Download  Print this page

Philips HR2084/90 Manual

Philips pure essentials collection blender hr2084/90 650 w 2 l glass jar with filter.
Hide thumbs

Advertisement

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HR2084

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips HR2084/90

   Summary of Contents for Philips HR2084/90

 • Page 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR2084...
 • Page 4: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 15 DEutscH 24 Ελληνικα 34 Español 45 suomi 55 FRançais 64 italiano 73 nEDERlanDs 83 noRsk 93 poRtuguês 102 svEnska 112 tüRkçE 121...
 • Page 5 Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 6 Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid. Do not exceed the maximum level indicated on the accessories.
 • Page 7: English

  EnglisH Built-in safety lock This feature ensures that you can only switch on the appliance if you have properly assembled the blender jar on the motor unit. If the blender jar is correctly assembled, the built-in safety lock will be unlocked. Before first use Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use the appliance for the first time (see chapter ‘Cleaning’).
 • Page 8 pulse button Press the Pulse button if you want to process ingredients very briefly. As soon as you press the Pulse button the appliance starts running at the highest speed. When you release the button, the appliance stops running immediately. The Pulse button can also be used while the appliance is running at a speed between MIN and MAX.
 • Page 9 EnglisH Place the lid on the blender jar. Close the lid by pushing it down firmly. Insert the measuring cup into the opening in the lid. Select a speed by turning the control knob or push one of the quick- select buttons (see section ‘Control knob’).
 • Page 10 Filter With this filter you can make delicious fresh fruit juices, cocktails or soy milk (see also ‘Recipes’). The filter prevents pips and skins from ending up in your drink. Never overload the filter. Do not put more than 135g of dried soy beans or 150g of fruit in the filter at the same time.
 • Page 11 EnglisH Do not process more than 1 batch without interruption. Let the appliance cool down to room temperature before you continue processing. Ingredients: 135g dried soy beans 1000ml water Soak the soy beans for 4 hours before processing them. Put the soaked soy beans in the filter. Pour 1000ml of water into the blender jar and blend for 30 seconds at the highest speed (MAX).
 • Page 12 & service If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Page 13 If the appliance does not work or does not work properly, first check the list below. If the problem is not mentioned in this list, the appliance probably has a defect. In that case we advise you to take the appliance to your dealer or to an authorised Philips service centre.
 • Page 14: Dansk

  Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Generel beskrivelse (fig. 1) Målebæger med mængdeangivelse Låg Blenderglas med niveauangivelse Tætningsring Knivenhed Knivenhedens berøringsflade...
 • Page 15 For at undgå fejl på apparatet skal du sørge for, at der ikke komme mad eller væske i samlingen mellem blenderglasset og motorenheden. Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder. Overskrid ikke den angivne maksimum-markering på tilbehørsdelene.
 • Page 16 Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. indbygget sikkerhedslås Denne funktion sikrer, at du kun kan tænde for blenderen, hvis du har sat blenderglas ordentligt fast på...
 • Page 17 Dansk ice-knap Blenderen er udstyret med en særlig Ice-tast til knusning af is. Apparatet begynder at knuse isen, når du trykker på Ice-tasten. Så snart du slipper tasten, holder apparatet op med at køre. Du får bittesmå, regelmæssige isstykker ved at trykke på Ice-tasten i et sekund og derpå...
 • Page 18 Anbring blenderglasset med knivenheden oven på motorenheden, (1) og drej glasset, til du hører et klik (2). Du kan anbringe blenderglasset på motorenheden i to positioner: Med hanken pegende mod venstre eller højre. Sæt stikket i stikkontakten. sådan bruges blenderen Kom ingredienserne op i blenderglasset.
 • Page 19 Dansk målebæger Du kan bruge målebægeret til beregning af ingredienser eller ved tilberedning af mayonnaise. Du tilbereder mayonnaise ved at lave et hul midt i bunden af målebægeret med en kniv eller et andet skarpt instrument og bruge målebægeret som tragt, når olien skal tilsættes under tilberedningen. Olien skal tilsættes meget langsomt for at opnå...
 • Page 20 Efter brug af filteret Sluk for apparatet, og fjern blenderglasset fra motorenheden. Hæld drikken ud gennem hældetuden på blenderglasset. Kontrollér, at låget er sat på blenderglasset på en sådan måde, at indholdet kan hældes ud gennem lågets sigte. Fjern ikke låg, målebæger eller filter. Rengør altid filteret umiddelbart efter brug.
 • Page 21 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips. com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 22 Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, bedes du først prøve at gennemgå nedenstående liste. Hvis problemet ikke er nævnt i listen, er apparatet sandsynligvis defekt. Er det tilfældet, bedes du henvende dig til din Philips-forhandler eller det lokale Philips Kundecenter. Spørgsmål Kan jeg komme alle de aftagelige dele i opvaskemaskinen? Apparatet fungerer ikke.
 • Page 23: Deutsch

  DEutscH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. allgemeine Beschreibung (abb. 1) Messbecher Deckel Mixbecher mit Füllstandsanzeige Dichtungsring Messereinheit Messerkupplung Motoreinheit...
 • Page 24 Mixer und Motoreinheit gelangen, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer Hersteller oder solche, die von Philips nicht ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie derartiges Zubehör benutzen, erlischt die Garantie. Überschreiten Sie nicht die an den Aufsätzen ersichtlichen Füllstandsmarkierungen.
 • Page 25 DEutscH Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird. integrierte sicherheitssperre Durch diese Funktion ist sichergestellt, dass sich das Gerät nur dann einschalten lässt, wenn der Mixbecher richtig auf der Motoreinheit sitzt.
 • Page 26 taste icE Der Standmixer verfügt über die Taste “Ice” zum Zerstoßen von Eis. Das Gerät zerkleinert Eis, wenn Sie die Taste “Ice” gedrückt halten, und stoppt, sobald Sie die Taste loslassen. Drücken Sie für kleine und gleich große Eisstücke die Taste “Ice” für eine Sekunde, und lassen Sie die Taste dann los.
 • Page 27 DEutscH Setzen Sie den Mixbecher mit der Messerkupplung auf die Motoreinheit (1), und drehen Sie den Mixbecher, bis er hörbar einrastet (2). Der Mixbecher kann auf die Motoreinheit entweder mit dem Griff nach rechts oder mit dem Griff nach links gesetzt werden. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
 • Page 28 messbecher Mit dem Messbecher können Sie Zutaten abmessen und Mayonnaise zubereiten. Für die Zubereitung von Mayonnaise können Sie in der Bodenmitte des Messbechers mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand ein Loch stechen, um den Messbecher während der Zubereitung als Trichter zum Hinzufügen von Öl zu verwenden. Das Öl sollte langsam hinzugefügt werden, um die richtige Konsistenz zu erhalten.
 • Page 29 DEutscH Hinweis: Beim Verarbeiten größerer Mengen sollten Sie nicht alle Zutaten gleichzeitig in den Filter geben. Beginnen Sie mit einer kleinen Portion, und lassen Sie das Gerät einige Sekunden laufen. Schalten Sie dann das Gerät aus, und geben Sie eine weitere kleine Menge hinzu. Achten Sie darauf, dass Sie den Filter nicht über den Rand des Siebs hinaus füllen.
 • Page 30 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
 • Page 31 Sollte das Gerät nicht wie gewünscht funktionieren, sehen Sie erst in der nachstehenden Liste nach. Sollte Ihr Problem nicht darin aufgeführt sein, hat das Gerät vermutlich einen Defekt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein Philips Service Center. Antwort Ja, mit Ausnahme der Motoreinheit.
 • Page 32 Frage Kann ich kochend heiße Zutaten in den Mixbecher füllen? Warum gibt der Motor während der Verarbeitung einen unangenehmen Geruch von sich? Das Gerät steht plötzlich still, weil die Messereinheit blockiert ist. Was kann ich tun? Aus dem Mixbecher tritt Flüssigkeit aus.
 • Page 33 Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome. Γενική περιγραφή (Εικ. 1) Δοσομετρητής με διαβαθμίσεις Καπάκι Κανάτα μπλέντερ με ένδειξη στάθμης...
 • Page 34 Για να αποφύγετε βλάβη της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν μπαίνει τροφή ή υγρό στο σημείο σύνδεσης της κανάτας μπλέντερ στο μοτέρ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
 • Page 35: Ελληνικα

