Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Kylskåp
Refrigerator
Kuhlschrank / Gefrierschrank
Kühlschrank / Gefrierschrank
Congelateur / Refrigerateur
Congélateur / Réfrigérateur
Koelkast
Koelkast
Refrigerador
Refrigerador
BDSA250K2S
BDSA250K2S

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko -1KA300BLP29H

 • Page 1 Kylskåp Refrigerator Kuhlschrank / Gefrierschrank Kühlschrank / Gefrierschrank Congelateur / Refrigerateur BDSA250K2S BDSA250K2S Congélateur / Réfrigérateur Koelkast Koelkast Refrigerador Refrigerador...
 • Page 3 Var god läs denna manual först! Bästa Kund, Vi hoppas att din produkt, som har tillverkats i moderna anläggningar och kontrollerats genom de mest noggranna procedurer för kvalitetskontroll, kommer att erbjuda dig en effektiv service. Av denna anledning rekommenderar vi att du läser hela manualen för din produkt uppmärksamt innan du använder den och håller den tillgänglig för framtida referenser.
 • Page 4: Table Of Contents

  INNEHÅLL 4 Förberedelse 1 Ditt kylskåp 5 Användning av ditt kylskåp 11 2 Viktiga Säkerhetsvarningar 4 Termostat inställningsknapp ..... 11 Avsedd användning ....... 4 Kylning ..........11 Allmän säkerhet ........4 Frysning ..........11 För produkter med vattendispenser..6 Avfrostning ........... 11 Barnsäkerhet .........
 • Page 5: Ditt Kylskåp

  Ditt kylskåp Your refrigerator • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •...
 • Page 6: Viktiga Säkerhetsvarningar

  Viktiga Säkerhetsvarningar Vänligen iaktta följande information. ● För produkter med frysutrymme; Underlåtenhet att iaktta denna information, Ät inge glasstrutar och iskuber kan orsaka personskador eller skada på omedelbart efter att du tagit ut dem egendom. Annars kommer alla garanti från frysutrymmet! (Detta kan orsaka och ansvarsåtaganden att bli ogiltiga.
 • Page 7 ● Täck inte över eller blockera ● Utsättande av produkten för regn, snö. ventilationshålen på ditt kylskåp med sol och blåst, är farligt vad beträffar den några material. elektriska säkerheten. ● Elektriska anordningar får repareras ● Om kraftkabeln är skadad, kontakta endast av auktoriserade personer. auktoriserad service-tjänst för att undvika Reparationer som utförs av ej fara.
 • Page 8 nded to be ● Anslut inte kylskåpet om vägguttaget har lossnat. physical, ● Vatten år inte sprutas direkt på produktens rders or inre eller yttre delar av säkerhetsskäl.. nced people ● Spruta inte substanser som innehåller brännbara gaser so propan, i närheten ess they are av kylskåpet för att undvika brand och who will be explosionsrisk.
 • Page 9: För Produkter Med Vattendispenser

  Installation För produkter med Överensstämmelse med vattendispenser; RoHS Direktivet: ● Vattennätets tryck ska vara minst 1 bar. Produkten du köpt överensstämmer med Vattennätets tryck ska vara max 8 bar. EU RoHS Direktivet (2011/65/EU). Den ● Använd endast dricksvatten. innehåller inte skadliga och förbjudna material, som specificeras i Direktivet. For products with a water HCA Warning Barnsäkerhet Förpackningsinformation...
 • Page 10 Saker att göra för energibesparing ● Lämna inte dörrarna på ditt kylskåp öppne under en lång tid. ● Placera inte varma livsmedel eller drycker i ditt kylskåp. ● Överbelasta inte ditt kylskåp så att luftcirkulationen inuti hindras. ● Installera inte ditt kylskåp i direkt solljus eller nära värmekällor, som ugnar, diskmaskiner eller element. Var uppmärksam att förvara dina livsmedel i slutna behållare. ● För produkter med frysfack; Du kan förvara en maximal mängd livsmedel i frysen när du tar bort hyllan eller lådan i frysen.
 • Page 11: Punkter Att Iaktta Vid Senare Transport Av Ditt Kylskåp

  3. För in kylskåpets kontakt i Vänligen kom ihåg att tillverkaren vägguttaget. När kylskåpsdörren inte kommer att hållas ansvarig är öppen, kommer kylskåpets om instruktionerna i manualen inte innerbelysning att tändas. iakttas. 4. Du kommer att hör ett ljud när Punkter att iaktta vid senare kompressorn startar.
 • Page 12: Bortskaffande Av Förpackningen

