Table of Contents
 • Dansk

  • Table of Contents
  • Om Sikkerhed
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Installation
  • Oversigt over Apparatet
  • Betjeningspanel
  • Før Første Anvendelse
  • Daglig Brug
  • RåD Og Tips
  • Vedligeholdelse Og Rengøring
  • Fejlfinding
  • Støj
  • Tekniske Data
  • Oplysninger Til Testinstitutter
 • Suomi

  • Turvallisuustiedot
  • Turvallisuusohjeet
  • Asennus
  • Laitteen Osat
  • Ennen Ensimmäistä Käyttökertaa
  • Käyttöpaneeli
  • Päivittäinen Käyttö
  • Vihjeitä Ja Neuvoja
  • Hoito Ja Puhdistus
  • Vianmääritys
  • Tekniset Tiedot
  • Tietoja Testilaitokselle
  • Äänet
 • Norsk

  • Sikkerhetsinformasjon
  • Sikkerhetsanvisninger
  • Montering
  • Generell Oversikt
  • Betjeningspanel
  • Før Førstegangs Bruk
  • Daglig Bruk
  • RåD Og Tips
  • Stell Og Rengjøring
  • Feilsøking
  • Informasjon for Testinstitutter
  • Støy
  • Tekniske Data
 • Svenska

  • Säkerhetsinformation
  • Säkerhetsinstruktioner
  • Installation
  • Allmän Översikt
  • Före Första Användning
  • Kontrollpanelen
  • Daglig Användning
  • RåD Och Tips
  • Skötsel Och Rengöring
  • Felsökning
  • Buller
  • Information Till Provanstalter
  • Tekniska Data

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

QTB320W
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Fryseboks
EN
User Manual
Chest Freezer
FI
Käyttöohje
Säiliöpakastin
NO
Bruksanvisning
Fryseboks
SV
Bruksanvisning
Frysbox
2
19
36
53
70

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna QTB320W

 • Page 1 QTB320W Brugsanvisning Fryseboks User Manual Chest Freezer Käyttöohje Säiliöpakastin Bruksanvisning Fryseboks Bruksanvisning Frysbox USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  13. OPLYSNINGER TIL TESTINSTITUTTER............17 KÆRE KUNDE Tak for at have valgt dette produkt fra Husqvarna-Electrolux. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater.
 • Page 3: Om Sikkerhed

  DANSK OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt...
 • Page 4: Sikkerhedsanvisninger

  – kontakt med mad og tilgængelige dræningssystemer; ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk • gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et evt. indbygningselement. ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller •...
 • Page 5 DANSK • Sørg for, at luften kan cirkulere • Sæt først netstikket i stikkontakten omkring apparatet. ved installationens afslutning. Sørg • Vent mindst 4 timer, inden du slutter for, at der er adgang til elstikket efter apparatet til strømforsyningen efter installationen.
 • Page 6: Installation

  • Pak madvaren ind i apparatet. Brug kun originale fødekontaktmateriale, inden den reservedele. lægges i fryseren. • Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en 2.4 Indvendig belysning ikke-faglig, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og ADVARSEL! vil muligvis ugyldiggøre garantien.
 • Page 7 DANSK 3.1 Mål 85° Samlede mål Samlet plads påkrævet under brug 1) apparatets højde, bredde og dybde inkl. hånd‐ 1120 taget, samt den nødvendige plads til fri cirkulation af den afkølende luft, samt den nødvendige plads for at lågen kan åbnes til den minimale vinkel, 1) apparatets bredde, højde og dybde uden hånd‐...
 • Page 8 2. Placer håndtaget i position i Det skal være muligt at overensstemmelse med billedet. koble apparatet fra lysnettet. Brug Phillips-skruetrækker til at Der skal derfor være let fastgøre håndtagsbasen til låget. adgang til stikket efter installationen. 3.3 Opstilling Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygningsapparat.
 • Page 9: Oversigt Over Apparatet

  DANSK 4. OVERSIGT OVER APPARATET 4.1 Beskrivelse af apparatet Håndtag Ydre dræningsprop Kurv Hjul Kontrolpanel...
 • Page 10: Betjeningspanel