  Μουλιάζετε τα ξηρά υλικά, όπως τους σπόρους σόγιας, πριν τα βάλετε μέσα στο φίλτρο. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος...
 • Page 36 Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για θρυμματισμό πάγου ή τη στιγμιαία λειτουργία (pulse), απλά πιέστε το επιθυμητό κουμπί γρήγορης επιλογής. λειτουργία για παρασκευή Smoothie Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προετοιμάσετε απολαυστικά smoothie. Όταν γυρίζετε το διακόπτη ταχυτήτων στη ρύθμιση SMOOTHIE, η...
 • Page 37 Ελληνικα Τοποθετήστε το δακτύλιο σφράγισης στις λεπίδες. Προσαρτήστε τις λεπίδες στη διασύνδεση λεπίδων. Βιδώστε τη διασύνδεση λεπίδων στο κάτω μέρος της κανάτας μπλέντερ μέχρι να στερεωθούν σωστά. Τοποθετήστε την κανάτα μπλέντερ με τη διασύνδεση λεπίδων προσαρτημένη στο μοτέρ (1) και γυρίστε την κανάτα μέχρι να ακούσετε...
 • Page 38 Τοποθετήστε το δοσομετρητή μέσα στο άνοιγμα του καπακιού. Επιλέξτε ταχύτητα γυρνώντας το διακόπτη ταχυτήτων ή πιέστε ένα από τα κουμπιά γρήγορης επιλογής (δείτε την ενότητα ‘Διακόπτης ταχυτήτων’). Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί για περισσότερο από 3 λεπτά κάθε φορά. Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει την επεξεργασία μετά από 3 λεπτά, απενεργοποιήστε...
 • Page 39 Ελληνικα Φίλτρο Με αυτό το φίλτρο μπορείτε να παρασκευάσετε υπέροχους φρέσκους φρουτοχυμούς, κοκτέιλ ή γάλα σόγιας (δείτε επίσης ‘Συνταγές’). Το φίλτρο εμποδίζει τα κουκούτσια και τις φλούδες από το να καταλήγουν στο ποτό σας. Μην υπερφορτώνετε ποτέ το φίλτρο. Μην βάζετε περισσότερο από...
 • Page 40 Σερβίρετε το ποτό από το χείλος σερβιρίσματος της κανάτας μπλέντερ. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει τοποθετηθεί στην κανάτα μπλέντερ με τέτοιο τρόπο ώστε η εκροή του ποτού να πραγματοποιείται μέσα από το σουρωτήρι στο καπάκι. Μην αφαιρείτε το καπάκι, το δοσομετρητή και το φίλτρο. Καθαρίζετε...
 • Page 41 πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό...
 • Page 42 ανατρέξτε πρώτα στην παρακάτω λίστα. Εάν το πρόβλημα δεν αναφέρεται σε αυτή τη λίστα, η συσκευή έχει προφανώς κάποιο ελάττωμα. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Ερώτηση Απάντηση Μπορώ να πλύνω όλα τα...
 • Page 43 Ελληνικα Ερώτηση Απάντηση Γιατί το μοτέρ αναδίδει Είναι πολύ συνηθισμένο για μια καινούργια συσκευή να αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή μια δυσάρεστη οσμή ή να βγάζει λίγο καπνό τις πρώτες φορές κατά τη διάρκεια της που χρησιμοποιείται. Αυτό το φαινόμενο θα σταματήσει μόλις επεξεργασίας;...
 • Page 44 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro. No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
 • Page 45: Español