  Bortskaffande av 1. Installera ditt kylskåp på en plats som förpackningen tillåter enkel användning. 2. Håll ditt kylskåp på avstånd från Förpackningsmaterialet kan vara farligt värmekällor, fuktiga platser och direkt för barn. Håll förpackningsmaterialet solljus. utom räckhåll för barn eller bortskaffa det 3.
 • Page 13: Skifte Av Dörrarna

  Reversing the doors Skifte av dörrarna Proceed in numerical order. Arbeta i numerisk ordning. • •...
 • Page 14: Förberedelse

  Förberedelse Ditt kylskåp ska installeras mins 30 cm från värmekällor, som spishällar, ugnar, centralvärme och spisar och minst 5 cm från elektriska ugnar och får inte placeras under direkt solljus. Rumstemperaturen i lokalen där du installerar ditt kylskåp ska vara minst 10°C.
 • Page 15: Termostatinställningsknapp

  Användning av ditt kylskåp Using your refrigerator Using your refrigerator Termostatinställningsknapp Kylning Thermostat setting button Cooling Thermostat setting button Using your refrigerator Cooling Livsmedelsförvaring Food storage Food storage The fridge compartm Kylskåpsutrymmet är avsett för kortvarig The fridge compartment is for the Thermostat setting button Cooling short-term storage of...
 • Page 16: Göra Is

  B) Frysfacket B) Freezer compartment Stopping your product Stoppa produkten Djupfrysfack utför inte automatisk Deep freezer compartment does not If your thermostat is equipped with perform automatic defrosting in order Om din termostat är utrustad med “0”- “0” position: avfrostning för att hindra att frusna - Your product will stop operating to prevent decaying of the frozen food.
 • Page 17: Underhåll Och Rengöring

  Underhåll och rengöring Använd aldrig bensin, benzen eller Använd aldrig rengöringsprodukter liknande substanser för rengöringen. eller vatten som innehåller klor för att rengöra de utvändiga ytorna Vi rekommenderar att du drar ut eller produktens förkromade ytor. apparatens kontakt före rengöringen. Klor orsakar korrosion på...
 • Page 18 Rekommenderade åtgärder av felen Vänligen se denna lista innan du tillkallar service-tjänsten. Det kan spara din tid och pengar. Denna listan omfattar ofta förekommande klagomål, som inte har sitt ursprung i felaktigt utförande eller materialförslitning. Vissa egenskaper som beskrivs här kanske inte finns på...
 • Page 19 Kylskåpet kör ofta under en längre tid. ● Din nya produkt kan vara större än den tidigare. Detta är helt normalt. Stora kylskåp kör under en längre tid. ● Rumstemperaturen i lokalen kan vara för hög. Detta är helt normalt. Kylskåpet kan ha kopplats in nyligen eller har fyllts med livsmedel. Fullständig kylning av kylskåpet ka vara några timmar längre. ● Stora mängder varma livsmedel kan ha ställts in i kylskåpet nyligen. Vara livsmedel orsakar längre körning av kylskåpet tills dessa når säker förvaringstemperatur.
 • Page 20 Driftsljudet ökar när kylskåpet kör. ● Kylskåpets prestanda kan skifta beroende på ändringar av miljötemperaturen. Detta är normalt och är inte ett fel. Vibrationer eller buller. ● Golvet är inte jämnt eller är svagt. Kylskåpet gungar när det flyttas långsamt. Försäkra dig att golvet är starkt nog för att bära upp kylskåpet och nivellera. ● Bullret kan orsakas av föremål som placerats i kylskåpet. Föremål ovanpå kylskåpet ska avlägsnas. Det kommer ljud från kylskåpet som rinnande vatten eller sprutning. ● Vätske och gasflöden inträffar beroende på ditt kylskåps driftsprinciper. Detta är normalt och är inte ett fel.
 • Page 21 Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung! Lieber Kunde, Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und den strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit gute Dienste leisten wird. Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes das gesamte Handbuch durchzulesen und es anschließend aufzubewahren.
 • Page 22 INHALT 1 Ihr Kühlschrank 4 Vorbereitung 2 Wichtige 5 Nutzung des Sicherheitshinweise Kühlschranks Bestimmungsgemäßer Einsatz...4 Thermostateinstelltaste ....13 Allgemeine Hinweise zu Ihrer Kühlen ..........13 Sicherheit ..........4 Gefrieren ..........13 Bei Geräten mit Wasserspender: ..6 Abtauen ...........13 Kinder – Sicherheit ......7 Gerät stoppen .........14 Konformität mit der WEEE-Richtlinie Eis herstellen ........14 zur Entsorgung von Altgeräten ..7...
 • Page 23: Ihr Kühlschrank

