Download Print this page

Dell Axim X3 Quick Start Manual

Hide thumbs Also See for Axim X3:

Advertisement

Quick Links

Dell
Axim
X3
6
5
NOTICE: First charge the battery for
at least 8 hours.
4
HINWEIS: Laden Sie den Akku vor dem
erstmaligen Gebrauch mindestens 8
Stunden auf.
3
AVVISO: Prima di procedere, caricare la
batteria per almeno 8 ore.
OSTRZEŻENIE: Najpierw należy
2
przez co najmniej 8 godziny ładować
akumulator.
1
20
1
Charge the Battery First
NOTICE: While charging your device
for the first time, you m m u u s s t t press the
power button to charge the backup
battery.
1
NOTICE: Do not connect your device to
the computer until the instructions
prompt you to do so.
HINWEIS: Sie m m ü ü s s s s e e n n beim ersten
Laden des Geräts den Netzschalter
drücken, um die Stützbatterie zu laden.
HINWEIS: Schließen Sie das Gerät erst
an den Computer an, wenn Sie dazu
aufgefordert werden.
AVVISO: Quando si ricarica il
dispositivo per la prima volta, è n n e e c c e e s s s s a a r r i i o o
premere il pulsante di alimentazione per
caricare la batteria di riserva.
AVVISO: Non collegare il dispositivo al
computer finché le istruzioni non
richiedono di farlo.
OSTRZEŻENIE: Podczas ładowania
urządzenia po raz pierwszy n n a a l l e e ż ż y y
nacisnąć
przycisk
b b e e z z w w z z g g l l ę ę d d n n i i e e
zasilania, aby
naładować
baterię
zapasową.
OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj
urządzenia do komputera, dopóki nie
zostanie wyświetlony odpowiedni
komunikat.
2
Install Microsoft
®
ActiveSync
NOTICE: Do not connect your device to
the computer until the instructions
prompt you to do so.
HINWEIS: Schließen Sie das Gerät erst
an den Computer an, wenn Sie dazu
aufgefordert werden.
AVVISO: Non collegare il dispositivo al
computer finché le istruzioni non
richiedono di farlo.
OSTRZEŻENIE: Nie podłączaj
urządzenia do komputera, dopóki nie
zostanie wyświetlony odpowiedni
komunikat.
w w w . d e l l . c o m
|
s u p p o r t . d e l l . c o m
All manuals and user guides at all-guides.com
9
8
7
14
13
15
16
17
18
19
Akku zuerst laden | Prima di procedere caricare la batteria | Najpierw należy naładować akumulator
2
®
®
®
Microsoft
ActiveSync
installieren | Installare Microsoft
Features
Funktionen | Caratteristiche | Funkcje
CAUTION:
Before you set up and
operate your device, read and follow
the safety instructions in the System
Information Guide.
1.
scroll dial
2.
headphone connector
3.
touch screen
4.
microphone
5.
infrared sensor
6.
Secure Digital card slot
7.
power button
8.
wireless antenna (optional)
9.
stylus (extended)
10.
battery lock
11.
battery
12.
reset button
13.
speaker
14.
wireless or Windows
®
Media
10
Player on/off button
15.
Home button
16.
Inbox button
17.
navigator button
11
18.
Contacts button
19.
Calendar button
20.
record button
12
1. Install the battery.
2. Connect the AC adapter and
charge the device for at least 8
hours.
3. After the battery is charged, press
the power button. Follow the
instructions on the screen.
®
®
ActiveSync
| Zainstaluj aplikację Microsoft
Use Microsoft ActiveSync to
synchronize the data on your device
with the data on your computer.
1. Insert the Dell Companion CD.
2. Click the yellow triangle and click
Start Here.
3. Install and configure Microsoft
Outlook only if it is not already
installed and configured on your
computer and you do not have a
more recent version.
4. Click Install ActiveSync x x .x x ,
click Install, and then follow
the instructions on the screen.
5. When prompted, use the
instructions on the reverse side
to connect your device.
See ActiveSync Help on your
computer for more information.
VORSICHT:
ATTENZIONE:
Lesen und beachten Sie die
Prima di installare ed
utilizzare il dispositivo, leggere e
Sicherheitshinweise im System-
seguire le istruzioni di sicurezza nella
informationshandbuch, bevor Sie das
Guida di informazione del sistema.
Gerät einrichten und benutzen.
1.
selettore di scorrimento
1.
Scroll-Rad
2.
connettore della cuffia
2.
Kopfhöreranschluss
3.
Touchscreen
3.
schermo a sfioramento
4.
microfono
4.
Mikrofon
5.
sensore infrarossi
5.
Infrarotsensor
6.
Schlitz für Secure Digital-Karte
6.
slot della scheda Secure Digital
7.
pulsante di alimentazione
7.
Netzschalter
8.
antenna senza fili (opzionale)
8.
Wireless-Antenne (optional)
9.
stilo (esteso)
9.
Stift (ausgezogen)
10.
dispositivo di chiusura della
10.
Akkusicherung
batteria
11.
Akku
11.
batteria
12.
Reset-Taste
12.
pulsante Reimposta
13.
Lautsprecher
®
13.
altoparlante
14.
Ein/Aus-Taste für Wireless oder
14.
pulsante di attivazione/
Windows
®
Media
®
Player