  No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios. No exceda el nivel máximo indicado en los accesorios.
 • Page 46 (cEm) Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
 • Page 47 Español Los batidos son bebidas espesas hechas a partir de fruta fresca o congelada y zumos de frutas mezclados, a menudo, con hielo, helado, leche o yogur. Consulte el capítulo “Recetas” para ver algunos ejemplos. Añada más líquido si desea un batido más líquido, y añada más fruta fresca o congelada para conseguir un batido más espeso.
 • Page 48 Coloque la jarra de la batidora con el soporte de acoplamiento de la unidad de cuchillas en la unidad motora (1) y gire la jarra hasta que oiga un ‘clic’ (2). Puede colocar la jarra de la batidora en la unidad motora en dos posiciones: con el asa hacia la izquierda o hacia la derecha.
 • Page 49 Español vaso medidor Puede utilizar el vaso medidor para medir cantidades de ingredientes o para preparar mayonesa. Para preparar mayonesa, puede practicar una abertura con un cuchillo u otro objeto afilado en el centro de la parte inferior del vaso medidor, para usarlo como embudo e ir añadiendo aceite durante la preparación.
 • Page 50 Después de usar el filtro Apague el aparato y quite la jarra de la batidora de la unidad motora. Sirva la bebida por la boquilla de la jarra de la batidora. Asegúrese de que coloca la tapa en la jarra de la batidora de forma que se pueda servir la bebida a través del filtro de la tapa.
 • Page 51 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 52 Si el problema no figura en la lista, probablemente el aparato tiene algún defecto. En ese caso, le recomendamos que lleve el aparato a su distribuidor o a un centro de asistencia técnica autorizado por Philips. Pregunta ¿Puedo lavar todas las...
 • Page 53 Español Pregunta El aparato ha dejado de funcionar porque la unidad de cuchillas está bloqueada. ¿Qué debo hacer? La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué los zumos de frutas o la leche de soja contienen mucha pulpa o muchas pieles? Respuesta Apague el aparato y utilice una espátula para retirar los ingredientes que...
 • Page 54: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. laitteen osat (kuva 1) Asteikolla varustettu mittamuki Kansi Tehosekoittimen kannu, jossa mitta-asteikko Tiiviste Teräyksikkö Teräyksikön liitäntä Runko Valitsin Siivilä tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.
 • Page 55 Leikkaa hedelmät pieniksi paloiksi, ennen kuin lisäät ne siivilään. Liota kuivatut tuotteet, kuten soijapavut, ennen kuin lisäät ne siivilään. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 56 käyttö valitsin Voit kääntää valitsimen mihin tahansa nopeuteen MIN- ja MAX-asetusten välillä, ja vieläkin helpompaa on valita smoothie-, jää- tai pulssitoiminto. Jos haluat valita nopeuden MIN- ja MAX-asetusten väliltä, käännä valistin haluamaasi nopeuteen. Jos et ole varma oikeasta nopeudesta, valitse aina suurin nopeus (MAX). Jos haluat käyttää...
 • Page 57 suomi tehosekoitin Tehosekoitin on tarkoitettu soseuttamiseen, silppuamiseen ja sekoittamiseen. Sekoittimella voi valmistaa keittoja, kastikkeita, pirtelöitä ja taikinoita. Sekoitinta voi käyttää myös vihannesten, hedelmien ja lihan käsittelyyn. tehosekoittimen käyttöönotto Aseta tiivisterengas paikalleen teräyksikköön. Kiinnitä teräyksikkö teräyksikön liitäntään. Kierrä teräyksikön liitäntä tehosekoittimen kannun pohjaan, kunnes se on tiukasti kiinni.
 • Page 58 Aseta sekoituskannun kansi paikalleen. Sulje kansi painamalla lujasti. Aseta mittamuki kannessa olevaan aukkoon. Valitse nopeus kääntämällä valitsinta tai paina pikavalintapainiketta (katso kohta Valitsin). Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti kauemmin kuin 3 minuuttia. Jos et ole tyytyväinen lopputulokseen 3 minuutin kuluttua, katkaise laitteesta virta ja anna sen jäähtyä...
 • Page 59 suomi siivilä Tämän siivilän avulla voi valmistaa herkullisia tuoremehuja, cocktaileja tai soijamaitoa (katso kohta Reseptejä). Siivilä estää siemeniä ja kuoria pääsemästä juoman sekaan. Älä täytä siivilää liikaa. Lisää siivilään kerralla enintään 135 g kuivattuja soijapapuja tai 150 g hedelmiä. siivilän käyttöönotto Aseta kannu, johon on kiinnitetty teräyksikön liitäntä, tehosekoittimen runkoon (1) ja käännä...
 • Page 60 Käsittele enintään yksi annos ilman taukoa. Anna laitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi, ennen kuin jatkat käsittelyä. Aineet: 135 g kuivattuja soijapapuja 1 l vettä Liota soijapapuja 4 tuntia ennen käsittelyä. Aseta liotetut soijapavut suodattimeen. Kaada 1 l vettä tehosekoittimen kannuun ja sekoita 30 sekunnin ajan suurimmalla nopeudella (MAX).
 • Page 61 & huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään. Reseptejä kiivi-mansikkasmoothie Aineet: 200 g kuorittuja kiivejä 3 x 3 x 3 cm:n paloina 100 g jäädytettyä...
 • Page 62 Jos laite ei toimi kunnolla, käy vianmääritysluettelo läpi. Jos ongelmaa ei mainita luettelossa, laitteessa on luultavasti vika. Toimita viallinen laite myyjälle tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Kysymys Vastaus Voiko kaikki irrotettavat osat Runkoa lukuun ottamatta kaikki osat voi pestä astianpesukoneessa.
 • Page 63 à la tension secteur locale. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident. N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont endommagées.
 • Page 64 N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces. Ne dépassez jamais le niveau maximum indiqué sur les accessoires.
 • Page 65: Français

