Dell Axim X5 System Information Manual

Dell axim x5: user guide
Hide thumbs Also See for Axim X5:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Dell™ Axim™ X5

System Information

Guide
Příručka k informacím o systému
Systeminformationsvejledning
Systeeminformatiehandleiding
Järjestelmätieto-opas
Guide d'information sur le système
Systemhandbuch
Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος
Informazioni di sistema
Systeminformasjon
Guía de información sobre el sistema
Systeminformationshandbok
Model HC01U
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Dell Axim X5

 • Page 1: System Information

  Dell™ Axim™ X5 System Information Guide Příručka k informacím o systému Systeminformationsvejledning Systeeminformatiehandleiding Järjestelmätieto-opas Guide d'information sur le système Systemhandbuch Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος Informazioni di sistema Systeminformasjon Guía de información sobre el sistema Systeminformationshandbok Model HC01U w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 3 Dell™ Axim™ X5 System Information Guide w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 4 Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden. Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, TrueMobile, and Axim are trademarks of Dell Computer Corporation; Microsoft and ActiveSync are registered trademarks of Microsoft Corporation.
 • Page 5: Table Of Contents

  Contents CAUTION: Safety Instructions Finding Information Setting Up Your Device ..... General ..... . Power .
 • Page 6 Contents...
 • Page 7: Caution: Safety Instructions

  CAUTION: Safety Instructions Use the following safety guidelines to help ensure your own personal safety and to help protect your device and working environment from potential damage. General • Do not attempt to service the device yourself unless you are a trained service technician.
 • Page 8 CAUTION: Safety Instructions (continued) • The AC adapter may become hot during normal operation of your device. Use care when handling the adapter during or immediately after operation. • Do not use your device in a wet environment, for example, near a bath tub, sink, or swimming pool or in a wet basement.
 • Page 9: Power

  CAUTION: Safety Instructions (continued) Power • Use only the Dell-provided AC adapter approved for use with this device. Use of another AC adapter may cause a fire or explosion. • Before you connect the device to an electrical outlet, check the AC adapter voltage rating to ensure that the required voltage and frequency match the available power source.
 • Page 10: Battery

  CAUTION: Safety Instructions (continued) Battery • Use only Dell™ battery modules that are approved for use with this device. Use of other types may increase the risk of fire or explosion. • Do not carry a battery pack in your pocket, purse, or other container where metal objects (such as car keys or paper clips) could short-circuit the battery terminals.
 • Page 11: Air Travel

  Use shielded signal cables to ensure that you maintain the appropriate EMC classification for the intended environment. For parallel printers, a cable is available from Dell. If you prefer, you can order a cable from Dell at its worldwide website at www.dell.com.
 • Page 12 CAUTION: Safety Instructions (continued) Observe the following safe-handling guidelines to prevent damage to your device: • When setting up the device for work, place it on a level surface. • You can put your device through an X-ray security machine, but never put your device through a metal detector.
 • Page 13: Ergonomic Computing Habits

  CAUTION: Safety Instructions (continued) • Clean the display with a soft, clean cloth and water. Apply the water to the cloth; then stroke the cloth across the display in one direction, moving from the top of the display to the bottom. Remove moisture from the display quickly and keep the display dry.
 • Page 14: Battery Disposal

  Your device uses a lithium-ion battery and a lithium coin-cell battery. For instructions about replacing the batteries in your device, refer to your Dell User’s Guide. Do not dispose of the battery along with household waste. Contact your local waste disposal agency for the address of the nearest battery deposit site.
 • Page 15: Finding Information

  Find It Here: Getting Started placemat and the Dell™ User’s Guide Dell User’s Guide and Pocket PC Help. To view Help, tap the Start button and tap Help. Dell Companion CD...
 • Page 16 Insert the stylus into the backup battery release and slide the release to the left to remove the cover. backup battery cover main battery Wipe off the backup battery with a dry cloth. Insert the backup battery with the positive side (+) facing up. Slide the cover on and ensure that it is flush with the back of the device.
 • Page 17: Front And Side Views

  Front and Side Views infrared sensor (top) Secure Digital card slot scroll dial record button reset button Calendar button Contacts button stylus microphone (extended) power button touch screen Home button Inbox button speaker navigator button Sy ste m I nf or m ati on G uide...
 • Page 18: Back View

  Back View headphone connector (top) stylus (secured) backup battery cover main battery lock cradle/sync cable connector (bottom) System Infor m ation Guide CompactFlash card slot main battery AC adapter connector (bottom)
 • Page 19 Dell™ Axim™ X5 Příručka k informacím o systému w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . e u r o . c o m...
 • Page 20 © 2002–2003 Dell Computer Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Jakákoli reprodukce bez písemného svolení Dell Computer Corporation je přísně zakázána. Ochranné známky použité v tomto textu: Dell, DELL logo, TrueMobile a Axim jsou ochranné známky společnosti Dell Computer Corporation; Microsoft a ActiveSync jsou registrované...
 • Page 21 Obsah POZOR: Bezpečnostní pokyny Hledání informací Nastavení vašeho zařízení ..... Obecné ....Napájení...
 • Page 22 Obsah...
 • Page 23: Pozor: Bezpečnostní Pokyny

  POZOR: Bezpečnostní pokyny Použijte následující bezpečnostní pokyny jako pomoc při zajištění bezpečnosti vaší osoby a jako pomoc při ochraně vašeho zařízení a pracovního prostředí před možným poškozením. Obecné • Pokud nejste školený servisní technik, nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Vždy postupujte přesně podle pokynů pro instalaci.
 • Page 24 POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) • Adaptér střídavého proudu se v průběhu normální práce může zahřát. Buďte opatrní, pokud se adaptéru dotýkáte během nebo bezprostředně po práci. • Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí, například u vany, dřezu nebo bazénu nebo ve vlhkém suterénu. •...
 • Page 25: Napájení

  POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) Napájení • Používejte pouze adaptér střídavého proudu dodávaný firmou Dell a schválený pro použití s tímto zařízením. Použití jiného adaptéru střídavého proudu může způsobit požár nebo explozi. • Před zapojením zařízení do elektrické zásuvky zkontrolujte jmenovité...
 • Page 26: Baterie

  POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) Baterie • Používejte pouze bateriové moduly Dell™, které jsou schváleny pro používání s tímto zařízením. Použití jiného typu může zvýšit riziko požáru nebo výbuchu. • Nenoste baterii v kapse, peněžence nebo jinde, kde by kovové...
 • Page 27: Cestování Letadlem

  Instrukce EMC Abyste dodrželi příslušnou klasifikaci EMC pro požadované prostředí, používejte stíněný signální kabel. U Dell je k dostání kabel pro paralelní tiskárny. Kabel můžete případně od Dell objednat přes mezinárodní webové stránky www.dell.com. •...
 • Page 28 POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) Pro zabránění poškození vašeho zařízení dodržujte následující pokyny pro bezpečnou manipulaci: • Při přípravě zařízení na práci jej umístěte na rovný povrch. • Vaše zařízení může projít rentgenovým bezpečnostním zařízením, ale nikdy nesmí přijít do styku s detektorem kovů. Mějte připravenou nabitou baterii pro případ, kdy jste při manuální...
 • Page 29: Ergonomické Zásady Při Používání Počítače

