Download Print this page
Huawei Sound Joy Quick Start Manual

Huawei Sound Joy Quick Start Manual

Hide thumbs Also See for Sound Joy:

Advertisement

Quick Links

Краткое руководство пользователя
Bluetooth Hoparlör Hızlı Kullanım Kılavuzu
Короткий посібник користувача
Guia de Início Rápido
Guia de início rápido
Ghid de pornire rapidă
Kratko uputstvo
Stručná úvodná príručka
Guía de inicio rápido
Guía de inicio rápido
Snabbstartsguide
คู ่ ม ื อ เริ ่ ม ต้ น ใช้ ง านด่ ว น
Beknopte handleiding
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Упатство за брз почеток
Quick Start Guide
Ръководство за бърз старт
Stručná úvodní příručka
Hurtigstartguide
Pika-aloitusopas
Guide de démarrage rapide
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Gyors útmutató
Panduan Memulai Cepat
クイックスタートガイド
Panduan Permulaan Pantas
Hurtigstartveiledning
Skrócona instrukcja obsługi
Guida rapida
EGRT-09

Advertisement

loading

Summary of Contents for Huawei Sound Joy

 • Page 1 Quick Start Guide Guia de Início Rápido Guia de início rápido Ръководство за бърз старт Ghid de pornire rapidă Stručná úvodní příručka Краткое руководство пользователя Hurtigstartguide Kratko uputstvo Pika-aloitusopas Stručná úvodná príručka Guide de démarrage rapide Guía de inicio rápido Guide de démarrage rapide Guía de inicio rápido Schnellstartanleitung...
 • Page 3 After the speaker is powered on, it will power off if it is not used for 15 minutes or does not transmit Bluetooth sound for 15 minutes. Scan the QR code on the first page or search for and download the HUAWEI AI Life app from AppGallery. After connecting your device to the HUAWEI AI Life app, you can update the speaker and view more information in the app.
 • Page 4 European Commission for exposure to radio waves. EU regulatory conformance Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device EGRT-09 is in compliance with the following Directive: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. The full text of the EU declaration of conformity, the detailed ErP information and most recent information about accessories &...
 • Page 5 UK regulatory conformance Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this radio equipment is in compliance with the relevant statutory requirements in the UK. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: https://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 6 неактивност или ако при липса на предаване на Bluetooth звук в продължение на 15 минути. Сканирайте QR на първата страница или потърсете и изтеглете приложението HUAWEI AI Life от AppGallery. След като свържете устройството си към приложението HUAWEI AI Life, можете да актуализирате високоговорителя и да прегледате повече информация в приложението.
 • Page 7 Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството. • Huawei не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са в...
 • Page 8 не надвишава ограниченията за излагане на радиовълни, установени от Европейската комисия. Съответствие с разпоредбите на ЕС С настоящото Huawei Device Co., Ltd. декларира, че устройството EGRT-09 съответства на следната директива: RED 2014/53/ЕС, RoHS 2011/65/ЕС, ErP 2009/125/ ЕО. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС, подробната информация...
 • Page 9 Po zapnutí reproduktoru se reproduktor vypne, pokud se nepoužívá déle než 15 minut nebo nepřenáší Bluetooth zvuk po dobu 15 minut. Naskenujte QR kód na první straně nebo vyhledejte a stáhněte si aplikaci HUAWEI AI Life z AppGallery. Po připojení zařízení k aplikaci HUAWEI AI Life můžete aktualizovat reproduktor a zobrazit si v aplikaci další...
 • Page 10 šetří cenné materiály a  chrání lidské zdraví a  životní prostředí. Další informace získáte od místních úřadů, maloobchodníka, služby svozu komunálního odpadu nebo na naší webové stránce https://consumer.huawei.com/en/. Požadavky týkající se expozice radiofrekvenčnímu záření Vaše zařízení je nízkonapěťový radiový přijímač a vysílač. Zařízení je navrženo tak,...
 • Page 11 Når højttaleren er tændt, slukkes den, hvis den ikke bruges i 15 minutter eller ikke sender Bluetooth-lyd i 15 minutter. Scan QR-koden på den første side, eller søg efter og hent appen HUAWEI AI Life fra AppGallery. Når du har sluttet din enhed til appen HUAWEI AI Life, kan du opdatere...
 • Page 12 Sikkerheds-oplysninger • Ideelle temperaturer: 0 °C til 40 °C for drift, -20 °C til +70° C for opbevaring. • Talmeddin læge og enhedens producent for at afgøre om brug af din enhed kan forstyrre dit medicinske apparats funktion. • Undgå at bruge enheden på støvede, fugtige eller snavsede steder og i nærheden af magnetfelter.