  FRançais champs électromagnétiques (cEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
 • Page 66 Bouton ice Le blender est doté d’un bouton spécial Ice pour obtenir de la glace pilée. L’appareil commence à piler la glace lorsque vous appuyez sur le bouton Ice. Dès que vous relâchez le bouton, l’appareil s’arrête de fonctionner. Pour obtenir de petits morceaux de glace, appuyez sur le bouton Ice pendant une seconde, puis relâchez-le.
 • Page 67 FRançais Placez le blender et le support pour ensemble lames sur le bloc moteur (1), puis tournez le blender jusqu’à ce que vous entendiez un clic (2). Vous pouvez installer le blender sur le bloc moteur de deux façons : avec la poignée orientée vers la droite ou vers la gauche.
 • Page 68 mesurette graduée Vous pouvez utiliser la mesure graduée pour évaluer le volume des ingrédients ou pour préparer de la mayonnaise. Pour préparer de la mayonnaise, vous pouvez percer un trou au fond de la mesure graduée à l’aide d’un couteau ou d’un autre accessoire pointu afin d’utiliser la mesure graduée comme entonnoir permettant d’ajouter l’huile lors de la préparation de la mayonnaise.
 • Page 69 FRançais Après utilisation du filtre Éteignez l’appareil et retirez le blender du bloc moteur. Versez la boisson par le bec verseur du blender. Veillez à placer le couvercle sur le blender de sorte que la boisson ne déborde pas à travers la passoire du couvercle.
 • Page 70 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, faire réparer l’appareil ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 71 Si l’appareil ne fonctionne pas (correctement), consultez d’abord la liste ci-dessous. Si le problème rencontré ne figure pas dans la liste, l’appareil est probablement défectueux. Dans ce cas, contactez votre revendeur ou un Centre Service Agréé Philips. Réponse Oui, à l’exception du bloc moteur.
 • Page 72 Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Descrizione generale (fig. 1) Dosatore graduato Coperchio Vaso frullatore con indicazione livello Anello di tenuta Gruppo lame Gruppo lame...
 • Page 73: Italiano

  Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade. Non superate mai il livello massimo riportato sugli accessori.
 • Page 74 (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Page 75 italiano pulsante ghiaccio Il frullatore è dotato di uno speciale pulsante Ice che ha la funzione di tritaghiaccio. Premendo questo pulsante, l’apparecchio inizia a tritare il ghiaccio. Rilasciando il pulsante, la funzione di tritaghiaccio viene interrotta. Per ottenere ghiaccio tritato finemente, premete il pulsante Ice per un secondo e rilasciatelo.
 • Page 76 Posizionate il vaso frullatore con il gruppo lame collegato all’unità motore (1), quindi ruotate il vaso fino a quando non scatta in posizione (2). Il vaso frullatore può essere posizionato sul gruppo motore in due posizioni: con la maniglia rivolta a destra o a sinistra. Inserite la spina nella presa di corrente a muro.
 • Page 77 italiano Dosatore Il dosatore consente di misurare la quantità di ingredienti o preparare la maionese. Per la preparazione della maionese, potete praticare un foro centrale sul fondo del dosatore con un coltello o un altro oggetto appuntito, in modo da utilizzare il dosatore come imbuto per l’aggiunta di olio. L’olio deve essere aggiunto molto lentamente per ottenere la giusta consistenza.
 • Page 78 Dopo l’uso del filtro Spegnete l’apparecchio e rimuovete il vaso frullatore dall’unità motore. Versate il composto ottenuto attraverso l’apposito beccuccio del vaso. Accertatevi che il coperchio sia stato posizionato sul vaso frullatore in modo da consentire il passaggio del contenuto attraverso il beccuccio.
 • Page 79 Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
 • Page 80 Se il problema non è riportato in questo elenco, è probabile che l’apparecchio sia difettoso. In tal caso si consiglia di consegnare l’apparecchio presso il rivenditore o un centro assistenza autorizzato Philips. Domanda Risposta Posso lavare in lavastoviglie Sì, ad eccezione del gruppo motore.
 • Page 81 italiano Domanda L’apparecchio ha smesso di funzionare perché il gruppo lame si è bloccato. Cosa si deve fare? Si riscontrano perdite di liquido dal vaso del frullatore. Cosa si deve fare? Perché i succhi di frutta o il latte alla soia contengono molta polpa o buccia? Risposta Spegnete l’apparecchio e utilizzate una spatola per staccare gli ingredienti...
 • Page 82 Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Algemene beschrijving (fig. 1) Maatbeker met schaalverdeling Deksel Blenderkan met niveauaanduiding Afdichtring Mesunit Verbindingsstuk van de mesunit...
 • Page 83: Nederlands

  Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. Overschrijd het maximumniveau aangegeven op de accessoires niet.
 • Page 84 Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 85 nEDERlanDs ice-knop De blender is uitgerust met een speciale Ice-knop voor het vermalen van ijs. Het apparaat begint met het vermalen van ijs wanneer u op de Ice-knop drukt. Als u de knop loslaat, stopt het apparaat. Als u kleine, regelmatige stukjes ijs wilt maken, drukt u gedurende één seconde op de Ice-knop en laat u deze weer los.
 • Page 86 Plaats de blenderkan met het verbindingsstuk van de mesunit op de motorunit (1) en draai de kan totdat u een ‘klik’ hoort (2). U kunt de blenderkan op twee manieren op de motorunit plaatsen: met het handvat naar rechts of naar links. Steek de stekker in het stopcontact.
 • Page 87 nEDERlanDs maatbeker U kunt de maatbeker gebruiken voor het afmeten van ingrediënten of het maken van mayonaise. Voor het maken van mayonaise kunt u met een mes of ander scherp voorwerp een gaatje prikken in het midden van de onderkant van de maatbeker.
 • Page 88 Na gebruik van het filter Schakel het apparaat uit en verwijder de blenderkan van de motorunit. Schenk de drank via de tuit uit de blenderkan. Zorg ervoor dat u het deksel zo op de blenderkan plaatst dat u de drank door de zeef in het deksel kunt uitschenken.
 • Page 89 & service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad).
 • Page 90 Als het apparaat niet goed werkt of helemaal niet werkt, raadpleeg dan eerst de onderstaande lijst. Als het probleem niet in deze lijst wordt vermeld, is het apparaat waarschijnlijk defect. In dat geval raden we u aan het apparaat naar uw dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum te brengen. Vraag...
 • Page 91 nEDERlanDs Vraag Antwoord Het apparaat is gestopt Schakel het apparaat uit en gebruik een spatel om de ingrediënten die omdat de mesunit is de messen blokkeren los te maken. We raden u ook aan een kleinere geblokkeerd. Wat moet hoeveelheid te verwerken. ik doen? Wat moet ik doen als de Schakel het apparaat uit en schenk de ingrediënten uit de blenderkan.
 • Page 92: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Generell beskrivelse (fig. 1) Gradert målebeger Lokk Mikserkanne med nivåindikator Gummipakning Knivenhet Grensesnitt for knivenhet...
 • Page 93 å forhindre feil på apparatet. Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter, eller deler som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at garantien blir ugyldig.
 • Page 94 Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 95 noRsk isknapp Hurtigmikseren er utstyrt med en spesiell isknapp for å knuse is. Apparatet begynner å knuse isen når du trykker på isknappen. Når du slipper knappen, slutter apparatet å gå. Når du vil ha små isbiter med samme størrelse, trykker du på isknappen i et sekund og så...
 • Page 96 Plasser mikserkannen med grensesnittet for knivenheten festet på motorenheten (1), og vri kannen til du hører et klikk (2). Du kan plassere mikserkannen på motorenheten i to posisjoner: med håndtaket pekende til høyre eller til venstre. Sett støpselet inn i stikkontakten. Bruke hurtigmikseren Ha ingrediensene i mikserkannen.
 • Page 97 noRsk målekopp Du kan bruke målebegeret til å måle opp ingredienser eller til å lage majones. Når du vil lage majones, kan du kan du lage et hull midt i bunnen av målebegeret med en kniv eller en annen skarp gjenstand for å bruke målebegeret som en påfyllingsåpning for å...
 • Page 98 Etter du har brukt filteret Slå av apparatet, og ta mikserkannen av motorenheten. Hell ut drikken gjennom helletuten på mikserkannen. Kontroller at lokket er plassert på en slik måte på mikserkannen at drikken kan helles ut gjennom silen i lokket. Ikke ta av lokket, målebegeret eller filteret.
 • Page 99 Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips. com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 100 Hvis apparatet ikke virker eller ikke virker som det skal, sjekker du først listen under. Hvis problemet ikke er beskrevet i denne listen, har apparatet sannsynligvis en feil. I så fall anbefaler vi at du tar apparatet med til forhandleren eller et autorisert Philips-servicesenter. Spørsmål Kan alle de avtakbare delene vaskes i oppvaskmaskin? Apparatet fungerer ikke.
 • Page 101: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. Descrição geral (fig. 1) Copo medidor com graduação Tampa Copo misturador com indicação de nível Anel vedante Lâmina...
 • Page 102 Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia será considerada inválida. Não exceda o nível máximo indicado nos acessórios.
 • Page 103 (cEm) Este aparelho Philips cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.
 • Page 104 Botão “ice” A liquidificadora está equipada com um botão “Ice” especial para picar gelo. A função é activada quando premir o botão. Quando o libertar, o aparelho pára. Para obter pedaços de gelos pequenos e regulares, prima o botão “Ice” durante um segundo e liberte-o.
 • Page 105 poRtuguês Coloque o copo com a interface da unidade da lâmina fixada, na unidade do motor (1) e rode o copo até ouvir um “estalido” (2). Poderá colocar o copo misturador sobre a unidade do motor em duas posições: com a pega a apontar para a direita ou para a esquerda. Ligue a ficha à...
 • Page 106 copo medidor Pode utilizar o copo medidor para medir ingredientes ou para preparar maionese. Para preparar maionese, poderá abrir um orifício no centro da base do copo medidor, utilizando uma faca ou outro utensílio cortante, e utilizar o copo medidor como funil para adicionar óleo durante a preparação da maionese.
 • Page 107 poRtuguês Depois de utilizar o filtro Desligue o aparelho da corrente e retire o copo misturador da unidade do motor. Verta a bebida através do bico do copo misturador. Certifique-se de que a tampa está colocada no copo misturador de forma a que a bebida possa ser vertida através da abertura na tampa.
 • Page 108 Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 109 Se o aparelho não funcionar ou se não funcionar correctamente, verifique primeiro a lista que se segue. Se o problema não estiver mencionado nessa lista, provavelmente o aparelho tem um defeito. Nesse caso, é aconselhável levar o aparelho a um revendedor ou a um centro de assistência Philips autorizado. Resposta Sim, excepto a unidade do motor.
 • Page 110 Pergunta O aparelho deixou de trabalhar porque as lâminas estão bloqueadas. O que devo fazer? O copo misturador apresenta fugas. O que devo fazer? Por que razão o sumo de fruta ou o leite de soja contém muita polpa ou casca? Resposta Desligue o aparelho da corrente e utilize uma espátula para soltar os...
 • Page 111 Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten. Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
 • Page 112: Svenska

