Download Print this page
Makita DC18SD Manual

Makita DC18SD Manual

Hide thumbs Also See for DC18SD:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

Battery Charger
GB
Chargeur
F
Ladegerät
D
Carica batteria
I
Accuoplader
NL
Cargador de batería
E
Carregador de bateria
P
Akku-ladeaggregat
DK

Symbols

The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.
Symboles
Nous donnons ci dessous les symboles utilisés pour l'équipement. Assurez vous que vous en avez bien compris la signification avant
d'utiliser l'équipement.
Symbole
Die folgenden Symbole werden für das Gerät verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.
Simboli
Per questa apparecchiatura vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l'apparecchiatura.
Symbolen
Voor dit apparaat worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het
apparaat te gebruiken.
í
S
mbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con este apparato. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarlo.
í
S
mbolos
O seguinte mostra os símbolos utilizados para os aparelho. Certifique se de que compreende o seu significado antes da utilização.
Symboler
I det følgende vises de symboler, som anvendes til udstyret. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før udstyret
anvendes.
Symboler
Följande symboler används för utrustningen. Se noga till att du förstår deras innebörd innan utrustningen används.
Symbolene
Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. Det er viktig å forstå betydningen av disse før utstyret tas i bruk.
Symbolit
Alla on esitetty laitteessa käytettävät symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät laitetta.
Σύμβολα
Τα ακ λουθα δείχνουν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμ . Βεβαιωθείτε τι καταλαβαίνετε τη σημασία τους
πριν απ τη χρήση.
İşaretler
Aşağıdakiler bu donanım için kullanılan sembolleri göstermektedir. Kullanmadan önce manalarını anladığınızdan emin olunuz.
符號
下列所述符號供設備使用。使用前,請務必認清其含意。
Символы
Следующие объяснения показывают символы, используемые для оборудования. Убедитесь перед использованием, что Вы
понимаете их значение.
Batteriladdar
S
Batterilader
N
Akkulataaja
FIN
Φορτιστής μπαταρίας
GR
Pil şarj cihazı
TR
電池充電器 ( 保留備用 )
CH
RU
Зарядное устройство для батаре
PR
AR
DC18SD

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DC18SD

 • Page 1 DC18SD Battery Charger Batteriladdar Chargeur Batterilader Ladegerät Akkulataaja Carica batteria Φορτιστής μπαταρίας Accuoplader Pil şarj cihazı 電池充電器 ( 保留備用 ) Cargador de batería Зарядное устройство для батаре Carregador de bateria Akku-ladeaggregat Symbols The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.
 • Page 2 • Indoor use only • Får endast användas inomhus • A utiliser à l’intérieur • Må bare brukes innendørs • Nur für trockene Räume • Saadaan käyttää ainoastaan sisätiloissa • Da usare solo al coperto • Αποκλειστική χρήση εντ ς κλειστών χώρων •...
 • Page 3 • Delay charge (too hot or too cold battery) • Charge différée (batterie trop chaude ou trop froide) • Ladeunterbrechung (Akku zu heiß oder zu kalt) • Ritardare la carica (batteria troppo calda o troppo fredda) • Opladen tijdelijk onderbroken (accu te heet of te koud) •...
 • Page 4 • Always recycle batteries. • Recycler toujours les batteries. • Verbrauchte Akkus stets dem Recycling zuführen. • Riciclate sempre le batterie. • Recycle altijd de accu’s. • Reutilizar siempre las baterías. • Recicle sempre as baterias. • Aflever altid brugte akkuer til genbrug. •...
 • Page 5 • Kun for EU-lande Elektrisk udstyr og akkuer må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv om bortskaffelse af udtjent elekrtrisk og elektronisk udstyr og batterier og akkumulatorer samt udtjente batterier og akkumulatorer og udførelsen af dette i overensstemmelse med nationale love, skal elektrisk udstyr og batterier og akku(er), som er udtjente, indsamles separat og returneres til en miljømæssigt kompatibel genvindingsfacilitet.
