов (височина 7 мм) твърд диск • 2,5-инчово (височина 7 мм) SSD устройство Дисплей Цветният дисплей използва TFT технология. • Размер: 11,6 инча (295 мм); •...
 • Page 32: Работна Среда

  • 65 W (222 Btu/hr) максимум Източник на захранване (адаптер за променлив ток) • Синусоидално напрежение с честота 50 до 60 Hz • Входно оразмеряване на адаптера за променлив ток: от 100 до 240 V променлив ток, от 50 до 60 Hz Батериен...
 • Page 33: Thinkvantage Технологии И Софтуер

  Ако използвате операционната система Windows 7, можете да получите достъп до приложенията чрез един от следните методи: • Можете да получите приложенията от Lenovo ThinkVantage Tools. Щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. След това, в зависимост от приложението, което искате да ползвате, щракнете двукратно върху съответната икона.
 • Page 34 текст. Забележка: Ако не откривате желаното приложение в контролния панел, отворете прозореца за навигация на приложението Lenovo ThinkVantage Tools и щракнете двукратно върху замъглената икона, за да инсталирате необходимото приложение. После следвайте инструкциите на екрана. Когато инсталирането приключи, иконата на приложението ще се активира и ще можете да...
 • Page 35: Access Connections

  състояние на защитата и информация за поддръжката, както и тънкости и съвети за максимална производителност на системата. За подробна информация вж. “Диагностициране на проблеми” на страница 131. За стартиране на програмата Lenovo Solution Center в Windows 7 вж. “Достъп до приложения в Windows 7” на страница 15. Глава 1. Общ преглед на продукта...
 • Page 36: Lenovo Thinkvantage Tools

  Програмата Lenovo ThinkVantage Tools ви помага да работите по-лесно и по-защитено, като осигурява лесен достъп до различни технологии като: • Lenovo Solution Center или Lenovo ThinkVantage Toolbox (в зависимост от датата на производство) • Power Manager • Rescue and Recovery •...
 • Page 37: Product Recovery

  Забележка: Програмата SimpleTap е достъпна само на конкретни модели с предварително инсталирана операционна система Windows 7. Ако програмата SimpleTap не е предварително инсталирана на вашия модел с Windows 7, можете да я изтеглите от http://www.lenovo.com/support. System Update Програмата ThinkVantage System Update ви помага да поддържате софтуера на компютъра актуален...
 • Page 38: Thinkvantage Gps

  примери за софтуер, който трябва да поддържате актуален, са предоставените от Lenovo програми, като например програмата Rescue and Recovery. ThinkVantage GPS Инсталираната в компютъра PCI Express Mini Card карта поддържа GPS, благодарение на което компютърът може да приема сигнали от GPS сателити, определящи местоположението му. Ако...
 • Page 39: Глава 2. Използване На Компютъра

  “Използване на четеца на картови носители” на страница 50 Регистриране на компютъра При регистриране на компютъра се въвежда информация в база данни, която позволява на Lenovo да се свърже с вас в случай на оттегляне на продукт или друг сериозен проблем. Освен това в някои...
 • Page 40 изтриването на данни от твърдия диск или SSD устройството” на страница 64. Свързването на различни места е предизвикателство? • За да отстраните проблем с безжичната мрежа, вж. http://www.lenovo.com/support/faq. • Възползвайте се от мрежовите функции с помощта на Access Connections. • За да научите повече относно използването на функциите за безжична мрежа, вж. “Безжични...
 • Page 41: Специални Клавиши И Бутони

  Специални клавиши и бутони Вашият компютър разполага с няколко специални клавиши и бутони, които ви помагат да работите по-лесно и по-ефективно. При операционна система Windows 7 програмата On Screen Display е предварително инсталирана на компютъра с цел превключване между настройките по подразбиране и...
 • Page 42 Клавиши за сила на звука и заглушаване За бързо настройване на силата на звука от компютъра, заглушаване на звука изцяло, заглушаване на микрофона или за управление на изходното видео от вградената камера, натиснете един от клавишите по-долу. Заглушаване на високоговорителя (F1) Намаляване...
 • Page 43: Използване На Ultranav Посочващото Устройство

  Увеличаване на яркостта на дисплея (F8) Дисплеят на компютъра става по-ярък. Целта на този метод е временна промяна на нивото на яркост. За да промените нивото на яркост по подразбиране, променете настройките на опциите за захранването в контролния панел или използвайте Power Manager. Клавиш...
 • Page 44 • Задайте TrackPoint като основно посочващо устройство, а чувствителната повърхност само за разширени функции. Тази настройка позволява използването на всички основни и разширени функции с TrackPoint, като ограничава използването на чувствителната повърхност до функции за превъртане, зони за натискане и посочване на бавни обороти. •...
 • Page 45: Използване На Trackpoint Посочващото Устройство

  Използване на TrackPoint посочващото устройство TrackPoint посочващото устройство се състои от показалка на клавиатурата и три бутона за щракване в долната част на клавиатурата. За да преместите показалеца на екрана, приложете натиск върху неплъзгащата се капачка на показалката във всяка паралелна посока на клавиатурата; самата...
 • Page 46: Използване На Чувствителната Повърхност

  Проверете капачката Капачката в края на TrackPoint показалката е сменяема. Можете да я сменяте, както е показано на илюстрацията. Забележка: Ако смените клавиатурата, се доставя нова клавиатура с капачка по подразбиране. Ако искате, можете да запазите капачката от старата клавиатура и да я използвате с новата. Използване...
 • Page 47: Поведение На Ultranav И Външна Мишка

  Поведение на UltraNav и външна мишка Ако прикачите външна мишка към USB съединител, можете да използвате външната мишка едновременно с TrackPoint и чувствителната повърхност. Деактивиране на TrackPoint или чувствителната повърхност Ако искате да деактивирате TrackPoint или чувствителната повърхност, направете едно от следните: Конфигуриране...
 • Page 48: Управление На Захранването

  5. Щракнете върху OK или Приложи. Сега можете да промените свойствата на UltraNav, като щракнете върху иконата на UltraNav в системната област. Управление на захранването Когато е необходимо да използвате компютъра на места, където няма електрически контакти, работата на компютъра зависи от захранването от батерията. Различните компоненти на компютъра консумират...
 • Page 49: Зареждане На Батерията

  Съвети за използване на адаптера за променлив ток Можете да проверявате състоянието на батерията по всяко време чрез поглеждане към измервателя на батерията в долния край на дисплея. Забележки: • Когато адаптерът за променлив ток не се използва, трябва да го изключите от електрическия контакт.
 • Page 50 Представяне на енергоспестяващите режими • Екранът е празен. Дисплеят на компютъра изисква значителна мощност от батерията. За да изключите захранването на дисплея, направете следното: 1. Щракнете с десния бутон върху скалата на батерията на Power Manager в лентата за задания. 2.
 • Page 51: Боравене С Батерията

  Не опитвайте да разглобявате или модифицирате батерийния модул. Опитите да се направи това могат да причинят експлозия или протичане на течност от батерийния модул. Гаранцията не покрива батерийни модули, различни от указания от Lenovo, и разглобявани или модифицирани батерийни модули. Глава 2. Използване на компютъра...
 • Page 52 Батерийният модул е консуматив, който може да се изразходва. Ако батерията започне да се изтощава прекалено бързо, трябва да подмените батерийния модул с нов модул от препоръчания от Lenovo тип. За повече информация относно подмяната на батерийния модул се свържете с центъра за поддръжка на клиенти.
 • Page 53: Свързване С Мрежата

  Свързване с мрежата Компютърът разполага с един или повече мрежови адаптери за свързване с интернет и с фирмената кабелна LAN или безжична LAN мрежа. Забележка: Някои модели се доставят с вградена безжична WAN карта, която позволява да установявате безжични връзки чрез отдалечени публични или частни мрежи. Access Connections е...
 • Page 54 Bluetooth Една от многото технологии, използвани за създаване на безжична персонална локална мрежа. Bluetooth технологията може да свързва устройства на близко разстояние едно от друго и обикновено се използва за свързване на периферни устройства към компютър, прехвърляне на данни между джобни устройства и компютър или за отдалечени управление и комуникация с устройства, като...
 • Page 55 Access Connections – програма за подпомагане на свързването – може лесно да активира един мрежов адаптер и да деактивира другите адаптери при поискване. След настройване на безжичната мрежова връзка можете да използвате програмата за бързо превключване на мрежовите настройки. Използване на безжични WAN връзки Безжичната...
 • Page 56 За Windows XP Ако компютърът ви разполага с функциите за вграден Bluetooth, можете да ги активирате или деактивирате чрез натискане на клавиша F9. Ако натиснете клавиша F9, се показва списък с безжични функции. Можете да активирате или деактивирате функциите за Bluetooth само с едно щракване. В...
 • Page 57 • Моите Bluetooth места на работната площ • Конфигурация на Bluetooth в областта за уведомяване на лентата за задания Моите Bluetooth места За да използвате функциите за Bluetooth, направете следното: 1. Щракнете двукратно върху иконата Моите Bluetooth места на работната площ. 2.
 • Page 58 със софтуера ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate Software по следния начин: 1. Натиснете F9, за да включите Bluetooth. 2. Щракнете върху Старт ➙ Изпълнение. 3. Въведете C:\SWTOOLS\Drivers\TPBTooth\Setup.exe (или укажете пълния път до setup.exe файла, който сте изтеглили от http://www.lenovo.com/support), след което щракнете върху OK. Ръководството за потребителя...
 • Page 59 4. Щракнете върху Напред. 5. Изберете Приемам условията в лицензионното споразумение, след което щракнете върху Напред. 6. Щракнете върху Напред, за да изберете целевата папка по подразбиране. Ако се налага да промените целевата папка, щракнете върху Промяна, изберете или въведете името...
 • Page 60 Проверяване на състоянието на безжична връзка Скала на Access Connections (Windows 7) Ако компютърът работи с Windows 7, скалата на Access Connections в лентата за задания показва силата на сигнала и състоянието на безжичната връзка. Забележка: За показване на скалата на Access Connections в лентата за задания вж. Help в Access Connections.
 • Page 61 – Текущият профил на местоположение е свързан. • Състояния на иконата на състоянието на безжичната връзка: безжична LAN мрежа – Захранването на безжичното радио е изключено. – Захранването на безжичното радио е включено. Няма асоцииране. – Захранването на безжичното радио е включено. Няма сигнал. –...
 • Page 62: Използване На Проектор Или Външен Дисплей

  Използване на проектор или външен дисплей Компютърът се доставя с много функции за увеличаване на удоволствието от него, както и за изнасяне на презентации с увереност. Промяна на настройките на дисплея Можете да промените настройките на дисплея, като например размера на шрифта или режима на цветовете.
 • Page 63 2. Включете външния монитор. 3. Променете изходното местоположение на дисплея, като натиснете F6. Това ви позволява да превключвате между показване на изходящия сигнал на външния дисплей, на дисплея на компютъра или на двата дисплея. Забележка: Ако компютърът не може да открие външния монитор, щракнете с десния бутон върху работната...
 • Page 64 8. Щракнете върху Свойства. Ако ви бъде напомнено за парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или осигурете потвърждението. 9. Щракнете върху раздела Драйвер. 10. Щракнете върху Актуализиране на драйвера. 11. Щракнете върху Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери, а след това върху Искам да...
 • Page 65: Използване На Аудио Функции

  • Ако зададете разделителна способност, по-висока от тази, която използвате на панела, а използвате панел, който не поддържа тази разделителна способност, използвайте функцията за виртуален екран, която позволява да показвате само част от изображението на екрана с висока разделителна способност, произведено от компютъра. Можете да виждате други части от изображението, като...
 • Page 66: Използване На Двойни Дисплеи

  индикатор за използване на камерата. В прозореца за настройки на комуникациите можете да визуализирате вашето видео изображение и да направите снимка на текущото ви изображение. Можете да използвате вградената камера също така и с други програми, предоставящи функции, като например заснемане на снимки и видео и провеждане на видео разговори. За да използвате вградената...
 • Page 67 Активиране на функцията за разширяване на работната площ За да активирате функцията за разширяване на работната площ, направете следното: За Windows 7: 1. Свържете външния монитор със съединителя за монитор, след което свържете монитора към електрически контакт. 2. Включете външния монитор. 3.
 • Page 68: Използване На Четеца На Картови Носители

  6. Щракнете върху OK, за да приложите промените. Използване на четеца на картови носители Четецът на картови носители поддържа следните четири типа карти: • SD карти • SDHC карти • SDXC карти • MultiMediaCards (MMCs) Забележки: • Вашият компютър не поддържа функцията за защита на съдържанието на записваеми носители (CPRM) за...
 • Page 69: Глава 3. Вие И Вашият Компютър

  внимание тези съображения, можете да подобрите производителността и да постигнете по-голямо удобство. Lenovo е ангажирана да предоставя най-новата информация и технологии на клиентите с увреждания. Вж. нашата информация за достъпност, която подчертава нашите усилия в тази област. Информация за ергономичността...
 • Page 70: Регулиране На Компютъра За Най-Голямо Удобство

  Дисплей: Разположете дисплея така, че да поддържате удобно за гледане разстояние от 510–760 мм (20–30 инча). Избягвайте появата на отблясъци или отражения на дисплея от горно осветление или външни източници на светлина. Поддържайте дисплея чист и настройте яркостта на нива, които позволяват...
 • Page 71: Информация За Достъпност

  ThinkPad, които могат да ви помогнат да направите компютъра по-удобен за използване. Информация за достъпност Lenovo е ангажирана да предоставя на хората с увреждания по-голям достъп до информация и технологии. В резултат на това следната информация предоставя начини за помощ на потребители...
 • Page 72: Пътуване С Компютъра

  локален твърд диск, локален CD-ROM или локална мрежа (LAN) могат също така да се конвертират чрез прикачване на файла на Adobe PDF към имейл съобщение. Пътуване с компютъра В тази тема е предоставена информация, която ще ви помогне да работите с компютъра, докато пътувате...
 • Page 73 Ако пътувате за друга страна, може да искате да вземете тези неща • Адаптер за променлив ток за страната, за която пътувате • Адаптер за свързване с телефонна линия в тази страна Други неща, които може да искате да вземете •...
 • Page 74 Ръководството за потребителя...
 • Page 75: Глава 4. Защита

  ключалката към неподвижен предмет. Вж. инструкциите, доставени с механичната ключалка. Забележка: Вие носите отговорност за оценяването, избирането и внедряването на заключващи устройства и функции за защита. Lenovo не предоставя коментари, оценки или гаранции за функционирането, качеството или производителността на заключващите устройства и функциите...
 • Page 76: Пароли И Режим На Заспиване (Готовност)

  • Парола при включване • Защита на твърдия диск • Парола на надзорник Пароли и режим на заспиване (готовност) Ако сте задали пароли и сте превключили компютъра в режим на заспиване (готовност), процедурата по възобновяване на работата е следната: • Не получавате подкана да въведете паролата при възобновяване на работата. •...
 • Page 77: Пароли За Твърди Дискове

  настройката. Забележка: Запишете паролата при включване на сигурно място. В противен случай, ако я забравите, трябва да занесете компютъра при търговец или търговски представител на Lenovo, който да отмени паролата. 11. Натиснете F10, за да излезете от прозореца със забележка за настройката.
 • Page 78 Внимание: Запишете паролите и ги пазете на сигурно място. В противен случай, ако забравите паролата само за потребители или потребителската и основната пароли, Lenovo не може да нулира паролите или да възстанови данните от твърдия диск. Трябва да занесете компютъра при...
 • Page 79 При следващото включване на компютъра ще трябва да въведете потребителската и основната пароли за твърди дискове, за да стартирате компютъра и да получите достъп до операционната система. Промяна или премахване на парола за твърди дискове Изпълнете стъпки от 1 до 7 в “Задаване на парола за твърди дискове” на страница 59, като въведете вашата...
 • Page 80: Парола На Надзорник

  Парола на надзорник Паролата на надзорник защитава системната информация, съхранена в ThinkPad Setup. Без нея никой не може да промени конфигурацията на компютъра. Тя предоставя следните функции за защита: • Ако е зададена парола на надзорник, при опит за стартиране на ThinkPad Setup се показва подкана за...
 • Page 81: Защита На Твърдия Диск

  настройката. Внимание: Запишете паролата и я съхранявайте на сигурно място. Ако забравите паролата на надзорник, Lenovo не може да нулира паролата. Трябва да занесете компютъра при търговец или търговски представител на Lenovo, който да подмени дънната платка. Изисква се доказателство...
 • Page 82: Забележка За Изтриването На Данни От Твърдия Диск Или Ssd Устройството

  сила да направите данните нечетливи. Ние обаче препоръчваме да използвате софтуер (закупува се) или услуга (платена), която е специално предназначена за тази цел. За изтриване на данните на твърдия диск Lenovo предоставя инструмента Secure Data Disposal. За изтегляне на инструмента отидете на уеб сайта на Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/support.
 • Page 83: Използване И Разбиране На Защитните Стени

  можете да откривате и унищожавате вируси. Антивирусната програма е създадена да ви помогне да откривате и унищожавате вируси. Lenovo предоставя пълна версия на антивирусен софтуер на вашия компютър наред с безплатен 30-дневен абонамент. След 30 дни трябва да подновите лиценза, за да продължите да получавате...
 • Page 84 Ръководството за потребителя...
 • Page 85: Глава 5. Общ Преглед На Възстановяването

  Глава 5. Общ преглед на възстановяването Тази глава осигурява информация за решенията за възстановяване, предоставени от Lenovo. Забележка: Можете да прикрепите USB CD или DVD устройство към USB съединителя. Тази глава съдържа следните теми: • “Създаване и използване на носители за възстановяване” на страница 67 •...
 • Page 86: Създаване На Носител За Възстановяване

  което тази операция се нарича още “създаване на Product Recovery дискове.” • За да създадете носител за възстановяване на операционната система Windows 7, щракнете на Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Дискове за фабрично възстановяване. После следвайте инструкциите на екрана.
 • Page 87: Изпълняване На Операции По Архивиране И Възстановяване

  2. Някои компютри се доставят с предварително инсталиран Microsoft Office или Microsoft Works. Ако се налага да възстановите или инсталирате отново вашите Microsoft Office или Microsoft Works приложения, трябва да използвате Microsoft Office CD или Microsoft Works CD. Тези дискове се предоставят само с компютри с предварително инсталирани Microsoft Office или Microsoft Works.
 • Page 88: Изпълнение На Операция По Възстановяване

  • За да изпълните операция по архивиране посредством програмата Rescue and Recovery на операционната система Windows 7, направете следното: 1. От работната площ на Windows щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Подобрени архивиране и възстановяване. Отваря се програмата...
 • Page 89 Windows. Можете да изпълните следните операции за възстановяване от работното пространство на Rescue and Recovery: • Спасяване на файлове от вашия твърд диск или от архив Работното пространство на Rescue and Recovery ви позволява да намирате файлове на вашето устройство с твърд диск и да ги прехвърляте...
 • Page 90: Създаване И Използване На Спасителен Носител

  системи. • За да създадете спасителен носител на операционната система Windows 7, направете следното: 1. От работната площ на Windows щракнете на Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Подобрени архивиране и възстановяване. Отваря се програмата Rescue and Recovery.
 • Page 91: Преинсталиране На Предварително Инсталирани Приложения И Драйвери На Устройства

  3. От Startup Device Menu изберете желаното оптичното устройство като първо устройство за първоначално зареждане. След това поставете спасителния диск в оптичното устройство и натиснете Enter. Стартира се спасителният носител. • Ако сте създали спасителен носител, като сте използвали USB устройство с твърд диск, използвайте...
 • Page 92: Разрешаване На Проблеми С Възстановяването

  Щракнете два пъти върху файла и следвайте инструкциите на екрана. Внимание: Ако се нуждаете от обновени драйвери на устройството, не ги изтегляйте от уеб сайта Windows Update. Изтеглете ги от Lenovo. За повече информация вижте “Проверка на актуалността на драйверите” на страница 126.
 • Page 93: Глава 6. Подмяна На Устройства

  опаковка и веднага я инсталирайте, без да я оставяте никъде. Когато това не е възможно, поставете антистатичната опаковка на равна гладка повърхност, и поставете частта върху нея. • Не поставяйте частта на капака на компютъра или на друга метална повърхност. Подмяна на батерията Преди да започнете, отпечатайте тези инструкции. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 94 Тази система може да не поддържа батерии, които не са оригинално произведени или оторизирани от Lenovo. Тези системи ще продължат първоначалното зареждане, но е възможно да не зареждат неоторизирани батерии. Внимание: Lenovo не носи отговорност за производителността или безопасността на неоторизирани...
 • Page 95: Подмяна На Ssd Устройството Или Твърдия Диск

  Подмяна на SSD устройството или твърдия диск Можете да подмените SSD устройството или твърдия диск с нов, който можете да закупите от вашия търговец или търговски представител на Lenovo. За да подмените SSD устройството или твърдия диск, прочетете необходимите условия по-долу.
 • Page 96 1. Изключете компютъра, след което откачете компютъра от адаптера за променлив ток и всички кабели. 2. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете. 3. Отстранете батерията. За повече информация относно начина за премахване на батерията вж. “Подмяна на батерията” на страница 75. 4.
 • Page 97 7. Поставете новото SSD устройство или твърд диск от дясната страна, както е показано на картината. 8. Плъзнете SSD устройството или твърдия диск плътно в съединителя , след което поставете отново винтовете Глава 6. Подмяна на устройства...
 • Page 98: Подмяна На Памет

  9. Поставете капака обратно на място и го затворете . След това затегнете винтовете 10. Инсталирайте повторно батерията. За повече информация относно начина за поставяне на батерията отново вж. “Подмяна на батерията” на страница 75. 11. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и кабелите към компютъра. Подмяна...
 • Page 99 Подмяна н паметта в гнездото под клавиатурата 1. Изключете компютъра, след което откачете компютъра от адаптера за променлив ток и всички кабели. 2. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете наобратно. 3. Отстранете батерията. За повече информация относно начина за премахване на батерията вж.
 • Page 100 7. Поставете SO-DIMM модула с назъбения му край към контактния ръб на гнездото, поставете SO-DIMM модула в гнездото под ъгъл от около 20 градуса, след което го натиснете силно 8. Завъртете SO-DIMM надолу, докато щракне на мястото си. 9. Уверете се, че SO-DIMM модулът е надеждно фиксиран в гнездото и не може да бъде разместен лесно.
 • Page 101: Подмяна На Клавиатурата

  Подмяна на клавиатурата Можете да използвате процедурите по-долу, за да подмените клавиатурата с нова, което е налично като опция. Необходими условия за процедурата ОПАСНОСТ По време на гръмотевични бури не включвайте и не изключвайте кабела от телефонната розетка на стената. ОПАСНОСТ...
 • Page 102 5. Премахнете винтовете. 6. Натиснете силно по посоката, указана от стрелките на илюстрацията, за да отключите предната част на клавиатурата. Клавиатурата леко се отваря Ръководството за потребителя...
 • Page 103 7. Премахнете кабелите и , като повдигнете съединителите и нагоре. Клавиатурата вече е премахната. Инсталиране на клавиатурата 1. Прикрепете кабелите и , като натиснете съединителите и надолу. Глава 6. Подмяна на устройства...
 • Page 104 2. Поставете клавиатурата. Уверете се, че задните краища на клавиатурата са под рамката, както е показано от стрелките. 3. Плъзнете клавиатурата, както е показано от стрелките. Ръководството за потребителя...
 • Page 105: Инсталиране И Подмяна На Pci Express Mini Card Картата За Безжична Lan/Wimax Връзка

  4. Поставете обратно винтовете. 5. Поставете капака обратно на място и го затворете . След това затегнете винтовете 6. Инсталирайте повторно батерията. За повече информация относно начина за поставяне на батерията отново вж. “Подмяна на батерията” на страница 75. 7. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за захранване с променлив ток и кабелите към компютъра, след...
 • Page 106 Необходими условия за процедурата ОПАСНОСТ По време на гръмотевични бури не включвайте и не изключвайте кабела от телефонната розетка на стената. ОПАСНОСТ Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен. За да избегнете опасност от електрически удар, изключете кабелите, преди да отворите капака на...
 • Page 107 5. Ако в пакета с новата карта е включен инструмент за премахване на съединителите, го използвайте за премахване на кабелите от картата. Ако не е включен такъв инструмент, разкачете кабелите, като захванете съединителите с ръка и внимателно ги изключите. 6. Отстранете винта .
 • Page 108 7. Подравнете контактния край на новата PCI Express Mini Card карта със съответния цокъл. Завъртете картата, докато застане на място . Затегнете картата с винта 8. Свържете двата кабела към новата PCI Express Mini Card карта. Задължително прикачете сивия кабел към съединителя, обозначен с “MAIN” или “M” на картата, а черния кабел – към съединителя, обозначен...
 • Page 109: Инсталиране И Подмяна На Pci Express Mini Card Картата За Безжична Wan Връзка