  5. BETJENINGSPANEL 5.1 Kontrolpanel Indstilling af temperaturen: Tryk på knappen "+" eller "-" for at indstille den ønskede temperatur. Når den præcise indstilling vælges, skal du huske på, at temperaturen i apparatet afhænger af: • rumtemperaturen • hvor tit låget åbnes •...
 • Page 11: Daglig Brug

  DANSK 6.2 Tilslutning, el fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør grundigt efter. Når du slutter apparatet til FORSIGTIG! strømforsyningen, eller det tændes efter Brug ikke vaskemidler, et strømsvigt, blinker alle indikatorer én skurepulver, chlor eller gang. Derefter vender apparatet tilbage oliebaserede til den forrige indstilling.
 • Page 12 - ved en temperatur på under eller lig poser, lufttætte beholdere med låg. med -18 °C. • For mere effektiv nedfrysning og En højere temperaturindstilling inden i optøning skal maden deles op i små apparatet kan føre til kortere portioner.
 • Page 13: Vedligeholdelse Og Rengøring

  DANSK Madvare Holdbarhed (måne‐ der) Mejeriprodukter: Smør 6 - 9 Blød ost (f.eks. mozzarella) 3 - 4 Hård ost (f.eks. parmesan, cheddar) Skaldyr: Fed fisk (f.eks. laks, makrel) 2 - 3 Mager fisk (f.eks. torsk, skrubbe) 4 - 6 Rejer Afskallede muslinger 3 - 4 Kogt fisk...
 • Page 14: Fejlfinding

  9.2 Afrimning af fryseren 7. Drej dræningsproppen 180 grader for at lade dræningsvandet strømme ind FORSIGTIG! i bakken. Brug aldrig skarpe metalgenstande til at skrabe rim af. Det kan beskadige apparatet. Brug ikke mekaniske redskaber eller andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde optøningen.
 • Page 15 DANSK Problem Mulige årsager Opløsning Apparatet virker ikke. Der er slukket for apparatet. Tænd for apparatet. Stikket er ikke sat rigtigt i Kontrollér, om apparatet er stikkontakten. tilsluttet korrekt. Der er ingen strøm i stikkon‐ Slut apparatet til en anden takten.
 • Page 16 Problem Mulige årsager Opløsning Funktionen SUPER er Se kapitlet "Kontrolpanel/ tændt. SUPER-funktion". Der er for meget rim og is. Låget er ikke lukket ordent‐ Kontrollér, om låget lukkes ligt, eller pakningen er de‐ korrekt, og at pakningerne fekt/snavset. ikke er beskadigede eller beskidte.
 • Page 17: Støj

  DANSK 11. STØJ SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 12. TEKNISKE DATA De tekniske specifikationer fremgår af Det er også muligt at finde de samme typeskiltet indvendig i skabet samt af oplysninger i EPREL ved hjælp af linket https://eprel.ec.europa.eu og energimærket. modelnavnet og produktnummeret, som QR-koden på...
 • Page 18 14. MILJØHENSYN Kasser ikke apparater, der er mærket Genbrug materialer med symbolet med symbolet , sammen med Anbring emballagematerialet i passende husholdningsaffaldet. Lever produktet beholdere til genbrug. Hjælp med at tilbage til din lokale genbrugsplads eller beskytte miljøet og menneskelig kontakt din kommune.
 • Page 19 13. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES............34 DEAR CUSTOMER Thank you for choosing this Husqvarna-Electrolux product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances.
 • Page 20: Safety Information

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 21: Safety Instructions

  ENGLISH do not open the door for long periods; – clean regularly surfaces that can come in contact – with food and accessible drainage systems; WARNING: Keep ventilation openings, in the • appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
 • Page 22 2.3 Use door), remove the plug from the power socket. • Do not install the appliance close to WARNING! radiators or cookers, ovens or hobs. Risk of injury, burns, electric • Do not expose the appliance to the shock or fire.
 • Page 23: Installation