 • Page 6 10. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. 11. Do not operate charger with damaged cord or plug. If the cord or plug is damaged, ask Makita authorized service center to replace it in order to avoid a hazard.
 • Page 7 (2) la batterie et (3) le produit alimenté par la batterie. ATTENTION — Pour réduire les risques de blessure, chargez uniquement des batteries rechargeables Makita. Les autres types de batterie peuvent entraîner des blessures et des dommages en éclatant.
 • Page 8 NOTE : • Le chargeur de batterie est conçu pour les batteries Makita. Ne jamais l’utiliser à d’autres fins ou avec les batteries d’autres fabricants. • Lorsque vous chargez une cartouche de batterie neuve ou restée inutilisée pendant une période prolongée, il se peut que vous deviez la décharger complètement et la recharger à...
 • Page 9 Nach dem Laden nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät heraus, und trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz. HINWEIS: • Das Ladegerät ist ausschließlich zum Laden von Makita-Akkus vorgesehen. Verwenden Sie es auf keinen Fall für einen anderen Zweck oder zum Laden von Akkus anderer Fabrikate.
 • Page 10 Prima di usare il caricabatteria, leggere tutte le istruzioni e le etichette precauzionali su (1) il caricabatteria, (2) la batteria e (3) il prodotto che utilizza la batteria. ATTENZIONE – Per ridurre il rischio di incidenti, caricare soltanto il tipo di batterie ricaricabili Makita. Gli altri tipi di batterie potrebbero scoppiare causando incidenti e danni.
 • Page 11 NOTE: • Il caricabatteria serve esclusivamente a caricare le batterie Makita. Mai usarlo per altri scopi o per caricare batterie di altre marche. • Quando si carica una batteria nuova o che non è stata usata per un lungo periodo di tempo, essa potrebbe non accettare una carica completa finché...
 • Page 12 (3) het apparaat waarin de accu wordt aangebracht. LET OP – Om de kans op letsel te verkleinen, mag u alleen oplaadbare accu’s van het Makita-type opladen. Andere typen accu’s kunnen barsten waardoor persoonlijk letsel of schade kan worden veroorzaakt.
 • Page 13 (2) la batería, y (3) el producto con el que se utiliza la batería. PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de sufrir heridas, cargue solamente baterías recargables tipo Makita. Otros tipos de baterías podrán reventar ocasionando heridas personales y daños.
 • Page 14 Después de cargar, extraiga el cartucho de batería del cargador y desenchufe el cargador. NOTAS: • El cargador de baterías es sólo para cargar cartuchos de batería Makita. No lo utilice nunca con otros fines ni para baterías de otros fabricantes.
 • Page 15 Depois de carregamento, retire a bateria do carregador e desligue o carregador da fonte de alimentação. NOTA: • O carregador de bateria é para carregar cartuchos de bateria da Makita. Nunca o utilize para outros fins ou baterias de outros fabricantes.
 • Page 16 10. Sørg for, at ledningen er ført således, at man ikke træder på den, falder over den eller på anden måde udsætter den for beskadigelse eller pres. 11. Anvend ikke opladeren med beskadiget ledning eller stik. Bed et autoriseret Makita-servicecenter om at udskifte dem for at undgå fare, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
 • Page 17 BEMÆRK: • Opladeren er til opladning af Makita akkuer. Anvend den aldrig til andre formål eller til akku af andet fabrikat. • Når du oplader en akku, som er ny eller som ikke har været anvendt i længere tid, er det ikke sikkert, at en fuld opladning er mulig, før opladeren er helt afladet og opladet igen et par gange.
 • Page 18 10. Kontrollera att sladden är placerad så att ingen kan råka gå eller snubbla över den, eller att sladden på annat sätt kan utsättas för skador eller påfrestningar. 11. Använd inte laddaren med en skadad sladd eller kontakt. Om sladden eller kontakten är skadad ska du kontakta ett Makita- auktoriserat servicecenter för att byta ut det och på så sätt undvika risk för fara.