  Ditt kylskåp Ihr Kühlschrank Your refrigerator Ditt kylskåp Your refrigerator • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •...
 • Page 24: Wichtige Sicherheitshinweise

  Wichtige Sicherheitshinweise Bitte lesen Sie die folgenden autorisierten Kundendienst davon in Hinweise aufmerksam durch. Bei Kenntnis zu setzen. Nichtbeachtung dieser Angaben kann • Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Der es zu Verletzungen und Sachschäden Verzehr von Speiseeis und Eiswürfeln kommen. In diesem Fall erlöschen unmittelbar nach der Entnahme aus auch sämtliche Garantie- und dem Tiefkühlbereich ist nicht ratsam.
 • Page 25 • Decken Sie keinerlei • Die elektrische Sicherheit des Gerätes Belüftungsöffnungen des ist nur dann gewährleistet, wenn das Kühlschranks ab. hausinterne Erdungssystem den • Elektrische Geräte dürfen nur von zutreffenden Normen entspricht. autorisierten Fachkräften repariert • Setzen Sie das Gerät keinem Regen, werden.
 • Page 26: Bei Geräten Mit Wasserspender

  • Stellen Sie keinesfalls Gegenstände • Achten Sie darauf, dass das auf den Kühlschrank; sie könnten Netzkabel beim Transport des beim Öffnen oder Schließen der Kühlschranks nicht beschädigt wird. Kühlschranktür herunterfallen. Übermäßiges Biegen des Kabels • Materialien wie beispielsweise birgt Brandgefahr. Platzieren Sie keine Impfstoffe, wärmeempfindliche schweren Gegenstände auf dem Arznei, wissenschaftliche Proben...
 • Page 27: Kinder - Sicherheit

  Hinweise zur Verpackung Kinder – Sicherheit Die Verpackungsmaterialien des • Bei abschließbaren Türen bewahren Gerätes wurden gemäß nationalen Sie den Schlüssel außerhalb der Umweltschutzbestimmungen aus Reichweite von Kindern auf. recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien • Achten Sie darauf, dass Kinder nicht nicht mit dem regulären Hausmüll oder mit dem Produkt spielen.
 • Page 28: Tipps Zum Energiesparen

  Tipps zum Energiesparen • Halten Sie die Kühlschranktüren nur möglichst kurz geöffnet. • Geben Sie keine warmen Speisen oder Getränke in den Kühlschrank. • Überladen Sie den Kühlschrank nicht; die Luft muss frei zirkulieren können. • Stellen Sie den Kühlschrank nicht im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Spülmaschinen oder Heizkörpern...
 • Page 29: Installation

  Installation 3. Schließen Sie den Netzstecker des Der Hersteller haftet nicht, falls die Kühlschranks an eine Steckdose Angaben in dieser Anleitung nicht an. Beim Öffnen der Tür leuchtet berücksichtigt werden. die Innenbeleuchtung auf. Wenn Sie den Kühlschrank 4. Beim Anspringen des versetzen möchten: Kompressors sind Geräusche zu 1.
 • Page 30: Verpackungsmaterialien Entsorgen

  1. Stellen Sie Ihren Kühlschrank an Ein beschädigtes Netzkabel muss einer gut erreichbaren Stelle auf. unverzüglich durch einen qualifizierten 2. Platzieren Sie den Kühlschrank nicht Elektriker ausgetauscht werden. in der Nähe von Wärmequellen oder Das Gerät darf vor Abschluss dort, wo er Feuchtigkeit oder der Reparaturen nicht mehr direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
 • Page 31: Türanschlag Umkehren

  Türanschlag umkehren Gehen Sie der Reihe nach vor.
 • Page 32: Vorbereitung

  Vorbereitung Ihr Kühlschrank sollte mindestens 30 Originalverpackung und cm von Hitzequellen wie Kochstellen, Schaumstoffmaterialien sollten zum Öfen, Heizungen, Herden und zukünftigen Transport des Gerätes ähnlichen Einrichtungen aufgestellt aufbewahrt werden. werden. Halten Sie mindestens 5 cm Abstand zu Elektroöfen ein, vermeiden Sie die Aufstellung im direkten Sonnenlicht.
 • Page 33: Nutzung Des Kühlschranks Thermostateinstelltaste

  Nutzung des Kühlschranks Thermostateinstelltaste Kühlen Lagern von Lebensmitteln Der Kühlbereich ist für die kurzfristige Lagerung von frischen Lebensmitteln und Getränken vorgesehen. Gefrieren Einfrieren von Lebensmitteln Der Gefrierbereich ist mit dem Symbol gekennzeichnet. In Ihrem Gerät können Sie frische Nahrungsmittel einfrieren und auch bereits gefrorene Lebensmittel lagern.
 • Page 34: Gerät Stoppen

  Gerät stoppen B) Tiefkühlbereich Der Tiefkühlbereich wird nicht Bei Thermostaten mit 0-Position: automatisch abgetaut, da es - Ihr Gerät stoppt, wenn Sie den ansonsten schnell zum Verderben Thermostatknopf in die 0-Position gefrorener Lebensmittel kommen drehen. Das Gerät läuft erst dann könnte.
 • Page 35: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung Verwenden Sie zu Verwenden Sie zur Reinigung Reinigungszwecken niemals Benzin der Außenflächen und Chrom- oder ähnliche Substanzen. beschichteten Produktteile niemals Reinigungsmittel oder Wasser, Wir empfehlen, vor dem Reinigen den die/das Chlor enthält. Chlor lässt Netzstecker zu ziehen. Metalloberflächen korrodieren.
 • Page 36: Problemlösung

  Problemlösung Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dies kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie häufiger auftretende Probleme, die nicht auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Nicht alle hier beschriebenen Funktionen sind bei jedem Modell verfügbar. Der Kühlschrank arbeitet nicht.
 • Page 37 Das Betriebsgeräusch nimmt zu, wenn der Kühlschrank arbeitet. • Das Leistungsverhalten des Kühlgerätes kann sich je nach Umgebungstemperatur ändern. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion. Der Kühlschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit. • Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas breiter als sein Vorgänger. Große Kühlgeräte arbeiten oft etwas länger.
 • Page 38 Die Temperatur im Kühl- oder Tiefkühlbereich ist sehr hoch. • Die Kühltemperatur ist sehr hoch eingestellt. >>> Die Kühlbereichtemperatur wirkt sich auf die Temperatur des Tiefkühlbereichs aus. Ändern Sie die Temperatur des Kühl- oder Tiefkühlbereichs und warten Sie, bis die entsprechenden Fächer eine geeignete Temperatur erreicht haben.
 • Page 39 Unangenehmer Geruch im Kühlschrank. • Der Kühlschrank wurde nicht regelmäßig gereinigt. >>> Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks regelmäßig mit einem Schwamm, den Sie mit lauwarmem Wasser oder einer Natron-Wasser-Lösung angefeuchtet haben. • Bestimmte Behälter oder Verpackungsmaterialien verursachen den Geruch. >>> Verwenden Sie andere Behälter oder Verpackungsmaterial einer anderen Marke.
 • Page 40 Veuillez d’abord lire la notice d’utilisation ! Chère cliente, cher client, Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines modernes et vérifié au terme des procédures de contrôle de qualité les plus méticuleuses, vous rendra satisfaction. Pour cette raison, nous vous conseillons de lire attentivement tout le manuel d’utilisation de votre produit avant de vous en servir, et de le conserver ensuite pour une utilisation ultérieure.
 • Page 41 TABLE DES MATIÈRES 1 Votre réfrigérateur 4 Préparation 2 Précautions de sécurité 5 Utilisation du importantes réfrigérateur Utilisation préconisée ......4 Bouton de réglage du thermostat ..13 Sécurité générale .......4 Réfrigération ........13 Congélation ........13 Pour les appareils dotés d'une fontaine à eau reliée à l'eau courante....6 Décongélation .........13 Sécurité...
 • Page 42 Ditt kylskåp Your refrigerator Votre réfrigérateur Su frigorífico Your refrigerator • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •...
 • Page 43: Votre Réfrigérateur

  Précautions de sécurité importantes Veuillez examiner les informations • Pour les produits équipés d'un suivantes : Le non respect de ces compartiment congélateur : consignes peut entraîner des blessures ne mangez pas de cônes de ou dommages matériels. Sinon, tout crème glacée ou des glaçons engagement lié...
 • Page 44 • Ne pas couvrir ou obstruer les • L’exposition du produit à la pluie, la orifices de ventilation du neige, au soleil ou au vent présente réfrigérateur. des risques concernant la sécurité • Les appareils électriques peuvent électrique. être réparés seulement par des •...
 • Page 45: Pour Les Appareils Dotés D'une Fontaine

  • Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant longtemps, il doit être débranché. Un problème avec le câble d'alimentation pourrait causer un incendie. • Le bout de la prise électrique doit être nettoyé régulièrement à l’aide d’un chiffon sec, sinon il peut provoquer un •...
 • Page 46: Conformité Avec La Règlementation Deee Et Mise Au Rebut Des Déchets

  Conformité avec la Informations relatives à règlementation DEEE et mise l'emballage au rebut des déchets Les matériaux d'emballage de cet Ce produit ne contient pas de appareil sont fabriqués à partir de matériaux dangereux et interdits matériaux recyclables, conformément décrits dans la « Règlementation sur le à...
 • Page 47: Mesures D'économie D'énergie

  • Pour les produits équipés d'un Ne tenez pas compte de cet compartiment congélateur : vous avertissement si le système de pouvez conserver une quantité refroidissement de votre appareil maximale d'aliments dans le contient R134a. congélateur quand vous enlevez Le type de gaz utilisé dans l'étagère ou le tiroir du congélateur.
 • Page 48: Installation

  Installation 1. L’intérieur du réfrigérateur est sec Dans l'hypothèse ou l'information etl’air peut circuler librement à contenue dans ce manuel n'a pas l’arrière? été prise en compte par l'utilisateur, 2. Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur tel le fabricant ne sera aucunement qu’indiqué...
 • Page 49: Mise Au Rebut De L'emballage

  Disposition et Installation Un câble d’alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien Si la porte d’entrée de la pièce où qualifié. sera installé le réfrigérateur n’est pas assez large pour laisser passer le L’appareil ne doit pas être mis en réfrigérateur, appelez le service service avant d’être réparé...
 • Page 50: Réversibilité Des Portes

  Réversibilité des portes Procédez dans l’ordre numérique...
 • Page 51: Préparation

  Préparation • Votre congélateur / réfrigérateur • L’emballage et les matériaux de doit être installé à au moins 30 cm protection d’emballage doivent des sources de chaleur telles que les être conservés pour les éventuels plaques de cuisson, les fours, transports ou déplacements à...
 • Page 52: Utilisation Du Réfrigérateur

  Utilisation du réfrigérateur Bouton de réglage du Réfrigération thermostat Conservation des aliments Le compartiment réfrigérateur est destiné à la conservation à court terme d'aliments frais et de boissons. Congélation Congeler les aliments Le compartiment de congélation porte ce symbole Vous pouvez utilisez cet appareil pour congeler des aliments fraîches ainsi que pour stocker des aliments surgelées.
 • Page 53: Eteindre Le Produit

  B) Compartiment congélateur Eteindre le produit Le compartiment du congélateur ne Si la position « 0 » se trouve sur votre réalise pas de dégivrage automatique thermostat: pour empêcher la détérioration des - Votre appareil cessera de fonctionner aliments congelées. lorsque vous mettrez le bouton du La formation de givre dans le thermostat à...
 • Page 54: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage N’utilisez jamais d’essence, de Pour retirer les balconnets de portes, benzène ou de matériaux similaires sortez tout son contenu puis poussez pour le nettoyage. simplement le balconnet vers le haut à partir de la base. Nous vous recommandons de débrancher l’appareil avant de Ne jamais utiliser des produits procéder au nettoyage.
 • Page 55: Dépannage

  Dépannage Veuillez vérifier la liste suivante avant d’appeler le service après-vente. Cela peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Cette liste regroupe les problèmes les plus fréquents ne provenant pas d’un défaut de fabrication ou d’utilisation du matériel. Il se peut que certaines des fonctions décrites ne soient pas présentes sur votre produit.
 • Page 56 • Le compresseur ne fonctionne pas. • Le dispositif de protection thermique du compresseur sautera en cas de coupures soudaines du courant ou de débranchement intempestif, en effet la pression du liquide réfrigérant du système de refroidissement ne sera pas équilibrée.
 • Page 57 Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longue périodes. • Votre nouveau réfrigérateur est peut être plus large que l’ancien. Les grands réfrigérateurs durent plus longtemps. • La température de la pièce est probablement élevée. >>>Il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps quand la température ambiante est élevée.
 • Page 58 La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est très élevée. • La température du réfrigérateur est réglée à une température très basse. >>>Le réglage du compartiment réfrigérant a un effet sur la température du congélateur. Changez les températures du réfrigérateur ou du congélateur et attendez que les compartiments atteignent une température suffisante.
 • Page 59 Présence d’une mauvaise odeur dans le réfrigérateur. • Il n'y a pas de nettoyage régulier effectué. >>>Nettoyez régulièrement l’intérieur du réfrigérateur avec une éponge, de l’eau tiède ou du carbonate dissout dans l'eau. • Certains récipients ou matériaux d’emballage peuvent provoquer ces odeurs.
 • Page 60 Gelieve eerst deze gebruiksaanwijzing te lezen! Beste klant, We hopen dat uw product, dat in een moderne fabriek werd geproduceerd en onder de meest nauwkeurige procedures voor kwaliteitscontrole werd gecontroleerd, u doeltreffend van dienst zal zijn. Wij bevelen daarom aan dat u eerst zorgvuldig de volledige gebruiksaanwijzing van uw product leest voordat u het product gaat gebruiken.
 • Page 61 INHOUD 1 Uw koelkast 4 Voorbereiding 2 Belangrijke 5 Gebruik van uw koelkast 12 veiligheidswaarschuwingen 4 Knop om thermostaat in te stellen ..12 Koelen ........... 12 Bedoeld gebruik ........4 Diepvriezen ..........12 Algemene veiligheid ........4 Ontdooien ..........12 Voor producten met een waterdispenser...6 Uw product uitschakelen .......
 • Page 62 Ditt kylskåp Uw koelkast Ditt kylskåp Your refrigerator Your refrigerator • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •...
 • Page 63: Belangrijke Veiligheidswaarschuwingen

  Belangrijke veiligheidswaarschuwingen Gelieve de volgende informatie goed te • Raak ingevroren levensmiddelen niet met bestuderen. Niet-inachtneming van deze de hand aan; deze kunnen aan uw hand informatie kan verwondingen of materiële vastplakken. schade veroorzaken. In dat geval worden • Verwijder de stekker uit uw koelkast voor alle garanties en u deze reinigt of ontdooit.
 • Page 64 • Gebruik geen andere mechanische • Deze gebruikershandleiding moet aan gereedschappen of andere middelen de nieuwe eigenaar van het toestel gegeven worden wanneer het toestel om het ontdooiproces te versnellen dan doorgegeven wordt. deze aangeraden door de fabrikant. • Vermijd schade aan de stroomkabel bij •...
 • Page 65: Voor Producten Met Een Waterdispenser

  • Het uiteinde van de stekker moet levensduur. Breng het naar een recyclingpunt regelmatig worden gereinigd met een voor het recyclen van elektrische en droge doek, anders kan deze brand elektronische apparaten. Vraag veroorzaken. plaatselijke overheid waar • De koelkast kan bewegen als de dichtstbijzijnde verzamelpunt gelegen is.
 • Page 66: Aanwijzingen Ter Besparing Van Energie

  Negeer deze waarschuwing als het koelsysteem van uw product R134a bevat. Het type gas dat in dit product wordt gebruikt staat vermeld op de type-etiket aan de linkerwand binnenin de koelkast. Gooi het product nooit in vuur voor verwijdering. Aanwijzingen ter besparing van energie •...
 • Page 67: Installatie

  Installatie Sluit de stekker van de koelkast aan op Indien de informatie die in deze het stopcontact. Als de koelkastdeur gebruikershandleiding wordt gegeven, niet wordt geopend, gaat de wordt opgevolgd, is de fabrikant in geen binnenverlichting van de koelkast aan. geval aansprakelijk.
 • Page 68: Afvoeren Van De Verpakking

  Afvoeren van de verpakking Er moet geschikte luchtventilatie rond De verpakkingsmaterialen kunnen uw koelkast zijn om een efficiënte gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd het werking te verkrijgen. Als de koelkast in verpakkingsmateriaal buiten bereik een uitsparing in de muur wordt van kinderen of voer deze af conform geplaatst, moet er minstens 5 cm afvalinstructies zoals bepaald door uw...
 • Page 69: De Deuren Omkeren

  De deuren omkeren Ga verder in numerieke volgorde.
 • Page 70: Voorbereiding

  Voorbereiding • Uw koelkast moet worden geïnstalleerd op minstens 30 cm afstand van warmtebronnen zoals kookplaten, centrale verwarming en kachels en op minstens 5 cm afstand van elektrische ovens. De koelkast mag niet in direct zonlicht worden geplaatst. • De omgevingstemperatuur van de kamer waarin u de koelkast installeert dient minstens 10°C te zijn.
 • Page 71: Gebruik Van Uw Koelkast

  Gebruik van uw koelkast Knop om thermostaat in te Koelen stellen Bewaren van voedsel Het koelkastgedeelte dient voor het bewaren van verse etenswaren en dranken. Diepvriezen Voedsel invriezen Het diepvriesgedeelte is met dit symbool gemarkeerd. U kunt het apparaat gebruiken om verse etenswaren in te vriezen of om diepvriesproducten te bewaren.
 • Page 72: Uw Product Uitschakelen

  B) Diepvriesgedeelte Uw product uitschakelen Het diepvriesgedeelte voert geen Als uw thermostaat is uitgerust met de automatische ontdooiing uit om het rotten stand "0": van voedsel te voorkomen. - Uw product stopt met werken wanneer u de thermostaatknop naar de stand IJsvorming in het diepvriesgedeelte moet “0”...
 • Page 73: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging Bescherming van de plastic Gebruik nooit benzine, benzeen of oppervlakken gelijksoortige substanties voor het reinigingswerk. Plaats geen vloeibare olie of in olie bereide maatlijden in uw koelkast in Wij bevelen aan dat u de stekker uit het onafgedichte bakjes.
 • Page 74: Aanbevolen Oplossingen Voor Problemen

  Aanbevolen oplossingen voor problemen Controleer de volgende punten voordat u de onderhoudsdienst belt. Dit kan u tijd en geld besparen. Deze lijst omvat regelmatige klachten die niet voortkomen uit defect vakmanschap of materiaalgebruik. Het is mogelijk dat bepaalde functies die hier beschreven zijn niet tot uw product behoren.
 • Page 75 De koelkast werkt frequent of gedurende lange tijd. • Uw nieuwe product kan breder zijn dan de vorige. Dit is normaal. Grote koelkasten werken gedurende langere tijd. • De omgevingstemperatuur kan hoog zijn. Dit is normaal. • De stekker van de koelkast kan onlangs ingestoken zijn of de koelkast kan zijn volgeladen met etenswaren.
 • Page 76 Temperatuur in de koelkast of diepvriezer is zeer hoog. • De koelkasttemperatuur is mogelijk zeer warm ingesteld. Koelkastinstelling is van invloed op de temperatuur van de diepvriezer. Verander de temperatuur van de koelkast of diepvriezer totdat de temperatuur van de koelkast of diepvriezer het gewenste niveau bereikt.
 • Page 77 Lea este manual antes de utilizar el frigorífico. Estimado cliente: Esperamos que este aparato, que ha sido fabricado en plantas dotadas de la más avanzada tecnología y sometido a los más estrictos procedimientos de control de calidad, le preste un servicio eficaz. Para ello, le recomendamos que lea atentamente el presente manual antes de utilizar el aparato, y que lo tenga a mano para futuras consultas.
 • Page 78 ÍNDICE 1 Su frigorífico 4 Preparación 2 Avisos importantes sobre la 5 Uso del frigorífico seguridad Botón de ajuste del termostato ..12 Refrigeración ........12 Finalidad prevista .......4 Congelación ........12 Seguridad general......4 Deshielo ..........12 Productos equipados con dispensador de agua: ..........6 Parada del aparato ......13 Seguridad infantil .......6 Producción de hielo ......13...
 • Page 79: Su Frigorífico

  Ditt kylskåp Your refrigerator Su frigorífico Su frigorífico Ditt kylskåp Your refrigerator • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •...
 • Page 80: Avisos Importantes Sobre La Seguridad

  Avisos importantes sobre la seguridad • Para aparatos equipados con un Lea con atención la siguiente compartimento congelador: no información. No tener en cuenta dicha deposite bebidas embotelladas información podría acarrear lesiones o o enlatadas en el compartimento daños materiales. En tal caso, las congelador, ya que podrían estallar.
 • Page 81 • En caso de fallo o cuando vaya • Nunca enchufe el frigorífico en la a realizar cualquier operación toma de corriente durante su de reparación o mantenimiento, instalación. Existe peligro de desconecte el frigorífico de la lesiones graves e incluso de muerte. corriente apagando el fusible •...
 • Page 82: Productos Equipados Con Dispensador De Agua

  • No enchufe el frigorífico si el enchufe • Cuando tenga que colocar el no encaja con firmeza en la toma de frigorífico cerca de otro frigorífico o corriente de la pared. congelador, deberá dejar un espacio • Por razones de seguridad, no entre ambos aparatos de 8 cm pulverice agua directamente en la como mínimo.
 • Page 83: Cumplimiento De La Directiva Rohs

  Cumplimiento de la directiva Ignore esta advertencia si el sistema de refrigeración de su RoHS: aparato contiene R134a. El producto que ha adquirido es El tipo de gas utilizado en el aparato se conforme con la directiva de la UE indica en la placa de datos ubicada en sobre la restricción de sustancias la pared interior izquierda del frigorífico.
 • Page 84: Instalación

  Instalación 3. Enchufe el frigorífico a la toma Recuerde que el fabricante declina de corriente. Al abrir la puerta toda responsabilidad en caso de del frigorífico, la luz interior del incumplimiento de las instrucciones compartimento frigorífico se de este manual. enciende.
 • Page 85: Eliminación Del Embalaje

  1. Instale el frigorífico en un lugar en el Eliminación del embalaje que pueda utilizarse con Los materiales de empaque pueden comodidad. ser peligrosos para los niños. 2. Mantenga el frigorífico alejado de Manténgalos fuera de su alcance o fuentes de calor y lugares húmedos deshágase de ellos clasificándolos y evite su exposición directa a la luz según...
 • Page 86: Inversión De Las Puertas

  Inversión de las puertas Proceder en orden numérico...
 • Page 87: Preparación

  Preparación • El frigorífico debe instalarse dejando una separación no inferior a 30 cm respecto a fuentes de calor tales como quemadores, hornos, calefacciones o estufas y no inferior a 5 cm con respecto a hornos eléctricos, evitando asimismo su exposición directa a la luz solar.
 • Page 88: Uso Del Frigorífico

  Uso del frigorífico Botón de ajuste del Refrigeración termostato Almacenamiento de los alimentos El compartimento frigorífico está destinado al almacenamiento de alimentos frescos y bebidas por un periodo de tiempo breve. Congelación Congelación de alimentos El compartimento de congelación aparece marcado con el símbolo El electrodoméstico puede utilizarse para congelar alimentos frescos así...
 • Page 89: Parada Del Aparato

  B) Compartimento congelador Parada del aparato El compartimento congelador no Si su termostato dispone de posición realiza deshielo automático para evitar “0”: cualquier efecto sobre los alimentos - Su aparato dejará de funcionar al congelados. poner el botón del termostato en la posición “0”...
 • Page 90: Mantenimiento Y Limpieza

  Mantenimiento y limpieza No utilice nunca gasolina, benceno o Para extraer las bandejas de la sustancias similares para la limpieza. puerta, retire todo su contenido y, a continuación, simplemente empuje la Le recomendamos desenchufar bandeja hacia arriba desde su base. el aparato antes de proceder a su limpieza.
 • Page 91: Sugerencias Para La Solución De Problemas

  Sugerencias para la solución de problemas Le rogamos compruebe la siguiente lista antes de llamar al servicio técnico. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Esta lista incluye problemas frecuentes no achacables a defectos en materiales o manufactura. Es posible que algunas de las características mencionadas no estén presentes en su aparato.
 • Page 92 El frigorífico está en funcionamiento con frecuencia o durante periodos prolongados. • Puede que su nuevo frigorífico sea más grande que el que tenía anteriormente. Esto es perfectamente normal. Los frigoríficos de mayor tamaño funcionan durante más tiempo. • Puede que la temperatura ambiente de la estancia sea alta. Esto es perfectamente normal.
 • Page 93 La temperatura del congelador o el frigorífico es muy alta. • La temperatura del compartimento frigorífico podría estar ajustada a un valor muy alto. El ajuste de la temperatura del frigorífico afecta a la temperatura del congelador. Cambie la temperatura del frigorífico o del congelador hasta que alcance un nivel suficiente.
 • Page 94 Mal olor en el interior del frigorífico. • El interior del frigorífico debe limpiarse. Limpie el interior del frigorífico con una esponja empapada en agua caliente o agua con gas. • Es posible que el olor provenga de algún recipiente o envoltorio. Utilice otro recipiente o materiales para envolver de una marca diferente.
 • Page 96 4578337501/AA SV,DE,FR,NL,ES...
 • Page 98 4578337501/AA SV,DE,FR,NL,ES www.beko.com...

This manual is also suitable for:

Bdsa250k2s-1st255wgp

Table of Contents