  POZOR: Bezpečnostní pokyny (pokra č ování) • Displej čistěte měkkým čistým hadříkem a vodou. Hadřík navlhčete a pak s ním displej otírejte jedním směrem, odshora dolů. Rychle displej osušte a udržujte ho suchý. Dlouhodobé vystavení vlhkosti může monitor poškodit. Nepoužívejte pro čištění displeje běžný...
 • Page 30: Odstranění Baterie

  Odstranění baterie Zařízení pracuje na lithium-ionovou baterii a lithiovou baterii ve tvaru mince. Pro pokyny ohledně nahrazení baterií v zařízení viz Příručka uživatele Dell. Neodhazujte baterii s běžným domácím odpadu. Zeptejte se vašeho místního odvozce odpadků na adresu nejbližšího skladiště nebezpečného odpadu.
 • Page 31: Hledání Informací

  Aktuální informace o vašem Pocket PC www.microsoft.com/mobile/pocketpc Regulační poznámky a kontaktní informace Najdete tady: Instalace umístění a Dell™ Příručka uživatele Dell Příručka uživatele a Pocket PC Help. Abyste viděli nápovědu, stiskněte tlačítko Start a pak klepněte na Nápověda. Dell Companion CD Pocket PC Help a, pokud je k dispozici, klepněte na Nápověda v určitém...
 • Page 32: Nastavení Vašeho Zařízení

  Nastavení vašeho zařízení UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte zařízení, pokud se hlavní baterie nenabíjela alespoň 4 hodiny. Zařízení musí být vypnuté. Hlavní baterie musí být správně orientována a baterii zasuňte do slotu tak, aby zaklapla. Vložte hrot do uvolňovače záložní baterie a uvolňovačem posuňte doleva, abyste mohli odejmout kryt.
 • Page 33: Pohledy Zepředu A Ze Strany

  Po nejméně čtyřhodinovém nabíjení baterie stiskněte tlačítko napájení , abyste zařízení zapnuli. Pro nastavení zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce. Viz Příručka uživatele pro podrobné informace o vašem zařízení. Pohledy zepředu a ze strany infračervený senzor (nahoře) Uzavřený slot na digitální...
 • Page 34: Zpětný Pohled

  Zpětný pohled konektor sluchátek (nahoře) hrot (zatažený) kryt záložní baterie zámek hlavní baterie konektor vozíkového/synchronního kabelu (dole) Př íruč ka k informacím o systému slot karty CompactFlash hlavní baterie konektor adaptéru střídavého proudu (dole)
 • Page 35 Dell™ Axim™ X5 Systeminformations- vejledning w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 36 Reproduktion i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dell Computer Corporation er strengt forbudt. Varemærker anvendt i denne tekst: Dell, logoet DELL, TrueMobile og Axim er varemærker tilhørende Dell Computer Corporation. Microsoft og ActiveSync er varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
 • Page 37 Indholdfortegnelse FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger Sådan finder du oplysninger Opsætning af enheden ....Generelt ..... Strøm .
 • Page 38 I n d h o l d f o r t e g n e l s e...
 • Page 39: Forsigtig: Sikkerhedsanvisninger

  FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger Følg disse sikkerhedsanvisninger af hensyn til din egen sikkerhed og for at minimere risikoen for at enheden og arbejdsmiljøet lider skade. Generelt • Udfør ikke selv servicearbejde på enheden medmindre du er uddannet servicetekniker. Følg altid installationsanvisningerne nøje. •...
 • Page 40 FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) • Netadapteren kan blive varm under normal drift af enheden. Anvend adapteren med omhu under og umiddelbart efter drift. • Anvend ikke enheden i et vådt miljø, f.eks. nær et badekar, en håndvask eller en swimming pool eller i en våd kælder. •...
 • Page 41: Strøm

  FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) Strøm • Anvend kun den netadapter fra Dell, der fulgte med enheden, og som er godkendt til brug med denne enhed. Brug af andre netadaptere kan forårsage brand eller eksplosion. • Før du tilslutter enheden til en stikkontakt, skal du kontrollere den nominelle spænding for netadapteren for at sikre, at den...
 • Page 42: Batteri

  FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) Batteri • Anvend kun batterier fra Dell™, der er godkendt til brug med denne enhed. Brug af andre typer kan medføre risiko for brand eller eksplosion. • Bær ikke batteriet i din lomme, taske eller andre steder, hvor metalgenstande (som f.eks.
 • Page 43: Lufttransport

  EMC-anvisninger Anvend afskærmede signalkabler for at sikre, at du overholder den korrekte EMC-klassifikation for det tiltænkte miljø. Et kabel til parallelle printere kan købes hos Dell. Du kan også bestille et kabel fra Dell på webstedet www.dell.com. • Statisk elektricitet kan forårsage skade på de elektroniske komponenter inde i enheden.
 • Page 44 FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) Overhold følgende retningslinjer om forsvarlig håndtering for at undgå at beskadige din enhed: • Ved klargøring af enheden til arbejde skal du anbringe den på en plan overflade. • Du kan lade din enhed køre igennem en sikkerhedskontrol, der anvender røntgenstråler, men den må...
 • Page 45: Ergonomiske Vaner Ved Computeranvendelse

  FORSIGTIG: Sikkerhedsanvisninger (fortsat) • Rengør skærmen med en blød, ren klud og vand. Fugt kluden, og tør efter i én retning ned over skærmen, fra top til bund. Tør hurtigt fugten af skærmen, og hold den tør. Længerevarende udsættelse for fugt kan beskadige skærmen. Anvend ikke et rengøringsmiddel til vinduer til at rengøre skærmen.
 • Page 46: Bortskaffelse Af Batteri

  Enheden anvender et lithium-ion-batteri og et lithium vekselcelle- batteri. For anvisninger om udskiftning af batterier i din enhed henvises der til din User’s Guide (Brugervejledning) fra Dell. Bortskaf ikke batteriet sammen med husholdningsaffald. Kontakt de lokale affaldsmyndigheder for adressen på det nærmeste batterideponeringssted.
 • Page 47: Sådan Finder Du Oplysninger

  Lovgivningsmæssige bemærkninger og kontaktoplysninger Find det her: Vejledningen Getting Started (Kom godt i gang) og din Dell™ User’s Guide (Brugervejledning) Dell User’s Guide (Brugervejledning) og Pocket PC Help (Hjælp til Pocket PC). For at få vist hjælpen skal du klikke på...
 • Page 48: Opsætning Af Enheden

  Opsætning af enheden BEMÆRKNING: Anvend ikke enheden, før du har opladet det primære batteri i mindst 4 timer. Kontrollér, at enheden er slukket. Sørg for, at det primære batteri vender korrekt, og skub det derefter ind i batterirummet, indtil det klikker på plads. Stik din styluspen ind i frigørelseshullet på...
 • Page 49: Set Forfra Og Fra Siden

  Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for enheden efter at batteriet er blevet opladet i mindst fire timer. Følg anvisningerne på skærmen for at opsætte enheden. Se i User’s Guide for detaljerede oplysninger om din enhed. Set forfra og fra siden Infrarød sensor (top) Stik til digitalt kort...
 • Page 50: Set Bagfra