 • Page 13 Frekvensbånd, der anvendes af radioudstyret: Nogle bånd er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller alle områder. Kontakt det lokale mobilselskab for at få flere oplysninger. Bluetooth 2.4G: 13 dBm. Brugeraftale Indendu bruger produktet, bedes du læse og acceptere brugeraftalen for HUAWEI AI...
 • Page 14 Kun kaiuttimen virta on kytketty päälle, se kytkeytyy pois päältä, jos sitä ei käytetä 15 minuuttiin tai jos se ei lähetä Bluetooth-ääntä 15 minuuttiin. Skannaa QR-koodi ensimmäiseltä sivulta tai etsi ja lataa HUAWEI AI Life -sovellus AppGallerystä. Kun olet yhdistänyt laitteesi HUAWEI AI Life -sovellukseen, voit päivittää...
 • Page 15 EEE-romu kierrätetään ja käsitellään tavalla, joka säilyttää arvokkaat materiaalit ja suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Lisätietoja on saatavana paikallisilta viranomaisilta, jälleenmyyjältä, jätehuoltopalvelusta osoitte esta https://consumer.huawei.com/en/. RF-altistumista koskevat vaatimukset Laite on matalatehoinen radiolähetin ja -vastaanotin. Laite on suunniteltu kansainvälisten vaatimusten mukaisesti, eikä se ylitä Euroopan komission asettamia...
 • Page 16 Scannez le code QR sur la première page ou recherchez et téléchargez l'application HUAWEI AI Life dans AppGallery. Après avoir connecté votre périphérique à l'application HUAWEI AI Life, vous pouvez mettre à jour le haut-parleur et afficher plus d'informations dans l'application.
 • Page 17 • Veuillez consulter votre médecin et le fabricant du périphérique pour déterminer si son utilisation est susceptible de gêner le fonctionnement de votre dispositif médical. • Évitez d’utiliser le périphérique dans un endroit poussiéreux, humide ou sale, ou à proximité d’un champ magnétique. •...
 • Page 18 Clause Q de la norme de sécurité IEC/EN 62368-1 et que celui-ci a été testé et approuvé selon les normes nationales ou locales. • MISE EN GARDE : risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incompatible. •...
 • Page 19 été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio. Conformité à la réglementation de l'UE Par la présente, Huawei Device Co., Ltd. déclare que ce périphérique EGRT-09 est conforme à la directive suivante: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.
 • Page 20 Accord utilisateur Avant d'utiliser le produit, veuillez lire et accepter l’Accord utilisateur de HUAWEI AI Life dans l'application HUAWEI AI Life. Français européen Avant d'utiliser l'appareil, veuillez télécharger et parcourir le Guide de démarrage rapide le plus récent à...
 • Page 21 • Veuillez consulter votre médecin et le fabricant de l'appareil pour déterminer si l'usage de votre appareil peut affecter le fonctionnement de votre dispositif médical. • Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements poussiéreux, humides ou sales, ou à proximité d'un champ magnétique. •...
 • Page 22 Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales, votre détaillant ou le service des ordures ménagères, ou consultez le site Web https://consumer.huawei.com/en/. Exigences relatives à l'exposition aux RF Votre appareil est un émetteur/récepteur radio de faible puissance. Conformément...
 • Page 23 à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio établies par la Commission européenne. Conformité réglementaire UE Par la présente, Huawei Device Co., Ltd. déclare que cet appareil EGRT-09 est conforme aux directives suivantes: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE. Le texte complet de la déclaration de conformité pour l'UE, les informations ErP détaillées et les informations les plus récentes concernant les...
 • Page 24 HUAWEI AI Life-App und lade sie herunter. Nachdem du dein Gerät mit der HUAWEI AI Life-App verbunden hast, kannst du den Lautsprecher in der App aktualisieren und weitere Informationen anzeigen. Sicherheitshinweise • Ideale Temperaturen: 0 °C bis 40 °C für den Betrieb, -20 °C bis +70 °C für die Lagerung.
 • Page 25 Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen kontaktiere deine lokalen Behörden, Händler oder Entsorgungsunternehmen für Haushaltsmüll oder besuche die Website https://consumer.huawei.com/en/. Anforderungen an die HF-Exposition Bei Ihrem Gerät handelt es sich um einen Funksender und -empfänger mit...
 • Page 26 Bluetooth hangot, akkor kikapcsol. Olvassa be az első oldalon található QR-kódot, vagy az AppGallery áruházban keresse meg és töltse le a HUAWEI AI Life alkalmazást. Miután csatlakoztatta a készülékét a HUAWEI AI Life alkalmazáshoz, frissítheti a hangszórót, és további...
