Makita DCL284F Instruction Manual

Cordless cleaner
Hide thumbs Also See for DCL284F:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Cleaner
Sladdlös dammsugare
SV
Batteridrevet støvsuger
NO
FI
Akkukäyttöinen pölynimuri
DA
Akku støvsuger
Bezvadu tīrītājs
LV
Belaidis siurblys
LT
ET
Juhtmeta käsitolmuimeja
RU
Аккумуляторный пылесос
DCL284F
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
8
17
26
35
44
53
62
71
80

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DCL284F

 • Page 1 Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL Sladdlös dammsugare BRUKSANVISNING Batteridrevet støvsuger BRUKSANVISNING Akkukäyttöinen pölynimuri KÄYTTÖOHJE Akku støvsuger BRUGSANVISNING Bezvadu tīrītājs LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Belaidis siurblys NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta käsitolmuimeja KASUTUSJUHEND РУКОВОДСТВО ПО Аккумуляторный пылесос ЭКСПЛУАТАЦИИ DCL284F...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 Fig.17 Fig.20 Fig.21 Fig.18 Fig.22 Fig.23 Fig.19...
 • Page 5 Fig.24 Fig.28 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.30 Fig.27 Fig.31...
 • Page 6 Fig.32 Fig.35 Fig.33 Fig.36 Fig.37 Fig.34...
 • Page 7 Fig.38 Fig.41 Fig.39 Fig.40...
 • Page 8: Specifications

  If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool. • Do not short the battery cartridge. • See the chapter “MAINTENANCE” for the appropriate details of precautions during user maintenance. SPECIFICATIONS Model: DCL284F Capacity 730 mL Continuous use 1 (Quiet mode) Approx. 38 min (with battery BL1830B) 2 (Normal speed mode) Approx.
 • Page 9: Safety Warnings

  Turn off all controls before removing the battery. Symbols Use extra care when cleaning on stairs. 10. Do not use to pick up flammable or combusti- The followings show the symbols which may be used ble liquids, such as gasoline, or use in areas for the equipment.
 • Page 10 Avoid storing battery cartridge in a con- causing fires, personal injury and damage. It will tainer with other metal objects such as also void the Makita warranty for the Makita tool and nails, coins, etc. charger. Do not expose battery cartridge to water or rain.
 • Page 11: Functional Description

  Trapping finger(s) may cause Let the tool and battery(ies) cool down. injury. If no improvement can be found by restoring protection ► Fig.1 system, then contact your local Makita Service Center. Indicating the remaining battery Installing or removing battery capacity cartridge...
 • Page 12 Prefilter or high performance filter NOTE: Depending on the conditions of use and the and HEPA filter ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity. ► Fig.7: 1. Capsule 2. Prefilter 3. High performance NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when filter 4. HEPA filter the battery protection system works. NOTICE: Do not underlay the high performance Switch action filter with an optional filter (non-woven cloth).
 • Page 13: Operation

  When using attachment with lock Attach the capsule. Align the mark on capsule with the mark on the handle and then firmly twist capsule in the function direction of arrow until it is secured. ► Fig.15: 1. Mark 2. Handle 3. Capsule To install attachment, insert it to the suction inlet of the cleaner until it clicks.
 • Page 14: Maintenance

  Never wash the before attempting to perform inspection or filter in a washing machine. maintenance. ► Fig.33 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, Sponge filter repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service When the sponge filter becomes dirty, clean it as Centers, always using Makita replacement parts. follows. After use Remove filters that cover the stay. Pull out the sponge filter from between the pillars. CAUTION: Putting the cleaner against the Clean the sponge filter by tapping or washing. If...
 • Page 15: Troubleshooting

  CAUTION: These accessories or attachments About the cyclone attachment are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other Using the cleaner with the cyclone attachment installed accessories or attachments might present a risk of reduces the amount of dust that enters the capsule, injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 16 Disposing of dust When dust has accumulated up to the full line of the dust case, follow the procedure below and dispose of the dust. Hold the dust case firmly, press and hold the two buttons, and remove the dust case. ► Fig.37: 1. Full line 2. Dust case 3. Button (two locations) 4. Mesh filter Dispose of the dust inside the dust case and remove any dust and powder adhered to the surface of...
 • Page 17 Om verktyget inte används under en lång tid måste batteriet tas bort från verktyget. • Kortslut inte batterikassetten. • Se uppgifter om lämpliga försiktighetsåtgärder vid användarunderhåll i kapitlet ”UNDERHÅLL”. SPECIFIKATIONER Modell: DCL284F Kapacitet 730 mL Kontinuerlig användning 1 (tyst läge) ca 38 min (med batteri BL1830B) 2 (normalt hastighetsläge)
 • Page 18 Placera inte något föremål i öppningarna. Symboler Använd inte dammsugaren om någon av öpp- ningarna är blockerade och håll den ren från Följande visar symbolerna som kan användas för damm, trådar, hår samt allt som kan minska utrustningen. Se till att du förstår innebörden innan luftflödet. användning.
 • Page 19 Stanna maskinen omedelbart om du lägger märke till något onormalt. 12. Använd endast batterierna med de produkter som specificerats av Makita. Att använda bat- Om du tappat eller stött till dammsugaren, terierna med ej godkända produkter kan leda till kontrollera att den inte har skadats innan du brand, överdriven värme, explosion eller utläck-...
 • Page 20 FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan Om återställning av skyddssystemet inte leder till någon du monterar eller tar bort batterikassetten. förbättring kontaktar du ditt lokala Makita Service FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och Center. batterikassetten när du monterar eller tar bort Indikerar kvarvarande batterikassetten.
 • Page 21 Tända lampan Indikatorlampor Kvarvarande kapacitet FÖRSIKTIGT: Titta inte in i ljuset eller direkt Upplyst Blinkar i ljuskällan. 75% till 100% Tryck på ändringsknappen för sugkraft för att tända lampan. Lampan slocknar på ca 10 sekunder. 50% till 75% Medan dammsugaren är igång är lampan tänd. Lampan slocknar ca 10 sekunder efter att körningen 25% till 50% stoppats.
 • Page 22 För HEPA-filtret Placera sugöppningen nedåt och vrid behållaren i pilens riktning, såsom visas i bilden, och ta loss den När HEPA-filtret installeras, passa in spåret på HEPA- sakta och rakt. filtret med den utskjutande delen på dammsugaren. ► Fig.10: 1. Behållare 2. Sugöppning Sätt sedan förfiltret eller högprestandafiltret på HEPA- OBS: När behållaren öppnas kan damm falla ut, så filtret och vrid för att fästa. Ta bort enom att följa installa- placera en soppåse under behållaren.
 • Page 23 Se alltid till att maskinen är Tvätta HEPA-filtret då och då i vatten, skölj och torka avstängd och batterikassetten borttagen innan noggrant i skuggan före användning. Tvätta aldrig filtret inspektion eller underhåll utförs. i tvättmaskinen. ► Fig.33 För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita. 23 SVENSKA...
 • Page 24: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det variera mellan olika länder. uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehö- ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör. • Förlängningsrör (rakt rör) •...
 • Page 25 Cyklontillbehör OBS: Kontrollera att cyklontillbehöret, dammsugaren och förlängningsröret (rakt rör) är ordentligt låsta innan användningen återupptas. Valfria tillbehör ► Fig.36: 1. Frigöringsknapp 2. Krok OBS: Om sugkraften inte återställs ens efter att du 3. Förlängningsrör (rakt rör) kasserat dammet och rengjort nätfiltret, kontrollera då 4. Cyklontillbehör 5. Sugöppning om det har ansamlats damm i dammsugarens behål- lare eller det har uppstått tilltäppning.
 • Page 26: Tekniske Data

  Når batteriet skal avhendes, tar du det ut av verktøyet og kaster det på et trygt sted. Følg lokale bestemmelser for avhending av batterier. • Hvis verktøyet ikke skal brukes på en god stund, må batteriet tas ut av verktøyet. • Ikke kortslutt batteriet. • Nærmere detaljer om forholdsregler under brukervedlikehold finnes i kapittelet “VEDLIKEHOLD”. TEKNISKE DATA Modell: DCL284F Kapasitet 730 mL Kontinuerlig bruk 1 (stillemodus) Ca. 38 min (med batteri BL1830B) 2 (modus for normal hastighet) Ca. 21 min 3 (modus for høy hastighet) Ca. 15 min 4 (modus for maks.
 • Page 27 Hold hår, løstsittende klær, fingrene og alle Symboler kroppsdeler unna åpninger og bevegelige deler. Nedenfor ser du symbolene som kan brukes for dette Slå av alle kontroller før du tar ut batteriet. utstyret. Forviss deg om at du forstår hva de betyr, før Vær ekstra forsiktig ved rengjøring av trapper. du begynner å...
 • Page 28 å slå borti den, må du kontrollere den grundig av batterier. med tanke på sprekker eller skader før bruk. 12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert Ikke plasser innretningen nær ovner eller av Makita. Montere batteriene i produkter som andre varmekilder. ikke er konforme kan føre til brann, overheting Ikke blokker inntaksåpningen eller eller elektrolyttlekkasje.
 • Page 29 Batterivernsystem for verktøy/batteri FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller som ikke er Verktøyet er utstyrt med et batterivernsystem for verktøy/ originale Makita-batterier, kan føre til at batteriet sprekker batteri. Dette systemet slår automatisk av strømmen til og forårsaker brann, personskader og andre skader. Det vil motoren for å forlenge verktøyets og batteriets levetid. også ugyldiggjøre garantien for Makita-verktøyet og -laderen. Verktøyet stopper automatisk under drift hvis verktøyet eller batteriet utsettes for en av følgende tilstander. Tips for å opprettholde maksimal...
 • Page 30 Forfilkter eller høyeffektsfilter og MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den HEPA-filter faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen. ► Fig.7: 1. Kapsel 2. Forfilter 3. Høyeffektsfilter 4. HEPA-filter MERK: Den første (helt til venstre) indikatorlampen vil blinke når batterivernsystemet fungerer. OBS: Ikke utstyr høyeffektsfilteret med valgfrie filtre (ikke-vevd stoff). Filtrene kunne ikke tas ut av Bryterfunksjon støvsugeren.
 • Page 31 Sett på kapselen. Innrett merket på kapselen med OBS: Når du setter på tilbehøret med låsefunk- merket på håndtaket, og vri deretter kapselen bestemt i sjon, må du passe på at du innretter utløserknap- pilens retning til den sitter fast. pen på...
 • Page 32 For å opprettholde produktets SIKKERHET og ► Fig.33 PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste- ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller Svampfilter fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- ler fra Makita. Når svampfilteret blir skittent, rengjøres det på følgende måte. Etter bruk Fjern filtre som dekker støtten. Dra ut støvfilteret fra mellom stolpene. FORSIKTIG: Hvis du plasserer støvsugeren Rengjør svampfilteret ved å dunke eller vaske det.
 • Page 33: Valgfritt Tilbehør

  Makita-maskinen som er spesifisert i denne Om syklontilbehøret håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun Når du bruker støvsugeren med syklontilbehøret mon- brukes til det formålet det er beregnet på. tert, reduseres støvmengden som går inn i kapselen, Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du noe som bidrar til å forhindre at sugekraften svekkes. trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Dessuten blir det enkelt å rengjøre etter bruk. • Teleskoprør (rett rør) FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at verk- •...
 • Page 34 Avhending av støv Når støv har samlet seg opp til streken for fullt på støv- boksen, følger du fremgangsmåten nedenfor og kaster støvet. Hold et godt tak i støvboksen, trykk på og hold inne de to knappene, og ta av støvboksen. ► Fig.37: 1. Strek for fullt 2. Støvboks 3. Knapp (på to steder) 4. Maskefilter Kast støvet i støvboksen, og fjern eventuelt støv og pulver som har festet seg til overflaten på maskefilteret. Før støvboksen helt inn til de to knappene låser seg med et klikk. ► Fig.38: 1. Støvboks 2. Knapp (på to steder) FORSIKTIG: Når du setter sammen støvbok- sen igjen, må du være forsiktig så du ikke klem- mer fingrene.
 • Page 35: Tekniset Tiedot

  Katso akun irrotus- tai poisto-ohjeet osiosta ”Akun asentaminen tai irrottaminen”. • Kun akkupaketti on hävitettävä, poista se työkalusta ja hävitä se turvallisesti. Hävitä akku paikallisten määräys- ten mukaisesti. • Jos työkalua ei käytetä pitkään aikaan, akku on poistettava työkalusta. • Älä oikosulje akkupakettia. • Tarkista käyttäjän huoltotoimien aikana noudatettavat varotoimet luvusta ”KUNNOSSAPITO”. TEKNISET TIEDOT Malli: DCL284F Kapasiteetti 730 mL Jatkuva käyttö 1 (Hiljainen tila) Noin 38 min (akulla BL1830B) 2 (Normaali nopeustila) Noin 21 min 3 (Suurnopeustila) Noin 15 min 4 (Maksiminopeustila) Noin 8 min...
 • Page 36 Katkaise virta kaikista säätimistä ennen akun Symbolit irrottamista. Noudata suurta varovaisuutta portaiden imu- Laitteessa on mahdollisesti käytetty seuraavia symbo- roinnin aikana. leja. Opettele niiden merkitys ennen käyttöä. 10. Älä käytä laitetta syttyvien tai palavien nesteiden, Lue käyttöohje. kuten bensiinin, keräämiseen. Älä myöskään käytä sitä tiloissa, joissa voi olla tällaisia nesteitä. Käytä...
 • Page 37 18. Pidä akku poissa lasten ulottuvilta. Älä oikosulje akkua. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla. HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai akkua yhdessä muiden metalliesineiden, mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa kuten naulojen, kolikoiden ja niin edel- akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja...
 • Page 38: Toimintojen Kuvaus

  Lataa akut tai vaihda ne ladattuihin. ► Kuva1 Anna työkalun ja akkujen jäähtyä. Akun asentaminen tai irrottaminen Ellei suojausjärjestelmän palauttaminen auta, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltoon. HUOMIO: Akun jäljellä olevan varaustason Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista. ilmaisin HUOMIO: Pidä työkalusta ja akusta tiukasti kiinni, kun irrotat tai kiinnität akkua. Jos akkupa-...
 • Page 39 Esisuodatin tai suurtehosuodatin ja HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman HEPA-suodatin todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään. ► Kuva7: 1. Kapseli 2. Esisuodatin HUOMAA: Ensimmäinen (vasemmanpuoleisin) 3. Suurtehosuodatin 4. HEPA-suodatin merkkivalo vilkkuu, kun akun suojausjärjestelmä on toiminnassa. HUOMAUTUS: Älä laita suurtehosuodattimen alle valinnaista suodatinta (kuituliina). Suodattimia Kytkimen käyttäminen ei voitu irrottaa imurista.
 • Page 40 Lukitustoiminnolla varustetun Kiinnitä kapseli. Kohdista kapselissa oleva merkki kah- vassa olevaan merkkiin ja kierrä kapselia tämän jälkeen lisävarusteen käyttö nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes se on pitävästi kiinni paikallaan. Asenna lisävaruste paikalleen painamalla se imurin ► Kuva15: 1. Merkki 2. Kahva 3. Kapseli imupäähän niin, että se naksahtaa paikalleen. Varmista, että...
 • Page 41 Kapea suutin + jatkoputki (suora putki) Imurin runko Käytä tätä kokoonpanoa, jos imuri ei muutoin mahdu Pyyhi ajoittain imurin ulkopuoli (laitekotelo) pesuaineve- kohteeseen tai jos imuroit korkealta. dellä kostutetulla liinalla. ► Kuva27: 1. Kapea suutin 2. Jatkoputki (suora putki) Puhdista myös imuaukko ja suodattimien kiinnitysalue. 3. Imurin runko ► Kuva31 Siivous ilman suutinta Suurtehosuodatin Jauhoa ja pölyä voi imuroida myös ilman suutinta. Pese pölystä tukkeutunut suodatin saippuavedessä jos ► Kuva28 imurin imuteho on sen vuoksi heikentynyt. Kuivaa suo- datin läpikotaisin ennen käyttöä. Imuroitaessa lattiaa seisaaltaan imuriin kannattaa kiin- ► Kuva32 nittää työskentelyä helpottava jatkovarsi.
 • Page 42 ► Kuva36: 1. Vapautuspainike 2. Salpa 3. Jatkovarsi Seuraavia lisävarusteita tai lait- (suora putki) 4. Syklonilisävaruste teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa 5. Imupää kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- Syklonilisävarusteen esittely vahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Imuriin kytkettävä syklonilisävaruste pienentää kapse- Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu- liin päätyvän pölyn määrää, mikä...
 • Page 43 Pölyn hävittäminen Kun pölykoteloon on kertynyt pölyä maksimääräviivaan asti, hävitä pöly seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pidä pölykotelosta tiukasti kiinni ja pidä kahta painiketta painettuna samalla, kun irrotat pölykotelon. ► Kuva37: 1. Maksimimääräviiva 2. Pölykotelo 3. Painike (kaksi kohtaa) 4. Verkkosuodatin Hävitä pölykotelon sisälle kertynyt pöly ja irrota verkkosuodattimen pintaan kertynyt pöly ja jauhe. Aseta pölykotelo paikalleen niin, että kaksi paini- ketta lukitsevat sen naksahtaen. ► Kuva38: 1.
 • Page 44 Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet fjernes fra maskinen. • Akkuen må ikke kortsluttes. • Se kapitlet “VEDLIGEHOLDELSE” for at få de relevante oplysninger om forholdsregler under brugervedligeholdelse. SPECIFIKATIONER Model: DCL284F Kapacitet 730 ml Kontinuerlig anvendelse 1 (Stilletilstand) Ca. 38 min (med batteri BL1830B) 2 (Normal hastighedstilstand) Ca. 21 min 3 (Høj hastighedstilstand)
 • Page 45 Hold hår, løse beklædningsgenstande, fingre Symboler og alle kropsdele på god afstand af åbningerne og de bevægende dele. Følgende viser de symboler, der muligvis anvendes Deaktiver alle kontroller, inden batteriet tages til udstyret. Sørg for, at du forstår deres betydning før brugen. Udvis ekstra forsigtighed ved rengøring på Læs betjeningsvejledningen. trapper. 10. Anvend ikke til at opsuge brændbare eller letantændelige væsker som for eksempel Et repræsentativt batteri, der kan anvendes benzin, og anvend ikke på...
 • Page 46 Hold øjeblikkeligt op med brugen, hvis du registrerer noget unormalt. 12. Brug kun batterierne med de produkter, som Makita specificerer. Hvis batterierne installeres i Hvis du kommer til at tabe eller støde til støv- ikke-kompatible produkter, kan det medføre brand, sugeren, skal du omhyggeligt efterse den for kraftig varme, eksplosion eller udsivning af elektrolyt.
 • Page 47 Beskyttelsessystem til værktøj/batteri FORSIGTIG: Brug kun originale batterier fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller Maskinen er forsynet med et beskyttelsessystem til batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre maskine/batteri. Systemet afbryder automatisk strømmen brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, per- til motoren for at forlænge maskinens og batteriets levetid.
 • Page 48 SAMLING BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en smule fra den faktiske ladning. FORSIGTIG: Sørg altid for at maskinen er BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet noget arbejde på...
 • Page 49 Genmontering ANVENDELSE Tilslut højtydende filter. Sørg på dette tidspunkt for at dreje det højtydende filter, så sikkerhedskanten låses FORSIGTIG: Hold dit ansigt på afstand af godt fast på støvsugeren. ventilationsåbningen, når du bruger støvsugeren. ► Fig.13: 1. Højtydende filter Hvis der blæses fremmedlegemer ind i øjnene, kan det medføre personskade. ► Fig.14: 1. Sikkerhedskant Montering og afmontering af BEMÆRKNING: Sørg altid for at kontrollere, at det højtydende filter er isat korrekt, før støvsuge- støvsugertilbehør ren anvendes.
 • Page 50 Undlad at gnubbe eller ridse For at opretholde produktets SIKKERHED og HEPA-filteret med hårde genstande som f.eks. en PÅLIDELIGHED må reparationer, enhver anden vedli- børste og et banketræ. geholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita servicecenter eller fabriksservicecenter med Et tilstoppet HEPA-filter medfører dårlig sugeevne. anvendelse af Makita reservedele. Rengør filteret fra tid til anden. Vask af og til HEPA-filteret i vand, skyl og tør det Efter brugen grundigt i skyggen før brug. Vask aldrig filteret i en...
 • Page 51 EKSTRAUDSTYR deret i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskellige fra land til land. FORSIGTIG: Det følgende tilbehør og eks- Hvirveltilbehør traudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvis- Ekstraudstyr ning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr ► Fig.36: 1. Udløserknap 2. Krog 3. Forlængerstav kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun (lige rør) 4. Hvirveltilbehør 5. Sugeåbning tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.
 • Page 52 BEMÆRK: Kontrollér, at hvirveltilbehøret, støvsuge- ren og forlængerstaven (lige rør) er låst korrekt før brug. BEMÆRK: Tøm hvirveltilbehørets støvbakke og støvsugerens kapsel, når der er ophobet støv. Fortsat brug vil resultere i svækket sugekraft. BEMÆRK: Du kan også anvende hvirveltilbehøret uden låsefunktion. BEMÆRK: For at montere eller afmontere hvirvel- tilbehøret, se afsnittet “Montering og afmontering af støvsugertilbehør”. Bortskaffelse af støv Når der er ophobet støv op til fuld-linjen i støvbakken, skal du følge proceduren nedenfor og bortskaffe støvet. Hold godt fast i støvbakken, tryk og hold på de to knapper og fjern støvbakken. ► Fig.37: 1. Fuld-linje 2. Støvbakke 3. Knap (to ste- der) 4. Trådsi Bortskaf støvet inde i støvbakken og fjern alt støv og pulver, som sidder fast på overfladen af trådsien. Sæt støvbakken helt ind indtil de to knapper låses med et klik.
 • Page 53 • Lai uzzinātu, kā uzstādīt vai izņemt akumulatoru, skatiet sadaļu „Akumulatora kasetnes uzstādīšana un izņemšana”. • Lai utilizētu akumulatora kasetni, izņemiet to no darbarīka un likvidējiet drošā vietā. Ievērojiet vietējos noteiku- mus par akumulatoru likvidēšanu. • Ja darbarīks netiks lietots ilgu laiku, no tā jāizņem akumulators. • Neradiet akumulatora kasetnes īssavienojumu. • Informāciju par atbilstošiem piesardzības pasākumiem apkopes darbu laikā skatiet nodaļā „APKOPE”. SPECIFIKĀCIJAS Modelis: DCL284F Tilpums 730 mL Nepārtraukta lietošana 1 (klusais režīms) Aptuv. 38 min (ar akumulatoru BL1830B) 2 (parasta ātruma režīms) Aptuv. 21 min 3 (liela darbības ātruma režīms) Aptuv. 15 min 4 (maks. darbības ātruma režīms) Aptuv. 8 min Kopējais garums (ar cauruli, uzgali un akumulatoru BL1830B) 1 066 mm Nominālais spriegums...
 • Page 54: Drošības Brīdinājumi

  Netuviniet matus, vaļīgu apģērbu, pirkstus un Simboli ķermeņa daļas atverēm un kustīgajām daļām. Pirms akumulatora izņemšanas izslēdziet Tālāk ir attēloti simboli, kas var attiekties uz darbarīka visas vadības ierīces. lietošanu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties, Īpaši uzmanieties, tīrot uz kāpnēm. vai pareizi izprotat to nozīmi. 10. Neizmantojiet viegli uzliesmojošu vai uguns- Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. nedrošu šķidrumu, piemēram, benzīna savāk- šanai, kā...
 • Page 55 Ja tīrītāju nometat vai tas citādi saņem trie- 12. Izmantojiet šos akumulatorus tikai ar izstrādā- cienu, pirms tā darbināšanas rūpīgi pārbau- jumiem, kurus norādījis Makita. Ievietojot šos diet, vai tīrītājam nav plaisu vai bojājumu. akumulatorus nesaderīgos izstrādājumos, var rasties ugunsgrēks, pārmērīgs karstums, tie var Nelietojiet to krāsns vai citu karstuma avotu uzsprāgt vai no tiem var iztecēt elektrolīts.
 • Page 56 UZMANĪBU: UZMANĪBU: Lietojiet tikai oriģinālos Makita Vienmēr ievietojiet akumula- akumulatorus. Ja lietojat neoriģinālus Makita aku- tora kasetni tā, lai sarkanais indikators nebūtu mulatorus vai pārveidotus akumulatorus, tie var redzams. Pretējā gadījumā tā var nejauši izkrist no uzsprāgt un izraisīt aizdegšanos, traumas un mate- darbarīka un izraisīt jums vai apkārtējiem traumas. riālos zaudējumus. Tiks anulēta arī Makita darbarīka UZMANĪBU: Neievietojiet akumulatora un lādētāja garantija. kasetni ar spēku. Ja kasetne neslīd ietvarā viegli, tā nav pareizi ielikta. Ieteikumi akumulatora kalpoša- nas laika pagarināšanai Darbarīka/akumulatora aizsardzības sistēma...
 • Page 57 Indikatora lampas Atlikusī PIEZĪME: Kad atlikusī akumulatora jauda ir maza, jauda lampa sāk mirgot. Laiks, kad tieši lampa sāk mirgot, ir atkarīgs no temperatūras darba vietā un akumulatora kasetnes stāvokļa. Iededzies Izslēgts Mirgo ► Att.5: 1. Sūkšanas jaudas maiņas poga 2. IESL./ No 75% līdz 100% IZSL. poga 3. Lampa No 50% līdz No 25% līdz MONTĀŽA No 0% līdz UZMANĪBU: Pirms darbarīka regulēšanas vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir Uzlādējiet akumulatoru. izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. Iespējama Detaļu apraksts akumulatora...
 • Page 58 HEPA filtram Iztīriet putekļus, kas sakrājušies apvalka iekšpusē un lielas caurlaidības filtrā. Kad uzstādāt HEPA filtru, savietojiet tā rievu ar putekļ- ► Att.11: 1. Kapsula 2. Jaudīgais filtrs sūcēja izvirzījumu. Tad uzlieciet uz HEPA filtra priek- Pagrieziet jaudīgo filtru bultas virzienā, lai no tīrītāja šfiltru vai lielas caurlaidības filtru un pagrieziet to, līdz korpusa atvienotu fiksācijas apmali, pēc tam noņemiet tas ir kārtīgi nostiprināts. Lai atvienotu, veiciet uzstādī- filtru. šanas darbības pretējā secībā. ► Att.12: 1. Fiksācijas apmale ► Att.18: 1. HEPA filtrs 2. Priekšfiltrs PIEZĪME: Kad izmantojat priekšfiltru, veiciet arī ► Att.19: 1. HEPA filtrs 2. Lielas caurlaidības filtrs iepriekš aprakstītās darbības. Iztīriet smalkos putekļus un viegli piesitiet, lai nokratītu EKSPLUATĀCIJA putekļus no lielas caurlaidības filtra. Salikšana UZMANĪBU: Kad putekļsūcējs ir ieslēgts, Pievienojiet jaudīgo filtru. Šajā brīdī noteikti pagrieziet gādājiet, lai jūsu seja nebūtu ventilācijas atveres jaudīgo filtru tā, lai fiksācijas apmale ir cieši piestiprināta tuvumā. Ja svešķermeņi tiks iepūsti acīs, var rasties tīrītāja korpusam.
 • Page 59 Pirms darbarīka pārbaudes vai Sūkļa filtrs apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta. Kad sūkļa filtrs ir netīrs, tīriet to, kā aprakstīts tālāk. Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU dar- Noņemiet filtrus, kas aizsedz atbalstu. bību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt Izvelciet sūkļa filtru starp stabiņiem. tikai Makita pilnvarotam vai rūpnīcas apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. Tīriet sūkļa filtru, viegli pasitot vai mazgājot. Ja to mazgājat, pirms lietošanas rūpīgi nosusiniet. Pēc lietošanas Ievietojiet sūkļa filtru starp stabiņiem un nolieciet tā sākotnējā pozīcijā. Pārliecinieties, ka stabiņa katra UZMANĪBU: apakšmala notur sūkļa filtru un ka starp sūkļa filtru un Ja tīrītāju novieto pie sienas bez papildu iesūkšanas atveri nav spraugas.
 • Page 60: Papildu Piederumi

  Piederums “Cyclone” PAPILDU PIEDERUMI Papildu piederumi UZMANĪBU: ► Att.36: 1. Atlaišanas poga 2. Āķis 3. Pagarinājuma Šādi piederumi un papildierīces caurule (taisna caurule) 4. Piederums tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā “Cyclone” 5. Iesūkšanas atvere aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piede- rumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūša- Par piederumu “Cyclone” nas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Izmantojot putekļsūcēju ar uzstādītu piederumu Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem “Cyclone”, apvalkā iekļūst mazāk putekļu, tādējādi piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. novēršot sūkšanas jaudas mazināšanos. Turklāt arī...
 • Page 61 Ievietojiet sieta filtru tvertnes pamatnē, raugoties, PIEZĪME: Pirms izmantojat tīrītāju, gādājiet, lai pie- lai āķi būtu savietoti ar attiecīgo atveri. Grieziet sieta derums „Cyclone”, tīrītājs un pagarinājuma caurule filtru bultiņas virzienā, līdz āķi nofiksējas ar klikšķi. (taisnā caurule) būtu kārtīgi sastiprināti. Pārliecinieties, vai sieta filtrs ir cieši nostiprināts. PIEZĪME: Iztukšojiet piederuma „Cyclone” putekļu ► Att.41: 1. Sieta filtrs 2. Āķis 3. Pievienošanas vieta tvertni un tīrītāja apvalku, kad tajos ir sakrājušies putekļi. Turpinot izmantot tīrītāju šādā stāvoklī, sama- zinās tā sūkšanas jauda. PIEZĪME: Piederumu “Cyclone” varat izmantot arī bez bloķēšanas funkcijas. PIEZĪME: Lai uzzinātu, kā uzstādīt vai atvienot piede- rumu „Cyclone”, skatiet sadaļu „Putekļsūcēja piede- rumu uzstādīšana un noņemšana”. Putekļu izmešana Kad putekļi ir sasnieguši pilnas putekļu tvertnes atzīmi, veiciet tālāk norādītās darbības un izmetiet putekļus. Stingri turiet putekļu tvertni, turiet nospiestas abas tvertnes pogas un atvienojiet putekļu tvertni. ► Att.37: 1. Pilnas tvertnes atzīme 2. Putekļu tvertne 3. Poga (divās vietās) 4. Sieta filtrs Iztukšojiet putekļu tvertni un notīriet pie sieta filtra pielipušos putekļus un pulverveida daļiņas. Līdz galam ievietojiet putekļu tvertni tā, lai divas pogas ar klikšķi nofiksētos savās vietās. ► Att.38: 1. Putekļu tvertne 2. Poga (divās vietās) UZMANĪBU: Saliekot atpakaļ putekļu nodalī- jumu, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus. PIEZĪME: Pirms atsākat tīrītāja izmantošanu, pārlieci- nieties, vai piederums „Cyclone”, tīrītājs un pagarinā- juma caurule (taisnā caurule) ir kārtīgi sastiprināti.
 • Page 62 • Akumuliatoriaus tipą rasite nurodytą skyriuje „TECHNINĖS SĄLYGOS“. • Kaip išimti ar įdėti akumuliatorių, skaitykite skyriuje „Akumuliatoriaus kasetės įdėjimas ar išėmimas“. • Kai išmetate akumuliatoriaus kasetę, išimkite ją iš įrankio ir išmeskite saugioje vietoje. Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumuliatorių išmetimo. • Jei įrankis bus ilgą laiką nenaudojamas, akumuliatorių būtina išimti iš įrankio. • Nesudarykite akumuliatoriaus kasetėje trumpojo jungimo. • Atitinkamą informaciją apie atsargumo priemones atliekant naudotojui techninės priežiūros darbus rasite sky- riuje „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“. SPECIFIKACIJOS Modelis: DCL284F Pajėgumas 730 ml Nepertraukiamas naudojimas 1 (tylus režimas) Maždaug 38 min. (su akumuliatoriumi BL1830B) 2 (įprasto greičio režimas) Maždaug 21 min. 3 (didelio greičio režimas) Maždaug 15 min. 4 (maksimalaus greičio režimas) Maždaug 8 min. Bendrasis ilgis (su vamzdžiu, antgaliu ir akumuliatoriumi 1 066 mm BL1830B) Vardinė įtampa Nuol. sr. 18 V Grynasis svoris 1,3 –...
 • Page 63: Saugos Įspėjimai

  Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas Simboliai kūno dalis laikykite kuo toliau nuo angų ir judamųjų dalių. Toliau yra nurodyti simboliai, kurie gali būti naudojami Prieš išimdami akumuliatorių, išjunkite visus įrangai. Prieš naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų valdiklius. reikšmę. Būkite itin atsargūs, valydami laiptus. Perskaitykite instrukcijų vadovą. 10. Nenaudokite degiems arba sprogiems skysčiams, pavyzdžiui, gazolinui, surinkti ir nenaudokite tose vietose, kuriose gali būti šių...
 • Page 64 Vadovaukitės vietos reglamentais dėl akumu- Nukreipkite išleidžiamą orą nuo veido ir kūno. liatorių išmetimo. Pastebėję ką nors neįprasto, tučtuojau nutrau- 12. Baterijas naudokite tik su „Makita“ nurodytais kite darbą. gaminiais. Baterijas įdėjus į netinkamus gaminius Jei numesite ar sutrenksite siurblį, prieš nau- gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti dojimą atidžiai patikrinkite, ar jis neįskilo ir sprogimas arba pratekėti elektrolitas.
 • Page 65: Veikimo Aprašymas

  PERSPĖJIMAS: PERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalų Akumuliatoriaus kasetę „Makita“ akumuliatorių. Neoriginalaus „Makita“ arba visada įkiškite iki galo, kol nebematysite rau- pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti dono sandariklio (indikatoriaus) Priešingu atveju gaisrą, asmens sužalojimą ir pažeidimą. Tai taip pat ji gali atsitiktinai iškristi iš įrankio ir sužeisti jus arba panaikina „Makita“ suteikiamą „Makita“ įrankio ir aplinkinius. įkroviklio garantiją. PERSPĖJIMAS: Nekiškite akumuliatoriaus kasetės jėga. Jeigu kasetė sunkiai lenda, ją kišate Patarimai, ką daryti, kad akumu- netinkamai. liatorius veiktų kuo ilgiau Įrankio / akumuliatoriaus apsaugos...
 • Page 66 Indikatorių lemputės Likusi galia PASTABA: Kai likusi akumuliatoriaus galia pradeda sekti, pradeda žybčioti lemputė. Laikas, kuriam pra- ėjus lemputė pradeda žybčioti, priklauso nuo darbo vietoje esančios temperatūros ir akumuliatoriaus Šviečia Nešviečia Blyksi kasetės būklės. 75 - 100 % ► Pav.5: 1. Siurbimo galios keitimo mygtukas 2. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas 50 - 75 % 3. Lemputė 25 - 50 % SURINKIMAS 0 - 25 % Įkraukite akumuliatorių.
 • Page 67 Informacija dėl HEPA filtro PASTABA: Atidarius kapsulę, gali išbyrėti dulkės, todėl po kapsule būtinai būkite pakišę šiukšlių kibirą. Kai įdedate HEPA filtrą, jo griovelį sutapdinkite su iškyša ant siurblio. Tada uždėkite priešfiltrį arba didelio efekty- Išvalykite susikaupusias dulkes iš kapsulės vidaus ir vumo filtrą ant HEPA filtro ir sukite, kad užfiksuotumėte. didelio efektyvumo filtro. Jei norite išimti, laikykitės įdėjimo procedūros atvirkščia ► Pav.11: 1. Kapsulė 2. Didelio efektyvumo filtras tvarka. Sukite didelio efektyvumo filtrą rodyklės kryptimi, kad ► Pav.18: 1. HEPA filtras 2. Priešfiltris nuo siurblio bloko atkabintumėte apsauginę briauną, ► Pav.19: 1. HEPA filtras 2. Didelio efektyvumo filtras tuomet ištraukite filtrą. ► Pav.12: 1. Apsauginė briauna PASTABA: Kai naudojate priešfiltrį, taip pat laikykitės NAUDOJIMAS prieš tai apibūdintos procedūros. Pašalinkite dulkes ir švelniai stuktelėkite, kad iškristų dulkės iš didelio efektyvumo filtro. PERSPĖJIMAS: Kai naudojate siurblį, nepri- kiškite veido pernelyg arti oro vėdinimo angos. Į Sumontavimas akis nupūtus pašalinių medžiagų galima sužaloti.
 • Page 68: Techninė Priežiūra

  HEPA filtro kietais daiktais, pvz., šepečiais ar TECHNINĖ PRIEŽIŪRA mentelėmis. Užsikimšus HEPA filtrui, sumažėja siurbimo galia. Retkarčiais išvalykite filtrą. PERSPĖJIMAS: Visuomet įsitikinkite, ar Retkarčiais išplaukite HEPA filtrą vandenyje, išskalau- įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus kasetė yra nuimta prieš atlikdami apžiūrą ir priežiūrą. kite ir, prieš naudodami, visiškai išdžiovinkite pavėsyje. Niekada neplaukite filtro indaplovėje. Gaminį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą prie- ► Pav.33 žiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras, kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis. 68 LIETUVIŲ KALBA...
 • Page 69 • Cikloninis blokas • Siurblio priedas • Krepšys įrankiui PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus • Originalus „Makita“ akumuliatorius ir įkroviklis arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įran- PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus pateikti įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Jie įvairiose šalyse gali skirtis. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipki- tės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą. •...
 • Page 70 Siurblio priedas PASTABA: Prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar cikloninis priedas, dulkių siurblys ir ilginamasis vamz- dis (tiesusis vamzdis) yra tinkamai užrakinti. Pasirenkamas priedas ► Pav.36: 1. Atlaisvinimo mygtukas 2. Kablys PASTABA: Jei po dulkių išmetimo ir tinklinio filtro 3. Ilginamasis vamzdis (tiesusis vamzdis) išvalymo siurbimo jėga neatsinaujina, patikrinkite, 4. Siurblio priedas 5. Įsiurbimo anga ar nėra susikaupusių dulkių kapsulėje, ar nėra užsikimšimo. Apie siurblio priedą PASTABA: Dulkės gali išsklisti, kai šalinate iš siurblio priedo. Būkite atsargūs, kad dulkių nepatektų į akis. Naudojant valytuvą su siurblio priedu, sumažinamas į kapsulę patenkančių dulkių kiekis, o tai mažina siurbimo Valymas jėgos silpnėjimą. Be to, po naudojimo lengviau valyti. PERSPĖJIMAS: Prieš darydami ką nors įran- PERSPĖJIMAS: Išplovę...
 • Page 71: Tehnilised Andmed

  Seadmes kasutatava aku tüübi leiate peatükist „TEHNILISED ANDMED”. • Aku paigaldamise või eemaldamise juhised leiate jaotisest „Akukasseti paigaldamine või eemaldamine”. • Kasutuskõlbmatuks muutunud akukasseti kõrvaldamiseks eemaldage see tööriistast ja viige selleks ette näh- tud kohta. Järgige kasutuskõlbmatuks muutunud aku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju. • Kui tööriista ei kasutata pika ajaperioodi jooksul, tuleb aku tööriistast eemaldada. • Ärge tekitage akukassetis lühist. • Üksikasjalikku teavet hooldamise ajal järgitavate ettevaatusabinõude kohta leiate peatükist „HOOLDAMINE”. TEHNILISED ANDMED Mudel: DCL284F Mahutavus 730 mL Pidev kasutamine 1 (vaikne režiim) Umbes 38 min (akuga BL1830B) 2 (tavalise kiiruse režiim) Umbes 21 min 3 (suure kiiruse režiim) Umbes 15 min 4 (max kiiruse režiim) Umbes 8 min Üldine pikkus (koos toru, otsaku ja akuga BL1830B)
 • Page 72 Treppide puhastamisel olge eriti ettevaatlik. Sümbolid 10. Ärge imege seadmesse kergestisüttivaid vedelikke (nt bensiin) ega töötage nende Alljärgnevalt kirjeldatakse tingmärke, mida võidakse läheduses. seadmetel kasutada. Enne seadme kasutamist tehke Kasutage laadimiseks ainult komplektis olevat endale selgeks nende tähendus. laadijat. Lugege juhendit. 12. Ärge imege seadmesse põlevaid ega suitse- vaid esemeid, nt sigarette, tikke või kuuma tuhka.
 • Page 73 Kui tolmuimeja kukub või saab löögi, kontrol- kohalikke eeskirju. lige enne kasutamist hoolikalt, et sellel ei oleks 12. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud mõrasid ega vigastusi. toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte Hoidke tööriist eemal ahjudest jm ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist,...
 • Page 74 Sõrmede Laadige akut (akusid) või asendage see/need vigastamise oht. laetud aku(de)ga. Laske tööriistal ja aku(de)l jahtuda. ► Joon.1 Kui kaitsesüsteemi taastamisega ei õnnestu olu- Akukasseti paigaldamine või korda parandada, võtke ühendust Makita kohaliku hoolduskeskusega. eemaldamine Aku jääkmahutavuse näit ETTEVAATUST: Lülitage tööriist alati enne Ainult näidikuga akukassettidele akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.
 • Page 75 Eelfilter või suure jõudlusega filter ja MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda HEPA filter tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus- test ja ümbritseva keskkonna temperatuurist. ► Joon.7: 1. Ümbris 2. Eelfilter 3. Suure jõudlusega MÄRKUS: Esimene (taga vasakul asuv) märgutuli filter 4. HEPA filter vilgub, kui akukaitsesüsteem töötab. TÄHELEPANU: Ärge asetage suure jõudlusega Lüliti funktsioneerimine filtri alla lisavarustusse kuuluvat filtrit (lausriie). Filtreid ei pruugi saada tolmuimejast eemaldada.
 • Page 76 Lukustusfunktsiooniga lisatarviku Kinnitage ümbris. Seadke ümbrise ja käepideme mär- gised kohakuti ja pöörake ümbrist kinnitamiseks noole kasutamine suunas. ► Joon.15: 1. Märgis 2. Käepide 3. Ümbris Lisatarviku paigaldamiseks sisestage see tolmuimeja imiavasse, kuni see klõpsatab. Veenduge, et lisatarvik MÄRKUS: Eemaldage tolmu tihti, sest kui tolmuime- on lukustunud. jas on palju tolmu, siis imemisvõime väheneb. ► Joon.20: 1. Imiava 2. Lukustusfunktsiooniga lisa- tarvik 3. Konks 4. Vabastusnupp Probleemi näited TÄHELEPANU: Lukustusfunktsiooniga lisa-...
 • Page 77 Filtrit ei tohi pesta pesumasinas. Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb ► Joon.33 vajalikud parandustööd ning muud hooldus- ja regulee- rimistööd lasta teha Makita volitatud või tehase teenin- Tolmufilter duskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. Kui tolmufilter määrdub, puhastage seda alljärgnevalt. Pärast kasutamist Eemaldage püsifiltrit katvad filtrid. Tõmmake tolmufilter tugede vahelt välja.
 • Page 78 Valikuline tarvik ► Joon.36: 1. Vabastusnupp 2. Haak 3. Teleskooptoru ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- (sirge toru) 4. Tsüklontarvik 5. Imiava seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis Teave tsüklontarviku kohta kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu- tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage Paigaldatud tsüklontarvikuga tolmuimeja kasutamine...
 • Page 79 Tolmu eemaldamine Kui tolm on kogunenud tolmukarbi ülemise jooneni, järgige alltoodud protseduuri ja eemaldage tolm. Hoidke tolmukarpi kindlalt, vajutage ja hoidke all kaht nuppu ning eemaldage tolmukarp. ► Joon.37: 1. Ülemine joon 2. Tolmukarp 3. Nupp (kahes kohas) 4. Võrkfilter Eemaldage tolmukarbis olev tolm ning võrkfiltri pinnale kinnitunud tolm ja puru. Sisestage tolmukarp lõpuni, kuni kaks nuppu klõpsuga lukustuvad. ► Joon.38: 1. Tolmukarp 2. Nupp (kahes kohas) ETTEVAATUST: Tolmukarbi kokkupanemisel olge ettevaatlik, et sõrmed vahele ei jääks. MÄRKUS: Kontrollige, et tsüklontarvik, tolmuimeja ja teleskooptoru (sirge toru) oleksid enne taaskäivita- mist korralikult lukustunud.
 • Page 80: Технические Характеристики

  без контроля со стороны взрослых. • Тип аккумулятора указан в главе “ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ”. • Инструкции по установке и извлечению аккумулятора приведены в разделе “Установка или снятие блока аккумулятора”. • Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным спосо- бом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумулятора. • Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккуму- лятор из инструмента. • Не замыкайте контакты блока аккумулятора между собой. • Сведения о мерах предосторожности при техническом обслуживании изделия пользователем приве- дены в главе “ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCL284F Производительность 730 мл Продолжительное использование 1 (Бесшумный режим) Прибл. 38 мин (с аккумулятором BL1830B) 2 (Режим нормальной скорости) Прибл. 21 мин 3 (Режим высокой скорости) Прибл. 15 мин 4 (Режим максимальной скорости) Прибл. 8 мин Общая длина (с трубкой, насадкой и аккумулятором BL1830B) 1 066 мм Номинальное напряжение 18 В пост. тока Масса нетто 1,3 - 1,7 кг •...
 • Page 81: Меры Безопасности

  Не используйте с поврежденным аккуму- Символы лятором. Если инструмент не работает должным образом, был уронен, поврежден, Ниже приведены символы, которые могут исполь- забыт на улице или попал в воду, отнесите зоваться для обозначения оборудования. Перед его в сервисный центр. использованием убедитесь в том, что вы понимаете Не берите инструмент мокрыми руками. их значение. Не помещайте какие-либо предметы в Прочитайте руководство по...
 • Page 82 21. Следуйте всем инструкциям по зарядке и — Тонкодисперсные частицы типа бетон- не заряжайте аккумуляторный блок или ной пыли устройство при температурах, выходящих — Влагопоглотители за пределы указанного в инструкции диапа- Асбест — зона. Зарядка, выполняемая неправильно или — Пестициды при температурах, выходящих за пределы ука- Такие действия могут приводить к возгоранию, занного диапазона, может привести к повреж- травмам и/или имущественному ущербу. дению аккумулятора и повысить риск пожара.
 • Page 83 ностью вышел из строя. Аккумуляторный ИНСТРУКЦИИ. блок может взорваться под действием огня. Запрещено вбивать гвозди в блок аккумуля- ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- тора, резать, ломать, бросать, ронять блок менные аккумуляторные батареи Makita. аккумулятора или ударять его твердым Использование аккумуляторных батарей, не про- предметом. Это может привести к пожару, изведенных Makita, или батарей, которые были перегреву или взрыву. подвергнуты модификациям, может привести к...
 • Page 84: Описание Работы

  Обязательно выключайте на заряженный(-е). инструмент перед установкой и извлечением Дайте инструменту и аккумулятору(-ам) остыть. аккумуляторного блока. Если после восстановления системы защиты ситу- ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении ация не изменится, обратитесь в сервисный центр аккумуляторного блока крепко удерживайте Makita. инструмент и аккумуляторный блок. Если не Индикация оставшегося заряда соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумулятора аккумуляторного блока и травмированию оператора. Только для блоков аккумулятора с Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку индикатором...
 • Page 85 Действие выключателя СБОРКА ► Рис.4: 1. Кнопка изменения мощности всасыва- ния 2. Кнопка включения / выключения ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких- либо работ с инструментом обязательно Для запуска пылесоса просто нажмите кнопку убедитесь, что инструмент отключен, а блок включения / выключения. Для выключения снова аккумулятора снят. нажмите кнопку включения / выключения. Доступна четырехступенчатая регулировка мощ- Описание деталей ности всасывания пылесоса путем нажатия кнопки изменения мощности всасывания. При каждом последующем нажатии этой кнопки циклически Дополнительные принадлежности повторяется бесшумный / нормальный / высокий / Высокоэффективный фильтр, максимальный режим. каркас и губчатый фильтр Уровень...
 • Page 86 Действия для фильтра HEPA Удалите скопившуюся пыль из контейнера и из высокоэффективного фильтра. При установке фильтра HEPA совместите паз филь- ► Рис.11: 1. Контейнер 2. Высокоэффективный фильтр тра HEPA с выступом на пылесосе. Затем разме- Поверните высокоэффективный фильтр по стрелке, стите фильтр предварительной очистки или высоко- чтобы вывести из зацепления фиксирующий буртик, эффективный фильтр на фильтре HEPA и поверните и снимите фильтр. для фиксации. Для демонтажа выполните процедуру ► Рис.12: 1. Фиксирующий буртик установки в обратном порядке. ► Рис.18: 1. Фильтр HEPA 2. Фильтр предваритель- ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании фильтра ной очистки предварительной очистки также соблюдайте при- веденную выше процедуру. ► Рис.19: 1. Фильтр HEPA 2. Высокоэффективный фильтр Удалите мелкую пыль и слегка постучите, чтобы удалить пыль из высокоэффективного фильтра. ЭКСПЛУАТАЦИЯ Сборка Установите высокоэффективный фильтр. Для этого повер- ВНИМАНИЕ: Во время работы с пылесо- ните высокоэффективный фильтр так, чтобы фиксирую- сом не приближайте лицо слишком близко щий буртик плотно вошел в зацепление с пылесосом.
 • Page 87 Перед проведением проверки фильтр HEPA твердыми предметами, напри- или работ по техобслуживанию всегда прове- мер щеткой или скребком. ряйте, что инструмент выключен, а блок акку- муляторов снят. Засоренный фильтр HEPA снижает эффективность всасывания. Периодически очищайте фильтр. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое Периодически промывайте фильтр HEPA водой, техобслуживание или регулировку необходимо про- прополаскивая и тщательно просушивая перед изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita использованием. Запрещено мыть фильтр в сти- или сервис-центрах предприятия с использованием ральной машине. только сменных частей производства Makita. ► Рис.33 87 РУССКИЙ...
 • Page 88: Дополнительные Принадлежности

  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ • Фильтр (нетканая материя) • Фильтр предварительной очистки • Высокоэффективный фильтр ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или • Фильтр HEPA приспособления рекомендуются для исполь- • Насадка для очистки сиденья зования с инструментом Makita, указанным в • Сопло для чистки щелей настоящем руководстве. Использование других • Настенное крепление для аккумуляторного принадлежностей или приспособлений может пылесоса привести к получению травмы. Используйте при- • Циклонный блок надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. • Циклонный фильтр...
 • Page 89 Удалите пыль из корпуса для сбора пыли и уда- Циклонный фильтр лите пыль и мелкую пыль с поверхности сетчатого фильтра. Дополнительные принадлежности Полностью вставьте корпус для сбора пыли ► Рис.36: 1. Кнопка разблокировки 2. Крючок таким образом, чтобы две кнопки зафиксировались 3. Удлиняющая труба (прямая труба) со щелчком. 4. Циклонный фильтр 5. Впускное ► Рис.38: 1. Корпус для сбора пыли 2. Кнопка (два отверстие положения) Информация о циклонном фильтре ВНИМАНИЕ: При повторной сборке кор- Использование пылесоса с циклонным фильтром умень- пуса для сбора пыли следите за тем, чтобы не шает попадающее в контейнер количество пыли, пре- защемить пальцы. дотвращая снижение силы всасывания. Кроме того, это...
 • Page 92 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885A25-984 EN, SV, NO, FI, DA, LV, LT, ET, RU www.makita.com 20221114...

Table of Contents