 • Page 19 Før du bruker batteriladeren, må du lese alle instruksjonene og varselsanvisningene på (1) batterilader, (2) batteri og (3) produktet som bruker batteriet. FORSIKTIG – For å redusere risiko for skade, må du kun lade oppladbare batterier av typen Makita. Andre typer batterier kan eksplodere, og forårsake personskade og annen ødeleggelse.
 • Page 20 Etter lading må du ta batteriet ut av laderen og koble fra laderen. MERKNAD: • Batteriladeren er beregnet til opplading av Makita-batteri. Må ikke brukes til andre formål eller til lading av batterier fra andre produsenter. • Når du lader et nytt batteri eller et batteri som ikke har vært i bruk på lenge, vil det kanskje ikke ta i mot full ladning før det har vært helt utladet og ladet opp igjen noen ganger.
 • Page 21 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET – Tämä opas sisältää tärkeitä akkulaturia koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Ennen akkulaturin käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin. VARO – Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi lataa vain Makita-tyyppisiä ladattavia akkuja. Muun tyyppiset akut voivat rikkoutua ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
 • Page 22 φορτιστή μπαταρίας, (2) στη μπαταρία και (3) στο προϊ ν που χρησιμοποιείται η μπαταρία. ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, να φορτίζετε επαναφορτιζ μενες μπαταρίες τύπου Makita μ νο. Οι μπαταρίες άλλων τύπων ενδέχεται να υποστούν ρήξη και να προκαλέσουν τραυματισμ και υλικές ζημίες.
 • Page 23 Μετά απ τη φ ρτιση, αφαιρέστε την κασέτα μπαταρίας απ το φορτιστή και αποσυνδέστε το φορτιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: • Ο φορτιστής της μπαταρίας προορίζεται για φ ρτιση κασετών μπαταρίας Makita μ νο. Ποτέ μην τον χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς ή για μπαταρίες άλλων κατασκευαστών.
 • Page 24 6. Şarj ettikten sonra, pil kartuşunu şarj aletinden çıkarın ve şarj aletini prizden çekin. NOT: • Pil şarj aleti, sadece Makita pil kartuşlarını şarj etmek içindir. Hiçbir zaman başka bir amaç için veya başka üreticilerin pilleri için kullanmayın. • Yeni ya da uzun bir süre kullanılmamış bir pil kartuşunu şarj ederken, birkaç kez tamamen boşalıp yeniden şarj edilmedikçe tam şarj kabul etmeyebilir.
 • Page 25 警告 : 本设备可被 8 岁及以上小孩和身体、感官或心智功能不健全或 缺乏经验和知识的人使用,但必须对其监管或给予有关安全使用设备 方面的指导并且他们理解所涉及的危险。 小孩不应玩耍本设备。 在 没有监管的情况下,不应当让小孩进行清洁和用户维护。 注意: 1. 保管本说明书 - 本说明书包含电池充电器重要的安全和操作指示。 2. 在使用电池充电器之前,阅读 (1) 电池充电器、(2) 电池和 (3) 使用电池的产品上的所有 指示和注意事项标记。 3. 注意 - 为减少造成伤害的危险, 请只充电 Makita 型充电电池。 其他类型的电池可能会 爆炸,导致受伤和受损。 4. 非充电电池不能用本电池充电器充电。 5. 使用充电器铭牌上规定电压的电源。 6. 请勿在有可燃性液体或气体存在的地方充电。 7. 请勿让充电器被雨或雪淋湿。 8. 切勿抓住电线携带充电器或拉扯电线从插座拔下。 9. 充电之后或在进行任何维护或清洁之前,请从电源插座拔下充电器。断开充电器连接时,...
 • Page 26 端子盖;取出电池盒时,可以关闭充电器端子盖。 插入电池盒时,充电指示灯的颜色将从绿色变为红色并开始充电。充电期间,充电指示 灯将持续稳定地点亮。 一个红色充电指示灯表明已充电 0-80%, 红色和绿色充电指示灯表 明已充电 80-100%。 充电结束时,充电指示灯将从红色和绿色变为只有绿色。 充电时间根据电池盒充电时的温度 (10°C 至 40°C)以及电池盒的使用状况 (如新电 池盒或长时间未使用的电池盒)不同而异。 为电池充电后,将电池盒从充电器中取出并拔下充电器的电源插头。 注: • 本电器专门为 Makita( 牧田 ) 电池盒设计,请勿用于其他目的或其他厂牌的电池盒。 • 当给新的或长时间未使用的电池盒充电时,可能不能充足电,请将其完全放电后再充电数 次才能充足电。( 仅可用于镍氢镉电池 ) • 如果充电指示灯闪烁红色,则表示如下的电池状态,并且可能无法开始充电。 - 电池盒取自刚工作过的工具或电池盒被长时间放置在暴露于直射阳光的地方。 - 电池盒被长时间放置在暴露于冷气的地方。 充电将在电池盒温度达到可充电的程度之后开始。 • 充电指示灯在绿色和红色之间交互闪烁时,无法进行充电;因为充电器或电池盒的端子上 覆有灰尘或电池盒磨损或损毁。 • 不能与 INTERCHANGEABLE ADAPTER (ADP01、04)和 REFRESHING ADAPTER (ADP02、03)一起使用...
 • Page 27 приводящее к повреждению или напряжению. 11. Не эксплуатируйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или штепсельной вилкой. В случае повреждения шнура или штепсельной вилки обратитесь в уполномоченный центр по техобслуживанию Makita для замены во избежание опасности. 12. Не эксплуатируйте и не разбирайте зарядное устройство, если его сильно ударили, уронили или повредили как-либо иным...
 • Page 28 После зарядки извлекайте аккумулятор из зарядного устройства и отключайте устройство от сети. ПРИМЕЧАНИЕ: • Зарядное устройство предназначено для зарядки блоков аккумуляторных батарей Makita. Не используйте его для каких-либо иных целей, отличных от тех, что указаны производителем. • При зарядке нового или длительное время не использовавшегося аккумуляторного блока, блок может не зарядиться...
 • Page 29 :‫تذکر‬ .‫این•شارژر•باتری•برای•شارژ•کردن•کارتریج•باتری•ماکیتا•می•باشد.•هرگز•از•آن•برای•هیچ•منظور•دیگر•و•یا•شارژ•کردن•باتری•های•سازندگان•دیگر•استفاده•نکنید‬ • •‫اگر•یک•کارتریج•باتری•نو•یا•یک•کارتریج•باتری•را•که•برای•مدت•طوالنی•استفاده•نشده•است•شارژ•می•کنید،•امکان•دارد•قبل•از•چند•بار•تخلیه•کامل•و•شارژ•مجدد•به•ظرفیت•کامل•شارژ‬ • )Ni-MH•‫نرسد.•(فقط•باتری•نیکل-متال•هیدرید‬ .‫اگر•شارژ•نور•ممکن•است•در•رنگ•قرمز•فلش•،•وضعیت•باتری•به•شرح•زیر•است•و•ممکن•است•شارژ•شروع•می•شود‬ • .‫–•ماشین•های•اداری•باتری•را•از•ابزار•اداره•می•شود•و•یا•فقط•ماشین•های•اداری•باتری•است•که•در•یک•مکان•برای•مدت•طوالنی•در•معرض•مستقیم•نور•خورشید•به•سمت•چپ‬ .‫–•باتری•ماشین•های•اداری•است•که•برای•مدت•زمان•طوالنی•را•در•یک•محل•در•معرض•هوای•سرد•باقی•مانده•است‬ .‫شارژ•زمانی•آغاز•خواهد•شد•که•دمای•کارتریج•باتری•به•حدی•برسد•که•شارژ•کردن•در•آن•ممکن•باشد‬ •‫اگر•چراغ•شارژ•چشمک•زن•متناوب•به•رنگ•سبز•و•قرمز•،•شارژ•امکان•پذیر•نمی•باشد.•ترمینال•در•شارژر•و•یا•باتری•ماشین•های•اداری•با•گرد•و•غبار•و•یا•کارتریج•باتری•گرفته‬ • .‫است•فرسوده•و•یا•آسیب•دیده‬ .‫،•30)•قابل•استفاده•نمی•باشد‬ADP02(•‫،•40)•و•آداپتور•تجدیدکننده‬ADP01(•‫•با•آداپتور•قابل•تعویض‬DC18SD•‫شارژر•باتری‬ • ‫4.41•ولت‬ ‫21•ولت‬ ‫6.9•ولت‬ ‫ولتاژ‬ •‫ظرفیت•(آمپر•ساعت)•مطابق‬ )‫مدت•زمان•شارژ•(دقیقه‬ IEC61951-2•‫با‬ ‫تعداد•سلول•ها‬ — — B9017A — — BH9020/A BH1420 BH1220/C — •‫کارتریج•باتری•نیکل-متال‬ Ni-MH•‫هیدرید‬ BH1427 — — — —...
