Download Print this page
AEG 7 Series Instruction Book

AEG 7 Series Instruction Book

Hide thumbs Also See for 7 Series:

Advertisement

Quick Links

7-SERIES BLENDER MODEL SB7300S
D • GR • NL • F • GB

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for AEG 7 Series

 • Page 1 7-SERIES BLENDER MODEL SB7300S D • GR • NL • F • GB...
 • Page 2 Anleitung ........3–16 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. GR Εγχειρίδιο Οδηγιών ....3–16 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβά- στε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5. NL Gebruiksaanwijzing ....3–16 Lees het veiligheidsadvies op pagina 6 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
 • Page 3 Teile Εξαρτήματα Onderdelen Éléments A. Behälter A. Κανάτα A. Kan A. Bol B. Ausgusstülle B. Κάδος B. Tuit B. Bec verseur C. Abdeckung mit C. Καπάκι με οπή C. Deksel met vulgat C. Couvercle avec orifice de Einfüllöffnung πλήρωσης remplissage D.
 • Page 4 Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. • Dieses Gerät darf nicht von Kindern bedient werden. Bewahren Sie das Gerät inklusive Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkei- ten bzw. Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder wenn sie im Vorfeld eine Einwei- sung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und wenn sie die mit der Verwendung verbundenen Gefahren kennen. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen. • Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, de- ren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild über- einstimmt! • Das Gerät niemals verwenden, wenn – das Netzkabel oder – das Gehäuse...
 • Page 5 Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώ- τη φορά τη συσκευή. • Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά Η συσκευή μπορεί να χρησιμο- ποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και εφόσον αντιλαμβάνονται τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 • Page 6 Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. • Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen. De apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale ver- mogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits er toezicht is en zij van tevo- ren instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zij de gevaren begrijpen.
 • Page 7 Les instructions suivantes doivent être lues attentivement avant d'utili- ser la machine pour la première fois. • Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de la portée des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances si elles sont sous surveillance, si elles ont reçu les instructions d’utilisation de l’appareil qui conviennent et si elles ont compris les risques associés. Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil. • L'appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d'alimentation indiquées sur la plaque signalé- tique. • Ne jamais utiliser ou mettre en marche l'appareil si – le cordon d'alimenta- tion est endommagé ; – le corps de l'appareil est endommagé. • Si l'appareil ou le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être rem- placé par le fabricant, l'un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger. • L'appareil doit toujours être placé sur une surface de travail plane et hori- zontale. • Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans sur- veillance et avant assemblage, démontage ou nettoyage.
 • Page 8 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 1. Vor der ersten Verwendung des 2. Den Mixer auf eine ebene Fläche 3. Die Abdeckung schließen (A) und Mixers alle Teile außer dem Motorge- stellen und den Behälter auf dem den Messbecher in die Einfüllöff- häuse reinigen.
 • Page 9 4. Verarbeitung heißer Flüssigkeiten: 5. Bedienung des Mixers: Netzstecker in Steck- 6. Impuls-Funktion: Drücken Sie die dose stecken. „ Nach dem Drücken der Ein-/ „Impuls“ Taste (A), wenn kurzfristig Wir empfehlen, heiße Flüssigkeiten ab- Aus-Taste (A), leuchtet eine LED auf. Drücken etwas mehr Drehzahl erforderlich ist. kühlen zu lassen (max. 90 °C), bevor der Sie die Tasten „ Niedrig“ (B) oder „Hoch“ (C), Smoothie-Funktion: Drücken Sie Krug gefüllt wird Den Behälter nur zur um die gewünschte Geschwindigkeit einzu- die „Smoothie“...
 • Page 10 Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien 1. Schnelle Reinigung: Warmes Was- 2. Gründliche Reinigung: Den Mixer 3. Abdeckung und Behälter abneh- men. Messereinheit im Uhrzeigersinn ser in den Behälter füllen und ein ausschalten und den Netzstecker zie- drehen und entfernen. Drehen Sie die paar Tropfen Spülmittel hinzufügen.
 • Page 11 Rezepte Maximale Arbeitszeit be 2 min Maximale Aufnahmekapazität 1650 ml voller Befüllung Empfohlene Mixgeschwindigkeit Rezept Zutaten Menge Zeit Geschwidikeit Möhren 20~80 Kartoffeln 20~80 Pürieren von rohem Gemüse 20~30 s High Zwiebeln 20~80 Wasser 60~160 Tequila Triple sec Erdbeer-Margarita (Cocktail) Erdbeeren, tiefgefroren ≤ 90 s Smooth Limettenkonzentrat, tiefgefroren Eiswürfel Ananas, in Scheiben Ananas-Aprikosen-Smoothie...
 • Page 12 Συνταγές Μέγιστος χρόνος επεξεργασίας με μεγάλη 2 λεπτά Μέγιστη χωρητικότητα 1650 ml ποσότητα τροφών Συνιστώμενη ταχύτητα λειτουργίας Συνταγή Υλικά Ποσότητα Ώρα Ταχύτητα Καρότα 20~80 Πατάτες 20~80 Πολτοποίηση ωμών λαχανικών 20~30 δευτ. High Κρεμμύδια 20~80 Νερό 60~160 Τεκίλα Triple sec κατεψυγμένες φράουλες Μαργαρίτες φράουλα (κοκτέιλ) ≤ 90 δευτ. Smooth Κατεψυγμένος συμπυκνωμένος...
 • Page 13 Recepten Maximale werktijd met 2 min Maximale capaciteit 1650 ml zware lading Aanbevolen blendersnelheid Recept Bestanddelen Aantal Tijd Snelheid Wortelen 20~80 Aardappelen 20~80 Pureren van rauwe groenten 20~30 s High Uien 20~80 Water 60~160 Tequila Triple sec Aardbeien-margarita´s (cocktail) Bevroren aardbeien ≤ 90 s Smooth Bevroren limoenlimonade-concentraat 145 IJsblokjes Ananas in schijfjes Smoothie van ananas en abrikoos Gedroogde abrikozen...
 • Page 14 Recettes Temps de mixage avec 2 minutes Capacité maximale 1650 ml une lourde charge Vitesse de mixage recommandée Recette Ingrédients Quantité Durée Vitesse Carottes 20~80 Pommes de terre 20~80 Purée de légumes crus 20~30 s High Oignons 20~80 60~160 Tequila Triple sec Margaritas à la fraise (cocktail) Fraises surgelées ≤ 90 s Smooth...
 • Page 15 Fehlersuche / Επίλυση προβλημάτων Gestion des pannes / Problemen oplossen Fehlersuche Symptom Ursache Lösung Der Mixer lässt sich nicht Die Teile sind nicht richtig miteinander verbunden. Sicherstellen, dass alle Teile richtig eingerastet sind. einschalten. Die Ein-/Aus-Taste ist nicht gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Ein-/Aus-Taste aufleuchtet. Wenn sie nicht aufleuchtet, drücken Sie die Ein/Aus- Taste, um den Mixer einzuschalten. Der Behälter ist überfüllt. Den Behälter leeren, sodass die maximale Füll- menge nicht überschritten wird.
 • Page 16: Mise Au Rebut

  Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie den entsprechenden Recyclingbehältern. das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesund- oder wenden Sie sich an Ihr Gemein- heitsschutz elektrische und elektronische...
 • Page 17 Components A. Jug B. Spout C. Lid with filler hole D. Measuring cup E. Rubber seal F. Blade assembly, detachable G. Locking collar H. Motor housing I. Control panel J. Non-slip feet...
 • Page 18 Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time. • This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concern- ing use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. • The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate! • Never use or pick up the appliance if – the supply cord is damaged, – the housing is damaged. • If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
 • Page 19: Getting Started

  Getting started 3. Close the lid (A) and insert the 1. Before using the blender for the 2. Place the blender on a flat surface measuring cup in the filler hole and first time, wash all parts except for and lock the jug into position on (B) lock into position. (You can use the motor housing.
 • Page 20: Cleaning And Care

  Cleaning and care 1. Quick cleaning: Pour warm water 2. Thorough cleaning: Turn the 3. Remove the lid and jug. Turn the into the jug, add a few drops of blender off and unplug the power blade assembly clockwise and detergent. Mix water and detergent cord. Wipe the motor housing with remove it. Turn locking collar clock- by pressing the “PULSE” button. a damp cloth. wise to unlock. Lift of the locking Finally, rinse the jug under running collar, the blade assembly and Warning! Never immerse the water.
 • Page 21 Recipes Maximum Processing time 2 min Maximum Capacity 1650 ml with heavy load Recommended blending speed Recipe Ingredients Quantity Time Speed Carrots 20~80 Potatos 20~80 Pureeing raw vegetables 20~30 s High Onions 20~80 Water 60~160 Tequila Triple sec Strawberries margaritas (Cocktail) Frozen strawberries ≤ 90 s Smooth Frozen Lemonade concentrate Ice cubes...
 • Page 24 Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH Further Strasse 246 D-90429 Nurnberg Germany 3483 A SB7300S 02021113...

This manual is also suitable for:

Sb7300s