  För att förhindra att apparaten skadas ska du se till att ingen mat eller vätska hamnar i mixerbehållarens anslutningspunkt på motorenheten. Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
 • Page 113 svEnska inbyggd säkerhetsspärr Den här funktionen gör att det inte går att slå på apparaten om mixerbehållaren inte är korrekt fastsatt på motorenheten. Om mixerbehållaren är rätt monterad låses den inbyggda säkerhetsspärren upp. Före första användningen Rengör noga de delar som kommer i kontakt med mat innan du använder apparaten för första gången (se kapitlet Rengöring).
 • Page 114 pulsknapp Tryck på pulsknappen om du vill tillreda ingredienser i korta stötar. När du trycker på pulsknappen körs apparaten på högsta hastighet. När du släpper knappen stannar apparaten direkt. Pulsknappen kan också användas när apparaten körs på en hastighet mellan MIN och MAX. mixer Mixern är avsedd för att göra puréer, hacka och mixa.
 • Page 115 svEnska använda mixern Lägg ingredienserna i behållaren. Sätt på locket på behållaren. Stäng locket genom att trycka ned det ordentligt. Sätt i mätbägaren i öppningen i locket. Välj en hastighet genom att vrida kontrollvredet eller trycka på någon av snabbvalsknapparna (se avsnittet Kontrollvred). Kör inte apparaten mer än 3 minuter åt gången.
 • Page 116 Filter Med det här filtret kan du göra utsökta fruktjuicer, cocktails eller sojamjölk (se även under “Recept”). Filtret förhindrar att kärnor och skal hamnar i drycken. Överbelasta inte filtret. Lägg inte mer än 135 g torkade sojabönor eller 150 g frukt i filtret åt gången. Innan du använder filtret Placera mixerbehållaren med knivenhetens kontaktplatta fastsatt på...
 • Page 117 svEnska När du har använt filtret Stäng av apparaten och ta bort mixerbehållaren från motorenheten. Häll upp drycken genom hällpipen på mixerbehållaren. Se till att locket är placerat på mixerbehållaren på så sätt att drycken kan hällas genom silen i locket. Ta inte bort locket, mätbägaren och filtret.
 • Page 118 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips- återförsäljare. Recept...
 • Page 119 Om apparaten inte fungerar ordentligt kan du först titta i listan nedan. Om problemet inte nämns i listan har apparaten troligtvis någon defekt. I så fall rekommenderar vi att du tar med dig apparaten till en återförsäljare eller till ett av Philips auktoriserade serviceombud.
 • Page 120: Türkçe

