Husqvarna QTB380W User Manual

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

QTB380W
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Fryseboks
EN
User Manual
Chest Freezer
FI
Käyttöohje
Säiliöpakastin
NO
Bruksanvisning
Fryseboks
SV
Bruksanvisning
Frysbox
2
19
36
53
69

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna QTB380W

 • Page 1 QTB380W Brugsanvisning Fryseboks User Manual Chest Freezer Käyttöohje Säiliöpakastin Bruksanvisning Fryseboks Bruksanvisning Frysbox USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  13. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER..............17 KÆRE KUNDE Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt •...
 • Page 4: Sikkerhedsanvisninger

  – kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer; ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk • gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre •...
 • Page 5 DANSK • Sørg for, at luften kan cirkulere • Netledningen skal være under omkring apparatet. niveauet for netstikket. • Vent mindst 4 timer, inden du slutter • Sæt først netstikket i stikkontakten apparatet til strømforsyningen efter ved installationens afslutning. Sørg første installation eller efter at have for, at der er adgang til elstikket efter vendt døren.
 • Page 6: Installation

  • Pak madvaren ind i apparatet. Brug kun originale fødekontaktmateriale, inden den reservedele. lægges i fryseren. • Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en 2.4 Indvendig belysning ikke-faglig, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og ADVARSEL! vil muligvis ugyldiggøre garantien.
 • Page 7 DANSK 3.1 Mål 85° Samlede mål Samlet plads påkrævet under brug 1) apparatets højde, bredde og dybde inkl. hånd- 1300 taget, samt den nødvendige plads til fri cirkulati- on af den afkølende luft, samt den nødvendige plads for at lågen kan åbnes til den minimale vin- 1) apparatets bredde, højde og dybde uden kel, som gør det muligt at fjerne alt internt udstyr håndtaget og fødderne...
 • Page 8: Oversigt Over Apparatet

  2. Placer håndtaget i position i Det skal være muligt at overensstemmelse med billedet. koble apparatet fra lysnettet. Brug Phillips-skruetrækker til at Der skal derfor være let fastgøre håndtagsbasen til låget. adgang til stikket efter installationen. 3.3 Opstilling Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygningsapparat.
 • Page 9: Betjeningspanel

  DANSK 4.1 Beskrivelse af apparatet Håndtag Ydre dræningsprop Kurv Hjul Kontrolpanel 5. BETJENINGSPANEL 5.1 Kontrolpanel Temperaturindikator Temperaturindstillingsknap - Temperaturindstillingsknap + SUPER-knap 5.2 TÆNDING/SLUKNING af ovnen 1. For at tænde for apparatet skal du først indsætte stikket i stikkontakten. 2. For at slukke for apparatet skal du først tage stikket ud af stikkontakten.
 • Page 10: Før Første Anvendelse

  5.3 Indstilling af temperatur 1. For at aktivere funktionen skal du trykke på knappen SUPER. Temperaturen i fryseskabet kan indstilles "SF"-beskeden blinker på displayet i 5 til mellem -14 °C og -22 °C. Det sekunder, og funktionen aktiveres. anbefales, at temperaturen i skabet 2.
 • Page 11: Råd Og Tips

  DANSK opbevaring af frosne og dybfrosne FORSIGTIG! madvarer i lang tid. Hvis madvarerne optøs ved Den maksimale mængde madvarer, der et uheld (f.eks. som følge af kan indfryses på 24 timer, står på strømsvigt), og typepladen (se "Tekniske oplysninger"). strømafbrydelsen har varet længere end den angivne Start SUPER-funktionen, 24 temperaturstigningstid...
 • Page 12 8.3 Tips om opbevaring af • Sørg for, at emballagen ikke er beskadiget - maden kan blive frostvarer forringet. Hvis emballagen er opsvulmet eller våd, er den muligvis • God temperaturindstilling, der sikrer, ikke blevet opbevaret under optimale at opbevaring af frosne madvarer er forhold, og optøningen er muligvis...
 • Page 13: Vedligeholdelse Og Rengøring

