Download Print this page

Bosch MSM6150GB Operating Instructions Manual

Hand blender white / tele grey
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

jpjSNKKLjpjSOKK
ÇÉ
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
Éå
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
Ñê
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
áí
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
åä
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
Ç~
_êìÖë~åîáëåáåÖ
åç
_êìâë~åîáëåáåÖ
ëî
_êìâë~åîáëåáåÖ
Ñá
h®óíí∏çÜàÉ
Éë
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
éí
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Éä
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
íê
Kullanma talimatý
éä
Instrukcja obsługi
Üì
Használati utasítás
ìâ
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
êì
Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch MSM6150GB

 • Page 1 jpjSNKKLjpjSOKK ÇÉ dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ Éå léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë Ñê kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå áí fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç åä dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ Ç~ _êìÖë~åîáëåáåÖ åç _êìâë~åîáëåáåÖ ëî _êìâë~åîáëåáåÖ Ñá h®óíí∏çÜàÉ Éë fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç éí fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç Éä Ïäçãßåò ÷ñÞóçò íê Kullanma talimatý éä Instrukcja obsługi Üì Használati utasítás ìâ I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï êì Ÿc¹pº®ýåø...
 • Page 2 ÇÉ eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= fåíÉêåÉíëÉáíÉK aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ ΩÄäáÅÜÉê=jÉåÖÉå=áã=e~ìëÜ~äí=çÇÉê=áå=Ü~ìëÜ~äíëJ ®ÜåäáÅÜÉåI=åáÅÜíJÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=^åïÉåÇìåÖÉå= ÄÉëíáããíK=e~ìëÜ~äíë®ÜåäáÅÜÉ=^åïÉåÇìåÖÉå= ìãÑ~ëëÉå=òK=_K=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=áå=jáí~êÄÉáíÉêJ âΩÅÜÉå=îçå=i®ÇÉåI=_ΩêçëI=ä~åÇïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= ìåÇ=~åÇÉêÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=_ÉíêáÉÄÉåI=ëçïáÉ=ÇáÉ= kìíòìåÖ=ÇìêÅÜ=d®ëíÉ=îçå=mÉåëáçåÉåI=âäÉáåÉå= eçíÉäë=ìåÇ=®ÜåäáÅÜÉå=tçÜåÉáåêáÅÜíìåÖÉåK dÉê®í=åìê=ÑΩê=Ü~ìëÜ~äíëΩÄäáÅÜÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖëJ ãÉåÖÉå=ìåÇ=JòÉáíÉå=ÄÉåìíòÉåK= få=ÇáÉëÉê=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ïÉêÇÉå=îÉêJ ëÅÜáÉÇÉåÉ=jçÇÉääÉ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK=^ìÑ=ÇÉå= _áäÇëÉáíÉå=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ÉáåÉ=§ÄÉêëáÅÜí=ÇÉê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=jçÇÉääÉK dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=~ìÑÄÉï~ÜêÉåK= _Éá tÉáíÉêÖ~ÄÉ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~å=aêáííÉ= dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ãáíÖÉÄÉåK ^ìÑ=ÉáåÉå=_äáÅâ _áííÉ=_áäÇëÉáíÉå=~ìëâä~ééÉåK N jáñÑì≈ hìåëíëíçÑÑ=çÇÉê=jÉí~ää=EàÉ=å~ÅÜ=jçÇÉääF= jáñÑì≈=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=Éáåê~ëíÉå=ä~ëëÉåK O báåëÅÜ~äíí~ëíÉ kçêã~äÉ=dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí Ä qìêÄçJdÉëÅÜïáåÇáÖâÉáí pí~ÄãáñÉê=áëí=ÉáåÖÉëÅÜ~äíÉíI=ëçä~åÖÉ=ÇáÉ= báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=E~=çÇÉê=ÄF=ÖÉÇêΩÅâí=áëíK P båíêáÉÖÉäìåÖëí~ëíÉå...
 • Page 3 sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=ëÅÜ~êÑÉ= jÉëëÉêLêçíáÉêÉåÇÉå=^åíêáÉÄ káÉ=áå=Ç~ë=jÉëëÉê=~ã=jáñÑì≈=ÖêÉáÑÉåK= jáñÉêãÉëëÉê=åáÉ=ãáí=Ääç≈Éå=e®åÇÉå=êÉáåáÖÉåK= _ΩêëíÉ=ÄÉåìíòÉåK táÅÜíáÖ> jáñÑì≈=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=dÉê®íÉë=~ìÑëÉíòÉå= ìåÇ=~ÄåÉÜãÉåK _ÉÇáÉåÉå wìã=jáñÉå=îçå=j~óçåå~áëÉåI=p~ìÅÉåI= jáñÖÉíê®åâÉåI=_~Äóå~ÜêìåÖ=ìåÇ=òìã= wÉêâäÉáåÉêå=îçå=ÖÉâçÅÜíÉã=lÄëí ìåÇ=dÉãΩëÉK wìã=mΩêáÉêÉå=îçå=pìééÉåK aÉê=pí~ÄãáñÉê=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=ÑΩê= ÇáÉ wìÄÉêÉáíìåÖ=îçå=h~êíçÑÑÉäéΩêÉÉK= kÉíòâ~ÄÉä=îçääëí®åÇáÖ=~ÄïáÅâÉäåK=  jáñÑì≈=~ìÑ=Ç~ë=dêìåÇÖÉê®í=ëÉíòÉå=ìåÇ=  Éáåê~ëíÉå=ä~ëëÉå=ENFK kÉíòëíÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK  iÉÄÉåëãáííÉä=áå=ÇÉå=jáñÄÉÅÜÉê=çÇÉê=ÉáåÉå=  ~åÇÉêÉå=ÜçÜÉå=_ÉÅÜÉê=ÉáåÑΩääÉåK= pí~ÄãáñÉê=ìåÇ=_ÉÅÜÉê=ÑÉëí=Ü~äíÉåK=  rã Ç~ë péêáíòÉå=îçå=jáñÖìí=òì=îÉêãÉáÇÉåI= báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EOF=Éêëí=ÇêΩÅâÉåI=ïÉåå=ÇÉê= jáñÑì≈=áå=Ç~ë=jáñÖìí=ÉáåÖÉí~ìÅÜí=áëíK pí~ÄãáñÉê=áããÉê=~ÄëÅÜ~äíÉåI=ÄÉîçê=Éê=~ìë= ÇÉã=jáñÖìí=ÜÉê~ìëÖÉåçããÉå=ïáêÇK k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáíLoÉáåáÖÉå ^ÅÜíìåÖ> a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÉ=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ= åáÅÜí=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK hÉáåÉå=a~ãéÑêÉáåáÖÉê=ÄÉåìíòÉå>...
 • Page 4 Éå `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ= åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê= ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK= kçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=áå= ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=~ÖêáJ Åìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=~ë= ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=áå=Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=ëã~ää= ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä= èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK= qÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=êÉÑÉê=íç=î~êáçìë= ãçÇÉäëK=^å=çîÉêîáÉï=çÑ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ãçÇÉäë= Å~å ÄÉ=ÑçìåÇ=çå=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK fÑ=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ=é~êíóI= ~äï~óë=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK lîÉêîáÉï mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉëK N _äÉåÇÉê=Ñççí mä~ëíáÅ=çê=ãÉí~ä=EÇÉéÉåÇáåÖ=çå=ãçÇÉäFK= ^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=~åÇ=äçÅâ=áåíç= éçëáíáçåK O lk=Äìííçå kçêã~ä=ëéÉÉÇ Ä qìêÄç=ëéÉÉÇ qÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=~ë= äçåÖ=~ë=íÜÉ=lå=Äìííçå=E~=çê=ÄF=áë=éêÉëëÉÇK P oÉäÉ~ëÉ=Äìííçåë qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÑççíI=ëáãìäí~åÉçìëäó= éêÉëë=ÄçíÜ=êÉäÉ~ëÉ=ÄìííçåëK Q cççí=ïáíÜ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉ...
 • Page 5 léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ cçê=ÄäÉåÇáåÖ=ã~óçåå~áëÉI=ë~ìÅÉëI=ÇêáåâëI=Ä~Äó= ÑççÇ=~åÇ=Ñçê=ÅìííáåÖ=ÅççâÉÇ=Ñêìáí=~åÇ= îÉÖÉí~ÄäÉëK cçê=éìê¨ÉáåÖ=ëçìéëK qÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê= éêÉé~êáåÖ=ã~ëÜÉÇ=éçí~íçÉëK= `çãéäÉíÉäó=ìåïáåÇ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇK=  mä~ÅÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=~åÇ=  äçÅâ=áåíç=éçëáíáçå=ENFK fåëÉêí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  mìí=ÑççÇ=áå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=çê=áå=~åçíÜÉê=  í~ää àìÖK= cáêãäó=ÜçäÇ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=~åÇ=àìÖK=  qç éêÉîÉåí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñêçã=ëéä~ëÜáåÖI= Çç=åçí=éêÉëë=íÜÉ=lå=Äìííçå=EOF=ìåíáä=íÜÉ= ÄäÉåÇÉê=Ñççí=Ü~ë=ÄÉÉå=áããÉêëÉÇ=áå=íÜÉ= áåÖêÉÇáÉåíëK ^äï~óë=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=Ü~åÇ=ÄäÉåÇÉê=ÄÉÑçêÉ= í~âáåÖ=áí=çìí=çÑ=íÜÉ=éêçÅÉëëÉÇ=ÑççÇK ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉLÅäÉ~åáåÖ t~êåáåÖ> kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=~åÇ= Çç åçí=ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉê> mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  mêÉëë=íÜÉ=êÉäÉ~ëÉ=Äìííçåë=EPF=~åÇ=êÉãçîÉ=  íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñççí=Ñêçã=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK táéÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=~åÇ=  íÜÉå=ïáéÉ=ÇêóK qÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=Å~å=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áå=íÜÉ= ...
 • Page 6 Ñê sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= _lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= ÅçêÇá~äÉãÉåíK sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò= ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK `Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ= èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë= ìå ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçJ ÑÉëëáçååÉääÉë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK= iÉë ~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê= ÅçãéêÉååÉåí=éK=ÉñK=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJ ÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI= ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë= ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ= äÛìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=ÇÉ=éÉåëáçåëI=éÉíáíë= Ü∑íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇÛÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë= èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë= Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK i~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå=î~ìí=éçìê=ÇáÑѨêÉåíë= ãçÇ≠äÉëK=råÉ=îìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë=ÇáÑѨêÉåíë= ãçÇ≠äÉë=ëÉ=íêçìîÉ=ëìê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK o~åÖÉò=ëçáÖåÉìëÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåëK= pá îçìë=êÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=¶=ìå=íáÉêëI=àçáÖåÉò=ë~= åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ sÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=áääìëíê¨ëK N máÉÇ=ãáñÉìê j~íá≠êÉ=éä~ëíáèìÉ=çì=ã¨í~ä=EëÉäçå=äÉ=ãçÇ≠äÉFK= mçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=éìáë=ÅäáéëÉòJäÉëK O qçìÅÜÉ=ÇÛÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí sáíÉëëÉ=åçêã~äÉ Ä...
 • Page 7 kÛìíáäáëÉò=äÉ=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=èìÛ¨èìáé¨=ÇÉ=ëÉë= ~ÅÅÉëëçáêÉë=ÇÛçêáÖáåÉK=mêìÇÉåÅÉ=äçêë=Çì= íê~áíÉãÉåí=ÇÉ=äáèìáÇÉë=íê≠ë=ÅÜ~ìÇëK=iÛ~éé~êÉáä= êáëèìÉ=ÇÉ=éêçîçèìÉê=ÇÉë=éêçàÉÅíáçå=ÇÉ=äáèìáÇÉK içêëèìÉ=îçìë=éäçåÖÉò=äÉ=ãáñÉìê=Ç~åë=ìå=äáèìáÇÉI= îÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=åáîÉ~ì=ÇÉ=äáèìáÇÉ=åÉ=ãçåíÉ= é~ë=~ìJÇÉëëìë=ÇÉ=ä~=àçåÅíáçå=ÉåíêÉ=äÉ=éáÉÇ= ãáñÉìê=Éí=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë= íê~åÅÜ~åíÉë=Çì=ãáñÉìêLäÛÉåíê~≤åÉãÉåí= Éå=êçí~íáçå kÛ~ééêçÅÜÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Çì=ÅçìíÉ~ì= éê¨ëÉåí=Ç~åë=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìêK=kÉ=åÉííçóÉò=à~ã~áë= ä~=ä~ãÉ=Çì=ãáñÉìê=~îÉÅ=äÉë=ã~áåë=åìÉëK= ríáäáëÉò ìåÉ=ÄêçëëÉK fãéçêí~åí=> kÉ=éçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=Ç~åë=ìå=ê¨ÅáéáÉåí= Éí åÉ äÛÉå=êÉíáêÉò=èìÛ~éê≠ë=èìÉ=äÉ=ãçíÉìê= Çì ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=~=ÅÉëë¨=ÇÉ=íçìêåÉêK ríáäáë~íáçå `É=éáÉÇ=ëÉêí=¶=éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=ã~óçåå~áëÉI=ÇÉë= ë~ìÅÉëI=ÄçáëëçåëI=ÇÉë=~äáãÉåíë=éçìê=åçìêêáëëçåI= ¶=ÄêçóÉê=ÇÉë=Ñêìáíë=Éí=ä¨ÖìãÉë=ÅìáíëK mçìê=ê¨ÇìáêÉ=äÉë=ëçìéÉë=Éå=éìê¨ÉK `É=ãáñÉìê=éäçåÖÉ~åí=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê= éê¨é~êÉê=ÇÉ=ä~=éìê¨É=ÇÉ=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉK= a¨êçìäÉò=Åçãéä≠íÉãÉåí=äÉ=ÅçêÇçå=  ÇD~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉK= mçëÉò=äÉ=éáÉÇ=ãáñÉìê=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=  éìáë=ÅäáéëÉòJäÉë=ENFK _ê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=  ÇÉ Åçìê~åíK sÉêëÉò=äÉë=~äáãÉåíë=Ç~åë=ìå=Äçä=ãáñÉìê= ...
 • Page 8 áí `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá= áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç= ëáíç=fåíÉêåÉíK nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J òáçåÉ=Çá=èì~åíáí¶=ìëì~äá=éÉê=ä~=Ñ~ãáÖäá~=ç=éÉê= áãéáÉÖÜá=åçå=éêçÑÉëëáçå~äáI=ëáãáäá=~=èìÉääç= ÇçãÉëíáÅçK=däá=áãéáÉÖÜá=ëáãáäá=~=èìÉääç=ÇçãÉëJ íáÅç=ÅçãéêÉåÇçåç=~Ç=ÉëK=äÛáãéáÉÖç=ÅìÅáåÉ=éÉê= áä éÉêëçå~äÉ=áå=åÉÖçòáI=ìÑÑáÅáI=~òáÉåÇÉ=~ÖêáÅçäÉ= É ~äíêÉ=~òáÉåÇÉ=Çá=éêçÇìòáçåÉI=åçåÅܨ=äDìëç=Ç~= é~êíÉ=Çá=çëéáíá=Çá=éÉåëáçåáI=éáÅÅçäá=ÜçíÉä=É=ëáãáäá= ëíêìííìêÉ=~Äáí~íáîÉK ríáäáòò~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=éÉê=èì~åíáí¶=É=íÉãéá= Çá=ä~îçêç=ìëì~äá=åÉääÛ~ííáîáí¶=ÇçãÉëíáÅ~K= få=èìÉëíÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç=ëá=ÇÉëÅêáîçåç=ÇáîÉêëá= ãçÇÉääáK=kÉääÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=ÑáÖìêÉ=ëá=êáéçêí~=ìåç= ëéÉÅÅÜáÉííç=ÇÉá=ÇáîÉêëá=ãçÇÉääáK pá=éêÉÖ~=Çá=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëçK= få Å~ëç=Çá=ÅÉëëáçåÉ=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=íÉêòáI= ÅçåëÉÖå~êÉ=ìåáí~ãÉåíÉ=èìÉëíç=äáÄêÉííç= ÇÛáëíêìòáçåáK dìáÇ~=ê~éáÇ~ ^éêáêÉ=äÉ=é~ÖáåÉ=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉK N máÉÇÉ=Ñêìää~íçêÉ mä~ëíáÅ~=çééìêÉ=ãÉí~ääç=E~=ëÉÅçåÇ~= ÇÉä ãçÇÉääçFK=^ééäáÅ~êÉ=ÉÇ=~êêÉëí~êÉ= áä éáÉÇÉ Ñêìää~íçêÉK O mìäë~åíÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ sÉäçÅáí¶=åçêã~äÉ...
 • Page 9 rë~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=Åçå=Öäá=~ÅÅÉëëçêá=çêáÖáå~äáK= ^ííÉåòáçåÉ=Çìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=äáèìáÇá= ÄçääÉåíáK=aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=á=äáèìáÇá=éçëëçåç= ÉãÉííÉêÉ=ëéêìòòáK kçå=áããÉêÖÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åÉä=äáèìáÇç= ä~îçê~íç=çäíêÉ=áä=éìåíç=Çá=ìåáçåÉ=Ñê~=éáÉÇÉ= Ñêìää~íçêÉ=ÉÇ=~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉK mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíáL áåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ kçå=íçÅÅ~êÉ=ã~á=ä~=ä~ã~=~ä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK= kçå=éìäáêÉ=ã~á=~=ã~åá=åìÇÉ=ä~=ä~ã~=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK= rë~êÉ=ìå~=ëé~òòçä~K fãéçêí~åíÉ> ^ééäáÅ~êÉ=É=êáãìçîÉêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ= ëçäç èì~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÑÉêãçK rëç mÉê=Ñêìää~êÉ=ã~áçåÉëÉI=ë~äëÉI=Ñêìää~íá=Ç~=ÄÉêÉI= ~äáãÉåíá=éÉê=åÉçå~íá=É=éÉê=ëãáåìòò~êÉ=Ñêìíí~= Åçíí~=É=îÉêÇìê~K mÉê=Ñêìää~êÉ=~=éìê¨=äÉ=ãáåÉëíêÉK fä=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=áããÉêëáçåÉ=åçå=≠=áÇçåÉç= ~ää~ éêÉé~ê~òáçåÉ=Çá=éìê≠=Çá=é~í~íÉK= pîçäÖÉêÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áä=Å~îç=Çá=  ~äáãÉåí~òáçåÉK= fåëÉêáêÉ=áä=éáÉÇÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉ=åÉä=ÄäçÅÅç=  ãçíçêÉ=ÉÇ=~êêÉëí~êäç=ENFK fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~K  fåíêçÇìêêÉ=Öäá=~äáãÉåíá=åÉä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=Ñêìää~íçêÉ=  çééìêÉ=áå=ìå=~äíêç=ÄáÅÅÜáÉêÉ=~äíçK= j~åíÉåÉêÉ=ÄÉå=ÑÉêãá=Ñêìää~íçêÉ=~Ç=  áããÉêëáçåÉ=É=ÄáÅÅÜáÉêÉK=mÉê=Éîáí~êÉ=ëéêìòòá= Çá=éêçÇçííç=Ñêìää~íçI=éêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ= ÇÛ~ÅÅÉåëáçåÉ=EOF=ëçäç=Ççéç=~îÉêÉ=áããÉêëç= áä...
 • Page 10 åä e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=ÇáÉ= ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉå=Éå=îççê= ÜìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉI=åáÉíJò~âÉäáàâÉ=íçÉé~ëëáåÖÉåK= eìáëÜçìÇ~ÅÜíáÖÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=çãî~ííÉå=ÄáàîK= ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=áå=éÉêëçåÉÉäëâÉìâÉåë=î~å=ïáåâÉäëI= â~åíçêÉåI=ä~åÇÄçìïÄÉÇêáàîÉå=Éå=~åÇÉêÉ= ò~âÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÉîÉå~äë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Çççê= Ö~ëíÉå=î~å=éÉåëáçåëI=âäÉáåÉ=ÜçíÉäë=Éå=ëççêíJ ÖÉäáàâÉ=ïççåîççêòáÉåáåÖÉåK dÉÄêìáâ=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáíëäìáíÉåÇ=îççê= îÉêïÉêâáåÖëÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå=Éå=JíáàÇÉå=ÇáÉ= ÖÉÄêìáâÉäáàâ=òáàå=áå=ÜÉí=ÜìáëÜçìÇÉåK= aÉòÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉëÅÜêáàÑí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ãçÇÉääÉåK=lé=ÇÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå= îáåÇí=ì=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ãçÇÉääÉåK aÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ=ÄÉï~êÉå=~KìKÄK= lîÉêÜ~åÇáÖ=ççâ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ= ~äë ì ÜÉí ~éé~ê~~í=ÇççêÖÉÉÑí=~~å=ÇÉêÇÉåK få=¨¨å=ççÖçéëä~Ö aÉ=é~Öáå~Dë=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=ìáíâä~ééÉå= ~KìKÄK N jáñÉêîçÉí hìåëíëíçÑ=çÑ=ãÉí~~ä=E~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÜÉí= ãçÇÉäFK=jáñÉêîçÉí=~~åÄêÉåÖÉå=Éå= î~ëíâäáââÉåK O fåëÅÜ~âÉäíçÉíë kçêã~äÉ=ëåÉäÜÉáÇ...
 • Page 11 sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ= ãÉëëÉåLêçíÉêÉåÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ káÉí=áå=ÜÉí=ãÉë=î~å=ÇÉ=ãáñÉêîçÉí=ÖêáàéÉåK= jáñÉêãÉë=åáÉí=ãÉí=ÄäçíÉ=Ü~åÇÉå=êÉáåáÖÉåK= bÉå ÄçêëíÉä=ÖÉÄêìáâÉåK _Éä~åÖêáàâ> aÉ=ãáñÉêîçÉí=~ääÉÉå=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=îÉêïáàÇÉêÉå= ï~ååÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëíáäëí~~íK _ÉÇáÉåÉå sççê=ÜÉí=ãáñÉå=î~å=ã~óçå~áëÉI=ë~ìëI=ãáñJ Çê~åâÉåI=Ä~ÄóîçÉÇáåÖ=Éå=îççê=ÜÉí=Ñáàåã~âÉå= î~å=ÖÉâççâí=Ñêìáí=Éå=ÖêçÉåíÉK sççê=ÜÉí=éìêÉêÉå=î~å=ëçÉéÉåK aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê= ÜÉí ÄÉêÉáÇÉå=î~å=~~êÇ~ééÉäéìêÉÉK= ^~åëäìáíëåçÉê=îçääÉÇáÖ=~ÑïáââÉäÉåK=  jáñÉêîçÉí=çé=ÜÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=éä~~íëÉå=  Éå î~ëíâäáââÉå=ENFK aÉ=ëíÉââÉê=áå=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=ëíÉâÉåK  aÉ=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=áå=ÇÉ=ãÉåÖÄÉâÉê=  çÑ ÉÉå ~åÇÉêÉ=ÜçÖÉ=âçã=ÇçÉåK= pí~~ÑãáñÉê=Éå=âçã=î~ëíÜçìÇÉåK=lã ëé~ííÉå=  íÉ=îççêâçãÉåI=ÇÉ=áåëÅÜ~âÉäíçÉíë=EOF=é~ë= áåÇêìââÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=ãáñÉêîçÉí=áå=ÇÉ=âçã= áë=ÖÉëíçâÉåK aÉ=ëí~~ÑãáñÉê=~äíáàÇ=ìáíëÅÜ~âÉäÉå=îççêÇ~í= ì ÜÉã=ìáí=ÇÉ=âçã=Ü~~äíK k~=ÜÉí=ïÉêâLêÉáåáÖÉå ^ííÉåíáÉ>...
 • Page 12 Ç~ qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ åáåÖÉå=ÉääÉê=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉêK= aÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK= sÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=áåÇêÉíåáåÖÉê=Ñçêëí™ë= ÑK ÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíJ åáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á=ä~åÇÄêìÖëã‹ëëáÖ=çÖ= ~åÇÉå=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÇêáÑí=ë~ãí=ÄêìÖ=é™= éÉåëáçåÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê= ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=Ö‹ëíÉêåÉ= ëÉäîK ^éé~ê~íÉí=Éê=âìå=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÄäáîÉ=ÄêìÖí= íáä ã‹åÖÇÉê=çÖ=íáÇÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ= á Éå åçêã~ä=ÜìëÜçäÇåáåÖK== _êìÖë~åîáëåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉêK= m™=ëáÇÉêåÉ=ãÉÇ=áääìëíê~íáçåÉêåÉ=ëÉë=Éå çîÉêëáÖí= çîÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉêK=aÉê=â~å=ÉîíK= ÑçêÉâçããÉ=ÄáääÉÇÉê=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉI=ÇÉê áââÉ= ÑáåÇÉë=á=~ääÉ=ä~åÇÉ=çÖ=ãçÇÉääÉêK léÄÉî~ê=îÉåäáÖëí=ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉåK= dáî ÄêìÖë~åîáëåáåÖÉå=îáÇÉêÉ=íáä=Éå=ëÉåÉêÉ=ÉàÉêK lîÉêÄäáâ cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK N _äÉåÇÉêÑçÇ ^Ñ=éä~ëí=ÉääÉê=ãÉí~ä=E~ÑÜ‹åÖÉê=~Ñ=ÇÉå=ÉåâÉäíÉ= ãçÇÉäFK=p‹í=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=é™=çÖ=ä~Ç=ÇÉå= Ñ~äÇÉ=á=Ü~âK...
 • Page 13 hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ= ÄäÉåÇÉêâåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=áåÇ=á=âåáîÉå=á=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉåK= oÉåÖ›ê=~äÇêáÖ=ÄäÉåÇÉêâåáîÉå=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ= Ü‹åÇÉêK=_Éåóí=~äíáÇ=Éå=Ä›êëíÉI=å™ê=ÇÉå=ëâ~ä= êÉåÖ›êÉëK sáÖíáÖí> _äÉåÇÉêÑçÇÉå=ã™=âìå=í~ÖÉë=~Ñ=çÖ=ë‹ííÉë=é™I=å™ê= ~éé~ê~íÉí=ëí™ê=ëíáääÉK _ÉíàÉåáåÖ ^éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÑêÉãëíáääÉ=ã~óçåJ å~áëÉI=ëçîëI=Ää~åÇÉÇÉ=ÇêáåâëI=Ä~Äóã~Ç=çÖ= ëã™Ü~âåáåÖ=~Ñ=âçÖí=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíK qáä=éìêÉêáåÖ=~Ñ=ëìééÉêK pí~îÄäÉåÇÉêÉå=Éê=áââÉ=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ä~îÉ= â~êíçÑÑÉäãçëK= qê‹â=ÜÉäÉ=äÉÇåáåÖÉå=ìÇK=  häáâ=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=ë~ããÉå=ãÉÇ=  ãçíçêÉåÜÉÇÉå=çÖ=íêóâ=ÇÉå=êáÖíáÖí=Ñ~ëí=ENFK p‹í=ëíáââÉí=áK  hçã=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉ=á=ÄäÉåÇÉêÄ‹ÖÉêÉí=ÉääÉê=  á Éí ~åÇÉí=Ü›àí=Ä‹ÖÉêK= eçäÇ=Ñ~ëí=á=ëí~îÄäÉåÇÉê=çÖ=Ä‹ÖÉêK=  cçê ~í ìåÇÖ™=ëí‹åâ=çÖ=ëéê›àíW=qêóâ=Ñ›êëí=é™= ëí~êíí~ëíÉå=EOFI=å™ê=ÄäÉåÇÉêÑçÇÉå=Éê=ÇóââÉí= åÉÇ=á=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉK pí~îÄäÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=ëäìââÉíI=Ñ›ê= ÇÉå=í~ÖÉë=çé=~Ñ=ÇÉ=ÄäÉåÇÉÇÉ=Ñ›ÇÉî~êÉêK bÑíÉê=~êÄÉàÇÉíLêÉåÖ›êáåÖ _Éã‹êâ> aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉå= ~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK ^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê>...
 • Page 14 åç eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= ~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK= sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê= ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ= ~î î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=çÖ=áââÉ= Ñçê=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK=oçã=ãÉÇ=ÜìëÜçäÇåáåÖëJ éêÉÖÉí=Äêìâ=â~å=î‹êÉ=ÑK=ÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êJ ÄÉáÇÉêâà›ââÉå=á=ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI= ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI= ë™ëçã=Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™= ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK j~ëâáåÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ= ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê=çÖ=çÖë™=áååÉå=î~åäáÖÉ= ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉëíáÇÉêK= f=ÇÉååÉ=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ääáê=ÑçêëâàÉääáÖÉ= ãçÇÉääÉê=ÄÉëâêÉîÉíK=m™=ÄáäÇÉåÉ=ÑáååÉë=Éå= çîÉêëáâí=çîÉê=ÇÉ=ÑçêëâàÉääáÖÉ=ãçÇÉääÉåÉK _êìâë~åîáëåáåÖÉå=ã™=çééÄÉî~êÉëK= aÉêëçã Çì Öáê=ã~ëâáåÉå=îáÇÉêÉ=íáä=~åÇêÉI=Ä›ê= Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=äÉîÉêÉë=ãÉÇK bå=çîÉêëáâí hä~ÑÑ=ìí=ëáÇÉå=ãÉÇ=ÄáääÉÇíÉâëíÉêK N jáâëÉÑçíÉå hìåëíëíçÑÑ=ÉääÉê=ãÉí~ää=E~äí=ÉííÉê=ãçÇÉääFK= jáâëÉÑçíÉå=ëÉííÉë=é™=çÖ=ä~=ÇÉå=ëãÉââÉ=áK O fååâçéäáåÖëí~ëí kçêã~ä=Ü~ëíáÖÜÉí Ä qìêÄçÜ~ëíáÖÜÉí pí~îãáâëÉêÉå=Éê=ëä™íí=é™=ë™=äÉåÖÉ= áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=E~=ÉääÉê=ÄF=Éê=íêóââÉíK P cêáÖà›êáåÖëí~ëíÉê...
 • Page 15 _ÉíàÉåáåÖ cçê=ãáâëáåÖ=~î=ã~àçåÉëI=ë~ìëÉêI=ÇêáåâÉêI= Ä~Äóâçëí=çÖ=âìííáåÖ=~î=âçâí=Ñêìâí=çÖ= Öê›ååë~âÉêK cçê=ãçëáåÖ=~î=ëìééÉêK pí~îãáâëÉêÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=íáäÄÉêÉÇåáåÖ= ~î=éçíÉíãçëK= sáâäÉ=ìí=â~ÄÉäÉå=ÜÉäíK=  pÉíí=ãáâëÉÑçíÉå=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=çÖ=ä~=ÇÉå=  ëãÉââÉ=é™=ENFK píáââ=áåå=ëí›éëÉäÉíK  cóää=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=åÉÇ=á=ãáâëÉêÄÉÖÉêÉí=  ÉääÉê Éí=~ååÉí=Ü›óí=ÄÉÖÉêK= eçäÇ=Ñ~ëí=ëí~îãáâëÉêÉå=çÖ=ÄÉÖÉêÉíK=  cçê ™ ÑçêÜáåÇêÉ=~í=ÇÉí=ëéêìíÉêI=íêóââÉë= áååâçéäáåÖëí~ëíÉå=EOF=Ñ›êëí=å™ê=ãáâëÉêÑçíÉå=Éê= ÇóééÉí=åÉÇ=á=íáåÖÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ãáâëÉëK pí~îãáâëÉêÉå=ã™=~ääíáÇ=ëä™ë=~î=Ñ›ê=ÇÉå=Ääáê= í~íí=ìí=~î=Ää~åÇáåÖÉåK bííÉê=~êÄÉáÇÉíLêÉåÖà›êáåÖ lÄë> _~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=çÖ= ã™=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉê> qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK  qêóââ=ÑêáÖà›êáåÖëâå~ééÉåÉ=EPF=çÖ=ëâáää=  ãáâëÉÑçíÉå=Ñê~=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK q›êâ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìí=çÖ=  í›êâ=ÇÉå=ÇÉêÉííÉêK jáâëÉÄÉÖÉêÉí=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâJ ...
 • Page 16 ëî sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î= Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ää= çÅÜ=Ç®êãÉÇ=~ääíë™=áåíÉ=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ= ~åî®åÇåáåÖK=jÉÇ=áÅâÉ=óêâÉëã®ëëáÖ~=ÜìëÜ™ää= ~îëÉë=íK=ÉñK=Ñáâ~êìã=Ñ∏ê=~åëí®ääÇ~=á=Éå=~ÑÑ®êI=Éíí= âçåíçêI=Éíí=ä~åíÄêìâ=çÅÜ=~åÇê~=óêâÉëã®ëëáÖ~= Ñ∏êÉí~Ö=ë~ãí=å®ê=Ö®ëíÉê=é™=Éíí=éÉåëáçå~íI=äáíÉí= ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=áåëíáíìíáçåÉê=~åî®åÇÉê= éêçÇìâíÉåK ^åî®åÇ=éêçÇìâíÉå=Ñ∏ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí= ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=Ñ∏ê=Éíí=ÜìëÜ™ääK= aÉíë~ãã~=Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K= aÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=ÑäÉê~=î~êá~åíÉê=~î= ëí~îãáñÉêåK=m™=ÄáäÇëáÇçêå~=Ñáååë=Éå=∏îÉêëáâí=∏îÉê= ÇÉ=çäáâ~=ãçÇÉääÉêå~K pé~ê~=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=i™í Äêìâë~åîáëåáåÖÉå= Ñ∏äà~=ãÉÇ=éêçÇìâíÉå=îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=®Ö~êÄóíÉK £îÉêëáâíëÄáäÇÉêå~ sáâ=Ñ∏êëí=ìí=ìééëä~ÖÉí=ãÉÇ=ÄáäÇÉêK N jáñÉêÑçíÉå ^î=éä~ëí=ÉääÉê=ãÉí~ää=EÄÉêçÉåÇÉ=é™=ãçÇÉääFK= p®íí=ãáñÉêÑçíÉå=é™=ãçíçêÇÉäÉå=çÅÜ=íêóÅâ=íáääë= ÇÉå=Ñ~ëíå~êK O píê∏ãÄêóí~êÉ kçêã~ä=Ü~ëíáÖÜÉí Ä qìêÄçä®ÖÉ pí~îãáñÉêå=®ê=é™ëä~ÖÉå=ë™=ä®åÖÉ=å™Öçå=~î= ëíê∏ãÄêóí~êå~=E~=ÉääÉê=ÄF=Ü™ääë=áåíêóÅâíK P hå~éé~ê=ãÉÇ=îáäâ~=íáääÄÉÜ∏êÉí=äçëë~ë...
 • Page 17 jçåíÉêáåÖ=çÅÜ=ëí~êí i®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=ÄÉêÉÇ~=ã~àçåå®ëI=ë™ëÉêI= ÇêóÅâÉêI=Ä~Äóã~í=ë~ãí=ëã™Ä~êåëJ=çÅÜ=ÇáÉíã~í= çÅÜ=ÑáåÑ∏êÇÉä~=âçâí=Ñêìâí=çÅÜ=âçâí~=Öê∏åë~âÉêK i®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=éìêÉ~=ëçééçêK pí~îãáñÉêå=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=~íí=Ö∏ê~= éçí~íáëãçë=ãÉÇK= _∏êà~=ãÉÇ=~íí=êìää~=ìí=å®íëä~ÇÇÉå=ÜÉäí=çÅÜ=  Ü™ääÉíK= p®íí=ãáñÉêÑçíÉå=é™=ãçíçêÇÉäÉå=çÅÜ=íêóÅâ=íáääë=  ÇÉå=Ñ~ëíå~ê=ENFK p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=Éíí=î®ÖÖìíí~ÖK  i®ÖÖ=äáîëãÉÇäÉí=á=ãáñÉêÄ®Ö~êÉå=ÉääÉê=~åå~å=  Ü∏Ö=Ä®Ö~êÉK= e™ää=çêÇÉåíäáÖí=á=ëí~îãáñÉê=çÅÜ=ãáñÉêÄ®Ö~êÉK=  p®íí=åÉÇ=ãáñÉêÑçíÉå=á=ÇÉí=ëçã=ëâ~= ÄÉ~êÄÉí~ëK=qêóÅâ=Ñ∏êëí=Ç®êÉÑíÉê=é™= ëíê∏ãÄêóí~êÉå=EOFK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ìåÇîáâ~= ëí®åâK pí®åÖ=~ääíáÇ=~î=ëí~îãáñÉêå=áåå~å=ÇÉå=í~ë= ìéé=ìê=ÇÉí=ëçã=ÄÉ~êÄÉí~íëK bÑíÉê=~êÄÉíÉíLoÉåÖ∏êáåÖ lÄë> açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=êÉåÖ∏ê= ÇÉå=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK ^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã= êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ> aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK  qêóÅâ=é™=âå~éé~êå~=EPF=Ñ∏ê=~íí=äçëë~=  ãáñÉêÑçíÉå=Ñê™å=ãçíçêÇÉäÉåK qçêâ~=~î=ãçíçêÇÉäÉå=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=ÇìâK=  qçêâ~=Ç®êÉÑíÉê=çêÇÉåíäáÖí=íçêêíK jáñÉêÄ®Ö~êÉå=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK ...
 • Page 18 Ñá lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í= åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå= êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K= pÉ Éá ëçîÉääì ~ãã~ííáã~áëÉÉå=â®óíí∏∏åK= hçíáí~äçìëâ®óíí∏∏å êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí∏= â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=äááââÉáÇÉåI= íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáäJ äáëíÉå=óêáíóëíÉå=ÜÉåâáä∏âìåå~å=âÉáííá∏íáäçáëë~I= ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí∏å=éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~= é~äîÉäìí~äçàÉå=~ëá~â~ëJ=à~=îáÉê~ëíáäçáëë~K kçìÇ~í~=í®ëë®=áäãçáíÉííìà~=î~äãáëíìëã®®êá®= à~=J~áâçà~K= h®óíí∏çÜàÉ=çå=í~êâçáíÉííì=Éêá=ã~ääÉáääÉK= hìî~ëáîìáää~=çå=í~ìäìââç=Éêá=ã~ääÉáëí~K p®áäóí®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=jìáëí~=~åí~~= â®óíí∏çÜàÉ=ä~áííÉÉå=ã~ÜÇçääáëÉääÉ=ììÇÉääÉ= çãáëí~à~ääÉK i~áííÉÉå=çë~í h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìíK N pÉâçáíìëî~êëá jìçîá~=í~á=ãÉí~ääá~=Eíóóééáã~ääáå=ãìâ~~åFK= ^ëÉí~=ëÉâçáíìëî~êëá=é~áâçáääÉÉå=à~=äìâáíëÉK O h®óååáëíóëâóíâáå kçêã~~äá=åçéÉìë Ä qìêÄçJåçéÉìë p~ìî~ëÉâçáíáå=çå=íçáãáåå~ëë~I=åááå=â~ì~å= âìáå=â®óååáëíóëâóíâáå=E~=í~á=ÄF=çå=é~áåÉííìå~K P ^î~~ãáëé~áåáââÉÉí fêêçí~=ëÉâçáíìëî~êëá=é~áå~ã~ää~=óÜí®=~áâ~~= ~î~~ãáëé~áåáââÉáí~K Q pÉâçáíìëî~êëá=Eî~êëáçë~=à~=ëÉâçáíìëíÉê®F...
 • Page 19 hÉä~~=äááí®åí®àçÜíç=âçâçå~~å=~ìâáK=  ^ëÉí~=ëÉâçáíìëî~êëá=éÉêìëä~áííÉÉëÉÉå=  à~ äìâáíëÉ=ENFK i~áí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~åK  q®óí®=Éäáåí~êîáââÉÉí=ë~ìî~ëÉâçáííáãÉå=  âìäÜççå=í~á=àçÜçåâáå=ãììÜìå= âçêâÉ~êÉìå~áëÉÉå=~ëíá~~åK= máÇ®=âááååá=ë~ìî~ëÉâçáííáãÉëí~=à~=âìäÜçëí~K=  gçíí~=î®äíóí=êçáëâÉáäí~I=é~áå~=î~êëáçë~=Éåëáå= ëÉâçáíÉíí~îááå=~áåÉâëááå=à~=â®óååáëí®=î~ëí~= ëáííÉå=ä~áíÉ=â®óååáëíóëâóíâáãÉää®=EOFK hóíâÉ=ë~ìî~ëÉâçáíáå=~áå~=éçáë=é®®äí®I= ÉååÉå=âìáå=åçëí~í=ëÉå=éçáë=ëÉâçáíÉíí~îáëí~= ~áåÉâëáëí~K h®óí∏å=à®äâÉÉåLéìÜÇáëíìë eìçãK> ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®= ~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~> fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K  m~áå~=~î~~ãáëé~áåáââÉáí~=EPF=à~=áêêçí~=  ëÉâçáíìëî~êëá=éÉêìëä~áííÉÉëí~K móóÜá=éÉêìëä~áíÉ=éìÜí~~âëá=âçëíÉ~ää~=äááå~ää~=  à~ âìáî~~=äçéìâëáK hìäÜçå=îçáí=éÉëí®=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K  mÉëÉ=ëÉâçáíìëî~êëá=~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~=  í~á Ü~êà~ää~=àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K ^åå~=ëÉâçáíìëî~êêÉå=âìáîì~=éóëíó~ëÉååçëë~= ...
 • Page 20 Éë båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= é•Öáå~=ïÉÄK bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Éå=Å~åíáÇ~ÇÉë=ìëì~äÉë= Ççã¨ëíáÅ~ëI=èìÉÇ~åÇç=ÉñÅäìáÇç=ëì=ìëç= áåÇìëíêá~äK=mçê=~éäáÅ~ÅáçåÉë=ëÉãÉà~åíÉë=~=ä~ë= ÇÉ=ÜçÖ~êÉë=é~êíáÅìä~êÉë=ëÉ=ÉåíáÉåÇÉå=~èì¨ää~ë= Éå=ÅçÅáå~ë=ÇÉ=éÉêëçå~ä=Éå=çÑáÅáå~ëI=ÅçãÉêJ ÅáçëI=Éñéäçí~ÅáçåÉë=~Öê∞Åçä~ëI=ÉíÅKI=~ë∞=Åçãç= ÅçÅáå~ë=é~ê~=ìëç=éçê=Üì¨ëéÉÇÉë=ç=ÅäáÉåíÉë=ÇÉ= éÉåëáçåÉëI=Üçëí~äÉëI=Å~ë~ë=ÇÉ=Üì¨ëéÉÇÉë=ÉíÅK kç=ëçÄêÉé~ë~ê=ä~ë=Å~åíáÇ~ÇÉë=~=Éä~Äçê~ê=ó=äçë= íáÉãéçë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=Ü~Äáíì~äÉë=é~ê~=ìëç= Ççã¨ëíáÅçK= i~ë=éêÉëÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ëçå=î•äáÇ~ë= é~ê~=ÇáÑÉêÉåíÉë=ãçÇÉäçë=ÇÉ=~é~ê~íçK= i~ë ÇáÑÉêÉåÅá~ë=ÉñáëíÉåíÉë=ÉåíêÉ=Éëíçë=ãçÇÉäçë= ëçå=Å~ê~ÅíÉêáò~Ç~ë=Éå=Å~Ç~=ãçãÉåíçK iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ÇÉä= ~é~ê~íç=ó=Öì•êÇÉä~ë=é~ê~=ìå=éçëáÄäÉ=éêçéáÉí~êáç= éçëíÉêáçêK=bå=Å~ëç=ÇÉ=ÅÉÇÉê=ç=ÉåíêÉÖ~ê=Éä= ~é~ê~íç=~=çíê~=éÉêëçå~I=~Åçãé•¥Éäç=ëáÉãéêÉ= ÇÉ=ä~ë=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëçK sáëí~=ÖÉåÉê~ä=ÇÉä=~é~ê~íç aÉëéäáÉÖìÉI=éçê=Ñ~îçêI=ä~ë=é•Öáå~ë=Åçå= ä~ë áäìëíê~ÅáçåÉëK N máÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~ aÉ=éä•ëíáÅç=ç=ãÉí~ä=EëÉÖ∫å=Éä=ãçÇÉäç= ÇÉ ~é~ê~íç=ÅçåÅêÉíçFK=jçåí~ê=ó=ÉåÅ~à~ê= Éä éáÉ=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~K O qÉÅä~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå...
 • Page 21 mêÉëí~ê=~ëáãáëãç=~íÉåÅáμå=~=èìÉ=Éä=Å~ÄäÉ= ÇÉ ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=åç=ÉåíêÉ=Éå=åáåÖ∫å= ãçãÉåíç=Éå=Åçåí~Åíç=Åçå=çÄàÉíçë=ç=éáÉò~ë= Å~äáÉåíÉëK=`çå=çÄàÉíç=ÇÉ=Éîáí~ê=éçëáÄäÉë= ëáíì~ÅáçåÉë=ÇÉ=éÉäáÖêçI=ä~=ëìëíáíìÅáμå=ÇÉä=Å~ÄäÉ= ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÇÉä=~é~ê~íç=ëμäç=éçÇê•=ëÉê= êÉ~äáò~Ç~=éçê=éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=ÇÉä=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ= ç ÇÉ=ëì=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅçK= i~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=É=áåíÉêîÉåÅáçåÉë=èìÉ=ÇÉÄáÉê~å= ÉÑÉÅíì~êëÉ=Éå=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=éçÇê•å=ëÉê= ÉàÉÅìí~Ç~ë=éçê=éÉêëçå~ä=í¨ÅåáÅç=Åì~äáÑáÅ~Çç=ÇÉä= pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=lÑáÅá~ä=ÇÉ=ä~=ã~êÅ~K kç=ìë~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=î~êáää~=Åçå=ä~ë=ã~åçë= Ü∫ãÉÇ~ë=åá=Éå=î~Å∞çK rë~ê=ä~=Ä~íáÇçê~=ÇÉ=î~êáää~=ëμäç=Åçå=äçë= ~ÅÅÉëçêáçë=çêáÖáå~äÉëK=mêÉëí~ê=~íÉåÅáμå=~ä= Éä~Äçê~ê=~äáãÉåíçë=ç=ä∞èìáÇçë=Å~äáÉåíÉë=Åçå=ä~= Ä~íáÇçê~K=fliçë=ä∞èìáÇçë=éìÉÇÉå=ë~äéáÅ~ê> kç=ëìãÉêÖáê=Éä=~é~ê~íç=Éå=ä∞èìáÇçë=ã•ë=~ää•= ÇÉä éìåíç=ÇÉ=ìåáμå=ÉåíêÉ=Éä=éáÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~= ó ä~ ìåáÇ~Ç=ãçíêáòK flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë= ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëLÇÉ=ä~=êçí~Åáμå= ÇÉä ãçíçê> flkç=áåíêçÇìÅáê=åìåÅ~=ä~ë=ã~åçë=Éå=Éä=éáÉ=ÇÉ=ä~= Ä~íáÇçê~>=flká=äáãéá~ê=åìåÅ~=ä~=ÅìÅÜáää~=ÇÉ=ä~= Ä~íáÇçê~=Åçå=ä~ë=ã~åçë>=ríáäáò~ê=ëáÉãéêÉ=ìå= ÅÉéáääçK flfãéçêí~åíÉ> jçåí~ê=ó=ÇÉëãçåí~ê=Éä=éáÉ=Åçå=ÅìÅÜáää~=ëμäç=Åçå= Éä=~é~ê~íç=é~ê~ÇçK j~åÉàç=ÇÉä=~é~ê~íç m~ê~=éêÉé~ê~ê=ã~óçåÉë~ëI=ë~äë~ëI=Ä~íáÇçë= ó ~äáãÉåíçë=é~ê~=ÄÉĨëI=~ë∞=Åçãç=éáÅ~ê=Ñêìí~= ÅçÅáÇ~=ó=îÉêÇìê~K e~ÅÉê=éìê¨ë=é~ê~=ëçé~ëK fli~=Ä~íáÇçê~=åç=Éë=~éêçéá~Ç~=é~ê~=éêÉé~ê~ê=...
 • Page 22 Éë d~ê~åí∞~ `lkaf`flkbp=ab=d^o^kqf^=m^b=_lp`eI= ëÉ=ÅçãéêçãÉíÉ=~=êÉé~ê~ê=ç=êÉéçåÉê=ÇÉ=Ñçêã~= Öê~íìáí~=Çìê~åíÉ=Éä=éÉê∞çÇç=ÇÉ=OQ=ãÉëÉëI=~=é~êíáê= ÇÉ=ä~=ÑÉÅÜ~=ÇÉ=Åçãéê~=éçê=Éä=ìëì~êáç=Ñáå~äI=ä~ë= éáÉò~ë=Åìóç=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= çÄÉÇÉòÅ~=~=Å~ìë~ë=ÇÉ=Ñ~ÄêáÅ~ÅáμåI=~ë∞=Åçãç= ä~ ã~åç=ÇÉ=çÄê~=åÉÅÉë~êá~=é~ê~=ëì=êÉé~ê~ÅáμåI ëáÉãéêÉ=ó=Åì~åÇç=Éä=~é~ê~íç=ëÉ~=ääÉî~Çç=éçê=Éä= ìëì~êáç=~ä=í~ääÉê=ÇÉä=pÉêîáÅáç=q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç= éçê=_lp`eK bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~=ÇÉä= q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~= êÉé~ê~Åáμå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä= ìëì~êáç=~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI= éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë= ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=éêáãÉê=ìëçI=åá=~îÉê∞~ë=éêçÇìÅáÇ~ë= éçê=Å~ìë~ë=~àÉå~ë=~=ä~=Ñ~ÄêáÅ~Åáμå=ç=éçê=ìëç=åç= Ççã¨ëíáÅçK=fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê= Éëí~=Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ= ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë= åç áãéìí~ÄäÉë=~ä=~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç= ÇÉä=ãáëãçI=äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáμå= áåÅçêêÉÅí~F=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë= áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= ó ã~åíÉåáãáÉåíç=èìÉ=é~ê~=Å~Ç~=~é~ê~íç= ëÉ áåÅäìóÉå=Éå=Éä=ÑçääÉíç=ÇÉ=áåëíêìÅÅáçåÉëK m~ê~=ä~=ÉÑÉÅíáîáÇ~Ç=ÇÉ=Éëí~=Ö~ê~åí∞~=Éë= áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ=~ÅêÉÇáí~ê=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=ìëì~êáç= ó ~åíÉ=Éä=pÉêîáÅáç=^ìíçêáò~Çç=ÇÉ=_lp`eI= ä~ ÑÉÅÜ~=ÇÉ=~ÇèìáëáÅáμå=ãÉÇá~åíÉ=ä~= ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=c^`qro^=ab=`ljmo^=ç èìÉ= Éä=ìëì~êáç=~Åçãé~¥~ê•=Åçå=Éä=~é~ê~íç=Åì~åÇç= ~åíÉ=ä~=ÉîÉåíì~äáÇ~Ç=ÇÉ=ìå~=~îÉê∞~=äç...
 • Page 23 S pìéçêíÉ=ÇÉ=é~êÉÇÉ=EîÉê=~=é~åçêßãáÅ~= Ççë=ãçÇÉäçëF m~ê~=Öì~êÇ~ê=~=î~êáåÜ~K=`çã=çë=O=é~ê~Ñìëçë= EáåÅäì∞ÇçëFI=ãçåí~ê=ç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=é~êÉÇÉ= åìã~=ëìéÉêÑ∞ÅáÉ=îÉêíáÅ~ä=~ÇÉèì~Ç~K T m~åçêßãáÅ~=Ççë=ãçÇÉäçë kçë=pÉêîá´çë=q¨ÅåáÅçë=éçÇÉ=ëÉê=~ÇèìáêáÇç= ìã=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~äK=EoÉÑKŸ QUJMPVTF `çã=ç=éáÅ~Ççê=ìåáîÉêë~äI=~éêçîÉáí~ê•=íçÇç= ç êÉåÇáãÉåíç=Çç=~é~êÉäÜç=é~ê~=éáÅ~ê=èìÉáàç= êáàç çì=é~ê~=~=ÅçåÑÉÅ´©ç=ÇÉ=éêÉé~ê~Ççë= ÇÉ=ãÉä=é~ê~=Ä~êê~ê=åç=é©ç=Eã~åíÉåÇç= çë=Ç~Ççë=Ç~ë=êÉÅÉáí~ëFK=mçÇÉê•=ÉåÅçåíê~ê= ~ êÉÅÉáí~=å~ë=áåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç=Çç=éáÅ~Ççê= ìåáîÉêë~äK fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~ mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç iáÖ~ê=É=ìíáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=ÇÉ=~ÅçêÇç= Åçã=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Åçåëí~åíÉë=Ç~=éä~Å~= ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK ríáäáò~ê=ëμI=ëÉ=ç=Å~Äç=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=É=ç= ~é~êÉäÜç=å©ç=~éêÉëÉåí~êÉã=èì~áëèìÉê=Ç~åçëK j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK== sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë= ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê= éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë= ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã= ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ= ç ~é~êÉäÜçI=~=ãÉåçë=èìÉ=ëÉà~ã=îáÖá~Ç~ë=çì= èìÉ íÉåÜ~ã=êÉÅÉÄáÇç=áåÑçêã~´πÉë=ëçÄêÉ= ~ ìíáäáò~´©ç=Çç=ãÉëãçI=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ìã~= éÉëëç~=êÉëéçåë•îÉä=éÉä~=ëì~=ëÉÖìê~å´~K aÉëäáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~=~éμë=Å~Ç~=ìíáäáò~´©çI=...
 • Page 24 ~ ~éêÉëÉåí~´©ç=Çç=ÇçÅìãÉåíç=ÇÉ=Åçãéê~= Çç ~é~êÉäÜçK aáêÉáíçë=êÉëÉêî~Ççë=èì~åíç=~=~äíÉê~´πÉëK Éä Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH. Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ìáò.
 • Page 25 R ÐïôÞñé ìßîåñ Ç åñãáóßá ìÝóá óôï ðïôÞñé ìßîåñ åìðïäßæåé ôá ðéôóéëßóìáôá áðü ôá áíáìéãíõüìåíá ôñüöéìá. Ãéá ôç öýëáîç ôùí åðåîåñãáóìÝíùí ôñïößìùí ôïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé óôï ðïôÞñé ìßîåñ. S ÓõãêñÜôçóç ôïß÷ïõ (âë. Óõíïðôéêüò ðßíáêáò ìïíôÝëùí) Ãéá ôç öýëáîç ôïõ ìßîåñ ÷åéñüò. Óôåñåþóôå...
 • Page 26: Ïñïé Åããõçóçó

  Éä ÌåôÜ ôçí åñãáóßá/Êáèáñéóìüò Ðñïóï÷Þ! Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ìÝóá óå íåñü ïýôå íá ôçí ðëýíåôå óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí. Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ!  ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.  ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá áðáóöÜëéóçò (3) êáé ðÜñôå ôï ðüäé ìßîåñ áðü ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ.
 • Page 27: Genel Bakýþ

  ç åðéäéüñèùóÞ ôçò. Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí. oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe íê EEE yönetmeliðine uygundur Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için sizi candan kutluyoruz. Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ oldunuz. Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen internet sitemize bakýnýz.
 • Page 28: Güvenlik Bilgileri

  íê R Mikser bardaðý Karýþtýrma kabý içinde çalýþýlmasý, karýþtýrýlan maddenin etrafa sýçramasýný önler. Kapaðý, iþlenmiþ besinleri muhafaza etmek için karýþtýrma kabýnýn üzerine kapatýnýz. S Duvar montaj seti (modellere genel bakýþ kýsmýna bakýnýz) Çubuk mikseri (el blenderini) muhafaza etmek için, duvar montaj seti 2 cývata (ektedir) ile, uygun bir düz dik duvara sabitlenmelidir.
 • Page 29 Kullanma sona erdikten sonra/ Temizlenmesi Dikkat! Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve bulaþýk makinesinde yýkamayýnýz. Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!  Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.  Çözme tuþlarýna (3) basýnýz ve karýþtýrma ucunu ana cihazdan çýkarýnýz.  Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz ve ardýndan kurulayýnýz.
 • Page 32: Opis Urz¹Dzenia

  éä Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urzadzenia firmy BOSCH. Tym samym wybór Pañstwa padł na nowo- czesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego. Dalsze informacje o naszych produktach mo¿na znaleŸć na stronie internetowej naszej firmy. Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku zarobkowego lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci...
 • Page 33: Wskazówki Dotycz¹Ce Usuwania Zu¿Ytego Urz¹Dzenia

  Naprawy urz¹dzenia mo¿na przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym punkcie serwisowym. Blendera nie wolno chwytać mokrymi rêkoma ani wł¹czać na biegu jałowym. Blender u¿ywać tylko z oryginalnym wyposa¿e- niem. Zachować ostro¿noœć w czasie miksowania gor¹cych płynów. Płyny mog¹ siê rozpryskiwać w czasie miksowania. Koñcówki miksuj¹cej nie wolno nigdy zanurzać...
 • Page 34: A Készülék Részei

  30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“. Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian. Üì Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához. Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási készülék mellett döntött. A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon...
 • Page 35: Biztonsági Útmutató

  S Fali tartó (lásd a modell-áttekintést) A rúd-mixer tárolására. A fali tartót 2 csavarral (mellékelve) rögzítse egy alkalmas függõleges felületre. T Modellekáttekintése Univerzális aprítót az ügyfélszolgálaton keresztül rendelhet. (Rendelési szám: 48-0397) Az univerzális aprítót kemény sajt aprításához vagy kenyérre kenhetõ mézes krém készítéséhez maximális készülékteljesítmény mellett használja (a recept utasításai szerint).
 • Page 36: Garanciális Feltételek

  A módosítás jogát fenntartjukK ìâ Óåpo ­i¹aƒ¯o ac μ ÿo®ºÿ®o÷ ¸o­o¨o ÿpåæaªº íip¯å BOSCH. å ÿp媢aæå cºñac¸å¼, ­åco®oø®ic¸å¼ ÿo¢º¹o­å¼ ÿpåæaª. ©oªa¹®o­º i¸íop¯aýi÷ ÿpo ¸aòº ÿpoªº®ýi÷ å μ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòi¼ c¹opi¸ýi ­ I¸¹ep¸e¹i.
 • Page 37 S Hac¹i¸¸e ®piÿæe¸¸ø (ªå­. o¨æøª ¯oªeæe¼) ©æø μ¢epi¨a¸¸ø ¢æe¸ªepa. ¥p娭帹i¹¿ ¸ac¹i¸¸e ®piÿæe¸¸ø μa ªoÿo¯o¨o÷ 2 ¨­å¸¹i­ (­ ®o¯ÿæe®¹i ÿoc¹a­®å) ¸a ÿpåªa¹¸i¼ ­ep¹å®a濸i¼ ÿo­epx¸i. T O¨æøª ¯oªeæe¼ š¸i­epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷­añ ¯o²¸a μa¯o­å¹å ñepeμ cep­ic¸º c溲¢º. (Ho¯ep ªæø μa¯o­æe¸¸ø 48-0397) š¸i­epcaæ¿¸å¼ ÿoªpi¢¸÷­añ μa¢eμÿeñºƒ a¯...
 • Page 38: Pe®O¯e¸ªaýiï Μ º¹Åæiμaýiï

  ìâ ¥icæø po¢o¹å/Ñåc¹®a š­a¨a! Hi®oæå ¸e μa¸ºp÷¼¹e oc¸o­¸å¼ ¢æo® ÿpåæaªº ­ ­oªº ¹a ¸e ¯å¼¹e ­ ÿocºªo- ¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i. He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx ÿapo­åx ¯aòå¸ ªæø ñåc¹®å!  å¼¯i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺 iμ poμe¹®å.  Ha¹åc¸i¹¿ ®¸oÿ®å poμ¢æo®º­a¸¸ø (3) ¹a μ¸i¯i¹¿ ¸i²®º ¢æe¸ªepa μ oc¸o­¸o¨o ¢æo®º...
 • Page 39 O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ BOSCH. ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o- ®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e. ©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿoæ¿μo­a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø...
 • Page 40 êì Æåýa (¹a®²e å ªe¹å) c ÿo¸å²e¸¸¾¯ ­ocÿpåø¹åe¯ op¨a¸a¯å ñº­c¹­ åæå ªºòe­¸o¢o濸¾e, a ¹a®²e æåýa, ¸e o¢æaªa÷óåe ªoc¹a¹oñ¸¾¯å oÿ¾¹o¯ å μ¸a¸åø¯å, ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ªo沸¾ ca¯oc¹oø¹e濸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯ ÿpå¢opo¯, a ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ åæå ­ cæºñae, ecæå o¸å ÿoæºñåæå ÿoªpo¢¸¾¼ å¸c¹pº®¹a²...
 • Page 41  ©æø cºò®å ¸acaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø cæeªºe¹ ÿoc¹a­å¹¿ ­ep¹å®a濸o (¸o²o¯ ­­epx), ñ¹o¢¾ ÿoÿa­òaø ­¸º¹p¿ ­oªa ¯o¨æa ­¾¹eñ¿. ¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ®pac¸o®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ ¸a ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx ¢æe¸ªepa o¢paμºe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷ ¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa. š¹åæåμaýåø Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹...
 • Page 44 ~êJO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe...
 • Page 45 ~êJN oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe...
 • Page 46 BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6 – 8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, Filterbeutel- Konfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de Reparaturservice* (Mo-Fr: 8.00-18.00 erreichbar) Tel.: 01801 33 53 03 mailto:cp-servicecenter@ bshg.com Ersatzteilbestellung* (365 Tage rund um die Uhr erreichbar) Tel.: 01801 33 53 04...
 • Page 47 Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) Service Pièces Détachées et Accessoires: 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) www.bosch-home.fr GB Great Britain BSH Home Appliances Ltd. Grand Union House Old Wolverton Road Wolverton Milton Keynes MK12 5PT...
 • Page 48 Tel.: 020 430 3 430 Fax: 020 430 3 445 mailto:contactcenter-nl@ bshg.com Onderdelenverkoop: Tel.: 020 430 3 435 Fax: 020 430 3 400 mailto:bosch-onderdelen@bshg.com www.bosch-home.nl NO Norge, Norway BSH Husholdningsapparater A/S Grensesvingen 9 0661 Oslo Tel.: 22 66 06 00...
 • Page 49 Landesvertretung anfordern. Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot: Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung. Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany 03/10 Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)