Makita DCL284F Instruction Manual

Makita DCL284F Instruction Manual

Cordless cleaner
Hide thumbs Also See for DCL284F:
Table of Contents
 • Dane Techniczne
 • Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa
 • Opis Działania
 • Wkładanie I Wyjmowanie Akumulatora
 • Rozwiązywanie Problemów
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Részletes Leírás
 • Biztonsági Figyelmeztetés
 • A MűköDés Leírása
 • Technické Špecifikácie
 • Bezpečnostné Varovania
 • Odstraňovanie Problémov
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Bezpečnostní Výstrahy
 • Popis Funkcí
 • Práce S NářadíM
 • Volitelné Příslušenství
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Descrierea Componentelor
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • Montage
 • Betrieb
 • Wartung
 • Fehlersuche

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Cleaner
Odkurzacz Akumulatorowy
PL
Vezeték nélküli porszívó
HU
SK
Akumulátorový vysávač
CS
Akumulátorový vysavač
Бездротовий пилосос
UK
Aspirator cu acumulator
RO
DE
Akku-Staubsauger
DCL284F
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
8
17
27
36
45
54
64
74

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCL284F

 • Page 1 Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Vezeték nélküli porszívó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový vysávač NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový vysavač NÁVOD K OBSLUZE ІНСТРУКЦІЯ З Бездротовий пилосос ЕКСПЛУАТАЦІЇ Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Staubsauger BETRIEBSANLEITUNG DCL284F...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.20 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.23 Fig.19...
 • Page 5 Fig.24 Fig.28 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.30 Fig.27 Fig.31...
 • Page 6 Fig.32 Fig.35 Fig.33 Fig.36 Fig.37 Fig.34...
 • Page 7 Fig.38 Fig.41 Fig.39 Fig.40...
 • Page 8: Specifications

  If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool. • Do not short the battery cartridge. • See the chapter “MAINTENANCE” for the appropriate details of precautions during user maintenance. SPECIFICATIONS Model: DCL284F Capacity 730 mL Continuous use 1 (Quiet mode) Approx. 38 min (with battery BL1830B) 2 (Normal speed mode) Approx.
 • Page 9: Safety Warnings

  Turn off all controls before removing the battery. Symbols Use extra care when cleaning on stairs. 10. Do not use to pick up flammable or combusti- The followings show the symbols which may be used ble liquids, such as gasoline, or use in areas for the equipment.
 • Page 10 Avoid storing battery cartridge in a con- causing fires, personal injury and damage. It will tainer with other metal objects such as also void the Makita warranty for the Makita tool and nails, coins, etc. charger. Do not expose battery cartridge to water or rain.
 • Page 11: Functional Description

  Trapping finger(s) may cause Let the tool and battery(ies) cool down. injury. If no improvement can be found by restoring protection ► Fig.1 system, then contact your local Makita Service Center. Indicating the remaining battery Installing or removing battery capacity cartridge...
 • Page 12: Parts Description

  Prefilter or high performance filter NOTE: Depending on the conditions of use and the and HEPA filter ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. ► Fig.7: 1. Capsule 2. Prefilter 3. High performance NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when filter 4. HEPA filter the battery protection system works. NOTICE: Do not underlay the high performance Switch action filter with an optional filter (non-woven cloth).
 • Page 13: Operation

  When using attachment with lock Attach the capsule. Align the mark on capsule with the mark on the handle and then firmly twist capsule in the function direction of arrow until it is secured. ► Fig.15: 1. Mark 2. Handle 3. Capsule To install attachment, insert it to the suction inlet of the cleaner until it clicks.
 • Page 14: Maintenance

  Never wash the before attempting to perform inspection or filter in a washing machine. maintenance. ► Fig.33 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, Sponge filter repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service When the sponge filter becomes dirty, clean it as Centers, always using Makita replacement parts. follows. After use Remove filters that cover the stay. Pull out the sponge filter from between the pillars. CAUTION: Putting the cleaner against the Clean the sponge filter by tapping or washing. If...
 • Page 15: Troubleshooting

  CAUTION: These accessories or attachments About the cyclone attachment are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other Using the cleaner with the cyclone attachment installed accessories or attachments might present a risk of reduces the amount of dust that enters the capsule, injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 16 Disposing of dust When dust has accumulated up to the full line of the dust case, follow the procedure below and dispose of the dust. Hold the dust case firmly, press and hold the two buttons, and remove the dust case. ► Fig.37: 1. Full line 2. Dust case 3. Button (two locations) 4. Mesh filter Dispose of the dust inside the dust case and remove any dust and powder adhered to the surface of...
 • Page 17: Dane Techniczne

  • Informacje na temat zalecanych akumulatorów zawiera rozdział „DANE TECHNICZNE”. • Sposób montażu i demontażu opisano w punkcie „Wkładanie i wyjmowanie akumulatora”. • Jeśli zajdzie konieczność utylizacji akumulatora, należy wyjąć go z narzędzia i przekazać w bezpieczne miej- sce. Postępować zgodnie z przepisami lokalnymi dotyczącymi usuwania akumulatorów. • Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator. • Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora. • Szczegółowe informacje na temat środków ostrożności podczas konserwacji wykonywanej przez użytkownika zawiera rozdział „KONSERWACJA”. DANE TECHNICZNE Model: DCL284F Pojemność 730 ml Użytkowanie ciągłe 1 (tryb cichy) Około 38 min (z akumulatorem BL1830B) 2 (tryb normalnej prędkości) Około 21 min 3 (tryb wysokiej prędkości) Około 15 min 4 (tryb maks. prędkości) Około 8 min Długość całkowita (z rurą, końcówką i akumulatorem BL1830B) 1 066 mm Napięcie znamionowe Prąd stały 18 V...
 • Page 18: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Nie używać urządzenia z uszkodzonym aku- Symbole mulatorem. Jeśli urządzenie nie działa pra- widłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, Poniżej pokazano symbole, jakie mogą być zastoso- pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wane na urządzeniu. Przed rozpoczęciem użytkowania wody, należy je oddać do punktu serwisowego. należy zapoznać się z ich znaczeniem. Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi. Przeczytać instrukcję obsługi. Nie wkładać...
 • Page 19 21. Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania Takie działania mogą spowodować pożar, obraże- i nie ładować akumulatora ani urządzenia w nia ciała i/lub straty materialne. temperaturze wykraczającej poza zakres okre- Aby zmniejszyć narażenie na kontakt z powyż- ślony w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub szymi substancjami chemicznymi, należy ładowanie w temperaturze wykraczającej poza używać zatwierdzonych środków ochrony dróg określony zakres może spowodować uszkodzenie oddechowych, takich jak maski przeciwpyłowe akumulatora oraz wzrost zagrożenia pożarem. przeznaczone do odfiltrowywania mikroskopijnych cząstek. Kierować powietrze wylotowe z dala od ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ twarzy i ciała. INSTRUKCJĘ. Natychmiast przerwać pracę po zauważeniu jakiejkolwiek nieprawidłowości.
 • Page 20: Opis Działania

  Akumulatory niklowo-wodorkowe należy nała- akumulatorów. dować po okresie długiego nieużytkowania (dłuższego niż sześć miesięcy). 12. Używać akumulatorów tylko z produktami określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie akumulatorów w niezgodnych produktach może spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub OPIS DZIAŁANIA wyciek elektrolitu. 13. Jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuż- szy czas, należy wyjąć...
 • Page 21 Tryb Naładować akumulatory lub zastąpić je (lub jeden Tryb cichy z nich) naładowanymi akumulatorami. Tryb normalnej Pozostawić narzędzie i akumulator (akumulatory) prędkości do ostygnięcia. Tryb wysokiej Jeśli przywrócenie działania układu zabezpieczającego prędkości nie przynosi pozytywnych efektów, należy skontakto- Tryb maks. wać się z lokalnym centrum serwisowym Makita. prędkości Wskazanie stanu naładowania WSKAZÓWKA: Siłę ssania można zmienić przed akumulatora włączeniem odkurzacza. WSKAZÓWKA: Odkurzacz rozpoczyna pracę z taką Tylko w przypadku akumulatorów ze wskaźnikiem samą siłą ssania, jak podczas ostatniego działania. ► Rys.3: 1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk kontrolny Nacisnąć przycisk kontrolny na akumulatorze w celu wyświetlenia stanu naładowania akumulatora. Lampki wskaźnika zaświecą się przez kilka sekund. 21 POLSKI...
 • Page 22 Włączanie lampki Usuwanie kurzu PRZESTROGA: Nie patrzeć na światło ani PRZESTROGA: Odkurzacz należy opróżniać, bezpośrednio na źródło światła. zanim się zbytnio napełni. W przeciwnym razie moc ssania będzie obniżona. Aby włączyć lampkę, należy nacisnąć przycisk zmiany PRZESTROGA: Należy opróżnić z kurzu wnę- siły ssania. Lampka zgaśnie po upływie około 10 trze odkurzacza. Niestosowanie się do tego zalece- sekund. nia może spowodować zatkanie filtra i uszkodzenie Podczas pracy odkurzacza lampka świeci.
 • Page 23 Przykłady problemów W przypadku użycia przystawki z funkcją blokady Zaczep zabezpieczający na filtrze o wysokiej wydajno- ści nie jest prawidłowo zablokowany w rowku obudowy Aby założyć przystawkę, należy wsunąć ją do otworu odkurzacza. zasysania odkurzacza, tak aby było słychać kliknięcie. ► Rys.16: 1. Zaczep zabezpieczający 2. Rowek Upewnić się, że przystawka jest zablokowana. obudowy odkurzacza ► Rys.20: 1. Otwór zasysania 2. Przystawka z funkcją blokady 3. Zaczep 4. Przycisk zwalniający Zakładanie lub wyjmowanie usztywnienia/filtra HEPA UWAGA: Podczas zakładania przystawki z funkcją blokady należy dopasować przycisk zwalniający na odkurzaczu do zaczepu przystawki. Jeśli nie Akcesoria opcjonalne będą one dopasowane, przystawka nie zostanie...
 • Page 24 że jest ono wyłączone, a akumulator wyjęty. ciem. Nigdy nie należy prać filtra w pralce. ► Rys.33 W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu Filtr z gąbki wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwacyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autory- Gdy filtr z gąbki jest brudny, należy wyczyścić go w zowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, następujący sposób. zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita. Zdjąć filtry z usztywnienia. Po zakończeniu pracy Wyciągnąć filtr z gąbki z kolumny. Wytrzepać lub wymyć filtr z gąbki. W przypadku PRZESTROGA: Oparcie odkurzacza o ścianę mycia przed użyciem dokładnie go wysuszyć. bez żadnego innego podparcia może spowo- Włożyć filtr z gąbki do kolumny i ułożyć w wyjściowym...
 • Page 25: Rozwiązywanie Problemów

  OPCJONALNE Akcesoria opcjonalne ► Rys.36: 1. Przycisk zwalniający 2. Zaczep 3. Rura przedłużająca (prosta) 4. Przystawka Cyklon 5. Otwór zasysania PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- Przystawka Cyklon — informacje dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek Eksploatacja odkurzacza z zamontowaną przystawką może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub Cyklon redukuje ilość kurzu przedostającego się do przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich kapsuły, co zapobiega osłabieniu siły ssania. Ponadto przeznaczeniem. czyszczenie po użyciu jest bardzo proste.
 • Page 26 Jeśli filtr siatkowy ulegnie mocnemu zanieczyszczeniu, WSKAZÓWKA: Przed rozpoczęciem pracy należy należy oczyścić go według następującej procedury. sprawdzić, czy przystawka Cyklon, odkurzacz i rura przedłużająca (prosta) są prawidłowo zablokowane. Przekręcić filtr siatkowy w kierunku wskazanym przez strzałkę i wyjąć go po odblokowaniu zaczepów. WSKAZÓWKA: W przypadku nagromadzenia kurzu ► Rys.40: 1. Filtr siatkowy 2. Zaczep w pojemniku na pył przystawki Cyklon i kapsule odku- rzacza należy je opróżnić. Dalsza praca bez uprzed- Usunąć kurz nagromadzony w filtrze siatkowym, niego wykonania tej czynności spowoduje osłabienie po czym umyć filtr wodą. Następnie dokładnie go siły ssania. osuszyć. WSKAZÓWKA: Przystawki Cyklon można również Włożyć filtr siatkowy do podstawy, tak aby używać bez funkcji blokady. zaczepy były ustawione w linii z przyłączem. Przekręcić WSKAZÓWKA: Aby zamontować lub wymontować filtr siatkowy w kierunku wskazanym przez strzałkę, tak aby zaczepy zablokowały się (kliknięcie). Upewnić się, przystawkę Cyklon, należy zapoznać się z sekcją że filtr siatkowy jest prawidłowo zamontowany. „Zakładanie i zdejmowanie przystawek odkurzacza”. ► Rys.41: 1. Filtr siatkowy 2. Zaczep 3. Przyłącze Usuwanie kurzu Po nagromadzeniu się kurzu do poziomu linii napełnie- nia pojemnika na pył należy wykonać poniższą proce- durę i usunąć kurz.
 • Page 27: Részletes Leírás

  • Az akkumulátor típusreferenciáját lásd a „MŰSZAKI ADATOK” fejezetben. • Az akkumulátor eltávolításának vagy felszerelésének módjáról lásd az „Akkumulátor felszerelése és eltávolítása”. • Az akkumulátor ártalmatlanításakor vegye ki azt a szerszámból, és ártalmatlanítsa egy biztonságos helyen. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat. • Ha a szerszám hosszabb ideig nincs használatban, az akkumulátort ki kell venni a szerszámból. • Ne zárja rövidre az akkumulátort. • A felhasználói karbantartás során követendő óvintézkedések részleteit lásd a „KARBANTARTÁS” fejezetben. RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DCL284F Kapacitás 730 ml Folyamatos használat 1 (csendes üzemmód) Kb. 38 min (BL1830B akkumulátorral) 2 (normál fordulatszámú üzemmód) Kb. 21 min 3 (magas fordulatszámú üzemmód) Kb. 15 min 4 (maximális fordulatszámú üzemmód) Kb. 8 min Teljes hossz (csővel, szívófejjel és BL1830B-ös akkumulátorral) 1 066 mm Névleges feszültség 18 V, egyenáram Nettó tömeg...
 • Page 28: Biztonsági Figyelmeztetés

  Ne használja a készüléket nedves kézzel. Szimbólumok Ne zárja el tárgyakkal a készülék nyílásait. A készüléket ne használja lezárt nyílásokkal; A következőkben a berendezésen esetleg hasz- tartsa távol a port, szöszt, hajat és minden nált jelképek láthatók. A szerszám használata előtt olyan tárgyat, mely csökkentheti a levegő bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a áramlását. jelentésüket. Tartsa távol haját, laza ruházatát, ujjait és min- Olvassa el a használati utasítást.
 • Page 29 Az akkumulátor ártalmatlaní- Ne vigye tűzhely vagy más hőforrás közelébe. tásakor tartsa be a helyi előírásokat. Ne zárja le a szívónyílást vagy a 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- szellőzőnyílásokat. jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- ŐRIZZE MEG EZEKET AZ látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe...
 • Page 30: A Működés Leírása

  A nem eredeti Makita akkumu- mulátoregység elején található gombot, és húzza le a látorok vagy módosított akkumulátorok használata gépről. esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, ► Ábra2: 1. Piros jel 2. Gomb 3. Akkumulátor személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulá- szerszámra és töltőre vonatkozó Makita garanciát is tor nyelvét a burkolaton található vájatba, és csúsztassa érvénytelenítheti. a helyére. Egészen addig tolja be, amíg az akkumulátor Tippek az akkumulátor maximá- egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha látható a...
 • Page 31 Magas fordulat- számú üzemmód Töltse fel az akkumulátor(oka)t vagy cserélje ki azt/azokat újratöltött akkumulátorral. Maximális fordulat- számú üzemmód Hagyja, hogy a szerszám és az akkumulátor(ok) lehűljenek. MEGJEGYZÉS: A porszívó bekapcsolása előtt meg- Ha nem történik javulás a védelmi rendszer hely- változtathatja a szívóerőt. reállítása után sem, forduljon a helyi Makita MEGJEGYZÉS: A porszívó ugyanazzal a szívóerővel Szervizközponthoz. kezd működni, mint a legutóbbi működéskor. Az akkumulátor töltöttségének A lámpa bekapcsolása jelzése VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne Csak állapotjelzős akkumulátorok esetén nézze egyenesen a fényforrást. ► Ábra3: 1. Jelzőlámpák 2. Check (ellenőrzés) gomb Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulá-...
 • Page 32 Előszűrő vagy nagy teljesítményű Csatlakoztassa a tartályt. Igazítsa a tartályon lévő jelet a fogantyún lévő jelhez, majd határozottan csavarja el a szűrő és HEPA szűrő tartályt a nyíl irányába, amíg nem rögzül. ► Ábra7: 1. Tartály 2. Előszűrő 3. Nagy teljesítményű ► Ábra15: 1. Jel 2. Fogantyú 3. Tartály szűrő 4. HEPA szűrő MEGJEGYZÉS: Mindig idejében távolítsa el a port, MEGJEGYZÉS: A nagy teljesítményű szűrő alá mert lecsökken a szívóteljesítmény, ha túl sok por van a porszívóban. ne tegyen opcionális szűrőt (nemszőtt kelmét). A szűrőket nem lehet eltávolítani a porszívóból. Példák a lehetséges problémákra MEGJEGYZÉS: Ne helyezzen opcionális szűrőt A nagy teljesítményű szűrő rögzítőpereme nincs a...
 • Page 33 MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában VIGYÁZAT: A reteszelő funkció nélküli tartozék kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket csatlakoztatásához helyezze be azt a nyíl irányába használva. elforgatva, hogy biztosan rögzítve legyen hasz- nálat közben. A tartozék eltávolításához szintén a A használat után nyíl irányába elforgatva húzza azt ki.
 • Page 34 Ne zárja el a szívófej/cső nyílását. VIGYÁZAT: Ne próbálja egyedül megjavítani a porszívót. • Bútorkefe OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK • Sarokszívófej • Körkefe • Hajlékony cső VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita • Szűrő (nemszőtt kelme) szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- • Előszűrő zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A • Nagy teljesítményű szűrő kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen • HEPA szűrő használja.
 • Page 35 MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő VIGYÁZAT: A porgyűjtő fedelének visszaszere- megtalálható az eszköz csomagolásában standard lésekor vigyázzon, hogy ne csípje be az ujjait. kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek. MEGJEGYZÉS: A működés újraindítása előtt elle- Ciklon tartozék nőrizze, hogy a ciklon tartozék, a porszívó és a cső- toldat (egyenes cső) megfelelően vannak rögzítve. Opcionális kiegészítők MEGJEGYZÉS: Ha a szívóerő még a por kiürítése ► Ábra36: 1. Kioldógomb 2. Akasztó 3. Csőtoldat (egye- és a szitaszűrő megtisztítása után sem erősödik, nes cső) 4. Ciklon tartozék 5. Szívónyílás ellenőrizze, hogy nem gyűlt-e fel por a porszívó tartá- lyában vagy nem tömődött-e el. A ciklon tartozékról MEGJEGYZÉS: A por felszállhat a ciklon tartozék kiürítésekor. Ügyeljen, hogy a por ne kerüljön a A porszívó felszerelt ciklon tartozékkal történő haszná- szemébe.
 • Page 36: Technické Špecifikácie

  Informácie o type akumulátora nájdete v kapitole „TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE“. • Spôsob demontáže alebo inštalácie akumulátora nájdete v časti „Inštalácia alebo demontáž akumulátora“. • Akumulátor pri likvidácii odstráňte z nástroja a zlikvidujte ho na bezpečnom mieste. Akumulátor zlikvidujte v súlade s miestnymi nariadeniami. • Ak sa nástroj dlhší čas nepoužíva, odstráňte z neho akumulátor. • Akumulátor neskratujte. • Podrobné informácie týkajúce sa bezpečnostných opatrení počas údržby používateľom nájdete v kapitole „ÚDRŽBA“. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DCL284F Kapacita 730 ml Nepretržité používanie 1 (tichý režim) Približne 38 min (s akumulátorom BL1830B) 2 (režim normálnych otáčok) Približne 21 min 3 (režim vysokých otáčok) Približne 15 min 4 (režim maximálnych otáčok) Približne 8 min Celková dĺžka (s tyčou, hubicou a akumulátorom BL1830B) 1 066 mm Menovité napätie Jednosmerný prúd 18 V...
 • Page 37: Bezpečnostné Varovania

  Do otvorov nepchajte žiadne predmety. Náradie Symboly nepoužívajte, pokiaľ sú otvory zablokované. Chráňte pred prachom, vláknami, vlasmi a všet- Nižšie sú uvedené symboly, ktoré sa môžu používať pri kým, čo môže znížiť prietok vzduchu. tomto nástroji. Je dôležité, aby ste poznali ich význam, Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela majte v dosta- skôr než začnete pracovať. točnej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých súčastí. Prečítajte si návod na obsluhu.
 • Page 38 12. Akumulátory používajte iba s výrobkami uvede- Ak spozorujete niečo nezvyčajné, okamžite nými spoločnosťou Makita. Inštalácia akumulátorov zastavte prácu. do nevyhovujúcich výrobkov môže spôsobiť požiar, nadmerné teplo, výbuch alebo únik elektrolytov. Ak vám vysávač spadne alebo ním narazíte, pred ďalším použitím pozorne skontrolujte, či 13.
 • Page 39 POZOR: POZOR: Používajte len originálne akumu- Akumulátor vždy nainštalujte úplne, látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, až kým nie je vidieť červený indikátor. V opačnom ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených prípade môže náhodne vypadnúť z nástroja a ublížiť batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný vám alebo osobám v okolí. požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. POZOR: Pri inštalovaní akumulátora nepou- Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti žívajte silu. Ak sa akumulátor nedá zasunúť ľahko, Makita na nástroj a nabíjačku od spoločnosti Makita. nevkladáte ho správne.
 • Page 40 Indikátory Zostávajúca POZNÁMKA: Ak je zostávajúca kapacita akumulá- kapacita tora nízka, svetelný indikátor začne blikať. Čas, kedy začne svetelný indikátor blikať, závisí od teploty na pracovisku a od stavu akumulátora. Svieti Nesvieti Bliká ► Obr.5: 1. Tlačidlo zmeny sacieho výkonu 2. Tlačidlo 75 % až 100 % ON/OFF (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) 3. Lampa 50 % až 75 % 25 % až 50 % ZOSTAVENIE 0 % až 25 % POZOR: Pred vykonaním akejkoľvek práce na nástroji vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a Akumulátor nabite.
 • Page 41 Pre filter HEPA POZNÁMKA: Po otvorení puzdra môže dôjsť k roz- sypaniu prachu, preto pod puzdro podložte vrecko na Pri inštalácii filtra HEPA zarovnajte drážku filtra HEPA odpadky. s výčnelkom na vysávači. Potom vložte predfilter alebo vysokovýkonný filter na filter HEPA a zaistite otočením. Odstráňte nahromadený prach z vnútra puzdra a z Pri demontáži postupujte podľa postupu montáže v vysokovýkonného filtra. opačnom poradí. ► Obr.11: 1. Puzdro 2. Vysokovýkonný filter ► Obr.18: 1. Filter HEPA 2. Predfilter Vysokovýkonný filter otočte v smere šípky, čím uvoľníte ► Obr.19: 1. Filter HEPA 2. Vysokovýkonný filter zaisťujúci okraj od jednotky vysávača; následne filter vytiahnite. ► Obr.12: 1. Zaisťujúci okraj PREVÁDZKA POZNÁMKA: Pri používaní predfiltra takisto postu- pujte podľa postupu uvedeného vyššie. Vyčistite jemný prach a jemným poklepaním odstráňte POZOR: Pri práci s vysávačom sa nepribli- prach z vysokovýkonného filtra.
 • Page 42 Po HEPA filtri nešúchajte ani ÚDRŽBA neškriabte tvrdými predmetmi, ako sú kefka a škrabka. POZOR: Pred vykonaním kontroly alebo Zanesený HEPA filter spôsobuje slabý sací výkon. Filter údržby vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a občas vyčisťte. akumulátor je vybratý. Príležitostne vyperte filter HEPA vo vode, opláchnite ho a pred použitím nechajte dôkladne vyschnúť na tienis- Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a tom mieste. Filter nikdy neperte v práčke. BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, ► Obr.33 údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. 42 SLOVENČINA...
 • Page 43: Odstraňovanie Problémov

  • Predfilter VOLITEĽNÉ • Vysokovýkonný filter PRÍSLUŠENSTVO • Filter HEPA • Hubica na čalúnenie • Štrbinová hubica POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v • Nástenný držiak pre akumulátorový vysávač tomto návode, doporučujeme používať toto prí- • Cyklónová jednotka slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- • Cyklónový nadstavec stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- • Taška na náradie nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať •...
 • Page 44 Cyklónový nadstavec POZNÁMKA: Pred opätovným použitím skontrolujte, či sú cyklónový nadstavec, vysávač a predlžovacia tyč (rovná trubica) riadne zaistené. Voliteľné príslušenstvo ► Obr.36: 1. Uvoľňovacie tlačidlo 2. Háčik POZNÁMKA: Ak sa sacia sila neobnoví ani po 3. Predlžovacia tyč (rovná trubica) vyprázdnení prachu a vyčistení sitkového filtra, skon- 4. Cyklónový nadstavec 5. Nasávací otvor trolujte, či nie je nahromadený prach v puzdre vysá- vača alebo či nedošlo k upchatiu. O cyklónovom nadstavci POZNÁMKA: Prach sa môže pri vyprázdňovaní cyklónového nadstavca rozptýliť do okolia. Dávajte Používanie vysávača s namontovaným cyklónovým pozor, aby sa vám prach nedostal do očí. nadstavcom znižuje množstvo prachu, ktoré sa dostane do puzdra, čo pomáha zabrániť zníženiu sacej sily. Čistenie Okrem toho je jednoduchšie aj čistenie po použití. POZOR: Pred vykonaním akejkoľvek práce na POZOR: Pred ďalším použitím umytý...
 • Page 45 Referenční typ akumulátoru naleznete v kapitole „SPECIFIKACE“. • Postup sejmutí a nasazení akumulátoru naleznete v části „Nasazení a sejmutí akumulátoru“. • Při likvidaci akumulátoru jej vyjměte z nářadí a zlikvidujte jej na bezpečném místě. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů. • Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, je nutné z něj akumulátor vyjmout. • Akumulátor nezkratujte. • Příslušné podrobnosti o opatřeních během uživatelské údržby viz kapitola „ÚDRŽBA“. SPECIFIKACE Model: DCL284F Kapacita 730 mL Opakované použití 1 (tichý režim) Přibl. 38 min (s akumulátorem BL1830B) 2 (režim normálních otáček) Přibl. 21 min 3 (režim vysokých otáček) Přibl. 15 min 4 (režim maximálních otáček) Přibl. 8 min Celková délka (s trubicí, hubicí a akumulátorem BL1830B) 1 066 mm Jmenovité napětí...
 • Page 46: Bezpečnostní Výstrahy

  Nevkládejte žádné předměty do otvorů. S Symboly vysavačem nepracujte, pokud je nějaký otvor zablokován – otvory udržujte v čistotě od pra- Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při chu, chuchvalců, vlasů a všech nečistot, jež by použití nářadí setkat. Je důležité, abyste dříve, než s mohly bránit průchodu vzduchu. ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Vlasy, volný oděv, prsty a žádné části těla nepřibližujte k otvorům a pohyblivým částem.
 • Page 47 Pokud si během provozu povšimnete čehoko- předpisů. liv neobvyklého, přerušte okamžitě práci. 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- Pokud vysavač upustíte nebo do něho silně cifikovanými společností Makita. Instalace bouchnete, zkontrolujte před použitím, zda akumulátoru do nevyhovujících výrobků může nedošlo k jeho poškození. způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo Udržujte jej v bezpečné...
 • Page 48: Popis Funkcí

  Systém ochrany nářadí a akumulátoru UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo upra- Nářadí je vybaveno systémem ochrany nářadí a akumulátoru. vených akumulátorů může způsobit explozi akumulátoru a Tento systém automaticky přeruší napájení motoru, aby se následný požár, zranění a jiné poškození. Zaniká tím také prodloužila životnost nářadí a akumulátoru. Budou-li nářadí záruka společnosti Makita na nářadí a nabíječku Makita. nebo akumulátor vystaveny některé z níže uvedených podmí- nek, nářadí se během provozu automaticky vypne. Tipy k zajištění maximální život- Přetížení: nosti akumulátoru S nářadím/akumulátorem se pracuje takovým způsobem, Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho úplnému že dochází k odběru mimořádně vysokého proudu. vybití. Pokud si povšimnete sníženého výkonu V takové situaci nářadí vypněte a ukončete činnost, při...
 • Page 49 Předfiltr nebo vysoce účinný filtr a POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se HEPA filtr může mírně lišit od skutečné kapacity v závislosti na podmínkách používání a teplotě prostředí. ► Obr.7: 1. Pouzdro 2. Vstupní filtr 3. Vysoce účinný POZNÁMKA: První kontrolka (zcela vlevo) bude bli- filtr 4. HEPA filtr kat, když je systém ochrany akumulátoru v provozu. POZOR: Nepodkládejte vysoce účinný filtr Používání spouště volitelným filtrem (netkaná tkanina). Filtry nebylo možné z vysavače vyjmout. ► Obr.4: 1. Tlačítko změny sacího výkonu 2. Tlačítko ON/OFF POZNÁMKA: Neinstalujte volitelný filtr (netkaná...
 • Page 50: Práce S Nářadím

  Připojte pouzdro. Zarovnejte značku na pouzdru se POZOR: Při montáži nástavce s funkcí zámku značkou na rukojeti a pak pouzdro otočením pevně oto- nezapomeňte zarovnat uvolňovací tlačítko na čte ve směru šipky, dokud nebude zajištěno na místě. vysavači s háčkem na nástavci. Pokud nejsou ► Obr.15: 1. Značka 2. Držadlo 3. Pouzdro zarovnané, nástavec nebude nástavec zajištěný a může se z vysavače uvolnit. POZNÁMKA: Prach vždy odstraňujte včas, neboť příliš mnoho prachu ve vysavači sníží sací výkon. Demontáž provedete vytažením nástavce za součas- ného stisknutí uvolňovacího tlačítka. Příklady problémů ► Obr.21: 1. Uvolňovací tlačítko 2. Nástavec s funkcí zámku Zajišťovací jazýček vysoce účinného filtru není pevně nasazen v drážce pláště vysavače. Používání nástavce bez funkce ► Obr.16: 1. Zajišťovací výstupek 2. Drážka v plášti vysavače zámku...
 • Page 51 údržby nářadí se vždy ujistěte, zda je vypnuté a je od času vyčistěte. vyjmut akumulátor. HEPA filtr příležitostně vyperte ve vodě, opláchněte a K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI před použitím jej nechte ve stínu řádně vyschnout. Filtr výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či nikdy neperte v pračce. seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními ► Obr.33 servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. Pěnový filtr Činnosti po ukončení práce Když se pěnový filtr zanese, očistěte jej následovně. Sejměte filtry, které zakrývají košík. UPOZORNĚNÍ: Vysavač opřený o stěnu bez Vytáhněte pěnový filtr z prostoru mezi sloupci. žádného dalšího zajištění může spadnout, což...
 • Page 52: Volitelné Příslušenství

  Nepokoušejte se opravovat vysavač sami. Cyklonový nástavec VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Volitelné příslušenství ► Obr.36: 1. Uvolňovací tlačítko 2. Háček 3. Prodlužovací nástavec (rovná trubice) 4. Cyklonový nástavec 5. Vstup sání UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat násle- Informace o cyklonovém nástavci dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí Používání vysavače s cyklonovým nástavcem snižuje zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro množství prachu, který vstupuje do pouzdra, čímž stanovené účely.
 • Page 53 Vysypávání prachu Když je nashromážděn prach až po čáru naplnění na přihrádce na prach, postupujte dle kroků níže a vysy- pejte prach. Pevně podržte přihrádku na prach, stiskněte a podržte obě tlačítka a vyjměte ji. ► Obr.37: 1. Čára naplnění 2. Přihrádka na prach 3. Tlačítko (na dvou místech) 4. Mřížkový filtr Vysypejte prach, který je uvnitř přihrádky na prach, a poté odstraňte také prach a nečistoty, které se usadily na mřížkovém filtru. Vložte zpět přihrádku na prach, dokud obě tlačítka nezacvaknou. ► Obr.38: 1. Přihrádka na prach 2. Tlačítko (na dvou místech) UPOZORNĚNÍ: Při opětovné montáži při- hrádky na prach dávejte pozor, abyste si nepři- skřípli prsty. POZNÁMKA: Před opětovným spuštěním se ujistěte, že jsou cyklonový nástavec, vysavač a prodlužovací nástavec (rovná trubice) správně zajištěny. POZNÁMKA: Jestliže se sací výkon nezlepší ani po vysypání prachu a vyčištění mřížkového filtru, zkontrolujte, zda se uvnitř pouzdra vysavače nena- shromáždilo větší množství prachu nebo nedošlo k zanesení.
 • Page 54: Технічні Характеристики

  дити технічне обслуговування приладу без нагляду дорослих. • Тип акумулятора див. у розділі «ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ». • Інструкції щодо встановлення та зняття акумулятора див. у розділі «Встановлення та зняття касети з акумулятором». • Для утилізації касети з акумулятором витягніть її з інструмента та утилізуйте безпечним способом. Дотримуйтеся норм місцевого законодавства щодо утилізації акумуляторів. • Якщо інструментом не користуватимуться протягом тривалого періоду часу, вийміть акумулятор з інструмента. • Не закоротіть касету з акумулятором. • Відомості про заходи безпеки під час обслуговування виробу користувачем див. у розділі «ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ». ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCL284F Ємність 730 мл Тривалість використання 1 (безшумний режим) Прибл. 38 хв (з акумулятором BL1830B) 2 (режим нормальної швидкості) Прибл. 21 хв 3 (режим високої швидкості) Прибл. 15 хв 4 (режим максимальної швидкості) Прибл. 8 хв Загальна довжина (з трубою, насадкою та акумулятором 1 066 мм BL1830B) Номінальна напруга 18 В пост. струму Маса нетто 1,3—1,7 кг...
 • Page 55 Використовуйте лише у відповідності з Символи цією інструкцією. Використовуйте лише допоміжне обладнання, яке рекомендоване Далі наведено символи, які можуть застосовуватися виробником. для позначення обладнання. Перед користуванням Не використовуйте, якщо акумулятор переконайтеся, що ви розумієте їхнє значення. пошкоджений. Якщо прилад не працює належним чином, його впустили, пошко- Читайте посібник з експлуатації. дили, залишили під дощем або зронили у воду, його...
 • Page 56 20. Не піддавайте акумулятор або пристрій У протилежному випадку це може призвести до впливу вогню чи надмірної температури. пожежі, травми та (або) пошкодження майна. Щоб зменшити вплив цих хімічних речовин, Вплив вогню або температури вище 130 °C може спричинити вибух. завжди надягайте схвалені засоби захисту органів дихання, наприклад протипилові маски, 21. Дотримуйтеся всіх вказівок із заряджання спеціально розроблені для фільтрації мікроско- й не заряджайте акумулятор або пристрій пічних часток. Направляйте вихідне повітря в за температури за межами зазначеного в бік від свого обличчя та тіла. інструкції діапазону. Неправильне заряд- жання або заряджання при температурі поза...
 • Page 57 Якщо касета з акумулятором не використо- безпечним способом. Дотримуйтеся норм вувалася тривалий час (понад шість міся- місцевого законодавства щодо утилізації ців), її слід зарядити. акумуляторів. 12. Використовуйте акумулятори лише з виробами, указаними компанією Makita. ОПИС РОБОТИ Установлення акумуляторів у невідповідні вироби може призвести до пожежі, надмірного нагрівання, вибуху чи витоку електроліту. ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, 13.
 • Page 58 Вимкніть і знову ввімкніть інструмент, щоб пере- Безшумний режим запустити його. Режим нормаль- Зарядіть акумулятор(-и) або замініть його(їх) ної швидкості зарядженим(-и). Режим високої Дайте інструменту й акумулятору(-ам) швидкості охолонути. Режим макси- Якщо після відновлення вихідного стану системи мальної швидкості захисту ситуація не зміниться, зверніться до місце- вого сервісного центру Makita. ПРИМІТКА: Потужність всмоктування можна змі- нити перед ввімкненням пилососа. Відображення залишкового ПРИМІТКА: Пилосос починає роботу з тією ж заряду акумулятора потужністю всмоктування, що й під час останньої операції. Тільки для касет з акумулятором, які мають індикатори ► Рис.3: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором для відображення залишкового ресурсу акумуля- тора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд. 58 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 59 Увімкнення підсвічування Видалення пилу ОБЕРЕЖНО: ОБЕРЕЖНО: Не дивіться на світло або Пилосос слід спорожнювати безпосередньо на джерело світла. до повного заповнення, інакше силу всмокту- вання буде послаблено. Щоб увімкнути індикатор, натисніть кнопку зміни ОБЕРЕЖНО: Внутрішню частину пило- потужності всмоктування. Індикатор гасне приблизно соса слід обов'язково звільняти від пилу. через 10 секунд. Невиконання цієї вимоги може призвести до засмі- Поки пилосос працює, індикатор горить.
 • Page 60 Під час використання насадки з ПРИМІТКА: Пил слід видаляти заздалегідь, фіксацією оскільки накопичування в пилососі великої кількості пилу призводить до послаблення сили Для встановлення насадки вставте її у всмоктуваль- всмоктування. ний отвір пилососа до клацання. Переконайтеся в Приклади проблем тому, що насадку надійно зафіксовано. ► Рис.20: 1. Отвір усмоктування 2. Насадка з фік- Кріпильний фланець фільтра підвищеної ефектив- сацією 3. Гачок 4. Кнопка розблокування ності недостатньо щільно зафіксовано в пазу на корпусі пилососа. УВАГА: Під час установлення насадки з фікса- ► Рис.16: 1. Кріпильний фланець 2. Паз у корпусі цією сумістіть кнопку розблокування на пило- пилососа сосі з гачком на насадці. Якщо вони не суміщені, насадку не буде зафіксовано, через що вона може...
 • Page 61: Технічне Обслуговування

  танням. Ніколи не періть фільтр у пральній машині. інструмент був вимкнений, а касета з акумуля- ► Рис.33 тором була знята. Губчатий фільтр Для забезпечення БЕЗПЕКИ й НАДІЙНОСТІ продук- ції її ремонт, а також роботи з обслуговування або Нижче описано процедуру очищення губчатого фільтра. регулювання мають виконуватись уповноваженими Зніміть фільтри, що закривають каркас. або заводськими сервісними центрами Makita з вико- ристанням запчастин виробництва компанії Makita. Витягніть губчатий фільтр із отвору між стійками. Після використання Очистіть губчатий фільтр постукуванням або промиванням. У разі промивання ретельно висушіть фільтр перед використанням. ОБЕРЕЖНО: Якщо пилосос розмістити біля Установіть губчатий фільтр в отвір між стійками стіни без будь-якої іншої опори, він може впасти, в початкове положення. Переконайтеся, що губчатий...
 • Page 62: Додаткове Приладдя

  Не намагайтеся відремонтувати пилосос самотужки. Циклонний фільтр ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ Додаткове приладдя ОБЕРЕЖНО: ► Рис.36: 1. Кнопка розблокування 2. Гачок Це додаткове та допоміжне 3. Подовжувач (пряма труба) обладнання рекомендовано використову- 4. Циклонний фільтр 5. Отвір вати з інструментом Makita, зазначеним у цій усмоктування інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- Про циклонний фільтр нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- Використання пилососа із циклонним фільтром нання лише за призначенням. зменшує кількість пилу, що потрапляє в контей- У разі необхідності отримати допомогу в більш...
 • Page 63 Якщо сітчастий фільтр сильно забруднений, ПРИМІТКА: Перед використанням переконайтеся очистьте його, виконавши вказані далі процедури. в тому, що циклонний фільтр, пилосос і подовжу- вач (пряму трубу) зафіксовано належним чином. Поверніть сітчастий фільтр у напрямку стрілки та вийміть його, коли гачки опиняться в незафіксова- ПРИМІТКА: Спорожнюйте корпус для збору пилу ному положенні. циклонного фільтра й контейнер пилососа, коли ► Рис.40: 1. Сітчастий фільтр 2. Гачок вони заповнилися пилом. Подальше використання може призвести до зниження сили всмоктування. Видаліть пил із сітчастого фільтра й промийте його водою. Після цього ретельно просушіть його. ПРИМІТКА: Ви також можете використовувати циклонний фільтр без фіксації. Вставте сітчастий фільтр в основу таким чином, ПРИМІТКА: Порядок установлення або зняття щоб гачки розташувалися на одній лінії з отвором. циклонного фільтра див. в розділі «Установлення Повертайте сітчастий фільтр у напрямку стрілки до фіксації гачків, що супроводжується клацанням. та зняття насадок пилососа». Переконайтеся в тому, що сітчастий фільтр надійно зафіксовано. Видалення пилу ► Рис.41: 1. Сітчастий фільтр 2. Гачок 3. Отвір Після заповнення пилом до рівня лінії заповнення в корпусі для збору пилу виконайте описану далі про- цедуру й утилізуйте пил. Міцно втримуючи корпус для збору пилу, натисніть і утримуйте дві кнопки, після чого зніміть корпус для збору пилу. ► Рис.37: 1. Лінія заповнення 2. Корпус для збору пилу 3. Кнопка (два положення) 4. Сітчастий фільтр Видаліть пил із корпусу для збору пилу й вида- літь пил і дрібний пил із поверхні сітчастого фільтра.
 • Page 64 • Atunci când eliminați la deșeuri cartușul acumulatorului, scoateți-l din mașină și eliminați-l într-un loc sigur. Respectați normele dumneavoastră locale privind eliminarea la deșeuri a acumulatorului. • Dacă mașina nu este utilizată o perioadă lungă de timp, acumulatorul trebuie scos din aceasta. • Nu scurtcircuitați cartușul acumulatorului. • Consultați capitolul „ÎNTREȚINERE” pentru detaliile necesare privind precauțiile în timpul lucrărilor de întreți- nere efectuate de utilizator. SPECIFICAŢII Model: DCL284F Capacitate 730 ml Utilizare continuă 1 (Mod silențios) Aprox. 38 min (cu baterie BL1830B) 2 (Mod viteză normală) Aprox. 21 min 3 (Mod viteză ridicată) Aprox. 15 min 4 (Mod viteză max.) Aprox. 8 min Lungime totală (cu țeavă, duză și acumulator BL1830B)
 • Page 65 Nu manipulaţi aparatul cu mâinile umede. Simboluri Nu introduceţi obiecte în orificii. A nu se utiliza cu orificiile blocate; feriţi de praf, scame, păr Mai jos sunt prezentate simbolurile care pot fi utilizate şi orice alte materiale care pot obstrucţiona pentru echipament. Asigurați-vă că înțelegeți sensul fluxul de aer. acestora înainte de utilizare. Nu vă...
 • Page 66 NORME SUPLIMENTARE DE Instrucţiuni importante privind siguranţa pentru cartuşul SECURITATE acumulatorului Acest aparat este destinat doar uzului casnic. Înainte de a folosi cartuşul acumulatorului, Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie acest citiţi toate instrucţiunile şi atenţionările de pe manual de instrucţiuni şi manualul de instruc- (1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator ţiuni al încărcătorului.
 • Page 67 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele DESCRIEREA specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- relor în produse neconforme poate cauza incen- FUNCŢIILOR dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de electrolit. 13. Dacă maşina nu este utilizată o perioadă lungă ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.
 • Page 68: Descrierea Componentelor

  Lăsați mașina și acumulatorul (acumulatorii) să se NOTĂ: Puteți schimba puterea de aspirație înainte de răcească. a porni aspiratorul. Dacă nu se poate observa nicio îmbunătățire prin rese- NOTĂ: Aspiratorul începe să funcționeze cu aceeași tarea sistemului de protecție, contactați centrul local de putere de aspirație care a fost setată pentru utilizarea service Makita. anterioară. Indicarea capacităţii rămase a Aprinderea lămpii acumulatorului ATENŢIE: Nu priviţi direct în raza sau în sursa Numai pentru cartuşe de acumulator cu indicator de lumină. ► Fig.3: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare Apăsaţi butonul de verificare de pe cartuşul acumula-...
 • Page 69 Prefiltru sau filtru de performanță Reasamblare ridicată și filtru HEPA Conectaţi filtrul de performanţă ridicată. În acest ► Fig.7: 1. Capsulă 2. Prefiltru 3. Filtru de perfor- moment, asiguraţi-vă că rotiţi filtrul de performanţă manţă ridicată 4. Filtru HEPA ridicată, astfel încât buza de fixare să fie blocată ferm în unitatea aspiratorului. NOTĂ: Nu puneți sub filtrul de performanță ridi- ► Fig.13: 1. Filtru de performanţă ridicată cată un filtru opțional (material textil nețesut). Filtrele nu ar putea fi scoase din aspirator.
 • Page 70 Pentru a conecta accesoriul fără sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau funcție de blocare, introduceți-l prin răsucire în reglare trebuie executate de centre de service Makita direcția săgeții pentru a asigura conexiunea în autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de timpul utilizării. Pentru a deconecta accesoriul, schimb Makita.
 • Page 71 Filtru spongios Curăţarea Atunci când este murdar, curățați filtrul spongios res- pectând procedura următoare. ATENŢIE: Curățați filtrele atunci când acestea se înfundă. Continuarea utilizării acestora atunci Scoateți filtrele care acoperă suportul. când sunt înfundate poate duce la încălzire sau la Trageți filtrul spongios dintre stâlpi. apariția unui incendiu. Curățați filtrul spongios, lovindu-l ușor cu palma sau spălându-l. Dacă îl spălați, uscați-l complet înainte NOTĂ: Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, de utilizare. diluant, alcool sau alte substanţe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări Introduceți filtrul spongios între stâlpi și fixați-l în sau fisuri.
 • Page 72: Accesorii Opţionale

  ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele extensie (Țeavă dreaptă) 4. Ciclon pentru auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- colectarea prafului 5. Orificiu de aspirație voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc Despre ciclonul pentru colectarea de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. prafului Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii...
 • Page 73 Când filtrul cu găuri devine extrem de murdar, spălați-l NOTĂ: Înainte de utilizare, asigurați-vă că aspiratorul, urmând procedurile de mai jos. ciclonul pentru colectarea prafului și tubul de extensie (țeava dreaptă) sunt blocate în mod corespunzător. Rotiți filtrul cu găuri în direcția săgeții și scoateți-l când cârligele sunt deblocate. NOTĂ: Goliți cutia pentru praf a ciclonului pentru ► Fig.40: 1. Filtru cu găuri 2. Cârlig colectarea prafului și capsula aspiratorului atunci când s-a acumulat praf. Continuarea utilizării va Îndepărtați praful de pe filtrul cu găuri și spălați-l provoca diminuarea forței de aspirare. cu apă. Apoi, uscați-l bine. NOTĂ: Ciclonul pentru colectarea prafului poate fi Introduceți filtrul cu găuri în suport atunci când utilizat și fără funcția de blocare. cârligele sunt aliniate cu orificiul. Rotiți filtrul cu găuri NOTĂ: Pentru montarea sau demontarea ciclonu- în direcția săgeții până când cârligele sunt blocate cu lui pentru colectarea prafului, consultați secțiunea un clic. Asigurați-vă că filtrul cu găuri este bine fixat în poziție. „Montarea și demontarea accesoriilor de aspirare”. ► Fig.41: 1. Filtru cu găuri 2. Cârlig 3. Orificiu Eliminarea prafului Când s-a acumulat praf până la linia de pe cutia de praf care indică nivelul maxim, urmați procedura de mai jos și eliminați praful. Țineți bine cutia pentru praf, apăsați și țineți apă- sate cele două butoane și apoi scoateți cutia pentru praf. ► Fig.37: 1. Linia care indică nivelul maxim 2.
 • Page 74: Technische Daten

  Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem sicheren Ort. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung von Akkus. • Soll das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt werden, muss der Akku vom Werkzeug entfernt werden. • Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. • Entsprechende Details der Vorsichtsmaßnahmen während der Benutzerwartung finden Sie im Kapitel „WARTUNG“. TECHNISCHE DATEN Modell: DCL284F Kapazität 730 mL Dauerbetrieb 1 (Leisemodus) ca. 38 min (mit Akku BL1830B) 2 (Normaldrehzahlmodus) ca. 21 min 3 (Hochdrehzahlmodus) ca. 15 min 4 (Maximaldrehzahlmodus) ca.
 • Page 75 Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an. Symbole Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die für einer blockierten Öffnung; halten Sie es frei von das Gerät verwendet werden können. Machen Sie Staub, Fusseln, Haaren und Fremdkörpern, die sich unbedingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung den Luftstrom behindern können.
 • Page 76 Falls Sie den Staubsauger fallen lassen ZUSÄTZLICHE oder anstoßen, überprüfen Sie ihn vor SICHERHEITSREGELN der Benutzung sorgfältig auf Risse oder Beschädigung. Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Dieses Gerät ist für Haushaltsgebrauch Öfen oder anderen Wärmequellen. vorgesehen. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung und die Blockieren Sie nicht die Einlassöffnung oder die Belüftungsöffnungen.
 • Page 77 ► Abb.2: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schie- worden sind, kann zum Bersten des Akkus und ben Sie den Akku hinein.
 • Page 78 Modus abkühlen. Leisemodus Falls die Wiederherstellung des Schutzsystems keine Besserung bringt, wenden Sie sich an Ihr lokales Normaldrehzahlmodus Makita-Servicecenter. Hochdrehzahlmodus Maximaldrehzahlmodus HINWEIS: Sie können die Saugkraft vor dem Einschalten des Staubsaugers ändern. HINWEIS: Der Staubsauger beginnt den Betrieb mit der gleichen Saugkraft wie beim letzten Betrieb.
 • Page 79: Montage

  Einschalten der Lampe Staubentleerung VORSICHT: VORSICHT: Blicken Sie nicht direkt in die Leeren Sie den Staubsauger, Lampe oder die Lichtquelle. bevor er voll wird oder die Saugleistung nachlässt. Um die Lampe einzuschalten, drücken Sie die VORSICHT: Entleeren Sie auch unbedingt Saugkraft-Umschalttaste.
 • Page 80: Betrieb

  Problembeispiele ANMERKUNG: Achten Sie beim Anbringen des Aufsatzes mit Verriegelungsfunktion darauf, dass Die Sicherungslippe des Hochleistungsfilters ist nicht der Entriegelungsknopf am Staubsauger auf die fest in der Nut des Staubsaugergehäuses verankert. Raste am Aufsatz ausgerichtet ist. Falls sie nicht ► Abb.16: 1. Sicherungslippe 2. Nut des ausgerichtet sind, wird der Aufsatz nicht verriegelt Staubsaugergehäuses und kann sich vom Staubsauger lösen.
 • Page 81: Wartung

  Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts aus, spülen Sie ihn ab, und lassen Sie ihn vor Gebrauch zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- im Schatten trocknen. Waschen Sie den Filter niemals oder Einstellarbeiten nur von Makita-Vertragswerkstätten oder in einer Waschmaschine. Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung ► Abb.33 von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.
 • Page 82: Fehlersuche

  VORSICHT: ► Abb.36: 1. Entriegelungsknopf 2. Raste Die folgenden Zubehörteile oder 3. Verlängerungsrohr (gerades Rohr) Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in 4. Zyklonaufsatz 5. Saugeinlass dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile Info zum Zyklonaufsatz oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Wird der Staubsauger mit installiertem Zyklonaufsatz Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.
 • Page 83 Reinigen HINWEIS: Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass Zyklonaufsatz, Staubsauger und Verlängerungsrohr VORSICHT: Trocknen Sie den Zyklonaufsatz (gerades Rohr) einwandfrei verriegelt sind. nach dem Waschen gründlich ab, bevor Sie ihn HINWEIS: Entleeren Sie den Staubsammelbehälter benutzen. Unzureichend getrocknete Komponenten des Zyklonaufsatzes und die Kapsel des können einen elektrischen Schlag oder eine Staubsaugers, wenn Staub sich angesammelt hat. Beschädigung des Gerätes verursachen.
 • Page 84 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885A25-972 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20221114...

This manual is also suitable for:

Dcl284fz

Table of Contents