PARKSIDE PFS 710 A - MANUAL 3 Operation And Safety Notes

Hide thumbs
Kompernaß GmbH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum (Germany)
Last Information Update · Stan informacji
Információk állása · Stanje informacij · Stav informací
Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen:
09 / 2007 · Ident.-No.: PFS 710 A092007-4
Sabre saw
PFS 710 a
Sabre Saw
Piła SzablaSta
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
KardfűréSz
SabljaSta žaga
Kezelési és biztonsági utalások
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Šavlovitá Pila
Šabľová Píla
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
SabljaSta Pila
SäbelSäge
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions
of the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z
wszystkimi funkcjami urządzenia.
Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik
funkcióját.
Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim
funkcijama uređaja.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend
mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB
Operation and Safety Notes
PL
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
HU
Kezelési és biztonsági utalások
SI
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
CZ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
SK
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
HR
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
DE / AT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Page
5
Strona
13
Oldal
23
Stran
31
Strana
39
Strana
47
Stranica 55
Seite
63

   Summary of Contents for PARKSIDE PFS 710 A - MANUAL 3

 • Page 1

  Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja.

 • Page 3: Table Of Contents

  Your working area ......................Page 7 Electrical safety ......................Page 7 Personal safety ......................Page 8 Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Safety advice relating specifically to this device ............Page 9 Original accessories / attachments ................Page 9 Information about saw blades ..................Page 9 Before use Inserting / replacing saw blades ..................

 • Page 4: Proper Use, Features And Equipment, Included Items

  Introduction The following icons / symbols are used in this instruction manual: Read instruction manual! Safety class II Wear hearing protection, dust protection mask, Observe caution and safety notes! protective glasses and protective gloves. Caution – electric shock! Keep children and other unauthorised personnel Dangerous electric current –...

 • Page 5: Technical Information, Your Working Area, Electrical Safety

  This can result in a much lower vibration 2. Electrical safety load over the whole of the period of working.

 • Page 6: Personal Safety, Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Water entering ties. Keep proper footing and balance an electrical device increases the risk at all times. By doing this you will be in a of electric shock. better position to control the device, especially Do not use the mains lead for in unforeseen circumstances.

 • Page 7: Safety Advice Relating Specifically To This Device, Information About Saw Blades

  If a dangerous situation arises, pull the mains plug immediately out of the mains socket. Always work with the mains lead leading away You can use any saw blade as long as it has the from the rear of the device. correct shank fitting - “...

 • Page 8: Inserting / Replacing Saw Blades, Setting The Blade Speed, Pendulum-action Settings, Switching On And Off

  Before use / Preparing for use Before use of the sawing action of the blade to suit the material to be cut. Inserting / replacing saw blades Setting 0 (pendulum action is switched off): This setting is suitable for sawing thin or hard mate- Wear appropriate protective gloves rials.

 • Page 9: Maintenance And Cleaning

  Plunge sawing can be used only in soft materials provides safe support to the device. It must always (such as wood etc.). lie against the workpiece when the device is in use. Follow these steps: 1. Place the sabre saw with the underside of the...

 • Page 10: Disposal, Servicing

  If the plug or mains lead needs to be replaced, always have the replacement carried out by the manufacturer or its service centre. This will ensure that your device remains safe to use. We reserve the right to make technical modifications in the course of product development. 12 GB...

 • Page 11

  Stanowisko pracy ......................Strona 15 Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 15 Bezpieczeństwo osób ....................Strona 16 Staranne obchodzenie się i użytkowanie narzędzi elektrycznych ......Strona 17 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa specyficzne dla urządzenia ....Strona 17 Osprzęt oryginalny / oryginalne urządzenia dodatkowe ........Strona 18 Informacje o brzeszczotach ..................Strona 18 Przed uruchomieniem Zakładanie / wymiana brzeszczotu ................Strona 18...

 • Page 12

  Wstęp W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące znaki / symbole: Przeczytaj instrukcję obsługi! Klasa bezpieczeństwa II Przestrzegaj wskazówek ostrzegawczych Zakładać okulary ochronne, ochronniki słuchu, i bezpieczeństwa! maskę przeciwpyłową i rękawice ochronne. Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elek- W czasie użytkowania urządzenia dopilnuj, trycznym! Niebezpieczne napięcie elektryczne -...