  Set bagfra Stik til hovedtelefon (top) Styluspen (skubbet på plads) Dæksel til sekundært batteri Lås til det primære batteri Stik til holder/synkroniseringskabel (bund) Systeminfor mationsvejledning Stik til CompactFlash-kort Primært batteri Stik til netadapter (bund)
 • Page 51 Dell™ Axim™ X5 Systeeminformatie- handleiding w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 52 Reproductie in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation is ten strengste verboden. Handelsmerken in deze tekst: Dell, het DELL-logo, TrueMobile en Axim zijn handelsmerken van Dell Computer Corporation; Microsoft en ActiveSync zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
 • Page 53 Inhoud WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies Informatie zoeken Het apparaat installeren ....Algemeen ....Stroomvoorziening .
 • Page 54 Inhoud...
 • Page 55: Waarschuwing: Veiligheidsinstructies

  WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies Houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen. Zo is uw persoonlijke veiligheid gegarandeerd en voorkomt u mogelijke schade aan het apparaat en de werkomgeving. Algemeen • Probeer zelf geen onderhoud te plegen aan het apparaat tenzij u bent getraind als onderhoudstechnicus. Volg de installatie- instructies altijd nauwgezet.
 • Page 56 WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) • De adapter kan heet worden bij een normale werking van het apparaat. Wees voorzichtig als u de adapter vastpakt tijdens of vlak na gebruik. • Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van een bad, gootsteen of zwembad, maar ook niet in een vochtige kelder.
 • Page 57: Stroomvoorziening

  WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) Stroomvoorziening • Gebruik alleen de door Dell geleverde adapter die is goedgekeurd voor gebruik in combinatie met het apparaat. Als u een andere adapter gebruikt, bestaat er brand- of ontploffingsgevaar. • Controleer de stroomcapaciteit van de adapter voordat u de...
 • Page 58: Accu

  WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) Accu • Gebruik alleen door Dell geleverde accumodules die zijn goedgekeurd voor gebruik in combinatie met het apparaat. Als u andere typen gebruikt, is de kans op brand of ontploffing groter. • Bewaar een accu niet in uw zak, portemonnee of op een andere...
 • Page 59: Gebruik Tijdens Vliegreizen

  Gebruik signaalkabels met omhulsels om ervoor te zorgen dat u de juiste EMC-classificatie behoudt voor de bedoelde omgeving. Voor parallelle printers is er een kabel verkrijgbaar bij Dell. Als u hier de voorkeur aan geeft, kunt u een kabel bestellen via de wereldwijde website van Dell op het volgende adres: www.dell.com.
 • Page 60 WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) • Statische elektriciteit kan elektronische onderdelen in het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat u niet statisch geladen bent voordat u de elektronische onderdelen van het apparaat aanraakt, zoals een geheugenmodule. U kunt de statische lading ontladen door een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken. Neem de volgende richtlijnen in acht om schade aan het apparaat te voorkomen: •...
 • Page 61: Ergonomische Gewoonten Bij Computergebruik

  WAARSCHUWING: Veiligheidsinstructies (vervolg) • Wees voorzichtig met onderdelen. • Reinig het scherm met een zachte doek die is bevochtigd met water. Doe het water op de doek en strijk met de doek in één richting van boven naar beneden over het scherm. Verwijder eventueel vocht snel van het scherm en houd het scherm droog.
 • Page 62: Bescherming Tegen Ontlading Van Statische Elektriciteit

  Accu wegwerpen Het apparaat bevat een lithium-ionbatterij en een lithium coin- celaccu. Raadpleeg de User's Guide van Dell voor instructies voor het vervangen van de accu en batterij in het apparaat. Gooi de accu en batterij niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever ze in bij de chemokar of via een andere inzamelingssysteem voor klein chemisch afval.
 • Page 63: Informatie Zoeken

  U vindt het hier De placemat Getting Started en de Dell™ User’s Guide De Dell User’s Guide en de Help- functie van de Pocket PC. U kunt de Help weergeven door de knop Start aan te tippen en vervolgens Help.
 • Page 64: Het Apparaat Installeren

  Het apparaat installeren VOORZICHTIG: Gebruik het apparaat pas nadat u de accu ten minste vier uur hebt laten opladen. Controleer of het apparaat uit is. Controleer of de contactpunten van de accu in de goede richting wijzen en schuif de accu in de sleuf totdat deze vastklikt. Steek het pennetje in de ontgrendeling van de reservebatterij en schuif het klepje naar links om het te verwijderen.
 • Page 65: Voor- En Zijaanzicht

  Sluit de adapter aan op het aansluitpunt aan de onderkant van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Nadat de accu ten minste vier uur is opgeladen, drukt u op de aan- /uitknop om het apparaat aan te zetten. Volg de instructies op het scherm om het apparaat in te stellen.
 • Page 66: Achteraanzicht

  Achteraanzicht aansluitpunt voor koptelefoon (bovenkant) pennetje (vastgeklikt) klepje van de reservebatterij vergrendeling van de accu aansluitpunt voor de verbindings- /synchronisatiekabel (onderkant) Systeeminfor m atiehandleiding sleuf voor CompactFlash-kaart accu aansluitpunt voor de adapter (onderkant)
 • Page 67 Dell™ Axim™ X5 Järjestelmätieto-opas w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 68 © 2002–2003 Dell Computer Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen jäljentäminen ilman Dell Computer Corporationin kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Tässä tekstissä käytetyt tavaramerkit: Dell, DELL-logo, TrueMobile ja Axim ovat Dell Computer Corporationin tavaramerkkejä; Microsoft ja ActiveSync Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 • Page 69 Sisällysluettelo TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet Tietojen etsiminen Laitteen asentaminen ....Yleistä ..... Virta .
 • Page 70 S isällyslu ett e lo...
 • Page 71: Tärkeää: Turvallisuusohjeet

  TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet Seuraavien turvallisuusohjeiden avulla takaat henkilökohtaisen turvallisuutesi ja suojelet sekä laitteesi että työympäristösi vahingoittumiselta. Yleistä • Älä yritä huoltaa laitetta itse ellet ole pätevä huoltoteknikko. Noudata aina asennusohjeita tarkasti. • Jos kytket vaihtovirtasovittimen jatkokaapeliin, varmista, ettei jatkokaapeliin kytkettyjen laitteiden yhteenlaskettu ampeerimäärä...
 • Page 72 TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) • Vaihtovirtasovitin voi kuumentua laitteen normaalin käytön aikana. Ole varovainen, kun käsittelet sovitinta käytön aikana tai heti sen jälkeen. • Älä käytä laitetta märässä ympäristössä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai uima-altaan lähellä tai märässä kellarissa. • Jos laitteeseen kuuluu integroitu tai vaihtoehtoinen modeemi, irrota modeemikaapeli ukkosmysrkyn lähestyessä.
 • Page 73: Virta

  TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Virta • Käytä vain Dellin toimittamaa vaihtovirtasovitinta, joka on hyväksytty käytettäväksi tässä laitteessa. Muun vaihtovirtasovittimen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. • Tarkista vaihtovirtasovittimen jännitearvo ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan varmistaaksesi, että tarvittava jännite, taajuus ja käytettävissä oleva virtalähde vastaavat toisiaan. •...
 • Page 74: Akku

  TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Akku • Käytä vain Dellin™ akkumoduuleja, jotka on tarkoitettu tähän laitteeseen. Muunlaisten akkujen käyttäminen lisää tulipalo- tai räjähdysriskiä. • Älä kuljeta akkuosaa taskussa, lompakossa tai muussa kotelossa, jossa metalliesineet (esimerkiksi auton avaimet tai paperiliittimet) voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Oikosulusta johtuva ylimääräinen sähkövirta voi aiheuttaa erittäin korkeita lämmpötiloja ja vahingoittaa akkuosaa tai aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.
 • Page 75: Lentomatkailu

  TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Lentomatkailu • Ilmailuhallituksen tai lentoyhtiön rajoitukset voivat koskea Dell- laitteesi käyttöä lentomatkojen aikana. Rajoitukset voivat esimerkiksi kieltää käyttämästä lentokoneessa sellaisia henkilökohtaisia sähkölaitteita (PED), jotka lähettävät radiotaajuuksia tai muita sähkömagneettisia signaaleja. – Jotta pystyisit noudattamaan kaikkia rajoituksia mahdollisimman hyvin, ja kannettavassa Dell-laitteessasi on Dell TrueMobile™...
 • Page 76 TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Noudata seuraavia turvakäsittelyohjeita laitevikojen välttämiseksi: • Sijoita laite työskentelyä varten aina tasaiselle alustalle. • Röntgen-turvalaite ei vahingoita laitetta mutta metallinpaljastin vahingoittaa sitä. Jos laitteesi tarkastetaan käsin, varmista, että mukanasi on ladattu akku siltä varalta, että sinua pyydetään käynnistämään laite.
 • Page 77: Ergonomia Ja Tietokonetyöskentely

  TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) • Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla liinalla ja vedellä. Kostuta kangas ja pyyhi näyttö yhdensuuntaisilla liikkeillä, ylhäältä alaspäin. Pyyhi kosteus näytön pinnalta nopeasti ja pidä näyttö kuivana. Pitkäaikainen altistuminen kosteudelle saattaa vahingoittaa näyttöä. Äläpuhdista näyttöä ikkunanpuhdistusaineella. Ergonomia ja tietokonetyöskentely TÄRKEÄÄ: Laitteen vääränlainen tai pitkittynyt käyttö...
 • Page 78: Akun Hävittäminen

  TÄRKEÄÄ: Turvallisuusohjeet (jatkoa) Akun hävittäminen Laitteessa käytetään litiumioniakkua ja litium-nappiparistoa. Lisätietoja paristojen ja akkujen vaihtamisesta on laitteen käyttöoppaassa. Älä hävitä paristoa tai akkua talousjätteen mukana. Kysy paikalliselta jätteenkäsittelylaitokselta, minne voit jättää käytetyt akut ja paristot. Järjestelmätieto-opas...
 • Page 79: Tietojen Etsiminen

  Uusimmat päivitykset ja yksityiskohtaiset tekniset tiedot Päivitetyt Pocket PC -tiedot Säännökset ja yhteystiedot Etsimäsi löytyy täältä: Aloitusopas ja Dell™-käyttöopas Dell-käyttöopas ja Pocket PC Help - ohje Saat ohjeen näkyviin koskettamalla Start (Käynnistä) -painiketta ja koskettamalla Help (Ohje). Dell Companion CD...
 • Page 80: Laitteen Asentaminen

  Laitteen asentaminen HUOMAUTUS: Älä käytä laitetta ennen kuin olet ladannut pääakkua vähintään neljä tuntia. Varmista, että laitteesta on kytketty virta. Varmista, että pääakku on oikeassa asennossa ja liu'uta se laitteen aukkoon niin, että se loksahtaa paikalleen. Avaa varapariston kansi työntämällä piirrin kannen irrottimeen ja liu'uttamalla kansi sivuun vasemmalle.
 • Page 81: Laite Edestä Ja Sivulta

  Kun akku on latautunut vähintään neljä tuntia, käynnistä laite virtapainikkeesta. Tee laitteen asetukset näytön ohjeiden mukaan. Lisätietoja laitteesta on sen käyttöoppaassa. Laite edestä ja sivulta infrapunailmaisin (yläosa) Secure Digital - korttipaikka vieritysvalitsin äänityspainike palautuspainike Calendar (kalenteri) -painike mikrofoni siirtymispainike Contacts (yhteydet) -painike Järjestelmätieto-opas piirrin (ulos vedettynä)
 • Page 82: Laite Takaa

  Laite takaa kuulokeliitäntä (yläosa) piirrin (kiinnitettynä) varapariston kansi pääakun lukko telakointi- /synkronointikaapeliliitäntä (alaosa) Järjestelmätieto-opas CompactFlash-korttipaikka pääakku vaihtovirtasovitt imen liitäntä (alaosa)
 • Page 83 Dell™ Axim™ X5 Guide d'information sur le système w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 84 D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Computer Corporation dénie tout intérêt propriétaire aux marques et aux noms commerciaux autres que les siens.
 • Page 85 Sommaire ATTENTION : Consignes de sécurité Recherche d’informations Configuration de l'ordinateur ....Généralités ....Alimentation .
 • Page 86 S o m m a i r e...
 • Page 87: Attention : Consignes De Sécurité

  ATTENTION : Consignes de sécurité Conformez-vous aux consignes suivantes pour assurer votre sécurité et pour protéger votre ordinateur et environnement de travail contre d'éventuels dommages. Généralités • N'essayez pas de réparer l'ordinateur vous-même à moins que vous ne soyez un technicien qualifié. Suivez toujours scrupuleusement les instructions d'installation.
 • Page 88 ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) • Lorsque vous utilisez votre ordinateur, l'adaptateur secteur peut devenir chaud. Prenez des précautions si vous le manipulez pendant son fonctionnement ou juste après. • N'utilisez pas votre ordinateur dans un environnement humide, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
 • Page 89: Alimentation

  ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) Alimentation • N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni par Dell et homologué pour cet ordinateur. L'utilisation d'un autre adaptateur peut provoquer un incendie ou une explosion. • Avant de raccorder l'ordinateur à une prise électrique, assurez-vous que la tension et la fréquence du secteur sont...
 • Page 90: Batterie

  ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) Batterie • N'utilisez que des modules de batterie Dell™ homologués pour cet ordinateur. L'utilisation d'autres types de modules peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion. • Ne transportez pas de batterie d'ordinateur dans votre poche, dans votre sac ou dans tout autre endroit contenant également...
 • Page 91: Voyage Par Avion

  CEM adaptée à l'environnement donné. Pour les imprimantes parallèles, un câble approprié peut être obtenu auprès de Dell. Si vous le souhaitez, vous pouvez commander un câble sur le site Web de Dell, à l'adresse suivante www.dell.com. G u id e d'i nf or m ation su r le sy stèm e...
 • Page 92 ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) • L'électricité statique peut endommager les composants de votre ordinateur. Pour éviter de tels dommages, déchargez l'électricité statique de votre corps avant de toucher tout composant électronique de votre ordinateur, comme par exemple, un module de mémoire.
 • Page 93: Précautions Ergonomiques

  ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) • Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la boucle prévue à cet effet, mais jamais sur le câble lui-même. Si vous tirez sur le connecteur, maintenez ce dernier correctement aligné, afin d'éviter tout risque de torsion des broches.
 • Page 94: Protection Contre Les Décharges Électrostatiques

  ATTENTION : Consignes de sécurité (suite) Protection contre les décharges électrostatiques L'électricité statique peut endommager les composants de votre ordinateur. Pour éviter de tels dommages, déchargez l'électricité statique de votre corps avant de toucher tout composant électronique de votre ordinateur, comme par exemple, un module de mémoire. Pour ce faire, touchez une surface métallique non peinte du châssis de l'ordinateur.
 • Page 95: Recherche D'informations

  Réglementations et informations de contact Découvrez-le ici : Fiche Mise en route et Manuel de l'utilisateur Dell™ Manuel de l'utilisateur Dell et aide Pocket PC. Pour afficher l'Aide, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Aide. CD Dell Companion Aide Pocket PC et, si disponible, cliquez sur l'Aide proposée par chaque...
 • Page 96: Configuration De L'ordinateur

  Configuration de l'ordinateur AVIS : N'utilisez pas l'ordinateur tant que vous n'avez pas chargé la batterie principale pendant quatre heures au moins. Assurez-vous que l'ordinateur est éteint. Vérifiez que la batterie principale est correctement orientée, puis insérez-la dans le connecteur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Insérez le stylet dans la trappe de la batterie de secours, puis actionnez la trappe vers la gauche pour retier le cache.
 • Page 97: Vues Frontale Et Latérale

  Branchez l'adaptateur seteur sur le connecteur situé au bas de l'ordinateur et sur une prise électrique. Une fois la batterie chargée pendant au moins quatre heures, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur. Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer l'ordinateur. Pour des informations plus détaillées sur l'ordinateur, consultez le Manuel de l'utilisateur.
 • Page 98: Vue Arrière

  Vue arrière connecteur pour casque (haut) stylet (fixé) cache de la batterie de secours verrou de la batterie principale connecteur de la station d'accueil/câble sync (bas) G u id e d ' in for mation s u r le sy stè me connecteur de carte CompactFlash batterie principale...
 • Page 99 Dell™ Axim™ X5 Systemhandbuch w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 100 Eine Vervielfältigung jeglicher Art ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Dell Computer Corporation ist strengstens untersagt. In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL-Logo, TrueMobile und Axim sind Marken der Dell Computer Corporation; Microsoft und ActiveSync sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
 • Page 101 Inhalt WARNUNG: Sicherheitshinweise Weitere Informationen Inbetriebnahme des Geräts ....Allgemein ....Stromversorgung .
 • Page 102 Inhalt...
 • Page 103: Warnung: Sicherheitshinweise

  WARNUNG: Sicherheitshinweise Die folgenden Sicherheitshinweise dienen der persönlichen Sicherheit des Benutzers und schützen den Computer und die Arbeitsumgebung vor möglichen Schäden. Allgemein • Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, sofern Sie nicht entsprechend ausgebildet sind. Befolgen Sie die Installationsanweisungen stets genau.
 • Page 104 WARNUNG: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) • Das Netzteil kann sich während des normalen Betriebs erhitzen. Berühren Sie das Netzteil während oder unmittelbar nach dem Betrieb nur mit Vorsicht. • Betreiben Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, zum Beispiel neben einer Badewanne, einem Spülbecken, einem Schwimmbecken oder in feuchten Kellerräumen.
 • Page 105: Stromversorgung

  WARNUNG: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) Stromversorgung • Betreiben Sie das Gerät nur mit dem dafür vorgesehenen Dell- Netzteil. Bei Verwendung eines anderen Netzteils kann das Gerät in Brand geraten oder explodieren. • Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe des Netzteils mit Spannung und Frequenz des Stromnetzes übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
 • Page 106: Akkus Und Batterien

  WARNUNG: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) Akkus und Batterien • Verwenden Sie ausschließlich Dell™-Akkus und -Batterien, die für dieses Gerät zugelassen sind. Bei Verwendung anderer Akkus und Batterien besteht möglicherweise erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr. • Transportieren Sie Akkus und Batterien nicht in Hosentaschen, Geldbörsen oder Behältnissen, in denen metallische...
 • Page 107: Flugverkehr

  Akkus und Batterien unverzüglich. Flugverkehr • Der Betrieb Ihres Dell-Geräts an Bord eines Flugzeuges kann verschiedenen Beschränkungen durch Behörden oder Fluggesellschaften unterliegen. Diese Beschränkungen können zum Beispiel den Betrieb jedes elektronischen Geräts untersagen, das an Bord eines Flugzeugs Funk- oder andere elektromagnetische Signale ausstrahlen kann.
 • Page 108: Emv-Anweisungen

  Durch Verwendung abgeschirmter Kabel wird sichergestellt, dass die entsprechende EMV-Klassifikation für die vorgesehene Einsatzumgebung eingehalten wird. Druckerkabel für parallele Schnittstellen erhalten Sie bei Dell. Sie können ein geeignetes Kabel von Dell auch online unter der Adresse www.dell.com bestellen. • Elektrostatische Entladung kann die elektronischen Bauteile in Ihrem Gerät beschädigen.
 • Page 109: Ergonomisches Arbeiten Am Computer

  WARNUNG: Sicherheitshinweise (Fortsetzung) VORSICHT: Wenn Sie sich mit dem Gerät von einer Umgebung mit niedriger Temperatur in eine andere mit höherer Temperatur oder umgekehrt begeben, warten Sie, bis sich das Gerät der veränderten Umgebungstemperatur angepasst hat, bevor Sie es in Betrieb nehmen. •...
 • Page 110: Schutz Vor Elektrostatischer Entladung

  Akku- und Batterieentsorgung Das Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku und eine Lithium- Knopfzellenbatterie. Anweisungen zum Austausch des Akkus bzw. der Batterie finden Sie im Dell-Benutzerhandbuch. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Hausmüll. Die Adresse der nächstgelegenen Annahmestelle für Altbatterien erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsbetrieb.
 • Page 111: Weitere Informationen

  ® ® Microsoft ActiveSync -Hilfe auf Ihrem Computer. Klicken Sie zum Aufrufen der Hilfe auf Hilfe und anschließend auf Microsoft ActiveSync-Hilfe. In den „ReadMe“-Dateien im ActiveSync-Ordner auf dem Computer und auf der Begleit-CD von Dell. Unter www.microsoft.com/mobile/pocketpc Im Dell-Benutzerhandbuch Systemhandbuch...
 • Page 112: Inbetriebnahme Des Geräts

  Inbetriebnahme des Geräts VORSICHT: Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem der Hauptakku mindestens vier Stunden lang aufgeladen wurde. Schalten Sie das Gerät aus. Richten Sie den Hauptakku richtig aus, und führen Sie ihn in den Akkuschacht ein, bis er einrastet. Öffnen Sie mit dem Griffel die Verriegelung des Zusatzbatterieschachts, und schieben Sie den Riegel nach links, um die Abdeckung zu entfernen.
 • Page 113: Vorder- Und Seitenansicht

  Verbinden Sie das Netzteil mit dem Anschluss auf der Unterseite des Geräts und mit einer Steckdose. Schalten Sie nach mindestens vierstündigem Aufladen des Hauptakkus das Gerät mit dem Netzschalter ein. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten.
 • Page 114: Rückansicht

  Rückansicht Kopfhöreranschluss (oben) Griffel (gesichert) Abdeckung der Zusatzbatterie Verriegelung des Hauptakkus Anschluss für Synchronisationskabel (unten) Systemhandbuch Schacht für CompactFlash-Karten Hauptakku Netzteilanschluss (unten)
 • Page 115 Dell™ Axim™ X5 Οδηγός Πληροφοριών Συστήµατος w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 116 «Σηµείωση», «Ειδοποίηση» και «Προσοχή» ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το µήνυµα «ΠΡΟΣΟΧΗ» υποδηλώνει κίνδυνο βλάβης υλικού, ή κίνδυνο τραυµατισµού ή θανάτου. ____________________ © 2002–2003 Dell Computer Corporation. Απρίλιος 2003 P/N 2X129 µ Rev. A04 µ...
 • Page 117 Περιεχόµενα ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Ανεύρεση πληροφοριών ∆ιαµόρφωση της συσκευής σας...
 • Page 119 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Γενικά...
 • Page 120 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια )
 • Page 121 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Ισχύς...
 • Page 122 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Μπαταρία...
 • Page 123 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Ταξίδι µε αεροπλάνο Οδηγίες EMC (Ηλεκτροµαγνητικά) www.dell.com...
 • Page 124 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:...
 • Page 125 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Συνήθειες εργονοµικής εργασίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εσφαλµένη ή παρατεταµένη χρήση της συσκευής µπορεί να προκαλέσει κάκωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εργασία µπροστά στην οθόνη για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των µατιών. Προστασία από ηλεκτροστατική αποφόρτιση...
 • Page 126 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας ( συνέχεια ) Απόρριψη µπαταρίας...
 • Page 127 Ανεύρεση πληροφοριών Τι ζητάτε; Θα το βρείτε εδώ: Start ( Help Help Help ( Microsoft ActiveSync Help www.microsoft.com/mobile/pocketpc...
 • Page 128 ∆ιαµόρφωση της συσκευής σας ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:...
 • Page 129 Εµπρός και πίσω όψη...
 • Page 130 Πίσω όψη...
 • Page 131 Dell™ Axim™ X5 Informazioni di sistema w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 132 Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati nel presente documento per fare riferimento alle entità che rivendicano i marchi e i nomi o ai relativi prodotti. Dell Computer Corporation nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.
 • Page 133 Sommario ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza Ricerca di informazioni Configurazione del dispositivo ... . . Informazioni generali ....Alimentazione .
 • Page 134 S o m m a r i o...
 • Page 135: Attenzione: Istruzioni Di Sicurezza

  ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate di seguito per tutelare la sicurezza personale e proteggere il dispositivo e l'ambiente di lavoro da potenziali danni. Informazioni generali • La manutenzione del dispositivo deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato. Attenersi sempre strettamente alle istruzioni di installazione.
 • Page 136 ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza (continua) • L'adattatore c.a. può surriscaldarsi durante il normale funzionamento del dispositivo. Maneggiare con attenzione l'adattatore durante il funzionamento o nella fase immediatamente successiva. • Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi, ad esempio, in prossimità di vasche, lavelli, piscine o in seminterrati umidi. •...
 • Page 137: Alimentazione

  • Prima di collegare il dispositivo a una presa elettrica, controllare il valore di tensione dell'adattatore c.a. per verificare che i valori di tensione e frequenza richiesti corrispondano alla fonte di alimentazione disponibile. •...
 • Page 138: Batteria

  ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza (continua) Batteria • Utilizzare esclusivamente moduli di batterie Dell™, il cui utilizzo è stato approvato con questo dispositivo. L'impiego di altri tipi può aumentare il rischio di incendi o esplosioni. • Non trasportare il gruppo di batterie in tasca, nel borsello o in altri contenitori in cui oggetti metallici, quali chiavi o fermagli, possono causare il cortocircuito dei morsetti della batteria.
 • Page 139: Trasporto Aereo

  Utilizzare cavi di trasmissione schermati per mantenere la classificazione EMC appropriata per l'ambiente di destinazione. Per le stampanti parallele, è disponibile un cavo fornito da Dell. Se si preferisce, è possibile ordinare un cavo Dell sul sito Web all'indirizzo www.dell.com.
 • Page 140 ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza (continua) Per impedire danni al dispositivo, attenersi alle istruzioni sulla corretta manutenzione riportate di seguito. • Per preparare al funzionamento il dispositivo, collocarlo su una superficie piana. • È possibile passare il dispositivo in un apparecchio di protezione a raggi X, ma non in un metal detector.
 • Page 141: Abitudini Di Utilizzo Ergonomiche

  • Non rimuovere un componente sensibile all'elettricità statica dal materiale di imballaggio antistatico fino al momento dell'installazione del componente. Immediatamente prima di procedere alle operazioni di disimballaggio scaricare l'elettricità statica dal corpo. • Collocare il componente sensibile all'elettricità statica in un contenitore o imballaggio antistatico prima del trasporto.
 • Page 142: Smaltimento Delle Batterie

  Nel dispositivo vengono utilizzate una batteria agli ioni di litio e una pila pulsante al litio. Per istruzioni sulla sostituzione delle batterie nel dispositivo, fare riferimento alla Guida dell'utente Dell. Non smaltire le batterie con le normali procedure di smaltimento dei rifiuti domestici.
 • Page 143: Ricerca Di Informazioni

  Regolamentazioni e informazioni sui contatti Eseguire qui la ricerca: Guida introduttiva e Guida dell'utente Dell™ Guida dell'utente Dell e Guida di Pocket PC. Per visualizzare la guida, toccare il pulsante Start e Guida. CD di complemento Dell Guida di Pocket PC e, se disponibile,...
 • Page 144: Configurazione Del Dispositivo

  Configurazione del dispositivo AVVISO: Utilizzare il dispositivo solo dopo che la batteria principale è stata caricata per almeno quattro ore. Verificare che il dispositivo sia spento. Verificare che la batteria principale sia orientata correttamente e inserire la batteria nello slot finché non si sente un clic. Inserire lo stilo nello scatto della batteria di backup e spostare lo scatto a sinistra per rimuovere il coperchio.
 • Page 145: Viste Anteriore E Laterale

  Dopo che la batteria è stata caricata per almeno quattro ore, premere il pulsante di alimentazione per accendere il dispositivo. Seguire le istruzioni visualizzate per la configurazione del dispositivo. Per informazioni dettagliate sul dispositivo, vedere la Guida dell'utente. Viste anteriore e laterale sensore a infrarossi (alto) slot della scheda...
 • Page 146: Vista Posteriore

  (inferiore) I n f o r m a z i o n i d i s i s t e m a slot della scheda CompactFlash batteria principale connettore dell'adattatore c.a. (inferiore)
 • Page 147 Dell™ Axim™ X5 Systeminformasjon w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 148 Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. © 2002–2003 Dell Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. All form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer Corporation er strengt forbudt. Varemerker i denne teksten: Dell, DELL-logoen, TrueMobile og Axim er varemerker for Dell Computer Corporation;...
 • Page 149 Innhold ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger Finne opplysninger Sette opp enheten ....Generelt ..... Strøm .
 • Page 150 Innhold...
 • Page 151: Advarsel: Sikkerhetsopplysninger

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger Følg retningslinjene nedenfor for å beskytte deg selv, datamaskinen og arbeidsmiljøet mot eventuelle skader. Generelt • Maskinen skal kun repareres av serviceteknikere som har fått spesiell opplæring. Følg alltid installasjonsveiledningene nøye. • Hvis du bruker en skjøteledning sammen med strømadapteren, passer du på...
 • Page 152 ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) • Strømadapteren kan bli varm ved vanlig bruk av enheten. Vær forsiktig når du håndterer strømadapteren mens du bruker enheten, og også like etter at du har brukt enheten. • Bruk ikke enheten i våte omgivelser, for eksempel i nærheten av et badekar, en vask eller et svømmebasseng eller i en våt kjeller.
 • Page 153: Strøm

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Strøm • Bruk kun Dell-adapteren som er godkjent for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre strømadaptere kan føre til brann eller eksplosjon. • Før du kobler enheten til strømnettet må du kontrollere at spenningen og frekvensen på adapteren og på strømnettet stemmer overens.
 • Page 154: Batteri

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Batteri • Bruk kun Dell™ batterimoduler som er godkjent for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre batterityper kan øke risikoen for brann eller eksplosjon. • Ikke legg batteriet i en lomme, en lommebok eller et annet sted der metallobjekter (som bilnøkler eller binderser) kan kortslutte...
 • Page 155: Reise Med Fly

  Reise med fly • Det kan være begrensninger, generelle eller kun for enkelte flyselskaper, på bruk av Dell-enheten ombord på fly. Det kan for eksempel være forbudt å bruke enheter som sender radiosignaler eller andre elektromagnetiske signaler, ombord i fly.
 • Page 156 ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Følg disse retningslinjene for å unngå skade på enheten: • Plassér enheten på en plan overflate når du skal arbeide med den. • Du kan kjøre maskinen gjennom en røntgenbasert sikkerhetsmaskin, men ikke gjennom en metalldetektor. Ha alltid et batteri tilgjengelig slik at du kan slå...
 • Page 157: Ergonomiske Arbeidsvaner

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) • Rengjør skjermen med en myk, ren klut og vann. Fukt kluten med vann og dra kluten over skjermen i én retning, fra toppen av skjermen til bunnen. Fjern fuktigheten raskt fra skjermen og sørg for å holde skjermen tørr. Utsettes skjermen for fuktighet over lengre tid, kan dette føre til skade på...
 • Page 158: Kvitte Deg Med Batteriet

  ADVARSEL: Sikkerhetsopplysninger (fortsatt) Kvitte deg med batteriet Enheten bruker et litium-ion-batteri og et litium-batteri. Opplysninger om hvordan du skifter batteri i enheten, finner du i Dell Users Guide (Brukerhåndbok). Ikke kast batteriet i det vanlige husholdningsavfallet. Kontakt lokale myndigheter for opplysninger om hvordan du kan kvitte deg med batteriet.
 • Page 159: Finne Opplysninger

  Oppdatert informasjon om Pocket PC Reguleringsmerknader og kontaktinformasjon Her finner du opplysningene: Getting Started-plakaten (Komme i gang) og Dell™ User’s Guide (Brukerhåndbok) Dell User’s Guide (Brukerhåndbok) og hjelptekstene i Pocket PC. For å vise hjelp, tapper du på Start- knappen og velger Help.
 • Page 160: Sette Opp Enheten

  Sette opp enheten OBS: Ikke bruk enheten før du har ladet opp hovedbatteriet i minst fire timer. Pass på at enheten er slått av. Pass på at hovedbatteriet er snudd riktig vei og skyv batteriet inn i sporet til det klikker på plass. Sett pekepinnen i utløseren for ekstrabatteriet.
 • Page 161: Sett Forfra Og Fra Siden

  Når batteriet har ladet i minst fire timer, trykker du på strømknappen for å slå på enheten. Følg veiledningen på skjermen for å sette opp enheten. I User’s Guide (Brukerhåndbok) finner du flere opplysninger om enheten. Sett forfra og fra siden infrarødsensor (topp) spor for Secure...
 • Page 162: Sett Bakfra

  Sett bakfra hodetelefonkontakt (topp) pekepinne (festet) deksel for ekstrabatteri lås for hovedbatteri kontakt for vugge/synkkabel (bunn) S y s t e m i n f o r ma s j o n spor for CompactFlash-kort hovedbatteri kontakt for strømadapter (bunn)
 • Page 163 Dell™ Axim™ X5 Guía de información sobre el sistema w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 164 Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento de cualquier manera sin la autorización por escrito de Dell Computer Corporation. Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL, TrueMobile y Axim son marcas comerciales de Dell Computer Corporation; Microsoft y ActiveSync son marcas registradas de Microsoft Corporation.
 • Page 165 Contenido PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad Búsqueda de información Configuración del dispositivo ....General ....Alimentación .
 • Page 166 Contenido...
 • Page 167: Precaución: Instrucciones De Seguridad

  PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad Aplique las siguientes pautas de seguridad para garantizar su seguridad personal y proteger el dispositivo y el entorno de trabajo frente a posibles daños. General • No intente reparar el dispositivo a menos que sea un técnico experto.
 • Page 168 PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) • Es posible que el adaptador de CA se caliente durante el funcionamiento normal del dispositivo. Tenga cuidado al manipular el adaptador mientras utiliza el ordenador o inmediatamente después de utilizarlo. • No utilice el dispositivo en un entorno húmedo, por ejemplo, cerca de un baño, lavabo, fregadero, piscina o en una superficie mojada.
 • Page 169: Alimentación

  PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) Alimentación • Utilice únicamente el adaptador de CA proporcionado por Dell que se ha aprobado para su uso con este dispositivo. El uso de otro tipo de adaptador de CA puede implicar un riesgo de incendio o explosión.
 • Page 170: Batería

  PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) Batería • Utilice sólo las baterías de Dell™ que se han aprobado para su uso con este dispositivo. El uso de otro tipo de baterías puede aumentar el riesgo de incendio o explosión. • No lleve la batería en el bolsillo, bolso u otro contenedor en el...
 • Page 171: Viajes En Avión

  EMC apropiada para el entorno de trabajo. Para impresoras paralelo, existe un cable disponible de Dell. Si lo prefiere, puede solicitar un cable de Dell en el sitio Web www.dell.com. G u í a d e i n f o r m a c i ó n s o b r e e l s i s t e m a...
 • Page 172 PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) • La electricidad estática puede dañar los componentes electrónicos que hay en el interior del dispositivo. Para evitar lesiones por descargas electrostáticas, antes de tocar cualquiera de los componentes electrónicos del dispositivo, como un módulo de memoria, descargue la electricidad estática de su cuerpo.
 • Page 173: Hábitos Ergonómicos En El Mundo De La Informática

  PRECAUCIÓN: Instrucciones de seguridad (cont.) • Cuando desconecte un cable, tire del conector o del protector, no tire directamente del cable. Cuando retire el conector, manténgalo alineado para evitar que se doblen las patas. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.
 • Page 174: Protección Contra Descargas Electrostáticas