  DANSK Madvare Holdbarhed (måne- der) Fjerkræ 9 - 12 Oksekød 6 - 12 Svin 4 - 6 6 - 9 Pølse 1 - 2 Skinke 1 - 2 Rester med kød 2 - 3 9. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 9.2 Afrimning af fryseren ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed.
 • Page 14: Fejlfinding

  7. Drej dræningsproppen 180 grader Sørg for, at vandet ikke for at lade dræningsvandet strømme spildes ud af bakken. ind i bakken. 8. Rengør det indvendigt og tør det grundigt. 9. Tænd for apparatet. 10. Sæt temperaturen til højere indstilling og luk låget.
 • Page 15 DANSK Problem Mulige årsager Opløsning Der dannes for meget rim i Afrim apparatet. Se kapitlet apparatet. "Vedligeholdelse og rengø- ring/Afrimning af appara- tet". Låget er svært at åbne. Lågets pakning er snavset el- Rengør lågets pakning. ler klæbrigt. Pæren lyser ikke. Pæren er defekt.
 • Page 16 Problem Mulige årsager Opløsning Låget er ikke rigtigt lukket. Kontrollér, om låget lukkes korrekt, og at pakningerne ikke er beskadigede eller beskidte. Madvarernes temperatur er Lad madvarerne komme ned for høj. på stuetemperatur, før de lægges i. Der er lagt for store mæng- Læg mindre mad i ad gan-...
 • Page 17: Støj

  DANSK 11. STØJ SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 12. TEKNISKE DATA De tekniske specifikationer fremgår af Det er også muligt at finde de samme typeskiltet indvendig i skabet samt af oplysninger i EPREL ved hjælp af linket https://eprel.ec.europa.eu og energimærket. modelnavnet og produktnummeret, som QR-koden på...
 • Page 18 14. MILJØHENSYN Kasser ikke apparater, der er mærket Genbrug materialer med symbolet med symbolet , sammen med Anbring emballagematerialet i passende husholdningsaffaldet. Lever produktet beholdere til genbrug. Hjælp med at tilbage til din lokale genbrugsplads eller beskytte miljøet og menneskelig kontakt din kommune.
 • Page 19 13. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES............... 34 DEAR CUSTOMER Thank you for choosing this Husqvarna-Electrolux product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances.
 • Page 20: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 21: Safety Instructions

  ENGLISH do not open the door for long periods; – clean regularly surfaces that can come in contact – with food and accessible drainage systems; WARNING: Keep ventilation openings, in the • appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
 • Page 22 2.3 Use door), remove the plug from the power socket. • Do not install the appliance close to WARNING! radiators or cookers, ovens or hobs. Risk of injury, burns, electric • Do not expose the appliance to the shock or fire.
 • Page 23: Installation

  ENGLISH conditions in household appliances, • The following spare parts will be such as temperature, vibration, available for 7 years after the model humidity, or are intended to signal has been discontinued: thermostats, information about the operational temperature sensors, printed circuit status of the appliance.
 • Page 24 3.1 Dimensions 85° Overall dimensions Overall space required in use 1) the height, width and depth of the appliance 1300 including the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air, plus the space necessary to allow door opening to the minimum...
 • Page 25: General Overview

  ENGLISH 2. Place the handle in position It must be possible to according to the picture. Use Phillips disconnect the appliance screwdriver to fix the handle base to from the mains power the lid. supply. The plug must therefore be easily accessible after installation.
 • Page 26: Control Panel

  4.1 Description of the appliance Handle Outer drain plug Basket Wheel Control panel 5. CONTROL PANEL 5.1 Control panel Temperature indicator Temperature set button - Temperature set button + SUPER button 5.2 Switching ON/OFF 1. To switch on the appliance insert the plug into the mains socket.
 • Page 27: Before First Use