 • Page 30 ‫فولت‬ ‫فولت‬ ‫فولت‬ ‫فولت‬ ‫الجهد‬ •18 •14.4 •18 •14.4 •‫القدرة•(أمبیر•ساعة)•وفقا‬ )‫زمن•الشحن•(دقائق‬ IEC61960•‫لمعیار‬ ‫عدد•الخالیا‬ — — BL1815 BL1415 /BL1415N• — — BL1815N BL1415NA /BL1820 • — — — BL1820B /BL1430 /BL1830 • /BL1430A — — •‫خرطوشة•بطاریة•أیون‬ BL1830B BL1430B ‫اللیثیوم‬ /BL1840 • BL1440 —...
 • Page 31 .‫6. • • ال•تشحن•خرطوشة•البطاریة•في•وجود•سوائل•أو•غازات•ملتهبة‬ .‫7. • • ال•ت ُ عرض•الشاحن•للمطر•أو•الثلج‬ .‫8. • • ال•تحمل•الشاحن•مطلق ً ا•من•السلك•أو•تنتزعه•بعنف•لفصله•من•المقبس‬ .‫9. • • بعد•الشحن•أو•قبل•محاولة•أي•صیانة•أو•تنظیف،•افصل•الشاحن•من•مصدر•القدرة.•اسحب•بواسطة•القابس•بدال•من•السلك•كلما•قمت•بفصل•الشاحن‬ •.‫01. • • تأكد•من•أن•السلك•موضوع•بحیث•لن•یتم•الخطو•علیه،•أو•التعثر•فیه،•أو•بطریقة•أخرى• م ُعرض•للضرر•أو•اإلجهاد‬ .‫•معتمد•لتجنب•الخطر‬Makita•‫11. • • ال•تقم•بتشغیل•شاحن•ذو•سلك•أو•قابس•متضرر.•إذا•كان•السلك•أو•القابس•متضرر ً ا،•اطلب•استبداله•من•مركز•خدمة‬ •‫21. • • ال•تقم•بتشغیل•أو•تفكیك•الشاحن•إذا•كان•قد•تلقى•ضربة•قویة،•أو•تم•إسقاطه،•أو•بطریقة•أخرى•تضرر•بأي•شكل•من•األشكال؛•خذه•إلى•فني•صیانة•مؤهل.•قد•یؤدي•االستخدام•غیر•الصحیح•أو‬ .‫إعادة•التجمیع•إلي•خطر•الصدمة•الكهربیة•أو•الحریق‬ •‫31 . • ال•تشحن•خرطوشة•البطاریة•عندما•تكون•درجة•حرارة•الغرفة•أقل•من•01•درجة•مئویة•(05•درجة•فهرنهیت)•أو•أعلى•من•04•درجة•مئویة•(401•درجة•فهرنهیت).•عندما•تكون•درجة•حرارة‬ .‫البطاریة•أقل•من•0•درجة•مئویة•(23•درجة•فهرنهیت)،•قد•ال•یبدأ•الشحن‬...
 • Page 32 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884760P997...