  10. Инсталирайте повторно батерията. За повече информация относно начина за поставяне на батерията отново вж. “Подмяна на батерията” на страница 75. 11. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за захранване с променлив ток и кабелите към компютъра, след което го включете. Инсталиране...
 • Page 110 2. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете. 3. Отстранете батерията. За повече информация относно начина за премахване на батерията вж. “Подмяна на батерията” на страница 75. 4. Разхлабете винтовете , след което премахнете капака 5. Ако в пакета с новата карта е включен инструмент за премахване на съединителите, го използвайте...
 • Page 111 7. Подравнете контактния край на новата PCI Express Mini Card карта със съответния цокъл Завъртете картата, докато застане на място. Затегнете картата с винта 8. Свържете двата кабела към новата PCI Express Mini Card карта. Забележка: Задължително прикачете червения кабел към съединителя, обозначен с “MAIN” или “M”...
 • Page 112: Подмяна На Sim Картата

  9. Поставете капака отново на място , затворете капака , след което завийте винтовете 10. Инсталирайте повторно батерията. За повече информация относно начина за поставяне на батерията отново вж. “Подмяна на батерията” на страница 75. 11. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за захранване с променлив ток и кабелите към компютъра, след...
 • Page 113 Забележка: SIM картата се идентифицира от IC чипа, монтиран от едната страна на картата. Инструкции за подмяна За да подмените SIM картата, направете следното: 1. Изключете компютъра, след което откачете компютъра от адаптера за променлив ток и всички кабели. 2. Затворете дисплея на компютъра и го обърнете наобратно. 3.
 • Page 114: Подмяна На Резервната Батерия

  7. Затворете вратичката за SIM карта, докато щракне на място. 8. Инсталирайте повторно батерията. За повече информация относно начина за поставяне на батерията отново вж. “Подмяна на батерията” на страница 75. 9. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за захранване с променлив ток и кабелите към компютъра, след...
 • Page 115 Ако резервната батерия бъде подменена неправилно, има опасност от експлозия. Резервната батерия съдържа малко количество вредни вещества. За да избегнете потенциални наранявания: • Подменяйте само с батерия от тип, препоръчван от Lenovo. • Пазете батерията далеч от огън. • Не я излагайте на прекомерна топлина.
 • Page 116 5. Откачете съединителя . След това отстранете резервната батерия Инсталиране на резервната батерия 1. Поставете резервната батерия . След това прикрепете съединителя Ръководството за потребителя...
 • Page 117 2. Поставете капака отново на място , затворете капака , след което завийте винтовете 3. Инсталирайте повторно батерията. За повече информация относно начина за поставяне на батерията отново вж. “Подмяна на батерията” на страница 75. 4. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за захранване с променлив ток и кабелите към компютъра, след...
 • Page 118 Ръководството за потребителя...
 • Page 119: Глава 7. Подобряване На Вашия Компютър

  съхранение, мрежови адаптери, адаптери за захранване, принтери, скенери, клавиатури, мишки и др. Можете да пазарувате от Lenovo по 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата директно в World Wide Web. Всичко, от което се нуждаете, е връзка с интернет и кредитна карта.
 • Page 120 Ръководството за потребителя...
 • Page 121: Глава 8. Разширено Конфигуриране

  • Ако не можете да откриете на твърдия диск допълнителните файлове, драйверите за устройствата и приложния софтуер или ако искате да получавате актуализации, както и най-новата информация за тях, посетете уеб сайта на ThinkPad на адрес http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Преди да започнете...
 • Page 122: Инсталиране На Windows 7

  трябва да е същата като при инсталирането на изображението на операционната система Windows. В противен случай ще се покаже грешка. Използвайте един от следните кодове на страната или региона, необходими за инсталирането: Страна или регион: Код Китай: SC Дания: DK Финландия: FI Франция: FR Германия: GR...
 • Page 123: Инсталиране На Windows Xp

  • Регистрационен пакет за активиране на функцията Wake Up on LAN от режим на готовност за Energy Star За да инсталирате този регистрационен пакет, отидете на сайта: http://www.lenovo.com/support Инсталиране на модулния пакет за актуализиране на Windows 7 Модулите за актуализиране на Windows 7 се намират в следната директория: C:\SWTOOLS\OSFIXES\ Името...
 • Page 124 9. Изберете Both или Legacy Only. 10. Натиснете F10. 11. Поставете компактдиска за Windows XP с вграден Service Pack 2 в CD или DVD устройството. 12. За инсталиране първо на драйвер на SCSI на трето лице натиснете F6. 13. Когато получите подкана, изберете S за “Specify Additional Device”. 14.
 • Page 125: Инсталиране На Драйвери На Устройство

  За да използвате четец на картови носители 4 в 1, трябва да изтеглите и инсталирате драйвера на Ricoh Multi Card Reader за Windows 7/Vista и Windows XP x86/x64. За да го изтеглите, отидете на уеб сайта на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Инсталиране...
 • Page 126 3. Щракнете върху Промяна на настройките на дисплея. 4. Щракнете върху Разширени настройки. 5. Щракнете на етикета Монитор. 6. Щракнете върху Свойства. 7. Щракнете върху раздела Драйвер. 8. Щракнете върху Актуализиране на драйвера. 9. Изберете Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери, а след това върху Искам да избера...
 • Page 127: Инсталиране На Intel Chipset Support За Windows 2000/Xp/Vista/7

  Забележка: Ако не можете да откриете на твърдия диск допълнителните файлове, драйверите за устройствата и приложния софтуер или ако искате да получавате актуализации, както и най-новата информация за тях, посетете уеб сайта на ThinkPad на адрес: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers ThinkPad Setup Компютърът ви осигурява програма, наречена ThinkPad Setup, която ви позволява да избирате...
 • Page 128: Меню Config

  Пример за менюто на ThinkPad Setup е показан по-долу: 4. Като използвате клавишите стрелки, придвижете се до елемента, който искате да промените. Когато желаният елемент се освети, натиснете клавиша Enter. Извежда се подменю. 5. Променете елементите, които желаете. За да промените стойността на даден елемент, натиснете +/-.
 • Page 129: Меню Date/Time

  • Beep and Alarm: Активиране или деактивиране на функции, свързани с аудиото. • Serial ATA (SATA): Указване на настройките за твърдия диск. • CPU: Указване на настройките за процесора. Меню Date/Time Ако е необходимо да настроите текущите дата и час на компютъра, изберете Date/Time от менюто на ThinkPad Setup.
 • Page 130: Меню Startup

  • Password at restart • Power-On Password • Hard Disk x Password Забележки: • Hard Disk 1 означава твърдия диск, вграден в компютъра. Lock UEFI BIOS Settings активира или деактивира функцията, която защитава елементите в ThinkPad Setup срещу промяна от потребител, който не разполага с паролата на надзорник. По подразбиране тази...
 • Page 131: Меню Restart

  2. Включете компютъра си; после, докато съобщението “To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button” се показва в долния ляв ъгъл на екрана, натиснете клавиша F12. 3. Изберете устройството, което искате да се стартира първо, от менюто Boot. Забележка: Менюто Boot ще се покаже, когато системата, която не може да се стартира от нито едно...
 • Page 132: Елементи На Thinkpad Setup

  • Discard Changes: Без записване на промените. • Save Changes: Записване на промените. Елементи на ThinkPad Setup Таблиците по-долу показват съдържанието на началното меню на “Елементи на менюто Config” на страница 114, “Елементи от менюто Security” на страница 118 и “Елементи от менюто Startup” на...
 • Page 133 Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Забележка: Ако искате да заредите тези устройства, когато компютърът е в режим на хибернация или е изключен, ще трябва да отворите програмата Power Manager и да...
 • Page 134 Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари два пъти, състоянието е заключено, докато не натиснете клавиша Fn отново. Display Boot Display Device • ThinkPad LCD Избор на дисплея, който да е активен по време на •...
 • Page 135 Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Password Beep • Disabled Активирайте тази опция, за да чуете звуков сигнал, • Enabled когато системата изчаква за парола при включване, парола за твърд диск или...
 • Page 136 Елементи от менюто Security Таблица 5. Елементи от менюто Security Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Password Вж. “Меню Security” на страница 111 и “Използване на пароли” на страница 57. UEFI BIOS Update Option Flash BIOS Updating by •...
 • Page 137 Таблица 5. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари I/O Port Access Ethernet LAN • Disabled Ако изберете “Enabled,” можете да • Enabled използвате Ethernet LAN устройството. Wireless LAN • Disabled Ако изберете “Enabled,” можете да •...
 • Page 138 Таблица 5. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари модула. Computrace допълнителна услуга за наблюдение от Absolute Software. Забележка: Ако зададете активирането на Computrace модула на “Permanently Disabled,” няма да можете да активирате тази настройка...
 • Page 139: Обновяване На Uefi Bios На Системата

  информирани, че трябва да обновите UEFI BIOS, за да може новото допълнение да работи правилно. За да обновите системния UEFI BIOS, посетете уеб сайта по-долу и следвайте инструкциите на екрана: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Използване на управлението на системата Този раздел е предназначен основно за мрежови администратори.
 • Page 140: Управление На Системата

  След като компютърът е конфигуриран и работи, можете да го управлявате, като използвате софтуер и функции за управление, които вече са инсталирани в клиентската система и в мрежата. Управление на системата Прегледайте следната тема, за да научите повече относно функциите на управлението на системата: •...
 • Page 141 Забележка: Списъкът с устройства на Network Boot е списък с устройства за фиксирано стартиране. Не можете да променяте реда им на стартиране чрез клавиша F5 или F6 за придвижване нагоре или надолу. 4. Натиснете F10. Забележка: Ако искате да инициализирате настройката за връщане към стартовата последователност...
 • Page 142 Ръководството за потребителя...
 • Page 143: Глава 9. Предотвратяване На Проблеми

  10. Получавайте актуална информация относно драйверите на устройствата за хардуер, който не се произвежда от Lenovo. Препоръчително е да прочете бележките по изданието с информация за драйвера на дадено устройство, преди да го обновите, за да научите за неговата съвместимост...
 • Page 144: Проверка На Актуалността На Драйверите

  Програмата System Update поддържа актуализиран софтуера на компютъра. Пакетите за обновяване се съхраняват в сървърите на Lenovo и могат да се изтеглят от уеб сайта за поддръжка на Lenovo. Пакетите за обновяване може да съдържат приложения, драйвери на устройства, обновления за...
 • Page 145: Полагане На Грижи За Вашия Компютър

  можете да разберете приоритета му. Вие решавате кои обновления да се изтеглят и инсталират. След като изберете желаните пакети с обновления, програмата System Update автоматично изтегля и инсталира обновленията, без да е необходима повече намеса от ваша страна. Програмата System Update е инсталирана предварително на вашия компютър и е готова за изпълнение.
 • Page 146: Почистване На Капака На Компютъра Ви

  данни да завърши. Ако това се случи, то може да причини повреди на вашите данни. Внимавайте при задаването на пароли • Помнете паролите си. Ако забравите паролата на надзорник или за твърд диск, Lenovo няма да я нулира и е възможно да се наложи да подмените дънната платка, твърдия диск или SSD устройството.
 • Page 147 1. Подгответе смес от слаб почистващ препарат за кухненска употреба (без съдържание на абразивна пудра или химикали като киселини или основи). Използвайте 5 части вода към 1 част препарат. 2. Попийте разтворения препарат с гъба. 3. Изстискайте излишната течност от гъбата. 4.
 • Page 148 Ръководството за потребителя...
 • Page 149: Глава 10. Отстраняване На Проблеми С Компютъра

  твърд диск с фабричните настройки по подразбиране. За повече информация вижте “Създаване и използване на носители за възстановяване” на страница 67. За стартиране на програмата Lenovo Solution Center в Windows 7 вж. “Достъп до приложения в Windows 7” на страница 15.
 • Page 150: Отстраняване На Проблеми

  Ако вече разполагате с програмата Lenovo ThinkVantage Toolbox на компютъра, предприемете едно от следните действия за стартиране на програмата: • За Windows 7: Щракнете върху Старт ➙ Контролен панел ➙ Система и защита ➙ Lenovo – Състояние и диагностика на системата...
 • Page 151: Течности Върху Клавиатурата

  Забележка: След като компютърът се стартира и се зареди Windows, използвайте правилната процедура за изключване на компютъра. След като машината се изключи, поставете батерията отново, след което рестартирайте компютъра. Ако компютърът не се стартира след повторното поставяне на батерията, я извадете, след което отново започнете от стъпка 2. Ако компютърът се...
 • Page 152 Решение: Контролната сума на настройката CRC2 в EEPROM не е правилна. Натиснете F1, за да отидете до ThinkPad Setup. Натиснете F9, след което Enter, за да заредите настройките по подразбиране. Натиснете F10, след което. Enter, за да рестартирате системата. • Съобщение: 0183: Неправилна CRC на настройките за защита в променливата EFI. Влезте в ThinkPad Setup.
 • Page 153: Грешки Без Съобщения

  Решение: Компютърът трябва да се ремонтира. • Съобщение: 2100: Грешка при инициализиране на HDD0 (Основния твърд диск) Решение: Твърдият диск не работи. Твърдият диск трябва да се ремонтира. • Съобщение: 2110: Грешка при четене на HDD0 (Основния твърд диск) Решение: Твърдият диск не работи. Твърдият диск трябва да се ремонтира. •...
 • Page 154: Грешки С Бипкания

  – Адаптерът за променлив ток е включен в компютъра, а захранващият кабел – в работещ електрически контакт. – Компютърът е включен. (Включете отново ключа на захранването за потвърждение.) Ако е зададена парола при включване: – Натиснете произволен клавиш за извеждане на подсказването за парола при включване. Ако нивото...
 • Page 155: Мрежа

  1. Уверете се, че паметта е инсталирана и поставена правилно във вашия компютър. Може да се наложи да премахнете цялата добавена памет, за да тествате компютъра само с фабрично инсталираната памет, и след това да инсталирате паметта поединично, за да осигурите...
 • Page 156 7. Щракнете върху бутона Актуализиране на драйвера. Показва се съветникът за обновяване на драйвери на устройства. Следвайте инструкциите на екрана. – Портът за превключване и адаптерът имат еднакви настройки за дуплекс. Ако сте конфигурирали адаптера за пълен дуплекс, се уверете, че портът за превключване също е...
 • Page 157 Проблеми с Bluetooth За Windows 7 • Проблем: Не се чува звук от Bluetooth слушалките, а от локалните високоговорители, въпреки че са свързани слушалки чрез профила за слушалки или AV профила. Решение: Направете следното: 1. Излезте от приложението, което използва звуковото устройство (например Windows Media Player).
 • Page 158 • Проблем: Не можете да се свържете нито едно устройство с активирана функция за Bluetooth. Решение: Уверете се, че компютърът и устройството са включени и техните Bluetooth антени са активирани. След като се уверите в описаното по-горе, изключете функцията за Bluetooth, след което я включете...
 • Page 159 Решение: Осъществете отново връзка с компютъра с активирана функция за Bluetooth, след което повторно опитайте серийната връзка. • Проблем: Връзката с Bluetooth серийния порт прекъсна автоматично. Решение: При осъществяването на каквато и да е серийна връзка се стартира таймер за неактивност.
 • Page 160: Клавиатура И Други Посочващи Устройства

  1. Излезте от приложението, което използва звуковото устройство (например Windows Media Player). 2. Отворете контролния панел, като щракнете върху Старт ➙ Контролен панел. 3. Щракнете двукратно върху Звуци и аудио устройства, за да отворите прозореца за свойства на звуците и аудио устройствата. 4.
 • Page 161: Дисплей И Мултимедийни Устройства

  • Проблем: Някои или всички клавиши на външния цифров блок не работят. Решение: Проверете дали външният цифров блок е свързан правилно към компютъра. Дисплей и мултимедийни устройства Този раздел включва най-често срещаните проблеми с дисплея и мултимедийните устройства, каквито са екранът на компютъра, външният монитор и аудио. Прегледайте тези теми, за да научите повече...
 • Page 162 8. Щракнете на етикета Монитор. Проверете дали качеството на цветовете и останалите елементи са правилно зададени. 9. Щракнете на бутона Properties. Ако ви бъде напомнено за парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или осигурете потвърждението. Поставете отметка в полето “Състояние на устройството” и се уверете, че устройството работи правилно. В противен...
 • Page 163 3. Прегледайте ръководството, предоставено с външния монитор, за да проверите какви разделителна способност и честота на опресняване се поддържат. – Ако външният монитор поддържа същата или по-висока разделителна способност от дисплея на компютъра, прегледайте изображението на външния монитор или на външния монитор...
 • Page 164 За Windows 7: 1. Свържете външния монитор със съединителя за монитор, след което свържете монитора към електрически контакт. 2. Включете външния монитор и компютъра. 3. Щракнете с десния бутон върху работната площ, след което щракнете върху Разделителна способност на екрана. Забележка: Ако...
 • Page 165 8. Ако се показват повече от един тип монитори, изберете Монитор по подразбиране. 9. Щракнете върху Свойства. 10. Щракнете върху раздела Драйвер. 11. Щракнете върху Актуализиране на драйвера. Показва се съветника за актуализиране на хардуер. 12. Щракнете върху Не, не този път, а след това върху Напред. 13.
 • Page 166 5. Щракнете върху раздела Настройки. 6. Щракнете Advanced. 7. Щракнете на етикета Монитор. 8. Изберете правилната честота на опресняване. • Проблем: На екрана се появяват грешни символи. Решение: Изпълнихте ли правилната процедура за инсталиране на операционната система или приложната програма? Ако сте го направили, занесете външния монитор на сервиз. •...
 • Page 167 • Проблем: Превключването на дисплеи не работи. Решение: Ако използвате функцията за разширяване на работната площ, я деактивирайте и променете изходното местоположение на дисплея. Ако се възпроизвежда DVD филм или видеоклип, спрете възпроизвеждането, затворете приложението, след което променете изходното местоположение на дисплея. •...
 • Page 168 • Проблем: Записите, извършени чрез микрофона, не са достатъчно силни. Решение: Проверете дали функцията за подсилване на микрофона е включена и настроена по следния начин: За Windows 7: 1. Щракнете върху Старт ➙ Контролен панел. 2. Щракнете върху Хардуер и звук. 3.
 • Page 169: Батерия И Захранване