  Cihazı fişe takmadan önce üzerinde gösterilen gerilimin yerel şebeke gerilimine uygun olup olmadığını kontrol edin. Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın. Elektrik fişi, kablosu veya diğer parçaları hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
 • Page 121 Soya fasulyesi gibi kuru gıdaları filtreye koymadan önce suda bekletin. Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
 • Page 122 Dahili güvenlik kilidi Bu özellik cihazınızı sadece, blender haznesini motor ünitesine düzgün şekilde yerleştirdiyseniz çalıştırabilmenizi sağlar. Blender haznesi doğru şekilde yerleştirildiyse dahili güvenlik kilidi etkisiz hale gelir. İlk kullanımdan önce Cihazı ilk defa kullanmadan önce yiyeceklerle temas edecek olan parçaları iyice temizleyin (bkz.’Temizlik’ bölümü) Cihazın kullanımı...
 • Page 123 tüRkçE Darbe düğmesi Malzemeleri çok kısa bir süre için işlemek istiyorsanız Darbe düğmesine basın. Darbe düğmesine bastığınız anda cihaz en yüksek hızda çalışmaya başlar. Düğmeyi bıraktığınızda cihaz hemen çalışmayı durur. Darbe düğmesi aynı zamanda cihaz MIN ve MAX arasında bir hızda çalışırken de kullanılabilir.
 • Page 124 Ölçme kabını kapağın ağzına takın. Kontrol düğmesini çevirerek bir hız seçin veya hızlı seçim tuşlarından birisine basın (‘Kontrol düğmesi’ bölümüne göz atın). Cihazı bir defada 3 dakikadan fazla çalıştırmayın. Eğer işleminiz 3 dakika içinde bitmediyse, cihazı kapatın ve bir sonraki kullanım için çalıştırmadan önce soğuyarak oda sıcaklığına ulaşmasını...
 • Page 125 tüRkçE Mikser haznesini, bıçak ünitesi arabirimi takılı şekilde motor ünitesinin üzerine yerleştirin (1) ve ‘klik’ sesi duyana kadar hazneyi çevirin (2). Blenderi haznesini motor ünitesinin üzerine iki şekilde yerleştirebilirsiniz. Filtreyi blender haznesinin içine koyun. Filtre deliklerinin, blender sürahisinin içerisindeki omurgaların üzerine doğru şekilde oturduğundan emin olun.
 • Page 126 Kesintisiz olarak 1 seferden fazla işlem yapmayın. İşleme devam etmeden önce cihazın oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Malzemeler: 135g kuru soya fasulyesi 1000 ml su Soya fasulyelerini hazırlamadan önce 4 saat suda bekletin. Suda bekletilmiş soya fasulyelerini filtreye koyun. Mikser haznesine 1000 ml su koyun ve en yüksek hızda (MAX) 30 saniye karıştırın.
 • Page 127 Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
 • Page 128 Cihaz çalışmıyor veya doğru çalışmıyorsa, öncelikle aşağıdaki listeye göz atın. Karşılaştığınız problem bu liste dahilinde değilse, cihaz muhtemelen arızalıdır. Bu durumda cihazı yetkili Philips servisine götürmenizi tavsiye ederiz. Soru Cevap Cihazın tüm sökülebilir Evet, motor ünitesi hariç. parçalarını bulaşık makinesinde yıkayabilir...
 • Page 150 4222.000.5413.7...

This manual is also suitable for:

Hr2084/01Hr2084/30Hr2084/00Hr2084/93Hr2084

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: