Download Print this page
Samsung WAM5500 Quick Setup Manual

Samsung WAM5500 Quick Setup Manual

Hide thumbs Also See for WAM5500:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

QUICK SETUP GUIDE

Advertisement

loading

Summary of Contents for Samsung WAM5500

 • Page 1 QUICK SETUP GUIDE...
 • Page 2 Features Wi-Fi Multiroom Connect multiple devices at One device feature once. connection Variety of music services available with the Samsung Multiroom App installation App. Music service per music service Sound source service required Internet radio (Tuneln) NOTE  Bluetooth Setup, please refer to page 11.
 • Page 3: Checking The Components

  MODE Do not place any items on top off or sit on the main unit. Getting Started 1. Follow the installation steps in this user manual. 2. Please download Samsung Multiroom app on your smart device. · 2 · English...
 • Page 4: Installation

  NOTE  All the devices need to connect to the Smart device Router Router same network. 2. On your smart device, download and install the Samsung Multiroom app. Android Samsung Multiroom app 3. Connect your speaker to power. POWER POWER <WAM5500>...
 • Page 5 Installation 4. Launch the Samsung Multiroom app on your smart device, and then follow the instruction on the screen to complete setup. - Play music after speaker setup is complete. Welcome Screen If Auto Set-up fails, follow the on-screen instructions.
 • Page 6: Speaker Top

  Speaker Top Touch to select TV SoundConnect /Bluetooth/Wi-Fi Volume button Play/Pause OLED MODE Display Previous Next Song Song Swipe NOTES  Tap/Swipe : Whole area is available except MODE, Volume (-,+) key area on the TOP.  The speaker will enter standby mode to reduce energy consumption after 15 minutes of idle time.
 • Page 7: Speaker Bottom

  It will connect at an angle. POWER <WAM5500> POWER SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1 SERVICE2 POWER <WAM3500> Notch for Power Cable Shown: WAM5500 • WAM5500 SERVICE1/SERVICE2 Jack : For service only. • WAM3500 SERVICE Jack : For service only. · 6 · English...
 • Page 8 Using the Samsung Multiroom App (on Main Screen) View the full list of connected speakers. Enter a keyword to search for the music desired. Access the settings menu. Select a source of music and play the music you want. Scroll left or right to view different sources of music.
 • Page 9: Connecting Additional Speakers

  Connecting Additional Speakers You can add additional speakers Use an app to add speakers to the network. 1. Connect the new speaker to an electrical outlet. 2. On the main screen, touch at the top left to display a list of speakers. 3.
 • Page 10 Using Multiple Speakers Setting up a group Group multiple speakers, connected over the same network, to play the same music via the speakers. 1. On the main screen, touch at the top left to display a list of speakers. 2. Touch next to the speaker name. 3.
 • Page 11 Using Multiple Speakers Setting up Stereo Mode  If connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi, use multiple speakers to configure a surround sound system. Refer to “Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi” for details. Use multiple speakers to enjoy stereo sound.
 • Page 12: Using Bluetooth

  1. Touch the MODE button on the TOP of your speaker one or more times until you hear “Bluetooth is ready.”. 2. Enable Bluetooth on your smart phone, and then select [Samsung] R5 or [Samsung] R3 from the Bluetooth list.
 • Page 13 NOTE  TV SoundConnect can be used to connect a single speaker to a TV. (to connect multiple speakers to a TV, refer to “Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi”). 2. Press and hold MODE button for 5 seconds to initialise TV SoundConnect Mode.
 • Page 14 Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi What is the Wi-Fi surround sound connection? If your Samsung TV supports the Wi-Fi mode, connect the TV and audio devices on the same Wi-Fi network. You can enjoy sound experience from the surround sound system.
 • Page 15 1. Check to make sure that the Soundbar and audio device are connected to a (Wi-Fi) network. NOTE  Download the Samsung Multiroom app to your smart device, then follow the instructions in the app to connect the speakers and/or Soundbar to the (Wi-Fi) network.
 • Page 16 Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi 2. Select Multiroom Link Type. • Surround : Wireless Speaker Manager Set up with 2 to 5 speakers Other Audio Device ( ) • Soundbar+Surround : Multiroom Link Type  Surround Set up with one Soundbar and two...
 • Page 17 Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi Connecting to a Samsung Smart TV released in 2015  Connecting a single speaker or Soundbar 1. On the TV menu, select Speaker List. Menu  Sound  Speaker List 2. Select a connected speaker from the list of speakers.
 • Page 18 Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi 2. With the speaker selected, press the right directional key on the remote control. Select a speaker for each channel and select Save to complete configuration. Connecting only a speaker Wi-Fi Surround Setup TV Speaker We’ve automatically configured your...
 • Page 19 Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi Connecting to a Samsung Smart TV released in 2014 1. From the menus, select Multiroom Link - Settings. Menu  Sound  Speaker Settings  Multiroom Link - Settings Sound Speaker Settings...
 • Page 20 Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi 3. Select the number of speakers to connect. e.g., one speaker  1CH, two speakers  2CH Settings Multiroom Link Surround Front Left Front Right Front Rig [Samsung]R3 [Samsung]R3 Volume Level Speaker Test Edit Name 4.
 • Page 21 Kết nối một thiết bị phòng lúc. Nhiều dịch vụ nhạc có sẵn với Ứng dụng Samsung Multiroom. Yêu cầu cài đặt ứng dụng Dịch vụ nhạc - Dịch vụ nguồn âm thanh cho mỗi dịch vụ nhạc - Đài phát thanh qua Internet (Tuneln) LƯU Ý...
 • Page 22 Bắ t đầ u 1. Thực hiện các bước lắp đặt trong sách hướng dẫn sử dụng này. 2. Vui lòng tải xuống ứng dụng Samsung Multiroom trên thiết bị thông minh của bạn. · 2 · Tiếng Việt...
 • Page 23  Tất cả các thiết bị phải kết nối với cùng một mạng. 2. Trên thiết bị thông minh của bạn, hãy tải về và cài đặt ứng dụng Samsung Multiroom. Android Ứng dụng Samsung Multiroom 3. Kết nối loa của bạn với nguồn điện. POWER POWER <WAM5500>...
 • Page 24 Lắp đặt 4. Khởi chạy ứng dụng Samsung Multiroom trên thiết bị thông minh của bạn và sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình thiết lập. - Phát nhạc sau khi đã hoàn tất cài đặt loa.
 • Page 25 Bề mặt Loa Chạm để chọn TV Soundconnect/ Bluetooth/Wi-Fi. Nú t Âm lượng Chạm Phát/Tạm dừng Màn hình MODE OLED Bài hát Bài hát Trước Tiếp theo Vuốt LƯU Y  Chạm/Vuốt : Toàn bộ khu vực đều khả dụng ngoại trừ khu vực phím MODE, Âm lượng (-,+) ở...
 • Page 26 SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1 SERVICE2 POWER <WAM3500> Khe cắm Dây Nguồn Hình minh họa: WAM5500 • WAM5500 Giắc SERVICE1/SERVICE2 : Chỉ dùng để bảo trì. • WAM3500 Giắc SERVICE : Chỉ dùng để bảo trì. · 6 · Tiếng Việt...
 • Page 27 Sử dụng Ứng dụng Samsung Multiroom (trên Màn hình Chính) Xem danh sách đầy đủ các loa được kết nối. Nhập từ khóa để tìm kiếm nhạc mong muốn. Truy cập menu cài đặt. Chọn một nguồn âm nhạc và phát bài nhạc bạn muốn.
 • Page 28 Cài đặt Loa Bổ sung Bạn có thể thêm loa bổ sung Sử dụng một ứng dụng để thêm loa vào mạng. 1. Kết nối loa mới với ổ cắm điện. 2. Trên màn hình chính, chạm vào ở trên cùng bên trái để hiển thị danh sách loa.
 • Page 29 Sử dụng nhiều loa Thiết lập nhóm Tạo nhóm nhiều loa kết nối trên cùng một mạng để phát cùng một bài nhạc. 1. Trên màn hình chính, chạm vào ở trên cùng bên trái để hiển thị danh sách loa. 2.
 • Page 30 Cài đặt chế độ âm thanh nổi  Nếu đang kết nối với Samsung Smart TV qua Wi-Fi, hãy sử dụng nhiều loa để định cấu hình cho hệ thống âm thanh vòm. Tham khảo “Kết nối với Samsung Smart TV qua Wi-Fi”...
 • Page 31 [Samsung] R5 hoặc [Samsung] R3 từ danh sách Bluetooth. [Samsung] R5 LƯU Ý  Nếu không có kết nối với ứng dụng Samsung Multiroom, bạn có thể thấy “Samsung Wireless Audio” trên danh sách Bluetooth của mình. 3. Sử dụng ứng dụng nhạc bất kỳ trên thiết bị của bạn để phát nhạc trên loa.
 • Page 32 LƯU Ý  Có thể sử dụng TV SoundConnect để kết nối một loa với TV. (để kết nối nhiều loa với một TV, hãy tham khảo “Kết nối với Samsung Smart TV qua Wi-Fi”). 2. Bấm và giữ nút MODE trong 5 giây để khởi chạy Chế độ...
 • Page 33 Kết nối âm thanh vòm qua Wi-Fi là gì? Nếu TV Samsung của bạn hỗ trợ chế độ Wi-Fi , hãy kết nối TV và các thiết bị âm thanh trên cùng một mạng Wi-Fi . Bạn có thể thưởng thức âm thanh từ...
 • Page 34 (Wi-Fi). LƯU Ý  Tải ứng dụng Samsung Multiroom về thiết bị thông minh của bạn rồi làm theo hướng dẫn trên ứng dụng để kết nối loa và/hoặc Soundbar với mạng (Wi-Fi). 2. Kiểm tra để đảm bảo TV được kết nối với mạng.
 • Page 35 Kết nối với Samsung Smart TV qua Wi-Fi 2. Chọn Loại Multiroom Link. • Âm thanh vòm : Trình quản lý loa không dây Cài đặt với 2 đến 5 loa Thiết bị âm thanh khác ( ) • Soundbar+Âm thanh vòm : Loại Multiroom Link...
 • Page 36 Kết nối với Samsung Smart TV qua Wi-Fi Kết nối với Samsung Smart TV phát hành năm 2015  Kết nối một loa hoặc Soundbar 1. Trên menu TV, hãy chọn Danh sách loa. Menu  Âm thanh  Danh sách loa 2.
 • Page 37 Kết nối với Samsung Smart TV qua Wi-Fi 2. Với loa đã chọn, nhấn phím mũi tên bên phải trên điều khiển từ xa. Chọn một loa cho mỗi kênh và chọn Lưu để hoàn tất quá trình định cấu hình.
 • Page 38 Kết nối với Samsung Smart TV qua Wi-Fi Kết nối với Samsung Smart TV phát hành năm 2014 1. Từ các menu, hãy chọn Multiroom Link - Cài đặ t. Menu  Âm thanh  Cà i đặ t loa  Multiroom Link - Cài đặ t Âm thanh...
 • Page 39 Kết nối với Samsung Smart TV qua Wi-Fi 3. Chọn số loa cần kết nối. ví dụ, một loa  1CH, hai loa  2CH Cài đặ t Multiroom Link Surround Trướ c Trá i Trướ c Phả i Trướ c P...
 • Page 40 Contact Centre  Area Web Site SINGAPORE 1800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/sg/support AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au/support NEW ZEALAND 0800 726 786 www.samsung.com/nz/support VIETNAM 1800 588 889 www.samsung.com/vn/support THAILAND 0-2689-3232, 1800-29-3232 www.samsung.com/th/support MYANMAR +95-1-2399-888 www.samsung.com/th/support 1800-88-9999 S.E.A MALAYSIA www.samsung.com/my/support 603-77137477 (Overseas contact) 021-56997777 INDONESIA www.samsung.com/id/support...

This manual is also suitable for:

Wam3500