Makita DF001D Instruction Manual
Makita DF001D Instruction Manual

Makita DF001D Instruction Manual

In-line cordless screwdriver
Hide thumbs Also See for DF001D:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 1
EN
In-Line Cordless Screwdriver INSTRUCTION MANUAL
Obeng Listrik Bertenaga
ID
Baterai In-Line
Máy bắt vít thẳng chạy pin
VI
ไขควงแบบไร้ ส าย
TH
DF001D
PETUNJUK PENGGUNAAN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
4
8
13
18

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DF001D

 • Page 1 In-Line Cordless Screwdriver INSTRUCTION MANUAL Obeng Listrik Bertenaga PETUNJUK PENGGUNAAN Baterai In-Line Máy bắt vít thẳng chạy pin TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ไขควงแบบไร้ ส าย คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน DF001D...
 • Page 2 Fig.1 Fig.4 Fig.2 Fig.5 Fig.3 Fig.6...
 • Page 3 Fig.7 Fig.8...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DF001D Fastening Wood screw ø3.8 mm x 32 mm capacities No load speed (RPM) 220 min Overall length With straight shape 287 mm With pistol shape 205 mm Rated voltage D.C. 3.6 V Net weight 0.36 kg...
 • Page 5 Use personal protective equipment. Always one type of battery pack may create a risk of fire wear eye protection. Protective equipment such when used with another battery pack. as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or Use power tools only with specifically desig- hearing protection used for appropriate conditions nated battery packs. Use of any other battery will reduce personal injuries. packs may create a risk of injury and fire. Prevent unintentional starting. Ensure the When battery pack is not in use, keep it away switch is in the off-position before connecting from other metal objects, like paper clips, to power source and/or battery pack, picking...
 • Page 6: Functional Description

  Charging the built-in battery Do not touch the terminals with any con- ductive material. CAUTION: Use only the Makita AC adapter Avoid storing built-in battery in a con- and USB cable to charge the tool. Use of the other tainer with other metal objects such as type AC adapter and USB cable may cause the bat- nails, coins, etc.
 • Page 7: Maintenance

  ACCESSORIES OPERATION CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool CAUTION: When bending the tool to use in specified in this manual. The use of any other the pistol shape or straightening to use in the accessories or attachments might present a risk of straight shape, do not hold the bendable part of injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 8: Peringatan Keselamatan

  BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli) SPESIFIKASI Model: DF001D Kapasitas Sekrup kayu ø3,8 mm x 32 mm pengencangan Kecepatan tanpa beban (RPM) 220 min Panjang Dengan bentuk lurus 287 mm keseluruhan Dengan bentuk pistol 205 mm Tegangan terukur D.C. 3,6 V Berat bersih 0,36 kg • Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan. • Spesifikasi dan kartrid baterai dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. • Berat, dengan kartrid baterai, menurut Prosedur EPTA 01/2003...
 • Page 9 Bila menggunakan mesin listrik di luar Cabut steker dari sumber listrik dan/atau paket ruangan, gunakan kabel ekstensi yang baterai dari mesin listrik sebelum melakukan sesuai untuk penggunaan di luar ruangan. penyetelan, penggantian aksesori, atau Penggunaan kabel yang sesuai untuk menyimpan mesin listrik. Langkah keselamatan penggunaan luar ruangan mengurangi risiko preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya sengatan listrik.
 • Page 10 kemungkinan mengalami luka bakar dan Peringatan keselamatan obeng bahkan kerusakan pada baterai. listrik tanpa kabel Jangan menyimpan mesin dan baterai built-in di tempat dengan suhu yang dapat mencapai Pegang mesin listrik pada permukaan 50 °C (122 °F) atau lebih. genggam yang terisolasi saat melakukan Jangan membuang baterai built-in di tempat pekerjaan bila pengencang mungkin pembakaran sampah walaupun benar-benar...
 • Page 11 Mengisi daya baterai built-in Menyalakan lampu depan PERHATIAN: PERHATIAN: Hanya gunakan adaptor AC Jangan melihat lampu atau dan kabel USB Makita untuk mengisi daya mesin. sumber cahaya secara langsung. Penggunaan adaptor AC dan kabel USB jenis lain ► Gbr.4 dapat menyebabkan baterai meledak, mengakibatkan Untuk menyalakan lampu, tekan sakelar lampu. Untuk cedera fisik dan kerugian materi. mematikan lampu, tekan sakelar lampu lagi.
 • Page 12: Aksesori Pilihan

  Makita. Membuang mesin Baterai Li-ion terpasang pada mesin ini. Untuk membuang mesin, pastikan untuk membawanya ke Pusat Layanan Pabrik Makita Resmi untuk mendaur ulang baterai built-in. AKSESORI PILIHAN PERHATIAN: Dianjurkan untuk menggunakan aksesori atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesori atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukkannya. Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesori ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat. • Mata obeng •...
 • Page 13: Thông Số Kỹ Thuật

  TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn gốc) THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kiểu máy: DF001D Khả năng vặn Vít bắt gỗ ø3,8 mm x 32 mm xiết Tốc độ không tải (RPM) 220 min Chiều dài tổng Với hình dạng thẳng 287 mm thể Với hình dạng pít-tông 205 mm Điện áp định mức 3,6 V một chiều Trọng lượng tịnh 0,36 kg • Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. •...
 • Page 14 An toàn Cá nhân động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến Luôn tỉnh táo, quan sát những việc bạn đang hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, làm và...
 • Page 15 điện. THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng bộ tiếp hợp AC Tránh cất giữ pin gắn liền trong hộp có và cáp USB của Makita để sạc dụng cụ. Sử dụng các vật kim loại khác như đinh, tiền xu, bộ tiếp hợp AC và cáp USB khác có thể làm pin bị nổ, v.v...
 • Page 16 THẬN TRỌNG: Các phụ kiện hoặc phụ tùng ► Hình6 gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong Công cụ này có thể được sử dụng theo hai cách; hình hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc dạng thẳng và hình dạng pít-tông mà có thể được chọn phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro tùy theo các điều kiện của vật gia công và việc bắt vít. thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của...
 • Page 17 Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn. • Các mũi bắt vít • Mũi đầu tuýp • Bộ tiếp hợp AC và cáp USB • Hộp nhựa chứa dụng cụ LƯU Ý: Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau. 17 TIẾNG VIỆT...
 • Page 18 ภาษาไทย (ค� า แนะน� า เดิ ม ) ข้ อ มู ล จ� า เพาะ ร ุ ่ น : DF001D ความสามารถ สกร ู ย ึ ด ไม ้ 3.8 mm x 32 mm ø ในการข ั น แน ่ น...
 • Page 19 3. ดู แ ลไม่ ใ ห้ ม ี เ ด็ ก ๆ หรื อ บุ ค คลอื ่ น อยู ่ ใ นบริ เ วณที ่ ก � า ลั ง มื อ ไฟฟ้ า ในขณะที ่ เ ปิ ด สวิ ต ช์ อ ยู ่ อ าจน� า ไปสู ่ ก ารเกิ ด ใช้...
 • Page 20 6. ท� า ความสะอาดเครื ่ อ งมื อ ตั ด และลั บ ให้ ค มอยู ่ เ สมอ ค� า เตื อ นด้ า นความปลอดภั ย ของไขควงแบบ เครื ่ อ งมื อ การตั ด ที ่ ม ี ก ารดู แ ลอย่ า งถู ก ต้ อ งและมี ข อบ ไร้...
 • Page 21 ° ° และสายไฟยู เ อสบี ข อง Makita เพื ่ อ ชาร์ จ เครื ่ อ งมื อ หาก 7. ห้ า มเผาตลั บ แบตเตอรี ่ ท ิ ้ ง แม้ ว ่ า แบตเตอรี ่ จ ะเสี ย ใช้ อ ะแดปเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสสลั บ และสายยู เ อสบี ช นิ ด อื ่ น ๆ...
 • Page 22 การติ ด ตั ้ ง หรื อ ถอดดอกไขควงออก เพื ่ อ ความปลอดภั ย และน่ า เชื ่ อ ถื อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ควรให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารหรื อ โรงงานที ่ ผ ่ า นการรั บ รองจาก Makita เป็ น หมายเลข 5 ►...
 • Page 23 ขอแนะน� า ให้ ใ ช้ เ ฉพาะอุ ป กรณ์ เ สริ ม หรื อ อุ ป กรณ์ ต ่ อ พ่ ว งเหล่ า นี ้ ก ั บ เครื ่ อ งมื อ Makita ที ่ ร ะบุ ใ นคู ่ ม ื อ...
 • Page 24 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885544-376 EN, ID, VI, TH www.makita.com 20160915...

Table of Contents