 • Page 27 információkat tekinthet meg az alkalmazásban. Biztonsági információk • Ideális hőmérsékletek: Működés 0 °C és 40 °C között, tárolás -20 °C és +70 °C között. • Forduljon az orvosához vagy a készülék gyártójához annak megállapítása érdekében, hogy a készülék használata zavarhatja-e az orvostechnikai eszközök működését.
 • Page 28 Euroopan komission asettamia radiotaajuuksille altistumisen rajoja. EU-előírásoknak való megfelelőség A Huawei Device Co., Ltd. kijelenti, hogy jelen EGRT-09 készülék megfelel a következő irányelv rendelkezéseinek: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EK. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege, a részletes ErP-információk és a...
 • Page 29 Bluetooth 2.4G: 13 dBm. Felhasználói szerződés A termék használata előtt a HUAWEI AI Life alkalmazásban olvassa el és fogadja el a HUAWEI AI Life Felhasználói szerződést. Bahasa Indonesia Sebelum menggunakan perangkat, tinjau dan unduh Panduan Memulai Cepat terbaru di https://consumer.huawei.com/id/support/.
 • Page 30 • Colokan daya dimaksudkan untuk bertindak sebagai perangkat pemutus. • Untuk perangkat yang dapat ditancapkan, stopkontak-soket sebaiknya dipasang di dekat perangkat dan sebaiknya mudah diakses. Gunakan adaptor daya dan pengisi daya yang disetujui. • Jangan biarkan pin atau benda logam tajam lainnya bersentuhan dengan pengeras suara atau mikrofon untuk menghindari kerusakan pada perangkat atau luka pada diri Anda sendiri.
 • Page 31 Kepatuhan terhadap peraturan Uni Eropa Dengan ini, Huawei Device Co., Ltd., menyatakan bahwa perangkat ini, EGRT-09, mematuhi Pedoman berikut: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/ EC. Teks lengkap pernyataan konformitas Uni Eropa, informasi ErP terperinci, dan informasi terakhir tentang aksesori &...
 • Page 32 Una volta acceso, l'altoparlante si spegnerà se non viene usato per 15 minuti o non trasmette audio Bluetooth per 15 minuti. Scansiona il codice QR nella prima pagina o cerca e scarica l'app HUAWEI AI Life da AppGallery. Una volta connesso il dispositivo all'app HUAWEI AI Life, puoi aggiornare l'altoparlante e visualizzare altre informazioni nell'app.
 • Page 33 Per ulteriori informazioni contattare le autorità locali, il rivenditore o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici oppure visitare il sito https://consumer.huawei.com/en/. Requisiti di esposizione alla RF Questo dispositivo è un dispositivo di ricezione e trasmissione radio a bassa potenza.
 • Page 34 Paesi o tutte le aree. Contattare l'operatore locale per maggiori dettagli. Bluetooth 2,4 GHz: 13 dBm. Accordo utente Prima di utilizzare il prodotto, leggere e accettare l'Accordo utente per HUAWEI AI Life nell'app HUAWEI AI Life. 日本語...
 • Page 35 安全上のご注意 • 聴力を損なわないように、大音量で長時間音楽を聞くことは避けてください。 • 温度範囲:0° C ~ 40° C(動作時)、-20° C ~ +70° C(保管時) • 本製品の使用が医療機器の動作に干渉するかどうかについては、医師や医療機器メ ーカーにお問い合わせください。 • ほこりの多い場所、湿気の多い場所、汚れた場所、または磁場の近くで本製品を使 用しないでください。 • 電源プラグは断路装置として機能します。 • プラグの着脱が可能なデバイスについては、コンセントの近くに置いてすぐに手が 届くようにしてください。認定された電源アダプターと充電器をご使用ください。 • 本製品の損傷やけがを防ぐために、ピンなどの鋭利な金属物がスピーカーやマイク に接触しないようにしてください。 • クレジットカードやテレフォンカードなどの磁気カードを本製品のそばに長時間置 かないでください。長時間そばに置くと、磁気カードが損傷する場合があります。 • 電源アダプタが IEC/EN 62368-1 の附属書 Q の要件に適合し、国や地域の基準に従 って試験され、承認されていることを確認してください。 • 注意: バッテリーを間違ったタイプのものに交換すると、火災や爆発の危険性が あります。...
 • Page 36 • デバイスに取り外しができない電池が内蔵されている場合は、お客様ご自 身で電池を交換しないでください。電池が損傷し、液漏れ、過熱、発火、 火災や負傷につながる恐れがあります。デバイスの内蔵バッテリーの交換 は、正規の Huawei カスタマーサービスセンターにご依頼ください。 処分およびリサイクルに関する情報 本製品、バッテリー、印刷物、パッケージに表示されたこの記号は、使用 済みの製品とバッテリーを、各自治体が指定した分別ごみ収集場所に出す 必要があることを示しています。正しく廃棄することにより、電気電子機 器 (EEE) 廃棄物は価値の高い物質を残したままリサイクルと処理が行われ、 人の健康と環境を保護します。詳細については、各自治体、販売店、家庭 用のごみ処理業者に問い合わせるか、当社の Web サイト (https://consumer.huawei.com/en/)をご参照ください。 高周波被曝要件 本製品は、低出力の無線送受信機です。国際的ガイドラインで推奨されるように、法 律で定められた無線電波の暴露制限を超えないよう設計されています。 EU 規制適合 Huawei Device Co., Ltd. は、本製品 EGRT-09 が、RED 2014/53/EU、RoHS 2011/65/ EU、ErP 2009/125/EC の指令に適合していることを、ここに宣言します。EU 適合宣 言の全文、ErP の詳細情報、付属品とソフトウェアに関する最新情報は、当社の Web サイト(https://consumer.huawei.com/certification)でご確認ください。...
 • Page 37 Selepas pembesar suara dihidupkan, ia akan dimatikan jika tidak digunakan selama 15 minit atau tidak menghantar bunyi Bluetooth selama 15 minit. Imbas kod QR di halaman pertama atau cari dan muat turun aplikasi HUAWEI AI Life dari AppGallery. Selepas menyambungkan peranti anda ke aplikasi HUAWEI AI Life, anda boleh mengemas kini pembesar suara dan melihat lebih banyak maklumat dalam aplikasi.
 • Page 38 sambungan. • Untuk peranti yang boleh dipalamkan, outlet soket hendaklah dipasang berdekatan peranti dan mudah diakses. Gunakan penyesuai kuasa dan pengecas yang diluluskan. • Jangan biarkan pin atau benda logam tajam yang lain bersentuhan dengan pembesar suara atau mikrofon untuk mengelakkan kerosakan pada peranti atau membahayakan diri anda.
 • Page 39 Suruhanjaya Eropah untuk pendedahan kepada gelombang radio. Pematuhan kawal selia EU Dengan ini, Huawei Device Co., Ltd. mengisytiharkan bahawa peranti EGRT-09 ini mematuhi Arahan berikut: 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/ EC. Teks penuh perisytiharan pematuhan EU, maklumat ErP yang terperinci dan maklumat terkini mengenai aksesori &...
 • Page 40 Bluetooth i 15 minutter. Skann QR-koden på forsiden eller søk etter og last ned HUAWEI AI Life-appen i AppGallery. Når enheten er koblet til HUAWEI AI Life-appen, er det mulig å oppdatere høyttaleren og se mer informasjon i appen.
 • Page 41 Enheten din er en svak radiosender og -mottaker. Enheten er konstruert for å overholde de anbefalte grensene for radiobølgeeksponering i tråd med retningslinjene som er gitt av Europakommisjonen. Samsvar med EU-regler Huawei Device Co., Ltd. erklærer herved at denne enheten, EGRT-09, er i samsvar...
 • Page 42 Den lokale mobiloperatøren kan gi mer informasjon. Bluetooth 2.4G: 13 dBm. Brukeravtale Les, og godta brukeravtalen til HUAWEI AI Life i HUAWEI AI Life-appen før du bruker produktet. Polski Aby przywrócić głośnikowi jego ustawienia fabryczne, należy jednocześnie nacisnąć...
 • Page 43 jego działanie może zakłócać pracę używanego urządzenia medycznego. • Należy unikać korzystania z  urządzenia w  miejscach zakurzonych, wilgotnych i brudnych oraz narażonych na działanie pola magnetycznego. • Wtyczka zasilania pełni funkcję wyłącznika. • W  przypadku urządzeń podłączanych do ściennego gniazda elektrycznego gniazdo powinno być...
 • Page 44 środowiska naturalnego. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z  lokalnymi władzami, sprzedawcą urządzenia lub lokalnym przedsiębiorstwem utylizacji odpadów albo odwiedzając stronę https://consumer.huawei.com/pl/. Utylizacja i recykling odpadów Niniejszym informujemy, że głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest...
 • Page 45 Komisję Europejską. Zgodność z przepisami UE Firma Huawei Device Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że urządzenie EGRT-09 spełnia wymagania następującej dyrektywy: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/WE. Pełny tekst deklaracji zgodności z  normami UE, szczegółowe...
 • Page 46 Depois que o alto-falante for ligado, ele será desligado se não for usado por 15 minutos ou se não transmitir som Bluetooth por 15 minutos. Leia o código QR na primeira página ou pesquise e baixe o aplicativo HUAWEI AI Life na AppGallery. Depois de conectar seu dispositivo ao aplicativo HUAWEI AI Life, você...
 • Page 47 dispositivos e deve ser de fácil acesso. Use adaptadores e carregadores de energia aprovados. • Não permita que pinos ou outros objetos metálicos pontiagudos entrem em contato com o alto-falante ou o microfone para evitar danificar o dispositivo ou ferir a si mesmo. •...
 • Page 48 áreas. Entre em contato com a operadora local para obter mais detalhes. Bluetooth 2,4G: 13 dBm. Contrato de usuário Antes de usar o produto, leia e concorde com o Contrato de usuário do HUAWEI AI Life no aplicativo HUAWEI AI Life. Certificação ANATEL...
 • Page 49 Efetue a leitura do código QR na primeira página ou procure e transfira a aplicação HUAWEI AI Life a partir da AppGallery. Depois de ligar o seu dispositivo à aplicação HUAWEI AI Life, pode atualizar o altifalante e ver mais informações na aplicação.
 • Page 50 • Evite utilizar o dispositivo num local empoeirado, húmido ou sujo, ou próximo de um campo magnético. • A ficha de alimentação destina-se a funcionar como uma interrupção da ligação. • Para dispositivos conectáveis, a tomada elétrica deve estar instalada perto dos dispositivos e deverá...
 • Page 51 Comissão Europeia. Conformidade regulamentar da UE Pela presente, a Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo EGRT-09 está em conformidade com a seguinte Diretiva: RED 2014/53/UE, RSP 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE.
 • Page 52 După ce porniți boxa, aceasta se va opri dacă nu este utilizată timp de 15 minute sau nu transmite sunet prin Bluetooth timp de 15 minute. Scanați codul QR de pe prima pagină sau căutați și descărcați aplicația HUAWEI AI Life din AppGallery. După conectarea dispozitivului la aplicația HUAWEI AI Life, puteți actualiza boxa și puteți vizualiza mai multe informații în aplicație.
 • Page 53 și mediul înconjurător. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați autorităților locale, comerciantului sau serviciului de salubritate sau să vizitați site-ul https://consumer.huawei.com/en/. Cerințe privind expunerile la unde radio Dispozitivul funcționează ca transmițător și ca receptor de unde radio de putere redusă.
 • Page 54 Conformitatea cu reglementările UE Prin prezenta, Huawei Device Co., Ltd. declară că acest dispozitiv EGRT-09 este conform cu următoarele Directive: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE. Textul complet al Declarației de conformitate UE, informațiile ErP detaliate și cele mai recente informații despre accesorii și software sunt disponibile la următoarea adresă: https://consumer.huawei.com/certification.
 • Page 55 +70°C для хранения. • Для получения информации о взаимодействии данного устройства с медицинским оборудованием обратитесь к вашему лечащему врачу или производителю оборудования. • Не используйте устройство в пыльной, влажной или загрязненной среде либо рядом с источником магнитного поля. • Адаптер питания служит для подключения устройства к сети электропитания. •...
 • Page 56 малой мощности. В соответствии с международными нормативами, устройство сконструировано таким образом, чтобы не превышать пределов воздействия радиоволн, установленных Европейской комиссией. Соответствие нормам ЕС Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, что устройство EGRT-09 отвечает требованиям следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP...
 • Page 57 Nakon uključivanja zvučnika, on će se isključiti ako se ne koristi 15 minuta ili ako ne prenosi Bluetooth zvuk 15 minuta. Skenirajte QR kod na prvoj stranici ili potražite i preuzmite aplikaciju HUAWEI AI Life u aplikaciji AppGallery. Kada uređaj povežete sa aplikacijom HUAWEI AI Life, možete da ažurirate zvučnik i prikažete više informacija u aplikaciji.
 • Page 58 • Priključak za napajanje treba da služi kao uređaj za prekid veze. • Za uređaje koji se napajaju preko električne mreže, utičnica treba da se nalazi blizu uređaja i da bude lako pristupačna. Koristite odobrene adaptere za napajanje i punjače. •...
 • Page 59 Više detalja zatražite od lokalnog mrežnog operatera. Bluetooth 2,4G: 13 dBm. Korisnički ugovor Pre korišćenja proizvoda, pročitajte dokument Korisnički ugovor za aplikaciju HUAWEI AI Life u aplikaciji HUAWEI AI Life i složite se sa njim.
 • Page 60 Bluetooth. Naskenujte kód QR na prvej strane alebo vyhľadajte a stiahnite v AppGallery aplikáciu HUAWEI AI Life. Keď zariadenie pripojíte k aplikácii HUAWEI AI Life, môžete v nej aktualizovať reproduktor a zobraziť si ďalšie informácie. Bezpečnostné informácie •...
 • Page 61 šetrí cenné materiály a chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte svoje miestne úrady, predajcu alebo službu pre likvidáciu komunálneho odpadu, alebo navštívte webovú stránku https://consumer.huawei.com/en/. Požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiofrekvencii Vaša naprava je radijski oddajnik in sprejemnik z nizko porabo energije. Naprava je...
 • Page 62 Bluetooth 2.4G: 13 dBm. Zmluva s používateľom Skôr než použijete tento produkt, v aplikácii HUAWEI AI Life si prečítajte Zmluvu s používateľom aplikácie HUAWEI AI Life a vyjadrite s ňou súhlas. Español Antes de usar el dispositivo, descargue y consulte la Guía de inicio rápido más reciente en https://consumer.huawei.com/es/support/.
 • Page 63 Información de seguridad • Temperaturas ideales: De 0 °C a 40 °C para funcionamiento; de -20 °C a +70 °C para almacenamiento. • Póngase en contacto con su médico y con el fabricante del equipo para determinar si el uso de este último puede interferir en el funcionamiento de su dispositivo médico.
 • Page 64 Comisión Europea. Declaración de cumplimiento de las normas de la UE Por este medio, Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo EGRT-09 cumple con las siguientes directivas: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE.
 • Page 65 Póngase en contacto con el operador local para obtener más detalles. Bluetooth 2.4G: 13 dBm. Contrato de usuario Antes de usar el producto, lea y acepte el Contrato de usuario de HUAWEI AI Life en la aplicación HUAWEI AI Life. Español (Latinoamérica) Antes de usar el dispositivo, descargue y consulte la Guía de inicio rápido más...
 • Page 66 determinar si el uso de este último puede interferir en el funcionamiento de su dispositivo médico. • Evite usar el dispositivo en lugares húmedos, sucios o donde haya polvo, o cerca de un campo magnético. • El enchufe de alimentación funciona como un dispositivo de desconexión. •...
 • Page 67 Comisión Europea. Declaración de cumplimiento de las normas de la UE Por este medio, Huawei Device Co., Ltd. declara que este dispositivo EGRT-09 cumple con las siguientes directivas: RED 2014/53/UE, RoHS 2011/65/UE, ErP 2009/125/CE. El texto completo de la declaración de cumplimiento de leyes de la Unión Europea, la información detallada sobre ErP y la información más reciente sobre accesorios y...
 • Page 68 Póngase en contacto con el operador local para obtener más detalles. Bluetooth 2.4G: 13 dBm. Contrato de usuario Antes de usar el producto, lea y acepte el Contrato de usuario de HUAWEI AI Life en la aplicación HUAWEI AI Life. Cumplimiento México: (Esta sección solo aplica para México.) La operación de este equipo está...
 • Page 69 av enheten kan störa driften av din medicintekniska produkt. • Undvik att använda enheten på en dammig, fuktig eller smutsig plats eller en plats nära ett magnetiskt fält. • Elkontakten är avsedd att fungera som bortkopplingsanordning. • För nätanslutna enheter ska vägguttaget installeras nära enheten och vara lätt tillgängligt.
 • Page 70 Bluetooth 2.4G: 13 dBm. Användaravtal Innan du använder produkten ska du läsa och godkänna Användaravtal för HUAWEI AI Life i appen HUAWEI AI Life. ไทย ก่ อ นใช้ อ ุ ป กรณ์ น ี ้ ให้ ต รวจสอบและดาวน์ โ หลดคู ่ ม ื อ เริ ่ ม ต้ น ใช้ ง านด่ ว นล่ า สุ ด ที ่...
 • Page 71 สแกนรหั ส QR ในหน้ า แรกหรื อ ค้ น หาและดาวน์ โ หลดแอป HUAWEI AI Life จาก AppGallery หลั ง จากเชื ่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ ก ั บ แอป HUAWEI AI Life แล้ ว คุ ณ สามารถอั ป เดตล� า โพงและดู ข ้ อ มู ล...
 • Page 72 หน่ ว ยงานท้ อ งถิ ่ น ของคุ ณ ร้ า นค้ า ปลี ก หรื อ หน่ ว ยบริ ก ารก� า จั ด ขยะในครั ว เรื อ น หรื อ เยี ่ ย มชมเว็ บ ไซต์ https://consumer.huawei.com/en/ ข้ อ ก� า หนดในการสั ม ผั ส กั บ คลื ่ น วิ ท ยุ...
 • Page 73 ข้ อ ตกลงผู ้ ใ ช้ ก ่ อ นการใช ้ ง านผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ โปรดอ ่ า นและยอมร ั บ ข ้ อ ตกลงผ ู ้ ใ ช ้ HUAWEI AI Life ในแอป HUAWEI AI Life Türkçe...
 • Page 74: Güvenlik Bilgileri

  Bırakırsanız manyetik şeritli kartlar hasar görebilir. • Bu ürüne tüketicinin yapabileceği bir bakım yoktur, cihazın kendisini sökmeyiniz ve üzerindeki bilgi etiketlerini çıkarmayınız, tüm arıza ve onarımlar Huawei Yetkili Servislerinde yapılmalıdır. Cihazı kuru ve yumuşak bir bez ile temizleyebilirsiniz.
 • Page 75 çevreyi koruyan bir şekilde geri dönüştürülmesi veya işlenmesi sağlanır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkilerle, satıcıyla veya ev atıkları tasfiye hizmetleriyle iletişime geçin ya da https://consumer. huawei.com/en/ web sitesini ziyaret edin. RF maruz kalma gereklilikleri...
 • Page 76: Teknik Özellikler

  şekilde tasarlanmıştır. AB mevzuatına uygunluk Huawei Device Co., Ltd., bu belge ile EGRT-09 cihazının şu Direktifler ile uyumlu olduğunu beyan eder: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC. AB uygunluk beyanının tam metni, ayrıntılı ErP bilgileri ve aksesuarlar ile yazılım hakkındaki en son bilgiler aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:...
 • Page 77 (Not: Gerçek ürün ağırlığı yapılandırmaya ve üretim sürecine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.) DoC belgesinin (Uygunluk Beyanı) en güncel ve geçerli versiyonunu https://consumer.huawei.com/certification adresinden inceleyebilirsiniz. Bu cihaz AB’nin tüm üye ülkelerinde kullanılabilir. Cihazın kullanıldığı ülkenin mevzuatını ve mahalli mevzuatı dikkate alın.
 • Page 78 Garanti koşulları ve şartları ile gizlilik politikası için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz. https://consumer.huawei.com/tr/support/warranty-policy/ https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-policy/ Huawei Yetkili Servis Merkezi Telefon: 08508116600 Adres:Tozkoparan Mah. General Ali Riza Gürcan Cad.No.29/Z Güngören, Merter/ İstanbul Üretici Firma Bilgileri: Huawei Device Co., Ltd. Çin'de üretilmiştir. No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan, Guangdong 523808, P.R.
 • Page 79 не передавати за допомогою нього звук через Bluetooth, він автоматично вимкнеться. Відскануйте QR-код на першій сторінці або знайдіть і завантажте додаток HUAWEI AI Life з AppGallery. Після підключення пристрою до додатку HUAWEI AI Life ви зможете оновити динамік і переглянути додаткову інформацію в додатку. Інформація з техніки безпеки...
 • Page 80 • Штекер живлення призначено для відключення пристрою. • Якщо пристрої підключаються до електромережі, штепсельна розетка має бути розташована поблизу них у легкодоступному місці. Користуйтеся схваленими блоками живлення та зарядними пристроями. • Уникайте контакту шпильок або інших гострих металевих предметів із динаміком...
 • Page 81 граничних значень випромінювання радіочастотних сигналів, установлених Європейською комісією. Відповідність нормативним актам ЄС Цим компанія Huawei Device Co., Ltd. заявляє, що пристрій EGRT-09 відповідає вимогам Директив: RED  2014/53/EU, RoHS  2011/65/EU, ErP  2009/125/EC. З повним текстом декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС, докладною інформацією про товари, що споживають енергію, а також...
 • Page 82 Nadat de luidspreker is ingeschakeld, wordt hij uitgeschakeld als hij gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt of gedurende 15 minuten geen Bluetooth-geluid uitzendt. Scan de QR-code op de eerste pagina of zoek en download de HUAWEI AI Life-app van AppGallery. Nadat u uw apparaat met de HUAWEI AI Life-app hebt verbonden,...
 • Page 83 Veiligheidsinformatie • Ideale temperaturen: 0°C tot 40°C voor gebruik, -20°C tot +70°C voor opslag. • Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of het gebruik van uw apparaat de werking van uw medische apparaat negatief kan beïnvloeden.
 • Page 84 Neem voor meer informatie contact op met de lokale instanties, met uw verkoper of met de inzamelingsdienst voor huishoudelijk afval. U kunt ook kijken op de website https://consumer.huawei.com/en/. RF-blootstellingsvereisten Uw apparaat is een radiozender en -ontvanger met een laag vermogen. Het...
 • Page 85 Bluetooth 2.4G: 13 dBm. Gebruikersovereenkomst Voordat u het product gebruikt, dient u de Gebruikersovereenkomst van HUAWEI AI Life in de HUAWEI AI Life-app te lezen en ermee akkoord te gaan. Ελληνικά Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε και κατεβάστε τον πιο πρόσφατο...
 • Page 86 • Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να προσδιορίσετε αν η χρήση της συσκευής σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας. • Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με σκόνη, υγρασία ή βρομιά ή...
 • Page 87 ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τον μεταπωλητή ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://consumer.huawei.com/en/. Απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες Η συσκευή σας είναι ένας χαμηλής ισχύος πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων.
 • Page 88 Επιτροπή όσον αφορά την έκθεση σε ραδιοκύματα. Συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ Διά του παρόντος, η Huawei Device Co., Ltd. δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή EGRT-09 συμμορφώνεται με την παρακάτω οδηγία: οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό, οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων...
 • Page 89 Скeнирајте го QR-кодот на првата страница или пребарајте и преземете ја апликацијата HUAWEI AI Life од AppGallery. Откако ќе го поврзете вашиот уред со апликацијата HUAWEI AI Life, може да го ажурирате звучникот и да прегледате повеќе информации во апликацијата.
 • Page 90 електричната и електронската опрема ќе се рециклира и ќе се третира на начин што ги зачувува вредните материјали и го заштитува здравјето на луѓето и околината. За повеќе информации, контактирајте со локалните власти, продавачот или службата за фрлање на отпадот од домаќинствата или посетете ја веб-локацијата https://consumer.huawei.com/en/.
 • Page 91 надминува ограничувањата пропишани од Европската комисија за изложување на радиобранови. Усогласеност со прописите на ЕУ Ние, Huawei Device Co., Ltd. изјавуваме дека овој уред EGRT-09 е во согласност со следниве Директиви: RED 2014/53/ЕУ, RoHS 2011/65/ЕУ, ErP 2009/125/EЗ. Целиот текст на Декларацијата за усогласеност на ЕУ, деталните информации...
 • Page 92 .‫يتجاوز حدود التعرض للموجات الالسلكية التي وضعتها المفوضية األوروبية‬ ‫التوافق مع المعايير التنظيمية الصادرة عن االتحاد األوروبي‬ :‫ يتوافق مع التوجيه التالي‬EGRT-09 ‫.، بموجب هذا المستند، بأن هذا الجهاز‬Huawei Device Co., Ltd ‫تعلن شركة‬ ‫. يتوفر‬ErP 2009/125/EC‫(، و‬RoHS) 2011/65/EU ‫، وتقييد استخدام المواد الخطرة‬RED 2014/53/EU ‫...
 • Page 93 ‫والبطاريات في نقاط تجميع للنفايات منفصلة تحددها السلطات المحلية في نهاية عمرها. سيضمن ذلك إعادة تدوير‬ ‫( بطريقة تحافظ على المواد القيمة وتحمي صحة اإلنسان‬EEE) ‫ومعالجة نفايات الطاقة الكهربائية واإللكترونية‬ ‫والبيئة. لمزيد من المعلومات، ي ُ رجى االتصال بالسلطات المحلية، أو البائع بالتجزئة، أو خدمة التخلص من‬ .https://consumer.huawei.com/en/ ‫النفايات المنزلية أو زيارة الموقع اإللكتروني‬...
 • Page 94 ‫اللغة العربية‬ ‫قبل استخدام الجهاز، قم بمراجعة أحدث دليل تشغيل سريع وتنزيله على‬ .https://consumer.huawei.com/en/support/ ‫التوصيل بمكبر الصوت‬ ‫م ك ّ ن البلوتوث على هاتفك ومكبر الصوت )بالضغط على زر البلوتوث على مكبر الصوت(. ثم و ص ّ ل هاتفك بمكبر الصوت‬...
 • Page 96 ‫دليل التشغيل السريع‬ EGRT-09 005 21 19120005_01...