Download Table of Contents Print this page

Makita DS4010 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for DS4010:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 3

Quick Links

EN
Drill
Perceuse
FR
Bohrmaschine
DE
IT
Trapano
NL
Boormachine
Taladro
ES
Furadeira
PT
DA
Boremaskine
EL
Τρυπάνι
Matkap
TR
DS4010
DS4011
DS5000
3
6
10
14
18
22
26
30
33
37

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DS4010

 • Page 1: Table Of Contents

  Drill INSTRUCTION MANUAL Perceuse MANUEL D’INSTRUCTIONS Bohrmaschine BETRIEBSANLEITUNG Trapano ISTRUZIONI PER L’USO Boormachine GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE Taladro INSTRUCCIONES Furadeira MANUAL DE INSTRUÇÕES Boremaskine BRUGSANVISNING Τρυπάνι ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Matkap KULLANMA KILAVUZU DS4010 DS4011 DS5000...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4...
 • Page 3: Instruction Manual

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DS4010 DS4011 DS5000 Drilling capacities Steel 13 mm 16 mm Wood 36 mm No load speed 0 - 600 min 600 min Overall length 340 mm 348 mm Net weight 2.8 - 3.0 kg 2.8 - 3.1 kg Safety class •...
 • Page 4 Cutting accessory contacting For model DS4010 a "live" wire may make exposed metal parts of the ► Fig.1: 1. Switch trigger 2. Lock button power tool "live" and could give the operator an electric shock.
 • Page 5 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, the workpiece. repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Drilling in metal Centers, always using Makita replacement parts. To prevent the drill bit from slipping when starting a hole, make an indentation with a center-punch and hammer at the point to be drilled.
 • Page 6: Manuel D'instructions

  FRANÇAIS (Instructions originales) SPÉCIFICATIONS Modèle : DS4010 DS4011 DS5000 Capacités de perçage Acier 13 mm 16 mm Bois 36 mm Vitesse à vide 0 - 600 min 600 min Longueur totale 340 mm 348 mm Poids net 2,8 - 3,0 kg 2,8 - 3,1 kg Catégorie de sécurité...
 • Page 7 Veillez à ce que personne ne se trouve en des- sous de vous quand vous utilisez l’outil en hauteur. Pour le modèle DS4010 Tenez l’outil fermement. ► Fig.1: 1. Gâchette 2. Bouton de sécurité Gardez les mains éloignées des pièces en rotation.
 • Page 8 ► Fig.7: 1. Bouchon de porte-charbon Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, toute réparation, tout travail d’entretien ou de réglage doivent être effectués par un centre d’entretien Makita agréé, avec des pièces de rechange Makita. 8 FRANÇAIS...
 • Page 9 ATTENTION : Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l’utili- sation avec l’outil Makita spécifié dans ce mode d’emploi. L’utilisation de tout autre accessoire ou pièce complémentaire peut comporter un risque de blessure. N’utilisez les accessoires ou pièces complé- mentaires qu’aux fins auxquelles ils ont été...
 • Page 10: Betriebsanleitung

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DS4010 DS4011 DS5000 Bohrkapazitäten Stahl 13 mm 16 mm Holz 36 mm Leerlaufdrehzahl 0 - 600 min 600 min Gesamtlänge 340 mm 348 mm Nettogewicht 2,8 - 3,0 kg 2,8 - 3,1 kg Sicherheitsklasse •...
 • Page 11 Loslassen in die AUS- telbar nach der Bearbeitung, weil die Teile Stellung zurückkehrt. noch sehr heiß sind und Hautverbrennungen verursachen können. Für Modell DS4010 Manche Materialien können giftige ► Abb.1: 1. Ein-Aus-Schalter 2. Einschaltsperrknopf Chemikalien enthalten. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um das Einatmen Zum Einschalten des Werkzeugs betätigen Sie einfach...
 • Page 12 Für Modell DS4011, DS5000 Bohren in Metall Um Abrutschen des Bohrereinsatzes beim Anbohren zu VORSICHT: Schalten Sie die Drehrichtung vermeiden, empfiehlt es sich, die Bohrstelle mit einem erst um, nachdem das Werkzeug völlig zum Zentrierkörner anzukörnen. Setzen Sie dann die Spitze Stillstand gekommen ist.
 • Page 13 Sie die neuen ein, und drehen Sie dann die Bürstenhalterkappen wieder ein. ► Abb.7: 1. Bürstenhalterkappe Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder...
 • Page 14: Istruzioni Per L'uso

  ITALIANO (Istruzioni originali) DATI TECNICI Modello: DS4010 DS4011 DS5000 Capacità di foratura Acciaio 13 mm 16 mm Legno 36 mm Velocità a vuoto 0 - 600 min 600 min Lunghezza totale 340 mm 348 mm Peso netto 2,8 - 3,0 kg...
 • Page 15 “OFF” quando viene rilasciato. in mano. Non toccare la punta per trapano o il pezzo Per il modello DS4010 immediatamente dopo l’uso; la loro tempera- tura potrebbe essere estremamente elevata e ► Fig.1: 1. Interruttore a grilletto 2. Pulsante di potrebbero causare ustioni.
 • Page 16 Per i modelli DS4011, DS5000 Foratura del legno Per la foratura del legno si ottengono i risultati migliori ATTENZIONE: Cambiare la direzione di rota- con i trapani per legno dotati di una vite guida. La vite zione solo quando l’utensile si è completamente guida rende più...
 • Page 17 Per preservare la SICUREZZA e l’AFFIDABILITÀ del prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti da un centro di assistenza autorizzato Makita, utiliz- zando sempre ricambi Makita. ACCESSORI OPZIONALI ATTENZIONE: Questi accessori o compo- nenti aggiuntivi sono consigliati per l’uso con l’u-...
 • Page 18: Gebruiksaanwijzing

  NEDERLANDS (Originele instructies) TECHNISCHE GEGEVENS Model: DS4010 DS4011 DS5000 Boorcapaciteiten Staal 13 mm 16 mm Hout 36 mm Nullasttoerental 0 - 600 min 600 min Totale lengte 340 mm 348 mm Nettogewicht 2,8 - 3,0 kg 2,8 - 3,1 kg Veiligheidsklasse •...
 • Page 19 Houd uw handen uit de buurt van draaiende keert naar de uit-stand nadat deze is losgelaten. onderdelen. Laat het gereedschap niet draaiend achter. Voor model DS4010 Schakel het gereedschap alleen in wanneer u ► Fig.1: 1. Trekkerschakelaar 2. Uit-vergrendelknop het stevig vasthoudt.
 • Page 20 Voor model DS4011, DS5000 Boren in metaal Om te voorkomen dat het boorbit bij het begin van het LET OP: Verander de draairichting alleen boren zijdelings wegglijdt, maakt u met een hamer en nadat het gereedschap volledig tot stilstand is een centerpons een putje precies op de plaats waar gekomen.
 • Page 21 OPTIONELE ACCESSOIRES LET OP: Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke let- sel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
 • Page 22: Manual De Instrucciones

  ESPAÑOL (Instrucciones originales) ESPECIFICACIONES Modelo: DS4010 DS4011 DS5000 Capacidades de perforación Acero 13 mm 16 mm Madera 36 mm Velocidad sin carga 0 - 600 min 600 min Longitud total 340 mm 348 mm Peso neto 2,8 - 3,0 kg...
 • Page 23 “OFF” cuando lo suelta. Asegúrese siempre de apoyar los pies firme- mente. Asegúrese de que no haya nadie debajo Para el modelo DS4010 cuando utilice la herramienta en lugares altos. ► Fig.1: 1. Gatillo interruptor 2. Botón de desbloqueo Sujete la herramienta firmemente.
 • Page 24 Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en centros de servicio o de fábrica autorizados por Makita, empleando siempre repuestos Makita. 24 ESPAÑOL...
 • Page 25 PRECAUCIÓN: Estos accesorios o adita- mentos están recomendados para su uso con la herramienta Makita especificada en este manual. El uso de cualquier otro accesorio o aditamento puede suponer un riesgo de heridas personales. Utilice el accesorio o aditamento solamente con la finalidad indicada para el mismo.
 • Page 26: Manual De Instruções

  PORTUGUÊS (Instruções originais) ESPECIFICAÇÕES Modelo: DS4010 DS4011 DS5000 Capacidades de perfuração Aço 13 mm 16 mm Madeira 36 mm Velocidade sem carga 0 - 600 min 600 min Comprimento total 340 mm 348 mm Peso líquido 2,8 - 3,0 kg 2,8 - 3,1 kg Classe de segurança...
 • Page 27 Segure a ferramenta firmemente. Para o modelo DS4010 Mantenha as mãos afastadas das partes giratórias. Não deixe a ferramenta a funcionar. Opere a ► Fig.1: 1. Gatilho 2. Botão de desbloqueio ferramenta apenas quando a estiver a agarrar.
 • Page 28 Para manter a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do produto, as reparações e qualquer outra manutenção ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de assistência Makita autorizados ou pelos centros de assistência de fábrica, utilizando sempre peças de substituição Makita.
 • Page 29 PRECAUÇÃO: Estes acessórios ou peças são recomendados para utilização com a ferra- menta Makita especificada neste manual. A utiliza- ção de outros acessórios ou peças pode ser perigosa para as pessoas. Utilize apenas acessórios ou peças para os fins indicados.
 • Page 30: Brugsanvisning

  DANSK (Oprindelige instruktioner) SPECIFIKATIONER Model: DS4010 DS4011 DS5000 Borekapacitet Stål 13 mm 16 mm Træ 36 mm Hastighed uden belastning 0 - 600 min 600 min Længde i alt 340 mm 348 mm Nettovægt 2,8 - 3,0 kg 2,8 - 3,1 kg Sikkerhedsklasse •...
 • Page 31 For model DS4010 maskinens egen ledning. Skæretilbehør, som kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan ► Fig.1: 1. Afbryderknap 2. Lås fra-knap gøre maskinens ikke-isolerede metaldele strømfø-...
 • Page 32 For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller Når der bores i træ, opnås det bedste resultat med justering kun udføres af et autoriseret Makita ser- træbor, som er udstyret med en ledeskrue. Ledeskruen vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af gør boring nemmere ved at trække borebitten ind i...
 • Page 33: Εγχειριδιο Οδηγιων

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Αρχικές οδηγίες) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο: DS4010 DS4011 DS5000 Ικανότητες τρυπανίσματος Ατσάλι 13 mm 16 mm Ξύλο 36 mm Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 600 min 600 min Συνολικό μήκος 340 mm 348 mm Καθαρό βάρος 2,8 - 3,0 kg 2,8 - 3,1 kg Κατηγορία...
 • Page 34 και επιστρέφει στη θέση «OFF» όταν την αφήνετε. μόνο όταν το κρατάτε. Μην αγγίζετε τη μύτη τρυπανιού ή το τεμάχιο Για το μοντέλο DS4010 εργασίας αμέσως μετά τη λειτουργία του εργα- ► Εικ.1: 1. Σκανδάλη διακόπτης 2. Κουμπί λείου. Μπορεί να είναι εξαιρετικά θερμά και να...
 • Page 35 Για τα μοντέλα DS4011, DS5000 Τρυπάνισμα σε μέταλλο Για να μην ολισθήσει μια μύτη τρυπανιού όταν ξεκι- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλάξτε τη διεύθυνση περιστροφής νάτε τη δημιουργία μιας οπής, κάντε ένα κοίλωμα με μόνο αφού το εργαλείο έχει σταματήσει εντελώς. πόντα και σφυρί στο σημείο όπου θα τρυπανίσετε. Αν...
 • Page 36 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρ- τήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο Makita που περιγράφτηκε στις οδηγίες αυτές. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ή προ- σαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυμα- τισμού σε άτομα. Να χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ή...
 • Page 37: Kullanma Kilavuzu

  TÜRKÇE (Orijinal talimatlar) TEKNİK ÖZELLİKLER Model: DS4010 DS4011 DS5000 Delme kapasiteleri Çelik 13 mm 16 mm Tahta 36 mm Yüksüz hız 0 - 600 min 600 min Toplam uzunluk 340 mm 348 mm Net ağırlık 2,8 - 3,0 kg 2,8 - 3,1 kg Emniyet sınıfı...
 • Page 38 (kapalı) konumuna döndüğünden emin olun. kaybı yaralanmaya neden olabilir. Kesici aksesuarın görünmeyen kablolara ya da DS4010 modeli için aletin kendi kordonuna temas etme olasılığı bulu- nan yerlerde çalışırken elektrikli aletleri yalıtımlı ► Şek.1: 1. Anahtar tetik 2. Güvenlik kilidi düğmesi kavrama yüzeylerinden tutun.
 • Page 39 Tahta delerken lamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis Tahta delerken, kılavuz vidalı tahta uçlarıyla en iyi Merkezleri tarafından yapılmalıdır. sonuçlar elde edilir. Kılavuz vida, matkap ucunu iş par- çasına çekmek suretiyle delme işlemini kolaylaştırır.
 • Page 40 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 884975A996 EN, FR, DE, IT, NL, ES, PT, DA, EL, TR www.makita.com 20200206...

This manual is also suitable for:

Ds4011Ds50000088381611817

Table of Contents