 • Page 13: Dane Techniczne

  1 Piła szablasta PFS 710 A czasu pracy należy uwzględnić również te okresy, w 1 Klucz do śrub z łbem okrągłym o gnieździe których urządzenie jest wyłączone lub wprawdzie sześciokątnym jest włączone, ale w rzeczywistości nie pracuje.

 • Page 14

  Podczas użytkowania urzą- a) Bądź stale uważny, zwracaj uwagę na dzenia elektrycznego trzymaj to co robisz i postępuj rozsądnie w trak- dzieci i inne osoby z daleka cie pracy z narzędziem elektrycznym. od urządzenia. Przy dekoncentracji możesz Nie używaj narzędzia, gdy jesteś...

 • Page 15

  Wskazówki ogólne dotyczące bezpieczeństwa 4. Staranne obchodzenie cji i w taki sposób, jaki jest zalecany się i użytkowanie narzędzi dla tego specjalnego typu urządzenia. elektrycznych Uwzględniaj przy tym warunki robo- cze i wykonywane czynności. Użycie a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi elektrycznych do innych zastosowań...

 • Page 16

  Używaj wyłącznie ostrych i nienagannych nym powietrzem. brzeszczotów. Pęknięte, pogięte lub nieostre brzeszczoty natychmiast wymień. 1. Za pomocą klucza do śrub z łbem okrągłym o Urządzenie musi być stale czyste, suche i wolne gnieździe sześciokątnym poluzuj śrubę z od oleju i smarów.

 • Page 17

  Włączenie trybu pracy długotrwałej: Przez nastawienie ruchu wahadłowego za pomocą Naciśnij przełącznik WŁĄCZ. / WYŁĄCZ. przełącznika obrotowego ruchu wahadłowego ustal go w stanie wciśniętym za pomocą prze- możesz dopasować przypór brzeszczotu do obra- łącznika ustalającego bianego materiału. Wyłączenie trybu pracy długotrwałej: Stopień...

 • Page 18

  Przed wszelkimi robotami związanymi z czyszcze- niem wyciągnij wtyk sieciowy z wtykowego gniazdka sieciowego. Wymień brzeszczot, gdy tylko jego uzębienie stępi się i w związku z tym nie da się już więcej wykonać nienagannego piłowania. Utrzymuj zawsze w stanie czystym urządzenie i szczeliny wentylacyjne.

 • Page 19

  W ten sposób zapewnisz, że bezpie- czeństwo urządzenia pozostanie zachowane. oznaczenie produktu: Parkside Piła szablasta PFS 710 A Bochum, 30.09.2007 Hans Kompernaß - Kierownictwo firmy - Zmiany techniczne są w myśl dalszego rozwoju zastrzeżone.

 • Page 21

  Munkahelyi biztonság ....................Oldal 25 Elektromos biztonság ....................Oldal 25 Személyek biztonsága ....................Oldal 26 Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata ..Oldal 26 Készülékspecifikus biztonsági tudnivalók ..............Oldal 27 Originál tartozékok / -kiegészítő készülékek ..............Oldal 27 Fűrészlapokkal kapcsolatos információk ..............Oldal 28 Az üzembevétel előtt...

 • Page 22

  Bevezetés A használati útmutatóban az alábbi piktogrammokat / jeleket használjuk: Olvassa el a kezelési útmutatót! Védelmi osztály: II Vegye figyelembe a figyelmeztető és a Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt, porvédő biztonsági utasításokat! álarcot és védőkesztyűt. Vigyázat, elektromos áramütés veszélye! Az elektromos szerszám használata közben Veszélyes elektromos feszültség –...

 • Page 23

  A készülék A-értékelt zajnyomásszintje jellemző a) Tartsa a munka területét tisztán és mértékben 86 dB (A). Bizonytalansági tényező K=3 dB. rendben. Rendetlenség és kivilágítatlan A zajszint munka közben nem lépheti túl a 99 dB (A)-t. munkaterületek balesetekhez vezethetnek. Ne dolgozzon a készülékkel Viseljen hallásvédőt! robbanásveszélyes környe-...

 • Page 24

  áramütés kockázatát. f) Viseljen megfelelő ruházatot. Ne visel- e) Ha egy ekektromos készülékkel a jen laza ruházatot, vagy ékszereket. Tartsa a haját, a ruházatát és a kesz- szabadban dolgozik, csak olyan hosszabbító kábeleket használjon, tyűjét távol a mozgó részektől. A laza amelyek külterületre is engedélye-...

 • Page 25

  A készüléket csak bekapcsolt állapotban Eközben vegye figyelembe a munka- vezesse a munkadarabhoz. feltételeket és az elvégzendő tevé- m VIGYÁZAT! Ha a készülék üemel, kerülje el a kenységet. Az elektromos szerszámoknak szilárd tárgyakkal való érintkezést – visszarúgás az előírt alkalmazásoktól eltérő használata veszélye áll fenn!

 • Page 26

  A beállító tárcsával beállíthatja a kívánt löket- kapható. számot (MIN. = legalacsonyabb löketszám, Utalás: TPI = teeth per inch = a fogak száma MAX. = legmagasabb löketszám). 2,54 cm-enként A löketszámot üzemelés közben is meg lehet vál- Fűrészlap fához toztatni.

 • Page 27

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás séggel. A 230 V ~ -osnak jelölt készülékek 220 V ~ - Igazítsa a fűrészlapot, löketszámot és a rezgést on is üzemeltethetők. a megmunkálandó anyaghoz. A kardfűrészéhez a kereskedelemben minden alkalmazáshoz külömböző hosszúságú optimált Be- és kikapcsolás fűrészlap kapható.

 • Page 28

  Ne dobja az elektromos készü- (2004 / 108 / EC) lékeket a háztartási szemétbe! A termék megnevezése: A 2002 / 96 / EG elektromos és elektronikus Parkside Kardfűrész PFS 710 A régi készülékekre vonatkozó Európai irányelv és annak a nemzeti jogszabályokba való átvétele sze- rint az elektromos szerszámokat külön kell össze-...

 • Page 29

  Delovno mesto ......................Stran 33 Električna varnost ......................Stran 33 Varnost oseb .........................Stran 34 Skrbno ravnanje in uporaba električnih orodij ............Stran 34 Za napravo specifična varnostna navodila ..............Stran 35 Originalna oprema / originalne dodatne naprave ............Stran 35 Informacije o žaginih listih ...................Stran 35 Pred začetkom obratovanja...

 • Page 30

  Uvod V teh navodilih za uporabo se uporabljajo sledeči piktogrami / simboli: Navodila za uporabo preberite! Razred zaščite II Nosite zaščitna očala, ščitnike sluha, protiprašno Upoštevajte opozorila in varnostne napotke! zaščitno masko in zaščitne rokavice. Pozor, nevarnost električnega udara! Nevarna Otrok in drugih oseb med uporabo električnega...

 • Page 31

  čase, v katerih je naprava izklopljena 2. Električna varnost in sicer teče, vendar pa ni dejansko v uporabi. To lahko nihajno obremenitev preko celotnega časov- nega obdobja občutno zmanjša. a) Priključni vtič mora ustrezati električni vtičnici.

 • Page 32

  Ohlapne ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. obleke ali nakit lahko zaidejo v gibljive dele orodja Kabel zavarujte pred vročino, olji, ostrimi g) Ko vgrajujete opremo za odsesava- robovi ali gibljivim delom orodja. Poškodo- nje in zbiranje žagovine, se prepričaj-...

 • Page 33

  / primež. Tako je bolj varno fiksiran, kot v vaši roki. Informacije o žaginih listih Z rokami se nikoli ne opirajte pred ali za napravo in na površino, ki jo nameravate obdelovati, ker v primeru zdrsa obstaja nevarnost poškodb.

 • Page 34

  Napetost v električni vtičnici se mora ujemati s po- datki na tipski ploščici naprave. Naprave, označene Predizbira števila nihajev z 230 V, lahko priključite tudi na omrežje z 220 V. Vklop in izklop Pri obratovanju lahko izbirate med trenutnim in S pomočjo nastavnega kolesca...

