Makita DF001D Instruction Manual

Makita DF001D Instruction Manual

In-line cordless screwdriver
Hide thumbs Also See for DF001D:
Table of Contents
 • Tehnični Podatki
 • Varnostna Opozorila
 • Dodatna Oprema
 • Предупреждения За Безопасност
 • Описание На Функциите
 • Sigurnosna Upozorenja
 • Dodatni Pribor
 • Технички Подаци
 • Accesorii Opţionale
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Технические Характеристики
 • Меры Безопасности
 • Описание Работы
 • Дополнительные Принадлежности

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
In-Line Cordless Screwdriver INSTRUCTION MANUAL
Serijski brezžični vijačnik
SL
Kaçavidë me bateri e
SQ
integruar
Прав акумулаторен
BG
винтоверт
HR
Linijski bežični odvijač
Линиски безжичен
МК
одвртувач
Линијски бежични одвијач
SR
Maşină de înşurubat liniară
RO
cu acumulator
UK
Пряма бездротова викрутка
Продольный
аккумуляторный
RU
шуруповерт
DF001D
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
4
7
10
13
17
20
24
28
32
36

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DF001D

 • Page 1 Linijski bežični odvijač PRIRUČNIK S UPUTAMA Линиски безжичен УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК одвртувач Линијски бежични одвијач УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Maşină de înşurubat liniară MANUAL DE INSTRUCŢIUNI cu acumulator ІНСТРУКЦІЯ З Пряма бездротова викрутка ЕКСПЛУАТАЦІЇ Продольный РУКОВОДСТВО ПО аккумуляторный ЭКСПЛУАТАЦИИ шуруповерт DF001D...
 • Page 2 Fig.1 Fig.4 Fig.2 Fig.5 Fig.3 Fig.6...
 • Page 3 Fig.7 Fig.8...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DF001D Fastening capacities Wood screw ø3.8 mm x 32 mm No load speed (RPM) 220 min Overall length With straight shape 287 mm With pistol shape 205 mm Rated voltage D.C. 3.6 V Net weight 0.36 kg...
 • Page 5: Functional Description

  If electrolyte gets into your eyes, rinse them out CAUTION: Use only the Makita AC adapter with clear water and seek medical attention right and USB cable to charge the tool. Use of the other away. It may result in loss of your eyesight.
 • Page 6: Maintenance

  OPTIONAL bit holder. ACCESSORIES OPERATION CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool CAUTION: When bending the tool to use in specified in this manual. The use of any other the pistol shape or straightening to use in the accessories or attachments might present a risk of straight shape, do not hold the bendable part of injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 7: Tehnični Podatki

  SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: DF001D Zatezne zmogljivosti Lesni vijak 3,8 mm × 32 mm Hitrost brez obremenitve (RPM) 220 min Celotna dolžina V ravni obliki 287 mm V obliki pištole 205 mm Nazivna napetost D.C. 3,6 V Neto teža 0,36 kg • Ker nenehno opravljamo raziskave in razvijamo svoje izdelke, se lahko tehnični podatki v tem dokumentu spremenijo brez obvestila. • Tehnični podatki in baterijski vložki se lahko razlikujejo glede na državo uporabe izdelka. • Teža skupaj z baterijskim vložkom v skladu s postopkom EPTA 01/2003 Predvidena uporaba VARNOSTNA OPOZORILA Orodje je namenjeno za vijačenje v les. Hrup Splošna varnostna opozorila za Običajna A-ovrednotena raven hrupa v skladu z...
 • Page 8 Ne povzročite kratkega stika vgrajenega akumulatorja: Ne dotikajte se priključkov s kakršnim POZOR: Orodje polnite samo z adapterjem koli prevodnim materialom. za izmenični tok in kablom USB Makita. Uporaba Izogibajte se shranjevanju vgrajenega drugih adapterjev za izmenični tok in kablov USB akumulatorja v posodo z drugimi lahko povzroči razpočenje akumulatorja, posledica pa kovinskimi predmeti, kot so žeblji, so telesne poškodbe in materialna škoda.
 • Page 9: Dodatna Oprema

