Download Table of Contents Print this page
Electrolux EHF6343FOK User Manual

Electrolux EHF6343FOK User Manual

Hide thumbs Also See for EHF6343FOK:

Advertisement

Quick Links

EHF6343FOK
................................................ .............................................
DA KOGESEKTION
EN HOB
FI KEITTOTASO
SV INBYGGNADSHÄLL
BRUGSANVISNING
USER MANUAL
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
2
15
28
41

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EHF6343FOK

 • Page 1 ..................... EHF6343FOK DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING EN HOB USER MANUAL FI KEITTOTASO KÄYTTÖOHJE SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. MILJØHENSYN ............14 VI TÆNKER PÅ DIG Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så...
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK 1. OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsa- ger skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ADVARSEL Risiko for kvælning, personskade eller permanent in- validitet.
 • Page 4: Sikkerhedsanvisninger

  • Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller et brandtæppe. • Opbevar ikke genstande på kogefladerne. • Undlad at bruge en damprenser til at rengøre appara- tet.
 • Page 5 DANSK • Pas på, du ikke beskadiger netstikket peratur end olie, der bruges for første (hvis relevant) eller ledningen. Kontakt gang. det lokale servicecenter eller en elektri- • Undlad at bruge brændbare produkter ker, hvis en beskadiget ledning skal ud- eller ting, der er fugtet med brændbare skiftes.
 • Page 6: Produktbeskrivelse

  • Tag stikket ud af kontakten. • Klip elledningen af, og kassér den. 3. PRODUKTBESKRIVELSE 145 mm 120/180 mm Kogezone Kogezone Kogezone Betjeningspanel 145 mm 120/175/210 mm Kogezone 3.1 Oversigt over betjeningspanelet Brug tasterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de funktioner, der er i brug.
 • Page 7: Daglig Brug

  DANSK Tast Funktion Tænder/slukker for yderste varmekredse. Tænder/slukker for STOP+GO-funktio- nen. 3.2 Display for varmetrin Visning Forløb Kogezonen er slukket. Kogezonen er tændt. -funktionen er tændt. Opkogningsautomatikken er tændt. Der er en funktionsfejl. En kogezone er stadig varm (restvarme). Lås/Børnesikringen er slået til. Automatisk slukning er aktiveret.
 • Page 8 • Sådan indtilles kogezonen:Rør ved 4.4 Tænde og slukke for de gentagne gange, indtil indikatoren yderste varmekredse for den ønskede kogezone tændes. Du kan tilpasse det effektive varmeareal til • Sådan tændes eller ændres time- størrelsen på kogegrejets bund.
 • Page 9: Nyttige Oplysninger Og Råd

  DANSK Indstil først varmetrinnet. • Sluk for apparatet med For at aktivere denne funktion rør ved Sådan slås børnesikringen fra Symbolet lyser i 4 sekunder. • Tænd for apparatet med . Indstil Timeren forbliver tændt. ikke varmetrin . Rør ved i 4 sekun- For at slukke for denne funktion rør ved der.
 • Page 10: Vedligeholdelse Og Rengøring

  10 www.electrolux.com Tem- Bruges til: Gode råd pera- turin- dstil- ling Mørkogning af ris og mælkeret- 25-50 Tilsæt mindst dobbelt så me- ter, opvarmning af færdigretter get væske som ris, rør rundt i mælkeretter under tilbered- ningen Dampning af grøntsager, fisk, 20-45 Tilføj nogle spsk.
 • Page 11: Fejlfinding

  DANSK 7. FEJLFINDING Problem Mulig årsag Afhjælpning Apparatet kan ikke tæn- Apparatet er ikke sluttet Kontrollér, om apparatet des eller betjenes. til en strømforsyning, eller er sluttet korrekt til strøm- det er forkert tilsluttet. forsyningen (se tilslut- ningsdiagrammet). Tænd for apparatet igen, og indstil varmetrinnet på...
 • Page 12: Installationsvejledning

  • Udskift altid et defekt netkabel med et Inden apparatets installation skal de ne- specialkabel (type H05BB-F Tmax 90°C denstående oplysninger fra typeskiltet re- eller højere). Kontakt altid Electrolux gistreres. Typeskiltet er placeret på bun- Service A/S. den af apparatet.
 • Page 13: Teknisk Information

  1) Beskyttelsesboksen fås muligvis ikke i visse lande. Kontakt din lokale forhandler. 9. TEKNISK INFORMATION Modell EHF6343FOK Prod.Nr. 949 596 004 01 Typ 58 HAD 53 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr.
 • Page 14: Miljøhensyn

  14 www.electrolux.com Kogezoneeffekt Kogezone Nominel effekt (maks. varmetrin) Bagest til højre — 120/180 mm 700/1700 W Forrest til højre — 145 mm 1200 W Bagest til venstre — 145 mm 1200 W Forrest til venstre — 120/175/210 mm 800/1600/2300 W 10.
 • Page 15 10. ENVIRONMENT CONCERNS ..........27 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 16: Safety Information

  16 www.electrolux.com 1. SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes in- juries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 17: Safety Instructions

  ENGLISH • Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. • Do not store items on the cooking surfaces. • Do not use a steam cleaner to clean the appliance. •...
 • Page 18 18 www.electrolux.com electrician to change a damaged mains • Do not put flammable products or items cable. that are wet with flammable products in, near or on the appliance. • The electrical installation must have an isolation device which lets you discon- •...
 • Page 19: Product Description

  ENGLISH 3. PRODUCT DESCRIPTION 145 mm 120/180 mm Cooking zone Cooking zone Cooking zone Control panel 145 mm 120/175/210 mm Cooking zone 3.1 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate. sensor field function To activate and deactivate the appliance.
 • Page 20: Daily Use

  20 www.electrolux.com sensor field function To activate and deactivate the STOP+GO function. 3.2 Heat setting displays Display Description The cooking zone is deactivated. The cooking zone operates. function operates. The Automatic Heat Up function operates. There is a malfunction. A cooking zone is still hot (residual heat).
 • Page 21 ENGLISH • To set the cooking zone: touch 4.4 Activation and deactivation again and again until the indicator of a of the outer rings necessary cooking zone comes on. You can adjust the surface you cook to • To activate or change the Timer: the dimension of the cookware.
 • Page 22: Helpful Hints And Tips

  22 www.electrolux.com • Deactivate the appliance with To activate this function touch . The symbol comes on for 4 seconds. To deactivate The Child Safety Device The Timer stays on. • Activate the appliance with . Do not To deactivate this function touch .
 • Page 23: Care And Cleaning

  ENGLISH Heat Use to: Time Hints set- ting Simmer rice and milkbased 25-50 Add the minimum twice as dishes, heating up ready-cooked much liquid as rice, mix milk meals dishes part procedure through Steam vegetables, fish, meat 20-45 Add some tablespoons of liq- Steam potatoes 20-60 Use max.
 • Page 24: Troubleshooting

  24 www.electrolux.com 7. TROUBLESHOOTING Problem Possible cause Remedy You cannot activate the The appliance is not con- Check if the appliance is appliance or operate it. nected to an electrical correctly connected to the supply or it is connected electrical supply (refer to incorrectly.
 • Page 25: Installation Instructions

  ENGLISH Problem Possible cause Remedy The Automatic Switch Off Deactivate the appliance comes on. operates. and activate it again. The Child Safety Device Refer to the chapter “Daily comes on. or the Lock function op- Use”. erates. There is an error in the Disconnect the appliance and a number come appliance.
 • Page 26 26 www.electrolux.com 8.3 Assembly min. 500mm R 5mm min. 50mm mm 560 55mm min. 12 mm min. 20 mm min. 28 mm If you use a protection box (an additional accessory ), the protective floor directly below the appliance is not necessary.
 • Page 27: Technical Information

  ENGLISH 9. TECHNICAL INFORMATION Modell EHF6343FOK Prod.Nr. 949 596 004 01 Typ 58 HAD 53 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr... 6.4 kW ELECTROLUX Cooking zones power Cooking zone Nominal Power (Max heat setting) Right rear —120/180 mm 700/1700 W Right front —...
 • Page 28 10. YMPÄRISTÖNSUOJELU ..........40 WE’RE THINKING OF YOU Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä...
 • Page 29: Turvallisuustiedot

  SUOMI 1. TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asen- nusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellises- tä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus VAROITUS! Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammau- tumisen vaara.
 • Page 30: Turvallisuusohjeet

  30 www.electrolux.com • Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä. • Älä säilytä mitään keittotason päällä. • Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria. • Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuu- mentua.
 • Page 31 SUOMI men kontaktiaukon leveys on oltava vä- • Älä yritä sammuttaa tulta vedellä. Kytke hintään 3 mm. laite irti sähköverkosta ja peitä liekit kannella tai sammutuspeitteellä. • Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat VAROITUS! sulakkeet on irrotettava kannasta), vika- Laite voi muutoin vaurioitua.
 • Page 32: Laitteen Kuvaus

  32 www.electrolux.com 3. LAITTEEN KUVAUS 145 mm 120/180 mm Keittoalue Keittoalue Keittoalue Käyttöpaneeli 145 mm 120/175/210 mm Keittoalue 3.1 Käyttöpaneelin painikkeet Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä. -kosketuspainike -toiminto Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä.
 • Page 33: Päivittäinen Käyttö

  SUOMI -kosketuspainike -toiminto Ulompien lämpöalueiden kytkeminen päälle ja pois päältä. Toiminnon STOP+GO kytkeminen päälle ja pois päältä. 3.2 Tehotasojen näytöt Näyttö Kuvaus Keittoalue on kytketty pois toiminnasta. Keittoalue on toiminnassa. -toiminto on toiminnassa. Automaattinen kuumennus on toiminnassa. Toimintahäiriö. Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö). Lukitus/lapsilukko on toiminnassa.
 • Page 34 34 www.electrolux.com 4.3 Tehotaso Tehotasoa nostetaan koskettamalla paini- ketta . Tehotasoa alennetaan kosket- tamalla painiketta . Tehoasetus näkyy näytössä. Keittoalue kytketään pois toi- minnasta koskettamalla samanaikaisesti painikkeita 4.4 Uloimpien lämpöalueiden kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta Voit säätää keittoalueen keittoastian poh- jan koon mukaan.
 • Page 35: Hyödyllisiä Neuvoja Ja Vinkkejä

  SUOMI Kun sammutat laitteen, myös tämä toi- Hälytysajastimena minto sammuu. Voit käyttää ajastinta myös hälytysajasti- mena silloin, kun keittoalueet eivät ole toi- 4.9 Lapsilukko minnassa. Kosketa . Kosketa ajan asettamiseksi. Kun ajastimen aika on Toiminto estää laitteen käyttämisen vahin- gossa. kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja vilkkuu.
 • Page 36: Hoito Ja Puhdistus

  36 www.electrolux.com • Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen 5.3 Esimerkkejä kuin kytket alueen toimintaan. keittotoiminnoista • Kytke keittoalueet pois toiminnasta en- Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan nen kypsennysajan päättymistä ja hyö- suuntaa-antavia. dynnä jälkilämpö. • Keittoastioiden pohjan tulee olla keittoa- lueen kokoinen.
 • Page 37: Vianmääritys

  SUOMI Keraamisen pinnan naarmut tai – Poista sitten, kun laite on jääh- tummat läiskät eivät vaikuta lait- tynyt riittävästi:kalkkirenkaat, ve- teen toimintaan. sirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat me- talliset värimuutokset. Käytä keraa- Lian poistaminen: misen keittotason tai ruostumatto- man teräksen puhdistukseen tar- –...
 • Page 38: Asennusohjeet

  38 www.electrolux.com Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Korkein tehotaso on ase- Korkeimman tehotason te- tettu. ho on sama kuin auto- maattisen kuumennuksen tehotaso. Olet laskenut tehotasoa Aloita asetuksesta asetuksesta nosta tehotasoa. Ulompi lämpöalue ei kyt- Kytke sisempi lämpöalue keydy toimintaan. ensin toimintaan.
 • Page 39 SUOMI • Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilal- 90°C tai korkeampi). Ota yhteys valtuu- le erikoisjohto (tyyppi H05BB-F Tmax tettuun huoltoliikkeeseen. 8.3 Asennus min. 500mm R 5mm min. 50mm mm 560 55mm min. 12 mm min. 20 mm min. 28 mm Jos käytät suojakoteloa (lisävaruste laitteen alapuolella oleva suoja-alusta ei ole tarpeen.
 • Page 40: Tekniset Tiedot

  40 www.electrolux.com 9. TEKNISET TIEDOT Modell EHF6343FOK Prod.Nr. 949 596 004 01 Typ 58 HAD 53 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr... 6.4 kW ELECTROLUX Keittoalueiden teho Keittoalue Nimellisteho (suurin tehotaso) [W] Oikea takana —120/180 mm 700/1700 W Oikea edessä...
 • Page 41 10. MILJÖSKYDD ............53 WE’RE THINKING OF YOU Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
 • Page 42: Säkerhetsinformation

  42 www.electrolux.com 1. SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas an- svarig för personskador eller skador på egendom som or- sakats av felaktig installation eller användning. Förvara all- tid instruktionerna tillsammans med produkten för framti- da bruk.
 • Page 43: Säkerhetsföreskrifter

  SVENSKA • Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller brandfilt. • Förvara inte saker på kokytorna. • Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten. • Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på...
 • Page 44 44 www.electrolux.com Kontaktöppningen på isolationsenheten tändliga produkter i, nära eller på pro- måste vara minst 3 mm bred. dukten. • Använd endast rätt isoleringsenheter: • Försök inte släcka eld med vatten. strömbrytare, säkringar (säkringar av Koppla från produkten och täck över skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare...
 • Page 45: Produktbeskrivning

  SVENSKA 3. PRODUKTBESKRIVNING 145 mm 120/180 mm Kokzon Kokzon Kokzon Kontrollpanelen 145 mm 120/175/210 mm Kokzon 3.1 Beskrivning av kontrollpanelen Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Displayerna, indikeringarna och ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade. touch-kontroll funktion För att aktivera och inaktivera produkten. För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
 • Page 46: Daglig Användning

  46 www.electrolux.com touch-kontroll funktion För att aktivera och avaktivera de yttre ringarna. För att aktivera och avaktivera STOP +GO-funktionen. 3.2 Visningar av värmelägen Display Beskrivning Kokzonen är avstängd. Kokzonen är på. Funktionen är påslagen. Funktionen Automax är aktiverad. Ett fel har uppstått.
 • Page 47 SVENSKA • För att aktivera eller ändra timern: 4.4 Aktivering och inaktivering Tryck på eller för timern för att av de yttre ringarna ställa in tiden ( minuter). När Du kan justera den yta som du tillagar på indikeringen för kokzonen börjar blinka efter storleken på...
 • Page 48: Råd Och Tips

  48 www.electrolux.com För att avaktivera denna funktion, tryck på För att avaktivera Barnlåset . Det tidigare inställda värmeläget • Aktivera produkten med . Ställ inte tänds. in något värmeläge. Tryck på När du avaktiverar produkten stängs även sekunder. Symbolen tänds.
 • Page 49: Underhåll Och Rengöring

  SVENSKA Vär- Använd för: Tips melä- Ångkoka grönsaker, fisk, kött 20–45 Tillsätt några matskedar väts- Ångkoka potatis 20–60 Använd max. ¼ liter vatten till 750 g potatis Tillaga större mängder mat, stuv- 60– Upp till 3 l vätska plus ingre- ningar och soppor dienser Lätt stekning: schnitzel, cordon...
 • Page 50: Felsökning

  50 www.electrolux.com 7. FELSÖKNING Problem Möjlig orsak Lösning Det går inte att aktivera Produkten är inte anslu- Kontrollera att produkten eller använda produkten. ten till strömförsörjningen är korrekt ansluten till eller den är ansluten på strömförsörjningen (se fel sätt. kopplingsschemat).
 • Page 51: Installationsanvisningar

  SVENSKA Problem Möjlig orsak Lösning Det har uppstått ett fel på Koppla bort produkten och en siffra tänds. produkten. från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla från säk- ringen i husets/lägenhe- tens säkringsskåp. Anslut igen. Om tänds igen ber vi dig kontakta vår ser- viceavdelning.
 • Page 52 52 www.electrolux.com 8.3 Montering min. 500mm R 5mm min. 50mm mm 560 55mm min. 12 mm min. 20 mm min. 28 mm Om du använder en skyddslåda, Probox, (extra tillbehör ), skyddsplåten direkt un- der produkten behövs inte. Du kan inte använda skyddslådan om du installerar produkten ovanför en inbygg-...
 • Page 53: Teknisk Information

  SVENSKA 9. TEKNISK INFORMATION Modell EHF6343FOK Prod.Nr. 949 596 004 01 Typ 58 HAD 53 AO 220-240 V 50-60 Hz Made in Germany Ser.Nr... 6.4 kW ELECTROLUX Effekt för kokzonerna Kokzon Nominell effekt (max värmeläge) Höger bak -120/180 mm 700/1700 W Höger fram -145 mm...
 • Page 54 54 www.electrolux.com...
 • Page 55 SVENSKA...
 • Page 56 www.electrolux.com/shop...

This manual is also suitable for:

58 had 53 ao949 596 004 01

Table of Contents