Download Table of Contents Print this page

Electrolux EDC78550W User Manual

Hide thumbs Also See for EDC78550W:

Advertisement

Available languages

Quick Links

user manual
คู  ม ื อ การใช ง าน
hướng dẫn sử dụng
Tumble Dryer
เครื ่ อ งอบผ า
Máy Sấy Lộn
EDC78550W

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EDC78550W

 • Page 1 คู  ม ื อ การใช ง าน hướng dẫn sử dụng Tumble Dryer เครื ่ อ งอบผ า Máy Sấy Lộn EDC78550W...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Important safety information Daily use Environment Cleaning and maintenance Installation What to do if ... Product description Technical data Before first use Machine settings Programme chart...
 • Page 3 3 • If you have washed your laundry with • If the tumble dryer is placed on top of a stain remover you must execute an extra washing machine, it is compulsory to use rinse cycle before loading your tumble the stacking kit (optional accessory).
 • Page 4: Environment

  4 electrolux Warning! • Keep all detergents in a safe place out of • Danger of suffocation! The packag- children’s reach. ing components (e.g. plastic film, • Make sure that children or pets do not polystyrene) can be dangerous to climb inside the drum.
 • Page 5 5 Important! damage or injury through failure to • The hot air emitted by the tumble dryer comply with the above safety can reach temperatures of up to 60°C. precautions. The appliance must therefore not be in- Should the appliance power supply...
 • Page 6: Product Description

  6 electrolux To situate the dryer at the optimal height Available from your Service Force Cen- and have some additional space to store tre or your specialist dealer (e.g. laundry). Read carefully the instructions supplied with the kit. PRODUCT DESCRIPTION...
 • Page 7: Programme Chart

  7 2. Press the TIME button repeatedly until 3. Press the START/PAUSE button. 0.30 appears in the display. PROGRAMME CHART Programme Application/properties Cottons (Cottons) Thorough drying of thick or multi- layered fabrics, e.g. terry 8 kg Extra (Extra ) towelling items, bathrobes.
 • Page 8: Daily Use

  8 electrolux Programme Application/properties Special programme, lasting around 10 minutes, for refresh- ing or gently cleaning textiles with commercially available dry cleaning sets. (Only use those products which are de- Cooling 8 kg clared as suitable for the drier by the manufacturer; please (Cooling) observe the manufacturer’s instructions for use.)(Buzzer...
 • Page 9 9 Operating allows to delay the start of a drying programme from minimum of 30 min. to maximum of 20 hours 1. select the drying programme and addition- al drying options 2. press the Delay button repeatedly until the desired delay start is shown on the display, e.g.
 • Page 10: Cleaning And Maintenance

  10 electrolux The drying cycles are automatically fol- 3. Remove laundry. lowed by an anti-crease phase which 4. Turn the programme selector to off. lasts around 30 minutes. The drum ro- Important! After each drying cycle: tates at intervals during this phase. This...
 • Page 11 11 Cleaning the drum Caution! Do not use abrasives or steel wool to clean the drum. Lime in the water or cleaning agents may form a barely visible lining on the inside of the drum. The degree to which the laundry has been dried is then no longer detected reliably.
 • Page 12: What To Do If

  12 electrolux WHAT TO DO IF ... Troubleshooting by yourself Possible cause Remedy Problem Plug in at mains socket. Check fuse in Dryer not connected to mains supply. fuse box (domestic installation). Dryer does not work. Loading door opened. Close loading door The START PAUSE button not pressed.
 • Page 13: Technical Data

  13 Warning! Do not use standard bulbs! 2. Replace defective bulb. These develop too much heat and may 3. Screw cover back down. damage the appliance! Check the correct positioning of o-ring gas- Before replacing the bulb, disconnect ket before screwing back the door light the mains plug;...
 • Page 14: Service