  El dispositivo utiliza una batería de iones de litio y una pila tipo botón de litio. Para obtener instrucciones sobre la sustitución de baterías del dispositivo, consulte la Guía del usuario de Dell. No tire las baterías a la basura doméstica. Póngase en contacto con la agencia local de eliminación de residuos para obtener la dirección del...
 • Page 175: Búsqueda De Información

  ¿Qué está buscando? Cómo configurar el dispositivo e información sobre sus conectores y botones Información sobre el uso del dispositivo Guía del usuario de Dell y Ayuda de Otros programas que pueden instalarse en el dispositivo Información sobre el uso de programas en el dispositivo Conexión y sincronización con un...
 • Page 176: Configuración Del Dispositivo

  Configuración del dispositivo AVISO: no utilice el dispositivo hasta que haya cargado la batería principal por lo menos durante 4 horas. Compruebe que el dispositivo esté apagado. Compruebe que la batería principal esté orientada correctamente y deslícela hacia el interior de la ranura hasta que escuche un chasquido.
 • Page 177: Vistas Anterior Y Lateral

  Conecte el adaptador de CA al conector que se halla en la parte inferior del dispositivo y a una toma de corriente eléctrica. Una vez que la batería se haya estado cargando, por lo menos, durante 4 horas, pulse el botón de alimentación para encender el dispositivo.
 • Page 178: Vista Posterior

  Vista posterior conector para auriculares (parte superior) lápiz (introducido) cubierta de la batería de reserva seguro de la batería principal conector para el cable de sincronización/base (parte inferior) G u í a d e i n f o r ma c i ó n s o b r e e l s i s t e m a ranura para tarjeta CompactFlash batería principal...
 • Page 179 Dell™ Axim™ X5 Systeminformations- handbok w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m...
 • Page 180 Information i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. © 2002–2003 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt. All reproduktion utan skriftligt tillstånd från Dell Computer Corporation är strängt förbjuden. Varumärken som förekommer i dokumentet: Dell, the DELL-logotypen, TrueMobile och Axim är varumärken som tillhör Dell Computer Corporation;...
 • Page 181 Innehåll VARNING: Säkerhetsinstruktioner Hitta information Ställa in enheten ....Allmänt ..... Ström .
 • Page 182 Innehåll...
 • Page 183: Varning: Säkerhetsinstruktioner

  VARNING: Säkerhetsinstruktioner Använd följande säkerhetsanvisningar för dina egen säkerhets skull och för att skydda enheten och arbetsmiljön från potentiell skada. Allmänt • Försök inte att reparera enheten själv om du inte är en utbildad servicetekniker. Följ alltid installationsinstruktionerna noggrant. • Om du använder en förlängningsströmsladd med nätadaptern måste du kontrollera att det totala amperetalet för de produkter som sätts i förlängningsströmsladden inte överskrider...
 • Page 184 VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) • Nätadaptern kan bli mycket varm under normal användning av enheten. Var försiktig när du hanterar adaptern under eller omedelbart efter användningen. • Använd inte enheten i ett vått utrymme t ex nära ett badkar, en vask eller swimmingpool eller i en fuktig källare. •...
 • Page 185: Ström

  VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) Ström • Använd bara nätadapter som har godkänts av Dell för användning med den här enheten. Om du använder en annan nätadapter kan det orsaka brand eller explosion. • Innan du ansluter enheten till ett eluttag måste du kontrollera att volttal och frekvens för nätadaptern matchar tillgänglig...
 • Page 186: Batteri

  VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) Batteri • Använd bara Dell™-batterimoduler som är godkända för användning med den här enheten. Om andra batterityper används kan det öka risken för brand eller explosion. • Bär inte ett batteri i fickan, väskan eller annan behållare där metallobjekt kan (t ex bilnycklar eller gem) kan kortsluta batteripolerna.
 • Page 187: Flygresor

  EMC-instruktioner Använd skärmade signalkablar för att försäkra att du upprätthåller rätt EMC-klassificering för avsedd miljö. För parallellskrivare finns kabel att tillgå från Dell. Om du föredrar det kan du beställa en kabel från Dell på Dells webbplats www.dell.com. • Statisk elektricitet kan skada elektroniska komponenter i enheten.
 • Page 188 VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) Tänk på följande säkerhetsanvisningar så förhindrar du skada på enheten: • Förbered enheten för arbete genom att placera den på en plan yta. • Du kan föra enheten genom en säkerhetskontroll med röntgen, men aldrig genom en metalldetektor. Om enheten kontrolleras manuellt måste du se till att ha ett laddat batteri tillgängligt om du blir ombedd att sätta på...
 • Page 189: Datorvanor Och Ergonomi

  VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) • Rengör bildskärmen med en ren och mjuk trasa och vatten. Vät trasan med vatten och stryk sedan trasan längs bildskärmen i en riktning, uppifrån och ned. Ta snabbt bort fukt från bildskärmen och håll bildskärmen torr. Om bildskärmen utsätts för fukt under en längre tid kan det skada bildskärmen.
 • Page 190: Kassera Batterier

  VARNING: Säkerhetsinstruktioner (fortsättning) Kassera batterier I datorn används ett litiumbatteri och ett myntliknande litiumbatteri. Instruktioner om hur du byter ut batterier i enheten finns i Dells användarhandbok. Släng inte batteriet bland hushållsavfall. Kontakta sophanteringsmyndigheten för att få adressen till närmaste plats för inlämning av batterier.
 • Page 191: Hitta Information

  Dell användarhandbok och hjälpen till ® Microsoft ActiveSync visar hjälpen genom att klicka på Hjälp och sedan på Microsoft ActiveSync Help. Readme-filerna som finns i ActiveSync- mappen på datorn och på Dell Companion CD. www.microsoft.com/mobile/pocketpc Dell användarhandbok Systeminfor mationshandbok ® på datorn. Du...
 • Page 192: Ställa In Enheten

  Ställa in enheten ANMÄRKNING: Använd inte den här enheten förrän du har laddat huvudbatteriet i minst 4 timmar. Kontrollera att enheten är avstängd. Kontrollera att huvudbatteriet är rätt isatt och för in batteriet på plats tills du hör ett klick. Sätt i pekdonet i fördjupningen på...
 • Page 193: Vy Framifrån Och Från Sidan

  När batteriet har laddats i minst fyra timmar startar du enheten genom att trycka på strömbrytaren. Ställ in enheten genom att följa instruktionerna på skärmen. Detaljerad information om enheten finns i användarhandboken. Vy framifrån och från sidan IR-sensor (ovansida) Secure Digital- kortplats rullningshjul inspelningsknapp...
 • Page 194: Baksidan

  Baksidan hörlurskontakt (ovansida) pekdon (fast) skydd till reservbatteri lock till huvudbatteri hållare/synkroniseringskabelkontakt (undersida) Systeminfor mationshandbok CompactFlash-kortplats huvudbatteri nätadapterkontakt (undersida)
 • Page 196 Printed in Taiwan. Vytištěno v Tchaj-wanu. Trykt i Taiwan. Gedrukt in Taiwan. Painettu Taiwanissa. Imprimé à Taiwan. Gedruckt in Taiwan. Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν. Stampato in Taiwan. Trykket i Taiwan. Impreso en Taiwán. Tryckt i Taiwan. 02X129A04 P/N 2X129 Rev. A04 w w w .

Table of Contents