  ENGLISH conditions in household appliances, has been discontinued: thermostats, such as temperature, vibration, temperature sensors, printed circuit humidity, or are intended to signal boards, light sources, door handles, information about the operational door hinges, trays and baskets. status of the appliance. They are not Please note that some of these spare intended to be used in other parts are only available to...
 • Page 24 3.1 Dimensions 85° Overall dimensions Overall space required in use 1) the height, width and depth of the appliance in‐ 1120 cluding the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air, plus the space necessary to allow door opening to the minimum...
 • Page 25 ENGLISH 2. Place the handle in position It must be possible to according to the picture. Use Phillips disconnect the appliance screwdriver to fix the handle base to from the mains power the lid. supply. The plug must therefore be easily accessible after installation.
 • Page 26: General Overview

  4. GENERAL OVERVIEW 4.1 Description of the appliance Handle Outer drain plug Basket Wheel Control panel...
 • Page 27: Control Panel

  ENGLISH 5. CONTROL PANEL 5.1 Control panel Press "+" or "-" button to set the desired temperature. The exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on: • room temperature • how often the lid is opened •...
 • Page 28: Daily Use

  6.2 Electrical Connection to remove the typical smell of a brand- new product, then dried thoroughly. When you connect the appliance to the CAUTION! power supply, or it turns on after a power Do not use detergents, failure all indicator lights flash once.
 • Page 29 ENGLISH • It is recommended to put labels and Higher temperature setting inside the dates on all your frozen food. This will appliance may lead to shorter shelf help to identify foods and to know life. when they should be used before their •...
 • Page 30: Care And Cleaning

  Type of food Shelf life (months) Seafood: Fatty fish (e.g. salmon, mackerel) 2 - 3 Lean fish (e.g. cod, flounder) 4 - 6 Shrimps Shucked clams and mussels 3 - 4 Cooked fish 1 - 2 Meat: Poultry 9 - 12...
 • Page 31: Troubleshooting

  ENGLISH Make sure the water does not spill out of the tray. 8. Clean the interior and dry it thoroughly. 9. Switch on the appliance. 10. Set the temperature to higher setting and close the lid. Wait two or three hours before you reload previously removed food into the appliance.
 • Page 32 Problem Possible cause Solution There is no voltage in the Connect the appliance to a mains socket. different electrical mains socket. Contact a qualified electrician. The appliance is noisy. The appliance is not suppor‐ Check if the appliance ted properly.
 • Page 33 ENGLISH Problem Possible cause Solution There is too much frost and The lid is not closed properly Check if the lid closes prop‐ ice. or the gasket is deformed/ erly and the gaskets are not dirty. damaged or dirty. Temperature is set incorrect‐ Refer to "Control panel/ Temperature regulation"...
 • Page 34: Noises

  11. NOISES SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 12. TECHNICAL DATA The technical information is situated in It is also possible to find the same the rating plate on the internal side of the information in EPREL using the link https://eprel.ec.europa.eu and the model...
 • Page 35 ENGLISH 14. ENVIRONMENTAL CONCERNS appliances marked with the symbol Recycle materials with the symbol with the household waste. Return the Put the packaging in relevant containers product to your local recycling facility or to recycle it. Help protect the contact your municipal office. environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.
 • Page 36 11. ÄÄNET......................51 12. TEKNISET TIEDOT..................51 13. TIETOJA TESTILAITOKSELLE................ 51 ARVOISA ASIAKKAAMME Kiitämme teitä tämän Husqvarna-Electrolux-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista.
 • Page 37: Turvallisuustiedot

  SUOMI TURVALLISUUSTIEDOT Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten. 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset •...
 • Page 38: Turvallisuusohjeet

  Noudata seuraavia ohjeita elintarvikkeiden • pilaantumisen välttämiseksi: vältä pitämästä ovea pitkään auki – elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat pinnat ja – saavutettavissa olevat tyhjennysjärjestelmät tulee puhdistaa säännöllisesti VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen • syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina. VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla •...
 • Page 39 SUOMI 2.3 Käyttö avautumissuunnan vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin kompressoriin. VAROITUS! • Irrota pistoke sähköverkosta aina Henkilövahinkojen, ennen laitteen käsittelyä (esim. oven palovammojen tai avautumissuunnan vaihtamista). sähköiskujen tai tulipalon • Älä asenna laitetta lämmittimien tai vaara. liesien, uunien tai keittotasojen lähelle.
 • Page 40: Asennus

  • Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7 kodinkoneissa vaativia fyysisiä vuoden ajan mallin tuotannon olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, lopettamisesta: termostaatit, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen lämpötila-anturit, piirilevyt, toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu valonlähteet, ovenkahvat, oven muihin käyttötarkoituksiin eivätkä...
 • Page 41 SUOMI 3.1 Mitat 85° Kokonaismitat Käytön vaatima kokonaistila 1) laitteen korkeus, leveys ja syvyys kahva mu‐ 1120 kaan luettuna, sekä jäähdytysilman vapaaseen kiertoon vaadittu tila ja oven vähimmäiskulmaan avaamisen vaatima tila kaikkien sisävarusteiden 1) laitteen leveys, korkeus ja syvyys ilman kahvaa poistamista varten ja jalkoja 3.2 Sijainti...
 • Page 42 2. Aseta kahva kuvan mukaiseen Laite on tarvittaessa voitava asentoon. Kiinnitä kahvan alusta kytkeä irti verkkovirrasta. kanteen ristipäisellä ruuvimeisselillä. Pistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen. 3.3 Sijoittaminen Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kalusteeseen asennettavaksi. Tämä laite tulee asentaa kuivaan ja hyvin tuuletettuun sisätilaan.
 • Page 43: Laitteen Osat

  SUOMI 4. LAITTEEN OSAT 4.1 Laitteen kuvaus Kahva Ulkoinen tyhjennystulppa Kori Pyörä Käyttöpaneeli...
 • Page 44: Käyttöpaneeli

  5. KÄYTTÖPANEELI 5.1 Käyttöpaneeli Lämpötilan asettaminen: Säädä haluamasi lämpötila painamalla "+" tai "-” -painiketta Lämpötilan valitsemisessa on otettava huomioon, että sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat seikat: • huoneen lämpötila • kuinka usein kantta avataan • säilytettävien elintarvikkeiden määrä • laitteen sijaintipaikka.
 • Page 45: Päivittäinen Käyttö

  SUOMI 6.2 Sähköliitännät sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi Kaikki merkkivalot vilkkuvat kerran, kun uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa laite kytketään sähköverkkoon tai kun se pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti. kytkeytyy päälle sähkökatkoksen jälkeen. HUOMIO! Laite palaa tämän jälkeen edelliseen Älä...
 • Page 46 8.2 Pakastusohjeita 8.3 Pakasteiden säilytysohjeita • Kytke SUPER-toiminto päälle vähintään 24 tuntia ennen • Hyvä lämpötila-asetus pakasteiden elintarvikkeiden asettamista säilyttämiseen on korkeintaan -18 °C. pakastinosastoon. Korkeampi laitteen lämpötila-asetus • Kääri ja tiivistä tuoreet elintarvikkeet voi johtaa elintarvikkeiden ennen pakastamista alumiinifolioon, nopeampaan pilaantumiseen.
 • Page 47: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI Ruokalaji Säilytysaika (kuu‐ kautta) Vihannekset 8 - 10 Ruoantähteet ilman lihaa 1 - 2 Maitotuotteet: 6 - 9 Pehmeä juusto (esim. mozzarella) 3 - 4 Kova juusto (esim. parmesaani, cheddar) Merenherkut: Rasvainen kala (esim. lohi, makrilli) 2 - 3 Vähärasvainen kala (esim.
 • Page 48: Vianmääritys

  5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan. 7. Kierrä tyhjennystulppaa 180 astetta 6. Kytke laitteeseen virta. niin, että vesi valuu astiaan. 7. Aseta lämpötila MAX-asetukseen ja sulje kansi. Laita elintarvikkeet takaisin laitteeseen 2-3 tunnin kuluttua. 8. Aseta haluamasi lämpötila. 9.2 Pakastimen sulattaminen HUOMIO! Älä...
 • Page 49 SUOMI 10.1 Käyttöhäiriöt Laitteen toiminnan aikana voi kuulua ääniä (esim. pulputtavia tai hurisevia ääniä, iskuja tai kolauksia), tämä on normaalia. Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Laite ei toimi lainkaan. Virta on katkaistu laitteesta. Kytke laitteeseen virta. Pistoke ei ole kunnolla kiinni Tarkista, että...
 • Page 50 Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Kansi ei ole kunnolla kiinni. Tarkista, että kansi sulkeu‐ tuu kunnolla ja tiivisteet ovat ehjiä ja puhtaita. SUPER-toiminto on kytketty‐ Katso kohta "Käyttöpaneeli/ nä. SUPER-toiminto”. Laitteessa on liikaa huurretta Kantta ei ole suljettu oikein Tarkista, että kansi sulkeu‐...
 • Page 51: Äänet

  SUOMI 11. ÄÄNET SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 12. TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot on merkitty laitteen Joitakin tietoja on saatavilla myös https:// sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja EPREL:issä käyttämällä linkkiä eprel.ec.europa.eu sekä laitteen energiatarraan. arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja Laitteen mukana toimitetun tuotenumeroa.
 • Page 52 14. YMPÄRISTÖNSUOJELU Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä se asianmukaiseen kierrätysastiaan. paikalliseen viranomaiseen. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä...
 • Page 53 13. INFORMASJON FOR TESTINSTITUTTER............68 KJÆRE KUNDE Takk for at du valgte dette Husqvarna-Electrolux-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter.
 • Page 54: Sikkerhetsinformasjon

  SIKKERHETSINFORMASJON Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
 • Page 55: Sikkerhetsanvisninger

  NORSK rengjør regelmessig tilgjengelige – dreneringssystemer og overflater som kan komme i berøring med matvarer; ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene i produktets • kabinett eller i den innebygde strukturen fri for hindringer. ADVARSEL: Ikke bruk mekaniske redskaper eller • annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
 • Page 56 2.3 Bruk strømforsyningen. Dette påser at oljen renner tilbake til kompressoren. • Før du gjør noe med apparatet (for ADVARSEL! eksempel reversering av døren), fjern Fare for skade, brannskader, støpselet fra stikkontakten. elektrisk støt eller brann. • Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
 • Page 57: Montering

  NORSK temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller • Følgende reservedeler vil være er ment å signalisere informasjon om tilgjengelige i 7 år etter at modellen er produktets driftsstatus. De er ikke avviklet: termostater, ment å brukes i andre bruksområder temperatursensorer, kretskort, og egner seg ikke til rombelysning. lyskilder, dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver.
 • Page 58 3.1 Dimensjoner 85° Generelle dimensjoner Samlet plass som kreves ved bruk 1) høyden, bredden og dybden på produktet inklu‐ 1120 dert håndtaket, pluss plassen som er nødvendig for fri sirkulasjon av kjøleluft, pluss den plassen som er nødvendig for å åpne døren til minste vin‐...
 • Page 59 NORSK 2. Plasser håndtaket i posisjon i Det må være mulig å kople henhold til bildet. Bruk en skrutrekker produktet fra til å feste håndtakets sokkel på strømforsyningen. Støpslet lokket. skal derfor alltid være lett tilgjengelig etter montering. 3.3 Posisjonering Dette produktet er ikke ment å...
 • Page 60: Generell Oversikt

  4. GENERELL OVERSIKT 4.1 Beskrivelse av produktet Håndtak Utvendig dreneringsplugg Kurv Hjul Styringspanel...
 • Page 61: Betjeningspanel

  NORSK 5. BETJENINGSPANEL 5.1 Betjeningspanel Stiller inn temperaturen: Trykk på "+" eller "-" for å stille inn ønsket temperatur. Husk at temperaturen inne i produktet avhenger av følgende når du velger innstilling: • romtemperaturen • hvor ofte lokket åpnes • mengde mat som oppbevares •...
 • Page 62: Daglig Bruk

