Download Print this page
Panasonic C3303N Руководство По Эксплуатации
Panasonic C3303N Руководство По Эксплуатации

Panasonic C3303N Руководство По Эксплуатации

Mp3 cd player/receiver

Advertisement

Quick Links

Tento v˘robek je shodn˘ s typem
)6-56
&5,
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
!
2131 ã.j.20926/99-112.
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d'utiliser le produit et garder ce manuel pour l'utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
¡Przeczytaj uwazæ n ie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeç c iem uzæ y wania urzaç d zenia i zachowaj jaç do uzæ y tku w przysz¬oóci.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt
kérjük tartsa meg a használati utasítást.
¡èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
CQ-C3503N/C3303N
Model:
(CQ-C3503N)
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
àÌÒÚÛ͈Ëfl
Operating Instructions
Operating Instructions
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Manuel d'instructions
Manuel d'instructions
Manuel d
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Manual de Instrucciones
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
Brugsvejledning
Brugsvejledning
Instrukcja obs¬ugi
Instrukcja obs¬ugi
Instrukcja obs
Návod k obsluze
Návod k obsluze
Használati utasítások
Haszn
Használati utas
TEXT
MP3 CD Player/Receiver
instructions
vod k obsluze
lati utasítások
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ugi
sok
CQ-C3503N

Advertisement

loading

Summary of Contents for Panasonic C3303N

 • Page 1 ¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást. ¡èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ. CQ-C3503N/C3303N (CQ-C3503N) Operating Instructions...
 • Page 2 ‰Û„Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ LJ¯ÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ÔÓÒËÏ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. éÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. «Panasonic» Ì ÌÂÒÂÚ Ì‡ Ò· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚ ÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂÏ Û͇Á‡ÌËÈ, Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË. чÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚Â...
 • Page 3 ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÚÂ·Û˛ÚÒfl ÒÔˆˇθÌ˚ ̇‚˚ÍË Ë ÓÔ˚Ú. ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ ÔÓÛ˜ËÚ¸ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ‡·ÓÚ˚ LJ¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ. «Panasonic» Ì Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚ ‚ÓÁÌË͇˛Ú ‚ ÂÁÛθڇÚ ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒË·ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl. ❑ ëӷβ‰‡Ú¸ Û͇Á‡ÌËfl ÔË ÏÓÌÚ‡ÊÂ Ë ÔÓÍ·‰ÍË...
 • Page 4 àÌÙÓχˆËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ÓÚıÓ‰‡ÏË ‰Îfl ÒÚ‡Ì, Ì ‚ıÓ‰fl˘Ëı ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ëÓ˛Á ÑÂÈÒÚ‚Ë ˝ÚÓ„Ó ÒËÏ‚Ó· ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ Ì‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ëÓ˛Á. ÖÒÎË Ç˚ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ‚˚·ÓÒËÚ¸ ‰‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ, ÛÁ̇ÈÚ ‚ ÏÂÒÚÌ˚ı Ó„‡Ì‡ı ‚·ÒÚË ËÎË Û ‰ËÎÂ‡, Í‡Í ÒΉÛÂÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ Ò ÓÚıÓ‰‡ÏË Ú‡ÍÓ„Ó ÚËÔ‡. CQ-C3503N/C3303N ã‡ÁÂÌÓ ËÁ‰ÂÎË ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1 è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl Ú‡·Î˘͇: CAUTION - LASER RA- DIATION WHEN OPEN.
 • Page 5 ̇‰ÂÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ Ï˚ ÔÓÎÓÊËÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û ‡ÔÔ‡‡Ú‡, Ç˚ ·Û‰ÂÚ „Ó‰ËÚ¸Òfl ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÏ ‚ «ÒÂϸ» ‚·‰ÂθˆÂ‚ ÔÓ‰Û͈ËË Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË. ê‡ÁÌˈ˚ ÏÂÊ‰Û 2 ÏÓ‰ÂÎflÏË ¡ чÌ̇fl ËÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ó·˘‡fl ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ CQ-C3503N Ë CQ-C3303N. ç‡ ‚ÒÂı ËÎβÒÚ‡ˆËflı ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁÓ·‡ÊÂ̇ ÏÓ‰Âθ CQ-C3503N, ÂÒÎË ËÌÓ ÓÒÓ·Ó Ì ӄӂÓÂÌÓ. çËÊ ‚ Ú‡·Îˈ Ô˂‰ÂÌ˚ ‡ÁÌˈ˚ ÏÂÊ‰Û 2 ÏÓ‰ÂÎflÏË. åÓ‰ÂÎË...
 • Page 6 CAR AUDIO èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (‚Íβ˜‡fl ·‡Ú‡²) (EUR7641010) CQ-C3503N äÓÎ-‚Ó: 1 äÓÎ-‚Ó: 1 èËϘ‡ÌËÂ: ¡ èÛÎ¸Ú ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰Îfl CQ-C3303N (CA- RC80N) ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ ÓÔˆËË. ¡ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔËÓ·ÂÒÚË ÓÔˆËÓÌÌ˚È ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Û Ç‡¯Â„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ËÎÂ‡. (CA-RC80N) (CA-RC80N) èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇/‡ÚÚÂÌ˛‡ˆËfl èËÚ‡ÌËÂ...
 • Page 7 é·‡Ú̇fl ÒÚÓÓ̇ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸ ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ú‡‚Ï˚ ËÎË ÔÓʇ. èËϘ‡ÌËÂ: àÌÙÓχˆËfl Ó ·‡Ú‡ íËÔ ·‡Ú‡ÂË: ãËÚË‚‡fl ·‡Ú‡Âfl Panasonic (CR2025). (‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl) ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ·‡Ú‡ÂË: éÍÓÎÓ 6 ÏÂÒflˆÂ‚ ‚ ÌÓχθÌ˚ı ‡·Ó˜Ëı ÛÒÎÓ‚Ëflı (ÔË ÍÓÏ̇ÚÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ) éÒÌÓ‚ÌÓÈ...
 • Page 8 äÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚÍβ˜ÂÌ, ̇ÊËχ˛Ú [DISP] (ÇÍβ˜ÂÌË ACC) (TÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl) (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) (éÚÏÂ̇ Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ) é Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔΠÔË ‚Íβ˜ÂÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú ÒÏ. ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ. CQ-C3503N/C3303N à̉Ë͇ˆËfl ÂÊËχ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ à̉Ë͇ÚÓ SQ [DISP] (íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl) à̉Ë͇ÚÓ „ÓÏÍÓÒÚË ëÂÌÒÓ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó...
 • Page 9 []]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ÏËÌÛÚ˚ ̇Á‡‰. ç‡ÊËχ˛Ú [DISP]. èËϘ‡ÌËÂ: ¡ èË ÔËÂÏ ÔÂ‰‡˜Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË ÔÓ óå ˜‡Ò˚ ̇ÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÙÛÌ͈ËË Ì‡ÒÚÓÈÍË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. CQ-C3503N/C3303N ÒÚ. 428) ó‡ÒÚÓÚ‡ åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡, ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ˜‡Ò. Ç‚Ó‰ ˜‡Ò‡. åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡, ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ÏËÌÛÚÛ. Ç‚Ó‰ ÏËÌÛÚ˚.
 • Page 10: ʇ‰ËóôËâïìëí

  èÓÎÓÒ‡ ç‡ÊËχ˛Ú [BAND]. ç‡ÒÚÓÈ͇ [[]: ó‡ÒÚÓÚ‡ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl []]: ó‡ÒÚÓÚ‡ ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl ì‰Âʇ‚ [[] ËÎË []] ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ0,5 ÒÂÍÛ̉, ÓÚÔÛÒ͇˛Ú ÂÂ. 燘Ë̇ÂÚÒfl ÔÓËÒÍ. CQ-C3503N/C3303N [BAND] (APM: Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl Ô‰‚‡ËÚÂθ̇fl à̉Ë͇ÚÓ (CÚÂÂÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓÈ ÔÂ‰‡˜Ë) äÌÓÔÍË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË [1] ‰Ó [6] (è‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌ̇fl Òڇ̈Ëfl) èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ÑÎfl ÔÓËÒ͇ ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËÈ Ò ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ...
 • Page 11 éÒÛ˘ÂÒÚ‚Îflfl ‰‡ÌÌÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛, ÏÓÊÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ Ô‡ÏflÚË Ê·ÂÏ˚ Òڇ̈ËË ‚Û˜ÌÛ˛. q Ç˚·Ë‡˛Ú ˜‡ÒÚÓÚÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ Ë ˜‡ÒÚÓÚÛ. ÒÚ‡Ìˈ‡) w ç‡ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ [1] ‰Ó [6] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ‰Ó ÒËı ÔÓ, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ˆËfl ̇ ‰ËÒÔΠ̠ÏË„ÌÂÚ. ÒÚ. 431) Ô‰˚‰Û˘‡fl çÓÏÂ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË CQ-C3503N/C3303N...
 • Page 12 à̉Ë͇ˆËfl ÚËÔ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (PTY) ëڇ̈Ëfl óå RDS ÔÂ‰‡ÂÚ Ò˄̇Î, ÒÓÓ·˘‡˛˘ËÈ ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚. èËÏÂ: ÌÓ‚ÓÒÚË, ÓÍ-ÏÛÁ˚͇, Í·ÒÒ˘ÂÒ͇fl ÏÛÁ˚͇ Ë ‰. ÒÚ. 433) CQ-C3503N/C3303N éÒÌÓ‚Ì˚ ҂‰ÂÌËfl Ó RDS à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ (PI) ä‡Ê‰‡fl ÔÓ„‡Ïχ ËÏÂÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÌÓÏÂ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËË. Ö„Ó ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÔÓËÒ͇...
 • Page 13 Òڇ̈ËË Ì‡ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÚÓ„Ó Ê ÌÓÏÂ‡. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓËÒÍ Òڇ̈ËË, ÔÂ‰‡˛˘ÂÈ ÚÛ Ê ÔÓ„‡ÏÏÛ, Ò ·ÓΠÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ. ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓËÒ͇ ̇ÊËχ˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ. èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÙÛÌ͈ËË ÔÓËÒ͇ PI Ò̇˜‡Î‡ ̇‰Ó ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ íÄ. [TA] (AF: ÄθÚÂ̇Ú˂̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡) [DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ) CQ-C3503N/C3303N...
 • Page 14 ËÒÚÓ˜ÌË͇, ‡ÔÔ‡‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ Ë ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË ÔÂ‰‡ÂÚÒfl, Í‡Í ÚÓθÍÓ ÓÌ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl. èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÌËË ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ÔÂÊÌËÈ ÂÊËÏ. (êÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl íÄ) CQ-C3503N/C3303N Ë̉Ë͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ íÓθÍÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ) ‰‚ËÊÂÌËË...
 • Page 15 ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÙÛÌ͈ËË ‚˚·Ó‡ PTY ËÎË Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÓÍ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚˚·Ë‡˛Ú ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚. w ç‡ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ [1] ‰Ó [6] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. èËÏÂ: ç‡ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ [2] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉. [DISP] (PTY) (êÂÊËÏ PTY) CQ-C3503N/C3303N...
 • Page 16 ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË PTY Ç˚·Ó flÁ˚͇ PTY: ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl flÁ˚ÍË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÓÔËÒ‡ÌËfl PTY. (ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ ËÎË ¯‚‰ÒÍËÈ) ÒÚ. 444) CQ-C3503N/C3303N èÓ‰ÚËÔ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓÒÎۯ˂‡ÌË ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ÔÓËÒÍ PTY NEWS AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE_IN, TRAV-...
 • Page 17 ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ‰Îfl ÔËÂχ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfl (‰‡Ê ÂÒÎË ÓÌ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÂÊËÏ CD, MP3 ËÎË AUX). ÇÓ ‚ÂÏfl ÔËÂχ ˝ÍÒÚÂÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ̇ ‰ËÒÔΠÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “ALARM”. èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ùÍÒÚÂÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ÔÂ‰‡ÂÚÒfl ̇ ÛÓ‚Ì „ÓÏÍÓÒÚË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ‰Îfl TA. ÒÚ. 432) CQ-C3503N/C3303N...
 • Page 18: Èâ‰ 'ÓòôÓëá'â‰Âìëâï ‰Ëòíó

  ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË Äëë, ÔËÚ‡ÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË ‚ÒÚ‡‚Í ‰ËÒ͇ ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰ . ¡ èÓ·ÎÂχ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‰ËÒ͇, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ËϲÚÒfl Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡ÌÌ˚ CD- DA Ë ‰‡ÌÌ˚ MP3. CQ-C3503N/C3303N ÇÒÚ‡‚͇ ‰ËÒ͇ q ç‡ÊËχ˛Ú [OPEN]. w ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‰ËÒÍ. e á‡Í˚‚‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‚Û˜ÌÛ˛.
 • Page 19 ç‡ÊËχ˛Ú [1] [0]. e ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (SET). èËϘ‡ÌËÂ: ¡ ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚˚·Ó‡ ̇ÊËχ˛Ú [DISP]. ¡ ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÂ, ÒÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ Ë Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ ÓÚÏÂÌflÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË [#]. [BAND] ( y / 5: è‡ÛÁ‡/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ) [DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ) Á‡„Ó‡ÂÚÒfl. Á‡„Ó‡ÂÚÒfl. CQ-C3503N CQ-C3503N/C3303N...
 • Page 20 ¡ èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÈ ËÌÙÓχˆËË ‚ ‰ËÒÍ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “NO TEXT”. ¡ ÑÎfl ‰‡Î¸ÌÂȯÂÈ ÔÓÍÛÚÍË ÚÂÍÒÚ‡ ÔË ÔÓ͇Á‡ÌËË Ì‡Á‚‡ÌËfl ̇ÊËχ˛Ú [3] (SCROLL). ÖÒÎË ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ·ÛÍ‚ ‚ ̇Á‚‡ÌËË Ì ·ÓΠ8, ÔÓÍÛÚ͇ Ì ÔÓËÒıÓ‰ËÚ. CQ-C3503N/C3303N Ë̉Ë͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ [5] (SCAN) [4] (RANDOM) [6] (REPEAT) *ìÒÚ‡Ìӂ͇...
 • Page 21 èËÏÂ: î‡ÈÎ ‹ 10 q ç‡ÊËχ˛Ú [#]. w ç‡ÊËχ˛Ú [1] [0]. e ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (SET). èËϘ‡ÌËÂ: ¡ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚˚·Ó‡ ̇ÊËχ˛Ú [DISP]. ¡èË Ì‡Ê‡ÚËË [#] ÓÚÏÂÌflÂÚÒfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÂ, ÒÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ Ë Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ, ‡ Ú‡ÍÊ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÙÓΉÂ‡ ‚ ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚ı ÂÊËχı. CQ-C3503N/C3303N...
 • Page 22 ÇÌËχÌË ¡çÂθÁfl Ôˉ‡‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎÛ, ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÏÛ ·ÂÁ ÙÓχڇ MP3, ‡Ò¯ËÂÌË «.mp3». çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓÏÂı ËÁ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ LJ¯Â„Ó ÒÎÛı‡. CQ-C3503N/C3303N àÌÙÓχˆËfl ̇ ‰ËÒÔΠà̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔΠ¡ CD-TEXT ¡ MP3 (ID3 tag) ç‡Á‚‡ÌË ‰ËÒ͇ ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ...
 • Page 23 ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl Ë̉˂ˉۇθÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl. çÂÚ „‡‡ÌÚËË Ç˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Ì‡¯Ëı ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ÔÓ ÒÓÒÚÓflÌ˲ ̇ ‰Â͇·¸ 2005 „. ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ë Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË ËÌÙÓχˆËË åê3 Ì „‡‡ÌÚËÛ˛ÚÒfl. CQ-C3503N/C3303N ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl 32, 44,1, 48 kHz {ÍɈ} 16, 22,05, 24 kHz {ÍɈ} äÓÌ‚ÓÈ ÙÓΉÂ Root Folder (Root Directory) (ÍÓÌ‚ÓÈ...
 • Page 24: Ìòú‡Ìó'í‡ Á'ûíó'˚ı Ô‡‡ÏâúÓ'

  åÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ·‡Î‡ÌÒ Á‚Û͇ ÏÂÊ‰Û Í‡Í Ô‡‚˚Ï Ë Î‚˚Ï, Ú‡Í Ë ÔÂ‰ÌËÏ Ë Á‡‰ÌËÏ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË. èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: BAL (Ô‡‚./΂.) CNT (ˆÂÌÚ) FAD (ÙÓÌÚ/Ú˚Î) CNT (ˆÂÌÚ) ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 15 ÛÓ‚Ìfl Í‡Ê‰Ó„Ó Ë CNT (ˆÂÌÚ) CQ-C3503N/C3303N ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. (ç‡ÊËχ˛Ú [VOL}] ËÎË [VOL{] ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. (SRS TruBass) Ë̉Ë͇ÚÓ...
 • Page 25 ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. q : ON w : OFF (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. q : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË Ô‡‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡ w : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË ÎÂ‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡ ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. q : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË ÙÓÌÚ‡ w : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË Ú˚· BASS TREBLE CQ-C3503N BALANCE TRU BASS Á‡„Ó‡ÂÚÒfl. CQ-C3503N/C3303N...
 • Page 26 àÁÏÂÌÂÌË ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÍÌÓÔÓÍ CQ-C3503N åÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ˆ‚ÂÚ ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË ÍÌÓÔÓÍ èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: RED (Í‡ÒÌ˚È) LJˇÌÚ˚: GREEN (ÁÂÎÂÌ˚È) Ë RED (Í‡ÒÌ˚È) CQ-C3503N/C3303N ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. (ç‡ÊËχ˛Ú [VOL}] ËÎË [VOL{] ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. [DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ) CQ-C3503N ç‡ÊËχ˛Ú [VOLUME] (PUSH SEL: ‚˚·‡Ú¸) Ë...
 • Page 27 : èÓËÒÍ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÓθÍÓ ÒÂ‰Ë ÔÓ„‡ÏÏ, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‚ Ô‰Â·ı „ËÓ̇. : èÓËÒÍ Ì ӄ‡Ì˘˂‡ÂÚÒfl ÔÓ„‡ÏχÏË, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ÏË ‚ Ô‰Â·ı „ËÓ̇. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) : ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) : ò‚‰ÒÍËÈ : áÂÎÂÌ˚È : ä‡ÒÌ˚È (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) CQ-C3503N/C3303N PTY LANG (êÂÊËÏ RDS) CQ-C3503N COLOR PATTERN Ë̉Ë͇ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ...
 • Page 28 ÒÚ. 427) èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇ èË„ÎÛ¯ÂÌË ‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ èÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔË„ÎÛ¯‡Ú¸ Á‚ÛÍ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇, ÍÓ„‰‡ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌ̇fl ÒËÒÚÂχ «Panasonic» ‰‡ÂÚ ˜‚Ó Û͇Á‡ÌËÂ, ÎË·Ó Ë‰ÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È ‡Á„Ó‚Ó. èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 0 ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 ‰Ó 2, OFF (ÓÚÍÎ) èÓÔÛÒÍ AUX ÖÒÎË AUX Ì ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl, ÂÊËÏ AUX ÔÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÔË ‚˚·ÓÂ...
 • Page 29 : ÅÂÁ Á‚Û͇ (ÔË„ÎÛ¯ÂÌËÂ) (èÓ ÛÏÔÓΘÂÌ˲) : ÅÂÁ Á‚Û͇ (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) : ìÏÂ̸¯ÂÌË ÔÓ 15 ÒÚÛÔÂÌflÏ : ìÏÂ̸¯ÂÌË ÔÓ 10 ÒÚÛÔÂÌflÏ : ÅÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËfl : éÚÍβ˜ÂÌ ÔÓÔÛÒÍ (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲) : ÇÍβ˜ÂÌ ÔÓÔÛÒÍ CQ-C3503N/C3303N PTY LANG (êÂÊËÏ RDS) CQ-C3503N COLOR PATTERN èË ‚Íβ˜ÂÌËË ÙÛÌ͈ËË...
 • Page 30 Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ Ç˚·Ó ACC èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: OFF (oÚÍÎ) ÇÌËχÌË ¡ÖÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÌÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ACC, ̇‰Ó ‚˚·‡Ú¸ OFF. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ·‡Ú‡Âfl Ò‡‰ËÚÒfl. CQ-C3503N/C3303N CQ-C3503N/C3303N (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOLUME]. (ç‡ÊËχ˛Ú [VOL}] ËÎË [VOL{] ̇ ÔÛθÚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. [DISP] (ÇÓÁ‚‡Ú Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ) CQ-C3503N ç‡ÊËχ˛Ú...
 • Page 31 REGION (êÂÊËÏ óå) (êÂÊËÏ óå) AM LOCAL (êÂÊËÏ AM) EXT MUTE MUTE KEY ACC ON ¡èË ‚ÒÚ‡‚Í ‰ËÒ͇ ÔËÚ‡ÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl. ¡åÓÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ, ‰‡Ê ÂÒÎË ‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚÍβ˜ÂÌ. CQ-C3503N/C3303N CQ-C3503N/C3303N PTY LANG (êÂÊËÏ RDS) CQ-C3503N COLOR PATTERN...
 • Page 32 ¡ é˜Ë˘‡˛Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ˜ËÒÚÓÈ Ë ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛ ÓÚ „flÁË ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ‚¢ÂÒÚ‚, ÔÓÔ‡‚¯Ë ̇ ÌËı. ¡ ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÌÂθÁfl ̇ÊËχڸ Â„Ó ‚ÌËÁ ËÎË Ì‡Í·‰˚‚‡Ú¸ ̇ Ì ͇ÍËÂ-ÎË·Ó Ó·˙ÂÍÚ˚, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÓÚÍ˚Ú. CQ-C3503N/C3303N ÒÚ. 426) [OPEN] îÛÚÎfl Ò˙ÂÏÌÓÈ...
 • Page 33: Èî‡'Íëâ Ô‰Óı‡Ìëúâîë

  Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ·Óθ¯Â„Ó ÌÓÏË̇·, ÎË·Ó ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓ‰ËÌÂÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ·ÂÁ Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓʇÛ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ÖÒÎË ÌÓ‚˚È Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ Ò‡ÁÛ ÔÂ„ÓËÚ, ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic». íÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌË чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ò‚ÂÒÚË Ó·˙ÂÏ ‡·ÓÚ ÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Í ÏËÌËÏÛÏÛ.
 • Page 34 Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic». íÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÒÓ̇Î. èÓÒËÏ ÔÓÛ˜‡Ú¸ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ‚ÂÍÂ Ë ÂÏÓÌÚÛ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇·Ï. «Panasonic» Ì ÌÂÒÂÚ Ì‡ Ò· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ‡‚‡ËË, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚ Ì‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÌÛÊÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍË ËÎË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂÏ ÂÏÓÌÚ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒË·ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ÔËÌËχڸ ÏÂ˚ ÍÓÏ ÚÂı, ÍÓÚÓ˚Â...
 • Page 35 èÂÂÏÂÒÚËÚ¸Òfl Í ÁÓÌÂ, „‰Â ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ Ï‡ÍÒËχθÌÓ„Ó ˜ËÒ· Òڇ̈ËÈ, Ë ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ. èÎÓıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ‚˚‚Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓ‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË, ËÎË ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂË Ì ‚Ò„‰‡ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ ÚÓÍÓÏ. aì·Â‰Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂË Ì‡‰ÂÊÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ, ÒÌÓ‚‡ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË Ô‰‚‡ËÚÂθÌÛ˛ ̇ÒÚÓÈÍÛ. CQ-C3503N/C3303N èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚...
 • Page 36 èÓÔÛÒÍ Á‚Û͇ ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÈ ¯ÛÏ. èÓÔÛÒÍ Á‚Û͇ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‚Ë·‡ˆËË ÑËÒÍ Ì ÏÓÊÂÚ ‚˚Ú‡ÎÍË‚‡Ú¸Òfl CQ-C3503N/C3303N (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ ç‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ ÍÓ‰‡ PS ËÁ-Á‡ ÔÎÓıËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔËÂχ Ë ‰. äÓ‰ PS ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔËÌËχÂÚÒfl. èÓ‰Óʉ‡Ú¸, ÔÓ͇ ÛÒÎÓ‚Ëfl Ì ÛÎÛ˜¯‡ÚÒfl.
 • Page 37 ç‡Ô‡‚ËÚ¸ ÔÛÎ¸Ú Ì‡ ÒÂÌÒÓ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍË. ç‡ ÒÂÌÒÓ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔflÏ˚ ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë. (ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏÓ, ÍÓ„‰‡ ̇ ÒÂÌÒÓ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔflÏ˚ ÒÓÎ̘Ì˚ ÎÛ˜Ë. ùÚÓ Ì Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚.) á‡Í˚Ú¸ ÒÂÌÒÓ ÓÚ ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ. CQ-C3503N/C3303N èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚ èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚...
 • Page 38 ÑÂÙÂÍÚӂ͇ ëÓÓ·˘ÂÌËfl Ó· ӯ˷͇ı ̇ ‰ËÒÔΠ■ CD/MP3 ÑËÒÔÎÂÈ óÂÂÁ 5 ÒÂÍÛ̉ óÂÂÁ 5 ÒÂÍÛ̉ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ÚÂÍÛ/Ù‡ÈÎÛ CQ-C3503N/C3303N (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ) ÇÓÁÏÓÊÌ˚ Ô˘ËÌ˚ ÑËÒÍ Á‡„flÁÌÂÌ, ÎË·Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚‚Âı ‰ÌÓÏ. èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. ÒÚ. 451) ÑËÒÍ ËÏÂÂÚ ˆ‡‡ÔËÌ˚. èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ. ÒÚ. 451) ç‡...
 • Page 39: Íâıìë˜âòíëâ I‡‡ÍúâËòúëíë

  ó‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ : 20 Hz {Ɉ} – 20 kHz {ÍɈ} (±1 dB {‰Å}) éÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ : 96 dB {‰Å} 鷢 ÌÂÎËÌÂÈÌÓ ËÒ͇ÊÂÌË : 0,01 % (1 kHz {ÍɈ}) äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ‰ÂÚÓ̇ˆËË : ÌËÊ Ô‰Â· ËÁÏÂÌÂÌËfl ê‡ÁÌÓÒ Í‡Î‡ÌÓ‚ : 75 dB {‰Å} CQ-C3503N/C3303N...
 • Page 40 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/ YEFM285756B NT1105-2125 Printed in China...
 • Page 41: Instrukcja Instalacji

  ●èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ. P¬ytka zwalniania blokady Odji‰Èovací destiãky Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Zár kioldó lemez Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/ è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl Odegnij odpowiednie zaczepy, aby zamocowac; urzaç d zenie bez. Ohnûte pfiíslu‰né západky a zajistûte tak jednotku na místû.
 • Page 42 Do silnika anteny (Maks. 100 mA) (Po¬aç c zenie to nie jest przeznaczone dla anteny uruchamianej prze¬aç c znikiem) Przewo; d sterowania w¬aç c zeniem zasilania wzmacniacza Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬aç c zaniem¶wy¬aç c zaniem zasilania wzmacniacza) Kabel k ovládání relé mechanické antény K mechanické...

This manual is also suitable for:

Cq-c3503nCq-c3303n