Download Print this page
Makita DC18SH Instruction Manual

Makita DC18SH Instruction Manual

Two port multi charger
Hide thumbs Also See for DC18SH:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Two Port Multi Charger
ZHCN
二口充电器
Pengisi Daya Serbaguna
ID
dengan Dua Port
MS
Berbilang Pengecas Port Dua MANUAL ARAHAN
VI
Sạc 2 Cổng
TH
เครื ่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่ ส องพอร์ ต
DC18SH
INSTRUCTION MANUAL
使用说明书
PETUNJUK PENGGUNAAN
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
2
5
8
11
14
17

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DC18SH

 • Page 1 Pengisi Daya Serbaguna PETUNJUK PENGGUNAAN dengan Dua Port Berbilang Pengecas Port Dua MANUAL ARAHAN Sạc 2 Cổng TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN เครื ่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่ ส องพอร์ ต คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน DC18SH...
 • Page 2 (2) battery, and (3) product using Do not expose battery to water or rain. battery. CAUTION – To reduce risk of injury, charge only Makita type rechargeable batteries. Other Ready to charge. types of batteries may burst causing personal injury and damage.
 • Page 3 – BL1860B BL1460B NOTICE: The battery charger is for charging Makita-battery cartridge. Never use it for other purposes or for other manufacturer’s batteries. NOTICE: This battery charger cannot be used with INTERCHANGEABLE ADAPTER (ADP01 and ADP04) and REFRESHING ADAPTER (ADP02 and ADP03).
 • Page 4 NOTE: If charging light may flash in red color, battery condition is as below and charging may not start. • Battery cartridge from just-operated tool or battery cartridge that has been left in a location exposed to direct sunlight for a long time. •...
 • Page 5 阅读使用说明书。 必须分类回收至符合环境保 护规定的再循环机构。 II 类工具 充电中。 小心 充电完成。 1. 请保留此说明书-本说明书包含重要 延迟充电(电池过热或过冷) 的安全注意事项和电池充电器的操作 说明。 不得使电池短路。 2. 在使用电池充电器之前,请仔细通读所 有的说明以及(1)电池充电器,(2) 不得将电池置于水中或使其 电池,以及(3)使用电池的产品上的警 淋雨。 告标记。 3. 小心-为降低引起人身伤害的危险,仅 准备充电。 可对 Makita(牧田)型可充电电池进行 充电。对其他类型的电池充电可能会引 故障电池。 起电池爆裂,从而导致人身伤害。 不得烧损电池。 不得使用此电池充电器对不可充电电池 进行充电。 始终循环使用。 请使用符合充电器铭牌所示额定电压的 电源。 请勿在易燃液体或气体附近给电池组 充电。 请勿将电池暴露于雨雪或潮湿环境中。 5 中文简体...
 • Page 6 切勿拖着导线移动充电器,或拉导线拔 出插头等。 充电后或进行保养或清洁之前,请断开 充电器电源。断开充电器电源时,请使 用插头而非导线。 10. 布置电源线时确保其不被踩踏、绊倒或 受到其他损坏或压力。 11. 请勿使用损坏的导线或插头操作充电 器。如果导线或插头受损,应请 Makita (牧田)授权的维修服务中心更换以避 免发生危险。 12. 如果充电器掉落、受到剧烈的冲击或其 他 任 何 损 坏, 则 请 勿 操 作 或 拆 卸 充 电 器,将其送至专业维修人员处维修。不 正确的使用或重新组装可能会导致触电 或起火。 13. 请勿在室温低于 10°C(50°F)或高于 40°C(104°F)的条件下给电池组充电。 低温条件下,可能无法充电。 14. 请勿试图使用升压变压器、引擎发电机...
 • Page 7 充电 本充电器可同时给两个电池充电。 将电池充电器插入到正确的交流电源插座。充电指示灯将绿色闪烁。 插入电池组至充电器,直至其牢固置于充电器。 充电器的端子盖可在插入电池组时打开,在取出电池组后闭合。 插入电池组时,充电指示灯将从绿色变为红色并开始充电。充电指示灯将在充电期间保 持亮起。一个红色充电指示灯点亮表示充电进度在 0–80% 范围,红色和绿色指示灯点 亮表示 80–100% 范围。上述 80% 是指近似值。指示灯指示可能因电池温度或电池状况 而异。 完成充电时,充电指示灯将从红色和绿色变为绿色。 充电时间因充电温度(10°C(50°F)–40°C(104°F))和电池组的状况(如电池使用 时间等)而异。 6. 充电后,从充电器取出电池组并拔下充电器。 14.4 V 18 V 14.4 V 18 V 电压 容量(Ah) 充电时间 依据 (分钟) 电池数量 IEC61960 BL1415 BL1815 – – BL1415N / BL1815N –...
 • Page 8 BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli) PERINGATAN Peralatan ini dapat digunakan oleh anak-anak berumur 8 tahun ke atas dan orang dengan kekurangan kemampuan fisik, indra, atau jiwa atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan jika mereka diawasi atau panduan yang berkaitan dengan penggunaan peralatan secara aman dan pemahaman bahaya yang dapat terjadi.
 • Page 9 PERHATIAN – Untuk mengurangi risiko cedera, hanya isi daya jenis baterai yang dapat diisi daya milik Makita. Jenis baterai lain dapat meledakkan dan menyebabkan cedera fisik dan kerugian materi. Baterai yang tidak dapat diisi daya tidak dapat diisi daya dengan pengisi daya baterai ini.
 • Page 10 – BL1860B BL1460B PEMBERITAHUAN: Pengisi daya baterai ini untuk mengisi daya kartrid baterai Makita. Jangan pernah menggunakan pengisi daya ini untuk tujuan atau baterai dari produsen lain. PEMBERITAHUAN: Pengisi daya baterai ini tidak dapat digunakan dengan INTERCHANGEABLE ADAPTER (ADP01 dan ADP04) dan REFRESHING ADAPTER (ADP02 dan ADP03).
 • Page 11 BAHASA MELAYU (Arahan asal) AMARAN Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas dan orang yang mengalami kecacatan fizikal, deria atau kurang keupayaan mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan alat ini secara selamat dan memahami bahaya yang terlibat.
 • Page 12 (1) pengecas bateri, (2) bateri, dan (3) produk yang menggunakan bateri. PERHATIAN – Untuk mengurangkan risiko kecederaan, cas hanya jenis bateri boleh dicas semula Makita. Bateri jenis lain mungkin meletup menyebabkan kecederaan diri dan kerosakan. Bateri yang tidak boleh dicas semula tidak boleh dicas dengan pengecas bateri ini.
 • Page 13 – BL1860B BL1460B NOTIS: Pengecas bateri ini adalah untuk mengecas kartrij bateri Makita. Jangan gunakannya untuk tujuan lain atau bateri pengeluar lain. NOTIS: Pengecas bateri ini tidak boleh digunakan dengan PENYESUAI SALING BOLEH TUKAR (ADP01 dan ADP04) dan PENYESUAI PENYEGARAN (ADP02 dan ADP03).
 • Page 14 Hoãn sạc (pin quá nóng hoặc quá lạnh) dụng pin. CẨN TRỌNG – Để giảm nguy cơ chấn thương, chỉ sạc pin loại có thể sạc được của Makita. Không làm đoản mạch pin. Các loại pin khác có thể phát nổ gây ra thiệt hại và...
 • Page 15 BL1860B BL1460B CHÚ Ý: Cục sạc pin chỉ dùng để sạc hộp pin Makita. Không được phép sử dụng cục sạc pin này cho các mục đích khác hoặc cho pin của nhà sản xuất khác. CHÚ Ý: Không thể sử dụng cục sạc pin này với BỘ CHUYỂN ĐỔI SẠC PIN CÓ THỂ THAY ĐỔI (ADP01 và...
 • Page 16 LƯU Ý: Nếu đèn sạc nháy sáng màu đỏ, tình trạng pin sẽ là như sau và việc sạc pin có thể không bắt đầu. • Hộp pin từ dụng cụ vừa vận hành hoặc hộp pin được để ở địa điểm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài.
 • Page 17 แบตเตอร ี ่ ช � า ร ุ ด 3. ข้ อ ควรระวั ง – เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งในการบาดเจ็ บ ให้ ชาร์ จ เฉพาะแบตเตอรี ่ ป ระเภทชาร์ จ ได้ ข อง Makita อย ่ า ท � า ลายแบตเตอร ี ่ ด ้ ว ยไฟ...
 • Page 18 สิ ่ ง ที ่ ค ล้ า ยกั น นี ้ ใ นการท� า ความสะอาดเครื ่ อ งชาร์ จ การรั บ รองของ Makita ให้ เ ปลี ่ ย นใหม่ เ พื ่ อ หลี ก เลี ่ ย ง...
 • Page 19 เครื ่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่ น ี ้ ม ี ไ ว้ ส � า หรั บ ชาร์ จ ตลั บ แบตเตอรี ่ ข อง Makita ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งชาร์ จ นี ้ เ พื...
 • Page 20 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885677-377 EN, ZHCN, ID, MS, VI, TH www.makita.com 20200902...