  6.2 Elektrisk tilkopling FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige Når du kobler produktet til en vaskemidler eller strømforsyning, eller det slår seg på etter skurepulver, klor eller et strømbrudd, blinker alle indikatorlys én oljebasert vaskemiddel, da gang. Produktet går tilbake til forrige dette vil skade finishen.
 • Page 63 NORSK matvarer og til å vite når de skal • Hele fryserommet er egnet for lagring brukes før de forderver. av frosne matvarer. • Maten skal være fersk når den fryses • La det være nok plass rundt maten for å bevare god kvalitet. Særlig frukt slik at luften kan sirkulere fritt.
 • Page 64: Stell Og Rengjøring

  Matvaretype Holdbarhet (måne‐ der) Sjømat: Fet fisk (f.eks. laks, makrell) 2 - 3 Mager fisk (f.eks. torsk, flyndre) 4 - 6 Reker Muslinger og blåmuslinger uten skall 3 - 4 Kokt fisk 1 - 2 Kjøtt: Fjærfe 9 - 12 Storfekjøtt...
 • Page 65: Feilsøking

  NORSK 6. Dra ut den utvendige Påse at vannet ikke søler ut dreneringspluggen. av brettet. 8. Rengjør innsiden og tørk den grundig. 9. Slå på produktet. 10. Still temperaturen til høyere innstilling og lukk lokket. Vent i to til tre timer før du kan du legge maten inn i produktet igjen.
 • Page 66 Problem Mulig årsak Løsning Støpselet sitter ikke ordentlig Kontroller at produktet er rik‐ i stikkontakten. tig koblet til. Stikkontakten er ikke spen‐ Koble produktet til en annen ningsførende. stikkontakt. Kontakt en kvali‐ fisert elektriker. Produktet er støyintensivt. Produktet står ikke stødig.
 • Page 67 NORSK Problem Mulig årsak Løsning Det er for mye rim og is. Lokket er ikke riktig lukket el‐ Kontroller at lokket lukker ler pakningen er deformert/ skikkelig og at ikke paknin‐ skitten. gene er skadde eller skitne. Temperaturen er innstilt feil. Se kapittelet "Betjeningspa‐...
 • Page 68: Støy

  11. STØY SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 12. TEKNISKE DATA Tekniske data finner du på typeskiltet til dokumenter som fulgte med dette høyre utvendig på produktet, på den produktet. innvendige siden av produktet og på Det er også mulig å finne den samme energietiketten.
 • Page 69 NORSK 14. BESKYTTELSE AV MILJØET Resirkuler materialer som er merket med sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor symbolet . Legg emballasjen i riktige tilsvarende produkt selges eller på beholdere for å resirkulere det. Bidrar til miljøstasjonen i kommunen. Kontakt å...
 • Page 70 13. INFORMATION TILL PROVANSTALTER............85 BÄSTA KUND Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Ta några minuter och läs igenom detta för att få...
 • Page 71: Säkerhetsinformation

  SVENSKA SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder •...
 • Page 72: Säkerhetsinstruktioner

  öppen längre stunder, – rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt – med mat samt åtkomliga dräneringssystem, VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte • blockeras. VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller • andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
 • Page 73 SVENSKA 2.3 Användning • Innan du utför något på produkten (t ex hänger om dörren), ska du dra ut kontakten ur vägguttaget. VARNING! • Installera inte produkten nära Risk för skador, brännskador element, spisar, ugnar eller hällar. eller elstötar föreligger. •...
 • Page 74: Installation

  De är inte avsedda att modellen har slutat tillverkas: användas i andra produkter eller som termostater, temperatursensorer, rumsbelysning i hemmet. kretskort, ljuskällor, luckhandtag, luckgångjärn, brickor och korgar. 2.5 Skötsel och rengöring Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för VARNING! professionella reparatörer och att inte...
 • Page 75 SVENSKA 3.1 Mått 85° 3.2 Placering Generella mått Produkten ska installeras på behörigt avstånd från värmekällor som element, varmvattenberedare, direkt solljus, etc. 1120 • Placera produkten i horisontellt läge på en fast yta. • Se till att produkten står i nivå på alla fyra fötterna.
 • Page 76 Denna produkt är avsedd att användas 3. Ta ut handtagskåpan ur plastpåsen. vid omgivningstemperatur från 10 °C till Tryck dit det på handtagsbasens 43 °C. Rätt drift av produkten kan endast framsida. Se till att fästena på garanteras inom det angivna handtagsskyddet är i linje med...
 • Page 77: Allmän Översikt