  • Проблем: В прозореца на миксера на силата на звука няма контрола за MIDI звук (в Windows XP – прозореца за управление на силата на звука). Решение: Използвайте управлението на силата на звука на хардуера. В Windows XP използвайте управлението на силата на звука на хардуера или Wave управлението на силата на звука в прозореца...
 • Page 170 Решение: Изтощете батерията напълно и я заредете отново. • Проблем: Времето на работа с напълно заредена батерия е кратко. Решение: Изтощете батерията напълно и я заредете отново. Ако времето за работа с батерията продължава да е кратко, използвайте нова батерия. •...
 • Page 171 Ако получите съобщение за грешка, докато операционната система зарежда конфигурацията на работната площ след завършване на POST, проверете следните елементи: 1. Посетете уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/support и потърсете съобщението за грешка. 2. Посетете началната страница на базата знания на Microsoft на сайта http://support.microsoft.com/ и...
 • Page 172 Решение: Проверете дали: – Батерията е заредена. – Работната температура е в приемливи граници. Вж. “Компоненти” на страница 12, “Спецификации” на страница 13 и “Работна среда” на страница 14. Ако батерията е заредена и температурата е в допустимите граници, занесете компютъра на сервиз.
 • Page 173: Дискове И Други Устройства За Съхранение

  Дискове и други устройства за съхранение Проблеми с твърдия диск • Проблем: Твърдият диск издава прекъсващ тракащ шум. Решение: Тракащ шум може да се чуе, когато: – Твърдият диск започва или завършва получаването на достъп до данните. – Когато пренасяте твърдия диск. –...
 • Page 174 Проблеми с шината Universal Serial Bus • Проблем: Устройство, свързано към USB съединителя, не работи. Решение: Отворете прозореца на диспечера на устройствата. Уверете се, че настройката на USB устройството, както и назначението на ресурса на компютъра и инсталирането на драйвера за устройството...
 • Page 175: Глава 11. Получаване На Поддръжка

  Глава 11. Получаване на поддръжка Да притежавате лаптоп ThinkPad означава много повече от това просто да имате един мощен преносим компютър. В тази глава е предоставена информация за това кога да се свържете с Lenovo и как е препоръчително да го направите.
 • Page 176: Получаване На Помощ И Обслужване

  изтеглите драйвери и обновления на устройства. Уеб сайт за поддръжка на Lenovo Информацията за техническа поддръжка е достъпна на уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/support Този уеб сайт се обновява с най-новата информация за поддръжка, като например: •...
 • Page 177: Връзка С Lenovo

  достъпните Инженерни изменения (EC), които са приложими за вашия хардуер. Следните предмети не се покриват: • Подмяна или използване на части, които не са произведени за или от Lenovo, или части извън гаранция Забележка: Всички гарантирани части съдържат 7-символна идентификация във формата FRU XXXXXXX.
 • Page 178: Закупуване На Допълнителни Услуги

  програми, мрежова настройка и конфигурация, услуги за поправка на надстроен или разширен хардуер и потребителски инсталации. Достъпността и името на услугата могат да варират според страната. За повече информация относно тези услуги отидете на уеб сайта на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html Ръководството за потребителя...
 • Page 179: Приложение A. Информация За Разпоредби

  Работното обкръжение и здравето ви Вградените безжични карти излъчват радиочестотна магнитна енергия като други радио устройства. Нивото на излъчване обаче е много по-ниско от това на електромагнитната енергия, излъчвана от безжични устройства като, например, мобилни телефони. © Copyright Lenovo 2011...
 • Page 180: Намиране На Безжичните Антени Ultraconnect

  Поради факта, че вградените безжични карти работят според указанията, заложени в стандартите и препоръките за радиочестотна безопасност, Lenovo счита, че те са безопасни за употреба от потребителите. Тези стандарти и препоръки отразяват съгласието на научната общност и са резултат дебати на съвети и комитети от учени, които постоянно преглеждат и интерпретират обширната...
 • Page 181: Намиране На Регулативните Бележки За Безжични Устройства

  номер за класификация за износ (ECCN) 4A994.b. Продуктът може да бъде реекспортиран, освен в някоя от страните под ембарго в EAR E1 списъка на страни. Забележки за електронно излъчване Информацията по-долу се отнася за ThinkPad Edge E120 и E125, типове машини 3035 и 3043. Декларация за съответствие за Федералната комисия по комуникации...
 • Page 182: Изявление За Съответствие С Изискванията За Излъчване Клас B На Industry Canada

  Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.
 • Page 183: Декларация За Съответствие Клас B За Корея

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.
 • Page 184 Ръководството за потребителя...
 • Page 185: Приложение B. Декларации За Рециклиране И Weee

  Прибиране и рециклиране на изведен от употреба Lenovo компютър или монитор Ако сте служител на компания и се налага да изхвърлите Lenovo компютър или монитор, който е собственост на компанията, трябва да го направите в съответствие със Закона за поощряване на...
 • Page 186: Информация За Рециклиране За Бразилия

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.
 • Page 187: Информация Относно Повторното Използване На Батериите За Европейския Съюз

  намалят потенциалните неблагоприятни ефекти от батериите и акумулаторите върху околната среда и човешкото здраве, поради потенциалното наличие на опасни вещества. За правилно събиране и обработка отидете на: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Информация относно повторното използване на батериите за Тайван Информация относно повторното използване на батериите за САЩ...
 • Page 188 Ръководството за потребителя...
 • Page 189: Приложение C. Бележки

  относно продуктите и услугите, достъпни понастоящем във вашата област. Всяко споменаване на Lenovo продукт, програма или услуга няма за цел да заяви или внуши, че могат да бъдат използвани само въпросните Lenovo продукт, програма или услуга. Вместо това може да бъде използван...
 • Page 190: Търговски Марки

  показатели могат да са изведени чрез екстраполиране. Възможно е действителните резултати да варират. Потребителите на този документ трябва да проверят приложимите данни за тяхната конкретна среда. Търговски марки Следните термини са търговски марки на Lenovo в Съединените щати, в други страни или и двете: Lenovo Access Connections Active Protection System...
 • Page 192 Партиден номер: (1P) P/N:...

This manual is also suitable for:

Thinkpad edge e125