  14 electrolux Setting Implementation 1. Turn the programme selector to any programme. Water hardness 2. Press simultaneously the Dryness and Start/Pause buttons and hold down for approx. 5 seconds. 3. Press the Start/Pause button until you set desired level: - low conductivity <300 μS/cm - medium conductivity 300-600 μS/cm...
 • Page 15 15 Electrolux. Thinking of you. ดู แ นวคิ ด ของเราเพิ ่ ม เติ ม ได ท ี ่ www.electrolux.com สารบั ญ ข อ มู ล ด า นความปลอดภั ย ที ่ ค วรทราบ การใช ง านประจำวั น สิ ่ ง แวดล อ ม...
 • Page 16 16 electrolux • อั น ตรายจากไฟฟ า ช อ ตอย า ฉี ด พ น น้ ำ เพื ่ อ ล า ง- • ไม ค วรอบแห ง ผ า ที ่ ย ั ง ไม ไ ด ซ ั ก ในเครื ่ อ งอบผ า...
 • Page 17 17 เด็ ก จะได ไ ม ต ิ ด ล็ อ กอยู  ใ นเครื ่ อ ง และเกิ ด อั น ตราย- – จั ด วางเครื ่ อ ง ไม ใ ห ม ี ส ิ ่ ง กี ด ขวาง แผ น ระบาย- ถึ...
 • Page 18 18 electrolux คำเตื อ น ปลั ๊ ก จะต อ งสามารถเข า ถึ ง ได ห ลั ง ติ ด • ชุ ด อุ ป กรณ ก ารระบายน้ ำ ตั ้ ง เครื ่ อ งแล ว ชุ ด ติ ด ตั ้ ง สำหรั บ การระบายน้ ำ ที ่ ก ลั ่ น ตั ว ลงอ า ง ท อ...
 • Page 19 19 จอแสดงผล สั ญ ลั ก ษณ รายละเอี ย ด เลื ่ อ นเวลาการเริ ่ ม ต น ขั ้ น ตอนการอบแห ง ขั ้ น ตอนการระบายความร อ น ขั ้ น ตอนป อ งกั น การเกิ ด รอยยั บ...
 • Page 20 20 electrolux โปรแกรม การใช ง าน/คุ ณ สมบั ต ิ สำหรั บ การอบผ า ฝ า ย และผ า ใยสั ง เคราะห ให ใ ช อ ุ ณ หภู ม ิ ต ่ ำ Mix (ผสม) กก. กก. โปรแกรมพิ เ ศษ พร อ มระบบป อ งกั น รอยยั บ สำหรั บ ผ า ที ่ ด ู แ ลรั ก ษาง า ย...
 • Page 21 21 ข อ สำคั ญ อย า นำผ า เป ย ก ที ่ ไ ม ม ี ข  อ ความ ระบุ บ น- อบผ า อย า งอ อ นโยนโดยใช ค วามร อ นต่ ำ เพื ่ อ ไม เ ป น - ป...
 • Page 22 22 electrolux การเริ ่ ม ต น โปรแกรม ระหว า งขั ้ น ตอนการลดรอยยั บ (ควรนำผ า ออก- ในตอนท า ยของขั ้ น ตอนการลดรอยยั บ ให ม าก- กดปุ  ม Start/Pause โปรแกรมเริ ่ ม ทำงาน ที ่ ส ุ ด เพื ่ อ ป อ งกั น การเกิ ด รอยยั บ ) เวลาอบแห...
 • Page 23 23 คำเตื อ น น้ ำ ที ่ ผ  า นการควบแน น ไม เ หมาะที ่ จ ะ นำมาดื ่ ม หรื อ ปรุ ง อาหาร การทำความสะอาดถั ง อบ ถ า โปรแกรมหยุ ด การทำงาน เนื ่ อ งจากภาชนะ- ข...
 • Page 24 24 electrolux การทำความสะอาด อุ ป กรณ แ ลกเปลี ่ ย นความ- อุ ป กรณ แ ลกเปลี ่ ย นความร อ นอุ ด ตั น ร อ น เกิ น น้ ำ หนั ก สู ง สุ ด ปริ ม าณน้ ำ หนั ก สู ง สุ ด ที ่ ค าดไว...
 • Page 25 25 ข อ มู ล ทางเทคนิ ค สู ง X กว า ง X ลึ ก 85 x 60 x 58 cm ปริ ม าณความจุ ถ ั ง 108 l ความลึ ก ขณะเป ด ฝาเครื ่ อ ง 109 ซม.
 • Page 26 26 electrolux เพื ่ อ ให ค ุ ณ มี ห มายเลขอ า งอิ ง ที ่ จ ำเป น จากตั ว เครื ่ อ ง- PNC: ........ให พ ร อ ม ขอแนะนำให บ ั น ทึ ก ไว ด  า นล า ง: S No: ........
 • Page 27: Thông Tin Quan Trọng Về An Toàn

  27 Electrolux. Thinking of you. Chia xẻ những suy nghĩ của quí vị với chúng tôi tại www.electrolux.com MỤC LỤC Thông tin quan trọng về an toàn Sử dụng hàng ngày Môi trường Vệ sinh và bảo dưỡng Thiết đặt máy Cần phải làm gì...
 • Page 28 28 electrolux • Nguy cơ hỏa hoạn: những đồ vật đã • Nếu máy được đặt trên sàn trải thảm, dính hay bị nhúng vào dầu thực vật hay hãy điều chỉnh các chân để cho không dầu ăn có thể có nguy cơ hỏa hoạn và...
 • Page 29: Môi Trường

  29 điện. Trẻ em phải được giám sát để hiểm cho trẻ em - Hãy để xa tầm đảm bảo chúng không nghịch phá thiết với của trẻ em. bị này. • Để tất cả bột giặt ở nơi an toàn tránh xa Cảnh báo...
 • Page 30 30 electrolux ra tích nhiệt làm ảnh hưởng đến hoạt biện pháp đề phòng về an toàn bên động của thiết bị. trên. Nếu cần thay dây nguồn của thiết Điều quan trọng bị, việc này phải được tiến hành •...
 • Page 31: Mô Tả Sản Phẩm

  31 Có ở Trung Tâm Bảo Trì hoặc đại lý bán hàng chuyên dụng MÔ TẢ SẢN PHẨM Nút Delicate (Đồ Nhẹ) Nút Buzzer (Buzzer) Nút Dryness (Độ Khô) Nút Time (Thời Gian) Màn hình hiển thị Nút Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm Dừng) Đèn cảnh báo:...
 • Page 32: Bảng Chương Trình

  32 electrolux 3. Nhấn nút START/PAUSE (BẮT ĐẦU/ TẠM DỪNG). BẢNG CHƯƠNG TRÌNH Chương trình Ứng dụng/tính chất Cottons (Cotton) Sấy kỹ vải dày hoặc có nhiều lớp, ví dụ như đồ dùng Extra (Bổ 8 kg khăn tắm, v.v.
 • Page 33: Sử Dụng Hàng Ngày

  33 Chương trình Ứng dụng/tính chất Chương trình đặc biệt, kéo dài khoảng 10 phút, để làm mới hoặc tẩy nhẹ đồ dệt may có các bộ tẩy khô có bán trên thị trường. (Chỉ sử dụng các sản phẩm được nhà...
 • Page 34 34 electrolux Bật máy cho phép hoãn bắt đầu một chương trình sấy Bật nút chọn chương trình sang bất kỳ từ tối thiểu 30 phút đến tối đa 20 giờ chương trình nào. Máy được bật. Khi cửa 1. chọn chương trình sấy và các tùy chọn sấy bổ...
 • Page 35: Vệ Sinh Và Bảo Dưỡng

  35 Chu kỳ sấy sẽ được tự động theo sau 3. Lấy quần áo ra. bởi một giai đoạn chống nhăn kéo dài Tắt nút chọn chương trình. khoảng 30 phút. Trống sẽ xoay cách Điều quan trọng Sau mỗi chu kỳ sấy: quãng trong giai đoạn này.
 • Page 36 36 electrolux Làm sạch thùng máy Cẩn trọng Không dùng những chất mài mòn hay xơ thép để làm sạch thùng. Chất chua trong nước hoặc các tác nhân tẩy rửa có thể hình thành một lớp không thấy được bên trong thùng.
 • Page 37: Cần Phải Làm Gì Nếu

  37 CẦN PHẢI LÀM GÌ NẾU ... Tự xử lý sự cố Nguyên nhân có thể Khắc phục Vấn đề Cắm vào một ổ cắm của lưới điện. Máy sấy không kết nối với nguồn điện. Kiểm tra cầu chì trong hộp cầu chì (lắp Máy sấy...
 • Page 38: Thông Số Kỹ Thuật

  38 electrolux 3) xem chương Chăm sóc và vệ sinh 4) xem chương Thiết lập máy 5) chỉ đối với máy sấy có màn hình LCD 6) Lưu ý: Sau khoảng 5 giờ chu kỳ sấy sẽ tự động kết thúc (xem mục Chu kỳ sấy hoàn chỉnh).
 • Page 39: Dịch Vụ

  39 Thiết lập Thực hiện Độ cứng của 1. Bật nút chọn chương trình sang bất kỳ chương trình nào. 2. Nhấn đồng thời các nút Dryness và Start/Pause và giữ trong khoảng nước 5 giây. 3. Nhấn nút Start/Pause cho đến khi bạn đặt mức mong muốn: - tính dẫn điện thấp <300 µS/cm...
 • Page 40 136916150-A-092011...

Table of Contents