  SVENSKA 4. ALLMÄN ÖVERSIKT 4.1 Beskrivning av hushållsapparaten Handtag Yttre dräneringsplugg Korg Hjul Kontrollpanel...
 • Page 78: Kontrollpanelen

  5. KONTROLLPANELEN 5.1 Kontrollpanel Tryck på "+" eller "-" för att ställa in önskad temperatur. Den exakta inställningen bör dock väljas med hänsyn till att temperaturen inne i produkten beror på: • rumstemperatur • hur ofta locket öppnas • mängden matvaror som förvaras •...
 • Page 79: Daglig Användning

  SVENSKA 6.2 Elektrisk anslutning FÖRSIKTIGHET! Använd inte När du ansluter produkten till rengöringsmedel, strömförsörjningen eller om den slås på skurpulver, klor eller efter strömavbrott blinkar alla oljebaserade indikatorlamporna en gång. Därefter rengöringsmedel eftersom återgår produkten till föregående de skadar ytan. inställning.
 • Page 80 • Hela frysfacket är lämpligt för lufttäta behållare med lock. förvaring av frysta • Dela upp maten i mindre portioner för livsmedelsprodukter. effektivare infrysning och upptining. • Se till att det finns tillräckligt med • Det är bra att sätta etiketter och utrymme runt maten så...
 • Page 81: Skötsel Och Rengöring

  SVENSKA Typ av mat Hållbarhet (måna‐ der) Smör 6 - 9 Mjuk ost (t.ex. mozzarella) 3 - 4 Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar) Skaldjur: Fet fisk (t.ex. lax, makrill) 2 - 3 Mager fisk (t.ex. torsk, flundra) 4 - 6 Räkor Musslor utan skal 3 - 4...
 • Page 82: Felsökning

  1. Stäng av produkten. 2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager med tidningspapper och lägg dem på en sval plats. 3. Ta bort dräneringspluggen från produktens insida. 4. Låt locket stå öppet. 5. Placera ett tråg under den yttre dräneringspluggen.
 • Page 83 SVENSKA Problem Möjlig orsak Åtgärd Produkten vidrör väggen el‐ Flytta lite på den. Se kapitlet ler andra föremål. "Installation/placering". "E0"-symbolen och aktuell Fel på temperatursensorn. Kontakta närmaste auktori‐ temperatur visas växelvis. serade servicecenter. Det går inte att stänga locket Matförpackningar blockerar Placera frysvarorna på...
 • Page 84 Problem Möjlig orsak Åtgärd Temperaturen i produkten är Temperaturreglaget är felak‐ Ställ in en högre/lägre tem‐ för låg/hög. tigt inställt. peratur. Locket är inte stängt ordent‐ Kontrollera att locket går att ligt. stänga ordentligt och att tät‐ ningarna inte är skadade el‐...
 • Page 85: Buller

  SVENSKA 11. BULLER SSSRRR! BRRR! CLICK! HISSS! BLUBB! 12. TEKNISKA DATA Den tekniska informationen anges på Det går också att hitta samma https:// typskylten som sitter inne i produkten information i EPREL med länken eprel.ec.europa.eu och modellnamnet samt på energimärkningsetiketten. och produktnumret som du hittar på...
 • Page 86 14. MILJÖSKYDD produkter märkta med symbolen Återvinn material med symbolen hushållsavfallet. Lämna in produkten på Återvinn förpackningen genom att närmaste återvinningsstation eller placera den i lämpligt kärl. Bidra till att kontakta kommunkontoret. skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och...
 • Page 88 www.husqvarna-electrolux.se/shop...

Table of Contents