Advertisement

Available languages

Available languages

 • ENGLISH, page 53

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Haier HAH 64 EXCP

 • Page 2 Ugradne Ploe UPUTSTVO ZA UPOTREBU Котлони ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Εστιεσ Μαγειρεματοσ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Hobs USER INSTRUCTIONS...
 • Page 3 Bezbednosna Uputstva Preporuujemo vam da sauvate uputstvo za ugradnju i upotrebu za upotrebu u budunosti, a pre ugradnje ugradne ploe zapišite njen serijski broj u sluaju da vam zatreba pomo post-prodajnog servisa. • UPOZORENJE: Ureaj i njegovi delovi kojima se može pristupiti zagrevaju se prilikom upotrebe.
 • Page 4 • Ukoliko ureaj sadrži elemente ugradne ploe sa halogenim lampama, nemojte gledati u njih duže vreme. • Ukoliko ureaj sadrži elemente ugradne ploe sa halogenim lampama, nemojte gledati u njih duže vreme. • Povežite utika sa kablom za napajanje koji može da podnese napon, struju i optereenje naznaeno na etiketi i koji ima uzemljenje.
 • Page 5 • Nemojte dodirivati grejne površine tokom upotrebe ili ubrzo nakon upotrebe. • Nikada nemojte kuvati hranu direktno na staklokeramikoj ugradnoj ploi. • Uvek koristite odgovarajue posue. • Uvek stavljajte tiganj na sredinu površine na kojoj kuvate. Nemojte stavljati ništa na kontrolnu tablu. •...
 • Page 6 Sadržaj Bezbednosna Uputstva Ugradnja Prikljuivanje Na Elektrinu Mrežu Saveti Za Korišenje Posua Na Ugradnoj Ploi Upotreba Išenje I Održavanje Rešavanje Problema Naknadno Održavanje Opšta Upozorenja Zaštita Životne Sredine SRB 6...
 • Page 7 Ugradnja Identifikaciona pločica (nalazi se ispod donjeg Napomena: Unutrašnji obim je isti kao kod kućišta ugradne ploče) standardne ugradnje. ŠIFRA PROIZVODA T Ugradnja uređaja za domaćinstvo je komplikovana radnja koja može imati ozbiljne posledice po bezbednost stvari, imovine i lica ukoliko se ne izvrši ispravno.
 • Page 8 10 mm - Postavite ugradnu ploču na sredinu oblasti ograničene štipaljkama. - Okrenite štipaljke i potpuno ih pričvrstite. Kada ugrađujete rernu ispod ugradne ploče, separator se ne sme postavljati, a razdaljina Brzo pričvršćivanje: između donjeg dela ugradne ploče i rerne ne (U zavisnosti od sme biti manja od 10 mm.
 • Page 9 Prikljuivanje Na Elektrinu Mrežu Ukoliko uređaj ima utičnicu, on se mora ugraditi tako da utičnica bude dostupna. Žuto-zelena žica napajanja mora biti povezana sa uzemljenjem napajanja, kao i uzemljenjem priključaka uređaja. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa kablom IZGLED 1 napajanja, obratite se post-prodajnom servisu ili kvalifikovanom tehničaru.
 • Page 10 Veza sa priključcima na priključnom bloku Radnje koje je potrebno izvršiti kako bi se napravila nova veza: izaberite kabl za napajanje u skladu sa IZGLED "1-3-5" IZGLED "2-4" preporukama u tabeli; MONOFAZNO ili DVOFAZNO 220-240 V~ provucite kabl za napajanje kroz spojnicu; uklonite 10 mm izolacije sa svakog Kabl 3x2,5 mm2...
 • Page 11 Saveti Za Korišenje Posua Na Ugradnoj Ploi dno kombinuje pogodnosti nerđajućeg čelika Korišćenje kvalitetnog posuđa je ključno kako biste postigli najbolje rezultate sa svojom ugradnom pločom. (izgled, izdržljivost i stabilnost) sa prednostima aluminijuma ili bakra (provodljivost toplote, čak i ditribucija toplote). Aluminijum: preporučuju se posude s debelim dnom.
 • Page 12 Nakon toga, kontrolna tabla neće dozvoliti nikakvu kombinaciju koja bi premašila podešenu granicu. Napomene: 4.- U prvih 30 sekundi nakon uključivanja ploče a) Ovo upravljanje jačinom je moguće samo u za kuvanje, držite dugme tajmera „-” 5 prvih 30 sekundi nakon uključivanja ploče za sekundi.
 • Page 13 Za ISKLJUČIVANJE grejača pritisnite bilo koju konfiguracije upravljanja na dodir. Sledeći površinu grejača i držite 1, 2 sekunde. Čuće se primeri su samo informativnog karaktera. tri kratka zvuka i na ciljnoj površini se neće ništa Iskustvo će vam pomoći da prilagodite ova pojaviti ili će se pojaviti vrednost „H“...
 • Page 14 8.2- Trostruka površina UKLJUČENA - zaustavljeno je vreme automatskog isključivanja Prvi kratak pritisak na dugme za proširenje grejača; UKLJUČUJE prvi prsten za proširenje. Jedna - zaustavljeni su svi tajmeri koji odbrojavaju; LED lampica iznad dugmeta za proširenje se - zaključani su svi tasteri osim funkcije UKLJUČI ako je prvi prsten za proširenje pauziranja (kombinacije tastera + i - ispod UKLJUČEN (leva LED lampica u slučaju...
 • Page 15 2) Tajmer se otkazuje (prikazuje 00) ovo stanje će biti prikazano na povezanom istovremenim pritiskom na dugmad. ekranu simbolom „H“. 3) Ukoliko se dugmad tajmera „+“ i „-“ drže Za generisanje temperature iznad 65oC grejač pritisnuta tokom vremena koje treba mora biti u upotrebi neko vreme, a to vreme zavisi od nivoa napajanja.
 • Page 16 Išenje I Održavanje Pre nego što izvršite bilo kakve procese Napomena: održavanja na ugradnoj ploči, sačekajte da se 3 0° Maxi ohladi. . Treba koristiti samo ona sredstva (kremasta sredstva i špatule) koja su posebno dizajnirana za staklokeramičke površine. Ona se mogu nabaviti u prodavnicama opreme za domaćinstvo.
 • Page 17 Rešavanje Problema Površine za kuvanje ne omogućavaju lagano Karamelizovani šećer ili istopljena plastika na vrenjeiliomogućavajusamoblagoprženje ugradnojploči. Koristite samo tiganje sa ravnim dnom. Pogledajte odeljak „ČIŠĆENJE“. Ukoliko se vidi svetlo između tiganja i ugradne Ugradna ploča ne radi ili određene površine ne ploče, površina ne odaje toplotu pravilno.
 • Page 18 Opšta Upozorenja Postavljanjem oznake na ovaj uređaj potvrđujemo da je izrađen u skladu sa svim evropskim propisima koji se tiču bezbednosti, zdravlja i zaštite životne sredine i koji se primenju na ovu kategoriju proizvoda. Zaštita Životne Sredine Ovaj uređaj je označen u skladu sa pridržavati se nekih osnovnih pravila: e v r o p s k o m D i r e k t i v o m •...
 • Page 19 Инструкции За Безопасност Препоръчваме ви да запазите инструкциите за монтаж и да ги използвате за справка по-късно. Преди да монтирате готварския плот, отбележете неговия сериен номер в случай, че се наложи да потърсите съвет от следпродажбения отдел. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: уредът и неговите достъпни части •...
 • Page 20 ВНИМАНИЕ: процесът на готвене трябва да се наблюдава. краткосрочният процес на готвене трябва да бъде наблюдаван непрекъснато. Настоятелно се препоръчва да държите децата далеч от • зоните за готвене, докато те се използват или когато са изключени, докато индикаторът за остатъчна топлина е включен, за...
 • Page 21 • Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя, от негов сервизен представител или подобно квалифицирани лица, за да се избегне опасност. Заземителният проводник (жълто-зелен) трябва да е по-дълъг от 10 mm от страна на клемната кутия. Секцията...
 • Page 22 BG 22...
 • Page 23 Идентификационна табелка (разположена под долната обшивка на плота) ПРОДУКТОВ КОД Т Дълбочина на отвора 5 mm Монтирането на домакински уред е сложна операция, която, ако не се извърши правилно, може да има сериозно въздействие върху безопасността на стоки, имущество или Периметър...
 • Page 24 Вземете фиксиращите скоби от пликас принадлежнос ти и ги завинтете в положението, показано на Ако долната част на плота е в съседство с долната кутия. (Не затягайте винтовете за участък, който обикновено е достъпен за блокиране на скобите, те трябва да се работа...
 • Page 25 След проверка дали позицията на плота е правилна, запълнете пролуката между работния плот и готварския плот със силиконово лепило. Изравнете силиконовия слой със скрепер или с мокър пръст, напоен с вода и сапун, преди да се оформи. Не използвайте плота, докато силиконовият слой...
 • Page 26 За всякакви въпроси относно захранващия - Прокарайте захранващия кабел през кабел се обръщайте към следпродажбения скобата; отдел или към квалифициран техник. - Оголете 10 mm от края на всеки проводник Ако плотът е монтиран със захранващ на захранващия кабел, като вземете под кабел, той...
 • Page 27 380-415V 2N ~ 220-240V 3 ~ РАЗПОЛОЖЕНИЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ "1 - 3 - 5" "2 - 4" ЕДНОФАЗЕН или ДВУФАЗЕН ТОК 220-240 V~ 220-240V ~ 220-240V 2 ~ Кабел 3x2,5 mm2 3x4 mm2 HO5V2V2F ТРИФАЗЕН ТОК 220-240 V3~ Кабел 4x1,5 mm2 4x1,5 mm2 HO5V2V2F ТРИФАЗЕН...
 • Page 28 Следа, която ще образува трайно петно върху плота. Д о б р и р а б о т н и характеристики само с тънка, гладка, плоска основа. не се препоръчва. Недобри работни характеристики. Може да надраска повърхността. Чрез функцията „Задаване степен на м...
 • Page 29 1) Ако етапът на готвене е в позиция 0, този дисплей ще се изключи автоматично след 1 0 с е к у н д и и щ е п р о з в у ч и последователността на изключване на зоната.
 • Page 30 да промени нивото на мощността на P. За да включите двоен удължен котлон, 3. П р и в к л ю ч е н а з о н а с н и в о н а свързаната главна зона трябва вече да е мощността...
 • Page 31 Як працює функція паузи? Изберете зоната за прилагане на таймер. Активуйте функцію паузи, натиснувши Нивото на мощност на зоната е повече от 0. одночасно кнопки + та –, що знаходяться під Статично се показва в зоната, за която таймером, та утримуючи їх протягом ½ ще...
 • Page 32 се изключва автоматично. Максималното време, през което даден нагревател може да остане включен, Същите индикатори могат да се използват зависи от избраното ниво на готвене. и за указване на „остатъчната топлина“. За тази цел трябва да се направи разписание: оставащо време на нагряване=f (ниво на Макс.
 • Page 33 з а б е з о п а с н о почистване на металната рамка измийте 3 0° Maxi със сапун и вода, изплакнете и изсушете с мека кърпа. б р ъ с н а р с к о н о ж ч е и с л е д в а й т е Г...
 • Page 34 бутон. Включете отново уреда без Проверете състоянието на предпазителите никакви предмети около бутоните. / п р е к ъ с в а ч и т е з а п о м е щ е н и е т о . Въведете...
 • Page 35 Софтуерна грешка в сензорната Ако е възникнала грешка, извадете и включете отново контрола. щепсела на готварския плот към електрозахранването. Ако грешката продължава, се свържете с центъра за следпродажбено обслужване. Ако грешката изчезне внезапно при нормална работа, се свържете с центъра за следпродажбено...
 • Page 36 Σας συνιστούμε να φυλάξετε τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης για μελλοντική αναφορά και πριν από την εγκατάσταση της εστίας να σημειώσετε τον αριθμό σειράς της σε περίπτωση που χρειαστείτε υποστήριξη από την υπηρεσία μεταγοραστικής εξυπηρέτησης. • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η συσκευή και τα προσβάσιμα τμήματά της θερμαίνονται...
 • Page 37 Δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. • ΠΡΟΣΟΧΗ: η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να πραγματοποιείται υπό επίβλεψη. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιβλέπεται συνεχώς. • Συνιστάται ιδιαίτερα να κρατάτε τα παιδιά μακριά από τις ζώνες μαγειρέματος ενώ αυτές είναι σε λειτουργία ή όταν είναι σβηστές, για...
 • Page 38 • Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή άτομα με παρόμοια τεχνική κατάρτιση έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. Ο αγωγός γείωσης (κίτρινου-πράσινου χρώματος) πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 10 mm στην...
 • Page 39 Περιεχομενα GR 39...
 • Page 40 Τοποθέτηση Дълбочина на отвора 5 mm Σημείωση: Οι εσωτερικές διαστάσεις της περιμέτρου είναι ίδιες με την κανονική τοποθέτηση 700 mm 55 mm 150 mm M n. 70 mm GR 40...
 • Page 41 Κανονική στερέωση: 10 mm Γρήγορη στερέωση: Κάτω μέρος GR 41...
 • Page 42 ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ηλεκτρικη Συνδεση "Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τις οδηγίες." Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη ή αλόγιστη χρήση. ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1 1500+900 W 1200 W 1200 W 1000+700 W ΔΙΑΤΑΞΗ...
 • Page 43 Σημείωση: σιγουρευτείτε ότι οι βίδες του πίνακα ακροδεκτών είναι σφιχτές. Εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την πραγματοποίηση μίας νέας σύνδεσης: ΔΙΑΚΛ- ΑΔΩΣΗ Ανοίξτε το κάλυμμα με την ακόλουθη διαδοχική σειρά: ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ελευθερωθεί το καλώδιο τροφοδοσίας: Εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για την πραγματοποίηση...
 • Page 44 Σύνδεση στους ακροδέκτες του μπλοκ των 380-415V 2N ~ 220-240V 3 ~ ακροδεκτών 220-240V ~ 220-240V 2 ~ PE= Γείωση L1 / L2 / L3 = Φάση Ουδέτερο Συμβουλεσ Για Μαγειρικα Σκευη Ανοξείδωτο ατσάλι: συνιστάται έντονα. Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη Αλουμίνιο: συνιστώνται...
 • Page 45 Χρηση Πώς να επιλέξετε το επίπεδο διαχείρισης ενέργειας. Μετά από αυτό, ο έλεγχος αφής δεν θα επιτρέπει κανέναν συνδυασμό που να μπορεί να υπερβεί αυτό το (οικολογικό) όριο. GR 45...
 • Page 46 Σημειώσεις: Αύξηση / Μείωση επιπέδου ισχύος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Για την ενεργοποίηση Για απενεργοποίηση GR 46...
 • Page 47 Παιδική ασφάλεια Λειτουργία παύσης Διπλές / Τριπλές ζώνες GR 47...
 • Page 48 Ασφάλεια υπερχείλισης Χρονοδιακόπτης Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας (σε θερμαντήρες ακτινοβολίας -> υπολογισμένη) GR 48...
 • Page 49 Επίπεδο Μέγ. χρόνος ισχύος ενεργοποίησης (ώρες) Απενεργοποίηση αυτόματης ασφάλειας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Καθαρισμόσ Και Συντήρηση Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στην εστία, αφήστε την να κρυώσει. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα (κρέμες και ξέστρα) ειδικά σχεδιασμένα για γυάλινες κεραμικές επιφάνειες. Μπορείτε να τα βρείτε σε εμπορικά...
 • Page 50 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή πούδρες καθαρισμού με τρίψιμο Μεταλλικό περίβλημα: Οποιαδήποτε αλλαγή στον χρωματισμό της γυάλινης κεραμικής επιφάνειας δεν επηρεάζει τη λειτουργία της ή τη σταθερότητα της επιφάνειας. Τέτοιοι αποχρωματισμοί είναι κ υ ρ ί ω ς α π ο τ έ λ ε σ μ α υ π ο λ ε ι μ μ ά τ ω ν καμμένων...
 • Page 51 Οθόνη F και αριθμοί Μεταγοραστικη Φροντιδα Πριν καλέσετε έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ελέγξτε τα ακόλουθα: Γενικέσ Προειδοποιήσεισ Προστασια Του Περιβαλλοντοσ GR 51...
 • Page 52 Οθόνη θερμα Βλάβη Ενέργεια ντήρα GR 52...
 • Page 53: Safety Instructions

  Safety Instructions We recommend you keep the instructions for installation and use for later reference, and before installing the hob, note its serial number in case you need to get help from the after sales service. • WARNING: the appliance and its accessible parts become hot during use.
 • Page 54 • Current and load indicated on the tag and having the earth contact. The socket must be suitable for the load indicated on the tag and must be having the earth contact connected and in operation. The earth conductor is yellow-green in color. This operation should be carried out by a suitably qualified professional.
 • Page 55 • Do not use the hob as a working surface. • Do not use the surface as a cutting board. • Do not store heavy items above the hob. If they drop onto the hob, they may cause damage. • Do not use the hob for storage of any items.
 • Page 56: Table Of Contents

  Content Safety Instructions Installation Electrical Connection Hob Cookware Advice Cleaning And Maintenance Problem Solving Aftercare General Warnings Protection Of The Environment GB 56...
 • Page 57: Installation

  Installation Note: Inner perimeter dimensions are same with Identification Plate (located under the hob's bottom casing) standard installation Product code t Installing a domestic appliance it is a complicated operation which, if not carried out correctly, can seriously have impact on safety of goods, properties or people.
 • Page 58 10 mm - Insert the hob in center position of cut out. - Turn the clips and tighten them fully. When installing an oven under the hob, Quick Fixing: separator must not be put and the minimum (Depending on distance between the bottom part of the hob model) and the oven must not be lower than 10 mm.
 • Page 59: Electrical Connection

  Electrical Connection If the appliance has a socket outlet, it must be installed so that the socket outlet is accessible. The yellow/green wire of the power supply cable must be connected to the earth of both power supply and appliance terminals. For any questions regarding power supply cord refer to After Sales Service or a qualified technician.
 • Page 60 Connection to the terminals on the terminal Radnje koje je potrebno izvršiti kako bi se block napravila nova veza: LAY OUT "1-3-5" LAY OUT "2-4" izaberite kabl za napajanje u skladu sa preporukama u tabeli; MONOPHASE or TWO PHASES 220-240 V~ provucite kabl za napajanje kroz spojnicu;...
 • Page 61: Hob Cookware Advice

  Hob Cookware Advice Using good quality cookware is critical for setting good with a sandwich clad base. The sandwich the best performance from your hob. base combines the benefits of stainless steel (appearance, durability and stability) with the advantages of aluminium or copper (heat conduction, even heat distribution).
 • Page 62 Notes: a) This power management is only available during first 30 seconds after switch on the hob. b) If this power management selection is ON, if 4.- Before pass 30 seconds after switch on the more than 90 seconds after switch on the hob;...
 • Page 63 2) If there is residual heat indication in the The action will be done when lock key is touched display which is OFF, "H" will be displayed. 3) Even lock function is active you can switch Then, any time when a key will be touched, OFF a zone.
 • Page 64 ause f nction Select the zone to be timed. Power level of the zone greater than 0. Static is displayed in the zone being timed . "0 0" in the digits reserved for the timer. 1) With "+" or "-" keys, timer time can be chosen. No Beeps at time change.
 • Page 65: Cleaning And Maintenance

  While a temperature on the cook top glass Power Max. time on level surface is above 65 Cb(theory value), this (hours) condition will be shown in the associated display, by means of an “H”. To generate a temperature above 65 C a heating element has to be in operation for certain time, this time depends on the power level.
 • Page 66: Problem Solving

  . The metal surround : to safely clean the metal surround wash with soap and water, rinse, then dry with a soft cloth. Any change in the colour of the glass- ceramic surface does not affect its operation or the stability of the surface. Such discolorations are mostly a result of burnt food residues or use of cookware made of materials such as aluminium or...
 • Page 67: Aftercare

  The cooktopis not working. Display F and numbers Check the condition of the fuses / circuit If F and numbers appears in the display, your unit breakers at your location.Check to see if you are has detected a fault. The following table list experiencing a power failure.
 • Page 68 Heater Action Fault display If error has occurred disconnected and connect again the cooktop to Touch control software error. the power supply. If error persist, call after-sales service. If error appears suddenly in a normal operation, call after-sales service. Wait until temperature goes down, Cook-top will be recoverd when Touch control zone is too hot and has temperature reaches a normal value.
 • Page 70 42837632 • 12.2020 • Rev_0...

Table of Contents