Download Print this page

Sharp Plasmacluster AE-Z40KR Operation Manual

Air-to-air heat pump
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

AIR-TO-AIR
HEAT PUMP
OPERATION MANUAL
LUFT/LUFT
VARMEPUMPE
DRIFTSMANUAL
ILMALÄMPÖPUMPPU
KÄYTTÖOPAS
INDOOR UNIT
OUTDOOR UNIT
INNENDØRSENHET
UTENDØRSENHET
SISÄYKSIKKÖ
ULKOYKSIKKÖ
AY-ZP40KR
AE-Z40KR
* Plasmacluster is a trademark of
SHARP Corporation.

Advertisement

loading

  Also See for Sharp Plasmacluster AE-Z40KR

  Related Manuals for Sharp Plasmacluster AE-Z40KR

  Summary of Contents for Sharp Plasmacluster AE-Z40KR

 • Page 1 AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT INNENDØRSENHET UTENDØRSENHET SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ AY-ZP40KR AE-Z40KR * Plasmacluster is a trademark of SHARP Corporation.
 • Page 2 If the product is used for business purposes and you want to discard it: Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling.
 • Page 3: Table Of Contents

  ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS This manual explains the proper use of your new WARNINGS FOR INSTALLATION/REMOVAL/ heat pump. Please read this manual carefully before using the product. This manual should be kept in a REPAIR safe place for handy reference. •...
 • Page 4: Part Names

  PART NAMES INDOOR UNIT 1 Inlet (Air) 2 Open Panel 3 Air Filter 4 Air purifying fi lter 5 AUX Button 6 Receiver Window 7 Power Supply Cord 8 Vertical airfl ow Louvre 9 Horizontal airfl ow Louvre 0 Outlet (Air) q PLASMACLUSTER Lamp (blue) w OPERATION Lamp (red e TIMER Lamp (orange...
 • Page 5 REMOTE CONTROL 1 TRANSMITTER 2 DISPLAY 3 COOL Button 4 DRY Button 5 HEAT Button 6 STOP Button 7 THERMOSTAT Button 8 PLASMACLUSTER Button 9 SPOT AIR Button 0 FULL POWER Button q FAN Button w 1.2.3.5h OFF TIMER Button e SWING Button ( : vertical direction) r SWING Button (...
 • Page 6: Using The Remote Control

  USING THE REMOTE CONTROL CAUTION: LOADING BATTERIES • Do not expose the receiver window to direct Use two size-AAA (R03) batteries. sunlight. This may adversely affect its operation. • Use of certain fl uorescent lamp in the same room Remove the remote control cover. may interfere with transmission of the signal.
 • Page 7: Setting Air Purifying Filter

  SETTING AIR PURIFYING FIL- TIPS ON SAVING ENERGY T h e a i r p u r i f y i n g f i l t e r s a r e p a c k e d a s Below are some simple ways to save energy.
 • Page 8: Basic Operation

  BASIC OPERATION Press the COOL, DRY or HEAT button . : HEAT : COOL : DRY • The red OPERATION lamp ( ) on the unit will light. To change the temperature setting, press the THERMOSTAT button. HEAT/COOL MODE • The temperature can be set within the range of 18°C to 32°C.
 • Page 9: Adjusting The Air Flow Direction

  ADJUSTING THE AIR FLOW DIRECTION VERTICAL AIR FLOW DIRECTION HORIZONTAL AIR FLOW DIRECTION Press the SWING button( Press the SWING button( • The vertical airfl ow louvre will swing. • The horizontal airfl ow louvres will swing. Press the SWING button( ) again Press the SWING button( ) again...
 • Page 10: Coanda Airflow

  COANDA AIRFLOW SPOT AIR In cool or dry mode, vertical airfl ow louvre is The louvres are adjusted so that air fl ow is set obliquely upward to deliver cool air to the delivered to the desired area. ceiling in order to avoid direct airfl ow. In heat mode, vertical airflow louvre is set Press the SPOT AIR button to select downward to deliver the warm air down to the...
 • Page 11: Full Power Operation

  FULL POWER OPERATION ENERGY SAVING OPERATION The unit works at the maximum power and opti- The temperature set point is automatically mum louvre direction to makes the room cool or controlled to save energy. warm rapidly. During operation, press the ENERGY During operation, press the FULL SAVE button.
 • Page 12: Off Timer

  1 . 2 . 3 . 5h OFF TIMER TIMER OPERATION When the 1 . 2 . 3 . 5h OFF TIMER is set, the unit will TIMER OFF automatically turn off after the setting hours. Press the TIMER OFF ( ) button.
 • Page 13 Before setting the timer, make sure the clock is properly set with the current time. TO CANCEL TIMER MODE TIMER ON Press the TIMER CANCEL (SET/C) button. Press the TIMER ON ( ) button. • The orange TIMER lamp ( ) on the unit will turn off.
 • Page 14: Plasmacluster Operation

  SELF CLEAN OPERATION PLASMACLUSTER OPERATION SELF CLEAN operation will reduce the growth Plasmacluster ions released into the room will mold fungus with Plasmacluster ions and reduce some airborne mold. dry inside of the unit. Utilize the operation at seasonal change over terms. During operation, press the Press the SELF CLEAN button when PLASMACLUSTER button.
 • Page 15: Vacancy Operation

  ADDITIONAL NOTES ON VACANCY OPERATION OPERATION Heating operation with 10°C set temperature will OPERATING TEMPERATURE RANGE be performed to protect your home and furniture from frost damage, even when you are out. INDOOR TEMP. OUTDOOR TEMP. upper limit 27˚C 24˚C Press the HEAT button.
 • Page 16: Maintenance

  MAINTENANCE Be sure to stop the operation and turn off the MAINTENANCE AFTER HEAT PUMP circuit breaker before performing any mainte- SEASON nance. Operate the unit in the SELF CLEAN operation to allow the mechanism to CLEANING THE FILTERS thoroughly dry. The air fi...
 • Page 17: Before Calling For Service

  BEFORE CALLING FOR SERVICE The following conditions do not denote equip- Check the following points before calling for ment malfunctions service. UNIT DOES NOT OPERATE IF THE UNIT FAILS TO OPERATE The unit will not operate if it is turned on Check if the circuit breaker has tripped or the fuse immediately after it is turned off.
 • Page 18 Hvis dette produktet brukes i forbindelse med virksomhetens drift, og du ønsker å kvitte deg med det: Kontakt din SHARP-forhandler som vil fortelle deg hvordan produktet kan innleve- res. Du vil muligens måtte betale for omkostningene i forbindelse med innlevering og gjenbruk.
 • Page 19: Viktige Sikkerhetsforskrifter

  NORSK VIKTIGE SIKKERHETSFOR- SKRIFTER Denne manualen forklarer hvordan du anvender din SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR INSTAL- nye varmepumpe. Les nøye gjennom manualen før du tar i bruk dette produktet. Manualen bør oppbe- LERING/ DEMONTERING/ REPARASJON vares på et lett tilgjengelig sted. • Ikke forsøk å installere/ demontere/ reparere anleg- get selv.
 • Page 20: Navn På Delene

  NAVN PÅ DELENE INNENDØRSENHET 1 Inntak (luft) 2 Panelet kan åpnes 3 Luftfi lter 4 Luftrensningsfi lter 5 AUX-knapp 6 Signalsensor 7 Strømledning 8 Vertikalt luftspjeld 9 Horisontalt luftspjeld 0 Avløp (luft) q PLASMACLUSTER-lampe (blå) w DRIFT-lampe (rød e TIMER-lampe (oransje r FULL EFFEKT-lampe (grønn UTENDØRSENHET t Inntak (luft)
 • Page 21 FJERNKONTROLL 1 SENDER 2 DISPLAY 3 KJØLE-knapp 4 TØRKE-knapp 5 VARME-knapp 6 STOPP-knapp 7 TERMOSTAT-knapp 8 PLASMACLUSTER-knapp 9 SPOT AIR-knapp 0 FULL EFFEKT-knapp q VIFTE-knapp w Knapp for TIMER FOR AVSTENGING ETTER 1.2.3.5t e SWING-knapp ( : vertikal retning) r SWING-knapp ( : horisontal retning) t ENDRE LUFTSTRØM-knapp y VEDLIKEHOLDSVARME-knapp...
 • Page 22: Bruk Av Fjernkontroll

  BRUK AV FJERNKONTROLL VIKTIG: SETTE I BATTERIER • Ikke utsett signalsensoren for direkte sollys, da Bruk to AAA-batterier (R03). dette kan ha en uheldig innvirkning på funksjonen. • Noen typer fl uorescerende lamper i samme rom kan Ta av dekselet på fjernkontrollen. ha negativ innvirkning på...
 • Page 23: Innstilling Av Luftrensingsfilter

  INNSTILLING AV LUFTREN- TIPS VEDRØRENDE ENERGISPARING SINGSFILTER Luftrensingsfi ltrene leveres som tilbehør til pro- Nedenfor fi nner du noen enkle måter å spare duktet. Under drift renser fi ltrene luften for støv energi på. og tobakksrøyk, slik at enheten avgir ren luft. STILL INN RIKTIG TEMPERATUR •...
 • Page 24: Grunnleggende Drift

  GRUNNLEGGENDE DRIFT Trykk på KJØLE-, TØRKE- eller VARME- knappen. : VARME : KJØLING : TØRKING • Den røde DRIFT-lampen ( ) på enheten begynner å lyse. For å justere temperaturinnstillingen, trykk på TERMOSTAT-knappen. VARME- / TØRKEMODUS • Temperaturen kan stilles inn på mellom 18°C og 32°C.
 • Page 25: Innstilling Av Retning På Luftstrømmen

  INNSTILLING AV RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN VERTIKAL RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN HORISONTAL RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN Trykk på SWING-knappen ( Trykk på SWING-knappen ( • Vinkelen på det vertikale luftspjeldet endres • Vinkelen på de horisontale luftspjeldene en- kontinuerlig. dres kontinuerlig. Trykk på SWING-knappen ( ) igjen når Trykk på...
 • Page 26: Endre Luftstrømmen

  ENDRE LUFTSTRØMMEN SPOT AIR I KJØLE- og TØRKE-modus stilles vinkelen på Luftspjeldene justeres slik at luftstrømmen det vertikale luftspjeldet i oppovervendt stilling er rettet mot et ønsket område. for å blåse den kalde luften mot taket. I VARME-modus stilles vinkelen på det vertikale Trykk på...
 • Page 27: Drift Med Full Effekt

  DRIFT MED FULL EFFEKT ENERGISPARINGSDRIFT I denne driftsmodusen arbeider enheten med Temperaturinnstillingen kontrolleres auto- full effekt og optimal retning på luftspjeldene for matisk for å spare energi. å kjøle ned eller varme opp rommet raskt. Trykk på ENERGISPARING-knappen når Trykk på FULL EFFEKT-knappen når enheten er i drift.
 • Page 28: Off Timer

  1 . 2 . 3 . 5h OFF TIMER TIMERDRIFT Hvis TIMER FOR AVSTENGING ETTER 1 . 2 . 3 . 5t TIMERSTOPPTID OFF TIMER er stilt inn, slår enheten automatisk av på det pro- grammerte tidspunktet. Trykk på knappen TIMERSTOPPTID ( For å...
 • Page 29 Sørg for at klokken er stilt til riktig tid før du stiller inn timeren. FOR Å AVBRYTE TIMER-MODUS TIMERSTARTTID Trykk på knappen SET/C (BEKREFTE/ ANGRE Trykk på knappen TIMERSTARTTID ( TIDSINNSTILLING). • Den oransje TIMER-lampen ( ) på enheten slokker. TIMERSTARTTID-indikatoren begynner •...
 • Page 30: Plasmaclusterdrift

  SELVRENSING PLASMACLUSTERDRIFT SELVRENSING reduserer tilveksten av muggs- Plasmacluster-ioner som avgis i rommet reduse- opp ved hjelp av plasmakluster-ioner og avfukter rer mengden luftbåren muggsopp. innsiden av enheten. Bruk denne funksjonen når årstidene skifter. Trykk på PLASMACLUSTER-knappen Trykk på SELVRENSING-knappen når når enheten er i drift.
 • Page 31: Vedlikeholdsvarme

  DRIFTSANMERKNINGER VEDLIKEHOLDSVARME Oppvarming med 10°C fasttemperatur utføres for DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE å beskytte din bolig, møbler osv. mot frostskader når du er på reise eller har ferie. INNETEMPERATUR UTETEMPERATUR øvre grense 27 ˚C 24 ˚C Trykk på VARME-knappen. OPPVARMING nedre grense – –20 ˚C øvre grense 32 ˚C...
 • Page 32: Vedlikehold

  VEDLIKEHOLD Sørg for at enheten og kretsbryteren er slått av VEDLIKEHOLD AV VARMEPUMPEN ETTER før du utfører vedlikehold på enheten. SESONGEN Kjør SELVRENSING-funksjonen slik at RENGJØRING AV FILTRENE anlegget tørker helt. Luftfi ltrene må rengjøres hver 14. dag. Stans enheten og slå av kretsbryteren. Slå...
 • Page 33: Før Du Kontakterer Servicerepresentanten

  FØR DU KONTAKTERER SERVICEREPRESENTANTEN Følgende innebærer ikke feil på utstyret Kontroller følgende punkt før du kontakter for- handleren. ENHETEN FUNGERER IKKE HVIS ENHETEN IKKE FUNGERER Enheten fungerer ikke hvis den startes umiddelbart etter at den er slått av. Enheten fungerer ikke rett Kontroller om kretsbryteren har løst ut eller om sik- etter at du har endret driftsmodus.
 • Page 34 B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille. 1. Euroopan unionissa Jos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen, ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai ottaa tuotteen vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen vastaanottamisesta ja kierrätyksestä johtuvat kustannukset. Paikalliset keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet tuotteet (ja pienet määrät).
 • Page 35 SUOMI TÄRKEÄT TURVAOHJEET Tässä käsikirjassa selitetään uuden ilmalämpö- ASENNUSTA/IRROTTAMISTA/KORJAUSTA pumppusi oikeanlainen käyttö. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä käsikirja KOSKEVAT VAROITUKSET varmassa paikassa. • Älä yritä asentaa/irrottaa/korjata yksikköä itse. Virheellinen työ voi aiheuttaa sähköiskun, vesivuo- SISÄLTÖ don, tulipalon, jne. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai muuhun pätevään huoltohenkilöstöön yksikön asennusta/irrottamista/korjausta varten.
 • Page 36: Laitteen Kuvaus

  LAITTEEN KUVAUS SISÄYKSIKKÖ 1 Tulo (Ilma) 2 Avoin paneeli 3 Ilmansuodatin 4 Ilmanpuhdistussuodatin 5 AUX-painike 6 Vastaanottoikkuna 7 Virtajohto 8 Pystysuora säätösäleikkö 9 Vaakasuora säätösäleikkö 0 Lähtö (Ilma) q PLASMACLUSTER-merkkivalo (sininen) w TOIMINTO-merkkivalo (punainen e TIMER-merkkivalo (oranssi r TÄYSTEHO -merkkivalo (vihreä ULKOYKSIKKÖ...
 • Page 37 KAUKOSÄÄDIN 1 LÄHETIN 2 NÄYTTÖ 3 COOL-painike 4 DRY-painike 5 HEAT-painike 6 STOP-painike 7 LÄMPÖTILA-painike 8 PLASMACLUSTER-painike 9 SPOT AIR -painike 0 TÄYSTEHO-painike q FAN-painike w 1.2.3.5 h SAMMUSTUSAJASTIN-painike e SWING-painike ( : vaakasuunta) r SWING-painike ( :pystysuunta) t COANDA-ILMANKIERTO-painike y VACANCY-painike u ENERGIANSÄÄSTÖ-painike i ITSEPUHDISTUS-painike...
 • Page 38: Kaukosäätimen Käyttäminen

  KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÄMINEN PARISTOJEN LATAAMINEN HUOMIO: • Ä l ä a l t i s t a s i g n a a l i n v a s t a a n o t t o i k k u n a a Käytä...
 • Page 39: Ilmanpuhdistussuodattimen Asettaminen

  ILMANPUHDISTUSSUODATTI- ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ MEN ASETTAMINEN Ilmanpuhdistussuodattimet on pakattu tämän Alta löydät muutamia yksinkertaisia tapoja sääs- laitteen lisätarvikkeiksi. Ilmastointilaitteen käy- tää energiaa. tön aikana suodattimet poistavat ilmasta pölyä ASETA OIKEA LÄMPÖTILA ja tupakansavua ja päästävät ulos puhdasta ilmaa. • Jos asetat termostaatin yhtä astetta haluttua läm- pötilaa korkeammalle (matalammalle), virrankulu- tus kasvaa.
 • Page 40: Peruskäyttö

  PERUSKÄYTTÖ Paina COOL-, DRY- tai HEAT-painiketta. : HEAT (lämmitys) : COOL (jäähdytys) : DRY (kuivaus) • Laitteen punainen OPERATION-merkkivalo ) syttyy. Voit vaihtaa lämpötila-asetuksia paina- malla LÄMPÖTILA-painiketta. HEAT/COOL-TILAT • Lämpötila voidaan asettaa välille 18°C - 32°C. DRY-TILA • Lämpötilaa voidaan muuttaa enintään 2°C laitteen automaattisesti säätämää...
 • Page 41: Ilmavirtauksen Säätäminen

  ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÄMINEN PYSTYSUORAN ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÄ- VAAKASUORAN ILMAVIRTAUKSEN SÄÄTÄ- MINEN MINEN Paina SWING-painiketta ( Paina SWING-painiketta ( • Pystysuorat säätösäleiköt kääntyvät jatkuvas- • Vaakasuora säätösäleikkö kääntyy jatkuvasti. Paina SWING-painiketta ( ) uudelleen, Paina SWING-painiketta ( ) uudelleen, kun vaakasuorat säätösäleiköt ovat ha- kun pystysuorat säätösäleiköt ovat ha- luamassasi asennossa.
 • Page 42: Coanda-Ilmankierto

  COANDA-ILMANKIERTO KOHDISTETTU ILMA Jäähdytys- tai kuivaustilassa vaakasuora Säleiköt on säädetty niin, että ilmavirta säätösäleikkö asettuu vinoon ylöspäin ja ohjautuu halutulle alueelle. puhaltaa ilmaa kohti kattoa suoran ilmavirran välttämiseksi. Paina SPOT AIR -painiketta valitaksesi Lämmitystilassa pystysuora säätösäleikkö haluttu ilmavirran suunta. asettuu alaspäin ja puhaltaa lämmintä ilmaa kohti lattiaa.
 • Page 43: Täystehotoiminto

  TÄYSTEHOTOIMINTO ENERGIANSÄÄSTÖTOIMINTO L a i t e t o i m i i e n i m m ä i s t e h o l l a j a a s e t t a a Lämpötilan säätöpiste on automaattisesti säätösäleiköt optimaaliseen suuntaan, jotta hu- säädetty energiansäätötilaan.
 • Page 44: 1 . 2 . 3 . 5 H:n Sammutusajastin

  1 . 2 . 3 . 5 h:n SAMMUTUSAJASTIN AJASTIMEN KÄYTTÖ Kun 1 . 2 . 3 . 5 h:n SAMMUTUSAJASTIN on asetet- AJASTIN POIS -TOIMINTO tu, laite sammuu automaattisesti määritettyjen tuntien kuluttua. Paina TIMER OFF ( ) -painiketta. Paina 1 . 2 . 3 . 5 h SAMMUTUSAJASTIN TIMER OFF -ilmaisin vilkkuu;...
 • Page 45 Ennen kuin asetat ajastimen, varmista, että kelloon on asetettu oikea aika. AJASTINTILAN PERUUTTAMINEN AJASTIN PÄÄLLE Paina TIMER CANCEL (SET/C) -painiketta. Paina TIMER ON ( ) -painiketta. • Laitteen oranssi TIMER-merkkivalo ( ) sam- muu. • Kaukosäätimessä näkyy oikea kellonaika. TIMER ON -ilmaisin vilkkuu; paina AIKA ETEENPÄIN - tai TAAKSEPÄIN-painiket- ta ja aseta haluamasi aika.
 • Page 46: Plasmacluster-Toiminto

  ITSEPUHDISTUSTOIMINTO PLASMACLUSTER-TOIMINTO ITSEPUHDISTUS-toiminto vähentää homesien- Huoneeseen generoituvat Plasmacluster-ionit ten kasvua ja kuivaa ilmalämpöpumppulaitteen vähentävät ilmassa olevaa hometta. sisältä Plasmacluster-ioneilla. Käytä toimintoja vuodenaikojen vaihtuessa. Paina PLASMACLUSTER-painiketta Paina ITSEPUHDISTUS-painiketta, kun laitteen toiminnon aikana. laite ei ole toiminnassa. • Kaukosäätimessä näkyy “ ”. •...
 • Page 47: Lomakäyttö

  LISÄTIETOJA LOMAKÄYTTÖ KÄYTÖSTÄ Lämmitystoiminto 10°C:een lämpötilaan suojaa KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE kotia ja huonekaluja pakkasvaurioilta myös sil- loin, kun olet poissa. SISÄLÄMPÖTILA ULKOLÄMPÖTILA yläraja 27˚C 24˚C Paina HEAT-painiketta. LÄMMITYS alaraja – –20˚C yläraja 32˚C 43˚C JÄÄHDYTYS Paina VACANCY-painiketta. alaraja 21˚C –10˚C • Kaukosäätimessä näkyy “ 10°C ”. •...
 • Page 48: Huolto

  HUOLTO Varmista, että sammutat laitteen ja kytket suoja- HUOLTO ILMALÄMPÖPUMPPUKAUDEN katkaisimen pois päältä ennen huoltotoimenpi- PÄÄTYTTYÄ teiden suorittamista. Käytä laitetta ITSEPUHDISTUS-toimin- nossa, jotta mekanismi kuivuu läpiko- SUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN taisin. Ilmansuodattimet on puhdistettava kahden viikon Lopeta käyttö ja kytke suojakatkaisin välein. pois päältä.
 • Page 49: Ennen Kuin Soitat Huoltoon

  ENNEN KUIN SOITAT HUOLTOON Seuraavissa tilat eivät ole merkkejä laitevioista Tarkasta seuraavat kohdat, ennen kuin soitat huoltopalveluun. LAITE EI TOIMI JOS LAITE EI TOIMI Laite ei toimi, jos se kytketään päälle välittömästi päältä pois kytkemisen jälkeen. Laite ei toimi välit- Takasta, onko suojakatkaisin lauennut tai sulake tömästi sen jälkeen tilan vaihtamisen jälkeen.
 • Page 52 SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg Printed in Thailand TINSEA606JBRZ 09H- TH GB-17...

This manual is also suitable for:

Plasmacluster ay-zp40kr