Makita DX01 Instruction Manual

Makita DX01 Instruction Manual

Dust extraction system
Hide thumbs Also See for DX01:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
GB Dust Extraction System
SI
Sistem za odsesovanje prahu
AL
Sistem i nxjerrjes së pluhurit
BG
HR Sustav uklanjanja prašine
MK
RO Sistem de aspirare a prafului
RS
RUS
UA
Instruction Manual
Navodila za uporabo
Manual Udhëzimi
Upute za korištenje
DX01
DX02

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DX01

 • Page 1 DX01 DX02 GB Dust Extraction System Instruction Manual Sistem za odsesovanje prahu Navodila za uporabo Sistem i nxjerrjes së pluhurit Manual Udhëzimi HR Sustav uklanjanja prašine Upute za korištenje RO Sistem de aspirare a prafului...
 • Page 4 Uncertainty (K): 3 dB (A) Wear ear protection ENG900-1 Vibration The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745: Model DX01, DX02 Work mode: hammer drilling into concrete Vibration emission (a ): 13.0 m/s h, HD Uncertainty (K): 1.5 m/s...
 • Page 5: Important Safety Instructions

  • The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another. • The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure. WARNING: •...
 • Page 6: Maintenance

  The distance (X) between the attachment housing and the depth gauge button is equal to the drilling depth. Operation CAUTION: • Always follow the instruction in OPERATION of the instruction manual for Makita hammer drills. Failure to observe the instruction manual may cause personal injury. WARNING: •...
 • Page 7: Troubleshooting

  The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. •...
 • Page 8 ): 102 dB (A) Negotovost (K): 3 dB (A) Model DX02 ): 90 dB (A) ): 101 dB (A) Negotovost (K): 3 dB (A) ENG900-1 Vibracije Model DX01, DX02 Emisije vibracij (a ): 13,0 m/s h, HD Negotovost (K): 1,5 m/s...
 • Page 9: Pred Uporabo

  • za primerjavo enega orodja z drugim. • Navedena vrednost vibracijskih emisij se lahko uporablja tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti. OPOZORILO: • • POMEMBNA NAVODILA ZA VARNOST Neupoštevanje Vsa opozorila in napotke hranite za poznejšo uporabo. do nevarnih situacij. izgubite nadzor nad orodjem. delovnih prostorov.
 • Page 10 4. Izpustite gumb za nastavitev hoda, da ga blokirate. Nastavitev globine vrtanja (globinsko merilo) (sl. 4) ga izpustite. Delovanje POZOR: • Vedno upoštevajte navodila v navodilih za DELOVANJE udarnih vrtalnikov Makita. Neupoštevanje navodil lahko vodi do telesnih poškodb. OPOZORILO: • Vrtanje Funkcija zakasnitve izklopa Po izklopu bo sistem za odsesovanje še deloval nekaj sekund, da bo posesal preostali prah v kanal zbiralnika za prah.
 • Page 11: Dodatna Oprema

  Uporaba obrabljene ali poškodovane tesnilne kapice lahko vodi do slabega odsesovanja prahu. 1. Z roko odstranite tesnilno kapico s sistema za odsesovanje prahu. 2. Namestite novo tesnilno kapico na sistem tako, da bo izboklina na kapici na zgornji strani. servisni centri Makita in samo z nadomestnimi deli Makita. Napaka Ukrep Zbiralnik za prah je poln.
 • Page 12 Pasiguria (K): 3 dB (A) Mbani kufje veshësh ENG900-1 Dridhja Vlera totale e dridhjes (shuma e vektorit tri-aksial) e përcaktuar sipas EN60745: Modeli DX01, DX02 Regjimi i punës: shpimi çekiç në beton Emetimet e dridhjes (a ): 13,0 m/s h, HD...
 • Page 13 • Vlera e deklaruar e emetimeve të dridhjes është matur në përputhje me metodën e testimit standard dhe mund të përdoret për të krahasuar një vegël me një tjetër. • Vlera e deklaruar e emetimeve të dridhjes gjithashtu mund të përdoret në një vlerësim paraprak të ekspozimit. PARALAJMËRIM: •...
 • Page 14 Përdorimi KUJDES: • Gjithmonë zbatoni udhëzimet e PËRDORIMIT të manualit të udhëzimit për puntot çekiç nga Makita. Moszbatimi i udhëzimeve nga manuali mund të shkaktojë lëndim personal. PARALAJMËRIM: • Gjithmonë zbatoni ligjet, rregulloret dhe dekretet që parashikojnë punët me materialet e rrezikshme për shëndetin.
 • Page 15: Zgjidhja E Problemeve

  Përdorimi i pjesëve ose pajisjeve shtesë të tjera mund të paraqesin rrezik lëndimi për persona të tjerë. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar. Nëse ju nevojitet ndihmë ose më shumë detaje për këto aksesorë, kërkoni ndihmë nga qendra e shërbimit të Makita-s. •...
 • Page 16 DX01 DX02 350 l/min 1,3 kg 1,4 kg 18 V • • • • • • ENG900-1 ): 13,0 m/s h, HD...
 • Page 17 • • • • • • • • • • •...
 • Page 18 • • • • • • • • •...
 • Page 19 • • • • •...
 • Page 20 Razina pritiska zvuka (L ): 91 dB (A) ): 102 dB (A) Model DX02 Razina pritiska zvuka (L ): 90 dB (A) ): 101 dB (A) Nosite zaštitu za uši ENG900-1 Vibracija Model DX01, DX02 Emisija vibracija (a ): 13,0 m/s h, HD...
 • Page 21: Prije Upotrebe

  • • UPOZORENJE: • upotrebe alata. • Ako ne slijedite namijenjenih mogla bi rezultirati opasnom situacijom. PRIJE UPOTREBE UPOZORENJE: • pokretanja. • NAPOMENA: • Ovaj sustav uklanjanja prašine namijenjen je za upotrebu samo kod bušenja u betonu. Sustav nikad ne koristite kod bušenja u metalu ili drvu.
 • Page 22 NAPOMENA: • 3. Naslonite alat s postavljenim svrdlom udarne bušilice na zid dok vrh svrdla ne dodirne zid. Podešavanje dubine bušenja (mjerenje dubine) (Slika 4) duljine i otpustite ga. Rukovanje OPREZ: • UPOZORENJE: • zdravlje. Bušenje spremnika prašine. NAPOMENA: • OPREZ: •...
 • Page 23: Rješavanje Problema

  (Slika 12) (Slika 13) Zamjena brtvenog poklopca (Slika 14) 1. Rukom skinite brtveni poklopac sa sustava uklanjanja prašine. stranu. RJEŠAVANJE PROBLEMA Kvar Popravak Spremnik prašine je pun. Brtveni poklopac je pohaban ili Zamijenite brtveni poklopac. DODATNI PRIBOR OPREZ: • • •...
 • Page 24 DX01 DX02 1,3 kg 1,4 kg 18 V 96 mm MAX 24 mm MAX • • • • • • ): 91 dB (A) ): 102 dB (A) ): 90 dB (A) ): 101 dB (A)
 • Page 25 ENG900-1 h, HD • • • • • • • • • •...
 • Page 26 • • • • • • • •...
 • Page 27 • • • • • • •...
 • Page 28 ): 91 dB (A) ): 102 dB (A) Incertitudine (K): 3 dB (A) Modelul DX02 ): 90 dB (A) ): 101 dB (A) Incertitudine (K): 3 dB (A) ENG900-1 Modelul DX01, DX02 ): 13,0 m/s h, HD Incertitudine (K): 1,5 m/s...
 • Page 29: Înainte De Utilizare

  • compararea unei unelte cu alta. • AVERTISMENT: • • accesoriul. grave. Distragerea Dezordinea sau locurile ÎNAINTE DE UTILIZARE Montarea sau demontarea sistemului de aspirare a prafului AVERTISMENT: • grave. • • • • • (Fig. 1) (Fig. 2) •...
 • Page 30 (Fig. 3) • (Fig. 4) • AVERTISMENT: • Golirea colectorului • • • • (Fig. 5) (Fig. 6) (Fig. 7) AVERTISMENT: • uneltei. • •...
 • Page 31: Probleme Tehnice

  Înlocuirea capacului (Fig. 14) PROBLEME TEHNICE Colectorul de praf este plin. Prea mult praf degajat Capacul este uzat sau deteriorat. • Aceste accesorii sau piese suplimentare sunt recomandate pentru sistemul de aspirare a prafului Makita, prezentat • • Filtru •...
 • Page 32 DX01 DX02 350 l/min 1,3 kg 1,4 kg 18 V • • • • • • ENG900-1 ): 13,0 m/s h, HD...
 • Page 33 • • • • • • • • • • •...
 • Page 34 • • • • • • • • • •...
 • Page 35 • • • •...
 • Page 36 DX01 DX02 18 B • • • • • •...
 • Page 37 ENG900-1 h, HD • • • • • • • • • •...
 • Page 38 • • • • • • • •...
 • Page 39 • • • •...
 • Page 40 • • •...
 • Page 41 DX01 DX02 • • • • • • ENG900-1 h, HD...
 • Page 42 • • • • • • • • • • •...
 • Page 43 • • • • • • • • • •...
 • Page 44 • • • • Jan-Baptist Vinkstraat 2, Makita Europe N.V. 3070 Kortenberg, Belgium 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Makita Corporation Anjo, Aichi 446-8502 Japan www.makita.com 885094B965...

This manual is also suitable for:

Dx02

Table of Contents