 • Page 35

  Električnih orodij ne odvrzite v hišne smeti! Globinsko žaganje: V skladu z evropsko direktivo 2002 / 96 / ES o m PoZor! NEVArNoST PoVrATNEGA starih električnih napravah in njenim izvajanjem v UDArCA! narodnem pravu je treba električno orodje zbirati Globinske reze se sme izvajati samo v mehkih ma- ločeno in vrniti v naravi primerno ponovno predela-...

 • Page 36

  ES-direktivami: Napravo dajte v popravilo samo kvalificiranemu Direktiva o strojih (98 / 37 / EC) strokovnemu osebju in samo z uporabo origi- nalnih nadomestnih delov. S tem se zagotovi, Direktiva ES o nizkionapetostni električni opremi (2006 / 95 / EC) da varnost naprave ostane ohranjena.

 • Page 37

  Pracoviště ........................Strana 41 Elektrická bezpečnost ....................Strana 41 Bezpečnost osob ......................Strana 42 Pečlivé zacházení s elektrickými nástroji a jejich použití ..........Strana 42 Bezpečnostní pokyny specifické pro zařízení ............Strana 43 Originální příslušenství / přídavná zařízení ..............Strana 43 Informace k pilovým listům ..................Strana 43 Před uvedením do provozu...

 • Page 38

  Úvod V tomto návodu k obsluze se používají následující piktogramy / symboly: Čtěte návod k obsluze! Třída ochrany II Dodržujte bezpečnostní pokyny a řiďte se upo- Noste ochranné brýle, ochranu sluchu, ochrannou zorněními! masku proti prachu a ochranné rukavice. Pozor na zranění elektrickým proudem! Nebez- Nedovolte dětem ani jiným osobám, aby se přibližo-...

 • Page 39

  VýSTrAHA! 2. Elektrická bezpečnost návodech byla naměřena měřicí metodou normovanou podle EN 60745 a lze ji použít pro srovnání zařízení. Hladina vibrací se mění podle použití elektrického a) Síťová zástrčka zařízení se musí hodit nástroje a může v mnohých případech přesahovat do zásuvky.

 • Page 40

  Zařízení nepřetěžujte. Pro práci pou- žijte k tomu určených elektrických a) Buďte neustále pozorní, dbejte na nástrojů. S vhodným elektrickým nástrojem to, co činíte a dejte se s rozumem do pracujete lépe a bezpečněji v udaném výkon- práce s elektrickým nástrojem. Nikdy nostním rozsahu.

 • Page 41

  že je opatřen vhodným upínačem - univerzální dří- JISKEr! Při broušení kovů vzniká let jisker. “. Pro kterýkoliv účel použití šavlovité pily Dbejte na to, aby nebyly ohroženy osoby a v jsou v obchodě k dostání optimalizované pilové listy blízkosti pracovní oblasti se nenacházely hořla- v různých délkách.

 • Page 42

  Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu Před uvedením do provozu Stupeň 0 (kývání je vypnuto): Toto nastavení se hodí ke zpracování tenkých a tvr- dých materiálů. V tomto stupni lze dosáhnout i čis- Vložení / výměna pilového listu tých řezných hran.

 • Page 43

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Zlikvidování Bezpečné vedení šavlovité pily dové desky na obrobek. Zařízení zapněte. K přizpůsobení k obrobku a ke stabilní podpěře je 2. Sklopte šavlovitou pilu dopředu a ponořte pilový základová deska otočná. Musí být neustále při- list do obrobku ložena k výrobku, je-li přístroj v provozu.

 • Page 44

  EU: Své přístroje nechejte opravovat pouze kvalifi- Směrnice o strojích (98 / 37 / EC) kovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly. Tím se zajistí, že Směrnice ES o bezpečnosti elektrického zařízení...

 • Page 45

  Pracovisko ........................Strana 49 Elektrická bezpečnosť ....................Strana 49 Bezpečnosť osôb ......................Strana 50 Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia .......Strana 50 Bezpečnostné pokyny špecifické pre tento prístroj ...........Strana 51 Originálne príslušenstvo /originálne prídavné zariadenia ........Strana 51 Informácie o pílových listoch ..................Strana 51 Pred uvedením do prevádzky...

 • Page 46

  Úvod V tomto návode na používanie sú použité nasledujúce piktogramy a symboly: Prečítajte si návod na používanie! Trieda ochrany (Krytie) II Noste ochranné okuliare, ochranu sluchu, masku Dbajte na výstražné a bezpečnostné pokyny! proti prachu a ochranné rukavice. Pozor na úraz elektrickým prúdom! Nebezpečné...

 • Page 47

  činnosti suvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom. b) Zabráňte telesnému kontaktu by sa mali zohľadniť aj časy, keď je prístroj vypnutý s uzemnenými povrchmi, napr. u rúr, resp. je síce zapnutý, ale sa s ním v skutočnosti nepracuje.

 • Page 48

  4. Starostlivé zaobchádzanie a používanie elektrického náradia a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte s rozvahou. Prí- a) Prístroj nepreťažujte. Pri práci použí- stroj nepoužívajte vtedy, ak ste vajte elektrické náradie, ktoré je na unavení, alebo ak ste pod vplyvom...

 • Page 49

  “ univerzálna Preto bezpodmienečne dbajte na to, aby nedo- stopka. Pre každý účel použitia vašej šabľovej píly šlo k ohrozeniu osôb a aby sa v blízkosti pra- sú v predajnej sieti dostupné optimalizované pílové covnej oblasti nenachádzali horľavé materiály. listy v rôznych dĺžkach.

 • Page 50

  Všeobecné bezpečnostné pokyny / Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky Nastavenie kývania Pílový list na drevo Rozmery: 150 x 1,25 mm, 6 TPI Najvhodnejšie použitie: na pílenie konštrukčného dreva, dreva na výrobu triesok a dosiek, preglejky, i na ponorné rezy.

 • Page 51

  Zapnite prístroj. bezpečnému uloženiu je základová doska výkyvná 2. Šabľovú pílu preklopte smerom dopredu a po- . Keď je prístroj v prevádzke, musí vždy priliehať norte ju pílovým listom do obrábaného predmetu. k obrábanému predmetu. 3. Šabľovú pílu presuňte do kolmej polohy a píľte ďalej pozdĺž...

 • Page 52

  Neodhadzujte elektrické prístroje smernicami: do domáceho odpadu! Smernica o strojoch (98 / 37 / EC) Podľa európskej smernice 2002 / 96 / ES o starých elektrických a elektronických prístrojoch a realizá- Smernica ES o nízkom napätí (2006 / 95 / EC) cie v národnom práve sa musí...

 • Page 53

  Električna sigurnost .......................Stranica 57 Sigurnost osoba ......................Stranica 58 Pažljivo rukovanje i korištenjeelektričnog alata ............Stranica 58 Specifične sigurnosne upute koje se odnose na uređaj ..........Stranica 59 Originalni pribor / -dodatni uređaji ................Stranica 59 Informacije koje se odnose na listove pile ..............Stranica 59 Prije puštanja u pogon...

 • Page 54

  Uvod U ovim uputama za rukovanje će slijedeći piktogrami / simboli biti korišteni: Čitati upute za rukovanje! Zaštitna klasa II Obratiti pažnju na upozoravajuće i Nosite zaštitne naočale, zaštitu za uši, zaštitnu sigurnosne upute! masku i zaštitne rukavice. Čuvajte se strujnog udara! Opasan električni Djecu i druge osobe za vrijeme rukovanja napon –...

 • Page 55

  Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim đer uzeti u obzir vremena kad je stroj isključen, ili je površinama kao što su cijevi, radija- uključen ali se zapravo ne rabi. To može znatno smanji- tori, pećnice i hladnjaci.

 • Page 56

  Samo mali trenutak nepažnje kod upotrebe oštećeni prekidač. Električni alat koji se uređaja može dovesti do težih ozljeda. Nosite zaštitnu opremu i uvi- ne da isključiti ili uključiti je opasan i mora se jek zaštitne naočale. Nošenjem popraviti. c) Prije nego što napravite neka pode- zaštitne opreme, kao na primjer...

 • Page 57

  Stoga uvijek vodite računa o tome da ne ugro- U prodaji su, za vašu sabljastu pilu, na raspolaganju žavate druge osobe i da se u blizini radnog za bilo koju vrstu rada optimirani listovi pile u razli- područja ne nalaze nikakvi zapaljivi materijali. čitim duljinama.

 • Page 58

  . Prije puštanja u pogon provjerite da li list Napon mrežne utičnice mora odgovarati vrijedno- pile sigurno čvrsto pričvršćen. stima koje su navedene na pločici uređaja. S 230 V ~ označeni uređaji mogu raditi i s 220 V ~ . Pred-izbor broja hoda Uključivanje i isključivanje...

 • Page 59

  Puštanje u rad / Održavanje i čišćenje / Zbrinjavanje Sigurno vođenje sabljaste pile nožja na predmet koji obrađujete. Uključite uređaj. Podnožje je moguće micati, kako bi se sabljasta 2. Sabljastu pilu nagnite prema naprijed i list pile pila što bolje prilagodila predmetu koji obrađujemo.

 • Page 60

  EU-smjernicama: Popravak Vaših uređaja dozvolite isključivo Pravilnik o strojevima (98 / 37 / EC), stručnom osoblju i to samo sa originalnim re- zervnim dijelovima. Na taj način održavate si- Pravilnik EZ o niskom naponu (2006/ 95 / EC) gurnost Vašeg stroja.

 • Page 61: Vor Der Inbetriebnahme

  Technische Daten ......................Seite 65 Allgemeine Sicherheitshinweise Arbeitsplatz ........................Seite 65 Elektrische Sicherheit ....................Seite 65 Sicherheit von Personen ....................Seite 66 Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 66 Gerätespezifische Sicherheitshinweise ...............Seite 67 Originalzubehör / -zusatzgeräte .................Seite 67 Informationen zu Sägeblättern ...................Seite 67 Vor der Inbetriebnahme Sägeblatt einsetzen / wechseln ...................Seite 68...

 • Page 62

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Schutzklasse II Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Warn- und Sicherheitshinweise beachten! Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Vorsicht vor elektrischem Schlag! Gefährliche Halten Sie Kinder und andere Personen während elektrische Spannung –...

 • Page 63: Technische Daten

  Gerät abgeschaltet darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz gemeinsam mit schutzgeerdeten Ge- ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den räten. Unveränderte Stecker und passende gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

 • Page 64: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise dass der Schalter in der „AUS“-Position Steckdosen verringern das Risiko eines elek- ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdo- trischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- se stecken. Wenn Sie beim Tragen des Gerätes erdeten oberflächen, wie von rohren, den Finger am Schalter haben oder das Gerät...

 • Page 65

  Allgemeine Sicherheitshinweise wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. Achten Sie deshalb unbedingt darauf, dass keine e) Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt. Kon- Personen gefährdet werden und sich keine brenn- trollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile baren Materialien in der Nähe des Arbeitsbe- einwandfrei funktionieren und nicht reiches befinden.

 • Page 66

  Allgemeine Sicherheitshinweise / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme zweck Ihrer Säbelsäge optimierte Sägeblätter in Die Hubzahl kann auch während des Betriebs verschiedenen Längen im Handel erhältlich. verändert werden. Hinweis: TPI = teeth per inch = die Anzahl der Zähne je 2,54 cm Pendelung einstellen Holzsägeblatt...

 • Page 67

  Drücken Sie den Ein- / Ausschalter und stellen Gehen Sie wie folgt vor: Sie ihn im gedrückten Zustand mit dem Fest- 1. Legen Sie das Sägeblatt direkt an der Wand stellschalter fest. 2. Biegen Sie es durch seitlichen Druck auf die Dauerbetrieb ausschalten: Säbelsäge so, dass die Fußplatte...

 • Page 68

  Wartung und Reinigung / Entsorgung / Informationen Reinigen Sie das Gerät nach Abschluss der Ar- Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit beit. des Gerätes erhalten bleibt. Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen. Verwenden Sie zum Reini- Konformitätserklärung /...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: