Page of 40

D-Link DWM-152 Quick Installation Manual

Quick installation guide.
Hide thumbs
3.5G HSDPA USB ADAPTER
DWM-152
QUICK
INSTALLATION
GUIDE
INSTALLATIONS-ANLEITUNG
GUIDE D'INSTALLATION
GUÍA DE INSTALACIÓN
GUIDA DI INSTALLAZIONE
INSTALLATIEHANDLEIDING
INSTRUKCJA INSTALACJI
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
TELEPÍTÉSI SEGÉDLET
INSTALLASJONSVEILEDNING
INSTALLATIONSVEJLEDNING
ASENNUSOPAS
INSTALLATIONSGUIDE
GUIA DE INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΟ
VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU
KRATKA NAVODILA ZA UPORABO
GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

   Also See for D-Link DWM-152

   Related Manuals for D-Link DWM-152

   Summary of Contents for D-Link DWM-152

 • Page 1: Quick Installation

  3.5G HSDPA USB ADAPTER DWM-152 QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONS-ANLEITUNG GUIDE D’INSTALLATION GUÍA DE INSTALACIÓN GUIDA DI INSTALLAZIONE INSTALLATIEHANDLEIDING INSTRUKCJA INSTALACJI INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA TELEPÍTÉSI SEGÉDLET INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING ASENNUSOPAS INSTALLATIONSGUIDE GUIA DE INSTALAÇÃO ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΟ VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU KRATKA NAVODILA ZA UPORABO...

 • Page 2

  Insert the USB adapter into your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your SIM card is in the slot. SET-UP WIZARD Select your language from the list of options and follow the English steps within the wizard to complete the set-up of DWM-152 DWM-152...

 • Page 3: Troubleshooting, Technical Support

  SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS 1. WHERE CAN I FIND mORE INFORmATION ABOUT HOW TO USE THIS DEvICE? A comprehensive User Manual is available for the DWM-152. Open the D-Link Mobile Connection manager and click: Support > Help. The manual requires Acrobat Reader.

 • Page 4

  Stecken Sie den USB-Adapter in Ihren Computer. Der Setup- Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte im Einschub ist. DER SETUP-ASSISTENT Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie English den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWM-152 fertig zu stellen. DWM-152...

 • Page 5

  SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME 1. WO FINDE ICH WEITERE INFORmATIONEN ZUR vERWENDUNG DIESES GERÄTS? Für den DWM-152 ist ein umfassendes Benutzerhandbuch verfügbar. Öffnen Sie den D-Link Mobile Connection Manager und klicken Sie auf: Support > Help. Um das Handbuch anzeigen zu können, benötigen Sie Acrobat Reader.

 • Page 6

  QUE CONTIENT LA BOÎTE ? CONTENU 3.5G HSDPA USB ADAPTER DWM-152 Si l’un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur CONFIGURATION DU PRODUIT ASSISTANT DE CONFIGURATION INSERTION DE L'ADAPTATEUR USB Insérez l'adaptateur USB dans votre ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement.

 • Page 7

  PÉRIPHÉRIQUE ? Un manuel d'utilisation exhaustif est disponible pour le DWM-152. Ouvrez le gestionnaire de connexions mobiles de D-Link et cliquez sur Support > Aide. Le logiciel Acrobat Reader est nécessaire pour pouvoir consulter le manuel. 2. POURQUOI EST-CE QUE JE N'ARRIvE PAS À mE CONNECTER À UN RÉSEAU DE SERvICES mOBILES ? Le DWM-152 requiert une carte SIM enregistrée auprès d'un réseau de services compatibles.

 • Page 8

  CONTENIDO DEL PAQUETE CONTENIDO 3.5G HSDPA USB ADAPTER DWM-152 Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor PRODUCTO INSTALACIÓN ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN INSERTE EL ADAPTADOR USB Inserte el adaptador USB en el ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que la tarjeta SIM está...

 • Page 9

  1. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR mÁS INFORmACIÓN ACERCA DE CÓmO UTILIZAR EL DISPOSITIvO? Existe un Manual de usuario disponible para el DWM-152. Abra el gestor de conexión móvil D-Link y haga clic en: Asistencia > Ayuda. Necesitará Acrobat Reader. 2. ¿POR QUÉ NO PUEDO CONECTAR A UNA RED DE SERvICIO mÓvIL? El DWM-152 necesita una tarjeta SIM registrada con una red de servicio compatible.

 • Page 10

  Collegare l'adattatore USB al computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita nello slot. CONFIGURAZIONE GUIDATA Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attenersi ai passaggi della procedura guidata per completare la English configurazione di DWM-152. DWM-152...

 • Page 11

  1. DOvE È POSSIBILE REPERIRE ULTERIORI INFORmAZIONI SULL'USO DEL DISPOSITIvO? Per il dispositivo DWM-152 è disponibile un manuale dell'utente completo. Aprire lo strumento di gestione delle connessioni mobili D-Link e fare clic su Supporto > Guida. Per consultare il manuale, è necessario aver installato Acrobat Reader.

 • Page 12

  Plaats de USB-adapter in uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of uw SIM-kaart in de sleuf zit. INSTALLATIE-WIZARD Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de stappen binnen de wizard om de installatie van DWM-152 te English voltooien DWM-152...

 • Page 13

  2. WAAROm KAN IK GEEN vERBINDING mAKEN mET EEN mOBIEL SERvICENETWERK? De DWM-152 vereist een SIM-kaart die geregistreerd is bij een compatibel servicenetwerk. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor meer informatie over de services waartoe uw SIM-kaart toegang biedt.

 • Page 14

  Proszę włożyć kartę USB do swojego komputera. Kreator instalacji powinien uruchomić się automatycznie. Należy się upewnić, że karta SIM jest umieszczona w swoim gnieździe. KREATOR KONFIGURACJI Z listy wybierz swój język, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora aby skonfigurować DWM-152. English DWM-152...

 • Page 15

  NINIEJSZEGO URZĄDZENIA? Wyczerpująca instrukcja obsługi jest dostępna dla DWM- 152. Proszę otworzyć menedżer połączeń mobilnych "D-Link Mobile Connection" i kliknąć: Wsparcie (Support) > Pomoc (Help). Do odczytania niniejszej instrukcji obsługi wymagana jest aplikacja Acrobat Reader. 2. DLACZEGO NIE MOŻNA POŁĄCZYĆ SIE Z SIECIĄ USŁUG MOBILNYCH? DWM- 152 wymaga karty SIM zarejestrowanej w kompatybilnej sieci usług.

 • Page 16

  PR Ů VODCE NASTAVENÍM vLOŽTE USB ADAPTÉR Připojte USB adaptér k počítači. Průvodce nastavením by se měl automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je SIM karta ve slotu. PRŮvODCE NASTAvENÍm Vyberte jazyk z nabízených možností a podle pokynů průvodce dokončete nastavení produktu DWM-152 English DWM-152...

 • Page 17

  PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ 1. KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ O POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ? K DWM-152 je k dispozici kompletní návod pro uživatele. Otevřete správce D-Link Mobile Connection a klikněte na: Podpora > Nápověda. Návod vyžaduje aplikaci Acrobat Reader. 2. PROČ SE NEMŮŽU PŘIPOJIT K MOBILNÍ SÍTI? DWM-152 vyžaduje SIM kartu registrovanou v kompatibilní...

 • Page 18

  HELyEZZE BE AZ USB ADAPTERT Helyezze az USB adaptert a számítógépbe. A beállítási varázsló automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg arról, hogy a SIM-kártya a nyílásban van. BEÁLLÍTÁS-vARÁZSLÓ A lehetőségek listájáról válassza ki a kívánt nyelvet és kövesse a varázsló DWM-152 beállítására vonatkozó utasításait. English DWM-152...

 • Page 19

  HIBAELHÁRÍTÁS BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK 1. HOL TALÁLOK TOvÁBBI INFORmÁCIÓT AZ EZEN ESZKÖZ HASZNÁLATÁRÓL? A DWM-152 átfogó használati útmutatóval rendelkezik. Nyissa meg a D-Link Mobilkapcsolat- kezelőt és kattintson a Támogatás > Súgó lehetőségre. A kézikönyv megtekintéséhez szüksége lesz Acrobat Reader-re.

 • Page 20

  PRODUKT- OPPSETT OPPSETTVEILEDEREN SETT INN USB-ADAPTER Sett USB-adapteren i PC-en. Oppsettveilederen bør starte automatisk. Sjekk at SIM-kortet er i sporet. OPPSETT-vEILEDEREN Velg språk fra listen og følg anvisningene i veilederen for å bli English ferdig med oppsettet av DWM-152 DWM-152...

 • Page 21

  1. HvOR KAN JEG FINNE mER INFORmASJON Om HvORDAN JEG BRUKER DENNE ENHETEN? Det finnes en omfattende bruksanvisning for DWM-152. Åpne D-Link Mobile Connection manager og klikk på: Støtte > Hjelp. Til bruksanvisningen trengs Acrobat Reader. 2. HvORFOR KAN JEG IKKE KOBLES TIL ET mOBILTJENESTENETTvERK? DWM-152 trenger et SIM-kort som er registrert hos et kompatibelt tjenestenettverk.

 • Page 22

  INDSÆT USB-ADAPTEREN Sæt USB-adapteren i computeren. Konfigurationsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at dit SIM-kort sidder i slotten. GUIDEN OPSÆTNING Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWM-152 English DWM-152...

 • Page 23

  PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION 1. HvOR KAN JEG FINDE FLERE OPLySNINGER Om, HvORDAN DENNE ENHED BRUGES? Der findes en komplet brugervejledning til DWM-152. Åbn D-Link Mobile Connection manager, og klik på: Support > Hjælp. Brugervejledningen kræver Acrobat Reader.

 • Page 24

  Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä, ota yhteys jälleenmyyjääsi TUOTTEEN ASENNUS ASENNUSVELHO KyTKE USB-LIITIN Kytke USB-liitin tietokoneeseesi. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että SIM-korttisi on paikallaan. ASENNUSvELHO Valitse haluamasi kieli listassa olevista vaihtoehdoista ja seuraa English asennusvelhon askelia saattaaksesi DWM-152:n asennuksen loppuun DWM-152...

 • Page 25

  ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT 1. mISTÄ LÖyDÄN LISÄTIETOJA LAITTEEN KÄyTÖSTÄ? DMW-152:een on saatavilla kattava manuaali. Avaa D-Link Mobile Connection Manager ja valitse sitten Tuki > Ohje (Support > Help). Tarvitset manuaalin lukemiseen Acrobat Readerin. 2. mIKSEN KyKENE mUODOSTAmAAN yHTEyTTÄ mOBIILILAITTEEN PALvELUvERKKOON? DWM-152:n käyttäminen vaatii yhteensopivassa palveluverkossa rekisteröidyn SIM-kortin.

 • Page 26

  INSTALLATIONSGUIDE SÄTT I USB-ADAPTERN Sätt i USB-adaptern i datorn. Installationsguiden skall starta automatiskt. Kontrollera att ditt SIM-kort sitter i facket. INSTALLATIONSGUIDE Välj språk i listan med alternativ och följ stegen i guiden för att English slutföra installationen av DWM-152-enheten DWM-152...

 • Page 27

  Support > Hjälp. Acrobat Reader krävs för handboken. 2. vARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL ETT NÄTvERK mED mOBILA TJÄNSTER? DWM-152-enheten kräver ett SIM-kort som är registrerat med ett nätverk med kompatibla tjänster. Kontakta din mobiltjänstleverantör för information om de tjänster som ditt SIM-kort ger tillgång till.

 • Page 28

  Certifique- se de que o seu cartão SIM está inserido na ranhura. ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO Seleccione o seu idioma na lista de opções e siga as etapas do English assistente para completar a configuração do DWM-152 DWM-152...

 • Page 29

  1. ONDE POSSO ENCONTRAR mAIS INFORmAÇÕES SOBRE COmO UTILIZAR ESTE DISPOSITIvO? Está disponível um Manual do Utilizador para o DWM-152. Abra o gestor de Ligação Móvel D-Link e clique em: Support > Help. O manual requer o Acrobat Reader. 2. PORQUE É QUE NÃO CONSIGO LIGAR A UmA REDE DE SERvIÇOS mÓvEL? O DWM-152 requer um cartão SIM registado com uma rede de serviços compatível.

 • Page 30

  Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να εκκινείται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας είναι στην υποδοχή. ΟΔΗΓΌΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα επιλογών και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να ολοκληρώσετε την English εγκατάσταση του DWM-152 DWM-152...

 • Page 31

  ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ; Διατίθεται ένα περιεκτικό Εγχειρίδιο Χρήστη για το DWM-152. Ανοίξτε το Διαχειριστή Κινητής Σύνδεσης της D-Link και κάντε κλικ στο: Υποστήριξη > Βοήθεια. Το εγχειρίδιο χρειάζεται Acrobat Reader. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΕ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ;...

 • Page 32

  Umetnite USB adapter u utor na računalu. Čarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. SIM kartica treba biti umetnuta u utor. Č AROBNJAK ZA POSTAvLJANJE Odaberite jezik s popisa i slijedite upute čarobnjaka da biste English postavili DWM-152. DWM-152...

 • Page 33

  Podrška > Pomoć. Za èitanje priruènika potreban je Acrobat Reader. 2. ZAŠTO SE NE mOGU POvEZATI NA mOBILNU mREŽU? Da biste mogli koristiti DWM-152, potrebna vam je SIM kartica registrirana u mreži koja nudi kompatibilne usluge. Informacije o uslugama kojima možete pristupati putem SIM kartice zatražite od svog davatelja usluga mobilne komunikacije.

 • Page 34

  Vstavite USB adapter v vaš računalnik. Čarovnik za namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da se vaša SIM kartica nahaja v reži. Č AROvNIK ZA POSTAvITEv Izberite vaš jezik iz seznama možnosti in sledite korakom v English čarovniku, da postavite DWM-152 DWM-152...

 • Page 35

  Podpora > Pomoč. Za pregledovanje priroènika je potreben Acrobat Reader. 2. ZAKAJ SE NE mOREm POvEZATI Z mOBILNIm OmREŽJEm? DWM-152 potrebuje SIM kartico, ki mora biti registrirana za ustrezno omrežje. Za informacije o storitvah, do katerih vaša SIM kartica zagotavlja pristop, prosimo kontaktirajte vašega ponudnika mobilnih storitev.

 • Page 36

  Introduceţi adaptorul USB în computerul dvs. Expertul de configurare ar trebui să pornească automat. Asiguraţi-vã cã aţi introdus în slot cartela dvs. SIM. EXPERTUL DE CONFIGURARE Selectaţi limba dvs. în lista de opţiuni şi urmaţi paşii din expert English pentru a finaliza configurarea DWM-152 DWM-152...

 • Page 37

  ACESTUI DISPOZITIv? Pentru DWM-152 este disponibil un manual de utilizare cuprinzător. Deschideţi managerul de conexiuni mobile D-Link şi faceţi clic pe: Support (Asistenţă) > Help (Ajutor). Manualul necesitã Acrobat Reader. 2. DE CE NU POT STABILI CONEXIUNEA LA O RETEA DE SERvICII mOBILE? DWM-152 necesită...

 • Page 38

  NOTES DWM-152...

 • Page 39

  NOTES DWM-152...

 • Page 40

  TECHNICAL SUPPORT www.dlink.co.uk IRELAND www.dlink.ie GERMANY www.dlink.de FRANCE www.dlink.fr SPAIN www.dlink.es ITALY www.dlink.it NETHERLANDS www.dlink.nl BELGIUM www.dlink.be LUXEMBURG www.dlink.lu POLAND www.dlink.pl CZECH www.dlink.cz HUNGARY www.dlink.hu NORWAY www.dlink.no DENMARK www.dlink.dk FINLAND www.dlink.fi SWEDEN www.dlink.se GREECE www.dlink.gr PORTUGAL www.dlink.pt Ver. 1.00(E) 2009/07/23 HDGLD002010-3A...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: