Page of 40
FAMILY FLAVOR
GRILL PLANCHA
FR
NL
DE
IT
ES
PT
EL
EN
DA
NO
SV
FI
AR
FA
CS
SK
HU
PL
RU
UK
SL
SR
BS
BG
RO
HR
TR
ET
LT
LV

   Summary of Contents for TEFAL FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA

 • Page 1

  FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA...

 • Page 2

  º • ( ° d œ ¥ q ∞ L u V « º ( • în funcţie de model podľa modelu ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ modelltől függően w zależności od modelu sõltuvalt mudelist priklausomai nuo modelio atkarībā no modeļa...

 • Page 4

  8 -12...

 • Page 13

  Μην χρησιμοπ οιείτε αλουμινόχαρτο ή οτιδήπ οτε άλλο σκου ίστε την λάκα με χαρτί κουζίνας ου έχετε εριχύσει με μεταξύ της π λάκας και του φαγητού π ου π ρόκειται να λίγο ελαιόλαδο Αφαιρέστε τα υ ολείμματα α ό το ελαιόλα- μαγειρέψετε.

 • Page 19

  M ‡ e ∞ ∞ ‡ L À « u « œ ∫ ‡ ‡ ‡ ∞ K ∂ ‡ ‡ ‡ U Î π M Ò ¢ ‡ L U ‰ . ß ∑ F « ù Æ O b ¥...

 • Page 20

  « œ t ± Ö u ≤ ≥ d d · ± « “ ‡ t U ≤ ‡ ‡ ‡ î ‡ ‡ ‡ œ ¸ œ À ‡ u « • ‡ ‡ ‡ “ È «...

 • Page 21

  Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Pozorně si přečtěte a uložte na dosah ruky pokyny v tomto návodu, které jsou společné pro různé verze podle příslušenství dodaného s tímto přístrojem. V zájmu vaší bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s použitelnémi normami a předpisy (Směrnice o nízkém napětí, Elektro- magnetické...

 • Page 22

  Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento spotrebič. Pozorne čítajte a zachovávajte pokyny tohto návodu, ktoré sú spoločné pre jednotlivé verzie podľa typu príslušenstva dodaného spolu s vašim spotrebičom. Pre vašu bezpečnosť je tento spotrebič v súlade s platnými normami a právnymi predpismi (Smernica o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilite, predmetoch v kontakte s potravinami, o životnom prostredí...).

 • Page 23

  Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta. Olvassa el figyelmesen ezen útmutatóban összefoglalt utasításokat, és tartsa ezeket kézügyben. Ezek mindegyik verzióra érvényesek, a készülékhez rendelt tartozékoktól függően. Az Ön biztonsága érdekében ez a termék megfelel a hatályban lévő szabályozásoknak (alacsonyfeszültségre, Elektromág- neses Kompatibilitásra, Élelmiszerrel érintkező...

 • Page 24

  Dla bezpieczeństwa użytkownika, urządzenie to jest zgodne z odpowiednimi normami i przepisami (dyrektywa dotycząca niskich napięć, zgodności elektromagnetycznej, materiałów mających styczność z żywnością, dyrektyw dotyczących ochrony środowiska...). Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania w każdej chwili, z myślą o użytkowniku, parametrów lub komponentów swoich urządzeń.

 • Page 25

  Благодарим вас за покупку данного прибора. Внимательно прочитайте и сохраните рекоме- ндации, которые относятся ко всем моделям этого прибора с учетом их комплектующих. Меры безопасности по предотвращению несчастных случаев в быту...

 • Page 27

  Дякуємо за те, що придбали цей пристрiй. Уважно прочитайте цю iнструкцiю та зберi гайте її пiд рукою. Інструкцiя стосується усiх версiй продукту, залежно вiд додатково го приладдя, що постачається разом з ним. Заходи щодо попередження нещасних випадкiв Сприяймо захисту довкiлля !

 • Page 28

  Hvala, ker ste kupili to napravo. Natančno preberite in hranite na dostopnem mestu ta navodila za uporabo, ki so skupna za različne izvedbe naprave glede na pribor, ki je dostavljen skupaj z vašo napravo. Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektro- magnetno združljivost, materiali v stiku s hrano, okolje…).

 • Page 29

  Zahvaljujemo što ste kupili aparat. Pažljivo pročitajte i čuvajte instrukcije iz uputstva, jer je ono zajedničko za sve modele, u zavisnosti od pribora koji se dostavlja uz Vaš aparat. Sprečavanje nezgoda u domaćinstvu π π Učestvujmo u očuvanju životne sredine!

 • Page 30

  Zahvaljujemo na kupovini ovog aparata. Pažljivo pročitajte i čuvajte instrukcije iz uputstva, jer je ono zajedničko za sve modele, u zavisnosti od pribora koji se dostavlja uz vaš aparat. Sprječavanje nezgoda u domaćinstvu Pomozimo zaštiti okoline!

 • Page 31

  Благодарим ви, че купихте този уред. Прочетете внимателно указанията за различните модели в зависимост от приставките, доставени с вашия уред, и ги запазете за бъдещо ползване. Предотвратяване на битови злополуки Да участваме в опазването на околната среда!

 • Page 32

  Vă mulţumim că aţi cumparat acest aparat, destinat exclusiv unei utilizări casnice. Citiţi cu atenţie şi păstraţi la îndemână instrucţiu- nile din acest manual, comune pentru diferitele versiuni, în funcţie de accesoriile livrate odată cu aparatul dumneavoastră. Pentru siguranţa dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele şi reglementările aplicabile (directivele privind echipamente- le de joasă...

 • Page 33

  Zahvaljujemo na kupnji ovog uređaja. Pažljivo pročitajte i čuvajte na dohvat ruke ove upute, zajedničke za različite inačice uređaja sukladno s priborom koji se dostavlja uz vaš uređaj. Sprječavanje nezgoda u kućanstvu Sudjelujmo u zaštiti okoliša!

 • Page 34

  Sadece ev içi kullanım için tasarlanmış bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanım kılavuzunda bulunan talimatları dik- katle okuyun ve kılavuzu ileride kullanmak üzere saklayın. Talimatlar, cihaz ile verilen aksesuarlar dışında, farklı modeller için aynıdır. Güvenliğiniz açısından bu cihaz yürürlükteki tüm standart ve düzenlemelere (Düşük voltaj Yönergesi, Elektromanyetik Uyumluluk, Gıda Katkı...

 • Page 35

  Täname teid, et olete otsustanud meie ainult koduseks kasutuseks ettenähtud seadme kasuks. Lugege tähelepanelikult läbi ja hoidke käepärast juhendis sisalduv info, mis käib seadme erinevate lisatarvikutega varustatud variantide kohta. Et garanteerida teie turvalisus, vastab seade kohaldatavatele normatiividele ja seadustele (Madalpingeseadmete Direk- tiividele, Elektromagnetiline Ühilduvus, Toiduga kokku puutuda lubatud materjalid, Keskkonnakaitse...).

 • Page 36

  Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis galiojančių standartų ir teisės aktų (Žemos įtampos, Elektromagnetinio suderinamumo, Medžiagų, kurios liečiasi su maistu, Aplinkos apsaugos direktyvų...). Atsižvelgdama į vartotojo interesus, mūsų įmonė pasilieka teisę bet kada keisti savo pagamintų prekių savybes ar sudėtines dalis. Visų skystų ar kietų maisto produktų, kurie prisiliečia prie ženklu pažymėtų...

 • Page 37

  Paldies, ka esat iegādājušies šo ierīci. Uzmanīgi izlasiet un noglabājiet viegli pieejamā vietā ierīces aprakstu un lietošanas instrukciju, kas kopīga dažādām šīs ierīces versijām atkarībā no piederumiem, kas ietilpst komplektā ar to. Lai rūpētos par Jūsu drošību, šī ierīce ir pielāgota lietošanas normām un noteikumiem (Zema spiediena direktīva, Elektromagnētiskā...

 • Page 38

  địa chỉ cửa hàng bán/ Satıcı firmanın adı ve adresi / Название и адрес продавца / Назва і адреса продавця / Търговки обект / Назив и адреса на продавницата / Сатушының аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος / Վաճառողի անվանումը և հասցեն / ช ื ่ อและท ี ่ อย ู ่ องห ้ าง/ร ้ านท ี ่ ซ ื ้ อ / 零售商的店名和地址 / 販売店の名前、住...

 • Page 39

  Οδός Φραγκοκκλησιάς 7 TAIWAN 2106371251 886-2-27333716 χρόνια YEAR Τ.Κ. 151 25 Παράδεισος No. 216, Tun Hwa South Road, Sec. 2 ΕΛΛ Δ Αμαρουσίου Da-an District TAIPEI 106, R.O.C. SEB ASIA Ltd. GROUPE SEB THAILAND HONG KONG Room 901, 9/F, North Block, Skyway House THAILAND 2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n°...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: