Download Print this page

Dell Inspiron 0J022 Start Here

Dell laptop quick start guide

Advertisement

Quick Links

D e l l
I n s p i r o n

Start Here

Begin hier
Begynd her
Start her
Börja här
Printed in Ireland.
Information in this document is subject to change without notice.
© 2001 Dell Computer Corporation. All rights reserved.
Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell
Computer Corporation is strictly forbidden.
Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation;
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell
disclaims proprietary interest in the marks and names of others.
September 2001
Before Docking
After the operating system setup is
complete, you can attach your computer
to the optional docking device.
NOTICE: Your computer's operating
system must be completely set up
before you dock your computer to
prevent problems with the operating
system.
Swapping Modules
To swap media bay devices, use the
latch release on the bottom of the
computer. See "Setting Up" in the
Dell Solutions Guide for additional
information.
What's Next?
See "Setting Up" in the Dell Solutions
Guide for additional setup instructions,
including how to connect a printer.
Finding Answers
Press this button to find support and
educational resources that Dell has
installed on your computer, including
the Dell Tell Me How help file.
If your computer is running the
Microsoft
®
Windows
®
XP operating
system, view the tour of Windows XP
for instructions and an overview of new
features.
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan
na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation.
Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn handelsmerken van Dell Computer
Corporation; Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation. Overige merken en namen zijn eigendom van hun
respectieve eigenaren.
September 2001
Vóór aansluiting op het
Før du sætter computeren i
dockingstation
dockingstationen
Nadat het besturingssysteem is
Når installationen af operativsystemet
geïnstalleerd, kunt u uw computer
er fuldført, kan du tilslutte computeren
aansluiten op het optionele
til den valgfri dockingstation.
dockingstation.
MEDDELELSE: Computerens
KENNISGEVING: Het
operativsystem skal være installeret,
besturingssysteem van uw computer
før du sætter computeren i
moet volledig zijn geïnstalleerd voordat
dockingstationen, for at undgå
u uw computer kunt aansluiten. Dit om
problemer med operativsystemet.
problemen met het besturingssysteem
te voorkomen.
Modules verwisselen
Sådan skifter du mellem moduler
Gebruik het schuifje aan de
Brug låsehåndtaget i bunden af
onderkant van de computer om
computeren til at skifte enhed i
mediahouderapparaten te wisselen.
mediebåsen. I afsnittet "Opsætning"
Zie "Instellen" in de Dell-handleiding
i Dells Løsningshåndbog kan du finde
Probleemoplossing voor meer informatie.
yderligere instruktioner om opsætning.
Volgende stap
Hvad nu?
Zie "Instellen" in de Dell-handleiding
I afsnittet "Opsætning" i Dells
Probleemoplossing voor extra informatie
Løsningshåndbog kan du finde yderligere
over het aansluiten van printers.
instruktioner om opsætning og
tilslutning af en printer.
Help opvragen
Sådan får du svar
Klik op deze knop om educatieve en
Tryk på denne knap for at finde
ondersteuningsbronnen te verkennen
support- og undervisningsressourcer,
die door Dell op uw computer zijn
som Dell har installeret på computeren,
geïnstalleerd, inclusief het Help-bestand
herunder Dells hjælpefil Sådan gør du.
Meer informatie van Dell.
Hvis computeren kører med
Als uw computer gebruikmaakt van
operativsystemet Microsoft
het besturingssysteem Microsoft
®
Windows
®
XP , kan du gennemgå
Windows
®
XP , kunt u de rondleiding
præsentationen af Windows XP
van Windows XP gebruiken voor
for at få vejledning og overblik over
instructies en voor een overzicht
nye egenskaber.
van nieuwe functies.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.
© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for reproduktion er strengt forbudt uden skriftligt samtykke
fra Dell Computer Corporation.
Dell, DELL-logoet og Inspiron er varemærker tilhørende Dell Computer
Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation. Dell fraskriver sig al ejerinteresse i andre
virksomheders varemærker og navne.
September 2001
Før du setter maskinen i
dokkingstasjonen
Etter at operativsystemet er installert,
kan du koble datamaskinen til
forankringsstasjonen (tilleggsutstyr).
MERKNAD: Operativsystemet
må være fullstendig installert på
datamaskinen før du kobler maskinen
til dokkingstasjonen, slik at du unngår
problemer med operativsystemet.
Bytte moduler
Når du vil bytte enheter i
medierommet, bruker du
låsutløseren på undersiden av
datamaskinen. Se "Installasjon"
i løsningshåndboken fra Dell for
mer informasjon.
Hva kommer nå?
Se "Installasjon" i løsningshåndboken
fra Dell for mer informasjon om
installering, inkludert hvordan du
kobler til en skriver.
Finne svar
Trykk denne knappen for å finne
støtte- og opplæringsressurser som Dell
har installert på datamaskinen, inkludert
Dell-hjelpefilen Fortell meg hvordan.
Hvis datamaskinen kjører
®
operativsystemet Microsoft
Windows
®
XP , kan du vise innføringen
i Windows XP for å få anvisninger og
en oversikt over nye funksjoner.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.
© 2001 Dell Computer Corporation. Med enerett.
Enhver form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer
Corporation er strengt forbudt.
Dell, DELL-logoen og Inspiron er varemerker for Dell Computer Corporation.
Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Dell
fraskriver seg eiendomsinteresser i varemerker og navn som tilhører andre.
September 2001
Innan du dockar
När installationen av operativsystemet
är slutförd, kan du ansluta datorn till
dockningsenheten (tillval).
Obs! Datorns operativsystem måste
vara helt installerat innan du dockar
datorn. I annat fall kan du få problem
med operativsystemet.
Byta ut moduler
Om du vill byta ut enheter i
mediafacket, använder du låshaken på
datorns undersida. Titta i "Setting Up"
i Dells Lösningshandbok om du vill ha
ytterligare information.
Vad kommer sedan?
Titta i "Setting Up" i Dells
Lösningshandbok om du vill ha
ytterligare installationsinformation,
t ex hur du ansluter en skrivare.
Hitta svar
Tryck på den här knappen om du
vill se vilka resurser för support och
utbildning som finns förinstallerade
på din Dell-dator, som exempelvis
hjälpfilen Berätta mer.
®
Om operativsystemet Microsoft
®
Windows
®
XP körs på datorn, visar
du rundturen i Windows XP om du
vill se instruktioner och en översikt
över de nya funktionerna.
00J022 A00
P/N 0J022 Rev. AOO
Informationen i det här dokumentet kan förändras utan förvarning.
© 2001 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt.
All form av reproduktion är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Dell
Computer Corporation.
Dell, DELL-logotypen och Inspiron är varumärken som tillhör Dell Computer
Corporation, Microsoft och Microsoft Windows är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation. Dell avsäger sig allt ägarintresse gällande
varumärken och namn utöver sina egna.
September 2001

Advertisement

loading

Summary of Contents for Dell Inspiron 0J022

  • Page 1: Start Here

    Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation. Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn handelsmerken van Dell Computer disclaims proprietary interest in the marks and names of others.
  • Page 2 ™ ™ D e l l I n s p i r o n w w w . d e l l . c o m s u p p o r t . d e l l . c o m Connect the AC adapter.

This manual is also suitable for:

Inspiron 8100Inspiron 600m