  ENGLISH 5.3 Temperature regulation 1. To activate the function press SUPER button. The temperature can be regulated "SF" message will flash on the display for between -14°C and -22°C. We suggest 5 seconds and the function will be setting the internal temperature to activated.
 • Page 28: Hints And Tips

  The maximum amount of food that can CAUTION! be frozen in 24 hours is specified on the In the event of accidental rating plate (refer to "Technical data"). defrosting, for example due to a power failure, if the Start the SUPER function 24...
 • Page 29 ENGLISH 8.3 Hints for storage of frozen 8.4 Shopping tips food After grocery shopping: • Good temperature setting that • Ensure that the packaging is not ensures preservation of frozen food damaged - the food could be products is a temperature less than or deteriorated.
 • Page 30: Care And Cleaning

  Type of food Shelf life (months) Poultry 9 - 12 Beef 6 - 12 Pork 4 - 6 Lamb 6 - 9 Sausage 1 - 2 1 - 2 Leftovers with meat 2 - 3 9. CARE AND CLEANING 9.2 Defrosting the freezer...
 • Page 31: Troubleshooting

  ENGLISH 7. Rotate the drain plug 180 degrees to Make sure the water does let the drain water flow into the tray. not spill out of the tray. 8. Clean the interior and dry it thoroughly. 9. Switch on the appliance. 10.
 • Page 32 Problem Possible cause Solution The lid does not close com- Food packages are blocking Arrange the packages in the pletely. the lid. right way. There is too much frost in Defrost the appliance. Refer the appliance. to "Care and cleaning/ Defrosting the appliance"...
 • Page 33 ENGLISH Problem Possible cause Solution The lid is not closed proper- Check if the lid closes prop- erly and the gaskets are not damaged or dirty. The products' temperature is Allow food to cool to room too high. temperature before storing. Many products are stored at Store less products at the the same time.
 • Page 34: Noises

  11. NOISES SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 12. TECHNICAL DATA The technical information is situated in It is also possible to find the same the rating plate on the internal side of information in EPREL using the link https://eprel.ec.europa.eu and the the appliance and on the energy label.
 • Page 35 ENGLISH 14. ENVIRONMENTAL CONCERNS appliances marked with the symbol Recycle materials with the symbol with the household waste. Return the Put the packaging in relevant containers product to your local recycling facility or to recycle it. Help protect the contact your municipal office. environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.
 • Page 36 11. ÄÄNET........................51 12. TEKNISET TIEDOT....................51 13. TIETOJA TESTILAITOKSELLE................51 ARVOISA ASIAKKAAMME Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista.
 • Page 37: Turvallisuustiedot

  SUOMI TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset •...
 • Page 38: Turvallisuusohjeet

  Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden • pilaantumisen välttämiseksi: vältä pitämästä ovea pitkään auki – elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja – saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen • syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina. VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla •...
 • Page 39 SUOMI • Odota vähintään 4 tuntia ennen • Älä vedä virtajohdosta pistoketta laitteen kytkemistä sähköverkkoon irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. ensimmäisen asennuksen tai oven 2.3 Käyttö avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin VAROITUS! kompressoriin. Henkilövahinkojen, • Irrota pistoke sähköverkosta aina palovammojen tai ennen laitteen käsittelyä...
 • Page 40: Asennus

  • Lisätietoa tämän tuotteen sisällä korjaukset voivat aiheuttaa olevista lampuista sekä erikseen vaaratilanteita ja mitätöidä takuun. myytävistä varalampuista: Kyseiset • Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7 lamput on suunniteltu kestämään vuoden ajan mallin tuotannon kodinkoneissa vaativia fyysisiä lopettamisesta: termostaatit, olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, lämpötila-anturit, piirilevyt,...
 • Page 41 SUOMI 3.1 Mitat 85° Kokonaismitat Käytön vaatima kokonaistila 1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mukaan 1300 luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila ja oven vähimmäiskulmaan avaamisen vaatima tila kaikkien sisävarusteiden poistamista 1) laitteen leveys, korkeus ja syvyys ilman kahvaa varten ja jalkoja 3.2 Sijainti...
 • Page 42: Laitteen Osat

