Casio fx-82ES PLUS User Manual
Hide thumbs Also See for fx-82ES PLUS:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
CASIO CALCULATOR
fx-82ES PLUS
fx-85ES PLUS
fx-350ES PLUS
User's manual

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Casio fx-82ES PLUS

 • Page 1 CASIO CALCULATOR fx-82ES PLUS fx-85ES PLUS fx-350ES PLUS User's manual...
 • Page 2: Safety Notice

  The content of this manual is subject to change without notice. In no event shall CASIO Computer Co., Ltd. be liable to anyone for any special, collateral, accidental or consequential damages that may arise in connection with or as a result of the purchase or use of this product and items not belonging to it.
 • Page 3: Usage Notice

  Usage notice Even if the calculator operates normally, replace the battery at least every three • years (LR44 (GPA76)), every two years (R03 (UM-4)), or every year (LR03 (AM4)). A discharged battery may leak, causing damage and malfunction to the calculator. Never leave a discharged battery in the calculator.
 • Page 4: Automatic Shutdown

  Automatic shutdown If you do not perform any operation on the calculator, it will turn off automatically after about 10 minutes. If this happens, press the ON key to return the calculator to the on state. Adjust the display contrast The following operation key displays the contrast adjustment screen:(CONTRAST) .
 • Page 5: Reading The Display

  Reading the display The calculator display shows the expressions you have entered, the results of the calculations, and various indicators. Indicators Inserted expression Result of the calculation If the indicator appears to the right side of the calculation result, it means that •...
 • Page 6 STAT The calculator is in STAT mode. Angular units are degrees. Angular units are radians. Angular units are gradients. The number of decimal places is effective. The number of valid digits is effective. Math The Natural View format is selected. Calculation history memory data is available and can be played or there is more existing data above / below the screen.
 • Page 7 Calculator configuration settings First, perform the following key operations to display the setup menu: SHIFT + MODE (SETUP). Next, use the arrow keys and number keys to configure the selected setting. The underlined setting values are the original default settings. 1.
 • Page 8: Initialization Of Settings

  Specifies either a mixed fraction (ab / c) or a false fraction (d / c) to display the fractions in the calculation results. Specifies whether to display the FREQ (frequency) column on the Stat Editor screen in STAT mode. Specifies whether to display a decimal point or a decimal comma for decimal places.
 • Page 9: Basic Calculations

  Inserting with Natural View Selecting Natural View allows you to insert and display fractions and certain functions just as they are written in the textbook. If you enter too many functions, further input may be impossible. If this happens, divide the calculation into several parts and calculate each one separately.
 • Page 10 Calculations with percentages By entering a value and pressing the entered value becomes a percentage. Calculations with degrees, minutes, seconds (Sexagesimal) By pressing you can switch between sexagesimal and decimal. Value input format for the sexagesimal system: degrees , minutes , seconds .
 • Page 11: Independent Memory

  Variables (A, B, C, D, E, F, X, Y) Your calculator has eight preset variables. You can assign a value to them and also use the variables in calculations. Independent memory You can add or subtract the results of calculations from independent memory. The indication "M"...
 • Page 12: Data Entry

  Statistical calculations (STAT) To start statistical calculations, perform the key operation MODE + 2 (STAT) to enter STAT mode, and then use the screen that appears to select the type of calculations you want to perform. Data entry Use the Stat editor to enter the data. To display the Stat Editor, perform the following key operation SHIFT + 1 (STAT) + 2 (Data).
 • Page 13 Calculation of estimated values Based on the regression formula obtained in the statistical calculation of the paired variable, the expected value of y can be calculated for a given value of x. The corresponding value of y (two values of x1 and x2, in the case of quadratic regression) can also be calculated for the value of y in the regression formula.
 • Page 14: Error Messages

  Calculation range and accuracy Number of digits for internal calculations - 15 digits. Accuracy - in general, ± 1 in tenth place for simple calculation. The accuracy for exponential display is ± 1 for the last valid digit. In the case of consecutive calculations, the errors are accumulated.
 • Page 15 Stack ERROR Problem: The calculation you are performing has exceeded the capacity of the numeric or • stack memory. Solution: Simplify the calculation expression so that the calculation does not exceed the • capacity of the stack memory. Try to divide the calculation into two or more parts. •...
 • Page 16: Battery Replacement

  Before you anticipate a calculator failure … Whenever an error occurs during the calculation or when the calculation results are not what you expected, perform the following steps. If one step does not resolve the issue, go to the next step. Be aware that you should make special copies of important data before performing these steps.
 • Page 17: Specifications