  Za namestitev vijačnega nastavka ga močno potisnite v DODATNA OPREMA držalo. Za odstranjevanje vijačnega nastavka ga povle- cite iz držala. POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so UPRAVLJANJE predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke POZOR: Ko orodje upogibate za uporabo v uporabljajte samo za navedeni namen. obliki pištole ali ga poravnavate za uporabo v ravni obliki, ne držite upogljivega dela orodja.
 • Page 10 ALBANIAN (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: DF001D Kapacitetet shtrënguese Vidë druri ø3,8 mm x 32 mm Shpejtësia pa ngarkesë (RPM) 220 min Gjatësia totale Me formë të drejtë 287 mm Me formë pistoletë 205 mm Tensioni nominal D.C. 3,6 V Pesha neto 0,36 kg • Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkim-zhvillimit, specifikimet që jepen këtu mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim. • Specifikimet dhe kutia e baterisë mund të ndryshojnë sipas shtetit. • Pesha, me kutinë e baterisë, sipas Procedurës EPTA 01/2003 Përdorimi i synuar PARALAJMËRIME SIGURIE Vegla është menduar për vidhosjen e vidave në dru. Zhurma Paralajmërimet e përgjithshme për Niveli tipik i zhurmës A, i matur sipas EN60745:...
 • Page 11 Karikimi i baterisë së integruar Mos bëni qark të shkurtër me baterinë e integruar: Mos i prekni terminalet me materiale KUJDES: Përdorni vetëm përshtatës AC Makita përcjellëse. dhe kabllo USB për të karikuar veglën. Përdorimi Shmangni ruajtjen e baterisë së integruar i përshtatësve AC dhe kabllove USB të llojeve të...
 • Page 12 ► Fig.5 Për ta instaluar majën kaçavide, shtyjeni fort në AKSESORË OPSIONALË mbajtësin e majave të kaçavidës. Për ta hequr majën e kaçavidës, tërhiqeni jashtë nga mbajtësi i majave të kaçavidës. KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca rekomandohen për përdorim me veglën Makita të PËRDORIMI përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar. KUJDES: Kur vegla përkulet për ta përdorur në formën pistoletë ose drejtohet për ta përdorur Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje me...
 • Page 13: Предупреждения За Безопасност

  БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DF001D Работен капацитет при Винт за дърво ø3,8 мм x 32 мм затягане Обороти на празен ход (RPM) 220 мин Обща дължина С права форма 287 мм С форма на пистолет 205 мм Номинално напрежение Постоянно напрежение 3,6 V Нетно тегло 0,36 кг • Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие. • Спецификациите и акумулаторните батерии може да са различни в различните държави. • Тегло с акумулаторна батерия, съгласно процедурата EPTA 01/2003 Предназначение ЕО декларация за съответствие Само за европейските страни Инструментът е предназначен за завиване на вин- тове в дърво.
 • Page 14 Винаги осигурявайте добра опора за кра- Не съхранявайте инструмента и вградената ката си. акумулаторна батерия на места, където тем- Когато използвате инструмента на високи пературата може да достигне или надмине места, се убедете, че отдолу няма никого. 50 °C (122 °F). Дръжте...
 • Page 15: Описание На Функциите

  акумулаторна батерия БЕЛЕЖКА: Сменяйте посоката само когато инструментът е напълно спрял. Промяна на посоката на въртене преди спиране на инстру- ВНИМАНИЕ: Използвайте само AC адап- мента може да го повреди. тера на Makita и USB кабела за зареждане на инструмента. При използване на друг тип AC Включване на предната лампичка адаптер и USB кабел е възможно акумулаторната батерия да избухне, което да доведе до нараня- ване и повреди. ВНИМАНИЕ: Не гледайте директно в свет- линния...
 • Page 16 рични сервизни центрове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita. Изхвърляне на инструмента В този инструмент има литиево-йонна акумулаторна батерия. При изхвърляне на инструмента не забра- вяйте да го отнесете в упълномощен или фабричен сервизен център на Makita за рециклиране на вгра- дената акумулаторна батерия. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксе- соар или накрайник само по предназначение. Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обърнете към местния сервизен център на Makita. • Накрайници за отвертка • Накрайници тип вложка •...
 • Page 17: Sigurnosna Upozorenja

  HRVATSKI (Originalne upute) SPECIFIKACIJE Model: DF001D Kapaciteti pričvršćivanja Vijak za drvo ø3,8 mm x 32 mm Brzina bez opterećenja (okr./min) 220 min Ukupna dužina S ravnim oblikom 287 mm S oblikom pištolja 205 mm Nazivni napon DC 3,6 V Neto težina 0,36 kg • Zahvaljujući našem stalnom programu razvoja i istraživanja, navedene specifikacije podložne su promjenama bez obavijesti. • Specifikacije i baterije mogu se razlikovati među državama. • Težina s baterijom prema postupku EPTA 01/2003 Namjena SIGURNOSNA UPOZORENJA Alat je namijenjen za poslove uvrtanja u drvo. Buka Opća sigurnosna upozorenja za Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno električne ručne alate...
 • Page 18 Važne sigurnosne upute za OPREZ: ugrađenu bateriju Za punjenje alata upotrebljavajte isključivo strujni adapter i USB kabel tvrtke Makita. Upotreba drugih vrsta strujnih adaptera i USB Prije uporabe ugrađene baterije pročitajte sve kabela može uzrokovati eksploziju baterije, dovesti upute i oznake upozorenja na (1) punjaču bate- do ozljeda i oštećenja. rije, (2) bateriji i (3) proizvodu koji koristi bateriju.
 • Page 19: Dodatni Pribor

  šteni servisni centar Makita na reciklažu. Postavljanje ili uklanjanje nastavka za zavrtač DODATNI PRIBOR ► Sl.5 Da biste postavili nastavak za zavrtač, čvrsto ga gurnite OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- u magnetski držač nastavaka. Da biste uklonili nastavak poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita za zavrtač, izvadite ga iz držača nastavaka. navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu. Ako vam je potrebna pomoć za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita OPREZ: Kada savijate alat kako biste ga upo- servisnom centru.
 • Page 20 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DF001D Капацитети на затегнување Завртка за дрво ø3,8 мм x 32 мм Брзина без оптоварување (врт./мин.) 220 мин. Вкупна должина Со рамен облик 287 мм Со облик на пиштол 205 мм Номинален напон D.C. 3,6 V Нето тежина 0,36 кг • Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на промена без најава. • Спецификациите и касетата за батеријата може да се разликуваат од држава до држава. • Тежина, со касетата за батерија, во согласност со постапката на EPTA 01/2003 Наменета употреба Декларација за сообразност од ЕУ Алатот е наменет за шрафење во дрво. Само за земјите во Европа...
 • Page 21 Бидете сигурни дека секогаш стоите на Внимавајте да не ја испуштите или удрите цврста подлога. батеријата. Уверете се дека под вас нема никој кога го Не користете оштетена батерија. користите алатот на високи места. 10. Содржаните батерии со литиумови јони Цврсто...
 • Page 22 Полнење на вградената батерија ВНИМАНИЕ: Секогаш проверувајте ја ВНИМАНИЕ: насоката на ротација пред работата. Користете само адаптер за наизменична струја и USB-кабел на Makita за да ЗАБЕЛЕШКА: Менувајте ја насоката само го наполните алатот. Користењето други типови откако алатот целосно ќе запре. Менувањето адаптери за наизменична струја и USB-кабли...
 • Page 23 сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. Фрлање на алатот Во овој алат е вградена литиум-јонска батерија. Кога ќе го фрлате алатот, однесете го во овластени сервисни центри на Makita или во фабрички сервисни центри за рециклирање на вградената батерија. ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена. Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. • Бургии за одвртување • Приклучни бургии • Адаптер за наизменична струја и USB-кабел •...
 • Page 24: Технички Подаци

  СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DF001D Капацитет затезања Завртањ за дрво ø3,8 мм x 32 мм Брзина без оптерећења (бр. обртаја по мин.) 220 мин Укупна дужина Са равним обликом 287 мм Са обликом пиштоља 205 мм Номинални напон DC 3,6 V Нето тежина 0,36 кг • На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених техничких података без претходне најаве. • Технички подаци и уложак батерије могу да се разликују у различитим земљама. • Тежина с улошком батерије према процедури ЕПТА 01/2003 Намена ЕЗ декларација о усаглашености Алат је намењен за завртање завртања у дрво. Само за европске земље ЕЗ декларација о усаглашености део је Додатка A у Бука...
 • Page 25 Избегавајте складиштење уграђене ПАЖЊА: За пуњење батерије користите батерије у контејнеру са другим металним искључиво адаптер за наизменичну струју и предметима као што су ексери, новчићи итд. USB кабл компаније Makita. Коришћење других Немојте да излажете уграђену батерију врста адаптера за наизменичну струју и USB води или киши. каблова може да доведе до паљења батерије, што...
 • Page 26 ► Слика4 нафту, бензин, разређивач, алкохол и слична средства. Може доћи до губитка боје, Да бисте укључили лампицу, притисните прекидач деформације или оштећења. за закључавање. Да бисте искључили лампицу, поново притисните прекидач за лампу. БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису СКЛАПАЊЕ компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita. Постављање или скидање уметка Одлагање алата за завртање У овај алат уграђена је литијум-јонска батерија. ► Слика5 Приликом одлагања алата, постарајте се да За постављање уметка за завртање, гурните га уграђену батерију однесете у овлашћени сервис снажно у држач уметка за завртање. За уклањање...
 • Page 27 ОПЦИОНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Користите делове прибора или опрему искључиво за предвиђену намену. Да бисте добили виште детаља у вези са овим прибором, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita. • Умеци за завртање • Насадни умеци • Адаптер за наизменичну струју и USB кабл • Пластична кутија за ношење НАПОМЕНА: Поједине ставке на листи могу бити укључене у садржај паковања алата као стандардна опрема. Оне се могу разликовати од земље до земље. 27 СРПСКИ...
 • Page 28 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DF001D Capacităţi de strângere Şurub pentru lemn ø3,8 mm x 32 mm Turaţie în gol (RPM) 220 min Lungime totală Cu formă dreaptă 287 mm Cu formă de pistol 205 mm Tensiune nominală 3,6 V D.C. Greutate netă 0,36 kg • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Specificaţiile şi cartuşul acumulatorului pot diferi de la ţară la ţară. • Greutatea, cu cartuşul acumulatorului, conform procedurii EPTA 01/2003 Destinaţia de utilizare AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ Maşina este destinată introducerii şuruburilor în lemn. Zgomot Avertismente generale de siguranţă...
 • Page 29 Un scurtcircuit al acumulatorului poate provoca un flux puternic de curent electric, supraîncălzire, posibile arsuri şi chiar defecta- ATENŢIE: Utilizaţi numai adaptorul c.a. Makita rea maşinii. şi cablul USB pentru a încărca maşina. Utilizarea Nu depozitaţi maşina şi acumulatorul încorpo- altor tipuri de adaptoare c.a. şi cabluri USB poate rat în spaţii în care temperatura poate atinge...
 • Page 30 NOTĂ: Nu utilizaţi niciodată gazolină, benzină, Pentru a aprinde lumina, apăsaţi întrerupătorul lămpii. diluant, alcool sau alte substanţe asemănătoare. Pentru a stinge lumina, apăsaţi din nou întrerupătorul În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări lămpii. sau fisuri. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau ASAMBLARE reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Instalarea sau înlăturarea capului de Eliminarea maşinii acţionare ► Fig.5 În maşină este încorporat un acumulator Li-ion. La eliminarea maşinii, asiguraţi-vă că o duceţi la centre de Pentru a instala capul de acţionare, împingeţi-l puter- service Makita autorizate sau proprii pentru reciclarea nic în suportul capului de acţionare. Pentru a înlătura...
 • Page 31: Accesorii Opţionale

  ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Capete de acţionare • Capete de înşurubat hexagonale • Adaptor c.a. şi cablu USB • Cutie de plastic pentru transport NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcţie de ţară. 31 ROMÂNĂ...
 • Page 32: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DF001D Величина затягування Шуруп ø3,8 мм x 32 мм Швидкість без навантаження (кількість обертів за хвилину) 220 хв Загальна довжина Видовжена форма 287 мм Пістолетна форма 205 мм Номінальна напруга 3,6 В пост. струму Маса нетто 0,36 кг • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. • Технічні характеристики приладу та касета з акумулятором можуть відрізнятися в різних країнах. • Вага разом з касетою з акумулятором відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 Призначення Декларація про відповідність стандартам ЄС Інструмент призначений для загвинчування шурупів у деревину. Тільки для країн Європи...
 • Page 33 Не залишайте вбудований акумуля- Попередження про небезпеку тор під дощем, запобігайте контакту з під час роботи з бездротовим водою. шуруповертом Коротке замикання може призвести до появи значного струму, перегріву, можливих опіків та навіть виходу з ладу. Тримайте електроприлад за ізольовані Не...
 • Page 34 обов’язково перевіряйте напрямок обертання. ОБЕРЕЖНО: Для заряджання інструмента УВАГА: Міняти напрямок можна тільки після використовуйте тільки адаптер змінного повної зупинки інструмента. Зміна напрямку струму та USB-кабель виробництва компанії обертання до повної зупинки інструмента може Makita. Використання адаптерів змінного струму призвести до його пошкодження. та USB-кабелів іншого типу може призвести до вибуху акумулятора та до отримання травм і Увімкнення переднього ушкоджень. підсвічування ОБЕРЕЖНО: Після заряджання слід завжди від’єднувати штекер заряджання від...
 • Page 35: Технічне Обслуговування

  або регулювання повинні виконуватись уповноваже- ними або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita. Утилізація інструмента Цей інструмент має вбудований літій-іонний акуму- лятор. У разі утилізації інструмента його необхідно віднести до авторизованого сервісного центру або заводського сервісного центру Makita, щоб пра- вильно утилізувати вбудований акумулятор. ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. 35 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 36: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DF001D Усилие затяжки Шуруп 3,8 мм x 32 мм Число оборотов без нагрузки (об/мин) 220 мин Общая длина В прямом виде 287 мм В виде пистолета 205 мм Номинальное напряжение 3,6 В пост. тока Масса нетто 0,36 кг • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны. • Масса (с аккумуляторным блоком) в соответствии с процедурой EPTA 01.2003 Назначение Декларация о соответствии ЕС Данный инструмент предназначен для ввертывания Только для европейских стран винтов в дерево. Декларация о соответствии ЕС включена в руковод- ство по эксплуатации (Приложение A).
 • Page 37 При выполнении работ всегда занимайте Не храните инструмент и встроенный акку- устойчивое положение. мулятор в местах, где температура может При использовании инструмента на высоте достигать или превышать 50 °C (122 °F). убедитесь в отсутствии людей внизу. Не подвергайте встроенный аккумулятор Крепко...
 • Page 38: Описание Работы

  ряйте направление вращения. ПРИМЕЧАНИЕ: Меняйте направление вра- ВНИМАНИЕ: Для зарядки инструмента щения только после полной остановки инстру- используйте только переходник переменного мента. Изменение направления вращения до тока Makita и провод USB. Использование заряд- полной остановки инструмента может привести к ных устройств переменного тока и проводов USB его повреждению. другого типа может привести к взрыву аккумуля- тора, что стать причиной травм или повреждений. Включение передней лампы ВНИМАНИЕ: После зарядки всегда отсо- единяйте...
 • Page 39: Дополнительные Принадлежности

  изводить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita. Утилизация инструмента В этом инструменте используется встроенный литий-ионный аккумулятор. В случае вывода инструмента из эксплуатации обратитесь в автори- зованный сервисный центр или сервисный центр предприятия Makita для утилизации встроенного аккумулятора. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте при- надлежность или приспособление только по ука- занному назначению. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Насадки для отвертки 39 РУССКИЙ...
 • Page 40 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885544-960 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20160831...

Table of Contents