  2. Aseta kahva kuvan mukaiseen Laite on tarvittaessa voitava asentoon. Kiinnitä kahvan alusta kytkeä irti verkkovirrasta. kanteen ristipäisellä ruuvimeisselillä. Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen. 3.3 Sijoittaminen Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kalusteeseen asennettavaksi. Tämä laite tulee asentaa kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan.
 • Page 43: Käyttöpaneeli

  SUOMI 4.1 Laitteen kuvaus Kahva Ulkoinen tyhjennystulppa Kori Pyörä Käyttöpaneeli 5. KÄYTTÖPANEELI 5.1 Käyttöpaneeli Lämpötilan merkkivalo Lämpötilansäätöpainike - Lämpötilansäätöpainike + SUPER -painike 5.2 Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta 1. Kytke laite päälle liittämällä pistoke pistorasiaan. 2. Kytke laite pois päältä irrottamalla pistoke pistorasiasta.
 • Page 44: Ennen Ensimmäistä Käyttökertaa

  5.3 Lämpötilan säätäminen "SF"-viesti vilkkua näytössä 5 sekuntia ja toiminto kytkeytyy päälle. Lämpötilaa voidaan säätää välillä -14 °C 2. SUPER-toiminto voidaan poistaa ja -22 °C. Suositeltava sisälämpötila on käytöstä painamalla SUPER- noin -18 °C, joka takaa pakasteiden painiketta uudelleen.
 • Page 45: Päivittäinen Käyttö

  SUOMI 7. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ VAROITUS! Kori voidaan poistaa Lue turvallisuutta koskevat säilytystilan luvut. maksimoimiseksi. HUOMIO! 7.1 Tuoreiden elintarvikkeiden Jos pakastin sulaa pakastaminen vahingossa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, kun Pakastin soveltuu tuoreiden sähkö on ollut poikki elintarvikkeiden pakastamiseen sekä pitempään kuin teknisissä valmispakasteiden pitkäaikaiseen ominaisuuksissa (kohdassa säilyttämiseen.
 • Page 46 • Älä laita ruokia pakastinosastoon • Tarkista säilytysaika elintarvikkeiden kuumina. Anna niiden jäähtyä pakkausmerkinnöistä. huoneen lämpötilassa ennen • Elintarvikkeet on tärkeää pakata niin, pakastamista. että ne on suojattu vedeltä, • Älä aseta tuoreita pakastamattomia kosteudelta ja kosteuden elintarvikkeita pakastettujen ruokien tiivistymiseltä.
 • Page 47: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI Ruokalaji Säilytysaika (kuu- kautta) Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli) 2 - 3 Vähärasvainen kala (esim. turska, kampela) 4 - 6 Katkaravut Simpukat ilman kuoria 3 - 4 Keitetty kala 1 - 2 Liha: Lintupaisti 9 - 12 Naudanliha 6 - 12 Porsaanliha 4 - 6 Lammas...
 • Page 48: Vianmääritys

  6. Vedä ulkoinen tyhjennystulppa irti. Varmista, ettei vesi roisku pois astiasta. 8. Puhdista sisätila ja kuivaa se huolellisesti. 9. Kytke laitteeseen virta. 10. Aseta lämpötila suurempaan asetukseen ja sulje kansi. Laita elintarvikkeet takaisin laitteeseen 2-3 tunnin kuluttua. 11. Aseta haluamasi lämpötila.
 • Page 49 SUOMI Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Pistorasiaan ei tule jännitet- Kytke laite toiseen pistorasi- tä. aan. Ota yhteyttä sähkö- asentajaan. Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnol- Tarkista, onko laite vakaa. la paikalleen. Lue ohjeet ”Asennus/Sijain- ti”-luvusta. Laite koskee seinään tai mui- Siirrä...
 • Page 50 Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laitteessa on liikaa huurretta Kantta ei ole suljettu oikein Tarkista, että kansi sulkeutuu ja jäätä. tai tiiviste on epämuodostu- kunnolla ja tiivisteet ovat eh- nut/likainen. jiä ja puhtaita. Lämpötila on asetettu virhe- Katso kohta "Käyttöpaneeli/ ellisesti.
 • Page 51: Äänet

  SUOMI 11. ÄÄNET SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 12. TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot on merkitty laitteen Joitakin tietoja on saatavilla myös https:// sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja EPREL:issä käyttämällä linkkiä eprel.ec.europa.eu sekä laitteen energiatarraan. arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja Laitteen mukana toimitetun tuotenumeroa.
 • Page 52 14. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä se asianmukaiseen kierrätysastiaan. paikalliseen viranomaiseen. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä...
 • Page 53 13. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER............. 68 KJÆRE KUNDE Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
 • Page 54: Sikkerhetsinformasjon

  SIKKERHETSINFORMASJON Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
 • Page 55: Sikkerhetsanvisninger

  NORSK rengjør regelmessig tilgjengelige – dreneringssystemer og overflater som kan komme i berøring med matvarer; ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets • kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer. ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet • utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
 • Page 56 2.3 Bruk strømforsyningen. Dette påser at oljen renner tilbake til kompressoren. • Før du gjør noe med apparatet (for ADVARSEL! eksempel reversering av døren), fjern Fare for skade, brannskader, støpselet fra stikkontakten. elektrisk støt eller brann. • Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
 • Page 57: Montering

  NORSK temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller • Følgende reservedeler vil være er ment å signalisere informasjon om tilgjengelige i 7 år etter at modellen produktets driftsstatus. De er ikke er avviklet: termostater, ment å brukes i andre bruksområder temperatursensorer, kretskort, og egner seg ikke til rombelysning. lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver.
 • Page 58 3.1 Dimensjoner 85° Generelle dimensjoner Samlet plass som kreves ved bruk 1) høyden, bredden og dybden på produktet in- 1300 kludert håndtaket, pluss plassen som er nødven- dig for fri sirkulasjon av kjøleluft, pluss den plas- sen som er nødvendig for å åpne døren til minste 1) bredden, høyden og dybden på...
 • Page 59: Generell Oversikt

  NORSK 2. Plasser håndtaket i posisjon i Det må være mulig å kople henhold til bildet. Bruk en skrutrekker produktet fra til å feste håndtakets sokkel på strømforsyningen. Støpslet lokket. skal derfor alltid være lett tilgjengelig etter montering. 3.3 Posisjonering Dette produktet er ikke ment å...
 • Page 60: Betjeningspanel

  4.1 Beskrivelse av produktet Håndtak Utvendig dreneringsplugg Kurv Hjul Styringspanel 5. BETJENINGSPANEL 5.1 Styringspanel Temperaturindikator Knapp for innstilling av temperatur - Knapp for innstilling av temperatur + SUPER-knapp 5.2 Slå PÅ og AV 1. Sett støpselet i stikkontakten for å slå...
 • Page 61: Før Førstegangs Bruk

  NORSK 5.3 Temperaturregulering 1. For å aktivere funksjonen, trykk SUPER-knappen. Temperaturen kan reguleres mellom "SF"-meldingen vil blinke på displayet i 5 -14 °C og -22 °C. Vi foreslår å stille inn sekunder og funksjonen vil bli aktivert. den innvendige temperaturen til omtrent 2.
 • Page 62: Råd Og Tips

  Maksimal mengde mat som kan fryses FORSIKTIG! inn på 24 timer, er angitt på typeskiltet Dersom det oppstår tining, (Se "Tekniske data"). f.eks. på grunn av strømbrudd, og hvis Start SUPER-funksjonen strømmen blir borte lengre aktiveres minst 24 timer før...
 • Page 63 NORSK Høyere temperaturinnstilling inne i Hvis pakningen er hoven eller våt, kan produktet kan føre til kortere det hende at den ikke har blitt lagret holdbarhet. under optimale forhold, og tiningen • Hele fryserommet er egnet for lagring kan allerede ha startet. av frosne matvarer.
 • Page 64: Stell Og Rengjøring

  9. STELL OG RENGJØRING Avrim fryseren når laget av rim har blitt ADVARSEL! ca. 10-15 mm tykt. Se etter i 1. Slå av produktet. Sikkerhetskapitlene. 2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere lag avispapir og legg dem 9.1 Rengjøring...
 • Page 65: Feilsøking

  NORSK 9. Slå på produktet. 11. Still temperaturen til ønsket 10. Still temperaturen til høyere innstilling. innstilling og lukk lokket. Vent i to til tre timer før du kan du legge maten inn i produktet igjen. 10. FEILSØKING ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene.
 • Page 66 Problem Mulig årsak Løsning Større mengder av mat som Vent noen timer og kontrol- skal fryses ble satt inn samti- ler temperaturen igjen. dig. Romtemperaturen er for høy. Se klimaklassediagrammet på merkeplaten eller kapit- telet "Montering/posisjone- ring". Maten som ble lagt ned i La maten avkjøle seg til rom-...
 • Page 67: Støy

  NORSK Problem Mulig årsak Løsning Funksjonen SUPER er akti- Se kapittelet "Betjeningspa- vert. nel"/SUPER funksjon". Produktene som skal fryses Påse at kald luft sirkulerer i er plassert for nær hveran- produktet. dre. Produktet står i nærheten av Se kapittelet "Montering/ varmekilden.
 • Page 68: Informasjon For Testinstitutter

  Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne modellnavnet, samt produktnummeret brukerhåndboken samt alle andre som du finner på merkeskiltet til dokumenter som fulgte med dette produktet. produktet. www.theenergylabel.eu for Se koblingen Det er også mulig å finne den samme detaljert informasjon om energietiketten.
 • Page 69 13. INFORMATION TILL PROVANSTALTER..............84 BÄSTA KUND Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Ta några minuter och läs igenom detta för att få...
 • Page 70: Säkerhetsinformation

  SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
 • Page 71: Säkerhetsinstruktioner

  SVENSKA låt inte dörren vara öppen längre stunder, – rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt – med mat samt åtkomliga dräneringssystem, VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte • blockeras. VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra • medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
 • Page 72 2.3 Användning Detta för att oljan ska rinna tillbaka i kompressorn. • Innan du utför något på produkten (t VARNING! ex hänger om dörren), ska du dra ut Risk för skador, brännskador kontakten ur vägguttaget. eller elstötar föreligger. • Installera inte produkten nära element, spisar, ugnar eller hällar.
 • Page 73: Installation

  SVENSKA driftsstatus. De är inte avsedda att modellen har slutat tillverkas: användas i andra produkter eller som termostater, temperatursensorer, rumsbelysning i hemmet. kretskort, ljuskällor, luckhandtag, luckgångjärn, brickor och korgar. 2.5 Skötsel och rengöring Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för VARNING! professionella reparatörer och att inte Risk för personskador och...
 • Page 74 3.1 Mått 85° 3.2 Placering Generella mått Produkten ska installeras på behörigt avstånd från värmekällor som element, varmvattenberedare, direkt solljus, etc. 1300 • Placera produkten i horisontellt läge på en fast yta. • Se till att produkten står i nivå på alla 1) bredd, höjd och djup utan handtag och fötter...
 • Page 75: Allmän Översikt

  SVENSKA Denna produkt är avsedd att användas vid omgivningstemperatur från 10 °C till 43 °C. Rätt drift av produkten kan endast garanteras inom det angivna temperaturområdet. Kontakta återförsäljaren, vår kundtjänst eller närmsta servicecenter om du är osäker på var du ska installera produkten.
 • Page 76: Kontrollpanelen

  4.1 Beskrivning av hushållsapparaten Handtag Yttre dräneringsplugg Korg Hjul Kontrollpanel 5. KONTROLLPANELEN 5.1 Kontrollpanel Temperaturindikator Temperaturinställningsknapp - Temperaturinställningsknapp + SUPER-knapp 5.2 Slå på och stänga av 1. Sätt på produkten genom att sätta i kontakten i eluttaget. 2. Stäng av produkten genom att...
 • Page 77: Före Första Användning

  SVENSKA 5.3 Temperaturreglering 1. För att aktivera funktionen, tryck på SUPER-knappen. Temperaturen kan ställas in på mellan "SF" blinkar på displayen i 5 sekunder -14 °C och -22 °C . Vi rekommenderar att och funktionen aktiveras. temperaturen ställs in på cirka -18 °C, 2.
 • Page 78: Råd Och Tips

  Den största mängden matvaror som kan FÖRSIKTIGHET! frysas inom 24 timmar anges på I händelse av en oavsiktlig typskylten (se "Teknisk information"). avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott och avbrottet Sätt igång SUPER-funktionen varar längre än den tid som 24 timmar innan du lägger in anges i den tekniska några matvaror.
 • Page 79 SVENSKA är en temperatur som är mindre än • Se till att förpackningen är hel - eller lika med -18 °C. annars kan maten bli dålig. Om Högre temperaturinställning i förpackningen har svällt eller är våt, produkten kan leda till kortare kanske det inte har förvarats under hållbarhet.
 • Page 80: Skötsel Och Rengöring

  Typ av mat Hållbarhet (måna- der) Fågel 9 - 12 Nötkött 6 - 12 Fläsk 4 - 6 Lamm 6 - 9 Korv 1 - 2 Skinka 1 - 2 Rester med kött 2 - 3 9. SKÖTSEL OCH RENGÖRING 9.2 Avfrostning av frysen...
 • Page 81: Felsökning

  SVENSKA 7. Vrid dräneringspluggen 180 grader Se till att vattnet inte för att vattnet ska kunna rinna ner i kommer utanför tråget. tråget. 8. Rengör och torka insidan noggrant. 9. Slå på produkten. 10. Ställ in temperaturen till en högre inställning och stäng locket.
 • Page 82 Problem Möjlig orsak Åtgärd Det finns för mycket frost. Avfrosta produkten. Se ka- pitlet "Underhåll och rengör- ing/avfrostning". Locket är svårt att öppna. Lockets tätningar är smutsi- Rengör lockets tätning. ga eller klibbiga. Lampan fungerar inte. Lampan är trasig.
 • Page 83 SVENSKA Problem Möjlig orsak Åtgärd Produktens temperatur är för Låt mat svalna till rumstem- hög. peratur före infrysning. Många produkter har lagts in Lägg in färre produkter för för förvaring samtidigt. förvaring samtidigt. Frosten är tjockare än 4-5 Avfrosta produkten. Se ka- pitlet "Underhåll och rengör- ing/avfrostning".
 • Page 84: Buller

  11. BULLER SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 12. TEKNISKA DATA Den tekniska informationen anges på Det går också att hitta samma https:// typskylten som sitter inne i produkten information i EPREL med länken eprel.ec.europa.eu och modellnamnet samt på energimärkningsetiketten.
 • Page 85 SVENSKA 14. MILJÖSKYDD produkter märkta med symbolen Återvinn material med symbolen hushållsavfallet. Lämna in produkten på Återvinn förpackningen genom att närmaste återvinningsstation eller placera den i lämpligt kärl. Bidra till att kontakta kommunkontoret. skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter.
 • Page 88 www.husqvarna-electrolux.se/shop...

Table of Contents