  Fx85ES PLUS: Built-in solar battery, button battery LR44 (GPA76) x 1 Approximate battery life: Fx-82ES PLUS: 17 000 hours (when the blinking cursor is displayed continuously) Fx-350ES PLUS: 8 700 hours (during continuous operation) Fx85ES PLUS: 3 years (with 1-hour operation per day)
 • Page 18 When I perform a function calculation, why do I get a calculation result that is completely different from the older CASIO calculator model? For a Natural View model, the argument of a function that uses parentheses must be followed by closed parentheses.
 • Page 20: Důležité Informace

  Obsah tohoto manuálu podléhá změnám bez upozornění. CASIO Computer Co., Ltd. Není v žádném případě odpovědná vůči komukoli za jakýkoli případ speciálního, kolaterálního, náhodného nebo následného poškození, které může vzniknout ve spojení s nebo jako důsledek koupě či používání tohoto produktu a položek, které...
 • Page 21: Zapnutí A Vypnutí

  Upozornění pro používání I když kalkulátor pracuje normálně, vyměňte baterii minimálně každé tři roky • (LR44 (GPA76)), každé dva roky (R03 (UM-4)) nebo každý rok (LR03 (AM4)). Vybitá baterie může začít vytékat, a tak způsobit poškození a nesprávnou funkci kalkulátoru. Nikdy nenechávejte vybitou baterii v kalkulátoru. Nezkoušejte používat kalkulátor, pokud je baterie úplně...
 • Page 22: Automatické Vypnutí

  Automatické vypnutí Pokud na kalkulátoru neprovedete žádnou operaci, automaticky se vypne zhruba po 10 minutách. Pokud se to stane, stiskněte klávesu ON, abyste kalkulátor opět vrátili do zapnutého stavu. Nastavení kontrastu displeje Následující klávesovou operací zobrazíte obrazovku pro nastavení kontrastu (CONTRAST): .
 • Page 23 Čtení displeje Displej kalkulátoru ukazuje výrazy, které jste vložili, výsledky výpočtů a různé indikátory. Indikátory Vložený výraz Výsledek výpočtu Pokud se indikátor objeví napravo od výsledku výpočtu, znamená to, že • zobrazovaný výsledek výpočtu pokračuje vpravo. Použijte šipky pro posun zobrazení...
 • Page 24 STAT Kalkulátor je v režimu STAT. Úhlové jednotky jsou stupně. Úhlové jednotky jsou radiány. Úhlové jednotky jsou gradiány. V účinnosti je stanovený počet desetinných míst. V účinnosti je stanovený počet platných číslic. Math Je zvolen formát Přirozeného zobrazení. Data paměti historie výpočtu jsou k dispozici a lze je přehrát nebo existuje více dat nad/pod stávající...
 • Page 25 Nastavení konfigurace kalkulátoru Nejprve proveďte následující klávesové operace pro zobrazení menu nastavení: SHIFT + MODE (SETUP). Dále použijte šipky a číselné klávesy pro konfiguraci vybraného nastavení. Podtržené hodnoty nastavení jsou původní standardní nastavení. 1. MthlO (Přirozené zobrazení) – zobrazuje zlomky, iracionální čísla a ostatní výrazy, jako by byly zapsané...
 • Page 26 Určuje buď smíšený zlomek (ab/c) nebo nepravý zlomek (d/c) pro zobrazení zlomků ve výsledcích výpočtů Určuje, zda se zobrazí nebo nezobrazí sloupec FREQ (četnosti) u obrazovky Stat editoru v režimu STAT. Určuje, zda pro desetinná místa zobrazí desetinnou tečku nebo desetinnou čárku. Při vkládání...
 • Page 27: Základní Výpočty

  Vkládání s Přirozeným zobrazením Výběr Přirozeného zobrazení umožňuje vkládat a zobrazovat zlomky a určité funkce právě tak, jak jsou zapsané v učebnici. Pokud vložíte příliš mnoho funkcí, může být další vkládání znemožněno. Pokud se tak stane, rozdělte výpočet na několik částí a vypočtěte každou zvlášť. Když...
 • Page 28 Zlomky jsou ve výsledcích zobrazeny po jejich vykrácení. Výpočty s procenty Vložením hodnoty a stiskem se ze zadané hodnoty stanou procenta. Výpočty se stupni, minutami, vteřinami (šedesátková soustava) Stiskem klávesy můžete přepínat mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou. Formát vkládání hodnot pro šedesátkovou soustavu: stupně , minuty , vteřiny Vždy musíte vložit nějakou hodnotu pro stupně...
 • Page 29 Proměnné (A, B, C, D, E, F, X, Y) Váš kalkulátor má osm přednastavených proměnných a k nim můžete přiřadit hodnotu a také použít proměnné ve výpočtech. Nezávislá paměť Výsledky výpočtů můžete přičíst nebo odečíst od nezávislé paměti. Indikace „M“ na displeji znamená, že v nezávislé...
 • Page 30 Vkládání dat Pro vložení dat použijte Stat editor. Pro zobrazení Stat editoru proveďte následné klávesové operace SHIFT + 1 (STAT) + 2 (Data). Stat editor poskytuje 80 řádků pro vložená data, je-li použit pouze sloupec X, 40 řádků, když jsou užity sloupce X a FREQ nebo sloupce X a Y. nebo 26 řádků, když jsou užity sloupce X, Y a FREQ.
 • Page 31 Výpočet odhadovaných hodnot Na základě regresního vzorce získaného ve statistickém výpočtu párové proměnné, očekávaná hodnota y může být spočítána pro danou hodnotu x. Odpovídající hodnota y (dvě hodnoty x1 a x2, v případě kvadratické regrese), může být také spočítána pro hodnotu y v regresním vzorci.
 • Page 32: Chybová Hlášení

  Rozsah výpočtu a přesnost Počet číslic pro vnitřní výpočty – 15 číslic. Přesnost – všeobecně, ± 1 na desátém místě pro jednoduchý výpočet. Přesnost pro exponenciální zobrazení je ± 1 u poslední platné číslice. V případě po sobě jdoucích výpočtů se chyby kumulují. Chyby Kalkulátor zobrazí...
 • Page 33 Stack ERROR Příčina: Výpočet, který provádíte, přesáhl kapacitu číselné či příkazové zásobníkové • paměti. Náprava: Zjednodušte výpočtový výraz tak, aby výpočet nepřesáhl kapacitu zásobníkové • paměti. Zkuste rozdělit výpočet na dvě a více částí. • Syntax ERROR Příčina: Problém je ve formě výpočtu, který provádíte. •...
 • Page 34: Výměna Baterie

  Dříve než budete předpokládat poruchu kalkulátoru… Kdykoli se objeví během výpočtu chyba nebo když výsledky výpočtu nejsou takové, jaké jste čekali, proveďte následující kroky. Pokud jeden krok problém nevyřeší, posuňte se ke kroku následujícímu. Uvědomte si, že byste si měli udělat zvláštní kopie důležitých dat dříve, než začnete provádět tyto kroky.
 • Page 35: Technické Údaje

  Fx-350ES PLUS: baterie AAA LR03 (AM4) x 1 Fx85ES PLUS: Vestavená sluneční baterie, knoflíková baterie LR44 (GPA76) x 1 Přibližná životnost baterie: Fx-82ES PLUS: 17 000 hodin (při nepřetržitém zobrazení blikajícího kurzoru) Fx-350ES PLUS: 8 700 (při nepřetržitém provozu) Fx85ES PLUS: 3 roky (při 1hodinovém provozu denně) Spotřeba energie:...
 • Page 36: Často Kladené Otázky

  Když provedu výpočet funkce, proč dostanu výsledek výpočtu, který se naprosto odlišuje od staršího modelu kalkulátoru CASIO? U modelu s Přirozeným zobrazením musí být argument funkce, která užívá kulaté závorky, následován uzavřenými kulatými závorkami. Opomenutí stisknutí závorky po argumentu k uzavření...
 • Page 38: Dôležité Informácie

  Obsah tohto manuálu podlieha zmenám bez upozornenia. CASIO Computer Co., Ltd. nie je v žiadnom prípade zodpovedná voči komukoľvek za akýkoľvek prípad špeciálneho, kolaterálneho, náhodného alebo následného poškodenia, ktoré môže vzniknúť v spojení s alebo ako dôsledok kúpy či používania tohto zariadenia a položiek, ktoré...
 • Page 39: Zapnutie A Vypnutie

  Upozornenie na používanie Aj keď kalkulátor pracuje normálne, vymeňte batériu minimálne každé tri roky • (LR44 (GPA76)), každé dva roky (R03 (UM-4)) alebo každý rok (LR03 (AM4)). Vybitá batéria môže začať vytekať, a tak spôsobiť poškodenie a nesprávnu funkciu kalkulátora. Nikdy nenechávajte vybitú batériu v kalkulátore. Neskúšajte používať kalkulátor, ak je batéria úplne vybitá...
 • Page 40: Automatické Vypnutie

  Stlačením SHIFT + AC (OFF) kalkulátor vypnete. Automatické vypnutie Pokiaľ na kalkulátore nevykonáte žiadnu operáciu, automaticky sa vypne zhruba po 10 minútach. Ak sa to stane, stlačte kláves ON, aby ste kalkulátor opäť vrátili do zapnutého stavu. Nastavenie kontrastu displeja Nasledujúcou klávesovou operáciou zobrazíte obrazovku nastavenia kontrastu (CONTRAST): .
 • Page 41 Čítanie displeja Displej kalkulátora ukazuje výrazy, ktoré ste vložili, výsledky výpočtov a rôzne indikátory. Indikátory Vložený výraz Výsledok výpočtu Ak sa indikátor objaví napravo od výsledku výpočtu, znamená to, že • zobrazovaný výsledok výpočtu pokračuje vpravo. Použite šípky na posun zobrazenia výsledku výpočtu.
 • Page 42 Kalkulátor je pripravený na vloženie názvu premennej, aby k nej mohol vyvolať jej hodnotu. Táto indikácia sa objaví po stlačení RCL. STAT Kalkulátor je v režime STAT. Uhlové jednotky sú stupne. Uhlové jednotky sú radiány. Uhlové jednotky sú gradiány. V účinnosti je stanovený počet desatinných miest. V účinnosti je stanovený...
 • Page 43 Nastavenie konfigurácie kalkulátora Najskôr vykonajte nasledujúce klávesové operácie na zobrazenie menu nastavenia: SHIFT + MODE (SETUP). Ďalej použite šípky a číselné klávesy na konfiguráciu vybraného nastavenia. Podčiarknuté hodnoty nastavenia sú pôvodné štandardné nastavenie. 9. MthlO (Prirodzené zobrazenie) – zobrazuje zlomky, iracionálne čísla a iné odkazy, ako by boli zapísané...
 • Page 44 Určuje buď zmiešaný zlomok (ab/c) alebo malý zlomok (d/c) pre zobrazenie zlomkov vo výsledkoch výpočtov Určuje, či sa zobrazí alebo nezobrazí stĺpec FREQ (frekvencia) pri obrazovke Stat editora v režime STAT. Určuje, či pre desatinné miesta zobrazí desatinnú bodku alebo desatinnú čiarku. Pri vkladaní...
 • Page 45 Vkladanie s Prirodzeným zobrazením Výber Prirodzeného zobrazenia umožňuje vkladať a zobrazovať zlomky a určité funkcie práve tak, ako sú zapísané v učebnici. Ak vložíte príliš veľa funkcií, môže byť ďalšie vkladanie znemožnené. Ak sa tak stane, rozdeľte výpočet na niekoľko častí a vypočítajte každú zvlášť. Keď...
 • Page 46 Zlomky sú vo výsledkoch zobrazené po ich vykrátení. Výpočty s percentami Vložením hodnoty a stlačením sa zo zadanej hodnoty stanú percentá. Výpočty sa stupňami, minútami, sekundami (šesťdesiatková sústava) Stlačením klávesu môžete prepínať medzi šesťdesiatkovou a desiatkovou sústavou. Formát vkladania hodnôt pre šesťdesiatkovú sústavu: stupne , minúty , sekundy Vždy musíte vložiť...
 • Page 47 Premenné (A, B, C, D, E, F, X, Y) Váš kalkulátor má osem prednastavených premenných a k nim môžete priradiť hodnotu a tiež použiť premenné vo výpočtoch. Nezávislá pamäť Výsledky výpočtov môžete pripočítať alebo odpočítať od nezávislej pamäte. Indikácia „M“ na displeji znamená, že v nezávislej pamäti je uložená...
 • Page 48 Štatistické výpočty (STAT) Na začatie štatistických výpočtov, vykonajte klávesovú operáciu MODE + 2 (STAT) na vstup do režimu STAT a potom použite obrazovku, ktorá sa objaví, na vybranie typu výpočtov, ktoré chcete vykonávať. Vkladanie dát Na vloženie dát použite Stat editor. Na zobrazenie Stat editora vykonajte následné klávesové...
 • Page 49 Výpočet odhadovaných hodnôt Na základe regresného vzorca získaného v štatistickom výpočte párové premenné, očakávaná hodnota y môže byť spočítaná pre danú hodnotu x. Zodpovedajúca hodnota y (dve hodnoty x1 a x2, v prípade kvadratickej regresie), môže byť tiež spočítaná pre hodnotu y v regresie vzorci.
 • Page 50: Chybové Hlásenia

  Rozsah výpočtu a presnosť Počet číslic pre vnútorné výpočty – 15 číslic. Presnosť – všeobecne, ± 1 na desiatom mieste pre jednoduchý výpočet. Presnosť pre exponenciálne zobrazenie je ± 1 v prípade poslednej platnejčíslice. V prípade po sebe idúcich výpočtov sa chyby kumulujú. Chyby Kalkulátor zobrazí...
 • Page 51 Stack ERROR Príčina: • Výpočet, ktorý vykonávate, presiahol kapacitu číselnej či príkazovej zásobníkovej pamäte. Náprava: Zjednodušte výpočtový výraz tak, aby výpočet nepresiahol kapacitu zásobníkovej • pamäte. Skúste rozdeliť výpočet na dve a viac častí. • Syntax ERROR Príčina: Problém je vo forme výpočtu, ktorý vykonávate. •...
 • Page 52: Výmena Batérie

  Skôr než budete predpokladať poruchu kalkulátora … Kedykoľvek sa objaví počas výpočtu chyba alebo keď výsledky výpočtu nie sú také, aké ste čakali, vykonajte nasledujúce kroky. Ak jeden krok problém nevyrieši, posuňte sa na krok nasledujúcemu. Uvedomte si, že by ste si mali urobiť zvláštne kópie dôležitých dát skôr, než začnete vykonávať...
 • Page 53 Fx85ES PLUS: Vstavaná slnečná batéria, gombíková batéria LR44 (GPA76) x 1 Približná životnosť batérie: Fx-82ES PLUS: 17 000 hodín (pri nepretržitom zobrazení blikajúceho kurzora) Fx-350ES PLUS: 8 700 (pri nepretržitej prevádzke) Fx85ES PLUS: 3 roky (pri 1 hodine prevádzky denne)
 • Page 54 Keď urobím výpočet funkcie, prečo dostanem výsledok výpočtu, ktorý sa úplne odlišuje od staršieho modelu kalkulátora CASIO? Pri modeli s Prirodzeným zobrazením musí byť argument funkcie, ktorá používa okrúhle zátvorky, nasledovaný uzavretými okrúhlymi zátvorkami. Zabudnutie stlačenia zátvorky po argumente k uzavretiu okrúhlych zátvoriek môže spôsobiť, že nechcené...
 • Page 55: Fontos Információk

  és a hozzá tartozó tárgyak megvásárlásával vagy használatával kapcsolatban vagy annak eredményeként merülhet fel. Ezen kívül a CASIO Computer Co., Ltd. Nem vállal semmiféle felelősséget harmadik félnek a termék és a kapcsolódó termékek használatából eredő panaszaiért.
 • Page 56: A Készülék Be- És Kikapcsolása

  Kezelési óvintézkedések Még akkor is, ha a számológép normálisan működik, cserélje ki az elemet • legalább háromévente (LR44 (GPA76)), kétévente (R03 (UM-4)) vagy egy évente (LR03 (AM4)). A lemerült elem szivároghat, ami a számológép károsodását és hibás működését okozhatja. Soha ne hagyjon lemerült elemet a számológépben. Ne próbálja meg használni a számológépet, ha az elem teljesen lemerült (fx-85ES PLUS).
 • Page 57: Automatikus Kikapcsolás

  A számológép kikapcsolásához nyomja meg a SHIFT + AC (OFF) gombot. Automatikus kikapcsolás Ha nem végez semmilyen műveletet a számológépen, akkor az körülbelül 10 perc múlva automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben nyomja meg az ON gombot a számológép bekapcsolt állapotához való visszatéréshez. A kijelző...
 • Page 58 A számológép kijelzője jelzi ki a bevitt kifejezéseket, a számítások eredményeit és a különféle állapotjelzőket. Állapotjelzők Kifejezés bevitele A számítás eredménye Ha a számítási eredmény jobb oldalán a jelző jelenik meg, az azt jelenti, hogy a • megjelenített számítási eredmény jobbra folytatódik. A nyilakkal mozgathatja a számítási eredmény megjelenítését.
 • Page 59 A számológép készen áll egy változó nevének beillesztésére, hogy elő tudja hívni annak értékét. Ez a jelzés az RCL gomb megnyomása után jelenik meg. STAT A számológép STAT módban van. A szög alapértelmezett egysége a fok. A szög alapértelmezett egysége a radián. A szög alapértelmezett egysége az újfok.
 • Page 60 Generáljon számtáblát egy kifejezés MODE + 3 (TABLE) alapján Megjegyzés: A kezdeti alapértelmezett számítási mód a COMP mód. A Számológép beállításainak konfigurálása Először jelenítse meg a beállító menüt az alábbi gomb művelet elvégzésével: SHIFT + MODE (SETUP). Majd a kívánt beállítási értékek kialakításához használja a LE nyíl és FEL nyíl gombokat, valamint a számgombokat.
 • Page 61 FIX – A (0 és 9 között) megadott érték határozza meg a számítási eredmények kijelzésénél használandó tizedes helyek számát. Kijelzésük előtt a számológép a megadott jegyre kerekíti le a számítási eredményeket. SCI – A (1-10) megadott érték határozza meg a számítási eredmények kijelzésénél használandó...
 • Page 62 A bevitel alapszabályai Számításokat ugyanabban a formában lehet bevinni, ahogyan le vannak írva. A = megnyomásakor a számológép önműködően meghatározza a műveletek elvégzésének sorrendjét és megjeleníti az eredményt a kijelzőn. A sin, sinh és más, zárójeleket magukban foglaló függvényeknél kötelező kitenni a bezáró...
 • Page 63 A számítási eredmények átkapcsolása Ha a Természetes megjelenítés van kiválasztva, a gomb nyomogatásával lehet kapcsolgatni az aktuálisan megjelenített eredmény tört vagy négyzetgyök és a tizedes alakja között. Alapszámítások Törtekkel történő számítások Vegye figyelembe, hogy a törtek beviteli módja eltérő, attól függően, hogy természetes vagy lineáris megjelenítést használ-e.
 • Page 64: Független Memória