disattivazione di Windows
15.
Taste "Startseite"
Media
®
Player o senza fili
16.
Taste "Posteingang"
15.
Pulsante Pagina iniziale
17.
Taste "Navigator"
16.
Pulsante Posta in arrivo
18.
Taste "Kontakte"
17.
pulsante di navigazione
19.
Taste "Kalender"
18.
pulsante Contatti
20.
Aufnahmetaste
19.
pulsante Calendario
20.
pulsante di registrazione
1. Legen Sie den Akku ein.
1. Installare la batteria.
2. Schließen Sie den Netzadapter an
2. Collegare l'adattatore c.a. e
und laden Sie das Gerät
caricare il dispositivo per almeno
mindestens 8 Stunden lang auf.
8 ore.
3. Drücken Sie den Netzschalter,
3. Dopo aver ricaricato la batteria,
nachdem der Akku aufgeladen ist.
premere il pulsante di
Befolgen Sie die Anweisungen auf
alimentazione. Seguire le
dem Bildschirm.
istruzioni visualizzate sullo
schermo.
®
ActiveSync
®
Verwenden Sie Microsoft
Utilizzare Microsoft ActiveSync per
ActiveSync, um die Daten auf Ihrem
sincronizzare i dati nel dispositivo in
Gerät mit den Daten auf Ihrem
uso con quelli del computer.
Computer abzugleichen.
1. Inserire il CD Dell Companion.
1. Legen Sie die Dell Begleit-
2. Fare clic sul triangolo giallo e
CD ein.
quindi su Inizia qui.
2. Klicken Sie auf das gelbe Dreieck
3. Installare e configurare Microsoft
und anschließend auf Zum
Outlook solo se non è stato già
Einstieg.
installato e configurato nel
3. Installieren und konfigurieren Sie
computer e non si dispone di una
Microsoft Outlook nur dann,
versione più recente.
wenn es nicht bereits auf Ihrem
4. Fare clic su Installa ActiveSync x x .x x ,
Computer installiert und
quindi su Installa, quindi seguire
konfiguriert ist und Sie keine
le istruzioni sullo schermo.
neuere Version besitzen.
5. Quando richiesto, utilizzare le
4. Klicken Sie auf ActiveSync x x .x x
istruzioni sul lato opposto per
installieren, klicken Sie
collegare il dispositivo.
anschließend auf Installieren, und
befolgen Sie dann die Anweis-
ungen auf dem Bildschirm.
Per ulteriori informazioni, consultare
la Guida in linea di ActiveSync sul
5. Verwenden Sie die Anweisungen
computer.
auf der Rückseite, um Ihr Gerät
anzuschließen, nachdem Sie dazu
aufgefordert wurden.
Weitere Informationen finden Sie in
der ActiveSync-Hilfe auf Ihrem
Computer.
UWAGA:
Zanim zainstalujesz i
uruchomisz urządzenie, zapoznaj
się z instrukcjami dotyczącymi
bezpieczeństwa w Przewodniku z
informacjami o systemie i stosuj je
1.
pokrętło przewijania
2.
gniazdo słuchawek
3.
ekran dotykowy
4.
mikrofon
5.
czujnik podczerwieni
6.
gniazdo karty Secure Digital
7.
przycisk zasilania
8.
antena bezprzewodowa (opcjonal
9.
pióro (wysuwane)
10.
blokada akumulatora
11.
akumulator
12.
przycisk zerowania
13.
głośnik
14.
przycisk wł/wył pracy
bezprzewodowej lub program
®
Windows
®
Media
®
Player
15.
przycisk Strona główna
16.
przycisk Skrzynka odbiorcza
17.
przycisk Nawigator
18.
przycisk Kontakty
19.
przycisk Kalendarz
20.
przycisk zapisu
0F2376A01
1. Zainstaluj akumulator.
2. Podłącz zasilacz sieciowy i ładuj
urządzenie przez co najmniej
8 godziny.
3. Po naładowaniu akumulatora
naciśnij przycisk zasilania.
Postępuj zgodnie z instrukcjam
wyświetlanymi na ekranie.
Skorzystaj z aplikacji Microsoft
ActiveSync, aby zsynchronizować
dane urządzenia z danymi
komputera.
1. Włóż dysk CD Dell Companio
2. Kliknij żółty trójkąt oraz przycis
Start Here (Rozpocznij tutaj).
3. Program Microsoft Outlook nal
zainstalować tylko w przypadku
jeśli nie został on wcześniej
zainstalowany i skonfigurowany
komputerze i użytkownik nie
posiada jego nowszej wersji.
4. Kliknij przycisk Install
ActiveSync x x .x x (Instaluj program
ActiveSync), a następnie Instal
(Instaluj) i postępuj zgodnie
zinstrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
5. Po wyświetleniu monitu wykona
instrukcje umieszczone na tylne
stronie, aby podłączyć urządzen
Więcej informacji można znaleźć
opcji pomocy programu ActiveSyn
w komputerze.

Advertisement

loading

Summary of Contents for Dell Axim X3

  • Page 1 Computer abzugleichen. komputera. HINWEIS: Schließen Sie das Gerät erst an den Computer an, wenn Sie dazu 1. Inserire il CD Dell Companion. 1. Insert the Dell Companion CD. aufgefordert werden. 1. Legen Sie die Dell Begleit- 1. Włóż dysk CD Dell Companio 2.
  • Page 2 Dell, das DELL Logo und Axim sind Warenzeichen von Dell Inc.; Microsoft, Windows, and ActiveSync are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims Dell, il logo DELL e Axim sono marchi di Dell Inc.; Microsoft, Windows, Media e Microsoft, Windows, Media oraz ActiveSync są zastrzeżonymi znakami handlowymi Media und ActiveSync sind eingetragenen Warenzeichen der Microsoft Corporation.