  Korábbi számítások A COMP módban a számológép megközelítőleg akár 200 bájtnyi adatot is meg tud jegyezni és fel tud használni a legfrissebb számításnál. Végig lehet nézni a korábbi számítások tartalmát a kijelzőn a FEL és LE nyilakkal. A korábbi számítások minden adat eltűnik, ha megnyomja az ON-t, ha átkapcsol egy másik számítási módra, ha kijelzési alakot vált, vagy ha bármilyen nullázó...
 • Page 65 SHIFT + 9 (CLR) + 2 (Memory) = (Yes) Prímfelbontás A COMP üzemmódban legfeljebb 10 számjegyből álló pozitív egész számot faktoriálhat, hogy legfeljebb három számjegyű prímtényezők legyenek a SHIFT + (FACT) művelet segítségével. Ha olyan értéken végez prímfaktoriálást, amely olyan faktort tartalmaz, amely háromnál több számjegyű...
 • Page 66 Így tudja megváltoztatni egy rekesz adatát: A Stat szerkesztőben vigye rá a kurzort arra a rekeszre, amely a megváltoztatni óhajtott adatot tartalmazza, vigye be az új adatot és utána nyomja meg a =-t. Így tud törölni egy sort: A Stat szerkesztőben vigye rá a kurzort arra a sorra, amelyet ki óhajt törölni és utána nyomja meg az DEL-t.
 • Page 67 End? – Vigye be az X felső határát. Biztosítsa, hogy a végérték mindig nagyobb legyen a kezdőértéknél. Step? – Vigye be a lépésnagyságot. A lépés adja meg, hogy a számtáblázat létrehozása során egymás után mennyivel növekedjen a kezdőérték. Ha megnyomja az AC-t, miközben még látszik a számtáblázat képe, a számológép visszavisz a 2.
 • Page 68 Elhárítása: Ellenőrizze a bevitt értékeket, csökkentse a jegyek számát és próbálja meg újból. • Ha független memóriát vagy a függvény argumenseként változót használ, • biztosítsa, hogy a memória vagy változó értéke benne legyen a függvény megengedett tartományában. Stack ERROR Oka: A végzett számítás következtében a számtár vagy parancstár elérte kapacitásának •...
 • Page 69 Oka: Tizedes argumentumot illesztettek be a véletlenszám függvényhez. • Elhárítása: • Csak egész számokat adjon meg argumentumként. Mielőtt feltételezné a számológép hibás működését ... Ha számítás közben bármikor hiba jelentkezett vagy a számítási eredmények eltérnek a várttól, tegye meg az alábbi lépéseket. Ha egy lépés nem oldja meg a problémát, menjen a következő...
 • Page 70: Műszaki Adatok

  Fx85ES PLUS: Beépített napelem, LR44 (GPA76) gombakkumulátor x 1 Az elem megközelítőleges élettartama: Fx-82ES PLUS: 17 000 óra (amíg a kijelzőn folyamatosan villog a kurzor) Fx-350ES PLUS: 8 700 (folyamatos működés) Fx85ES PLUS: 3 év (napi egy óra használatot feltételezve) Áramfelvétel:...
 • Page 71: Gyakori Kérdések

  Függvényszámítás végzésekor miért kapok olyan számítási eredményt, amely teljesen eltér a CASIO számítógépek régebbi modelljeinél megszokottól? Természetes (képlet alapú) kijelző esetén a zárójeles függvény argumense után bezáró zárójelnek kell következnie. Ha a ) megnyomásával nem zárja be a zárójelet az argumens...
 • Page 73 Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. CASIO Computer Co., Ltd. haftet in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für besondere, zufällige oder Folgeschäden, die im Zusammenhang mit oder infolge des Kaufs oder der Verwendung dieses Produkts und von Gegenständen, die nicht dazu gehören, entstehen können.
 • Page 74: Hinweise Zur Verwendung

  Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch für diesen Rechner angegebenen • Batterien. Hinweise zur Verwendung Auch wenn der Rechner normal funktioniert, ersetzen Sie die Batterie • mindestens alle drei Jahre (LR44 (GPA76)), alle zwei Jahre (R03 (UM-4)) oder jedes Jahr (LR03 (AM4)).
 • Page 75: Ein- Und Ausschalten

  Ein- und Ausschalten Drücken Sie ON, um den Rechner einzuschalten. Drücken Sie SHIFT + AC (OFF), um den Rechner auszuschalten. Automatisches Ausschalten Wenn Sie den Taschenrechner nicht bedienen, wird er nach ca. 10 Minuten automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall die Taste ON, um den Rechner wieder in den eingeschalteten Status zu versetzen.
 • Page 76 Tastenfunktion Textfarbe über der Taste: Bedeutung: Gelb Drücken Sie SHIFT und dann die Taste, um die Funktion auszuführen. Drücken Sie ALPHA und dann die Taste, um die entsprechende Variable, Konstante oder das entsprechende Symbol einzufügen. Anzeige lesen Die Taschenrechneranzeige zeigt die von Ihnen eingegebenen Ausdrücke, die Ergebnisse der Berechnungen und verschiedene Indikatoren an.
 • Page 77: Verwenden Des Menüs

  Displayanzeige: Indikator: Bedeutung: Die Tastatur wurde durch Drücken der SHIFT-Taste bewegt. Durch Drücken einer beliebigen Taste kehren Sie zur Basistastatur zurück und diese Anzeige verschwindet. Der Alpha-Eingabemodus wurde durch Drücken der ALPHA-Taste eingestellt. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Alpha- Eingabemodus verlassen und diese Anzeige verschwindet.
 • Page 78 Sie können einen Menüpunkt auswählen, indem Sie die Zifferntaste drücken, die • der Nummer auf der linken Seite des Menübildschirms entspricht. • Verwenden Sie die Pfeiltasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um zwischen den Menüs zu wechseln. Um das Menü zu schließen, ohne etwas auszuwählen, drücken Sie AC. •...
 • Page 79 Hinweis: Der Rechner wechselt automatisch in die Zeilenansicht, wenn Sie in den STAT- Modus wechseln. In diesem Handbuch bedeutet das MATH-Symbol neben der Beispieloperation die natürliche Ansicht (MathO), während das LINE-Symbol Zeilenansicht bedeutet. 27. Deg 28. Rad 29. Gra Gibt Grad, Bogenmaß oder Gradienten als Winkeleinheiten für den Eingabewert und die Anzeige des Berechnungsergebnisses an.
 • Page 80 Passt den Kontrast der Anzeige an. Rechnereinstellungen initialisieren Führen Sie zum Initialisieren des Rechners die folgende Aktion aus, bei der der Berechnungsmodus auf COMP eingestellt wird und alle anderen Einstellungen, einschließlich der Menüeinstellungen, auf die Standardwerte zurückgesetzt werden. Ausdrücke und Werte eingeben Grundregeln für die Eingabe Berechnungen können in der gleichen Form eingegeben werden, wie sie geschrieben werden.
 • Page 81: Grundlegende Berechnungen

  Wenn Sie = drücken und das Ergebnis erhalten, wird möglicherweise ein Teil des Ausdrucks abgeschnitten. Wenn Sie den gesamten Ausdruck sehen möchten, drücken Sie AC und scrollen Sie mit den Pfeilen. Werte und Ausdrücke als Argumente verwenden Der von Ihnen eingegebene Wert oder Ausdruck kann als Argument für eine Funktion verwendet werden.
 • Page 82 Berechnungen mit Prozentsätzen Durch Eingabe eines Wertes und Drücken von wird der eingegebene Wert zu einem Prozentsatz. Berechnungen mit Grad, Minuten, Sekunden (Hexadezimalsystem) Sie können zwischen Hexadezimal- und Dezimalsystem wechseln, indem Sie die Taste drücken. Format für die Eingabe von Werten für das Hexadezimalsystem: Grad Minuten , Sekunden .
 • Page 83: Unabhängiger Speicher

  Speicher des letzten Ergebnisses (Ans) Das zuletzt angezeigte Berechnungsergebnis wird in Ans (Speicher des letzten Ergebnisses) gespeichert. Der Speicherinhalt des letzten Ergebnisses wird immer dann aktualisiert, wenn ein neues Berechnungsergebnis angezeigt wird. Variablen (A, B, C, D, E, F, X, Y) Ihr Rechner verfügt über acht voreingestellte Variablen.
 • Page 84 Funktionsberechnungen Die Verwendung von Funktionen kann den Rechner verlangsamen. Führen Sie keine weiteren Vorgänge durch, während Sie auf die Anzeige der Berechnung warten. Um die laufende Berechnung zu unterbrechen, drücken Sie AC. Statistische Berechnungen (STAT) Um statistische Berechnungen zu starten, führen Sie die Tastenbedienung MODE + 2 (STAT) aus, um den STAT-Modus aufzurufen, und wählen Sie dann auf dem angezeigten Bildschirm den Typ der Berechnungen aus, die Sie ausführen möchten.
 • Page 85 So fügen Sie eine Zeile ein: Bewegen Sie den Cursor im Stat-Editor an die Stelle, an der Sie eine Zeile einfügen möchten, und führen Sie dann folgende Tastenbedienung aus: SHIFT + 1 (STAT) + 3 (Edit) +1 (Ins). So löschen Sie den gesamten Inhalt des Stat-Editors: Führen Sie die folgenden Schritte aus: SHIFT + 1 (STAT) + 3 (Edit) + 2 (Del-A).
 • Page 86 3. Geben Sie als Antwort auf die Eingabeaufforderungen die Werte ein, die Sie verwenden möchten, indem Sie nach jedem = drücken: Start? –Geben Sie den Anfangswert für x ein End? – Geben Sie den Endwert für x ein. Stellen Sie sicher, dass der Endwert immer höher als der Anfangswert ist.
 • Page 87 Fehlermeldungen: Math ERROR Ursache: Das Zwischenergebnis oder die endgültige Berechnung der von Ihnen • durchgeführten Berechnung überschreitet den zulässigen Berechnungsbereich. Die Eingabe überschreitet den zulässigen Bereich für den Eingabewert • (insbesondere bei Verwendung von Funktionen). Die Berechnung, die Sie durchführen, enthält eine unzulässige mathematische •...
 • Page 88 Das Problem liegt in Form der Berechnung vor, die Sie durchführen. • Korrektur: • Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor. Insuffinent MEM ERROR Ursache: Durch das Anordnen von Parametern im TABLE-Modus wurden mehr als 30 x- • Werte für die Tabelle generiert. Korrektur: Grenzen Sie den Berechnungsbereich der Tabelle ein, indem Sie den Startwert, •...
 • Page 89: Technische Spezifikationen

  16. Initialisieren Sie den Rechner: ON + SHIFT + 9 (CLR) + 0 (ALL) = (Yes). Überspringen Sie nicht den vorherigen Schritt! Technische Spezifikationen Stromversorgung: Fx-82ES PLUS: Batterie AAA R03 (UM-4) x 1 Fx-350ES PLUS: Batterie AAA LR03 (AM4) x 1...
 • Page 90 Fx85ES PLUS: eingebaute Solarbatterie, Knopfbatterie LR44 (GPA76) x 1 Ungefähre Batterielaufzeit: Fx-82ES PLUS: 17 000 Stunden (wenn der blinkende Cursor kontinuierlich angezeigt wird) Fx-350ES PLUS: 8 700 Stunden (im Dauerbetrieb) Fx85ES PLUS: 3 Jahre (mit 1-Stunden-Betrieb pro Tag) Energieverbrauch: 0,0002 W (fx-82/350ES PLUS) Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C...
 • Page 91: Häufig Gestellte Fragen

  Berechnungen mehrmals verwenden müssen. Warum erhalte ich bei der Berechnung einer Funktion ein Berechnungsergebnis, das sich vollständig vom älteren CASIO-Rechnermodell unterscheidet? Bei einem Modell mit natürlicher Darstellung müssen auf das Argument einer Funktion, die Klammern verwendet, geschlossene Klammern folgen. Wenn nach einem Argument keine schließende Klammer hinzugefügt wird, können unerwünschte Werte oder...

This manual is also suitable for:

Fx-85es plusFx-350es plus

Table of Contents